I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26."

Átírás

1 ÖNMEGFOGALMAZÁS Az iskola alapvetı feladata, hogy a fiatalokat a társadalomba beilleszkedni tudó, kialakult személyiséggé nevelje. Ehhez a tanórai ismeretátadás, a különbözı szakkörökben végzett munka, ami a tudományos ismereteket gyarapítja, kevés. Az iskolai nevelés nagyon fontos területe a diákok tanórán kívüli tevékenysége, az öntevékenységén alapuló diákmozgalom, mely mint nevelési eszköz hozzájárul a tanuló személyiségének fejlıdéséhez. Az iskola életében a demokrácia csak a diákok aktív részvételével, saját ügyeiknek konkrét intézésével teljesedhet ki. Az öntevékenységet, az önkormányzatot bevezetni nem lehet, ránevelni, erre alkalmassá tenni viszont igen. Arra kell törekedni, hogy a diákok kapják meg az önálló gondolkodás, az alkotás, a megvalósítás élményét, de vállalják az ezzel járó felelısséget, s az esetleges kockázatot. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út Diákönkormányzat tisztségviselıi elnök: Szabó Gergı elnökhelyettes: Halmosi Áron titkár: Szabó Brigitta kultúrfelelıs: Kovács Bianka média-felelıs: Kürti Viktória sport, egészségügyi és környezetvédelmi felelıs: Huttyánszki Edina érdekvédelmi felelıs: Mátyás Kálmán Richárd Diákmozgalmat Segítı Pedagógus: Farkas Lóránd 3. Diákönkormányzat tevékenységi köre - szervezi az iskola közösségi életét, - segíti a tanórán kívüli szabadidıt, - lehetıvé teszi a diákjogok gyakorlását, - biztosítja a diákok érdekvédelmét, - koordinálja az iskolai csoportokat, közösségeket A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját az igazgató és a diákönkormányzat által felkért Diákmozgalmat Segítı Pedagógus (DMSP) segíti.

2 II. DIÁKÖNKORMÁNYZAT CÉLJA 1. Diákok érdekeinek védelme, diákjogok érvényre juttatása. 2. Diákok javaslatainak, kérdéseinek, véleményeinek összegyőjtése, koordinálása, s eljuttatni a címzetthez. 3. Minél színesebb diákélet biztosítása. 4. Kapcsolatot épít ki az iskolavezetéssel, szülıi szervezettel, iskolaszékkel, tantestülettel. 5. Diákmédia mőködtetése, felügyelet ellátása (újság, rádió, TV) III. DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. A diákönkormányzat az iskola osztályaira, mint szervezett közösségekrıl épül. Az osztályképviselıket az osztályok választják meg 2/3-os többséggel, nyílt szavazással minden tanév elején. Az osztályon belüli választásokat az osztályfınök vezeti le. - szervezi és irányítja a közösség életét, - javaslatot tesz a tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésére félévkor és a tanév végén, - képviseli az osztályt az iskolai diákbizottság üléseken, - tájékoztatja az osztályt az iskola eseményeirıl, - mozgósítja az osztályt a rendezvényekre, - az osztályt érintı kérdésekben (oktatás, nevelés, fegyelem) véleményt nyilváníthat, - gondoskodik az osztály tanulóinak érdekvédelmérıl, ügyeiket indokolt esetben továbbítja az iskola diákönkormányzata felé, - az osztálytitkárnak, vagy az általa megbízott osztály-diákbizottsági tagnak kötelessége a diákönkormányzat ülésein részt venni, s az ülésekrıl tájékoztatni az osztályt a következı osztályfınöki órán, - a felkészültségét meghaladó ügyekben kérheti az osztályfınök, a DMST segítségét. 2. Iskolai Diákbizottság (IDB) - Testületét az osztálytitkárok és a Diáktanács 7 tagja alkotják. - Tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek. - Ülései nyilvánosak, de indokolt esetben a diáktanács zárt ülést rendelhet el. - Üléseirıl jelenléti ív, illetve emlékeztetı készül. - Határozatképes, ha a tagok legalább 2/3-a van jelen. - Határozatképtelenség esetén legalább 1 hét múlva, azonos napirendi pontok szerint összehívott ülés bármilyen arányú jelenlét esetén határozatképes. - Döntéseit nyílt szavazás útján hozza. Üléseire vendégeket, meghívottakat hívhat, kiknek tanácskozási joguk van. Diáktanács (DT) 7 tagja van - elnök

3 - elnökhelyettes - titkár - kultúrfelelıs - média-felelıs - sport, egészség- és környezetvédelmi felelıs - érdekvédelmi felelıs Elnök - A diákönkormányzat vezetıje. - Az elnököt a diákönkormányzat választja 1 évre a közgyőlésen. - A diákönkormányzat az elnököt bármikor visszahívhatja, s újat választhat helyette. - Kapcsolatot tart a város középiskolai diákbizottságával. - A diákönkormányzat összehívása. - Részt vesz a diákönkormányzat munkájában. - Levezeti az önkormányzat üléseit. - Az ülések napirendi pontjaira a javaslatát beterjeszti. - A koordinátor csoport munkájának segítése, a csoport döntéseit, javaslatait, véleményét képviseli a diákönkormányzat ülésein. Az elnök távollétében a fenti jogköröket és feladatokat az Elnökhelyettes veszi át! Titkár. - Az ülések technikai feltételeit biztosítja (terem, idıpont, stb.). - A diákönkormányzat alkalmi feladatokkal ruházhatja fel. - Szervezi, mozgósítja a városi diákversenyekre a részvételt.

4 Kultúrfelelıs A diákönkormányzat vezetıségi tagja. - A diákok tanórán kívüli programjait szervezi. - A megemlékezések, ünnepi mősorok szervezése, lebonyolítása az egyik fı feladata. - Tájékoztat a városi programokról. - Ápolja az iskolai hagyományokat. - Kiállításokat szervez, bonyolít le. Média-felelıs A diákönkormányzat vezetıségi tagja. - A sulimédia irányítása az erre a feladatra kiválasztott személyek segítségével. - Hatáskörébe tartozik az iskolaújság, a rádió, a sulitv és a képújság. Ezek mősorait szerkeszti, készíti. - Tevékenységérıl munkatervet készít. Sport, Egészség- és környezetvédelmi felelıs A diákönkormányzat vezetıségi tagja. - A diákok tanórán kívüli sportprogramját szervezi. - Osztálybajnokságokat szervez és bonyolít le. - Az elıbbiek mellett: hagyományırzı városi, megyei sportrendezvényének szervezése, lebonyolítása; - Egészségvédı programokat állít össze. - Egészségvédelmi elıadásokat szervez. - Munkájában együtt mőködik az ifjúságvédelmi nevelıvel. Érdekvédelmi Jogos felelıs A diákönkormányzat vezetıségi tagja.

5 - A diákjogokat érvényesíti iskolai szinten. - Fegyelmi tárgyalásokon képviseleti joga van. - Véleményezi az iskolai dokumentumokat (Házirend ). Koordinátor csoport A diákönkormányzat hozza létre. - a diákönkormányzati ülések napirendi pontjainak elıkészítése, - a diákönkormányzati ülések közötti idıszakban kapcsolatot tart a vezetıséggel és a diákokkal, - szervezeti feladatok ellátása, - diákok felvetéseinek, javaslatainak győjtése (diákprobléma, házirend módosítás, rendezvényekre javaslat, stb.), - továbbítja a problémákat, kérdéseket, javaslatokat a címzettekhez, - a diákokat érintı kérdésekre kapott válaszokat, háttér-információkat nyilvánosságra hozza, - a közgyőlést megelızı idıszakban a jelölıbizottság feladatait látja el. Diákközgyőlés - A Diákönkormányzat legfontosabb fóruma. - A diákközgyőlés összehívását a napirendi pontok megjelölésével legalább 1 hónappal korábban nyilvánosak, szórólapokon keresztül kell meghirdetni. - Ülésein osztályonként 2 tanuló küldötte vesz részt (osztálytitkár + 1 fı), valamint az iskola diáktanácsa, az iskola vezetısége. - Napirendjét az iskola diákönkormányzata állítja össze. - Akkor határozatképes, ha a küldöttek 2/3-a van jelen. - A közgyőlés határozatképtelensége esetén 1 hét múlva azonos napirendi pontok szerint összehívott ülés bármilyen arányú jelenlét esetén határozatképes. - A közgyőlésen felvetett problémát tekintve (pl. házirend-módosítás) a szavazás akkor eredményes, ha a megjelentek 50+1 %-a szavaz rá. - A diákközgyőlésen elhangzik az IDB évi beszámolója, s a közgyőlés véleményezi. - Ülésein bármilyen iskolai élettel kapcsolatos kérdés megvitatható. - A közgyőlés választja meg az iskola diákbizottságot. - Diákközgyőlésen szavazati joggal csak az osztályok által delegált személy rendelkezik. IV. DIÁKÖNKORMÁNYZAT FELADATAI: - SZMSZ elkészítése, rendszeres felülvizsgálata, - tanulók érdekképviselete, - véleménynyilvánítás diákokat érintı kérdésekben, - javaslattételek az iskolát érintı kérdésekben, - közgyőlés összehívása évente minimum egyszer, - érdemi válaszadás a hozzá intézett kérdésekre,

6 - jogszabályok adta jogokkal élni, - iskolai csoportok, közösségek koordinálása, - nyilvánosság megszervezése. V. DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGAI - JOGGYAKORLÁS 1. Döntési jog - saját mőködése, munkája megszervezését illetıen, - tisztségviselıinek a megválasztásra vonatkozóan, - egy tanítás nélküli munkanap programjáról, - saját tájékoztatási rendszerérıl, - diákvezetık és segítık személyérıl. 2. Egyetértési jog - az iskolai SZMSZ diákokat érintı pontjai: a.) tanulói véleménynyilvánítás rendszeres, b.) jutalmazás és fegyelmezés elvei és formái, c.) szociális juttatások elveinek kidolgozása, d.) ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználása, e.) iskolai házirend elfogadása, módosítása, f.) diákönkormányzat mőködéséhez szükséges eszközök biztosítása, g.) ünnepélyek rendje. 3. Véleményezési jog a.) tanulókat érintı kérdésekben, b.) fegyelmi eljárás, c.) intézmény megszüntetése, összevonás, névváltozás esetén, d.) intézmény vezetıjének megbízása, leváltása esetén, e.) tankönyvvásárlási támogatás. VI. PÉNZÜGYEK Az Iskolai Diákbizottság bevételét a pályázati és arendezvényekbıl befolyó pénzek képezik. A rendezvényekhez szükséges anyagi fedezetet az Iskolai Diákbizottság biztosítja.

7 VII. ALÁÍRÁSI JOG A diákönkormányzat nevében az aláírási jogot az elnök gyakorolja, távolléte esetén az elnökhelyettes, kivételes esetekben a diákbizottság titkára. VIII. KAPCSOLATOK A diákönkormányzat a kapcsolatait maga határozza meg. Kapcsolatot tart: - nevelıtestülettel - iskolavezetéssel - más iskola diákönkormányzatával - diákszervezetekkel - diák-polgármesteri irodával - a diákönkormányzatot segítı intézményekkel, egyesületekkel, szakemberekkel. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a Diákközgyőlés 2009 október 3-án tartott ülésén elfogadta Az elfogadott határozat érvényes 2009 november 3-tól.

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály 2008. 2 Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február.-én tartott

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN DIÁKÖNKORMÁNYZATOK AZ ISKOLÁKBAN

BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN DIÁKÖNKORMÁNYZATOK AZ ISKOLÁKBAN BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN DIÁKÖNKORMÁNYZATOK AZ ISKOLÁKBAN DIÁKÖNKORMÁNYZATOK AZ ISKOLÁKBAN Bevezetés Minden pedagógus találkozik munkája

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben