KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája /fax: 34/ , 34/ Pf.: 8. Webcím: KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetı old. 2. Az SzMSz hatálya, idıtartama, életbeléptetése old 3. Az intézmény általános jellemzıi old 4. Az iskola vezetési szervezete, a vezetık közötti feladatmegosztás, munkaköri leírások old 5. Az intézmény munkarendje old. 6. A tanulói jogviszony létesítése, a felvételrıl való döntés old. 7. Helyi vizsgák lebonyolítási rendje old. 8. Tanulók jutalmazásának elvei és formái old. 9. A tanuló fegyelmi és kártérítési felelıssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítési felelıssége old. 10. A tanulók mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések old. 11. Az iskolai közösségek, diákönkormányzati szervek, valamint az iskolai vezetık közötti kapcsolatrendszer formái és rendje old. 12. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok old. 13. Záró rendelkezések old. 14. Mellékletek old sz. melléklet: A nevelıtestület, Az osztályfınök, Diákmozgalmat segítı tanár Munkaközösség-vezetı, Pedagógus, Ifjúságvédelmi felelıs, Iskolatitkár, Hivatalsegédek, Karbantartó old sz. melléklet: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolájának irányítási struktúrája old sz. melléklet: Igazgatói utasítás a tandíjfizetéssel kapcsolatban old sz. melléklet: A szülıi munkaközösség mőködésének rendje old sz. melléklet Gyakornoki szabályzat old sz. melléklet: A diákönkormányzat mőködési rendje old sz. melléklet: Az iskolai sportkor mőködési szabályzata old sz. melléklet: Könyvtár szervezeti és mőködési szabályzata old sz. melléklet: A K-EMÖ Kultsár István Szakközépiskolájának melléklete a mővelıdési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8) rendelete szerint old. 2

3 1. BEVEZETİ A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban használt fogalmak, rövidítések: KT: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény SZT: A szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény KJT: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény VHR: Végrehajtásra kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet KSZ: Kollektív Szerzıdés KÖSZ: Közalkalmazotti Szabályzat KT: Közalkalmazotti Tanács SzMSz: Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat: Az iskola mőködésére vonatkozó jogszabályi keretek között az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelıtestület által elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott helyi szabályozás, mellékleteivel együtt Nevelıtestület: Az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja, valamint a VHR-ben meghatározott a nevelı-oktató munkát segítı felsıfokú végzettségő dolgozók Szakmai munkaközösségek: Az iskolában azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, szakmát oktató, illetıleg azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok közössége Szülıi munkaközösség: Az iskolába felvett tanulók szülei több mint 50 %-a által választott, a szülık érdekképviseletét ellátó választmány. 3

4 1.5. Tanulók közösségei: Az iskola tanulóinak érdekképviseleti, tanulmányi munkát segítı, tanórán kívüli tevékenységre szervezett közösségei Együttmőködés: Az SzMSz-ban foglaltak megtartását az intézménnyel közalkalmazotti, vagy egyéb jogviszonyban álló dolgozók, tanulói jogviszonyban álló tanulók, az iskola mőködésében érdekelt szervek, érdekképviseleti szervek, a szülıi munkaközösség magukra nézve kötelezı érvényőnek tekintik, az SzMSz szabályai szerint együttmőködnek Az SzMSz mellékletei: Az SzMSz mellékletét képezik: 1. Munkaköri leírások 2. Iskola irányítási struktúrája 3. Tandíjfizetés, térítési díj 4. Szülıi munkaközösség mőködési rendje 5. Diákönkormányzat mőködési rendje 6. ISK mőködési rendje 7. Könyvtár szervezeti és mőködési szabályzata 8. 16/1998. rendelet szerinti kiegészítés 1.8. Az SzMSz célja, jogszabályi alapja A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe A szervezeti és mőködési szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek: évi XXXIII. Törvény A Közalkalmazottak Jogállásáról (Kjt.) évi LXXIX. Törvény A Közoktatásról évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyve évi XXXI. Törvény A Gyermekvédelemrıl évi XXXI. Törvény A Tőzvédelemrıl évi XXXVIII. Törvény Az Államháztartásról évi XLII. Törvény A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól (4. (7)) évi XXX. VII. Törvény A tankönyvpiac rendjérıl 138/1992. évi (X.8). Korm. Rend. a Kjt. végrehajtásáról 4

5 11/1994. évi (VI.(8) MKM Rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl. 277/1997. (XII.22.) Korm. Rend. A pedagógus továbbképzésekrıl, szakvizsgáról. 23/2004. (VIII.27.) OM rend. a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönytámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl. 17/2005.(II.8). Korm.rend. a diákigazolványról 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. az államháztaráts mőködési rendjérıl (9..,10., 17., 145/A-B. ). 2/1983. (II.14.) EüM. rend. a dolgozók bırvédı készítménnyel történı ellátásáról (3..(1). 4/2002. (II.26.) OM rend. az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók juttatásairól.(6..) 37/2001.(X.12) OM. rend. a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól (3..(2)). 5

6 2. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, IDİTARTAMA, ÉLETBE- LÉPTETÉSE 2.1. Az SzMSz hatálya: Kiterjed az iskola valamennyi alkalmazottjára, függetlenül attól, hogy közalkalmazotti vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatják, a tanulókra és közösségeikre, az iskola mőködésében érdekelt érdekképviseleti és egyéb szervezetekre, szervekre Hatálybalépés: Az SzMSz a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ennek hiányában a hatálybalépés napja a jóváhagyásra felterjesztéstıl számított 30 nap elteltével az elsı munkanap. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az intézmény elızı SzMSz-a Az SzMSz módosítása: A módosításra a megalkotásra vonatkozó szabályok érvényesek Az SzMSz alapja a hatályos jogszabályokon kívül: A fenntartó által kiadott Alapító Okirat. 3. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI 3.1. Az intézmény: - neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája - címe: 2900 Komárom, Klapka György út telefon/fax száma: 34/ , 34/ ja: - WEB lapja: Az intézmény típusa: szakközépiskola Alapfeladatai: szakközépiskolai képzés Megszerezhetı iskolai végzettség: középiskolai érettségi OM azonosító szám:

7 Szakmai képzés: ÜGYVITELEI SZAKMACSOPORT Ügyviteli titkár (alapképzés) Idegen nyelvi titkár (elágazás) Iskolatitkár (elágazás) Ügyintéző titkár (elágazás) Hatósági és közigazgatási ügyintéző (alapképzés) Migrációs ügyintéző II. (elágazás Nyilvántartási és okmányügyintéző (elágazás) Településfejlesztési szakelőadó (elágazás) Irodai asszisztens (alapképzés) Beszédleíró-gyorsíró (ráépülés) Jegyzőkönyvvezető (ráépülés) KERESKEDELMI-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓS SZAKMACSOPORT Kereskedelmi ügyintéző (alapképzés) Külgazdasági ügyintéző (ráépülés) Logisztikai ügyintéző (alapképzés) Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző (ráépülés) Marketing- és reklámügyintéző (alapképzés) INFORMATIKAI SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő (alapképzés) Internetes alkalmazásfejlesztő (elágazás) Informatikai rendszergazda (alapképzés) Számítógéprendszer-karbantartó (elágazás) Webmester (elágazás) Informatikus (alapképzés) Térinformatikus (elágazás) OKTATÁSI SZAKMACSOPORT Sportedző (alapképzés) Fitness-welness asszisztens (elágazás) Sportedző (ritmikus sportgimnasztika, torna, labdarúgás, floorball, kézilabda)(elágazás) Rekreációs mozgásprogram-vezető (ráépülés) Az intézmény jogállása és képviselete: Az intézmény önálló jogi személy. Alapítója: Komárom Város Önkormányzata Fenntartója: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kiadmányozás joga: mindennemő kiadvány aláírására az iskola igazgatója jogosult, akadályoztatása esetén a helyettese. Tanuló nyilvántartással kapcsolatos igazolásokat az iskolatitkár is aláírhat. Bélyegzık lenyomata: 7

8 Használatra jogosult: iskola igazgató, az iskola igazgatójának helyettesei, gazdasági dolgozók, az iskolalátogatási igazolásokhoz az iskolatitkár. Az intézmény képviselıje: az intézmény képviseletére jogosult az iskola igazgatója, akadályoztatása esetén a helyettese. Az intézmény gazdálkodása: önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény fenntartási és mőködtetési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elı. Az intézményi tandíjfizetés és a térítési díj fizetésének rendjét az SzMSz 3. számú melléklete tartalmazza, amely tandíjfizetéssel kapcsolatos igazgatói utasítás. 8

9 4. AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETİK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK Az iskolavezetés feladata: Az iskolavezetés a nevelési-oktatási célok gyakorlati megvalósításának munkáját szervezi, vezeti, irányítja, kötelezettsége, hogy a pedagógusok, a tanulók, az iskolai közösségek szervezeteit a vezetési feladatok megoldásába bevonja, jogosultságaik gyakorlását elısegítse. A vezetés tevékenységének a munkával összefüggésben történı rendszeres értékelése az egyik legfıbb hozzájárulás ahhoz, hogy a közösségek saját ügyüknek tekintsék az iskolavezetés problémáit, támogatásáért és fejlesztéséért felelısséget érezzen a nevelıtestület valamennyi tagja. A vezetési szerkezetét a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. A vezetık intézményben való tartózkodásának rendje a nevelési-oktatási intézményben biztosítani kell a vezetıi feladatok ellátását azalatt az idıszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a következık szerint (138/1992.IX.8) korm. rend. 7 (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetıje és helyettese közül egyiküknek a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia 5.2. Ha a vezetık betegsége, vagy más okból való távolléte nem teszi lehetıvé a vezetıi feladatok ellátását, a gazdasági vezetı és az iskolatitkár mint kijelölt közalkalmazottak felelnek az intézmény biztonságos mőködéséért. 9

10 IGAZGATÓ A közoktatási intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, életés munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetıje felel a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelızéséért, a tanulók és a dolgozók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási intézmény vezetıje rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli idıjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény mőködtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentıs veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve ha ez nem lehetséges a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. A közoktatási intézmény vezetıje a fentiekben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. A nevelési-oktatási intézmény vezetıjének feladatkörébe tartozik különösen: a.) a nevelıtestület vezetése, b.) a nevelı- és oktató munka irányítása és ellenırzése, c.) a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk szakszerő megszervezése és ellenırzése, d.) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, e.) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, f.) a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, g.) a tanuló- és gyermekbaleset megelızésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 10

11 IGAZGATÓHELYETTES Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja ki. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény kinevezett pedagógusa kaphat, a megbízás visszavonása az iskola igazgatójának jogköre. Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelısséggel helyettesíti. Pedagógiai és egyéb feladata: 1. Az óra- és felügyeleti rend elkészítése és ellenırzése. A szaktanterem beosztások kialakítása az osztály- és csoportlétszámok függvényében. 2. Korrepetálások, fakultációk, szakkörök megszervezése, mőködésük irányítása, ellenırzése. 3. A tanév eleji és végi statisztikai kimutatások elkészítése. A pedagógusok heti fogadóórájának kialakítása. 4. A munkaközösségek munkájának ellenırzése. 5. A szünetek rendjének betartása, ellenırzése. 6. Az érettségi- és pótvizsgák, javítóvizsgák elıkészítése, megszervezése és lebonyolítása. 7. A tanórák és tanórán kívüli foglalkozások mőködésének biztosítása Az elrendelt ellenırzések végrehajtásának figyelemmel kísérése és számonkérése. 10. Az iskolában továbbtanulni szándékozók számára nyílt nap szervezése, lebonyolítása, a beiskolázás elıkészítése, lebonyolítása. 11. A tanulmányi versenyek megszervezésének, lebonyolításának ellenırzése, a felügyeleti beosztás kialakítása. 12. A kollégiumi elhelyezést igénylı tanulók névsorának továbbítása a kollégium igazgatójához. 13. Ellenırzi a karbantartó munkáját. 11

12 Gondoskodik: az osztályfınöki tevékenység ellenırzésérıl, a szülıi értekezletek elıkészítésérıl és megtartásáról, a fogadóórák rendjének kialakításáról, a szülıi választmány munkájának segítésérıl, a tanulói jutalmak és kitüntetések elıkészítésérıl, az iskolai ünnepségek, megemlékezések alkalomhoz illı színvonalas programjának elıkészítésérıl, a tanórák közötti szünetek pedagógusi felügyeleti rendjének beosztásáról. Felelıs: a pályaválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a tanulók vétségével és szabálysértésével összefüggı ügyek rendezési módjának elıkészítéséért, a fegyelmi eljárás szabályainak betartásáért, a kulturális programok szervezéséért, az iskolai hagyományok ápolásáért, a kulturális versenyek, vetélkedık lebonyolításáért, a közegészségüggyel kapcsolatos teendık ellátásáért, az iskolaorvos munkájának segítéséért. SZAKMAI GYAKORLATI OKTATÁSVEZETİ Feladata: - az országos képzési jegyzékben szereplı szakképesítések közül az intézmény képzési profiljához illeszkedı szakmák kiválasztásának elıkészítése, az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálása, - a különbözı szakképesítések központi programjának nyomon követése, - az OKJ-s szakmák korszerősítésének figyelemmel kísérése, a törvényi változásoknak megfelelı átdolgozása, - szakmai vizsga elıkészítése, lebonyolítása, jelentések küldése, - kapcsolattartás az NSZFI-vel és egyéb szakmai fórumokkal, - az érettségi elıtt álló tanulók tájékoztatása a szakmakínálatról, - a 13. évfolyamra történı jelentkezések adminisztrálása, - a szakképzési és egyéb pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése, iskolai szintő elıkészítése. - az éves statisztikai jelentés elkészítése 12

13 GAZDASÁGI VEZETİ Munkáját az igazgató közvetlen irányítása mellett végzi. Irányítja az iskola gazdasági tevékenységét. Képviseli az intézményt pénzügyi kérdésekben minden fórumon. Feladatai: 1. Elkészíti az iskolai költségvetést, a szükséges pénzügyi jelentéseket, beszámolókat. Errıl a nevelıtestületnek beszámol. 2. Ellátja a munkafolyamatba épített belsı ellenırzési feladatokat. Ellenırzi a takarító személyzet és a karbantartó munkáját. 3. Folyamatosan és naprakészen vezeti az intézmény dolgozóiról a létszám- és bérnyilvántartást. 4. Elkészíti a kinevezéseket, átsorolásokat és a munkaszerzıdéseket. 5. Vezeti a változásjelentést és a szabadságokat. 6. Elkészíti és gondozza az alábbi szabályzatokat: a. selejtezési szabályzat, b. leltározási szabályzat, c. házipénztár kezelési szabályzat. 7. Teljes anyagi felelısséggel kezeli az iskola házipénztárát és gondoskodik annak folyamatos feltöltésérıl a házipénztár kezelésének szabályai szerint. 8. Utalványozás szerint teljesíti a készpénzkifizetéseket, a kisösszegő befizetésekrıl készpénzszámlát készít. 9. Ellátja bérfizetési napokon a bérfizetéshez kapcsolódó élelemutalványok dolgozók részére történı kiosztását, gondoskodik az utalványok beszerzésérıl. 10. Vezeti a szigorú számadásos nyomtatványok nyilvántartását. 11. Az elszámolásra kiadott elılegekrıl nyilvántartást vezet, gondoskodik az elılegek elszámoltatásáról, az elıírt 30 napos határidın belül. 12. Intézi a munkabér elılegek felvételével kapcsolatos teendıket. 13. Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyekkel az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese megbízza. 13

14 14. Ellenırzi a hivatalsegédek munkáját. Felelıs: - A béremelések és jutalmazások lebonyolításáért. - A takarékos gazdálkodás megszervezéséért és végrehajtásáért. - Az iskola gazdálkodását érintı helyi szabályzatok elkészítéséért. - Gondoskodik: - Az iskola tulajdonában, kezelésében lévı vagyontárgyak rendeltetésszerő használatáról, üzemképes állapotának biztosításáról. - Az álló- és fogyóeszközök karbantartásáról, javíttatásáról, a selejtezési eljárás betartásáról. - A leltárfelelısök kijelölésérıl. Munkakörének betöltéséhez középiskolai végzettség szükséges. Besorolása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint. 14

15 A VEZETÉS KÖZÖS SZABÁLYAI Az iskolavezetés tagjai: (a már felsoroltakon kívül) - A KSZ szabályai értelmében a közvetlen irányításuk alá tartozó területen dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelısségre vonására javaslatot tesznek. - Ellátják a munka- és tőzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló feladatokat. - Elkészítik az irányításuk alá tartozó dolgozók munkája értékelésének tervezetét. - A tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról esetenként az igazgatónak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésének rendje: 1. Az iskolavezetés ellenırzési feladatai: Az iskolavezetés folyamatos korszerősítésének egyik legfıbb eleme az ellenırzés színvonalának, tudatosságának és hatékonyságának növelése. A vezetıi ellenırzés nem merülhet ki az óralátogatással. Az óralátogatások mennyiségi növelése helyett az ellenırzés tartalmi és módszerbeli gyengéinek feltárására, az ellenırzés feladatainak tudatosabb és konkrétabb megállapítására és hatékonyabb módszerek alkalmazására van szükség. Az ellenırzést ne önmagában, hanem a vezetés egyéb funkcióival szerves egységben szemléljük, azaz a nevelı-oktató munka tervezését, szervezését, ellenırzését, értékelését és minısítését. A vezetıi ellenırzés célja: közvetlen információk szerzése, tények megismerése. Az ellenırzésnek a tanév helyi rendjét szabályozó iskolai munkatervbıl kell kiindulni. 15

16 Az igazgató ellenırzi: - Folyamatosan, a napi munkakapcsolatokon és beszámolókon túl vezetıtársai tevékenységét, ennek keretében önállóságukat, az általuk irányított belsı szervezeti egységben végzett munkát, tárgyalókészségüket, érvanyagaikat, megbízható munkavégzésüket. - Külön ütemterv szerint egyéni beszélgetés, felmérés alapján a nevelıtestület tagjai tevékenységét, kapcsolatteremtı és együttmőködési készségét, pontosságát, fegyelmét, szakmai ismeretekben a jártasságot, írásbeli és szóbeli kifejezıkészséget, felelısségérzetet. - Az iskola mőködésével, gazdálkodásával, kapcsolattartásával összefüggı minden olyan tevékenységet, amelyet nem utalt vezetıtársai hatáskörébe. Az igazgatóhelyettes ellenırzi: - az osztályfınöki tevékenységet, - a tanulói nyilvántartásokat, - szülıi értekezletek megtartását, - a könyvtáros tevékenységét, - a munkaközösségek munkáját, - szakkörök megtartását, - javító- és pótlóvizsgák lebonyolítását, - a munkavédelmi, tőzvédelmi szabályok betartását, a karbantartó munkjáját A gazdasági vezetı ellenırzi: a hivatalsegédek munkáját. 2. Az ellenırzés területei és tartalma: Az intézetben folyó szakképzési tevékenység ellenırzését az intézet igazgatója irányítja. Tanévenként egy alkalommal pl. szeptemberben kell éves ellenırzési tervet készíteni az elızı év során szerzett tapasztalatok alapján. Az ellenırzési tervet és az ellenırzés során tapasztaltakat a tantestület tudomására kell hozni. 16

17 Tanítási órák, osztályfınöki órák: Minden alkalommal figyelmet kell fordítani a: - tanulók tanórán tanúsított magatartására, - nevelınek a tanulókhoz való kapcsolatára, órájának légkörére, - a tanterem rendjére, tisztaságára. A látogatások alkalmával esetenként vizsgálni kell pl.: - a tanulói tudásszint-mérés és értékelés módját, a megoldáshoz nyújtott segítség, útmutatás mennyiségét és mélységét, - az anyag tárolásához használt bemutató, szemléltetı és technikai eszközöket, - a tanmenetben rögzített oktatási anyag idı- és sorrendben történı tárgyalását, - a rendelkezésre álló idıvel való gazdálkodást (az óra fıbb részeire fordított idıt), - milyen mértékben sikerült a tanulókat aktivizálni. Komplex ellenırzés során vizsgálni kell: - a munkaközösség tagjainak oktató-nevelı munkájában milyen mértékben érvényesülnek egységes eljárások, - az oktatási eszközök használata milyen mértékő, - egy évfolyam egy tantárgyát oktató pedagógusok adott idıszakban mennyire térnek el a tanmeneti anyag tárgyalásában egymástól, - a kínálkozó nevelési lehetıségek az anyag tárgyalása során milyen mértékben kerülnek felhasználásra, - egy tanuló, osztály napi, heti leterhelését, - a kapott házi feladatok mennyiségét, - a tanulók otthoni kötelezı elfoglaltságát, - a tanulók szabadidejének mennyiségét, felhasználásának milyenségét. Szakköri foglalkozások: - a foglalkozások idıben történı megtartását, az anyag feldolgozásának módját, - a foglalkoztatott tanulók létszámát, - a tanulók aktivitását. 17

18 Tömegsport foglalkozások, sportköri munka: - a foglalkozások idıben történı megtartását, azok tartalmát, - a foglalkoztatott tanulók létszámát. A tanulók személyi tisztasága: Fel kell hívni a tanulók figyelmét a haj, kéz illetve a testápolás fontosságára. Az osztályfınökök és a védını közremőködésével fordítsanak kellı figyelmet erre a területre. Tanszerek megırzése: Az iskolától kapott könyvek, munkafüzetek megóvásának milyen a mértéke? Mekkora gondot fordít az osztályfınök a tanulói ellenırzı, a szaktanár az iskolai tanszerek és tankönyvek megóvásának ellenırzésére. Könyvtár: Vizsgálni kell a látogatottságot, azt, hogy milyen hatékonyan segíti a fiatalok tanulmányi munkáját, kulturált szórakozását. A Kollégiumban elhelyezett tanulók látogatása során figyelmet kell fordítani az osztályfınökök és nevelık kapcsolatára. Az ellenırzést végzık tapasztalataikat minden esetben, illetve az ellenırzést követıen, közlik az igazgatóval. Az általános tapasztalatokról a félév, illetve a tanév végén az igazgató részére szóbeli tájékoztatást adnak. 18

19 5. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 5.1. Közalkalmazottak munkarendje: Pedagógusok: Heti munkaidejük: 40 óra Ebbıl kötelezı óraszámok: Igazgató: 2 óra Igazgatóhelyettes: 4 óra Gyakorlati oktatásvezetı: 11 óra Pedagógusok: 22 óra A pedagógusoknak a kötelezı óráit a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, tanításra kell fordítaniuk. A további 18 óra közötti különbséget a felkészüléssel, a tanulók munkájának értékelésével, az intézmény kulturális és sportéletének szervezésével és egyéb pedagógiai szakértelmet igénylı feladatok elvégzésével kell eltölteniük. Órakedvezmény: iskolánkban órakedvezmény illeti meg: a közalkalmazotti tanács tagjait, a szakszervezeti tisztségviselıt, az iskolai könyvtárost, az osztályfınököket, a munkaközösség-vezetıket, a diákönkormányzat munkáját segítı tanárt, a gyakorlati oktatás vezetıt. Gazdasági vezetı, iskolatitkár, gazdasági ügyintézı : Heti munkaidejük: 40 óra Naponta: 7.30 órától óráig Hivatalsegédek: Heti munkaidejük: 40 óra Naponta: délelıttös: 6.00 órától óráig 1 fı délutános: órától óráig 3 fı 19

20 Karbantartó: Heti munkaideje: 40 óra Naponta: általában 6.00 órától óráig, azonban az idıbeosztása szorgalmi idıben osztott mőszakkal a tanítás rendjéhez és a megoldandó feladatokhoz igazodik és szükség szerint azonos idıtartammal változtatható. Tanítási szünetekben a munkarendet folyamatos idıbeosztással kell elıírni Az intézmény tanulóinak munkarendje: Az intézmény házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel. a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. A házirend jogi norma, melynek célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartási szabályok minél hatékonyabban érvényesüljenek az iskolában. Ennek érdekében a benne foglalt jogérvényesítési szabályok betartása mind a tanulókra, mind a pedagógusokra és más iskolai alkalmazottra nézve egyaránt kötelezı. A házirend az iskola belsı életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskola által szervezett- iskolán kívüli rendezvényeken. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi intézkedésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait, a közoktatási törvény 76. -a tartalmazza. A házirendet a nevelıtestület fogadja el a diákság és a szülıi közösség egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti A tanév helyi rendjét, programjait, a nevelıtestület határozza meg, és rögzíti az éves munkatervben. Ennek megfelelıen a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: a nevelı-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program esetleges módosításáról, az új tanév feladatairól, tantárgyfelosztásról és a feladatellátási terv elfogadásáról) az iskola szintő rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és idıpontjáról a tanítás nélküli munkanapok idıpontjáról és programjáról. a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól a házirend esetleges módosításáról 20

21 Iskolánkban a tanítás nappali tagozaton folyik, 45 perces órákkal, amelyek 8.00 órakor kezdıdnek. A tanítási órák között 5, vagy 10 perces szünetek vannak, a 3. óra után 15 perces nagyszünet van. A tanítás a 7. órával órakor fejezıdik be. Az órarendi beosztás miatt bizonyos esetekben 0. órában is folyik tanítás, melynek kezdete 7.15 óra, vége 7.55 óra. A tanulók felzárkóztatására korrepetálásokat tartunk a 8. órában órától óráig. Ebben az idıben tartjuk a szakköröket és az ISK foglalkozásokat. Az óraközi szüneteket szigorúan meg kell tartani, biztosítani kell a szüneti fegyelem ellenırzését. Az ügyeletes tanár kötelessége a fegyelem és a rend biztosítása, az osztályok tisztaságának és a mellékhelyiségek rendjének ellenırzése Az intézményben tartózkodás rendje: Az intézmény nyitása 6.00 óra, zárása óra. A tanulók általában órára elhagyják az iskola épületét, szükség esetén a továbbtartózkodás megoldott. az intézményben Akik nem állnak jogviszonyban az iskolával: csak felügyelet mellett tartózkodhatnak az iskolában. Ennek esetei: Tanfolyamon, edzésen vesznek részt a foglalkozást vezetıvel. Bármilyen ügyben az iskolába érkezı személy a portaszolgálatot ellátó kíséretében keresi fel azt a személyt, akihez a vendég érkezett Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje: A tanulók és a közalkalmazottak minden esetben kötelesek betartani az iskola belsı rendjére vonatkozó rendelkezéseket. Kötelesek megóvni a berendezési és felszerelési tárgyak épségét. 21

22 Tantermek: A tantermek használatának rendjét a házirend szabályozza. A tantermek balesetmentes használhatóságáról a karbantartó gondoskodik. A tantermekben délután elsısorban tanórán kívül szervezett foglalkozások tarthatók Szertárak, szaktantermek: A szertárak biztonságos zárhatóságáról és takarításáról a hivatalsegédek és a karbantartó gondoskodik. Oda tanulók csak az illetékes szaktanárral együtt vagy csak az ı utasítására mehetnek be és csak az általa elıírt feladatokat hajthatják végre Iskolaorvosi rendelı: Az orvosi rendelıbe a tanulók csak az iskolaorvos vagy a védını hívására léphetnek be, ott felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak Az iskolai helyiségek használatának átengedése nem oktatási célra: Az átengedésrıl az igazgató a vezetıséggel dönt. Külsı szervekkel a használatra kötött megállapodásokban rögzíteni kell, hogy az iskola helyiségeinek és létesítményeinek használatára vonatkozó szabályok a külsı használóra is kötelezıek A tanév munkarendje: Az iskolai éves munkarend az évente kiadott Oktatási Minisztériumi rendelet alapján készül, figyelembe véve a Közoktatási Törvényt és a Szakképzési Törvényt Kirándulások, színház, tárlat, múzeum, stb. látogatása: Foglalkozási idın túl bármikor, oktatási idı alatt csak az intézet igazgatójának elızetes engedélyével szervezhetı. A tanulmányi kirándulás, kulturális intézmények látogatása az iskolai munkatervek, továbbá az osztályfınökök és a tanárok tanmenetének szerves része. A kirándulásokat a diákképviselıkkel, a szülıi munkaközösségekkel közösen, a tanulók és szülık kéréseinek, javaslatainak figyelembe vételével kell megtervezni és megszervezni. Két- vagy többnapos kirándulás csak tanítás nélküli munkanapokon, illetve tanítási szünetekben szervezhetı. Az iskola által szervezett kirándulások, látogatások alkalmával annyi kísérı tanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges. A kirándulásokra el kell vinni az elsısegélynyújtáshoz szükséges felszerelést. A kirándulások költségeit úgy kell megállapítani, hogy a szülıket csak a legszőkösebb mértékben terheljük. 22

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK ÉS SZAKISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KULTSÁR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK ÉS SZAKISKOLÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája és Szakiskolája 2900 Komárom Klapka György út 56. /fax: 34/342-375, 34/540-507 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL A Neumann János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL Készítette: Bakos István Hatályos: 2006.09.01. 2 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma 1. Az igazgató kötelezı óraszáma Az igazgató, a kötelezı órája keretében ellátja a tanulók elméleti képzését. Az igazgatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

a 75 ÉVES PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE

a 75 ÉVES PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FIÚ FELSİ KERESKEDELMI ISKOLA 1934/35 JOGUTÓDJA a 75 ÉVES PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre I. FELADATAINKAT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Diákönkormányzat feladata: 1. a tanuláshoz való jog biztosítása 2. a diákjogok védelme 3. a diákok

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. ÖNMEGFOGALMAZÁS Az iskola alapvetı feladata, hogy a fiatalokat a társadalomba beilleszkedni tudó, kialakult személyiséggé nevelje. Ehhez a tanórai ismeretátadás, a különbözı szakkörökben végzett munka,

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Mottó: Jó ügy csak jó kezekben válik arannyá! (Gordon)

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben