KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája /fax: 34/ , 34/ Pf.: 8. Webcím: KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetı old. 2. Az SzMSz hatálya, idıtartama, életbeléptetése old 3. Az intézmény általános jellemzıi old 4. Az iskola vezetési szervezete, a vezetık közötti feladatmegosztás, munkaköri leírások old 5. Az intézmény munkarendje old. 6. A tanulói jogviszony létesítése, a felvételrıl való döntés old. 7. Helyi vizsgák lebonyolítási rendje old. 8. Tanulók jutalmazásának elvei és formái old. 9. A tanuló fegyelmi és kártérítési felelıssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítési felelıssége old. 10. A tanulók mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések old. 11. Az iskolai közösségek, diákönkormányzati szervek, valamint az iskolai vezetık közötti kapcsolatrendszer formái és rendje old. 12. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok old. 13. Záró rendelkezések old. 14. Mellékletek old sz. melléklet: A nevelıtestület, Az osztályfınök, Diákmozgalmat segítı tanár Munkaközösség-vezetı, Pedagógus, Ifjúságvédelmi felelıs, Iskolatitkár, Hivatalsegédek, Karbantartó old sz. melléklet: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolájának irányítási struktúrája old sz. melléklet: Igazgatói utasítás a tandíjfizetéssel kapcsolatban old sz. melléklet: A szülıi munkaközösség mőködésének rendje old sz. melléklet Gyakornoki szabályzat old sz. melléklet: A diákönkormányzat mőködési rendje old sz. melléklet: Az iskolai sportkor mőködési szabályzata old sz. melléklet: Könyvtár szervezeti és mőködési szabályzata old sz. melléklet: A K-EMÖ Kultsár István Szakközépiskolájának melléklete a mővelıdési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8) rendelete szerint old. 2

3 1. BEVEZETİ A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban használt fogalmak, rövidítések: KT: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény SZT: A szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény KJT: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény VHR: Végrehajtásra kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet KSZ: Kollektív Szerzıdés KÖSZ: Közalkalmazotti Szabályzat KT: Közalkalmazotti Tanács SzMSz: Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat: Az iskola mőködésére vonatkozó jogszabályi keretek között az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelıtestület által elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott helyi szabályozás, mellékleteivel együtt Nevelıtestület: Az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja, valamint a VHR-ben meghatározott a nevelı-oktató munkát segítı felsıfokú végzettségő dolgozók Szakmai munkaközösségek: Az iskolában azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, szakmát oktató, illetıleg azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok közössége Szülıi munkaközösség: Az iskolába felvett tanulók szülei több mint 50 %-a által választott, a szülık érdekképviseletét ellátó választmány. 3

4 1.5. Tanulók közösségei: Az iskola tanulóinak érdekképviseleti, tanulmányi munkát segítı, tanórán kívüli tevékenységre szervezett közösségei Együttmőködés: Az SzMSz-ban foglaltak megtartását az intézménnyel közalkalmazotti, vagy egyéb jogviszonyban álló dolgozók, tanulói jogviszonyban álló tanulók, az iskola mőködésében érdekelt szervek, érdekképviseleti szervek, a szülıi munkaközösség magukra nézve kötelezı érvényőnek tekintik, az SzMSz szabályai szerint együttmőködnek Az SzMSz mellékletei: Az SzMSz mellékletét képezik: 1. Munkaköri leírások 2. Iskola irányítási struktúrája 3. Tandíjfizetés, térítési díj 4. Szülıi munkaközösség mőködési rendje 5. Diákönkormányzat mőködési rendje 6. ISK mőködési rendje 7. Könyvtár szervezeti és mőködési szabályzata 8. 16/1998. rendelet szerinti kiegészítés 1.8. Az SzMSz célja, jogszabályi alapja A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe A szervezeti és mőködési szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek: évi XXXIII. Törvény A Közalkalmazottak Jogállásáról (Kjt.) évi LXXIX. Törvény A Közoktatásról évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyve évi XXXI. Törvény A Gyermekvédelemrıl évi XXXI. Törvény A Tőzvédelemrıl évi XXXVIII. Törvény Az Államháztartásról évi XLII. Törvény A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól (4. (7)) évi XXX. VII. Törvény A tankönyvpiac rendjérıl 138/1992. évi (X.8). Korm. Rend. a Kjt. végrehajtásáról 4

