A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata"

Átírás

1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata Jóváhagyta: Jóváhagyás idıpontja: december

2 Tartalom Bevezetés 3 I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésre vonatkozó általános szabályok 4 II. A FEUVE rendszer és a szabályozottság 7 III. A FEUVE rendszer és a szabályosság 9 IV. A FEUVE rendszer és a gazdaságosság 11 V. A FEUVE rendszer és a hatékonyság 13 VI. A FEUVE rendszer és az eredményesség 15 VII. Ellenırzési nyomvonal 17 VIII. Kockázatkezelés 18 IX. Mellékletek számú melléklet: A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok feladatkörök szerinti elkülönítése 2. számú melléklet: A szabályzatok listája és felülvizsgálati rendje 3. számú melléklet A megfelelı szabályozottság kialakításának és fenntartásának folyamatábrája 4. számú melléklet A kockázatkezelési szabályzat

3 Bevezetés 1. Szabályzatkészítési kötelezettség A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár FEUVE szabályzatának kidolgozására - az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 121. (1) bekezdése, valamint - az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. -a, továbbá - a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenırzéssel kapcsolatban közzétett módszertani útmutatói, illetve ajánlásai figyelembevételével került sor. 2. A szabályzat hatálya A szabályzat a Megyei Könyvtár, mint költségvetési szerv folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésére terjed ki, a szabályzat borítóján megjelölt idıponttól. 3. A szabályzat és az SZMSZ A szabályzat szerves részét képezı egyes dokumentumok e szabályzathoz tartozóan, de a hivatkozott jogszabályok alapján az SZMSZ- ben kerülnek rögzítésre. Az SZMSZ Költségvetési ellenırzés címő mellékletében kerül meghatározásra: - a szabálytalanságok kezelésének szabályzata, - az ellenırzési nyomvonalra vonatkozó részletes elıírások, valamint - az ellenırzési nyomvonal. 3

4

5 I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésre vonatkozó általános szabályok A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésre vonatkozó szabályokat az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 121. (1) bekezdése, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. -a határozza meg. 1. A FEUVE fogalma Folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (a továbbiakban: FEUVE) az Áht ában meghatározott ellenırzés. A FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelıs szervezeti egység által folytatott elsı szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer. 2. A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok tartalma A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok magukban foglalják: a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerzıdések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), b) az elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzést, a pénzügyi döntések szabályszerőségi és szabályozottsági szempontból történı jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelı könyvvezetés és beszámolás). 3. A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok ellátásának megszervezése A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatoknak, tevékenységnek a szervezeten belüli, feladatköri elkülönítését az Áht (2) bekezdésben meghatározott elıírás érdekében - az 1. számú melléklet biztosítja. 4. A FEUVE rendszer A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon - elveket, - eljárásokat és - belsı szabályzatokat, 5

6 melyek alapján a Megyei Könyvtár érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló elıirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal, valamint a szakmai munkával való - szabályszerő, - gazdaságos, - hatékony és - eredményes gazdálkodás követelményeit. 5. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Igazgatójának felelıssége a FEUVE rendszerrel kapcsolatban A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Igazgatója köteles - olyan szabályzatokat kiadni, - olyan folyamatokat kialakítani és mőködtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Igazgatója köteles - kialakítani, - mőködtetni és - fejleszteni a FEUVE rendszerét. A FEUVE rendszer kialakításánál, mőködtetésénél, valamint fejlesztésénél a Megyei Könyvtár Igazgatójának figyelembe kell venni: - a könyvtár gazdálkodásának folyamatait, így - a tervezési, - a végrehajtási, - a beszámolási tevékenység feladatait, valamint - a könyvtár egyéb sajátosságait. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Igazgatója köteles meghatározni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletét képezi. 6. A pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerrel szemben támasztott követelmények A pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer biztosítsa azt, hogy a) a megyei könyvtár valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerőség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel; b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra; c) megfelelı, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a Megyei Könyvtár gazdálkodásával kapcsolatosan; d) a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek; e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerőség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 6

7 7. A FEUVE rendszerben alkalmazandó legfontosabb fogalmak (szabályosság, a szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) 7.1. Szabályozottság A szabályozottság azt jelenti, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység jelen esetben a Megyei Könyvtár mőködése, tevékenysége, illetve valamely tevékenységi folyamata, részfolyamata megfelelıen szabályozott-e, a rögzített szabályok megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, elıírásoknak, egyéb vezetıi rendelkezéseknek Szabályosság A szabályosság azt jelenti, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység - jelen esetben a Megyei Könyvtár - mőködése, tevékenysége megfelel a vonatkozó szabályoknak, elıírásoknak Gazdaságosság A gazdaságosság a Megyei Könyvtár által végzett tevékenység ellátásához felhasznált erıforrások költségének optimalizálását jelenti a megfelelı minıség biztosítása mellett Hatékonyság A hatékonyság a Megyei Könyvtár által végzett tevékenység során elıállított termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az elıállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat Eredményesség Az eredményesség a Megyei Könyvtár által megfogalmazott célja megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat. 7

8 II. A FEUVE rendszer és a szabályozottság A folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerben a szabályozottság követelménye a következı elvek, eljárások és belsı szabályzatok alapján érvényesül. 1. Elvek Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során a Megyei Könyvtár Igazgatójának feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy - a Megyei Könyvtár mindig a hatályos központi jogszabályoknak, irányelveknek, útmutatásoknak a szem elıtt tartásával lássa el a belsı szabályozási feladatait, ezekrıl a központi szabályokról tájékozott legyen; - a Megyei Könyvtár a hatályos jogszabályok alapján kötelezıen elıírt belsı szabályozási követelményeknek eleget tegyen, gondoskodjon a kialakított belsı szabályok megismertetésérıl; - a szervezet mőködése során, a helyi sajátosságok miatt szabályozandó területek feltárásra kerüljenek, majd elkészüljenek a vonatkozó szabályzat, elıírások. 2. Eljárások A szabályozottság érdekében a következı eljárásokat kell lefolytatni: - Meg kell határozni azokat a területeket, melyek területek szabályozásáról gondoskodni kell a központi elıírások vagy kötelezı betartása miatt. - Objektív kockázatelemzés segítségével fel kell tárni azokat a területeket, melyek - szabályozása (anélkül, hogy azt kötelezı központi elıírás kötelezıvé tenné) szükséges a könyvtár mőködési, szervezeti sajátossága miatt, - szabályozását gyakran felül kell vizsgálni, mivel jelentıs kockázati tényezıt jelent, - szabályozását elıtérbe kell helyezni, mivel meghatározó a könyvtár tevékenysége szempontjából. - Új belsı szabályozás bevezetése esetén ha addig még az adott területre szabályozás nem történt, illetve a korábbi terület szabályozási igénye jelentısen megváltozott - - elızetes konzultációt kell folytatni a területen dolgozókkal, illetve a területhez kapcsolódó tevékenységi folyamat folyamatgazdájával, - csak az elızetes tájékozódást követıen lehet elkészíteni a szabályzat tervezetet, melyet véglegesítés elıtt ismét meg kell beszélni az érintett dolgozókkal, illetve folyamatgazdákkal. - A szabályozottság megfelelı minısége érdekében a szabályozottságot 2. számú melléklet szerinti idıközönként felül kell vizsgálni. - A felülvizsgálatnál figyelembe kell venni - a munkafolyamatba épített vezetıi ellenırzés tapasztalatait, - a felügyeleti, illetve egyéb külsı ellenırzés észrevételeit. - A felülvizsgálat során a módosítási javaslatokat meg kell beszélni az adott szabályozási területtel közvetlen kapcsolatban lévı dolgozókkal, illetve a szabályozott mőködési folyamathoz tartozó folyamatgazdákkal. 8

9 3. A megfelelı szabályozottság kialakítása és fenntartása A megfelelı szabályozottság kialakításainak és fenntartásainak folyamatábráját a 3. számú melléklet tartalmazza. 4. Belsı szabályzatok A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár vonatkozásában a belsı szabályzatok alatt valamenynyi, a könyvtár mőködését alapvetıen meghatározó, írásban rögzített, a könyvtárra nézve kötelezı elıírást, követelményt meghatározó dokumentumot érteni kell. A belsı szabályozás körébe így a következık tartozhatnak: - Szervezeti és Mőködési Szabályzat a mellékleteivel, - tervek (mint pl. gazdasági program, fejlesztési program, költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési terv, és eljárási szabályai, likviditási terv és elıirányzatfelhasználási ütemterv stb.), - rendeletek (pl. a már említett költségvetési rendelet, továbbá a vagyongazdálkodási rendelet és szabályzat), - mőködéssel, szakmai tevékenységgel, a munkavállalók jogállásával kapcsolatos szabályok, - pénzügyi és gazdálkodási szabályok. A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés érdekében a szervezetnek a 2. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal kell rendelkeznie. A szabályzatok felülvizsgálati idıszakai, határnapjai, valamint a felülvizsgálatért felelıs személyek megnevezése szintén a 2. számú mellékletben található. 9

10 III. A FEUVE rendszer és a szabályosság A folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerben a szabályosság követelménye a következı elvek, eljárások és belsı szabályzatok alapján érvényesül. 1. Elvek Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során a könyvtár igazgatójának feladata, hogy a dolgozói számára biztosítsa - a hatályos központi jogszabályok, és más kötelezı szabályozások megismerhetıségét, - a belsı szabályokhoz való hozzáférést, - a központi, illetve a belsı szabályzatokkal kapcsolatos információkat a szabályosság betartása érdekében. 2. Eljárások A szabályosság érdekében a következı eljárásokat kell lefolytatni: - Gondoskodni kell a könyvtárat közvetlenül érintı, a mindennapi tevékenységet meghatározó valamennyi központi jogszabály, elıírás, ajánlás (a továbbiakban szabályzat) könnyő hozzáférhetıségérıl (papír, valamint számítógépes adathordozó segítségével). - A központi szabályok megfelelı alkalmazása érdekében biztosítani kell az adott területen dolgozók számára a továbbképzésen, értekezleten, konzultáción való részvételt, illetve egyéb szakmai anyagok, pl.: szakkönyvek, segédletek, folyóiratok beszerzését, illetve az Internetes honlapokhoz való hozzáférést. - A belsı szabályok alkalmazhatósága érdekében a belsı szabályzatok kezelésének úgy kell történnie, hogy az érintettek számára könnyen hozzáférhetı legyen. A belsı szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozások felülvizsgálatakor, illetve egyes szabályzatok hatályon kívül helyezésekor az érintett dolgozókat, illetve a folyamatgazdákat részletesen tájékoztatni kell az új, végleges szabályokról, szükség esetén munkaértekezlet, megbeszélés keretében kell gondoskodni a szabályzatok megismertetésérıl. - Az objektív kockázatkezelés eszközét felhasználva fel kell hívni a nagy kockázatot rejtı - feladatok ellátásánál közremőködı dolgozók, illetve - tevékenységek folyamatgazdáinak figyelmét a szabályzatok, illetve a szabályzatok egyes elemeinek betartására. - A központi elıírások és a helyi szabályok betartását, azaz a szabályosságot a következı eszközökkel kell biztosítani: - elızetes vezetıi ellenırzéssel, - egymásra épülı, egymást ellenırzı folyamatok rendszerével, - utólagos vezetıi ellenırzéssel. A szabályosság területén az elızetes vezetıi ellenırzés legfontosabb eszköze a területen dolgozók, illetve a folyamatgazdák szabályozottsági ismereteinek ellenırzése beszélgetés, megbeszélés, beszámoltatás stb. útján. 10

11 A folyamatba épített ellenırzés legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az, hogy a szabályok kialakításánál ügyelnek arra, hogy egy adott tevékenység több részfolyamatból, feladatból álljon. A folyamatokat, feladatokat ne ugyanaz a személy lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek kötelezı legyen az elızı feladat elvégzésének ellenırzése is. Az utólagos vezetıi ellenırzés eszköze a szabályosság vonatkozásában leginkább a szabályzatban foglaltak betartásának ellenırzése beszámoltatással, dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel stb. 3. Belsı szabályzatok A szabályosságnak a hatályos központi, valamint a FEUVE és a belsı szabályzatok témakörében meghatározott szabályzatoknak való megfelelés során kell érvényesülni. 11

12 IV. A FEUVE rendszer és a gazdaságosság A folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerben a gazdaságosság követelménye a következı elvek, eljárások és belsı szabályzatok alapján érvényesül. 1. Elvek Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során a Megyei Könyvtár Igazgatójának feladata, hogy - a bevételi és kiadási elıirányzatokkal, - a létszám-elıirányzattal, valamint - a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a gazdaságosság követelményeit. Cél, a megfelelı minıségi áru beszerzése a legalacsonyabb áron. A gazdaságosság követelménye az, hogy adott feladat, tevékenység ellátásához felhasznált erıforrások költségei a minıség fenntartása mellett optimalizálva legyenek. A Megyei Könyvtár akkor mőködik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erıforrásokból költség-hatékony módon szerzik be, használják fel azokat az eszközöket és emberi erıforrásokat, amelyek a feladatának ellátásához, tevékenységének végzéséhez szükségesek. 2. Eljárások A gazdaságosság érdekében a következı eljárásokat kell lefolytatni: - Gazdaságossági számításokat kell végezni - A bevételi és kiadási elıirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában. Erre azért van szükség, mert nem gazdaságos a kiadási elıirányzatok felhasználása akkor, ha nem veszik figyelembe azt, hogy mikor, honnan lehet a legolcsóbban beszerezni a mőködéshez, feladatellátáshoz szükséges eszközöket, készleteket, vásárolt szolgáltatásokat. - A létszám-elıirányzatok felhasználása tekintetében. A létszám-elıirányzatok felhasználása akkor gazdaságos, ha a létszám szükségletet a szakmai elvárásoknak megfelelıen a legolcsóbban oldják meg. - A vagyongazdálkodás során. A vagyongazdálkodás során fontos a gazdaságossági számítás, mert ki kell számítani, hogy adott feladat ellátását hogyan lehetne a meglévı vagyonnal úgy biztosítani, hogy az a legkevesebb költséggel járjon. - Az objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az elıirányzatok felhasználása körében azokat a tételeket, melyek gazdaságosság tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. A gazdaságosság növelése érdekében számításokkal alátámasztott módszereket, eljárásokat kell javasolni. - A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell gazdaságosság szempontjából. Felelısöket kell kijelölni a gazdaságossági számítások elvégzésére. 12

13 - A gazdaságosság szem elıtt tartása érdekében folyamatosan ellenırizni kell azokat a forrásokat, melyektıl a könyvtár beszerzi a feladatellátáshoz szükséges eszközöket beszerezni, szolgáltatásokat megrendelni. A lehetséges beszállítókat is figyelemmel kell kísérni és mindig a legkedvezıbb ajánlatot kell választani. 3. Kiemelt területek a gazdaságossággal kapcsolatban A FEUVE rendszernek a gazdaságossággal kapcsolatos kiemelt területei a következık: - pénzügyi-gazdálkodási területen az anyag, készlet, vásárolt szolgáltatások beszerzésére irányuló tevékenységek, - a létszám és személyi juttatás elıirányzatai és felhasználása. 4. Belsı szabályzatok A gazdaságosság követelménye érvényesítéséhez az önköltség-számítási szabályzat nyújthat segítséget. Amennyiben a gazdaságossági számításokhoz nem állnak rendelkezésre megfelelı részletezettségő adatok, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítésérıl, megfelelı részletezı nyilvántartások vezetésének elıírásáról. 13

14 V. A FEUVE rendszer és a hatékonyság A folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerben a hatékonyság követelménye a következı elvek, eljárások és belsı szabályzatok alapján érvényesül. 1. Elvek Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során a könyvtár igazgatójának feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a hatékonyság követelményeit. A hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell, - a bevételi és kiadási elıirányzatokkal, - a létszám-elıirányzattal, valamint - a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. A hatékonyság követelménye, hogy adott feladat, tevékenység végzése során az elıállított termék, nyújtott szolgáltatás és egyéb eredmény, valamint az ezekhez felhasznált források közötti kapcsolat megfelelı legyen. A tevékenység akkor hatékony, ha a Megyei Könyvtár a lehetı legkevesebb tárgyi eszköz és munkaerı felhasználásával - a lehetı legtöbb, és - legjobb minıségő feladatellátást biztosít és szolgáltatást nyújt. 2. Eljárások A hatékonyság érdekében a következı eljárásokat kell lefolytatni: - Hatékonysági számításokat kell végezni - A bevételi és kiadási elıirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában. Ekkor vizsgálni kell, hogy a legtöbb, illetve legjobb minıségő feladatellátás, illetve szolgáltatásnyújtás érdekében hogyan lehet a legkevesebb tárgyi eszközt igénybe venni, a legkevesebb készletbeszerzési kiadást teljesíteni, és a legkevesebb vásárolt szolgáltatást igénybe venni. - A létszám-elıirányzatok felhasználása tekintetében. A könyvtárnak vizsgálnia kell, hogy a minıség javítása, vagy legalább is szinten tartása mellett, minél több feladatot hogyan tud a legkevesebb létszám, illetve személyi juttatás elıirányzat igénybevételével ellátni. - A vagyongazdálkodás során. A hatékonysági vizsgálat középpontjában az állhat, hogy a rendelkezésre álló vagyon megfelelıen kihasznált-e, mivel a felesleges, a feladatellátáshoz nem szükséges, illetve a nem megfelelıen hasznosított vagyon végsı soron a könyvtár nem hatékony mőködését eredményezi. - Az objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az elıirányzatok felhasználása körében azokat a tételeket, melyek a hatékonyság tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. A hatékonyság javítása érdekében számításokkal alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni. 14

15 - A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell a hatékonyság szempontjából. Felelısöket kell kijelölni a hatékonysági számítások elvégzésére, kedvezıbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. 3. A FEUVE és a hatékonyság vizsgálat kiemelt területei A hatékonyság szinte a mőködés teljes egészét érinti, így különösen: - a szervezeti felépítést, ezzel összefüggésben az SZMSZ- t, - a szakmai mőködésre vonatkozó szakmai, és egyes szolgáltatásra vonatkozó szakmai elıírásokat. 4. Belsı szabályzatok Amennyiben a hatékonysági számítások elvégzéséhez nem áll rendelkezésre megfelelı részletezettségő adat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok kiegészítésérıl, megfelelı részletezı nyilvántartások vezetésének elıírásáról. 15

16 VI. A FEUVE rendszer és az eredményesség A folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerben az eredményesség követelménye a következı elvek, eljárások és belsı szabályzatok alapján érvényesül. 1. Elvek Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során a Megyei Könyvtár Igazgatójának feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye az eredményesség követelményeit. Az eredményesség elveinek érvényesülnie kell az alábbi területeken: - kiadási elıirányzatok felhasználása, - a létszám-elıirányzat felhasználása, valamint - a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. Az eredményesség a könyvtár, illetve a könyvtár tevékenysége ezen belül, pl. egy feladata, nyújtott szolgáltatása megvalósításának mértéke, azaz a feladatellátás tervezett, elgondolt és tényleges teljesítése, ellátása közötti kapcsolat. Az eredményesség azt mutatja, hogy a könyvtár mőködése, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása - eléri-e célját, - s ha elérte, ott milyen hatást váltott ki. A Megyei Könyvtár adott tevékenysége, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása akkor eredményes, ha azt az érdekeltek ténylegesen igénybe vették, s azzal elégedettek. 2. Eljárások A hatékonyság érdekében a következı eljárásokat kell lefolytatni: - Hatékonysági számításokat kell végezni - A bevételi és kiadási elıirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában. Ekkor vizsgálni kell, hogy a teljesített feladatellátás, illetve szolgáltatásnyújtás hogyan viszonyul az elvárásokhoz, az érintettekhez mennyiségben és minıségben. Adott feladatellátásnál, szolgáltatásnál mindig vizsgálni kell az igénybevevık, és a lehetséges igénybevevık közötti kapcsolatot. - A létszám-elıirányzatok felhasználása tekintetében. A létszám-elıirányzatok felhasználása milyen hatással van a nyújtott szolgáltatások mennyiségére, valamint annak lehetséges igénybevételére.a létszám, illetve a személyi juttatás felhasználása hogyan hat a szolgáltatást igénybevevıkre (pl. lehet, hogy adott feladat ellátása több személlyel, vagy nagyobb fizetéssel jobb minıségben, gyorsabban stb. történik, ezért az igénybevétel nı, illetve a szolgáltatás megítélése is javul). - A vagyongazdálkodás során. 16

17 A vagyongazdálkodás során az eredményességi vizsgálat középpontjában az állhat, hogy a rendelkezésre álló vagyon valamely feladatellátás tekintetében kapcsolatba kerül-e a lehetséges igénybevevıkkel, illetve az igénybevétel, vagy annak lehetısége milyen hatást gyakorol rájuk. - Az objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az elıirányzatok felhasználása körében azokat a tételeket, melyek az eredményesség tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. Az eredményesség javítása érdekében - számításokkal, - közvélemény kutatásokkal, - egyéb felmérésekkel alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni. - A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell az eredményesség szempontjából. Felelısöket kell kijelölni az eredményességi számítások elvégzésére, kedvezıbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. 3. Belsı szabályzatok Az eredményesség követelményeinek érvényesítéséhez a fıkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartási, illetve egyéb statisztikák nyújthatnak segítséget. Amennyiben az eredményességi számítások nem áll rendelkezésre megfelelı részletezettségő adat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályozatok kiegészítésérıl, megfelelı részletezı nyilvántartások vezetésének elıírásáról. 17

18 VII. Ellenırzési nyomvonal Az ellenırzési nyomvonalra vonatkozó részletes leírást, valamint a konkrét ellenırzési nyomvonalakat az SZMSZ melléklete tartalmazza, mivel e témakört a vonatkozó jogszabályok alapján az SZMSZ-hez kapcsolódva kell szabályozni. 1. Az ellenırzési nyomvonal fogalma, tartalma Az ellenırzési nyomvonal a Megyei Könyvtár - tervezési folyamatainak, - pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint az - ellenırzési folyamatainak leírása. Az ellenırzési nyomvonal leírása - szöveges, illetve - táblázatba foglalt, valamint - folyamatábrákkal szemléltetett dokumentum. 2. A Megyei Könyvtár Igazgatójának feladata az ellenırzési nyomvonallal kapcsolatban Az igazgatóhelyettes köteles elkészíteni, illetve elkészíttetni a könyvtár ellenırzési nyomvonalát. 3. Az ellenırzési nyomvonal a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban való rögzítése Az ellenırzési nyomvonal a könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mellékletét kell, hogy képezze. A mellékletként való csatolásért az igazgatóhelyettes tartozik felelısséggel. 4. Az egyes ellenırzési nyomvonalak Az egyes ellenırzési nyomvonalak megtalálhatóak a könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mellékletében. Ellenırzési nyomvonalak: - a tervezési folyamatok ellenırzési nyomvonala, - a pénzügyi végrehajtási folyamatok ellenırzési nyomvonala, - az ellenırzés folyamatainak ellenırzési nyomvonala. 18

19 VIII. Kockázatkezelés 1. A Megyei Könyvtár Igazgatójának a kockázatokkal kapcsolatos feladata Az igazgatóhelyettes köteles a kockázati tényezık figyelembevételével - kockázatelemzést végezni, és - kockázatkezelési rendszert mőködtetni A kockázatelemzés A kockázatelemzés: objektív módszer az ellenırizendı területek kiválasztására, mely meghatározza a pénzügyi irányítási és ellenırzı rendszerekben rejlı kockázatokat. A kockázatelemzés során - fel kell mérni és - meg kell állapítani a könyvtár tevékenységében, gazdálkodásában rejlı kockázatokat A kockázatkezelés A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni - azon intézkedéseket és - az intézkedések megtételének módját, melyek - csökkentik, illetve - megszüntetik a kockázatokat. 2. A FEUVE rendszer objektív kockázatelemzési módszere A FEUVE rendszerben rejlı kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján elkészített, mellékelt Kockázatkezelési szabályzat szerint. 19

20 IX. Mellékletek 1. számú melléklet A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok feladatkörök szerinti elkülönítése 2. számú melléklet A szabályzatok listája és felülvizsgálati rendje 3. számú melléklet A megfelelı szabályozottság kialakításának és fenntartásának folyamatábrája 4. számú mellékletként a Kockázatkezelési Szabályzat 20

21 1. sz. melléklet A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok feladatkörök szerinti elkülönítése Pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok Feladatkörök megnevezése megnevezése Gazd ig.h Pénzügyi elı-pénzügyadó I. elıadó II. 1. Pénzügyi dokumentumok elkészítése 1.1. Költségvetési terv x - éves költségvetési terv x - költségvetés módosítások x 1.2. Kötelezettségvállalások x 1.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos x x ügyek - beszerzések, vásárlások (melyeknek x x nincs elızetes kötelezettségvállalási dokumentuma) - értékesítések x x - selejtezés x 2. Elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzés, a pénzügyi döntések szabályszerőségi és szabályozottsági szempontból történı jóváhagyása, ellenjegyzése 2.1.Költségvetési terv - elıirányzat-felhasználási ütemterv - likviditási terv 2.2. Kötelezettségvállalások ellenjegyzése 2.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek jóváhagyása, ellenjegyzése - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs elızetes kötelezettségvállalási dokumentuma) - értékesítések - selejtezés 3. Gazdasági események elszámolása 3.1. Költségvetési elıirányzatok könyvelése - eredeti elıirányzatok - módosított elıirányzatok 3.2. Elıirányzat teljesítések könyvelése 3.3. Féléves beszámoló 3.4. Éves beszámoló 21

22 22

23 2. melléklet A belsı szabályzatok listája és a felülvizsgálat rendje Belsı szabályzatok megnevezése 1. Tervezéshez kapcsolódó szabályozások Felülvizsgálat idıszakai, határnapjai Felülvizsgálat elvégzéséért felelıs személy 2. Tevékenységhez, mőködéshez kapcsolódó általános szabályozások Szervezeti és Mőködési Szabályzat részeként a következık - Ügyrend évente igazgató - Gazdálkodási ügyrend évente gazd.ig.h. - Feladatellátás rendjének szabályozása évente oszt.vez. Tőzvédelmi szabályzat évente Védelem Kft. Munkavédelmi szabályzat évente Védelem Kft. 3. Tevékenység pénzügyi-számviteli szabályozása Költségvetési rendelet részeként - az elıirányzat és felhasználási ütemterv Likviditási terv Vagyonrendelet Számviteli szabályzatgyőjtemény részeként a következık - Számviteli politika és egyéb fontosabb elıírások - Pénztár és pénzkezelési szabályzat - Bizonylati szabályzat és bizonylati album - Bankszámlapénz kezelési szabályzat - Selejtezési és hasznosítási szabályzat - Leltározási és leltárkészítési szabályzat - Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés hatásköri rendje - Eszközök és források értékelési szabályzata - Készletgazdálkodási szabályzat - Ha önköltség-számítási szabályzatra kötelezett, akkor: Önköltség-számítási szabályzat Számlarend részeként a következık - I. rész a fıkönyvi számlák számlakapcsolatai 23

24 - II. rész Egyéb szabályozási elemek további részeként a következık - A fıkönyvi számla és az analitikus nyilvántartások tartalmára vonatkozó szabályok - A számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rend - Az analitikus nyilvántartások formájának, tartalmának és azok vezetésének módjára vonatkozó szabályzat. - Analitika album 3. Ellenırzéshez kapcsolódó szabályok Belsı ellenırzési kézikönyv FEUVE szabályzata (a kockázatkezelési szabályzattal) SZMSZ melléklet a költségvetési ellenırzésrıl 4. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok Vállalkozási szabályzat 5. Speciális feladatellátáshoz, tevékenységhez kapcsolódó szabályozások - Ha van élelmezési tevékenység, akkor Élelmezési szabályzat, - Ha van a szervnél gépjármő, akkor: Gépjármő üzemeltetési szabályzat, 24

25 4. számú melléklet A FEUVE szabályzathoz Kockázatkezelési szabályzat A szerv a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/C. -a alapján figyelembe véve a PM kockázatkezelés kialakításához kiadott útmutatóját - a következık szerint szabályozza a kockázatkezelés rendjét. I. Általános rész 1.1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározásra kerüljenek a kockázatkezelés helyi szabályai, ezen belül: - a kockázatelemzés végzésének, - a kockázatkezelés rendszer mőködtetésének, továbbá - az objektív kockázatelemzési módszer alkalmazásának követelményei. A szabályzat célja továbbá az, hogy a kockázatkezelési eljárás során rögzítse: - a kockázat azonosítási, - a kockázat mérési, valamint - a kockázat kezelési feladatokat. A szerv a kockázatkezelés során - feltárja a kockázatot, másrészt - a kockázatok megelızésére törekszik A kockázat fogalma, tartalma Kockázat: a költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínősége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv mőködését. Kockázatot jelentı elemek és események a következık lehetnek: - véletlenszerő esemény, - hiányos ismeret vagy információ, - ellenırzési hiánya és/vagy az ellenırzések gyengesége a szervezetben. A kockázat lényege, hogy az lényegi, jelentıs befolyással legyen a szerv célkitőzéseire. A kockázatok között megkülönböztetünk: - eredendı kockázatot, valamint 25

26 - ellenırzési kockázatot. Eredendı kockázat az a kockázat, amely a szabálytalanságok vagy a szervezeti célok megvalósítása során fellépı hibák elıfordulásának kockázataként jelenik meg. Az ellenırzési kockázat az a kockázat, amely az eredendı kockázathoz tartozó kockázati tényezık meg nem elızésébıl, valamint a folyamatba épített belsı ellenırzés során fel nem tárt eredeti kockázatok körébe tartozó kockázatok elıfordulásából származik A kockázat kezelési feladatok ellátója A kockázat kezelési feladatok ellátására ki kell jelölni a kockázat kezelési feladatok ellátóit. A kockázatkezelési feladatok konkrét ellátóit az 1. számú melléklet tartalmazza. A kockázat kezelésért felelıs személyeknek más szabályozásban (lásd ellenırzési nyomvonal) meg kell határozni, hogy milyen döntéseket lehet és kell hozniuk a kockázatok megszüntetése módjáról A kockázatkezeléssel érintett területek (hatókör) A kockázatkezelésnek ki kell terjednie a szerv valamennyi tevékenységére, folyamatára. A szerv ellenırzési nyomvonalában meghatározott vezetık, illetve a vezetık által meghatározott személyek felelıssége és kötelessége: - az éves költségvetési terv kialakítása, - a költségvetés végrehajtása és folyamatba épített ellenırzése, ennek során - a kockázati tényezık azonosítása, - a kockázatok bekövetkezte valószínőségének meghatározása, - a kockázatok mérése, - a beszámolás során a kockázatok ismételt áttekintése, a beszámolóban szereplı kockázatok azonosítása, a kockázatok semlegesítése. A szerv az 1. számú mellékletben meghatározott feladatellátói szinten köteles elkészíteni a területe célkitőzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok - elemzését - azonosítását, - értékelését, - kezelési módjának leírását a féléves, éves beszámolók rendje szerint. Az elemzés során felméri, hogy mi jelenthet kockázatot az adott területen, s hogy az milyen mértékő. A kezelési módok leírása során rögzíteni kell, hogy az elemzés során meghatározott kockázatok milyen intézkedéseket igényelnek. 26

27 II. A végrehajtás szabályai 2.1. A kockázatkezelés általános szabályai A kockázatkezelési feladatok ellátása során a tevékenységet ellátónak figyelembe kell vennie a belsı ellenırzés ajánlásait, javaslatait. A kockázatok azonosítását követıen törekednie kell olyan válaszlépések megfogalmazására, melyekkel a kockázatok csökkenthetık. Az intézkedések várható hatásáról az intézkedések megtétele elıtt felmérést, elemzést kell készíteni, s csak akkor szabad adott intézkedést végrehajtani, ha annak hatása valóban kedvezı. Egyes, kiemelten nagy kockázattal járó terület elızetes, megelızı ellenırzését is célszerő lehet elrendelni, melyre vonatkozó javaslatot a területért felelıs vezetı kezdeményezheti. A megelızı ellenırzés eszköze lehet: - a folyamatos jelentés kérés, - az idıszakos beszámoló kérés, - helyszíni vizsgálatok, vagy - konkrét belsı ellenırzési vizsgálat elvégzése. A kockázatkezelésben résztvevı vezetıknek szem elıtt kell tartaniuk azt, hogy a kockázatok kezelésére legjobb eszköz a folyamatba épített ellenırzés, melyet az ellenırzési nyomvonal segít. A nyomvonal alapján lehet a legmegfelelıbb kockázat elemzési tevékenységet is ellátni. A kockázatkezelési tevékenységnek meg kell jelenniük: - a döntés elıkészítésnél, - a költségvetési tervezésnél, - a költségvetés végrehajtásánál, valamint - a beszámolásnál A kockázatkezelés folyamata, lépései A kockázatkezelési tevékenység során az alábbi fıbb munkafolyamatokat lehet elkülöníteni: - a kockázatok azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása, - a kockázatok értékelése, - az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára), - a kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók meghatározása, azonosítása, - a kockázatokra adható válaszok megvalósításának mérlegelése, az intézkedések hatékonyságának áttekintése, - az intézkedések végrehajtása és felülvizsgálata A kockázatok azonosítása A kockázatok azonosítása keretében gondoskodni kell arról, hogy a felszínre kerüljenek a szerv célkitőzéseit, feladatmegvalósítását veszélyeztetı fıbb kockázatok. A kockázat azonosítási folyamatot a szerv tevékenységének meghatározó jellege szerint kell végezni. A kockázat azonosítást az 1. számú mellékletben meghatározott személyeknek kell elvégezniük, akik e feladatuk ellátásába az erre a célra létrehozott munkacsoportot, testületet is bevonhatják. 27

28 A kockázatok azonosítása alapvetıen két módszerrel történhet: - kockázatvizsgálat, - kockázat önértékelés. Kockázatazonosítás kockázatvizsgálattal A kockázatvizsgálat során vizsgálni kell a szervezet valamennyi tevékenységét, a tevékenységek kapcsolódását a szerv célkitőzéseihez. Az érintett területen dolgozó valamennyi személy tevékenységét - fıleg interjú segítségével - kell vizsgálni. A kapott adatokat össze kell vetni, majd le kell vonni a következtetéseket. Kockázatazonosítás kockázat önértékeléssel A kockázatok önértékeléssel történı azonosítása során a szerv dolgozóinak aktívan részt kell venniük a feladatokban. Ekkor alkalmazni lehet a kérdıívet, valamint a munkamegbeszéléseket. A kockázati kategóriák A kockázatok azonosítása megkönnyítése érdekében kockázati kategóriákat lehet alkalmazni. A kockázatokat a szerint is csoportosítani kell, hogy azok mely kockázati kategóriába tartoznak: - külsı kockázatok: - gazdasági, - jogi (szabályozási), - politikai, - elemi csapás, - pénzügyi kockázatok: - költségvetési, - biztosítási, - tevékenységi kockázatok: - mőködési stratégiai, - mőködési, - információ áramlási, - hírnév, - emberi erıforrás kockázatok: - személyzet létszámából fakadó, - személyzet képzettségébıl fakadó. 28

29 A kockázati térkép elkészítése A kockázatazonosítás eredményeképpen el kell készíteni a szerv kockázati térképét. A kockázati térképnek kockázatonként tartalmaznia kell a kockázatok - szervezetre gyakorolt hatását (alacsony/magas), - bekövetkezésének valószínőségét (alacsony/magas). szervezetre gyakorolt hatás alacsony magas alacsony magas bekövetkezés valószínősége A kockázatok értékelése A kockázatokat értékelésük elıtt csoportosítani kell a szerint, hogy a kockázatok: - számszerősíthetık, vagy - nem számszerősíthetık. A számszerősíthetı kockázatok jellemzıi, hogy számszakilag értékelhetık, értékük, mértékük pénzben kifejezhetı. Ilyenek általában a pénzügyi kockázatok. A nem számszerősíthetı kockázatok jellemzıi, hogy számszakilag nem értékelhetık egyértelmően, inkább csak szubjektív értékelésük lehetséges. Ilyen például a hírnév. A kockázatok értékelése - az egyszerőség kedvéért - két kategóriával történik: - alacsony, illetve - magas Az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára) Az elfogadható kockázati szint meghatározására azért van szükség, hogy megállapításra kerüljön egy olyan határ, ami alatt nem szükséges közvetlen intézkedés meghozatala, de az adott határt elérı és meghaladó kockázat esetén szükséges intézkedések, válaszlépések meghatározása. Az elfogadható kockázati szintek meghatározása - a számszerősíthetı kockázatoknál számszerősítve, - a nem számszerősíthetı kockázatoknál szubjektív módon, elıre meghatározott szempontok szerint történik. 29

30 Az elfogadható kockázati szintek megállapítása minden esetben a feltárt kockázatok azonosítása és értékelése után, a kapott eredmények figyelembevételével történik. A kockázati szintet alkalmanként az a személy határozza meg, aki felelıs a kockázatkezelési tevékenység lefolytatásáért A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók meghatározása, azonosítása Az azonosított, értékelt, az elfogadható kockázati szint szerint csoportosított kockázatokra a szervezetnek az alábbiak szerint kell reagálnia: 1. az elfogadható kockázati szintet meghaladó kockázatoknál az alábbi sorrendben: - kockázatkezelést kell folytatni de csak akkor, ha a kezelés nem jár aránytalanul nagy költséggel - a kockázatos tevékenységet be kell fejezni, illetve át kell alakítani, szervezni úgy, hogy az kisebb kockázattal, vagy kockázatkezeléssel kezelhetı legyen, - a kockázatokat át kell adni pl.: biztosítást kell kötni, - a kockázatot viselni kell ha az elızıekben említett lehetıségek alkalmazására nincs mód. 2. az elfogadható kockázati szinten, illetve az alatt lévı kockázatoknál az alábbi sorrendben: - vizsgálni kell a kockázatkezelés lehetıségét a kockázatkezelést alkalmazni azonban csak akkor lehet, ha annak költségei alacsonyabbak mint a kockázat viseléséé, - a kockázatokat át kell adni pl.: biztosítás kötéssel, - a kockázatokat viselni kell A kockázatokra adható válaszok megvalósításának mérlegelése, az intézkedések hatékonyságának áttekintése A kockázatokra adható reakciók az elızı pontban felsorolt fajtái alkalmazása csak akkor kerülhetnek, ha azok alkalmazásának eredményességérıl, hatásairól, következményeirıl elıre tájékozódnak. Ennek érdekében mérlegelni kell, hogy egy-egy reakció milyen költség, illetve egyéb ráfordítással jár, s az a kockázatot mennyiben befolyásolja. Az egyes kockázatokról (különösen a jelentıs anyagi kockázatot jelentı kockázatok esetében), a szerv vezetıjének utasítására kockázat-nyilvántartást kell készíteni. A nyilvántartásnak célja, hogy áttekinthetı formában felsorolja a kockázatokkal kapcsolatos részletes információkat. Így a nyilvántartást úgy kell megszervezni, hogy az tartalmazza legalább a 2. számú mellékletben meghatározott elemeket Az intézkedések végrehajtása és felülvizsgálata A kockázatkezelés során végrehajtott intézkedéseket a továbbiak során is figyelembe kell venni, annak érdekében, hogy a szerv ellátandó feladatainak köre folyamatosan bıvüljön, illetve javuljon azok minısége. Az intézkedéseknek be kell kerülniük a mindennapi tevékenységbe. Az intézkedések meghozatalát követıen ezért külön figyelmet kell szentelni arra is, hogy az intézkedések végrehajtását, a végrehajtás eredményességét és folyamatosságát is ellenırizzék. 30

31 A rendszeres felülvizsgálattal elkerülhetı, hogy a kockázat a szerv belsı, folyamatba épített belsı ellenırzési rendszerének hiányára visszavezethetıen jelenjen meg újra, magas, illetve jelentıs anyagi kockázatot képviselve. III. Hatályba léptetı és egyéb szabályok 3.1. A kockázatkezelési folyamat megindítása A kockázatkezelési folyamat megindításáért és a kockázatkezelési rendszer fejlesztéséért, mőködtetéséért a szerv vezetıje tartozik felelısséggel. A kockázatkezelési folyamat megindításakor a szerv vezetıjének kötelessége a - a kockázatkezelési szabályzat megismertetése, - a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés rendszerérıl való tájékoztatás, - az ellenırzési nyomvonalak rendszerének áttekintése. A szerv vezetıje a kockázatkezelési folyamat megindítása céljából kijelölheti a különbözı területek kockázatkezelési felelıseit, akik segítik a vezetıi feladatait, illetve aktívan, a szabályzatban foglaltak szerint részt vesznek a kockázatok azonosításában, értékelésében, a kockázatok kezelésében, nyilvántartásában A kockázatkezelési szabályzat hatálya A kockázatkezelési szabályzat a szabályzat aláírása napját követı napon lép hatályba. Kelt:... szerv vezetıje 31

32 32

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 4. sz. melléklet Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040093 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 2009. Bevezetés 4 I. Folyamatba

Részletesebben

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok II. A

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tét Város Önkormányzata

Költségvetési ellenőrzés Tét Város Önkormányzata 5. sz. melléklet a 22/2005. (XII. 28.) Tét Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelethez. Költségvetési ellenőrzés Tét Város Önkormányzata Hatályos: 2005. december 28-tól.

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

3. sz. melléklet. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

3. sz. melléklet. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata 3. sz. melléklet A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános

Részletesebben

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA 5. melléklet A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok Az államháztartásról

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross G. u. 19. 3. sz. melléklet

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross G. u. 19. 3. sz. melléklet Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross G. u. 19. 3. sz. melléklet A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA TARTALOM Oldalszám

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A belső kontrol rendszer vezetői ellenőrzés ( továbbiakban: FEUVE

Részletesebben

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal. A Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal. A Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Ügyiratszám: 638-3/2014. Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 8417 Csetény Rákóczi út 30. A Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Hatályos. 2014. március 1. A

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

Költségvetési ellenırzés

Költségvetési ellenırzés 7. sz. melléklet Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2007. (XI.05.) rendeletéhez Költségvetési ellenırzés Tartalom I. FEUVE Szabályzat és mellékletei. Az ellenırzési

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 7. számú függelék BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal a 217/1998. (XII. 30.) Korm.

Részletesebben

BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV A BELSİ KONTROLL KÉZIKÖNYV Hatályos: 00. január -tıl Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistréségi Társulás I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 99. évi VIII. törvény (Áht.) 0.., 0/A., 0/B.,.,

Részletesebben

Doboz, 2008. november 27. jegyzı. polgármester. Ezen rendelet kihirdetése 2008. november 28-án megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia

Doboz, 2008. november 27. jegyzı. polgármester. Ezen rendelet kihirdetése 2008. november 28-án megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia 22/2008. (XI.28.) rendelet a Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI.27.) rendelet módosításáról 1. A rendelet 3. -a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont KOCKÁZAT KEZELÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán Főigazgató KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

BALASSI INTÉZET FOLYAMATBA ÉPÍTETT

BALASSI INTÉZET FOLYAMATBA ÉPÍTETT 5. számú melléklet BALASSI INTÉZET FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELİZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETİI ELLENİRZÉSI (FEUVE) RENDSZERE 2007. július 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A FEUVE rendszer mőködésének célja,

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 157..

Részletesebben

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása.

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. E lıterjesztés A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. Az elıterjesztés készítésében részt vett: Mikóné Horváth

Részletesebben

A Képviselő-testület bizottságai feladatainak és hatásköreinek leírása Bizottsági feladat- és hatáskörök jegyzéke

A Képviselő-testület bizottságai feladatainak és hatásköreinek leírása Bizottsági feladat- és hatáskörök jegyzéke 1. számú melléklet A képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság (PTKB) Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság (OKÜB) Szociális

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZABÁLYZATA

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZABÁLYZATA GYUL ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FEUVE SZBÁLYZT Érvényes: 2011. június 30-tól Bevezetés 1. Szabályzatkészítési kötelezettség Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás FEUVE szabályzatának

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján a Marcali Városi Kulturális Központ kockázatkezeléssel

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 6. sz. melléklet Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola i ellenırzés (FEUVE) szabályzata Zalaegerszeg, 2005. június Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos i ellenırzésre

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzat

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzat nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata mellékletei 3.SZ. MELLÉKLET NGYKÁTI IPRI SZKKÖZÉPISKOL ÉS SZKISKOL FEUVE szabályzat nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat. A folyamatba épített, Előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

Ásotthalom Község Önkormányzat. A folyamatba épített, Előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Polgármesteri Hivatal SZMSZ 6. számú függeléke 1 Ásotthalom Község Önkormányzat A folyamatba épített, Előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Érvényes: 2010. július 1-től Petró Ferenc

Részletesebben

A kockázat kontrollja

A kockázat kontrollja A kockázat kontrollja Egy látszólag kisebb területet választottam témaként, hiszen, noha a kockázatelemzés a belső ellenőrzés alapja, maga a kockázatkezelés konkrét leírása a FEUVE rendszer része. A kockázat

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 2008. ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL A kockázat elemzésen alapuló, stratégiai és középtávú tervbıl lebontott 2008.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 41. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem FEUVE szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 41. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem FEUVE szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 41. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem FEUVE szabályzata Pécs 2008. 2010. június 17. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 6. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi terve elfogadása Tisztelt Polgármester

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

6/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás az Építőmérnöki Kar Belső Kontroll Szabályzatáról. Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya

6/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás az Építőmérnöki Kar Belső Kontroll Szabályzatáról. Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya 6/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás az Építőmérnöki Kar Belső Kontroll Szabályzatáról Az Építőmérnöki Kar (továbbiakban: Kar) belső kontrollrendszerének kialakítása, fejlesztése és működtetése érdekében:

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

1/2016. (I. 1.) számú Dékáni Utasítás a Természettudományi Kar Belső Kontroll Szabályzatáról

1/2016. (I. 1.) számú Dékáni Utasítás a Természettudományi Kar Belső Kontroll Szabályzatáról BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1/2016. (I. 1.) számú Dékáni Utasítás a Természettudományi Kar Belső Kontroll Szabályzatáról 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Ruzsa Község Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és zéséről 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2011. október 25-től Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (II. 30.) Korm. rendelet alapján a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3. sz. melléklet A KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A (SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJE) Jelen szabályzat elkészítésénél az alábbi jogszabályok előírásait vettük figyelembe: 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Dr. Imre László főjegyző

Dr. Imre László főjegyző 67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala SZMSZ 6. sz. melléklete (Nyt.sz.: 1/6/2009.) Nyugat-dunántuli Regionális Államigazgatási Hivatal A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala Az államháztartás működési

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Önkormányzata Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Hatályos: 0. január -től I. Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Bevezetés Az államháztartásról szóló államháztartásról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. május 22-i ülésén ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett ellenırzések

Részletesebben