Szervezeti és Mőködési Szabályzat. Veres Péter Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Mőködési Szabályzat. Veres Péter Gimnázium"

Átírás

1 Szervezeti és Mőködési Szabályzat Veres Péter Gimnázium

2 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja 1.2. A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapja 1.3. A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása 1.4. A szervezeti és mőködési szabályzat személyi és idıbeli hatálya 2. Az intézmény általános jellemzıi 2.1. A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogai 2.2 Az intézményi bélyegzık használata 2.3 Az iratkezelés szervezeti rendje 2.4 A tankönyvrendelés menete 3. Az intézmény szervezeti rendje 3.1. Az intézmény szervezeti egységei és vázrajza 3.2. Az intézmény felelıs vezetıje 3.3. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai 3.4. A szervezet ügyrendje 3.5. A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 3.6. Az intézmény vezetısége 3.7. Az intézmény nevelıtestülete 3.8. Minıségirányítási csoport 3.9. Szakmai munkaközösségek Gyermek- és ifjúságvédelem Szabadidı szervezı Könyvtáros Oktatástechnikus Gazdasági szervezet Igazgatói titkárság Technikai dolgozók Érvényes szeptemberétıl; 2

3 4. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje 4.1. Az iskolavezetıség kapcsolattartása A kibıvített iskolavezetıség kapcsolattartásának rendje 4.3. A nevelıtestület értekezletei 4.4. Az intézményvezetı helyettesítésének rendje 4.5. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje 5. A vezetık és az Iskolaszék, valamint az iskolai szülıi szervezet és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás formája 5.1. Az iskolaszék 5.2. A szülıi szervezetek 5.3 A diákönkormányzat 6. A külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja 6.1 Pedagógiai Szakmai Szolgáltatók 6.2. Iskola egészségügyi szolgáltató 6.3. Gyermekjóléti szolgálat 6.4. Nevelési tanácsadó 6.5. Iskolai sportkör 6.6. Testvériskolák 6.7. Egyetemek 7. Az intézmény mőködési szabályai 7.1. A nyitva tartás rendje és a közalkalmazottak munkarendje 7.2. A vezetık benntartózkodásának rendje 7.3 A könyvtár használatának rendje- Könyvtárhasználati szabályzat 7.4. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és bent tartózkodásának rendje 7.5. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 7.6. Az ünnepélyek és megemlékezések rendje 7.7. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 7.8. Az intézményi védı és óvó elıírások 7.9. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai Érvényes szeptemberétıl; 3

4 8. Az iskola mőködési dokumentumainak nyilvánossága, elhelyezése és a tájékoztatás rendje 9. Záró rendelkezések 10. Legitimációs záradékok Érvényes szeptemberétıl; 4

5 Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, tartalmazza még mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapja évi LXXIX törvény a közoktatásról, 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 1.3. A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása A közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és mőködésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetıjének elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározott pontokban egyetértési jogát gyakorolja az Iskolaszék és a Diákönkormányzat Jelen szervezeti és mőködési szabályzat Óbuda Békásmegyer Önkormányzata, mint fenntartó jóváhagyása után hatályos A szervezeti és mőködési szabályzat személyi és idıbeli hatálya A szervezeti és mőködési szabályzat és a mellékletét képezı egyéb belsı szabályzatok az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelezı érvényőek Az intézménnyel jogviszonyban nem állókra az intézményben tartózkodás idejére a rájuk vonatkozó elıírások betartása kötelezı A szervezeti és mőködési szabályzat a fenntartó jóváhagyási idıpontjával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Érvényes szeptemberétıl; 5

6 2. Az intézmény általános jellemzıi 2.1. A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogai Veres Péter Gimnázium (1039 Budapest, Csobánka tér 7.) egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (OM azonosító: 35226) Az alapító okirat száma: IV-260/2/2009 Az alapító okirat kelte: július 1. Történet: 1. Alapítás éve Alapító neve: III. kerületi Tanács VB. 3. Elnevezés: Veres Péter Gimnázium szeptember 01-tıl 8 évfolyamos gimnázium december 31-ig részben önálló gazdálkodású, január 1-tıl önálló 6. a 8 évfolyamos osztályok megtartása mellett 4 évfolyamos osztályok indítása szeptember 1-tıl, 713/ÖK/2000. (XII.13.) számú Határozat 4. pontja gazdálkodású költségvetési intézmény 870/4/ÖK/1999. (X.27.) sz. Határozat. 7. Maximális létszám meghatározása 91/ÖK/2004. (II.25.) számú Határozat március 31-tıl TEÁOR és Szakfeladat elnevezés változás miatt 133/ÖK/2005. (III.02.) számú Határozat 2. pontja szeptember 01-tıl vállalkozási tevékenység körében iskolarendszeren kívüli felnıtt oktatásban számítástechnikai ECDL vizsgaközpont kialakítása, mőködtetése 300/ÖK/2006. (IV.26.) számú Határozat /ÖK/2008. (II.06.) számú Határozat alapján január 31-tıl szakágazati és szakfeladat számok változása /ÖK/2008. (X.29.) számú Határozat 5. pontja alapján maximális létszám módosítása /ÖK/2009. (VI.04.) számú Határozat alapján a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény rendelkezései alapján módosítás /ÖK/2009. (VIII.26.) számú Határozat az új államháztartási szakfeladat rend elıírt módosítása évi CV. törvény alapján 14. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és módosításáról szóló 2010.évi XC. törvénybıl eredı változások átvezetése a 345/ÖK/2011.(V.26.) számú határozat alapján 15. Gazdálkodási jogköre önállóan mőködı költségvetési szerv július 1-jétıl a 348/ÖK/2011. (V.26) számú határozat alapján 1. A költségvetési szerv neve, székhelye: Veres Péter Gimnázium 1039 Budapest, Csobánka tér Tagintézményei, telephelyei: nincs 2. A költségvetési szerv fenntartójának neve, címe: Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fı tér A költségvetési szerv irányító szerve, címe: Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete Érvényes szeptemberétıl; 6

7 1033 Budapest, Fı tér A költségvetési szerv mőködési területe, köre: Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Jogi személy, önállóan mőködı költségvetési szerv. Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselı-testülete által költségvetési rendeletben meghatározott elıirányzatok felett önálló döntési joggal rendelkezik, részjogköre van intézményi vagyon mőködtetésének jogkörébe tartozó feladatoknál. Pénzügyi és számviteli, valamint a hozzá kapcsolódó nyilvántartási tevékenységet a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (1033 Budapest, Folyamır u. 22.) látja el. 6. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az épület a Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdona. Az intézmény vezetıje a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 7. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény igazgatóját Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete pályázat útján bízza meg. A vezetı felett a jogkört az Önkormányzat mindenkori polgármestere látja el. munkáltatói 8. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézmény igazgatója és az általa megbízott intézményi dolgozó(k). 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Az intézményben foglalkoztatottak valamennyien közalkalmazottak. 10. A költségvetési szerv típusa: gimnáziumi évfolyamok száma: 8, illetve 4 az intézmény maximális tanulólétszáma: 610 tanuló az intézményben étkezı felnıtt és gyermek maximális létszáma: 680 fı napközi és tanulószobai ellátottak maximális száma: 610 tanuló 11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott általános iskolai és középfokú nevelés-oktatás a) Szakágazat szerinti besorolás: általános középfokú oktatás b) az ellátandó alaptevékenység: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása (5-8. évfolyam) 8 évfolyamos gimnázium Érvényes szeptemberétıl; 7

8 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8 évfolyamos gimnázium nappali rendszerő gimnáziumi oktatás iskolai könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, iskolai könyvtári szolgáltatások napköziotthoni nevelés általános iskolai tanulószobai nevelés középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés iskolai intézményi étkeztetés dolgozók részére biztosított étkeztetés önkormányzatok, valamint többcélú kisebbségi társulások elszámolásai egyéb oktatást kiegészítı tevékenység iskolai diáksport-tevékenység és támogatás c) az alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységek: vállalkozási tevékenység: nincs, mértéke: 0 % 2.2 Az Intézményi bélyegzık használata Az iskola bélyegzıje körbélyegzı, melynek felirata: Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat VERES PÉTER GIMNÁZIUM 1039 Bp., Csobánka tér 7. Az 1. számú körbélyegzı az intézmény igazgatójának van kiadva. A 2* számú körbélyegzıt az iskolatitkár vette át, a 3. számú körbélyegzıt a gazdasági csoportvezetı használja. Ugyanilyen felirattal, sorszámozás nélkül 3 db kis mérető (átmérı: 0,24 cm) körbélyegzı is használatban van. A hosszú bélyegzı három példányban készült, felirata: III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat VERES PÉTER GIMNÁZIUM 1039 Budapest Csobánka tér 7 Tel.,fax: A hosszú bélyegzıt az igazgató, az iskolatitkár és a gazdasági vezetı használja. Az adószámos hosszú bélyegzı a gazdasági csoportvezetınek lett kiadva. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat KSZKI VERES PÉTER GIMNÁZIUM/402/ 1033 Budapest Folyamır utca 22. Adószám: Bankszámlaszám: Az iratkezelés szervezeti rendje Érvényes szeptemberétıl; 8

9 2.3.1 Az iratkezelési feladatok Az intézmény titkárságán az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat az iskolatitkár végzi. A munka irányítása és ellenırzése az intézmény vezetıjének a feladata. Az iskolatitkár az intézménybe érkezı küldeményekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el: a küldemények átvétele, a küldemények felbontása, az iktatás, az esetleges elı iratok (elızmények) csatolása, az irodában iktatott iratokhoz kapcsolódó mellékletek csomagolása, az expediálás elıkészítése, a kiadványok továbbítása, postai feladás, a határidıs iratok kezelése és nyilvántartása, az irodában iktatott iratok kiadványainak külsı kézbesítése, az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, az irattár kezelése, rendezése, közremőködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál Kiadmányozási jogosultság Külsı szervhez küldendı irat aláírására jogosult személy az intézmény vezetıje, akadályoztatása esetén a helyettesei. Tanulói jogviszony igazolás kiállítására, bizonyítványok fénymásolatainak kiadására, diákigazolványok intézésével kapcsolatos iratok aláírására az iskolatitkár jogosult Iratkölcsönzési jogosultság Az irattári aratok kölcsönzésére jogosultak: - az osztályfınökök és volt osztályfınökök az osztályukkal kapcsolatos iratok esetén - az intézmény vezetıje és helyettesei a munkához kapcsolódóan, teljes körően - a nevelıtestület tagjai a saját magukkal kapcsolatos iratok esetén 2.4 A tankönyvrendelés menete 1. Az év elsı szülıi értekezletén kiosztásra kerülnek a következı tanévre vonatkozó normatív támogatási igénylılapok. Ezt a szülık lehetıség szerint ott helyben kitöltik. Az igénylılap leadási határideje a szülıi értekezletet követı péntek. A rendeletben szabályozott határidı elmulasztása jogvesztı. 2. Januárban a szaktanárok leadják azt a listát, hogy milyen tankönyvekbıl fognak tanítani a következı tanévben. Erre alapozva egy elızetes megrendelés készül. Ennek határideje február 15. Ekkor egy lista készül, amely tartalmazza az összes tankönyvet osztályonkénti bontásba, és késıbb a diákok szülei nyilatkoznak arról, hogy mely könyveket szeretnék megvásárolni és melyeket nem; illetve, ha jogosultak normatív támogatásra, akkor melyeket szeretnék az iskolától kölcsönözni. 3. Áprilisban a szaktanárok és osztályfınökök még egyszer ellenırzik az osztályok részére összeállított rendelılapokat, hogy az esetleges hibákra, hiányosságokra fény derüljön. Érvényes szeptemberétıl; 9

10 4. Májusban a diákok megkapják az osztályukra vonatkozó tankönyvek listáját, melyet szüleik kitöltenek, és aláírásukkal kötelezettséget vállalnak az általuk megrendelt könyvek megvételére. Ezen rendelılapok alapján készül el június 15-ig az iskola végleges tankönyvrendelése, figyelembe véve azt is, hogy mekkora igény van az egyes tartós tankönyvekre, és abból mennyi érhetı el a könyvtárban. A rendelılappal együtt, az igényjogosultaknak igazolniuk kell jogosultságukat a megfelelı igazolás fénymásolatának leadásával. 5. Június elején a csak az aktuális tanévben használt (vagyis, amelyekre a késıbbiekben nincs szüksége már a diáknak) tartós tankönyveket visszahozzák a könyvtárba, hogy azokat újra ki lehessen adni. 6. Szeptember 1-jén a diákok megkapják azokat a tankönyveket, amelyeket megvásárolnak; a könyvtárból kölcsönözendı tartós tankönyveket pedig az elsı tanítási nap elıtt, a kiírt idıpontban vehetik át. 3. Az intézmény szervezeti rendje 3.1. Az intézmény szervezeti egységei A közoktatási intézmény belsı szervezeti egységeinek, vezetıi szintjeinek meghatározásakor a legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait a követelményeknek megfelelıen zavartalanul és zökkenımentesen láthassa el. A magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos mőködtetés valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével az alábbi módon határozhatók meg a szervezeti egységek Az intézmény felelıs vezetıje A közoktatási intézmény vezetıje a felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért. Jogkörét jogszabályokban és a munkaköri leírásában foglaltak megtartásával végzi. Dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettesek, a gazdasági csoportvezetı, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelıs, az iskolapszichológus és az iskolatitkár munkáját. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Érvényes szeptemberétıl; 10

11 3.3. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közremőködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettesek, a gazdasági csoportvezetı, az iskolatitkár. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan idıre kinevezett pedagógusa kaphat, a megbízás határozott idıre szól az igazgató kinevezésének lejártáig. Feladat- és hatáskörüket az SzMSz és a munkaköri leírásban foglaltak, valamint az igazgató utasításai határozzák meg. Munkájukat az igazgató irányítása mellett, egymással együttmőködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Általános igazgatóhelyettes: közvetlenül irányítja: a matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, technika, informatika és az ének-zenei munkaközösség munkáját, a szabadidı szervezı munkáját, az oktatástechnikus munkáját, a évfolyam munkáját, az iskola honlapjával kapcsolatos tevékenységet, a statisztikai adatszolgáltatást. szervezi: az iskolát érintı külsı és belsı mérést, értékelést, a tanulmányi versenyeket, az intenzív hét programját, az ének-zenei versenyt, a 9. évfolyam társadalmi munkáját, a zenei gálát, a 8. évfolyam szülıi bemutatóját, Érvényes szeptemberétıl; 11

12 a helyettesítéseket, az írásbeli érettségi felügyeletét az emelt szintő érettségi lebonyolításának egyes feladatait részt vesz: a pedagógiai munka ellenırzésében az érintett munkaközösségeknél, az adminisztrációs munka ellenırzésében; ellenırzi a fakultációs, szakköri és tanulószobai naplókat. Az iskolai rendezvényekkel és egyéb feladatokkal kapcsolatos munkáját az éves munkaterv tartalmazza. Igazgatóhelyettes: közvetlenül irányítja: a történelem, magyar, idegen nyelvi, rajz, testnevelés, osztályfınöki és a tánc munkaközösség munkáját, a szabadidı szervezı munkáját, az oktatástechnikus munkáját, az 5 6. évfolyamon folyó munkát, a könyvtáros munkáját. szervezi: a pedagógus továbbképzés, az idegen nyelvi vers- és prózamondó versenyt, a Néptánc gálát, a 6. évfolyam szülıi bemutatóját, a magyar munkaközösség-vezetıvel a 10. és 11. évfolyam bemutatóját, az iskolai vizsgákat, a helyettesítéseket, a védınıi munkát. felügyeli: az idegen nyelvi vers- és prózamondó versenyt, Érvényes szeptemberétıl; 12

13 a 10. és 11. évfolyam dramatikus bemutatóját, az osztálykirándulások szervezését, a diákönkormányzat munkáját. részt vesz: a pedagógiai munka ellenırzésében az érintett munkaközösségeknél, az adminisztrációs munka ellenırzésében; ellenırzi a haladási,- osztályozóés tanulószobai naplókat. Az iskolai rendezvényekkel és egyéb feladatokkal kapcsolatos munkáját az éves munkaterv tartalmazza. A gazdasági csoportvezetı és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkezı személyek. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk alapján, az intézményvezetı közvetlen irányításával végzik. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelısséggel és beszámolási kötelezettséggel A gazdasági szervezet ügyrendje Veres Péter Gimnázium 1039 Budapest, Csobánka tér 7. Az alapítás éve: 1986 Felügyeleti szerve: Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete Pénzügyi szakmai ellenırzı szerve: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belsı Ellenırzési Csoport 1. A gazdasági szervezet jogállása A Veres Péter Gimnázium önálló költségvetési intézmény, önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási joggal rendelkezik, önálló jogi személy. Gazdasági és pénzügyi tevékenységét az intézményen belül mőködı gazdasági szervezet látja el. A könyvelési feladatokat a KSZKI végzi. A kerületben a pénzellátás a havi likvidterv alapján kiskincstár rendszerben történik 2. A gazdasági szervezet felépítése A gazdasági szervezet összlétszáma: 2 fı, Érvényes szeptemberétıl; 13

14 3. A gazdasági szervezet fıbb feladatai A gazdasági szervezet látja el: 3.1. Az iskola költségvetésének összeállításával kapcsolatos feladatokat A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Ezen belül a feladatkörébe tartozik: A gazdálkodás szervezése, irányítása és ellenırzése A gazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtása A pénzellátással kapcsolatban: Pénzellátási terv készítése (havi likviditási tervek formájában) A pénzgazdálkodás megtervezése és szervezése, a pénzforgalom tervezése, szervezése, ellenırzése A pénzkezelés szabályai szerint teljesít készpénzfizetéseket és készíti az elszámolásokat A havi ellátmányt a gazdasági csoportvezetı önállóan, teljes anyagi felelısséggel vezeti az értékkezelés rendjének szabályozása alapján. A havi készpénzes bevételekkel a gazdasági csoportvezetı számol el a KSZKI felé 3.4. Az állami vagyon kezelésével, megırzésével kapcsolatos feladatok Anyag- és eszközgazdálkodás, vagyonkezelés, vagyongazdálkodás: ezen belül nyilvántartja a tárgyi eszközöket a számviteli törvény és az azt módosító kormányrendelet értelmében, a leltározás és selejtezés megszervezésével kapcsolatos feladatok (elıkészítés, lebonyolítás, kiértékelés, ellenırzés) az érvényes selejtezése és leltározási szabályzatnak megfelelıen, az iskola zavartalan üzemeltetésének biztosítása, a karbantartás és kisebb mőszaki hibák elhárítása A munkaerı gazdálkodással kapcsolatos feladatok: A létszám és bérgazdálkodás tervezése, szervezése, ellenırzése Az alkalmazásra kerülık kinevezésének, megbízásának elkészítése A KJT szerinti kötelezı elırelépések figyelése, átsorolások elkészítése Jubileumi jutalomra jogosultak figyelése Munkaviszony megszüntetık, elszámoló lap, közalkalmazotti igazolás elkészítése Aktuális illetményekrıl és munkaviszonyról igazolások elkészítése Változásjelentés elkészítése a MÁK felé határidın belül Szabadságok engedélyezése és nyilvántartása, az igénybevett szabadság jelentése pedagógus és technikai munkakör bontásban Megbízások, határozott idejő kinevezések nyilvántartása A munkáltató jogkörébe tartozó munkaköri leírások elkészítése Vezeti a költségvetési szerv részére elıírt valamennyi bérnyilvántartást, kiegészítve az intézmény vezetıje által kért adatokkal 3.6. A pénzügyi-gazdasági tevékenységek ügyviteli szabályozása, a szabályzatban foglaltak végrehajtási feltételeinek biztosítása 3.7. A számviteli nyilvántartás, adatfeldolgozás és információs rendszer megszervezése, mőködtetése 3.8. A bizonylati rendszer megszervezése, a bizonylati fegyelem biztosítása Érvényes szeptemberétıl; 14

15 3.9. Az iskola üzemeltetési feltételeinek mőszaki-technikai biztosítása Az intézmény dolgozói és tanulói étkeztetésének megszervezése Bevételek elıírása, átvett pénzeszközök nyilvántartása Mutatószámok és teljesítménymutatók nyilvántartása és naprakész vezetése Éves statisztikai adatszolgáltatáshoz a szükséges adatok egyeztetése, és a módosítások átvezetése Az évközi és év végi beszámolók átvétele, elemzése, és az egyéb pénzügyi, statisztikai jelentések elkészítése 4. A gazdálkodó szervezet belsı felépítése, a feladatok ügykör szerinti megosztása A gazdálkodási szervezet dolgozói felett a munkáltatói jogkört az iskola igazgatója gyakorolja. 5. A gazdasági csoportvezetı hatás- és feladatköre A gazdasági csoportvezetı kinevezése, felmentése, valamint a vele kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlása az iskola vezetıjének hatáskörébe tartozik. Hatásköre: Közvetlenül irányítja és ellenırzi a gazdasági szervezetet A gazdálkodási és pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egység (gazdálkodási szervezet) közvetlenül gazdálkodási és pénzügyi szempontból- a gazdasági csoportvezetıvezetı irányítása alá tartozik A kötelezettségvállalásokat ellen jegyzi A gazdálkodási szervezet dolgozói tekintetében a költségvetési szerv vezetıje felé javaslatot tesz: Alkalmazás (kinevezés, szerzıdés, megszüntetés) Jutalmazás Rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezése vonatkozásában A gazdasági csoportvezetı felelıssége nem érinti a költségvetési szerv vezetıjének egyéni felelısségét és az egyes ügyekért felelıs dolgozó felelısségét Kiemelt feladatai: Naprakészen ismeri az éves költségvetési keret felhasználását. Az adatok ismeretében javaslatot tesz az arányok helyes megvalósítására A gazdálkodási szervezet feladatainak teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása A pénzügyi-számviteli rend és bizonylati fegyelem betartása A társadalmi tulajdon védelmének biztosítása Irányítja és ellenırzi a leltározás, selejtezés folyamatait Az iskola zavartalan mőködéséhez szükséges mőszaki, technikai, valamint ezek személyi feltételeinek biztosítása A takarékos anyag-és energiafelhasználás megszervezése, ellenırzése Anyag-és készletgazdálkodással összefüggı ügyviteli feladatok megszervezése, végrehajtása és ellenırzése Érvényes szeptemberétıl; 15

16 6. A gazdálkodási szervezet mőködési rendje 6.1. Utalványozás rendje: Utalványozási jogkörrel van ellátva: Igazgató Távolléte esetén az igazgatóhelyettesek forintig Ellenjegyzési jogkörrel van ellátva: Gazdasági csoportvezetı Érvényesítı jogkörrel van ellátva: Gazdasági csoportvezetı A kötelezettségvállaló és az utalványozó, illetıleg az ellenjegyzı és az érvényesítı azonos személy is lehet Kiadmányozás rendje A gazdasági csoportvezetı átruházott kiadmányozói jogkörébe tartozik a gazdálkodási szervezet mőködésével kapcsolatos levelek, jelentések kiadmányozása A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 1. SZABÁLYZATKÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG A intézmény szabályzatának kidolgozását az alábbi jogszabályok alapján végezte el: az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 121. (1) bekezdése, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. -a, 145/B. -a, 145/C. -a továbbá a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenırzéssel kapcsolatban közzétett módszertani útmutatói, illetve ajánlásai figyelembevételével került sor. Jelen szabályzat tartalmazza a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésre vonatkozó szabályokat, ennek során követendı szabályokat, eljárásokat, módszertant, amelyeket az intézmény minden munkatársának be kell tartania. A szabályzathoz tartozó mellékletek az ellenırzés elıírásainak, módszereinek megértését/alkalmazását hivatottak segíteni. 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés szabályozottsága elısegítse a rendelkezésre álló források szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA - A szabályzat az intézmény, mint költségvetési szerv folyamatába épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésére terjed ki. Érvényes szeptemberétıl; 16

17 - Kiterjed minden olyan vezetıi döntésre, gazdasági eseményre, mely az intézmény eszközeiben és forrásaiban változást eredményez, illetve az ezeket a változásokat rögzítı dokumentumokra és információkra. 4. FOGALMAK FEUVE: Folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (a továbbiakban: FEUVE) az Áht ában meghatározott ellenırzés. A FEUVE az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) kialakított elsı szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer. Kockázat: A költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínősége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv mőködését. Szabálytalanság: valamely létezı szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérést jelent. 5. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELİZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETİI ELLENİRZÉS Az elızetes ellenırzés olyan ellenırzés, amelyet - a munkafolyamatba épített ellenırzéskor a munkafolyamat egyes szakaszaiban végeznek az eseményt megelızıen, - a döntéshozatal elısegítése érdekében rendelnek el és folytatnak le. Az utólagos ellenırzés olyan ellenırzés, amelyet - a munkafolyamatba épített ellenırzéskor a munkafolyamat egyes szakaszaiban végeznek az esemény végrehajtását követıen - az utólagos ellenırzés a kimenı pénzügyi és számviteli alapbizonylatok, egyéb ügyiratok, levelet, dokumentumok átvizsgálása. A folyamatba épített, elızetes és utólagos ellenırzési feladatok magukban foglalják: - a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, - az elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzés, - a pénzügyi döntések szabályszerőség és szabályozottság szempontjából történı jóváhagyása, ellenjegyzése, A folyamatba épített vezetıi ellenırzés elemei a következık: - I. Ellenırzési nyomvonal - II. Kockázatkezelés - III. Szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend. A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszerben rejlı kockázatos területek kiválasztására az intézmény által kialakított objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a Pénzügyminisztérium irányelveit követve. Érvényes szeptemberétıl; 17

18 A kockázatkezelési rendszer kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket, és azok végrehajtásának módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatot. 6. A FEUVE RENDSZER ÉS A SZABÁLYOZOTTSÁG A szabályozottság követelménye Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során az igazgató feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy az intézmény - mindig a hatályos központi jogszabályoknak, irányelveknek, útmutatásoknak a szem elıtt tartásával lássa el a belsı szabályozási feladatait, legyen tájékozott ezekrıl a központi szabályokról; - vegye figyelembe a fenntartó által meghatározott követelményeket a belsı szabályozásnál; - tegyen eleget a hatályos jogszabályok alapján kötelezıen elıírt belsı szabályozási követelményeknek, gondoskodjon a kialakított belsı szabályok megismertetésérıl; - kerüljenek feltárásra az intézmény mőködése során, a helyi sajátosságok miatt szabályozandó területek, majd elkészítésre a vonatkozó szabályzatok, elıírások. 7. A FEUVE RENDSZER ÉS A SZABÁLYOSSÁG Folyamatba épített ellenırzés legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az, hogy a szabályok kialakításánál ügyelnek arra, hogy adott tevékenység több részfolyamatból, feladatból álljon, s a folyamatokat, feladatokat ne ugyan az a személy lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek kötelezı legyen az elızı feladat elvégzésének ellenırzése is. Utólagos vezetıi ellenırzés eszköze a szabályosság vonatkozásában leginkább a szabályzatban foglaltak betartásának ellenırzése beszámoltatással, dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel stb. A független belsı ellenırzés a szabályosság vonatkozásában a legnagyobb kockázatot képviselı területeken gyakrabban ellenırzi a szabályzatok betartását. 8. A FEUVE RENDSZER ÉS A GAZDASÁGOSSÁG A pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során az igazgató feladata, hogy a feladatai ellátására szolgáló - bevételi és kiadási elıirányzatokkal, - a létszám-elıirányzattal, valamint - a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, hogy annak során vegye figyelembe a gazdaságosság követelményeit. Beszerzéseknél a megfelelı minıséget a legalacsonyabb áron kell biztosítani. A gazdaságosság követelménye az, hogy adott feladat, tevékenység ellátásához felhasznált erıforrások költségei a minıség fenntartása mellett optimalizálva legyenek. Egy szerv akkor mőködik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erıforrásokból költséghatékony módon szerzik be, használják fel azokat az eszközöket és emberi erıforrást, amelyek a feladat, tevékenység ellátásához szükségesek. Érvényes szeptemberétıl; 18

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I.

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I. FEUVE szabályzat II. ellenőrzési nyomvonal III. kockázatkezelési szabályzat

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK OM:030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-KIK076012 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Készítette: Nevelıtestület Jóváhagyta: Fenyvesi Gyöngyi igazgató Szabályzat elfogadása: Levél, 2013. Jogszabályok

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014 Szervezeti és működési szabályzat 1 AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc 2009. augusztus 31. Összeállította: Harsányi Sándorné igazgató Tartalomjegyzék 1. A szervezeti

Részletesebben