5 11/1994. évi (VI.(8) MKM Rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl. 277/1997. (XII.22.) Korm. Rend. A pedagógus továbbképzésekrıl, szakvizsgáról. 23/2004. (VIII.27.) OM rend. a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönytámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl. 17/2005.(II.8). Korm.rend. a diákigazolványról 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. az államháztaráts mőködési rendjérıl (9..,10., 17., 145/A-B. ). 2/1983. (II.14.) EüM. rend. a dolgozók bırvédı készítménnyel történı ellátásáról (3..(1). 4/2002. (II.26.) OM rend. az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók juttatásairól.(6..) 37/2001.(X.12) OM. rend. a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól (3..(2)). 5

6 2. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, IDİTARTAMA, ÉLETBE- LÉPTETÉSE 2.1. Az SzMSz hatálya: Kiterjed az iskola valamennyi alkalmazottjára, függetlenül attól, hogy közalkalmazotti vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatják, a tanulókra és közösségeikre, az iskola mőködésében érdekelt érdekképviseleti és egyéb szervezetekre, szervekre Hatálybalépés: Az SzMSz a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ennek hiányában a hatálybalépés napja a jóváhagyásra felterjesztéstıl számított 30 nap elteltével az elsı munkanap. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az intézmény elızı SzMSz-a Az SzMSz módosítása: A módosításra a megalkotásra vonatkozó szabályok érvényesek Az SzMSz alapja a hatályos jogszabályokon kívül: A fenntartó által kiadott Alapító Okirat. 3. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI 3.1. Az intézmény: - neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája - címe: 2900 Komárom, Klapka György út telefon/fax száma: 34/ , 34/ ja: - WEB lapja: Az intézmény típusa: szakközépiskola Alapfeladatai: szakközépiskolai képzés Megszerezhetı iskolai végzettség: középiskolai érettségi OM azonosító szám:

7 Szakmai képzés: ÜGYVITELEI SZAKMACSOPORT Ügyviteli titkár (alapképzés) Idegen nyelvi titkár (elágazás) Iskolatitkár (elágazás) Ügyintéző titkár (elágazás) Hatósági és közigazgatási ügyintéző (alapképzés) Migrációs ügyintéző II. (elágazás Nyilvántartási és okmányügyintéző (elágazás) Településfejlesztési szakelőadó (elágazás) Irodai asszisztens (alapképzés) Beszédleíró-gyorsíró (ráépülés) Jegyzőkönyvvezető (ráépülés) KERESKEDELMI-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓS SZAKMACSOPORT Kereskedelmi ügyintéző (alapképzés) Külgazdasági ügyintéző (ráépülés) Logisztikai ügyintéző (alapképzés) Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző (ráépülés) Marketing- és reklámügyintéző (alapképzés) INFORMATIKAI SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő (alapképzés) Internetes alkalmazásfejlesztő (elágazás) Informatikai rendszergazda (alapképzés) Számítógéprendszer-karbantartó (elágazás) Webmester (elágazás) Informatikus (alapképzés) Térinformatikus (elágazás) OKTATÁSI SZAKMACSOPORT Sportedző (alapképzés) Fitness-welness asszisztens (elágazás) Sportedző (ritmikus sportgimnasztika, torna, labdarúgás, floorball, kézilabda)(elágazás) Rekreációs mozgásprogram-vezető (ráépülés) Az intézmény jogállása és képviselete: Az intézmény önálló jogi személy. Alapítója: Komárom Város Önkormányzata Fenntartója: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kiadmányozás joga: mindennemő kiadvány aláírására az iskola igazgatója jogosult, akadályoztatása esetén a helyettese. Tanuló nyilvántartással kapcsolatos igazolásokat az iskolatitkár is aláírhat. Bélyegzık lenyomata: 7

8 Használatra jogosult: iskola igazgató, az iskola igazgatójának helyettesei, gazdasági dolgozók, az iskolalátogatási igazolásokhoz az iskolatitkár. Az intézmény képviselıje: az intézmény képviseletére jogosult az iskola igazgatója, akadályoztatása esetén a helyettese. Az intézmény gazdálkodása: önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény fenntartási és mőködtetési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elı. Az intézményi tandíjfizetés és a térítési díj fizetésének rendjét az SzMSz 3. számú melléklete tartalmazza, amely tandíjfizetéssel kapcsolatos igazgatói utasítás. 8

