WJ^íüJI*. R H E UY1. A második m a g y a r h a d i kölcsön.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WJ^íüJI*. R H E UY1. A második m a g y a r h a d i kölcsön."

Átírás

1 Hódmzőváárhly, máju II. dd. Ar 4 XI. fillér. évfolym zám. WJ^íüJI*. R H E UY1 F ü t l n Szrztőé idóhivtl y zám ár hétfő Kouth-tér. ivétlévl p o l i t i i n p i l p. Fllő zrztő lptnlidono T l f o n ; 87. Hlin Bél mindnnp 4 fillér. i E ő f i j Z t é Vidér i á r hlybn z évr nydévr 6 J4 K., félévr 7. K. K. Nyilttér ptit or 80 fillér Hivtlo távirt jlnti, hoy vitéz zövt r ny licii árpáti ctá bn ddi zázzr oroz folyot jttt. A máodi m y r h d i ölcön. A hozn lhúzódó háború züé é tzi, hoy h d i züél t z v r t l n llátá céljából uj h d i ölcön bocátté i. E züélt fdzér pénzüyminitr z lő hdi ölcön címlti n mfllő, 6 zázléá! mtozó járdéölcön-ötvényt zzl yidjűl 5 fél zázléo járdé ölcön-ötvényt bocát nyilváno láírár. A pénzüyminiztr thát z úttl i özvtlnül f o r d u l özön éhz, m i n t z lutóbb Némt-bi rodlombn i történt é j ibocá tá öz nyilváno láírá rd mény lpján fo mállpítát nyr ni. A z láírá f. év! máju 12-től 26 i bzáról fo m t r t t n i. Aláírái hlyül zrpln z özz állmi pénztár dóhivtlo, pottrépénztár özvtítő h lyi z öz zámottvő h z i pénzintézt: A ibocátár rülő 6 zá zlél mtozó ölcön öt vény láírái ár m i n d n 100 o r o n névértéért; ) h z láíráor z z láirt öz bfizttti, 97 oron 50 fillér bn ; b) h pdi z lább imrttndő dvzmény (rzltbn történő) fizti módozt vétti iényb, 98 oronábn állpítttott m. Az 5 fél zázlél mtozó ölcönötvény láírái ár mindn 100 oron névértéért: ) h z láíráor z z lá irt öz bfizttti, 90 oron 80 fillérbn ; b) h pdi dvzmény (rzlt bn történő) fizti módozt vétti iényb, 91 oron 20 fillérbn állpit tátott m. A 6 zázléo ölcönnél libb jyzhtő öz 50 oron, z 5 fél zázléo ölcönnél 100 o ron. A máodi hdi ölcön 6 zázlé o typuu ötvényi 1915 máju 1 tői zdődől mindn év máju 1-én novmbr 1-én ljáró utólo rzltbn mtozn, thát z l ő zlvény 1915 novmbr 1-én dé. A folyó évi máju hó 1-től z láírá npjái folyó mtot zon bn z láírón nm ll mtérít ni. Az 5 fé! zázléo typuu öt vény pdi 1915 júniu 1-től zdő- dől mindn év júniu 1-én dcmbr 1-én ljáró félévi utólo rzltbn mtozn. A mtfiz t folyó évi júniu 1-évl zdődi, thát z lő zlvény folyó évi d cmbr 1-én dé. Mindét typuu ötvényr z láirt öz z láirái hlynél fiztndő b z láirái áron flül z láíró vl zmbn m folyóámt, m j u tlé flzámítáán hly ninc. fi z láirt öz 100 oronát m n m h l d ) z láirá l l mávl z z láirt öz bfi ztndő. A 100 oronát mhldó láírá onál rzltbn történő b fizt dvzmény iényb v h tő, z láirá llmávl zonbn z láirt öz 10 zázlé biztoítéépn ltndő pdi m. i r. ál lmpénztárnál dóhivtlonál, m. i r. pottrépénztár özvtítő hivtlinál, továbbá z : XXIII. t.-cz. lpján lult Orzáo Központi Hitlzövtztnél zpénzbn, töb bi láirái hlynél pdi vy z pénzbn, vy olyn értéppírobn, mlyt z láirái hly lfodh tón trt. A rzlt pdi ö vtzőép fiztndő: j y z t t öz 25 zázlé lőbb 1915 júniu 8-i, j y ztt öz 25 zázlé lőbb 1915 júniu 18-i, j y z t t öz z 25 zázlé lőbb 1915 júniu 28-i, j y z t t öz 25 zázlé lőbb 1915 júliu 8-i. A tlj bfizt mtörtént után z láirái hly tlj biztoítéot l zámolj, illtől vizdj. A jyz céljir zoláló nyomttvány-ürlpo z öz láirái h lynél díjtlnul phtó. Ily nyom ttványo hiányábn z láirá lvéiil i zözölhtő. A bfizt llmávl z láíró fél z láirái hlytől pénztárt limrvényt p, mly fél ívántá r 1915 júniu 14 tői zdv m. ir. pénzüyminitrium rzéről i állított idiln limrvényr fon icrélttni, A vél ötvé ny idáár nézv, illtv fél í vántár idott idiln limrvényn vél ötvényr vló icrélér nézv idjorán hirdt mény utján fo flhívá özzététtni. A vél ötvény idá öltémntn uynzon hlyn fo m- történni, hol pénztári limrvény, illtv fél ívántár idott idil n limrvény idtt. A z 5 fél zázléo ölcönnél zárolán h l y n i n c n, máodi hdi ölcön 6 zázlél mtozó ötvényi zonbn ép uy, m i n t z lő hdiölcön ötvényi zároltn i jyzhtő lzn z láíró, i z áltl jyztt ötvényt zárol j zárolát öt fél évn át fl nm oldj, zt j o o t nyri, hoy z 5 fél évi időz utoló évny débn, lőbb 1920 novmbr 1-én ötvényn lpuló övtlét 'nptól zámított y évr névértébn lndő vizfiztr flmondhtj. A m. ir. inctár ötl z ilyép [fl mondott ötvényt lőbb 1921 novmbr 1-én névértébn vizfi ztni. A zárolából ifolyól z láíró flt ölté nm trhli. Zárolán c h 1000 K-át m h ldd özű jyznél v n h ly. A m. ir. pénzüyminiztérium fnn trtj mán zt joot, hoy lőr özzétndő három h v i lőzt fl mondá mlltt uy 6 zázléo, m i n t z 5 fél zázléo ölcönt zbn vy rzbn, névértébn vizfizth, zonbn z tl flmondá 6 zázlél m tozó ötvényr nézv 1921 má j u l-jét mlőző időr, z 5 fél zázlél mtozó ötvé n y r nézv p d i 1925 júniu l-jét mlőző időr n m fo zözöl ttni, A ölcönr történő bfiztr mortórium lá nm ő btét flmondái htáridő btrtáávl orlátlnul iénybvhtő. A btéti üzlttl follozó inté ztnél má ily cénél évi uuztu hó 1. lőtt btéti önyvr vy folyózámlár lhlyztt, yéb ént mortórium lá ő btét zon bn ibocátár rülő járdéölcön-ötvényr történő bfizt céljár ét ölcönr yüttn jyz idjébn fnnálló öz ü 25 zázlé, d lfljbb btét tuljdono áltl j y z t t öz z 25 zázlé rjéi vhtő iényb, Azo, i bfiztr ilyn, yébént mortórium lá ő btétjü t ívánjá iényb vnni, nnál z intéztnél vy cénél, illtv nn z intéztn vy cén özvtité- Ft S mozó ' Mindn K d d n. KÉT ÓRÁS MŰSOR! idő lhtlmbb filmznzációj. V r n G y u l özimrt rény nyomán : Srní pitány yrmi. Nyzbáú drám 7 flvonábn. Eznívül. G utá pénzzvrbn. (Nvtttő bohózt.) évl trtozn jyzni, mlynél btét l vn hlyzv. A ibocátndó ötvényr p di uy zbd, m i n t zárolt dr bor, z Oztrá-myr bn m. ir. hdi ölcönpénztár járdé ötvényn ézi záloul löt mlltt, névérté 75 zázléái mindnori hivtlo váltólzámitolái mtlábon nyújtn ölcönt. E z dvzmény llább 1916, évi j ú l i u 8-ái m r d érvénybn. A n vztt ét intézt uync mindno ri hivtlo váltólzámitolái mt lábon nyújt nálu záloul lfodhtó értéppíror ölcönt, h flvn dő öz izoltn jln flhívá lpján láirt öz bfiztér zol ál. A mhozbbított ily ölcönö mérélt mtláb dvzményébn zintén rzüln pdi llább évi júliu 8-i. A fnti bfizté i htáridő ltt folyóított ölcönö után fél ívánáár mindnori hivtlo váltólzámitolái mtláb hlytt évi júliu 8 - i évi 5 zázléo állndó mtláb b i z t o íttti. Az láíró ívánáár járdéölcönö ötvényit zlvény bvál táávl mbízott hivtlo bváltó hly z Oztrá myr bn b u dpti főintézt, vlmint myr znt oron orzái, továbbá Boz ni Hrcovin trültén lvő f i óji júniu 30-i öltémnt n fojá mőrizni zlni. A máodi hdiölcön lőnyö fl tétli, pénzpic dvző hlyzt nn flimr, hoy ölcön jy zébn minél nyobb rzvétl z láíró mánérdi mlltt özér dt i n y mértébn zolálj, biztoítéi n n, h o y ölcön jyzén rdményébn z o r zá özzdái rj ép o l y i m pozánn f o mnyilvánulni, m i n t z lő h d i ölcön llmávl. L i b á n. A z mbr L i b u o r o z iötő váro trtéii fontoáá ról lt olvt z utóbbi n p o b n z újáobn, zért y z r r flfotá dolo jlntőé ét. d néhány zámdt mé j o b b n mviláoítj zt. L i b u o l n y o b b váro, mint h o y özvélmény tudj. A h i r tn ri iötő-váro zint m r i i rányobn fjlődött. A lxion z - ni Szrdánc i l u máodi lődáául, z Iidi_ évd yi lnyobb ttrciój, mlyt B r l i n b n Őflé V i l m o c á z á r lőtt óriái i r r l muttt b ; A Sturt Wbb,, A Rwoii ház tit. I z l m n érd bűnüyi drám 4 flvonábn. Pompá iérő műor.

2 2. VASÁRHELYI R E Q Q E L I rint 1892-bn már 3 0 z r l o v o l t pőtöttbn b n már 6 4 z r l o l z r p l föld r j z i z b t l z o zrint m u l t évbn m á r 110 z r l o volt. E z t r o h m o fjlődt nyzrű iötőjén özöni, mly ytln z o r o z iötő özt, m l y c nhdny hétr fy b. m i többi hónpoi b v n n f y v. (Ebből i nyilvánvló, h o y lvzt m i l y n tztróf Orozorzár nézv.) Föllndült r d l m o t ártott némt Könibrn. évnt hjó fordult ' m bnn. Fontoá ávl tiztábn volt z o r o z o, zért tiznöt évvl zlőtt 84" mil lió o r o n öltél iépí ttté rndívül mrőíttté z uj n y hdiiötőt, min nyzrű hznát fojá mot már v n n i némt. Ú r r á tzi őt Blti-tnrn, föl Sznt Pétrburi. A m i t tlán mé lltt v o l n Ptrorádr muzáitni. mrt tl v i z némtiti Pé trvárt. Flhívá uoricz zállítá üybn. Sürőn flhívom mindzot, i tnri zltüt z Orzáo Gzdái Bizottá rzér ldár önént flján lottá, hoy zot tintv, hoy zántá vti m u n álto immár bfjződöhöz özldn mindn további flhívá bvárá nélül hldétlnul morzoltá l i foátlnul trtá. Mindn mrotálv zállítár ítzn bjlntő lólírott tnácno láíráávl llátott fo pni, mlyn fltünttv lz zállítndó tnri mnnyié, zál lítái Idő htárnp/ zon vúti állomá mjlöl, hov tnrij bzállítndó lz. H y muldéoáából folyól zlt bzál lítá átvétlénél zvro dlm fordulnán lő, fllőé zot trhlndi, i flhívá fiylmn ívül hyá mlltt zltit l nm morzoltttá zállítár zn nm trtjá. Hmváárhly 1915 máj. 10. ttévr zóló flhívát Brz Pál tnácno. A Luitni lülyztén borzlmi. Rémült ét vilárzbn mbr vztt tn rb. Kétzáz Yflon hdiny lpuztult. 500 millió boron z n y i bár. A némt búvárhjó ét torpdój hlálo bt ütött nmc büz óriá tnri lotmányon, Luitánián, d z Anlián, mlyn ormány dmirlitá zvtoáot válllt hjó utiért htlm hdi ro mányáért. A némt hditnrz p d i mmutttá, hoy ő tnr orlátln uri nm z nolo. Amriábn Anliábn áltláno yáz étéb, mrt hjó óriál 1504 mbr 200 v o n hdiromány v z t t tnrb z z viláon mrndült z n o l flott mindnhtóááb,v ttt h i t. A némt hdvztőét vád nm érhti, mivl jó lőr bjlnttt, hoy hjót l foj ülyztni iy puztuláért fllőét nm válllj. A n n y i bizonyo, hoy A m r i A n l i özt hozú időr mbénul forlom. A Luitániá"-t yorjártú nol torpdózuzó iérté. Enn dcár Cp O l d Hd ot Knzfnél, pár mértföldnyir z nol prtotól, m történt tztróf : y uj rndzrű óriái némt tnrlttjáró több t o r pdóvl flrobbntott yönyörű Cunrd őzöt Luitni" l i pár p r c n y i hüzhöd után lülydt. Az yi torpdó épházt, má i hjó lülő rzét tlált. Állító l robbnánál fojtó ázo fjlődt, uy hoy néhány ut zméltét vz ttt. A robbnáo után z uto fdélztr tódult. Amior hjó yor ülyd zrvhtővé vált, páni tört i. Tiz cónot zonnl lbocájtott. So ut mntőövvl urott tnrb -iy trtott mát v i z zinén. C prto özléén özön htté z uto, hoy rzbn m- mnülhtt. Ujbb hivtlo m állpítá zrint Luítniá"-n ülyd pillntábn étzryzáz h t v n mbr v o l t, i özül z r ötzáznéy h l t m. Az lő oztá lyú uto cnm m i n d od vzt, mivl robbná luxu binonál történt. Némt diplomácii oldlról özli, hoy hjó lindulá lőtt y héttl z mrii némt nyövté l nyobb mrii lpobn óvát ttt özé, mlybn fiylmzttt z utot vzélyr. Enn z óvá n zöv övtző: «Ó v á! Azot z utot, i Európáb rn utzni, mlézttjü rr, hoy Némtorzá AnliFrnciorzá özött háború állpot vn hoy z nol zit bl vnn vonv hdizónáb. Mindzon hjó, mly nol loboót vy pdi zövt loboóját vi li, nyilt tnrn z lpuztítá vzélyén v n n hitév. A z u t o thát, i N y - B r i t n n i v y zövtin hdizónáján blüi lévő v i z n r n áth józni, z t ját riziójur t z i. Whinton, áprili 2 2. Cázári irályi némt ny övté." A whintoni némt nyövté zzl z óvál pcolton z m rii lpobn övtző ijlntt ttt: «A lp hirdti rovtábn olvh tó óvát zért lltt özzétnni, hoy lliimrtünön önnyitün tájéoztln zmélyt z t l zrncétlnétől móvju.«az u t o máju U. ÚJSÁG n nmztiéét övtzőbn ál zrncétlné lőtt mé öt lítjá öz: I oztály: 179 n o l, 106 prccl láttá tölt oldlábn. mrii, 3 örö, 1 véd, 1 frnci, A z tt mát n m látt n i, 1 vájci, I I. oztályú uto: n h o y miént történt. A z t m j d ol, 65 mrii 3 oroz, 1 bl, 3 nyomozá orán lht mállpít hollnd, 5 frnci, 1 olz, ét im ni, m i o r m o z d o n y vont rtln nmztiéű oztály: 204 zmélyztét ihlltjá. nol, 39 i r, 13 ót, 59 oroz, 17 A zrncétln fiu hullrzit mrii, 2 1 prz, 3 örö, 1 finn, tnp délután boncolttt fl N y 4 norvé, 1 mxiói. Ernő vizáló-birő. A boncoló o r voo D r. Szppno Mihály tb. főorvo D r. F r i d l n d r Pál rülti orvoo volt. M vizálóbíró hlyzíni z m lét fit int. h o l zrncétln Bodroi Sándor Fánci-u d r b. é történt, hová vúti blt zlmzá mtölt, Cái Mihályné vizáló bíróá i izáll. Kölcy-u litr tj, Cri Itván Hoy vontzmélyzt özül ná Brny u litr tj, Tóth It trhl- vlit ondtlná, é ván tny l. lizt, 50 d r b. őbbi nyomozá l z hivtv i tojá, Vdi Pálné 1 üv ppri, drítni. Jnáy Gyuláné 1 üv lvár, Ptrcz Sándorné Comorányi-u d r b. A b o r z l m hlált hlt fiu h u l tojá, fél l. ávé, 1 doboz pótávé, láját bánto züli m délután t1 l. oc cuor, Lád Frncné Smttti l. u drb. tojá, 2 litr zltmyy, L. Tóth Mihály Károly-u d r b. zlmzá mtölt, Szély Frnc tny drb. zlmzá mtöl Szmélyi h i r. Dr. K m 11 y Ká t, Ki Pálné tny, 10 drb. zlm zá mtölt, Tóth Ljoné 40 d r b. roly budpti ytmi tnár, fiávl, i m i n t tüzér v o n u l b Hz zolál tojá, 2 drb. zppn, Olz Sándorné tár, várounbn időzött pár npi Pál-u drb. tojá, 1 d r b. zp éd nyj fivér látotáár. pn, Gombo Sándor nj Fr-u. Dr. K r d o Sándor hdbíró záz l. borjúhú, Szél Pál Frncné do, i háború zdt ót OrozLázár-u d r b. tojá. Pénzdo Lnylorzábn tljít zoláltot mány. Tóth Ljoné 20 or. N. N. yi hdoztályunnál, pár npi órházi ápolt 10 or. zbdár várounb érztt z új Sbült bt tonáin j vároi cládi hjlé látotáár. vár dott zép jándéot hálá A z óvónőképzdi,3i Vörörzt ór= házn dozt : H IREK. n özöni órházt z áldo ztz, jóllű özöné további zrttéb jánlj vztőé: özv. C z u o r Alártonné, K u n Béláné. A Grnt pitány y r m i című film óriá 2 órá lődáobn ddn lz b muttv F t S Mozóbn. A vont áltl zéttéptt i fin. E m b r t ölt zdi v o n t Embrvér r l futott b várnp délutáni vont z di rőui állomár. A váárhlyi htárbn y pályőr 12 év i fiát ázolt l é3 m o z d o n y r i i fiu ttét vlóál zéj jltépté. A b o r z l m t rzlti ö vtző ; A várnp délutáni zámú zmélyvont l 4 ór 2 4 p r c o r indult i nyállomáról. A m i n t l h y t vjháti 9 0 zámú őrházt, ttól Alyő flé métr nyir Páu ázolt hlálr Antl 12 év Ki Ki Pál Antl nvtt fiát. A vont z o n n l mállott vonton utzó toná zdté f l f i u hullájá n roncit ínről hlyz té pálytt zélér. A hlyzínr imnt F r Já no üylt rndőrtiztvilő m állpított, hoy mozdony h réé yrmt minty 7 métr hozn lhurcolt, zon hlyn mindnütt yvlő drbo volt lzórv, mind ét r öz volt roncolv, jobb lr 8 métrnyir h vrt hullától, bl lólábzárt pdi c huzft trtott. Azután hullrzt özzdtt órház boncztrméb bzállitttt. A i fiu zlőtt félórávl h j Háából j l n t i : A b r i t t övté ubiz nol ülüyminiztériumtól távir \ íott i pálytt mlltti tot pott, mly «Luitáni«uti- ( ö d ö r b néy m l c o t l l t t n i Bvonulón. fi rőzálic rvirálá. A földmívlüyí miniztr rvíráltn jlnttt i mindzon rézálíczltt, mly áp rili 29-i npjái zdán mé nm volt ldv. A r virált rézálíczltt máju 5-í b lltt jlntni z li pánhoz, illtől törvényhtó ái jol flruházott vároo bn polármtrhz. Mint hoy bjlnt lmulztá bünttt von m után, zo, i zt ddi lmulztottá, mot már özvtlnül földmiviüyi miniztr hz tyé m távirti l bjlntt. A rvi rált rézálicot földmiviü yi miniztr zzl záz v on rézáliccl yütt, mlyt mult hónpbn Némtorzá ból váárolt m, törvény htóáo utján foj zőlőbirtooon ioz tni. A ioztá iránti intéz d folymtbn vn. A rn dlzr álló zltből zon bn törvényhtóáo áltl bjlnttt öz züélt nm lz iléíthtő, hnm ért rézálícmnnyíé jlnté ny rduáláár lz züé. A törvényhtóáon t hát o d l l tördniö, hoy rndlzür bocátott rézálicból min d n i rányon rzül jön. A törvényhtóáol y-ét np ltt özölni fo j miniztr, hoy mnnyit fon pni. Ain thát rézálícr v n züé, for duljon z lipánhoz, illtől polármtrhz. Előirt lnéztt c p, tánvérfdélll, hordozhtó néül, 1 oron 70 fillér, vloilnt lőirt ívó lác 1 ftoron 7 0 fillér lolcóbb árbn bzrzhtő B r t bádodrvárbn Zrfnví utc 40 zám.

3 m. máju A. i r á l y tt. J jyz h d i ö l c ö n r. A c. i r. cládi lpítvány iztóá irály rndltéből öt millió oronát jyztt m y r uynnnyit z oztrá ölcönből. Kuzmn Przcmylről. Kuzmn tábornol Ninij-Novorodbn bzélt y o r o z ujáiró nn zt mondt : P r z m y l vézt lő föl mnt volt. A várb b vonuló c p t o rndlzr álló éllmizrl n y rzét l foyztottá máodi örül záráái ltlt idő tulrövid volt. m h o y z lőállott hiányot pótolni lhttt v o l n. Szilárd m yőződm, hoy várt, h z otrom z d t l n u l trtott voln, y évi, őt mé z o n tul i t r t h t t u voln. A fnforó v i z o n y o özt várt f y v r r l yált lán n m lhttt voln b vnni. Névnp-mváltá. Con i Zőfi (Újváro) névnpm váltául tiz oronát dományozott zrztőéünbn, fl rzbn z óvónöépzdí 3 - i V ö r ö r z t órház r é z é r fl rzbn rf. főimnáziumi _ VÁSÁRHELY! R E G G E L I U.ISÁ6 Kinvz potánál. Jól mérdmlt itünttbn rzí ttt r. miniztr V r Frnct, hlybli pot táv i r d h i v t l buző édtiztjét, földint, i tiz év őt dolozi itt n y lliömrtél z tudál, iérdmlvén uy fljbb vlói bizlmát mint özöné zrttét. A n n n y o n ny munán, mlyt motni háború idő ltt váárhlyi p o t rányl v tu árdá v l, mfzíttt rővl véz, rá ő rzét V r F r n c m i n di i z üybuzőál látt l Mot nvztttt i, illtv léptt lő éd llnőrré tizdi fizté i oztályb, m i h z h i v t l tjin ívül öz imrői zív ből rtuláln.. A mártély fthlmi izán yönyörű flbuzdulál d o z t z óvónöépzdí 3 - i Vörö-rzt órház rf. fő imnáziumi orház céljir, mé pdi yűjt révén 3 - i Vörö rzt órházn 6 7 o r. 5 0 fül. rf. főimnáziumi órházn 5 9 o r o n 4 0 fillér jött öz. E z t zép ummát yűjtt zözlő H r z Imr főrv. ht. b i z. t átdt zrztőéünn. Az dozó tlj névorát özölni foju. A Bodzáprti Gzdálodó Ön épzőör tiztlt tjit flérm, hoy hó 13-ián, cütörtöön d. u. 4 óror örhlyiébn mjlnni zívdjn. Táry: A ör áltl v-' ndő y drb rtóépről vló mb zél. Tiztlttl K o n c z Imr llnö. 3. G y r m o r u n l z b b m l é i fű ződn Vrn Gyul önyvihz. Az ö müviből tnultu m mindzt, mi ' i oli tudáun izítéhz züé, d z ő önyvi zrttté m vlün tudományot mát z olvát yránt - Vrn Gyul m i n dn témáj tnuláo tudományo volt, d ohm z ő rán tudo mány, hnm zé oré, mlyt m l m o t é l ü n nyvn évrl lő ré nyin mjln után zé oré, mlyt mé c u t ó d i n fon á t é l n i. Vrn irói fntáziáj mindnt mjóolt, mi zót mé c rzbn vált b Nincn olyn tchnii ujitá, ninc olyn urázrű hldá mind mi npi, mlyn Vrn rényibn nyom n voln. D Vrn mindn dol ot moolt, tudományo lpr hly ztt i y rényi ohm látzott rőzon londolt dolon. Vr n rényin értéét z i mlt, hoy h tudományo doloról volt i bnn zó, mindi volt bnnü p o é z i lél. Ezn tuljdonáo ljobbn, G r n t p i t á n y y r m i " cimu r énybn domborodn i, mlybn főzrpt ét yrmn tyj iránti vétln zrtt játz. Ezért irült blől htlm mindn honlót f lülmúló f i l m d r á m á t c i n á l n i. - A i mé mlézi zor z órár i nm mlézné? mior Vrn ml ltt zóroztun, ujit fl mléit, i pdi mé ohm yönyörödött Vr n müvibn, z zrzz m mán zt yönyörűét zzl, hoy m tinti Ft S mozó mi lő dá át K i v z t t önyv. Ey z ény z o n y lvzíttt zá B o r j u - h u dományozá. G o m mú állmi ély önyvét. Szív bo Sándor nj Fr-utc 4 djé bcült mtláló b zám ltti loo övtndő zép h o z n i zrztőéünb, mrt d példávl iló finom borju-hut d i zény z o n y nm p dományozt z I. III. Vörörzt órházn. élyt, m i önyv m n m lz. Vztő-orvoi mbíztá. A zdi c. i r. lő Trtlé A rformátu főimnázium ór I t n i t i z t l t hő h o n ház rzér övtző d o z órház 3 - i coportján vztő v é d h z á r é r t Mé háború \ő t. Búzá Sándorné (Újváro) 1 ny orvoi mbíztáávl toni üv ubor, Páliná J u d i t (Pálfi-utc hónpjibn hlt hői hlált z prncnoá d r S z ő r f f y Sán 78) 70 drb tojá, T. L. 35 drb. tojá, bd m y r Hzáért Poztó dort tünttt i, tintttl n y 2 drb. zppn, 20 oron, Dző Ernő 3 - honvédhuzár. O r o z o r bzti ztudáár. D r Szőrffy Józfné 10 oron, 13- zámú d zá földjén villottt rdját; Sándor mult év uuztuábn v o ozó 5 oron, Juház Jáno (Oldl bátor táriról ról vlóáo l nult b z 5-i népföllő y l o oár utc 7) 1 buznyén 1 nt ndá épződt, h o y mint fél, zrdhz mint n n o r v o hőtj, 2 l. zlonn, 3 litr lnc, 4 mint fut tőlü m u z. Aztán őt n p o o n át vtt rzt l i c i i litr trhony, 1 d r b. zppn, 1 vé i olyó ért, mhlt m z id árpáti h r c o b n, m j d btn burony, Blo Sándorné (Róny-u. 8) nbn. Itthon G l m b - u. 2 2 z. Blo Frncné (Árviz-utc fj h z rült fölépül után ltt yázo ltt cládi ház. lát. A órház vztőé zúton zdi tizti órház zidó ór mond hálá özöntt n m írn jó zülő, büz rmény ház vztévl biztá m, mly zivü dozón további tá éü mindöröé o d v n jő t oly mintzrűn látott l, hoy motáut éri. n y n y i önyzv h o z t b Frncz S z l v t o r főhrc, z or - O r o z f o á b ó l. K o r m á n y zrztőéb hírt, hoy lhlt záo zé-ápolái főflüylő Frncz 4 6. ylozrdbli ton hő unoáj mléér áldozólnyobb mlédét fjzt ht hónpj n m irt ó d ó fl cütörtöön d. u. 2 óror lz i lőtt; m i n p p d i p r n c één, K r d o Idán, három z ó-tmplombn z itnitiztlt. noá trtléórházi vztő-orvo d v y r m éd nyján Gyóyít u n y fájdlmt ö i tiztt bízott Rá, m i z l i Köény-u. 15 z. lá, m i tnp nyörülő I t n! mrn l z b b jl. A b b n mjött z örömhír cládpától coportbn, mlyt d r Szőrffy Hői hlál hrctérn. Strtnból z 5 r n 2. G r u p Sándor mot vzt, v n n l Képvilőnhöz mint orz. Vörö péból, h o y él hdifooly, m m i nhzbb o r v o i műtét, mly ál rzti mbízotthoz táborból bj ninc. tl nál n y y o r l t t l pároult jött h i v t l o lvél zrint T F t S mozó. ztudá fárdhttln lliö á c Imr 4 6 y. zrdi 1-ő Szrdán lz S t u r t W b b drám cilu mrté v i z d j z értün zázdbli t o n árpáti hr máodi lődá, mior i zinr bült hőön tti épét c o b n Sáro myébn. S z o l n o rül " A R w o n ház t i t izl z éltt. nál márc. 5-én rl hői hlált mn érd bűnüyi történt, mly hlt. Váárhlyi önny h u l l n O r o z foából hozú öt fél z idi zzon lnyobb ttrciój ért, m y r h d i dicőé o hónpi hlltá után lvlt i r t vér mlyt Brlinbn őflé Vil I m r Sándor 5. népfllő y. zr. 3. zorúzz mléét áldá lyn mo cázár lőtt i óriái irrl záz. ton Pál-utc 24 z. ltti, hmvin! muttt b. odlomtól bánttól árnyéolt H o v lht comot üldni Cütörtöön liválóbb némt hjléb. Jól érzi mát, c z fáj táborb? A máju hó i bzá zínz flléptévl A é ér" 5 ni, hoy olyn nyon mz vu ról trjdő 5 npon át 10., 11., 14., flvonáo flrntőn multttó b o zrttitől. Szüli: Imr Márton 18., 23., 26., 30., 31., 3 9, 51., 59., 6 0, hózt v n műoron. Tóth Juliánná, m flé Fj T 8 6, 91., 9 6, 9 9, 1 0 0, 1 0 2, 1 0 8, 1 0 9, Péntn nm lz lődá. rézi z z looná, zomzéd 123, 1 3 0, 1 4 0, 1 4 3, 1 5 3, 1 5 4, 1 5 5, Szombton "ytlny npi lz á ny örömml vtté jóhirt 186, 2 0 0, 2 0 1, 2 0 3, 2 1 3, 354. zámú láthtó, z idi zzon lizlmbb dré váárhlyi polártól ll tábori potához dhtó fl como. lérdfzitőbb émdi történ tonától. hó 14 után tábori poti m t, dán inmtoráfi lújbb ny ánforlom jlnli fltétl ml ( H.». ) Ft S ztltár zbáú rm: Kitört háború, ltt már c 1 1, 3 9, á y oronát dományozott v y : A h l n d o r t i t cimü dtám zámú tábori potál trtti fnn. zrztőéünbn 3 - i Vörö 6 flvonábn, mlyn főzrpit rzt órház rzér. liválóbb dán zínművz játzá. A mátyáhlmi i o l nö Várnp lzbb, lmrázóbb v n d é i n m buzóál 9 8 E l h l t polárit f i u. Vttü icodább ivitlű drámi újdon zomorú hirt, hoy G á 1 Zoltán Hl-i drb. toját yűjtött öz rf. á A bűnö mbr vér fo ö polári oztályú tnuló 15 év orá főimnáziumi órházn, zöné lőtt fhér váznon lpr bn várnp déllőtt 10 óror m Szőlőmoly irtó z r. Értítttn ni. A bűnö mbr vér főzrpét hlt. A dv ifjú tmt m dél zőlő birtooo, hoy z ddi l P u l Wnr viláhírű némt zínz után 2 óror lz Sznt Lázló utc jobb ltiztább zőlőmoly irtó zr lítj. 39 zám ltti yázháztól. Sirtjá: Kochillin" m i zlt trt, V ö züli, ttvéri, ny züli i r ö Ljo zd. yülti titárnál T i n t t Böhm F r n c u r n á. phtó. Rndlni, lőjyzttni c trjdt rooná. Álm lyn zvrt Évvéi ny lfolltáom mitt c máju 3 1. npjái lht., Bt j u t o hozzá érlmün lt ln boldo fltámdái! órház r é z é r. 0 f tnni huliztül 3 év ltt ttt tpztltimt lább özöl ni. A vztm jtt álló zdábn z önö áltl forlomb hozott h u lizt mütrmányt, m i n t ny fjérny trtlmú zuroátot 3 év ót Yorhiri fjtizt mlcim üldőimml ttm. A mlco zépn fjlődn, m i t z i izol, hoy 6 hónpo ül dőim mé mindi lérté élőúlyt. Gzdáun uyni c tnyztl follozi 6 hónpo üldő lváár dtn l. A hulizt dolá övtző: Az lválztott mlco 6 ht ortól 4 hónpo ori pn 50. buzorp 50. árpdrához, 10. huliztt; 4 6 hónpo ori pdi 50. árpdr 50. tnri drához 5. h u liztt. Vyi 4 hónpo ori 10 zá zlé 4 6 hónpo ori 5 záz lé huliztt. A vmh ocá zin tén pn vmhé 2 utoló hó npjábn 5 zázlé huzliztt. A m u l t évi ötmből mé hátrlévő 30 q hulizt bfodáár mi npon üld tm ötvn drb. záot, érm y-y záb 60 -mot töltttni. Tmnéz, 1912 jnuár 4 én. Tiztlttl Dr. B u d i n Józf zdá Schnidr, i n téző. A ztmári lópnm. Sztmárné mtiből j l n t i : Sztmár vármyébn nyrányú bünvizált indult m, zobn lózállitái üybn, m lybn G 1 ó c z y Árpád főzolbí ró több lőlő földbirtoo ny rányú cláot övtt l. A rnd őré bűnöö özül már G I oc z y főzolbírót, P p p Árpád F o r y Miló földbirtooot l i trtozttt több lln i mindított z ljárát, A ltöbb l o v t F o r y zállított lóvtóbizottáonh. Rndn in jó lo vt hozott, mit zután z átvétl nél hibá bt lovl crélt i. Fory Ppp bűntár mindn y tbn főzolbíró volt, Glóczy m i n t lóvtó bizottá lnö c i z o t l o v t váároltt t m, m i t bűntári zállítot t. Mot, hoy Huzár Károly épvi lő intrpllációj révén cláo z léiój idrült, vizáltot ln yobb rélylyl vzti. A S t u r t W b b " dttív drá m c i l u máodi lődá zr dán l z Ft S Mozó bn m i o r i z i n r rül. 4 Rwon ház tit" 4 flvoná o drám, mly z z viláon ozttln irt rtott. A é é r zt 5 flvonáo bohó lődá cütörtöön lz Ft S Mozóbn. Lújbb, A épvilőházbn tnp T i z bjlnttt, hoy ormány jövő trmt lfollni zdá hitliényit biztoít ni foj. Aztán hdrzállitó z m b r bünttéről zóló j v l t táryláár tért át. irnioiu Biti tul. flz oroz íolvo özönln flvtdőfi vuton. máju 1 0. A D u l vidéén állott o r o z r brít, üldöz özmorzolá ny yorál fo lyi. Három fő iránvbn zorítj B o r o v i c M r w i t z yült r D u l örül állott oroz rőt. A Gorlic Jzló Krrfznó v o nlon lőrnyomult c p t i n már lutóbbi jlnt zrint R i m novnál álln. A L u p o w lőtt volt oroz llntállá zintén m tört. A z z D u l örnyéén állott

4 4, 1^15. májfu U. VÁSÁRHELYI R E G G E L I U J S Á R o r o z rő y zlt flé irá nyuló záb vn fov. Lutóbb i tömérd fooly, tá borno, nhézáyu, o tüzéréi muníció rült z üldöző zér* A tábornoot h d r p r n c noához zállítottá, h o l i hlltá után m i n d n tizté l lát rndzt b n i. Az üldözbn imét érvényülni myr huzáro. zdn lov A z o r o z o n volt y ujitáu h r c o b n. In o hlyn n m puávl, h n m rúdr rőíttt z u r o n y n y l jött r o h m r.?... A Lutóbbi n y yőzlmin nél jttt folyo mot özönln l v u t o n. A n y ócponto on, mint Zolnán, Kán npon t y r n rnt fooly érzi, 3 4 vúti zállítmányon. A z állo máoon óriái munát d fo lyo éllmz. Az oroz to ná özött o z ázii uázui; már nyrzt nyári ynruhábn vn n. Ráj m z vr. Táv. miniztrlnöé jtóoztályától B u d p t, máju 10. Nyutiiciából Kárpátoból ú lyo vztéi mlltt vizvrt oroz hrmdi hdr étflőli nyomá n ndv főrjévl S n o L i ho örüli trpn v n özzorít v. Ezn töm lln zövt hdr továbbr i i r n lő r n y o m u l n nyut flől iiizdötté Wizloon vló átlt, dél flől pdi lérté Duvrni-BlirodBuouo vonlt. Nyutlicii rc vonl zi zárnyán tnp flő uztrii, lzburi tiroli "cpto Dbicától ltr zltr ő több hlyét r o h m m l l f o l l t ; Nyutllciábn jttt fo l y o zám n y o l c v n z r r m l dtt, h h z járul mé több m i n t húzzr fooly, i árpáti üldö zből zármzn. Oroz hrmdi hdr, mly öt hdttből: iln cdi, tizdi, tiznttdi, huzonn ydi hrmdi uázui hdtt ből, vlmint több trtlé hdoztály ból volt özállítv, zrint c fo l y o b n több mint zázzr mbrt vzittt, h hhz hozzázámítju hlottt bültt i, z öz vzté llább zázötvnzr m b r r thtő. Hdi nyból, mly n mnnyié mé mot m tint htő át, ddi h t v n áyú ttő záz épfyvrt zámoltun öz. Délltliciábn hrco mé tr tn. Ottyniától zltr ő m ltoon llntámdál z llné n y ny coportját v i z v t t tü. Hőfr. Bucu~zó. Mindzon roonon, jő bráton é3 tiztlt Autózó vndéimn, itől zmélyn yor bruoláom mitt 1 nm búcúzhttm, zúton mondo Itn hozzádot" G. Hódi P á l olv. őz motor épz bérutó tuljdono. Sznti-utc Luác Lázló orzl tnyáján lucrn D i ó z i Imrén Sziháton Tn nyári hználtr idó. R á C Z J á n o örööön Pprébn n é y z ö ö l l u c r n földjü Mián t l p n y n y d h o l d zőlő földjü árvzé jóváhyá m l l t t zbdéz ből ldó. Mtudhtó I I r. Törö Bá l i n t - u t c Közöntnyilvánítá. A yázoló clád n v é bn zivmből mondo özöntt m i n d z o n, i éd nyám E y j ó r v l ó mbízhtó o c i 150 o l o n h v i fiztl állndó munár f l vétti Bl Józf frdőnél Lázár-u Özv- K n é z P t m é zül- Étő M á r i tmténél m j n t b o l d o u l t n vétiz tét mdtá, v i ztló rzvétül p d i zmoruáunt l vilhtőbbé t n n i mél tózttt. Dr- Knéz S y I m r Pál lucrnföldt ozt hználtr b t i d i bérltn Sándor üyvéd. 20 h o l d itűnő minőéű t n y föld, m l y b ő l 8 h o l d itűnő lucrnán vló zélmlom cóái iolj ovác műhly zomzédááb, tnyávl j ó v i z z l d vző fltétl m l l t t ldó, értzni l h t I V. rült F r - u 6 z ltt. 55 N y S z b ó P á l n in jó lucrn zátój v n idó nyári hználtr, ér t z n i l h t Róni-u. 6 z. l t t. 991 Közöntnyilvánítá. M i n d z o n r o o n o, jó b ráto ömrőö é z o m zédo, i f l j t h t t ln jó hitv, illtv jó, édny, d v lány, ttvér é m n y E y h o l d l u c r n nyári hználtr idó Mtudhtó U-r V i v ó u t c K é m y bár m i l y n idlyü D m j n i c h - u. 121 S z i l á y i L j o. Löi Ljoné 1915 máju 10-én d.. 10 óror történt vétiztététlénél mj l n t, S rzvétü áltl m é l y fájdlmunt nyhí tni míérlté fod já z utón. zívből j ö v ő hálá özöntünt. E l d ó 3 z l hrzén őlzámr. Máz zámr i phtó, mázáj 8 oron h r föld i v n idó nyári hzná l t r, értzni l h t Mónu Itvánnál l l i u t o n őhid m l l t t. 106 Az Á d á z J á n o 3 óror, fól 5 o r, 6 óror, fél 8 o r, 9 óror. Nyzbáú drám 7 fl vonábn. B ő v b b flviláoítát n y ú j t ; K r z t Fr nc vyonvzlő Mindzntn. 155 Hódi Frncné zül. M o l n á r Lídián Ffidrvr. folyó hó 9-én történt vé tiztététlén mj l n t, mjlnül mérhttln fájdlmunon nyhitni ziv volt, fodjá z u t o n i zív ből fdó hálá özö ntünt. B Szbó Itván örzd t u d t j, ö zönél, h o y p p r i zőlő özt t r m t t füvt máju 13-án, áldozó cütör tö délután y óror árvrn ldj. Minél többn m j l n n i zívdjn. 147 máj hó. Hódi F r n c é cládj Dőmödl h o l d l u c r n idó Tóth Itván l p o on Törö Bálintn, értzni l h t 11. r. Z r i n y i - u t c l i 4 z. l t t. 146 J ó i b n l é v ő hznált önnyű ocir t l y üll, v v ő v y o. J l n t z n i l h t S p r i n r Gápár Ujvilá-u Mindn idő lhtlm bb, lcodább l i z l m b b filmznzáci ój. V r n G y u l özi mrt rény nyomán yrmi. fl Mindzon roono, jó b ráto, imrőö z o m zédo, i f l j t h t t l n j ó flé, zrtő jó é d n y, d v ttvér r o o n n Kddn. Grnt Kpitány fél hozzá trtozó épültl Közöntnyilvánítá. Cütörtöön délután l v z t t y n z SZUS Tli-utcán, Kádár L j o névr v o l t iállítv. A bcült mtláló h o z z b zrztőéünb. 148 Lucrn árvr. A Boc»i-u'ci i o l rtjébn lvő minty fél hold zöld l u c r n m * d d n Cut pénzzvrbn. Nvtttő bohózt. Szrdán. A Sturt W b b cilu máodi lődáául, z idi évd y i ln yobb ttrciój, mlyt B r l i n b n Őflá Vilmo cázár lőtt óriái ir rl m u t t t b : A R w o n ház tit. I z l m n érd bi üyi drám 4 flvonábi d é l u t á n 2 Ó r o r hlyzínn árvrn nyári hználtr i d t i. M u t i Bálint 161 épitttő o n d n o. F i z t é vrrólányo flvéttn Tóth Mihályné női vrrodájáb Andráy-u E l d ó 6 d r b 10 hónpo üldő N y Jó zfnél z rzébti útféln (783 t n y ) z lő t n y hlr. 147 D r S z ő r f j S á n d o r n nyári hználtr l u c r n á j v n i d ó - Értzni Z r i n y i - u t c L á z á r I t v á n n c i r p i c m l l t t 13 ház utáni Jurnáj nyári hználtr t l y zállár i idó. T u d o zódni l h t cőznél 154 Várnp óé Dnnpnpiton: 156 S z ő I m r é n 24 h o l d földj árndáb idó Erzébtn N y i i dűlőbn 3 5 * t n y zám l t t. Tudozódni l h t V I I Í r, B r n y u. 18 z ltt. 93 A yázoló clád Üy vrrólányot flvz B á l i n t A n d r á i - u t c 3. 5 óror, 7 óror l 9 óror, E y j ó z n mbízhtó o c i, v l m i n t f v á ó czirulához értő m b r j ó fiz tl flvétti B l J Ó Z S f f rdőnél Lázár u Sí m o n y Erzébt Hmváárhly, mbrt h Ör bj y n y o b b y r t önnybb zoláltr m i n d ttőt. Cím 2 t t ő t é y fiitőt r. J l n t z n i l h t V l l r. Lvél-u. 1- z. B l o Ljonénál. 149 Ptőfi-u. 165 nyári 115 MOZGÓ S z l o n rnitúr.bédlő éi hálózob bútor, villnylámp ldó. F r n c z J ó zf uár u t 1 zám I m l t j o b b r 1 jtó. 98 8ZálÓt d i nyári hználtr tóbu. J l n t z n i lht hlyzínn, v y P tőfi-utc 24 zám l t t. J Ó é r t t tráy i n y n phtó 14 z l t t. lucrnáj z, l t t. Közvtln pic mlltt, Szfü-utc 8 zám itt, é t utci zob, onyh m r é8 pincéből álló lá z o n n l idó, z u d v r b n ártéziut v o n, értzni l h t D r - B y L j o n é v l K o u t h tér 5 zám K i d ó y ü z l t h l y i é Kouth-tér 5 z. l t t p i c o n, Értzni l h t D r. Bfcy Ljonévl. 159 Páholyül lor. I. hly 70 fill 10 oron 11. hly 50 flll. npzámot rht mindni, i 8ZéfÜ-Vlráot zd, mrt mvz m i n d n mnnyiét Frnc Józf uárút özv. Zróné hátábn [óc p i c n á l ) 166 TTT. hly 20 flll. ltt G o m o r á n j o n 2 h o l d l u c r n nyári hz náltr idó. Értzni l h t Jói-u flf * UH 9 Nyomtott Váárhlyi Rli Újá önyvnyomdájábn; idó-tuljdono K u n B *!.

Felei6s SZtrkeszto: PATHÓ GYULA. akinek megmásíthatatlan tanítása. cselekedtetek atyámfiai közül, azt Nekem cselekedtétek."

Felei6s SZtrkeszto: PATHÓ GYULA. akinek megmásíthatatlan tanítása. cselekedtetek atyámfiai közül, azt Nekem cselekedtétek. V. évfly 47. zá. Ár 20 fillér. Kár, 19. nvbr 25. LŐFIZTÉSI AH : géz évr 10 P. I gydévr 2*50 P. Félévr 5 P. gy zá r 20 fill. Mgjlni indn zbtn. Fli6 SZtrzt: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Kár,

Részletesebben

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén V!. évfym 3. zám r LŐFIZTÉSI -/ évr 0 P. Féévr fiér 5 0 P. PTHÓ Kézirtkt nm dnk z y mbrknk. trmzt nívóján mtni trtk, ny mikr jó nm zármzht, rdménythzó éi nm józn, j z d á i Hizky énk tán Jáhn Frn b á d

Részletesebben

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június)

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június) 188 ** (A Szgdi Hírdó" húsz példány.) A szgdi tnyi iskolák számár ddig város z ottni lpból 20 példányt jártott; most zonbn jln nygi körülményi között kidást tovább nm vislhtvén, z miittt lp kidój húsz

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2009. ÉV ÁPRILIS HÓNAP MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2009. ÉV ÁPRILIS HÓNAP MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE VI. ÉVFOLYM, 1. SZÁM NYÁK NPJÁR MUTTI IST TÜCHTIG Min Mutti, di it tüchtig! ll mcht i flink und richtig. Schfft

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

Párizsban, szülei Daniel és Elisabeth Cousteau, bátyja Pierre-Antoine, gyermekei Jean-Michel, Philippe, Diane

Párizsban, szülei Daniel és Elisabeth Cousteau, bátyja Pierre-Antoine, gyermekei Jean-Michel, Philippe, Diane KultúNyúz VII. félévfolym, 2. szám 2010. novmb 24. A Tétékás Nyúz Kultuális Mlléklt http://nyuz.lt.hu milto: nyuz@lt.hu Coustu kpitány FOTÓ: NEO-PLANETE.COM A csnd vilá Szültési évfoduló kpcsán bkülni

Részletesebben

eves k o r m á n y z ó i jubileumot

eves k o r m á n y z ó i jubileumot II. v f o l y m 10. z á m. Á 20 fll. Komáom 1930. m á c u 8. 4 * ELŐFIZETÉSI v Flv 10 P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Ngydv 250 P. 5 P. E g y zám á 20 f ü l. Mgjl m d z o m b t o. Fllő zztő: BECSKÖ JÓZSEF É S KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

Felelős szerkesztő: MMMM

Felelős szerkesztő: MMMM VIII. vfolym 34. zám Ar 20 fillr. Komárom, 1936. uguztu 22. tekihoteíá ELŐFIZETÉSI ÁR Egz vre 10 P. Negyevre 250 P. Flvre 5 P. Egye zám ár 20 fill. Megjelenik minen zombton., tizteletá, hálnyilvánitá közrt

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs:

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs: Korn á r o n 98 ultt 8 XVí évfoly 29 zá K o á r o v á r e g y e é váro érdekű tárdl, k ö z g z d á g hetlp A Koáro Vörö* Kerezt Egylet é Koárcr.tváregye Megjelenk nden cütörtökön, Eíífreeí á r Ke/ évre

Részletesebben

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik LEvÉL I1éé======== g11=======9é229-1= GONDOLATOK A EÖZBIZTONSÁGI INTÉZMÉNfÜNK UJRASZERVEZESEROL él mgrúll n örvny fjlödé hldáa hl dá uj gym ovo-v dln hou láncol; do é ho pd6 mbra hldá clj pdg mnél öélbbr

Részletesebben

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Ara 4 "főís VÁSÁRHELYI. 3 lesz ma a Sas msztennében d. e. fél Cieatrieis Lajos főispán elnöklésével a be« Kun Béla.

Ara 4 főís VÁSÁRHELYI. 3 lesz ma a Sas msztennében d. e. fél Cieatrieis Lajos főispán elnöklésével a be« Kun Béla. Hödin^vásárhely, I9Í4 ugusztus 9 vsárnp Ar 4 "főís X * évfoly"298*- s z á w u VÁSÁRHELYI í S g g t i p o l itik--i 3 lesz Ss sztennében d e fél Cietrieis Ljos főispán elnöklésével be«ktonák csládtgit segélyezése

Részletesebben

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben