Szervezeti és Mőködési Szabályzat. Veres Péter Gimnázium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Mőködési Szabályzat. Veres Péter Gimnázium"

Átírás

1 Szervezeti és Mőködési Szabályzat Veres Péter Gimnázium

2 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja 1.2. A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapja 1.3. A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása 1.4. A szervezeti és mőködési szabályzat személyi és idıbeli hatálya 2. Az intézmény általános jellemzıi 2.1. A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogai 2.2 Az intézményi bélyegzık használata 2.3 Az iratkezelés szervezeti rendje 2.4 A tankönyvrendelés menete 3. Az intézmény szervezeti rendje 3.1. Az intézmény szervezeti egységei és vázrajza 3.2. Az intézmény felelıs vezetıje 3.3. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai 3.4. A szervezet ügyrendje 3.5. A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 3.6. Az intézmény vezetısége 3.7. Az intézmény nevelıtestülete 3.8. Minıségirányítási csoport 3.9. Szakmai munkaközösségek Gyermek- és ifjúságvédelem Szabadidı szervezı Könyvtáros Oktatástechnikus Gazdasági szervezet Igazgatói titkárság Technikai dolgozók Érvényes szeptemberétıl; 2

3 4. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje 4.1. Az iskolavezetıség kapcsolattartása A kibıvített iskolavezetıség kapcsolattartásának rendje 4.3. A nevelıtestület értekezletei 4.4. Az intézményvezetı helyettesítésének rendje 4.5. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje 5. A vezetık és az Iskolaszék, valamint az iskolai szülıi szervezet és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás formája 5.1. Az iskolaszék 5.2. A szülıi szervezetek 5.3 A diákönkormányzat 6. A külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja 6.1 Pedagógiai Szakmai Szolgáltatók 6.2. Iskola egészségügyi szolgáltató 6.3. Gyermekjóléti szolgálat 6.4. Nevelési tanácsadó 6.5. Iskolai sportkör 6.6. Testvériskolák 6.7. Egyetemek 7. Az intézmény mőködési szabályai 7.1. A nyitva tartás rendje és a közalkalmazottak munkarendje 7.2. A vezetık benntartózkodásának rendje 7.3 A könyvtár használatának rendje- Könyvtárhasználati szabályzat 7.4. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és bent tartózkodásának rendje 7.5. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 7.6. Az ünnepélyek és megemlékezések rendje 7.7. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 7.8. Az intézményi védı és óvó elıírások 7.9. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai Érvényes szeptemberétıl; 3

4 8. Az iskola mőködési dokumentumainak nyilvánossága, elhelyezése és a tájékoztatás rendje 9. Záró rendelkezések 10. Legitimációs záradékok Érvényes szeptemberétıl; 4

5 Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, tartalmazza még mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapja évi LXXIX törvény a közoktatásról, 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 1.3. A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása A közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és mőködésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetıjének elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározott pontokban egyetértési jogát gyakorolja az Iskolaszék és a Diákönkormányzat Jelen szervezeti és mőködési szabályzat Óbuda Békásmegyer Önkormányzata, mint fenntartó jóváhagyása után hatályos A szervezeti és mőködési szabályzat személyi és idıbeli hatálya A szervezeti és mőködési szabályzat és a mellékletét képezı egyéb belsı szabályzatok az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelezı érvényőek Az intézménnyel jogviszonyban nem állókra az intézményben tartózkodás idejére a rájuk vonatkozó elıírások betartása kötelezı A szervezeti és mőködési szabályzat a fenntartó jóváhagyási idıpontjával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Érvényes szeptemberétıl; 5

6 2. Az intézmény általános jellemzıi 2.1. A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogai Veres Péter Gimnázium (1039 Budapest, Csobánka tér 7.) egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (OM azonosító: 35226) Az alapító okirat száma: IV-260/2/2009 Az alapító okirat kelte: július 1. Történet: 1. Alapítás éve Alapító neve: III. kerületi Tanács VB. 3. Elnevezés: Veres Péter Gimnázium szeptember 01-tıl 8 évfolyamos gimnázium december 31-ig részben önálló gazdálkodású, január 1-tıl önálló 6. a 8 évfolyamos osztályok megtartása mellett 4 évfolyamos osztályok indítása szeptember 1-tıl, 713/ÖK/2000. (XII.13.) számú Határozat 4. pontja gazdálkodású költségvetési intézmény 870/4/ÖK/1999. (X.27.) sz. Határozat. 7. Maximális létszám meghatározása 91/ÖK/2004. (II.25.) számú Határozat március 31-tıl TEÁOR és Szakfeladat elnevezés változás miatt 133/ÖK/2005. (III.02.) számú Határozat 2. pontja szeptember 01-tıl vállalkozási tevékenység körében iskolarendszeren kívüli felnıtt oktatásban számítástechnikai ECDL vizsgaközpont kialakítása, mőködtetése 300/ÖK/2006. (IV.26.) számú Határozat /ÖK/2008. (II.06.) számú Határozat alapján január 31-tıl szakágazati és szakfeladat számok változása /ÖK/2008. (X.29.) számú Határozat 5. pontja alapján maximális létszám módosítása /ÖK/2009. (VI.04.) számú Határozat alapján a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény rendelkezései alapján módosítás /ÖK/2009. (VIII.26.) számú Határozat az új államháztartási szakfeladat rend elıírt módosítása évi CV. törvény alapján 14. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és módosításáról szóló 2010.évi XC. törvénybıl eredı változások átvezetése a 345/ÖK/2011.(V.26.) számú határozat alapján 15. Gazdálkodási jogköre önállóan mőködı költségvetési szerv július 1-jétıl a 348/ÖK/2011. (V.26) számú határozat alapján 1. A költségvetési szerv neve, székhelye: Veres Péter Gimnázium 1039 Budapest, Csobánka tér Tagintézményei, telephelyei: nincs 2. A költségvetési szerv fenntartójának neve, címe: Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest, Fı tér A költségvetési szerv irányító szerve, címe: Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete Érvényes szeptemberétıl; 6

7 1033 Budapest, Fı tér A költségvetési szerv mőködési területe, köre: Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Jogi személy, önállóan mőködı költségvetési szerv. Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselı-testülete által költségvetési rendeletben meghatározott elıirányzatok felett önálló döntési joggal rendelkezik, részjogköre van intézményi vagyon mőködtetésének jogkörébe tartozó feladatoknál. Pénzügyi és számviteli, valamint a hozzá kapcsolódó nyilvántartási tevékenységet a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (1033 Budapest, Folyamır u. 22.) látja el. 6. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az épület a Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdona. Az intézmény vezetıje a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 7. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: Az intézmény igazgatóját Budapest Fıváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete pályázat útján bízza meg. A vezetı felett a jogkört az Önkormányzat mindenkori polgármestere látja el. munkáltatói 8. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézmény igazgatója és az általa megbízott intézményi dolgozó(k). 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Az intézményben foglalkoztatottak valamennyien közalkalmazottak. 10. A költségvetési szerv típusa: gimnáziumi évfolyamok száma: 8, illetve 4 az intézmény maximális tanulólétszáma: 610 tanuló az intézményben étkezı felnıtt és gyermek maximális létszáma: 680 fı napközi és tanulószobai ellátottak maximális száma: 610 tanuló 11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott általános iskolai és középfokú nevelés-oktatás a) Szakágazat szerinti besorolás: általános középfokú oktatás b) az ellátandó alaptevékenység: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása (5-8. évfolyam) 8 évfolyamos gimnázium Érvényes szeptemberétıl; 7

8 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8 évfolyamos gimnázium nappali rendszerő gimnáziumi oktatás iskolai könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, iskolai könyvtári szolgáltatások napköziotthoni nevelés általános iskolai tanulószobai nevelés középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés iskolai intézményi étkeztetés dolgozók részére biztosított étkeztetés önkormányzatok, valamint többcélú kisebbségi társulások elszámolásai egyéb oktatást kiegészítı tevékenység iskolai diáksport-tevékenység és támogatás c) az alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységek: vállalkozási tevékenység: nincs, mértéke: 0 % 2.2 Az Intézményi bélyegzık használata Az iskola bélyegzıje körbélyegzı, melynek felirata: Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat VERES PÉTER GIMNÁZIUM 1039 Bp., Csobánka tér 7. Az 1. számú körbélyegzı az intézmény igazgatójának van kiadva. A 2* számú körbélyegzıt az iskolatitkár vette át, a 3. számú körbélyegzıt a gazdasági csoportvezetı használja. Ugyanilyen felirattal, sorszámozás nélkül 3 db kis mérető (átmérı: 0,24 cm) körbélyegzı is használatban van. A hosszú bélyegzı három példányban készült, felirata: III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat VERES PÉTER GIMNÁZIUM 1039 Budapest Csobánka tér 7 Tel.,fax: A hosszú bélyegzıt az igazgató, az iskolatitkár és a gazdasági vezetı használja. Az adószámos hosszú bélyegzı a gazdasági csoportvezetınek lett kiadva. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat KSZKI VERES PÉTER GIMNÁZIUM/402/ 1033 Budapest Folyamır utca 22. Adószám: Bankszámlaszám: Az iratkezelés szervezeti rendje Érvényes szeptemberétıl; 8

9 2.3.1 Az iratkezelési feladatok Az intézmény titkárságán az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat az iskolatitkár végzi. A munka irányítása és ellenırzése az intézmény vezetıjének a feladata. Az iskolatitkár az intézménybe érkezı küldeményekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el: a küldemények átvétele, a küldemények felbontása, az iktatás, az esetleges elı iratok (elızmények) csatolása, az irodában iktatott iratokhoz kapcsolódó mellékletek csomagolása, az expediálás elıkészítése, a kiadványok továbbítása, postai feladás, a határidıs iratok kezelése és nyilvántartása, az irodában iktatott iratok kiadványainak külsı kézbesítése, az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, az irattár kezelése, rendezése, közremőködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál Kiadmányozási jogosultság Külsı szervhez küldendı irat aláírására jogosult személy az intézmény vezetıje, akadályoztatása esetén a helyettesei. Tanulói jogviszony igazolás kiállítására, bizonyítványok fénymásolatainak kiadására, diákigazolványok intézésével kapcsolatos iratok aláírására az iskolatitkár jogosult Iratkölcsönzési jogosultság Az irattári aratok kölcsönzésére jogosultak: - az osztályfınökök és volt osztályfınökök az osztályukkal kapcsolatos iratok esetén - az intézmény vezetıje és helyettesei a munkához kapcsolódóan, teljes körően - a nevelıtestület tagjai a saját magukkal kapcsolatos iratok esetén 2.4 A tankönyvrendelés menete 1. Az év elsı szülıi értekezletén kiosztásra kerülnek a következı tanévre vonatkozó normatív támogatási igénylılapok. Ezt a szülık lehetıség szerint ott helyben kitöltik. Az igénylılap leadási határideje a szülıi értekezletet követı péntek. A rendeletben szabályozott határidı elmulasztása jogvesztı. 2. Januárban a szaktanárok leadják azt a listát, hogy milyen tankönyvekbıl fognak tanítani a következı tanévben. Erre alapozva egy elızetes megrendelés készül. Ennek határideje február 15. Ekkor egy lista készül, amely tartalmazza az összes tankönyvet osztályonkénti bontásba, és késıbb a diákok szülei nyilatkoznak arról, hogy mely könyveket szeretnék megvásárolni és melyeket nem; illetve, ha jogosultak normatív támogatásra, akkor melyeket szeretnék az iskolától kölcsönözni. 3. Áprilisban a szaktanárok és osztályfınökök még egyszer ellenırzik az osztályok részére összeállított rendelılapokat, hogy az esetleges hibákra, hiányosságokra fény derüljön. Érvényes szeptemberétıl; 9

10 4. Májusban a diákok megkapják az osztályukra vonatkozó tankönyvek listáját, melyet szüleik kitöltenek, és aláírásukkal kötelezettséget vállalnak az általuk megrendelt könyvek megvételére. Ezen rendelılapok alapján készül el június 15-ig az iskola végleges tankönyvrendelése, figyelembe véve azt is, hogy mekkora igény van az egyes tartós tankönyvekre, és abból mennyi érhetı el a könyvtárban. A rendelılappal együtt, az igényjogosultaknak igazolniuk kell jogosultságukat a megfelelı igazolás fénymásolatának leadásával. 5. Június elején a csak az aktuális tanévben használt (vagyis, amelyekre a késıbbiekben nincs szüksége már a diáknak) tartós tankönyveket visszahozzák a könyvtárba, hogy azokat újra ki lehessen adni. 6. Szeptember 1-jén a diákok megkapják azokat a tankönyveket, amelyeket megvásárolnak; a könyvtárból kölcsönözendı tartós tankönyveket pedig az elsı tanítási nap elıtt, a kiírt idıpontban vehetik át. 3. Az intézmény szervezeti rendje 3.1. Az intézmény szervezeti egységei A közoktatási intézmény belsı szervezeti egységeinek, vezetıi szintjeinek meghatározásakor a legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait a követelményeknek megfelelıen zavartalanul és zökkenımentesen láthassa el. A magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos mőködtetés valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével az alábbi módon határozhatók meg a szervezeti egységek Az intézmény felelıs vezetıje A közoktatási intézmény vezetıje a felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért. Jogkörét jogszabályokban és a munkaköri leírásában foglaltak megtartásával végzi. Dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettesek, a gazdasági csoportvezetı, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelıs, az iskolapszichológus és az iskolatitkár munkáját. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Érvényes szeptemberétıl; 10

11 3.3. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közremőködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettesek, a gazdasági csoportvezetı, az iskolatitkár. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan idıre kinevezett pedagógusa kaphat, a megbízás határozott idıre szól az igazgató kinevezésének lejártáig. Feladat- és hatáskörüket az SzMSz és a munkaköri leírásban foglaltak, valamint az igazgató utasításai határozzák meg. Munkájukat az igazgató irányítása mellett, egymással együttmőködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Általános igazgatóhelyettes: közvetlenül irányítja: a matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, technika, informatika és az ének-zenei munkaközösség munkáját, a szabadidı szervezı munkáját, az oktatástechnikus munkáját, a évfolyam munkáját, az iskola honlapjával kapcsolatos tevékenységet, a statisztikai adatszolgáltatást. szervezi: az iskolát érintı külsı és belsı mérést, értékelést, a tanulmányi versenyeket, az intenzív hét programját, az ének-zenei versenyt, a 9. évfolyam társadalmi munkáját, a zenei gálát, a 8. évfolyam szülıi bemutatóját, Érvényes szeptemberétıl; 11

12 a helyettesítéseket, az írásbeli érettségi felügyeletét az emelt szintő érettségi lebonyolításának egyes feladatait részt vesz: a pedagógiai munka ellenırzésében az érintett munkaközösségeknél, az adminisztrációs munka ellenırzésében; ellenırzi a fakultációs, szakköri és tanulószobai naplókat. Az iskolai rendezvényekkel és egyéb feladatokkal kapcsolatos munkáját az éves munkaterv tartalmazza. Igazgatóhelyettes: közvetlenül irányítja: a történelem, magyar, idegen nyelvi, rajz, testnevelés, osztályfınöki és a tánc munkaközösség munkáját, a szabadidı szervezı munkáját, az oktatástechnikus munkáját, az 5 6. évfolyamon folyó munkát, a könyvtáros munkáját. szervezi: a pedagógus továbbképzés, az idegen nyelvi vers- és prózamondó versenyt, a Néptánc gálát, a 6. évfolyam szülıi bemutatóját, a magyar munkaközösség-vezetıvel a 10. és 11. évfolyam bemutatóját, az iskolai vizsgákat, a helyettesítéseket, a védınıi munkát. felügyeli: az idegen nyelvi vers- és prózamondó versenyt, Érvényes szeptemberétıl; 12

13 a 10. és 11. évfolyam dramatikus bemutatóját, az osztálykirándulások szervezését, a diákönkormányzat munkáját. részt vesz: a pedagógiai munka ellenırzésében az érintett munkaközösségeknél, az adminisztrációs munka ellenırzésében; ellenırzi a haladási,- osztályozóés tanulószobai naplókat. Az iskolai rendezvényekkel és egyéb feladatokkal kapcsolatos munkáját az éves munkaterv tartalmazza. A gazdasági csoportvezetı és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkezı személyek. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk alapján, az intézményvezetı közvetlen irányításával végzik. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelısséggel és beszámolási kötelezettséggel A gazdasági szervezet ügyrendje Veres Péter Gimnázium 1039 Budapest, Csobánka tér 7. Az alapítás éve: 1986 Felügyeleti szerve: Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete Pénzügyi szakmai ellenırzı szerve: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belsı Ellenırzési Csoport 1. A gazdasági szervezet jogállása A Veres Péter Gimnázium önálló költségvetési intézmény, önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási joggal rendelkezik, önálló jogi személy. Gazdasági és pénzügyi tevékenységét az intézményen belül mőködı gazdasági szervezet látja el. A könyvelési feladatokat a KSZKI végzi. A kerületben a pénzellátás a havi likvidterv alapján kiskincstár rendszerben történik 2. A gazdasági szervezet felépítése A gazdasági szervezet összlétszáma: 2 fı, Érvényes szeptemberétıl; 13

14 3. A gazdasági szervezet fıbb feladatai A gazdasági szervezet látja el: 3.1. Az iskola költségvetésének összeállításával kapcsolatos feladatokat A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Ezen belül a feladatkörébe tartozik: A gazdálkodás szervezése, irányítása és ellenırzése A gazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtása A pénzellátással kapcsolatban: Pénzellátási terv készítése (havi likviditási tervek formájában) A pénzgazdálkodás megtervezése és szervezése, a pénzforgalom tervezése, szervezése, ellenırzése A pénzkezelés szabályai szerint teljesít készpénzfizetéseket és készíti az elszámolásokat A havi ellátmányt a gazdasági csoportvezetı önállóan, teljes anyagi felelısséggel vezeti az értékkezelés rendjének szabályozása alapján. A havi készpénzes bevételekkel a gazdasági csoportvezetı számol el a KSZKI felé 3.4. Az állami vagyon kezelésével, megırzésével kapcsolatos feladatok Anyag- és eszközgazdálkodás, vagyonkezelés, vagyongazdálkodás: ezen belül nyilvántartja a tárgyi eszközöket a számviteli törvény és az azt módosító kormányrendelet értelmében, a leltározás és selejtezés megszervezésével kapcsolatos feladatok (elıkészítés, lebonyolítás, kiértékelés, ellenırzés) az érvényes selejtezése és leltározási szabályzatnak megfelelıen, az iskola zavartalan üzemeltetésének biztosítása, a karbantartás és kisebb mőszaki hibák elhárítása A munkaerı gazdálkodással kapcsolatos feladatok: A létszám és bérgazdálkodás tervezése, szervezése, ellenırzése Az alkalmazásra kerülık kinevezésének, megbízásának elkészítése A KJT szerinti kötelezı elırelépések figyelése, átsorolások elkészítése Jubileumi jutalomra jogosultak figyelése Munkaviszony megszüntetık, elszámoló lap, közalkalmazotti igazolás elkészítése Aktuális illetményekrıl és munkaviszonyról igazolások elkészítése Változásjelentés elkészítése a MÁK felé határidın belül Szabadságok engedélyezése és nyilvántartása, az igénybevett szabadság jelentése pedagógus és technikai munkakör bontásban Megbízások, határozott idejő kinevezések nyilvántartása A munkáltató jogkörébe tartozó munkaköri leírások elkészítése Vezeti a költségvetési szerv részére elıírt valamennyi bérnyilvántartást, kiegészítve az intézmény vezetıje által kért adatokkal 3.6. A pénzügyi-gazdasági tevékenységek ügyviteli szabályozása, a szabályzatban foglaltak végrehajtási feltételeinek biztosítása 3.7. A számviteli nyilvántartás, adatfeldolgozás és információs rendszer megszervezése, mőködtetése 3.8. A bizonylati rendszer megszervezése, a bizonylati fegyelem biztosítása Érvényes szeptemberétıl; 14

15 3.9. Az iskola üzemeltetési feltételeinek mőszaki-technikai biztosítása Az intézmény dolgozói és tanulói étkeztetésének megszervezése Bevételek elıírása, átvett pénzeszközök nyilvántartása Mutatószámok és teljesítménymutatók nyilvántartása és naprakész vezetése Éves statisztikai adatszolgáltatáshoz a szükséges adatok egyeztetése, és a módosítások átvezetése Az évközi és év végi beszámolók átvétele, elemzése, és az egyéb pénzügyi, statisztikai jelentések elkészítése 4. A gazdálkodó szervezet belsı felépítése, a feladatok ügykör szerinti megosztása A gazdálkodási szervezet dolgozói felett a munkáltatói jogkört az iskola igazgatója gyakorolja. 5. A gazdasági csoportvezetı hatás- és feladatköre A gazdasági csoportvezetı kinevezése, felmentése, valamint a vele kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlása az iskola vezetıjének hatáskörébe tartozik. Hatásköre: Közvetlenül irányítja és ellenırzi a gazdasági szervezetet A gazdálkodási és pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egység (gazdálkodási szervezet) közvetlenül gazdálkodási és pénzügyi szempontból- a gazdasági csoportvezetıvezetı irányítása alá tartozik A kötelezettségvállalásokat ellen jegyzi A gazdálkodási szervezet dolgozói tekintetében a költségvetési szerv vezetıje felé javaslatot tesz: Alkalmazás (kinevezés, szerzıdés, megszüntetés) Jutalmazás Rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezése vonatkozásában A gazdasági csoportvezetı felelıssége nem érinti a költségvetési szerv vezetıjének egyéni felelısségét és az egyes ügyekért felelıs dolgozó felelısségét Kiemelt feladatai: Naprakészen ismeri az éves költségvetési keret felhasználását. Az adatok ismeretében javaslatot tesz az arányok helyes megvalósítására A gazdálkodási szervezet feladatainak teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása A pénzügyi-számviteli rend és bizonylati fegyelem betartása A társadalmi tulajdon védelmének biztosítása Irányítja és ellenırzi a leltározás, selejtezés folyamatait Az iskola zavartalan mőködéséhez szükséges mőszaki, technikai, valamint ezek személyi feltételeinek biztosítása A takarékos anyag-és energiafelhasználás megszervezése, ellenırzése Anyag-és készletgazdálkodással összefüggı ügyviteli feladatok megszervezése, végrehajtása és ellenırzése Érvényes szeptemberétıl; 15

16 6. A gazdálkodási szervezet mőködési rendje 6.1. Utalványozás rendje: Utalványozási jogkörrel van ellátva: Igazgató Távolléte esetén az igazgatóhelyettesek forintig Ellenjegyzési jogkörrel van ellátva: Gazdasági csoportvezetı Érvényesítı jogkörrel van ellátva: Gazdasági csoportvezetı A kötelezettségvállaló és az utalványozó, illetıleg az ellenjegyzı és az érvényesítı azonos személy is lehet Kiadmányozás rendje A gazdasági csoportvezetı átruházott kiadmányozói jogkörébe tartozik a gazdálkodási szervezet mőködésével kapcsolatos levelek, jelentések kiadmányozása A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 1. SZABÁLYZATKÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG A intézmény szabályzatának kidolgozását az alábbi jogszabályok alapján végezte el: az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 121. (1) bekezdése, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. -a, 145/B. -a, 145/C. -a továbbá a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenırzéssel kapcsolatban közzétett módszertani útmutatói, illetve ajánlásai figyelembevételével került sor. Jelen szabályzat tartalmazza a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésre vonatkozó szabályokat, ennek során követendı szabályokat, eljárásokat, módszertant, amelyeket az intézmény minden munkatársának be kell tartania. A szabályzathoz tartozó mellékletek az ellenırzés elıírásainak, módszereinek megértését/alkalmazását hivatottak segíteni. 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés szabályozottsága elısegítse a rendelkezésre álló források szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA - A szabályzat az intézmény, mint költségvetési szerv folyamatába épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésére terjed ki. Érvényes szeptemberétıl; 16

17 - Kiterjed minden olyan vezetıi döntésre, gazdasági eseményre, mely az intézmény eszközeiben és forrásaiban változást eredményez, illetve az ezeket a változásokat rögzítı dokumentumokra és információkra. 4. FOGALMAK FEUVE: Folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (a továbbiakban: FEUVE) az Áht ában meghatározott ellenırzés. A FEUVE az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) kialakított elsı szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer. Kockázat: A költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínősége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv mőködését. Szabálytalanság: valamely létezı szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérést jelent. 5. FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELİZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETİI ELLENİRZÉS Az elızetes ellenırzés olyan ellenırzés, amelyet - a munkafolyamatba épített ellenırzéskor a munkafolyamat egyes szakaszaiban végeznek az eseményt megelızıen, - a döntéshozatal elısegítése érdekében rendelnek el és folytatnak le. Az utólagos ellenırzés olyan ellenırzés, amelyet - a munkafolyamatba épített ellenırzéskor a munkafolyamat egyes szakaszaiban végeznek az esemény végrehajtását követıen - az utólagos ellenırzés a kimenı pénzügyi és számviteli alapbizonylatok, egyéb ügyiratok, levelet, dokumentumok átvizsgálása. A folyamatba épített, elızetes és utólagos ellenırzési feladatok magukban foglalják: - a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése, - az elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzés, - a pénzügyi döntések szabályszerőség és szabályozottság szempontjából történı jóváhagyása, ellenjegyzése, A folyamatba épített vezetıi ellenırzés elemei a következık: - I. Ellenırzési nyomvonal - II. Kockázatkezelés - III. Szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend. A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszerben rejlı kockázatos területek kiválasztására az intézmény által kialakított objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a Pénzügyminisztérium irányelveit követve. Érvényes szeptemberétıl; 17

18 A kockázatkezelési rendszer kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket, és azok végrehajtásának módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatot. 6. A FEUVE RENDSZER ÉS A SZABÁLYOZOTTSÁG A szabályozottság követelménye Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során az igazgató feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy az intézmény - mindig a hatályos központi jogszabályoknak, irányelveknek, útmutatásoknak a szem elıtt tartásával lássa el a belsı szabályozási feladatait, legyen tájékozott ezekrıl a központi szabályokról; - vegye figyelembe a fenntartó által meghatározott követelményeket a belsı szabályozásnál; - tegyen eleget a hatályos jogszabályok alapján kötelezıen elıírt belsı szabályozási követelményeknek, gondoskodjon a kialakított belsı szabályok megismertetésérıl; - kerüljenek feltárásra az intézmény mőködése során, a helyi sajátosságok miatt szabályozandó területek, majd elkészítésre a vonatkozó szabályzatok, elıírások. 7. A FEUVE RENDSZER ÉS A SZABÁLYOSSÁG Folyamatba épített ellenırzés legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az, hogy a szabályok kialakításánál ügyelnek arra, hogy adott tevékenység több részfolyamatból, feladatból álljon, s a folyamatokat, feladatokat ne ugyan az a személy lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek kötelezı legyen az elızı feladat elvégzésének ellenırzése is. Utólagos vezetıi ellenırzés eszköze a szabályosság vonatkozásában leginkább a szabályzatban foglaltak betartásának ellenırzése beszámoltatással, dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel stb. A független belsı ellenırzés a szabályosság vonatkozásában a legnagyobb kockázatot képviselı területeken gyakrabban ellenırzi a szabályzatok betartását. 8. A FEUVE RENDSZER ÉS A GAZDASÁGOSSÁG A pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során az igazgató feladata, hogy a feladatai ellátására szolgáló - bevételi és kiadási elıirányzatokkal, - a létszám-elıirányzattal, valamint - a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, hogy annak során vegye figyelembe a gazdaságosság követelményeit. Beszerzéseknél a megfelelı minıséget a legalacsonyabb áron kell biztosítani. A gazdaságosság követelménye az, hogy adott feladat, tevékenység ellátásához felhasznált erıforrások költségei a minıség fenntartása mellett optimalizálva legyenek. Egy szerv akkor mőködik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erıforrásokból költséghatékony módon szerzik be, használják fel azokat az eszközöket és emberi erıforrást, amelyek a feladat, tevékenység ellátásához szükségesek. Érvényes szeptemberétıl; 18

19 A gazdaságosság növelése érdekében indokolt lehet számításokkal alátámasztott módszerek, eljárások kidolgozása is. 9. A FEUVE RENDSZER ÉS A HATÉKONYSÁG A hatékonyság követelménye, hogy adott feladat, tevékenység során az ellátott feladat, nyújtott szolgáltatás, egyéb eredmény, valamint ezek elvégzéséhez, nyújtásához felhasznált források közötti kapcsolat megfelelı legyen. A tevékenység akkor hatékony, ha az intézmény a lehetı legkevesebb tárgyi és munkaerı felhasználásával - a lehetı legtöbb, és - a legjobb minıségő feladatellátást végez. Vizsgálni kell a vagyongazdálkodást annak hatékonysága szempontjából, ha erre a területre ható érdemi változás következik be (létszám, tanítási rend, stb.). Hatékonysági számítások elvégzésének lehetısége esetén felelısöket kell kijelölni erre a feladatra, amelynek célja a vagyongazdálkodás kedvezıbb feltételeinek a megteremtése. A hatékonyság szinte a mőködés teljes egészét érinti, így különösen hat rá: a szervezeti felépítés, ezzel összefüggésben az SZMSZ, és a szakmai mőködésre, és az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szakmai elıírások. Belsı szabályzatok Amennyiben hatékonyság számításhoz rendszeresen szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelı részletezettségő adat, javaslatot kell kidolgoztatni az információs rendszer fejlesztésére. A javaslat elfogadását követıen gondoskodni kell a pénzügyigazdálkodási szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítésérıl, megfelelı részletezı nyilvántartások vezetésének elıírásáról, hogy a hatékonysági számítások elvégezhetıek legyenek. 10. A FEUVE RENDSZER ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG A pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során az igazgató feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye az eredményesség követelményeit. Az eredményesség elveinek érvényesülnie kell az alábbi területeken: - kiadási elıirányzatok felhasználása, - a létszám-elıirányzat felhasználása, valamint - a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. Az eredményesség azt mutatja, hogy a szerv mőködése, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása - eléri-e a célját, - s ha elérte, ott milyen hatást váltott ki. A szerv adott tevékenysége, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása akkor eredményes, ha azt az érdekeltek a mőködési engedélyben szereplı maximális létszámban ténylegesen igénybe vették, s azzal elégedettek. Érvényes szeptemberétıl; 19

20 I. ELLENİRZÉSI NYOMVONAL Az ellenırzési nyomvonal fogalma: a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítása és ellenırzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. Az ellenırzési nyomvonal célja az irányítási és ellenırzési rendszer megerısítése és folyamatos fejlesztése a folyamatok egységes, a szabályozásban szereplı leírásainak végrehajtása. Az ellenırzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket a tevékenységek jogi alapját, felelısét, ellenırzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel: Vezetıi ellenırzés az intézmény mőködésének, egyes tevékenységének egymásra épülı eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenırzési pontok összességét; Kialakításával az intézményre jellemzı valamennyi tevékenység, valamennyi szereplı, funkció együttes koordinálására kerül sor; Az ellenırzési nyomvonal kialakítása és mőködtetése Az intézmény igazgatója köteles elkészíteni az ellenırzési nyomvonalat, amelynek folyamatos karbantartásáért a gazdasági vezetı a felelıs. Az intézmény ellenırzési nyomvonalának kialakításánál a gazdasági események sorrendiségének kiválasztásának az intézményre vonatkozó legjellemzıbb folyamat lehet az elsıdleges szempont. Az ellenırzési nyomvonal táblázatos leírása a jelen szabályozás mellékletét képezi. II. KOCKÁZATKEZELÉS Az eljárás célja hogy a 217/1998. (XII. 30. ) Korm. Sz. rendelet 145/C -a alapján az intézmény igazgatója azonosítsa a kockázati tényezıket, kockázatelemzést, végezzen mérést, határozza meg a kockázatok kezelésének eljárásrendjét és mőködtessen kockázatkezelési rendszert. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvetı része. A kockázatkezelést be kell építeni minden folyamatba. A kockázat fogalma Az intézmény tevékenysége és gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínősége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv mőködését. A kockázat lehet egy esemény, vagy következmény, amely lényegi befolyással van az intézmény célkitőzéseire. Ennek megfelelıen a kockázat lehet: - egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van a szervezet célkitőzéseire; - egy véletlenszerő esemény, hiányos ismeret vagy információ; - eredendı kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépı hibák elıfordulásának kockázata, Érvényes szeptemberétıl; 20

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 4. sz. melléklet Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040093 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 2009. Bevezetés 4 I. Folyamatba

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás idıpontja: 2005. december Tartalom Bevezetés 3 I. Folyamatba

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a Jegyző kötelessége a szabálytalanságok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZMSZ 7. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

4 sz. melléklet A SZABÁLYTALANÁSOK KEZELÉSI RENDJE

4 sz. melléklet A SZABÁLYTALANÁSOK KEZELÉSI RENDJE 4 sz. melléklet A SZABÁLYTALANÁSOK KEZELÉSI RENDJE 1. A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJÉNEK CÉLJA, TARTALMA 1.1. A szabálytalanságok kezelésének célja Az eljárásrend célja, hogy rögzítse azokat a fogalmakat,

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok II. A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV A BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV Hatályos: 00. január -tıl Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistréségi Társulás I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 99. évi VIII. törvény (Áht.) 0.., 0/A., 0/B.,.,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

Költségvetési ellenırzés

Költségvetési ellenırzés 7. sz. melléklet Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2007. (XI.05.) rendeletéhez Költségvetési ellenırzés Tartalom I. FEUVE Szabályzat és mellékletei. Az ellenırzési

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tét Város Önkormányzata

Költségvetési ellenőrzés Tét Város Önkormányzata 5. sz. melléklet a 22/2005. (XII. 28.) Tét Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelethez. Költségvetési ellenőrzés Tét Város Önkormányzata Hatályos: 2005. december 28-tól.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

3. sz. melléklet. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

3. sz. melléklet. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata 3. sz. melléklet A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 81/2006. (IX. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL (A FEUVE-rendszer elemeként) BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u

Részletesebben