9 4. AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETİK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK Az iskolavezetés feladata: Az iskolavezetés a nevelési-oktatási célok gyakorlati megvalósításának munkáját szervezi, vezeti, irányítja, kötelezettsége, hogy a pedagógusok, a tanulók, az iskolai közösségek szervezeteit a vezetési feladatok megoldásába bevonja, jogosultságaik gyakorlását elısegítse. A vezetés tevékenységének a munkával összefüggésben történı rendszeres értékelése az egyik legfıbb hozzájárulás ahhoz, hogy a közösségek saját ügyüknek tekintsék az iskolavezetés problémáit, támogatásáért és fejlesztéséért felelısséget érezzen a nevelıtestület valamennyi tagja. A vezetési szerkezetét a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. A vezetık intézményben való tartózkodásának rendje a nevelési-oktatási intézményben biztosítani kell a vezetıi feladatok ellátását azalatt az idıszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a következık szerint (138/1992.IX.8) korm. rend. 7 (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetıje és helyettese közül egyiküknek a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia 5.2. Ha a vezetık betegsége, vagy más okból való távolléte nem teszi lehetıvé a vezetıi feladatok ellátását, a gazdasági vezetı és az iskolatitkár mint kijelölt közalkalmazottak felelnek az intézmény biztonságos mőködéséért. 9

10 IGAZGATÓ A közoktatási intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, életés munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetıje felel a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelızéséért, a tanulók és a dolgozók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási intézmény vezetıje rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli idıjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény mőködtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentıs veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve ha ez nem lehetséges a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. A közoktatási intézmény vezetıje a fentiekben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. A nevelési-oktatási intézmény vezetıjének feladatkörébe tartozik különösen: a.) a nevelıtestület vezetése, b.) a nevelı- és oktató munka irányítása és ellenırzése, c.) a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk szakszerő megszervezése és ellenırzése, d.) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, e.) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, f.) a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, g.) a tanuló- és gyermekbaleset megelızésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 10

11 IGAZGATÓHELYETTES Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja ki. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény kinevezett pedagógusa kaphat, a megbízás visszavonása az iskola igazgatójának jogköre. Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelısséggel helyettesíti. Pedagógiai és egyéb feladata: 1. Az óra- és felügyeleti rend elkészítése és ellenırzése. A szaktanterem beosztások kialakítása az osztály- és csoportlétszámok függvényében. 2. Korrepetálások, fakultációk, szakkörök megszervezése, mőködésük irányítása, ellenırzése. 3. A tanév eleji és végi statisztikai kimutatások elkészítése. A pedagógusok heti fogadóórájának kialakítása. 4. A munkaközösségek munkájának ellenırzése. 5. A szünetek rendjének betartása, ellenırzése. 6. Az érettségi- és pótvizsgák, javítóvizsgák elıkészítése, megszervezése és lebonyolítása. 7. A tanórák és tanórán kívüli foglalkozások mőködésének biztosítása Az elrendelt ellenırzések végrehajtásának figyelemmel kísérése és számonkérése. 10. Az iskolában továbbtanulni szándékozók számára nyílt nap szervezése, lebonyolítása, a beiskolázás elıkészítése, lebonyolítása. 11. A tanulmányi versenyek megszervezésének, lebonyolításának ellenırzése, a felügyeleti beosztás kialakítása. 12. A kollégiumi elhelyezést igénylı tanulók névsorának továbbítása a kollégium igazgatójához. 13. Ellenırzi a karbantartó munkáját. 11

12 Gondoskodik: az osztályfınöki tevékenység ellenırzésérıl, a szülıi értekezletek elıkészítésérıl és megtartásáról, a fogadóórák rendjének kialakításáról, a szülıi választmány munkájának segítésérıl, a tanulói jutalmak és kitüntetések elıkészítésérıl, az iskolai ünnepségek, megemlékezések alkalomhoz illı színvonalas programjának elıkészítésérıl, a tanórák közötti szünetek pedagógusi felügyeleti rendjének beosztásáról. Felelıs: a pályaválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a tanulók vétségével és szabálysértésével összefüggı ügyek rendezési módjának elıkészítéséért, a fegyelmi eljárás szabályainak betartásáért, a kulturális programok szervezéséért, az iskolai hagyományok ápolásáért, a kulturális versenyek, vetélkedık lebonyolításáért, a közegészségüggyel kapcsolatos teendık ellátásáért, az iskolaorvos munkájának segítéséért. SZAKMAI GYAKORLATI OKTATÁSVEZETİ Feladata: - az országos képzési jegyzékben szereplı szakképesítések közül az intézmény képzési profiljához illeszkedı szakmák kiválasztásának elıkészítése, az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálása, - a különbözı szakképesítések központi programjának nyomon követése, - az OKJ-s szakmák korszerősítésének figyelemmel kísérése, a törvényi változásoknak megfelelı átdolgozása, - szakmai vizsga elıkészítése, lebonyolítása, jelentések küldése, - kapcsolattartás az NSZFI-vel és egyéb szakmai fórumokkal, - az érettségi elıtt álló tanulók tájékoztatása a szakmakínálatról, - a 13. évfolyamra történı jelentkezések adminisztrálása, - a szakképzési és egyéb pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése, iskolai szintő elıkészítése. - az éves statisztikai jelentés elkészítése 12

13 GAZDASÁGI VEZETİ Munkáját az igazgató közvetlen irányítása mellett végzi. Irányítja az iskola gazdasági tevékenységét. Képviseli az intézményt pénzügyi kérdésekben minden fórumon. Feladatai: 1. Elkészíti az iskolai költségvetést, a szükséges pénzügyi jelentéseket, beszámolókat. Errıl a nevelıtestületnek beszámol. 2. Ellátja a munkafolyamatba épített belsı ellenırzési feladatokat. Ellenırzi a takarító személyzet és a karbantartó munkáját. 3. Folyamatosan és naprakészen vezeti az intézmény dolgozóiról a létszám- és bérnyilvántartást. 4. Elkészíti a kinevezéseket, átsorolásokat és a munkaszerzıdéseket. 5. Vezeti a változásjelentést és a szabadságokat. 6. Elkészíti és gondozza az alábbi szabályzatokat: a. selejtezési szabályzat, b. leltározási szabályzat, c. házipénztár kezelési szabályzat. 7. Teljes anyagi felelısséggel kezeli az iskola házipénztárát és gondoskodik annak folyamatos feltöltésérıl a házipénztár kezelésének szabályai szerint. 8. Utalványozás szerint teljesíti a készpénzkifizetéseket, a kisösszegő befizetésekrıl készpénzszámlát készít. 9. Ellátja bérfizetési napokon a bérfizetéshez kapcsolódó élelemutalványok dolgozók részére történı kiosztását, gondoskodik az utalványok beszerzésérıl. 10. Vezeti a szigorú számadásos nyomtatványok nyilvántartását. 11. Az elszámolásra kiadott elılegekrıl nyilvántartást vezet, gondoskodik az elılegek elszámoltatásáról, az elıírt 30 napos határidın belül. 12. Intézi a munkabér elılegek felvételével kapcsolatos teendıket. 13. Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyekkel az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese megbízza. 13

14 14. Ellenırzi a hivatalsegédek munkáját. Felelıs: - A béremelések és jutalmazások lebonyolításáért. - A takarékos gazdálkodás megszervezéséért és végrehajtásáért. - Az iskola gazdálkodását érintı helyi szabályzatok elkészítéséért. - Gondoskodik: - Az iskola tulajdonában, kezelésében lévı vagyontárgyak rendeltetésszerő használatáról, üzemképes állapotának biztosításáról. - Az álló- és fogyóeszközök karbantartásáról, javíttatásáról, a selejtezési eljárás betartásáról. - A leltárfelelısök kijelölésérıl. Munkakörének betöltéséhez középiskolai végzettség szükséges. Besorolása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint. 14

15 A VEZETÉS KÖZÖS SZABÁLYAI Az iskolavezetés tagjai: (a már felsoroltakon kívül) - A KSZ szabályai értelmében a közvetlen irányításuk alá tartozó területen dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelısségre vonására javaslatot tesznek. - Ellátják a munka- és tőzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló feladatokat. - Elkészítik az irányításuk alá tartozó dolgozók munkája értékelésének tervezetét. - A tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról esetenként az igazgatónak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésének rendje: 1. Az iskolavezetés ellenırzési feladatai: Az iskolavezetés folyamatos korszerősítésének egyik legfıbb eleme az ellenırzés színvonalának, tudatosságának és hatékonyságának növelése. A vezetıi ellenırzés nem merülhet ki az óralátogatással. Az óralátogatások mennyiségi növelése helyett az ellenırzés tartalmi és módszerbeli gyengéinek feltárására, az ellenırzés feladatainak tudatosabb és konkrétabb megállapítására és hatékonyabb módszerek alkalmazására van szükség. Az ellenırzést ne önmagában, hanem a vezetés egyéb funkcióival szerves egységben szemléljük, azaz a nevelı-oktató munka tervezését, szervezését, ellenırzését, értékelését és minısítését. A vezetıi ellenırzés célja: közvetlen információk szerzése, tények megismerése. Az ellenırzésnek a tanév helyi rendjét szabályozó iskolai munkatervbıl kell kiindulni. 15

16 Az igazgató ellenırzi: - Folyamatosan, a napi munkakapcsolatokon és beszámolókon túl vezetıtársai tevékenységét, ennek keretében önállóságukat, az általuk irányított belsı szervezeti egységben végzett munkát, tárgyalókészségüket, érvanyagaikat, megbízható munkavégzésüket. - Külön ütemterv szerint egyéni beszélgetés, felmérés alapján a nevelıtestület tagjai tevékenységét, kapcsolatteremtı és együttmőködési készségét, pontosságát, fegyelmét, szakmai ismeretekben a jártasságot, írásbeli és szóbeli kifejezıkészséget, felelısségérzetet. - Az iskola mőködésével, gazdálkodásával, kapcsolattartásával összefüggı minden olyan tevékenységet, amelyet nem utalt vezetıtársai hatáskörébe. Az igazgatóhelyettes ellenırzi: - az osztályfınöki tevékenységet, - a tanulói nyilvántartásokat, - szülıi értekezletek megtartását, - a könyvtáros tevékenységét, - a munkaközösségek munkáját, - szakkörök megtartását, - javító- és pótlóvizsgák lebonyolítását, - a munkavédelmi, tőzvédelmi szabályok betartását, a karbantartó munkjáját A gazdasági vezetı ellenırzi: a hivatalsegédek munkáját. 2. Az ellenırzés területei és tartalma: Az intézetben folyó szakképzési tevékenység ellenırzését az intézet igazgatója irányítja. Tanévenként egy alkalommal pl. szeptemberben kell éves ellenırzési tervet készíteni az elızı év során szerzett tapasztalatok alapján. Az ellenırzési tervet és az ellenırzés során tapasztaltakat a tantestület tudomására kell hozni. 16

17 Tanítási órák, osztályfınöki órák: Minden alkalommal figyelmet kell fordítani a: - tanulók tanórán tanúsított magatartására, - nevelınek a tanulókhoz való kapcsolatára, órájának légkörére, - a tanterem rendjére, tisztaságára. A látogatások alkalmával esetenként vizsgálni kell pl.: - a tanulói tudásszint-mérés és értékelés módját, a megoldáshoz nyújtott segítség, útmutatás mennyiségét és mélységét, - az anyag tárolásához használt bemutató, szemléltetı és technikai eszközöket, - a tanmenetben rögzített oktatási anyag idı- és sorrendben történı tárgyalását, - a rendelkezésre álló idıvel való gazdálkodást (az óra fıbb részeire fordított idıt), - milyen mértékben sikerült a tanulókat aktivizálni. Komplex ellenırzés során vizsgálni kell: - a munkaközösség tagjainak oktató-nevelı munkájában milyen mértékben érvényesülnek egységes eljárások, - az oktatási eszközök használata milyen mértékő, - egy évfolyam egy tantárgyát oktató pedagógusok adott idıszakban mennyire térnek el a tanmeneti anyag tárgyalásában egymástól, - a kínálkozó nevelési lehetıségek az anyag tárgyalása során milyen mértékben kerülnek felhasználásra, - egy tanuló, osztály napi, heti leterhelését, - a kapott házi feladatok mennyiségét, - a tanulók otthoni kötelezı elfoglaltságát, - a tanulók szabadidejének mennyiségét, felhasználásának milyenségét. Szakköri foglalkozások: - a foglalkozások idıben történı megtartását, az anyag feldolgozásának módját, - a foglalkoztatott tanulók létszámát, - a tanulók aktivitását. 17

18 Tömegsport foglalkozások, sportköri munka: - a foglalkozások idıben történı megtartását, azok tartalmát, - a foglalkoztatott tanulók létszámát. A tanulók személyi tisztasága: Fel kell hívni a tanulók figyelmét a haj, kéz illetve a testápolás fontosságára. Az osztályfınökök és a védını közremőködésével fordítsanak kellı figyelmet erre a területre. Tanszerek megırzése: Az iskolától kapott könyvek, munkafüzetek megóvásának milyen a mértéke? Mekkora gondot fordít az osztályfınök a tanulói ellenırzı, a szaktanár az iskolai tanszerek és tankönyvek megóvásának ellenırzésére. Könyvtár: Vizsgálni kell a látogatottságot, azt, hogy milyen hatékonyan segíti a fiatalok tanulmányi munkáját, kulturált szórakozását. A Kollégiumban elhelyezett tanulók látogatása során figyelmet kell fordítani az osztályfınökök és nevelık kapcsolatára. Az ellenırzést végzık tapasztalataikat minden esetben, illetve az ellenırzést követıen, közlik az igazgatóval. Az általános tapasztalatokról a félév, illetve a tanév végén az igazgató részére szóbeli tájékoztatást adnak. 18

19 5. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 5.1. Közalkalmazottak munkarendje: Pedagógusok: Heti munkaidejük: 40 óra Ebbıl kötelezı óraszámok: Igazgató: 2 óra Igazgatóhelyettes: 4 óra Gyakorlati oktatásvezetı: 11 óra Pedagógusok: 22 óra A pedagógusoknak a kötelezı óráit a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, tanításra kell fordítaniuk. A további 18 óra közötti különbséget a felkészüléssel, a tanulók munkájának értékelésével, az intézmény kulturális és sportéletének szervezésével és egyéb pedagógiai szakértelmet igénylı feladatok elvégzésével kell eltölteniük. Órakedvezmény: iskolánkban órakedvezmény illeti meg: a közalkalmazotti tanács tagjait, a szakszervezeti tisztségviselıt, az iskolai könyvtárost, az osztályfınököket, a munkaközösség-vezetıket, a diákönkormányzat munkáját segítı tanárt, a gyakorlati oktatás vezetıt. Gazdasági vezetı, iskolatitkár, gazdasági ügyintézı : Heti munkaidejük: 40 óra Naponta: 7.30 órától óráig Hivatalsegédek: Heti munkaidejük: 40 óra Naponta: délelıttös: 6.00 órától óráig 1 fı délutános: órától óráig 3 fı 19

20 Karbantartó: Heti munkaideje: 40 óra Naponta: általában 6.00 órától óráig, azonban az idıbeosztása szorgalmi idıben osztott mőszakkal a tanítás rendjéhez és a megoldandó feladatokhoz igazodik és szükség szerint azonos idıtartammal változtatható. Tanítási szünetekben a munkarendet folyamatos idıbeosztással kell elıírni Az intézmény tanulóinak munkarendje: Az intézmény házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel. a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. A házirend jogi norma, melynek célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartási szabályok minél hatékonyabban érvényesüljenek az iskolában. Ennek érdekében a benne foglalt jogérvényesítési szabályok betartása mind a tanulókra, mind a pedagógusokra és más iskolai alkalmazottra nézve egyaránt kötelezı. A házirend az iskola belsı életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskola által szervezett- iskolán kívüli rendezvényeken. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi intézkedésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait, a közoktatási törvény 76. -a tartalmazza. A házirendet a nevelıtestület fogadja el a diákság és a szülıi közösség egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti A tanév helyi rendjét, programjait, a nevelıtestület határozza meg, és rögzíti az éves munkatervben. Ennek megfelelıen a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: a nevelı-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program esetleges módosításáról, az új tanév feladatairól, tantárgyfelosztásról és a feladatellátási terv elfogadásáról) az iskola szintő rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és idıpontjáról a tanítás nélküli munkanapok idıpontjáról és programjáról. a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól a házirend esetleges módosításáról 20

21 Iskolánkban a tanítás nappali tagozaton folyik, 45 perces órákkal, amelyek 8.00 órakor kezdıdnek. A tanítási órák között 5, vagy 10 perces szünetek vannak, a 3. óra után 15 perces nagyszünet van. A tanítás a 7. órával órakor fejezıdik be. Az órarendi beosztás miatt bizonyos esetekben 0. órában is folyik tanítás, melynek kezdete 7.15 óra, vége 7.55 óra. A tanulók felzárkóztatására korrepetálásokat tartunk a 8. órában órától óráig. Ebben az idıben tartjuk a szakköröket és az ISK foglalkozásokat. Az óraközi szüneteket szigorúan meg kell tartani, biztosítani kell a szüneti fegyelem ellenırzését. Az ügyeletes tanár kötelessége a fegyelem és a rend biztosítása, az osztályok tisztaságának és a mellékhelyiségek rendjének ellenırzése Az intézményben tartózkodás rendje: Az intézmény nyitása 6.00 óra, zárása óra. A tanulók általában órára elhagyják az iskola épületét, szükség esetén a továbbtartózkodás megoldott. az intézményben Akik nem állnak jogviszonyban az iskolával: csak felügyelet mellett tartózkodhatnak az iskolában. Ennek esetei: Tanfolyamon, edzésen vesznek részt a foglalkozást vezetıvel. Bármilyen ügyben az iskolába érkezı személy a portaszolgálatot ellátó kíséretében keresi fel azt a személyt, akihez a vendég érkezett Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje: A tanulók és a közalkalmazottak minden esetben kötelesek betartani az iskola belsı rendjére vonatkozó rendelkezéseket. Kötelesek megóvni a berendezési és felszerelési tárgyak épségét. 21

22 Tantermek: A tantermek használatának rendjét a házirend szabályozza. A tantermek balesetmentes használhatóságáról a karbantartó gondoskodik. A tantermekben délután elsısorban tanórán kívül szervezett foglalkozások tarthatók Szertárak, szaktantermek: A szertárak biztonságos zárhatóságáról és takarításáról a hivatalsegédek és a karbantartó gondoskodik. Oda tanulók csak az illetékes szaktanárral együtt vagy csak az ı utasítására mehetnek be és csak az általa elıírt feladatokat hajthatják végre Iskolaorvosi rendelı: Az orvosi rendelıbe a tanulók csak az iskolaorvos vagy a védını hívására léphetnek be, ott felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak Az iskolai helyiségek használatának átengedése nem oktatási célra: Az átengedésrıl az igazgató a vezetıséggel dönt. Külsı szervekkel a használatra kötött megállapodásokban rögzíteni kell, hogy az iskola helyiségeinek és létesítményeinek használatára vonatkozó szabályok a külsı használóra is kötelezıek A tanév munkarendje: Az iskolai éves munkarend az évente kiadott Oktatási Minisztériumi rendelet alapján készül, figyelembe véve a Közoktatási Törvényt és a Szakképzési Törvényt Kirándulások, színház, tárlat, múzeum, stb. látogatása: Foglalkozási idın túl bármikor, oktatási idı alatt csak az intézet igazgatójának elızetes engedélyével szervezhetı. A tanulmányi kirándulás, kulturális intézmények látogatása az iskolai munkatervek, továbbá az osztályfınökök és a tanárok tanmenetének szerves része. A kirándulásokat a diákképviselıkkel, a szülıi munkaközösségekkel közösen, a tanulók és szülık kéréseinek, javaslatainak figyelembe vételével kell megtervezni és megszervezni. Két- vagy többnapos kirándulás csak tanítás nélküli munkanapokon, illetve tanítási szünetekben szervezhetı. Az iskola által szervezett kirándulások, látogatások alkalmával annyi kísérı tanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges. A kirándulásokra el kell vinni az elsısegélynyújtáshoz szükséges felszerelést. A kirándulások költségeit úgy kell megállapítani, hogy a szülıket csak a legszőkösebb mértékben terheljük. 22

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK OM:030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-KIK076012 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Készítette: Nevelıtestület Jóváhagyta: Fenyvesi Gyöngyi igazgató Szabályzat elfogadása: Levél, 2013. Jogszabályok

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ)

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 59/520-648 OM azonosító: 201704 www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Részletesebben

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és endéglátóipari Szakképző Iskola SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések, az SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben