Bevezetés a bioinformatikába

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a bioinformatikába"

Átírás

1 Bevezetésabioinformatikába őszifélév,biológiaBSC,levelezőképzés BálintBalázs szeged.hu/

2 Információakurzusról I.elméletialapok(azévvégivizsgaanyaga) II.azelméletirészheztartozógyakorlatimunka(nemszámonkért) (szakirodalmazás,adatbázis bányászatszekvenciahomológia keresés,fehérjetérszerkezetvizsgálat,stb.) Vizsga:írásban,tesztek/rövidválasztigénylőkérdések

3 Abioinformatikadefiníciója informatika biológia hardverek,szoftverek megválaszolandókérdés, biológiaiadat Bioinformatika:biológiaiadatokszámítógépesanalízise.

4 Centrális dogma és a bioinformatika főbb területei a molekuláris biológiában Gén genomika DNS transzkripció, RNS szerkesztés RNS transzkriptomika degradáció transzláció, poszttranszlációs módosítás proteomika fehérje degradáció biokémiai aktivitás metabolikus útvonalak metabolomika

5 adnsafőbiológiaiinformációhordozó F. Griffith Avery 1944 Streptococcus pneumoniae a transzformáló anyag DNS proteáz RNáz DNáz abaktériummódosítható(transzformálható) egér meghal egér meghal egér túlél

6 Hershey és Chase ,Escherichiacoli tfertőztekradioaktívanjelöltt2fággal adnsp32 vel,afehérjeburoks35 teljelölve (adns bennincss,afehérjébennincsp) 2.,Abaktériumhoztapadtkiürültfágburkokat rázássalleválasztották 3.,Abaktériumokatésaszabaddávált fágburkokatcentrifugálássalelkülönítették felülúszó,(s35fág fehérje) baktériumpellet,p32 (fágdns)

7 DNSszerkezete(1953) "Nemkerülteelafigyelmünketaz,hogyazáltalunkfeltételezettpárosítási szabályegymásolásimechanizmustissugallagenetikaianyagszámára." JamesWatsonésFrancisCrick

8 DNSreplikáció RNSszintézis(transzkripció)

9 Fehérjeszintézis(transzláció)

10 Azuniverzálisgenetikaikód Másodikkarakter Els ő karakter Harmadikkarakter DNS:ATG RNS:AUG AS:Metionin

11 Hogyannyerjükkiaszekvenciainformációt? Fehérje DNS Könnyentisztítható Nehezebbentisztítható Stabil Számosinstabilfehérjelétezik Könnyebben,szekvenálható Aközvetlenfehérjeszekvenálás igennehézfeladat AszekvenciainformációkatzömmelDNSmolekulárólnyerik,amiket azutánszámítógéppel(insilico)fehérjeszekvenciárafordítanak.

12 ADNSinformációtartalmánakmegismerése akezdetkezdete P s t I ( 1) V a r ia t io n 1 V a r ia t io n 2 V a r ia t io n 3 M is c F e a t u r e 2 V a r ia t io n 4 C D S 4 A pali (4780) A v a I ( 16 3 ) C D S 5 R e p O r ig in 1 C D S 6 m R N A 2 p h i- x M is c F e a t u r e 1 C D S bp C D S 8 C D S 9 FrederickSanger C D S 1 1 m R N A 1 C D S 1 0 azelsőpublikáltteljesgenom(1977) kb.5000nukleotid(!)

13 Sanger félednsszekvenáláselve P P P P P P P láncterminációddgtpjelenlétében P termékkeverék

14 Sanger félednsszekvenáláselve ddgtp ddttp ddatp ddctp P P P P P P P P P P P P P P P zseb poliakrilamidgél futtatásiránya:

15 Egyigaziszekvenálólétra Szekvencia: 5 tcaactttgtcggcttgagaaagacctgggatctgggtat... Atechnológiakorlátai: emberpróbáló,extrémmunkaigényeseljárás igenkicsileolvasásihossz atermékekdetektálásap32izotópsegítségével

16 ASanger félednsszekvenálásautomatizálása Anégyféledideoxynukleotidanalógegyreakcióbanadva mindanégyddntpegyedifluoreszcensfestékkeljelölve atermékekméretszerintielválasztásakapillárisoszlopon adetektorelőttelhaladófestékek sorrendje=>bázissorrend teljesenautomatizáltberendezés ~ nukleotidhosszúDNSdarabokolvashatóak szekvenogram:festékintenzitásokváltozásaazidőben

17 1995Haemophilusinfluenzaegenomszekvencia Shotgunmódszer DNS tisztítás darabolás futtatás ideálisméretűdarabok (1,5 2kb)kinyerése midenklónból plazmidtisztítás inszert szekvenálása aplazmidok bejuttatása E.coli ba contigassembly agenomifragmentek plazmidokbaligálása

18 ASanger szekvenálásraalapozottshotgunmódszerkorlátai Könyvtárkészítésszükséges munkaigényes,időigényes,költségesfolyamat egyenetlenlefedettség,agazdára(e.coli)toxikusrégiókteljesenkimaradnak agazdagenomnyomokbanszennyeződéskéntmegjelenhet különbözőprojektekközöttikereszt szennyeződéskönnyenelőfordulhat Alacsonyáteresztőképesség azújszálszintéziseésabázissorrendmeghatározásakülönlépés kapilláriselektroforézislépésszükséges kevéssépárhuzamosítható(max96kapilláris/berendezés) magasköltség/szekvenálásireakció

19 Újgenerációsszekvenálásitechnológiák Roche454FLX IlluminaSolexa ABISolid Nincsszükséghagyományosgenomikönyvtárra KözvetlenülatisztítottgenomiDNSkerülagépbe AgDNS tfizikailagtörik,afragmentekethordozóhozrögzítik,majdpcr segítségévelfelsokszorozzák Óriásiátereszőképesség nagyfokúpárhuzamosítás:akártöbbmilliószekvenálásireakcióegyszerre azújszálszintéziseésanukleotidsorrendmeghatározásaegyidejűlegtörténik kisebbköltség/szekvenálásireakció

20 Elkészültgenomszekvenciákstatisztikája2009 Bakteriálisgenom 1001(714*) Eukariótagenomok 74(22*) Caenorhabditiselegans(talajlakófonalféreg) Ecetmuslica(Drosophilamelanogaster) Egér(Musmusculus) Ember(Homosapiens) Kutya(Canislupusfamiliaris) Lúdfű(Arabidopsisthaliana) Méh(Apismellifera) Patkány(Rattusnorvegicus) Rizs(Oryzasativa) Sertés(Susscrofa) Szarvasmarha(Bostaurus) Szőlő(Vitisvinifera) *2008 asadat

21 Összefogásanukleinsavadatbankokközött NIH USA NCBI GenBan k EMBL CIB DDBJ NIG Japan EBI EMBL Europe NIH:NationalInstituteofHealth >NCBI:NationalCenterforBiotechnologyInformation >GenBank NIG:NationalInstituteofGenetics >CIB:CenterofInformationBiology >DDBJ EMBL:EuropeanMolecularBiologyLaboratory >EBI >EuropeanBioinformaticsInstitute >EMBL

22 Miazadatbázis? számítógépesfájlstrukturáltadattartalommal szabványosítottadatszerkezet gyorsösszetettkeresésekvégezhetőek /indexelés/ rendszeresenfrissített,naprakész /újkiadások/ kapcsolatokmásadatbázisokfelé /kereszthivatkozások/ Megfelelőszoftverekkellenek,melyekkel adatlekérdezés,adatfrissítés,adattörlés,adathozzáadásvégezhető

23 Hogyanépülfelegyadatbank? szabványosítás,szabványosítás,szabványosítás Feladat: adatoktárolása:jóldokumentáltszekvenciaformátumban anyersszekvenciákonkívültovábbifontoskiegészítőinformációkat tároljon(szekvencialeírása,eredete,típusa,hossza,stb.stb.) lehessenkeresniezekbena"kiegészítő"információkban kereshetőlegyenaszekvencia akutatókújszekvenciákatküldhessenekbeazadatbankba legyenlehetőségahibajavításra(update) nelegyenredundáns minélinkábbautomatizáltlegyen Adatbázisok

24 Azadatbázisoktípusai Elsődlegesadatbázisok Akísérletezőkeredetielküldöttadatai Közvetlenkísérletieredményekettartalmaznak Pl.GeneBank,GEO(génexpressziósadatbank) Származtatottadatbázisok Elsődlegesadatokanalízisévelnyerttöbbletinformációkattárol Hivatkozásokazelsődlegesadatbáziseredetibejegyzéseire Néhánypélda: RefSNP(pontmutációadatbank) CDD(konzerváltdomainadatbázis), PFAM(fehérjecsaládokadatbázisa)

25 AGeneBankadatbázis 1979 benalapítva(losalamos). 1992ótaazNCBIgondozza(Bethesda). azadatbázissajátszekvenciaformátumaagenebank szekvenciainformáció szekvenciákhozkapcsolódóegyébinformációk,annotációk kereszthivatkozásokmásadatbankokkapcsolódóbejegyzéseire azadatbázisdivíziókraosztott: PRIfőemlősszekvenciák ROD rágcsálókszekvenciái PLNnővényi,gombaésalga BCT bakteriális EST expresszáltszekvenciadarabkák(cdns) ENV környezetimintákbólnyertszekvenciák PAT szabadalmakhozkapcsolódószekvenciák ~taxonómia szekvenciajellege

26 AGeneBankadatbázisgyarapodása 2009október Nukleotid (milliárdbp) 50 Szekvencia (milliódb) Töretlen,közelexponenciálisnövekedés

27 EgyGeneBankbejegyzés LOCUS DEFINITION ACCESSION VERSION KEYWORDS SOURCE ORGANISM REFERENCE AUTHORS TITLE JOURNAL MEDLINE PUBMED REFERENCE AUTHORS TITLE JOURNAL REFERENCE AUTHORS TITLE JOURNAL REMARK COMMENT AF bp mrna linear INV 23-OCT-2002 Limulus polyphemus myosin III mrna, complete cds. AF AF GI: Limulus polyphemus (Atlantic horseshoe crab) Limulus polyphemus Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Chelicerata; Merostomata; Xiphosura; Limulidae; Limulus. 1 (bases 1 to 3808) Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. A myosin III from Limulus eyes is a clock-regulated phosphoprotein J. Neurosci. 18 (12), (1998) (bases 1 to 3808) Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. Direct Submission Submitted (29-APR-1998) Whitney Laboratory, University of Florida, 9505 Ocean Shore Blvd., St. Augustine, FL 32086, USA 3 (bases 1 to 3808) Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. Direct Submission Submitted (02-MAR-2000) Whitney Laboratory, University of Florida, 9505 Ocean Shore Blvd., St. Augustine, FL 32086, USA Sequence update by submitter On Mar 2, 2000 this sequence version replaced gi:

28 EgyGeneBankbejegyzés lókusz LOCUS AF bp mrna linear INV 23-OCT-2002 DEFINITION Limulus polyphemus mrna, complete LOCUS AF myosin bp III mrna linear cds.inv 23-OCT-2002 ACCESSION AF VERSION AF GI: KEYWORDS. SOURCE Limulus polyphemus (Atlantic horseshoe crab) ORGANISM Limulus polyphemus Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Chelicerata; Merostomata; Xiphosura; Limulidae; Limulus. REFERENCE 1 (bases 1 to 3808) AUTHORS Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. TITLE A myosin III from Limulus eyes is a clock-regulated phosphoprotein JOURNAL J. Neurosci. 18 (12), (1998) MEDLINE PUBMED REFERENCE 2 (bases 1 to 3808) AUTHORS Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. TITLE Direct Submission JOURNAL Submitted (29-APR-1998) Whitney Laboratory, University of Florida, 9505 Ocean Shore Blvd., St. Augustine, FL 32086, USA REFERENCE 3 (bases 1 to 3808) AUTHORS Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. TITLE Direct Submission JOURNAL Submitted (02-MAR-2000) Whitney Laboratory, University of Florida, 9505 Ocean Shore Blvd., St. Augustine, FL 32086, USA REMARK Sequence update by submitter COMMENT On Mar 2, 2000 this sequence version replaced gi: Hossz Lókusz név Molekula típus Divízió Módosítás Dátum

29 AGeneBankazonosítók LOCUS DEFINITION ACCESSION VERSION KEYWORDS SOURCE ORGANISM AF bp mrna linear INV 23-OCT-2002 Limulus polyphemus myosin III mrna, complete cds. AF AF GI: Limulus polyphemus (Atlantic horseshoe crab) Limulus polyphemus Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Chelicerata; Merostomata; Xiphosura; Limulidae; Limulus. 1 (bases 1 to 3808) Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. A myosin III from Limulus eyes is a clock-regulated phosphoprotein J. Neurosci. 18 (12), (1998) (bases 1 to 3808) Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. Direct Submission Submitted (29-APR-1998) Whitney Laboratory, University of Florida, 9505 Ocean Shore Blvd., St. Augustine, FL 32086, USA 3 (bases 1 to 3808) Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. Direct Submission Submitted (02-MAR-2000) Whitney Laboratory, University of Florida, 9505 Ocean Shore Blvd., St. Augustine, FL 32086, USA Sequence update by submitter On Mar 2, 2000 this sequence version replaced gi: ACCESSION VERSION REFERENCE AUTHORS TITLE JOURNAL MEDLINE PUBMED REFERENCE AUTHORS TITLE JOURNAL REFERENCE AUTHORS TITLE JOURNAL REMARK COMMENT AF AF GI: Egyedi azonosító (fix) GB azonosító (változhat!)

30 GeneBankaszekvenciaeredete(Atlantitőrfarkú) LOCUS DEFINITION ACCESSION VERSION KEYWORDS SOURCE ORGANISM AF bp mrna linear INV 23-OCT-2002 Limulus polyphemus myosin III mrna, complete cds. AF AF GI: Limulus polyphemus (Atlantic horseshoe crab) Limulus polyphemus Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Chelicerata; Merostomata; Xiphosura; Limulidae; Limulus. SOURCE Limulus polyphemus (Atlantic horseshoe crab) REFERENCE 1 (bases 1 to 3808) ORGANISM Limulus polyphemus AUTHORS Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Eukaryota; Greenberg,R.M. and Metazoa; Smith,W.C.Arthropoda; Chelicerata; Merostomata; Xiphosura; Limulidae; Limulus. TITLE A myosin III from Limulus eyes is a clock-regulated phosphoprotein JOURNAL J. Neurosci. 18 (12), (1998) MEDLINE PUBMED REFERENCE 2 (bases 1 to 3808) AUTHORS Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. TITLE Direct Submission JOURNAL Submitted (29-APR-1998) Whitney Laboratory, University of Florida, 9505 Ocean Shore Blvd., St. Augustine, FL 32086, USA REFERENCE 3 (bases 1 to 3808) AUTHORS Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. TITLE Direct Submission JOURNAL Submitted (02-MAR-2000) Whitney Laboratory, University of Florida, 9505 Ocean Shore Blvd., St. Augustine, FL 32086, USA REMARK Sequence update by submitter COMMENT On Mar 2, 2000 this sequence version replaced gi: NCBI Taxonómia

31 GeneBankreferenciák LOCUS DEFINITION ACCESSION VERSION KEYWORDS SOURCE ORGANISM AF bp mrna linear INV 23-OCT-2002 Limulus polyphemus myosin III mrna, complete cds. AF AF GI: Limulus polyphemus (Atlantic horseshoe crab) Limulus polyphemus Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Chelicerata; Merostomata; Xiphosura; Limulidae; Limulus. REFERENCE 1 (bases 1 to 3808) AUTHORS Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. TITLE A myosin III from Limulus eyes is a clock-regulated phosphoprotein REFERENCE 1 (bases 1 to 3808) JOURNAL J. Neurosci. 18 (12), (1998) AUTHORS Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., MEDLINE PUBMED Greenberg,R.M. and Smith,W.C. A myosin III from Limulus eyes is a clock-regulated REFERENCETITLE 2 (bases 1 to 3808) phosphoprotein AUTHORS Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., JOURNAL J. Neurosci. 18 (12), (1998) Greenberg,R.M. and Smith,W.C. TITLE MEDLINE Direct Submission PUBMED JOURNAL Submitted (29-APR-1998) Whitney Laboratory, University of Florida, 9505 Ocean Shore Blvd., St. Augustine, FL 32086, USA REFERENCE 3 (bases 1 to 3808) AUTHORS Battelle,B.-A., Andrews,A.W., Calman,B.G., Sellers,J.R., Greenberg,R.M. and Smith,W.C. TITLE Direct Submission JOURNAL Submitted (02-MAR-2000) Whitney Laboratory, University of Florida, 9505 Ocean Shore Blvd., St. Augustine, FL 32086, USA REMARK Sequence update by submitter COMMENT On Mar 2, 2000 this sequence version replaced gi: szakirodalom kereszthivatkozás

32 AGeneBanktulajdonságtábla FEATURES source CDS Location/Qualifiers /organism="limulus polyphemus" /db_xref="taxon:6850" /tissue_type="lateral eye" /note="n-terminal protein kinase domain; C-terminal myosin heavy chain head; substrate for PKA" /codon_start=1 /product="myosin III" /protein_id="aac " /db_xref="gi: " /translation="meykcisehlpfetlpdpgdrfevqelvgtgtyatvysaidkqa NKKVALKIIGHIAENLLDIETEYRIYKAVNGIQFFPEFRGAFFKRGERESDNEVWLGI EFLEEGTAADLLATHRRFGIHLKEDLIALIIKEVVRAVQYLHENSIIHRDIRAANIMF SKEGYVKLIDFGLSASVKNTNGKAQSSVGSPYWMAPEVISCDCLQEPYNYTCDVWSIG ITAIELADTVPSLSDIHALRAMFRINRNPPPSVKRETRWSETLKDFISECLVKNPEYR PCIQEIPQHPFLAQVEGKEDQLRSELVDILKKNPGEKLRNKPYNVTFKNGHLKTISGQ 1201 a 689 c 782 g 1136 t /protein_id="aac " /db_xref="gi: " fehérje adatbank kereszthivatkozás BASE COUNT ORIGIN 1 tcgacatctg tggtcgcttt ttttagtaat aaaaaattgt attatgacgt cctatctgtt 3781 aagatacagt aactagggaa aaaaaaaa //

33 AGeneBank(GenePept)bejegyzésFASTAformátumban >gi gb AF Limulus polyphemus myosin III mrna, complete cds TCGACATCTGTGGTCGCTTTTTTTAGTAATAAAAAATTGTATTATGACGTCCTATC TGTTGTTGTGTTACACAGGTACATATTAATAACAGGTAGCTAACGTACTTATATAT ACATATATATAATTGGTCTGTTACTTTCAGTTACTCCCTGACTTGTGATCCTACTTG TTGCTGTGTTATACAGGTATATATCACTAAAACAGACTGCTAACGTGCATATATTT ATATATGTGTAGCTTTGTTAATGCTTTAACATGGAGTATAAGTGTATCAGTGAACA TTTACCATTTGAGACTCTGCCTGATCCAGGTGATCGGTTTGAAGTACAAGAACTCG TTGGAACAGGAACTTATGCTACCGTATACTCAGCGATTGATAAGCAAGCAAACAA GAAGGTAGCGCTGAAGATTATAGGACACATTGCGGAAAATCTACTTGATATCGAA ACTGAATATCGTATTTATAAAGCTGTCAATGGAATCAGTTTTTCCCCGAATTCCGT GGTGCTTTCTTCAAGCGTGGGGAACGAGAATCTGACAATGAGTATGGCTGGGAAT TGAGTTTCTGGAAGAAGGGACAGCAGCTGACTTGCTTGCAACACACAGAAGGTTT GGAATTCACTTGAAGAAGACTTGATTGCTTTAATAATCAAGGAGGTTGTACGAGC TGTGCAGTACTTACATGAAAACAGCATTATCCACAGAGATATTCGTGCTGCCAAT ATAATGTTTTCTAAAGAGGGATATGTCAAATTAATTGACTTTGGTCTTTCTGCTTC AGTAAAGAACACGAACGGCAAAGCACAGTCTTCTGTGGGCTCCCCCTATTGGATG GCTCCTGAGGTGATATCCTGTGACTGTCTTCAAGAACCTTATAACTACACATGTGA CGTTTGGTCTATGGAATAACTGCTATAGAATTAGCAGACACAGTGCCCTCACTTA GCGATATTCATGCTTTAGCGCCATGTTTCGGATTAACAGAAATCCTCCCCCTAGTG TTAAGAGGGAAACACGCTGGTCAGAAACATTGAAAGATTTTATCAGCGAATGTTT GGTGAAAAATCCCGAATATCGACCGTGTATCCAAGAAATTCCCCAACACCCATTTT T...

34 Továbbiszekvenciaformátumok ID SQ EMBL // nameless standard; DNA; UNC; 457 BP. Sequence 457 BP; GGCGAAGATT CGGCCAGGCA AAGAAGAGCG CGACGAATGG GAGCATGTAG ATTCCTCCGT ACCCCATGCC CCAACCATGC GAGTCAAACC TTCGTGAAAG GCAGCCCGAA GACGATGGCC ATCCACACGA CGTGAATGAA CCGCGCCCTC GCGGTTTTTC \\\ AATGATCGAA AGGGAATCGG CAACTTGAGT GGAGTCAGTC nameless_1 TTCGTTGCCT CGGACCTGCA TCCCTTTGGG ENTRY AGATGCTTCA GAGAGCAAGG nameless_1 TTGATTGCGC 475 bases ATACAGATGC TITLE TCGGTTCGCG ACGGCCTGCG TGAGGATACC SEQUENCE CCGTGCGACG ACCATTAATA AGGCGCTCCA CAGTTCCCGC GGGACACTAG AGTGTCCACT GGGCAGCGGG 1 M S R CAGGGTCTCC T V T I E P VCCCGGGA T R I E G H A R I T L Q nameless_1 PIR GCG 31 D A K F H L T Q F R G F E K F C E G R P 61 T C G I C P V S H V L A S N K A C D H L 91 K L R R I I N L A Q L T Q S H A L S F F 121 W D S D P V S R N I F G V M R Q D P A L 151 G Q T I I E T L G G K K I H P T W V V P 181 K R D A M L K L I P E G L E I A K R T Y 211 K D E A N H F G S Q P T M F L S L V S P Length: L R L K D A QNov G R I15, L E 2004 D M V P 10:24 P H E Y 271 F S Y M K F P Y Y K P H G Y P N G I Y R CGGCCAGGCA AAGAAGAGCG CGACGAATGG 301 D A C G T P Y A D V A L A E F H M L Q E 331 H Y A R L V E I I Y A L ECCAACCATGC M M E R L L K ATTCCTCCGT ACCCCATGCC 361 A R A R S N R Y E G I G V A E A P R G I ATCACCACGA GCAGCCCGAA 391 G L I T W V N L I I A T GGACGATGGCC H N N L A M N 421 V D G N N L Q E G M L N R V E A V I R C CCGCGCCCTC CATGCGGTCC GCGGTTTTTC 451 A F G E M P L A I E L K D A T G R V V D nameless_1 1 GGCGAAGATT 51 CCATGGCTGT 101 TTCGTGAAAG 151 CGTGAATGAA 201 AGGGAATCGG /// CAACTTGAGT 251 AGATGCTTCA GAGAGCAAGG 301 ATACAGATGC TCGGTTCGCG 351 CGGTTCCAGT CCGTGCGACG 401 GGGACACTAG CCAACCGGGC 451 CCCGGGA GGAGTCAGTC TTCGTTGCCT ACGGCCTGCG ACCATTAATA AGTGTCCACT ATATCAGGAG CGGACCTGCA TTGATTGCGC AGGCGCTCCA GGGCAGCGGG CCATGGCTGT ATCACCACGA CATGCGGTCC ATATCAGGAG TCACCCAACC CGGTTCCAGT CCAACCGGGC L G D A G E V E Y R E M P A L T A R L S V S I P P T G E H L S S P D L L L G A K D G I R L R Q I G G V S E P L T Q E A F F K T L V P K F K G H L E H Y D G F E Check: R L I G E7178 A V E D.. V G P L A R L N N V GAGCATGTAG S G P I A S S F H Y D P T I L D A R V R GAGTCAAACC L M H H Y R I D D E ATCCACACGA Q S I R Q V A D A Y F D P C L S C A S H AATGATCGAA T L R R G TCCCTTTGGG TCACCCAACC TGAGGATACC CAGTTCCCGC CAGGGTCTCC

35 Konverziókülönféleszekvenciaformátumokközött Akülönféleszekvenciaformátumokkönnyenátkonvertálhatóakegymásba Seqret programazembosscsomagból helyilegtelepítettváltozattal (Bio)perlscriptsegítségével EBIReadSeqportálján

36 Másodikrész

37 Szekvenciaevolúció AlegtöbbDNSpolimeráznagyonhűenmásol. (AzE.coliDNSpolimerázanagyjábólegyhibátvéttízmilliónukleotidonként) Elegendőhosszúidőalattszámospontmutáció Kromoszómaátrendeződésselhirtelen,nagyobbváltozások(inszerció,deléció) történhetnek ADNS(vagyfehérje)szekvenciaösszehasonlításávalevolúciósrokonságifokis kimutatható: rdnsszekvenciaelemzésalapjánfelállítottuniverzálistörzsfa

38 Változásokaszekvenciákban A T C C T A T T C A C A G A T A A T C C A C A G A T A A T C C G A T T A A C A G A T A A T C C G A T T A A C A G A T A pontmutációk inszerció/deléció A T C C C C A A T A C A G A T A A T C C T A T T G GC A G A T A inverzió

39 Szekvenciaevolúció Homológszekvenciák: hasonlóak közösősrevezethetőekvissza Analógszekvenciák: hasonlóságközösevolúciósősnélkül leszármazott#2 leszármazott#1 (rombusz) (téglalap) közösős (paralelogramma) ortológ:ahomológfehérjékkétkülönfajbantalálhatók,afunkcióáltalábanazonos Pl.szarvasmarhainzulin emberiinzulin paralóg:ahomológfehérjékugyanazonfajbantalálhatók(általábannemteljesen azonosfunkció) Pl.emberihemoglobinAéshemoglobinBláncok

40 Homológiakeresésahőskorban:Dotplot zaj AkétszekvenciaazXilletveYtengelyrekerül MindenXpozíciótmindenYpozícióvalösszehasonlítunk Aholegyezésvan,odaegypontotteszünk Azközösrégiókátlósvonalkéntjelennekmeg

41 Homológiakeresés:szekvenciaillesztés Nukleinsavvagyfehérjeszekvenciákegymáshozrendezése Nagyonsokillesztéslehetséges Melyikalegjobb?Valóshasonlóságotmutat?Tényleghomológakétszekvencia? Azillesztésekkiértékeléséhezpontozásirendszerszükséges Szekvencia1 Szekvencia2 actaccagttcatttgatacttctcaaa taccattaccgtgttaactgaaaggacttaaagact actaccagttcatttgatacttctcaaa taccattaccgtgttaactgaaaggacttaaagact actaccagttcatttgatacttctcaaa taccattaccgtgttaactgaaaggacttaaagact actaccagttcatttgatacttctcaaa taccattaccgtgttaactgaaaggacttaaagact actaccagttcatttgatacttctcaaa taccattaccgtgttaactgaaaggacttaaagact actaccagttcatttgatacttctcaaa actaccagttcatttgatacttctcaaa taccattaccgtgttaactgaaaggacttaaagact taccattaccgtgttaactgaaaggacttaaagact actaccagttcatttgatacttctcaaa taccattaccgtgttaactgaaaggacttaaagact

42 Homológiakeresés:pontozás actaccagttcatttgatacttctcaaa Szekvencia1 taccattaccgtgttaactgaaaggacttaaagact Szekvencia2 Negatívértékbüntetiazeltéréseket: A T C G A T C -4-4 G Illeszkedik:5 Nemilleszkedik:19 Score:5x5+19x( 4)= 51

43 ADNSpontozásirendszerhibája CCTCCTTTGT Pont=50 CCTCCTTTGT Pro A A T C T G 4-4 Leu G 5-4 C CCTCCTTTGG Pont=32 CCTCCCTTAG Pro Leu Nemveszifigyelembe,hogyegyaminosavattöbbkodoniskódolhat(némamutációk)

44 Fehérjepontozásirendszer aháttér Azaminosavaknakkülönbözőfizikai kémiaitulajdonságaikvannak, ezekbefolyásoljákakicserélhetőségüket Példáulavalin(V)ésazizoleucin(I)kicserélhetőegymásra alifás L hidrofób P C S+S I M V pici A kicsi G CSH S K E D T F Y W H R aromás N Q pozitív poláris töltött A:alanin,R:arginin,N:aszparagin,D:aszparaginsav,C:cisztein,Q:glutamin,E:glutaminsav,G:glicerin, H:hisztidin,I:izoleucin,L:leucin,K:lizin,M:metionin,F:fenilalanin,P:prolin,S:serin,T:treonin, W:triptofán,Y:tirozin

45 Fehérjepontozásirendszerek(mátrixok) pontszámotrendelazösszeslehetségesaminosav aminosavcseréhez fehérjeszekvenciáktöbbszörösillesztésénekvizsgálatábólszármazóadatok Blossum62 esmátrix

46 Szekvenciaillesztés:globálisvagylokális Globálisillesztés:ateljesszekvenciátigyekszikoptimálisanelrendezni Σ 50pont Lokális:alegnagyobbjólilleszkedőközösszakasztkeresimeg Σ 55pont Természetesenakétmódszereltérőillesztéstad

47 BLAST:BasicLocalAlignmentTool BLAST:egyszerűlokálisszekvenciaillesztőeszköz azncbiportálonhozzáférhető:http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi igengyors,igenelterjedt alkalmasnagyméretűszekvenciaadatbázisokbantörténőhomológiakeresésre programvariációk: szekvencia adatbázis program nukleotid nukleotid blastn fehérje fehérje blastp transzlált nukleotid fehérje blastx fehérje transzlált nukleotid tblastn transzlált nukleotid transzlált nukleotid tblastn

48 BLAST:BasicLocalAlignmentTool keresett szekvencia (query) Választhatófehérjeblastadatbankok: melyik adatbankban keressen nr ismétlődéstőlmentes,~genepept refseq jóljellemzett,felülvizsgáltadatok(ncbi) swissprot jóljellemzett,felülvizsgáltadatok(swissinstitute) pat szabadalmakhozkacspolódószekvenciák pdb ismert3d smodellelrendelkezőszekvenciák env környezetiszekvenálásokeredményei

49 Keresésfolyamatban... Becsülthátralévőidő(minimum)

50 Eredmények... Fajokszerintrendezve találatok Pontszám színkód

51 Eredmények... találatneve+hivatkozás találatleírása Eérték megengedettcsere azonosaminosavak deléció(gap) nemmegengedettcsere

52 Milyeninformációkatkaphatunkfehérjeszekvenciák vizsgálatával Afőkérdés:miazadottfehérjepontosszerepe,funkciója? Segítt easzekvenciaismereteafunkciómeghatározásában?

53 Fehérjeaminosavsorrendmeghatározzaatérszerkezetet Anfinsen,1961 UreahatásáraazRNázkicsapódik,(harmadlagostérszerkezeteelvész) AzureaeltávolításautánazRNázkülsősegítségnélkülvisszanyerteatérszerkezetét, ésazaktivitását! katalitikuszseb diszulfidhidak hidrofiloldalláncok hidrofóbmag

54 Fehérjeszekvenciaanalízisrévénfunkciójóslás Hasonlószekvenciakereséseadatbázisban,ismertfunkcióval Hasonlószekvenciakereséseadatbázisban,ismerttérszerkezettel Ismertfunkcióvalbíródomain ekazonosításaazismeretlenszekvencián Funkciójóslás Pusztánszekvenciaanalízisselafehérjefunkciójátnemlehetmegállapítani Abioinformatikaivizsgálatokötleteket,kiindulópontotadnakakísérletes munkához

55 ProteinDataBank Kísérletesenmeghatározottháromdimenziósfehérjeszerkezetimodellek

56 KeresésaPDBadatbázisban

57 CDDkonzerváltdomainadatbank Domain:afehérjénbelülirészegység,amelyjóldefiniáltstrukturálisvagyfunkcióbeli szerepettöltbe.egyfehérjénbelülgyakrantöbbdomainttalálunk,amelyek együttesenjárulnakhozzáafehérjeműködéséhez

58 CDDkonzerváltdomainadatbanktalálat azonosítottaktívközpont,szubsztrátkötőhelyek azonosítottdomain ek

59 NCBIportál azinformációözöne

60 Entrez:azNCBIintegráltkeresőmotorja OMIM PubMed PubMedCentral 3DDomains Journals Structure Books CDD/CDART Entrez Protein Taxonomy Genome GEO/GDS UniSTS UniGene Nucleotide PopSet SNP

61 Szakirodalmiadatbázis:Pubmed közel5300tudományosfolyóiratcikkeinekösszefoglalóibankereshetünk aszabadonletölthetőteljescikkekrehivatkozás

62 Szakirodalmiadatbázis:Pubmed amegtaláltösszefoglalómunkákat(reviewarticle)különiskilistázhatjuk

63 Szakirodalmiadatbázis:Pubmed különféleikonokjelzik,hogyamegtaláltteljescikkhozzáférhető e ingyenes hozzáférés

64 PubmedCentral 500szabadon,elektronikusanelérhetőfolyóirat

65 Mapviewer interaktívgenetikaitérképekazelkészültésafolyamatbanlévőgenomprojektekhez

66 Mapviewer Kulcsszavaskeresés találatokakromoszómákon

67 HumángenetikaiadatbázisOMIM Örökletesbetegségekkelkapcsolatosinformációk

68 Rendszertaniadatbázis(taxonómia)

69 Szabadonolvashatókönyvek:NCBIBooks

70 Szabadonolvashatókönyvek:NCBIBooks Berg,JeremyM.;Tymoczko,JohnL.;andStryer,Lubert. NewYork:W.H.FreemanandCo.;c2002 Biochemistry Cooper,GeoffreyM. Sunderland(MA):SinauerAssociates,Inc.;c2000 TheCell AMolecularApproach Gilbert,ScottF. Sunderland(MA):SinauerAssociates,Inc.;c2000 DevelopmentalBiology Janeway,CharlesA.;Travers,Paul;Walport,Mark;Shlomchik,Mark NewYorkandLondon:GarlandScience;c2001 Immunobiology Lodish,Harvey;Berk,Arnold;Zipursky,S.Lawrence; Matsudaira,Paul;Baltimore,David;Darnell,JamesE. NewYork:W.H.Freeman&Co.;c1999 MolecularCellBiology Coffin,JohnM.;Hughes,StephenH.;Varmus,HaroldE. Plainview(NY):ColdSpringHarborLaboratoryPress;c1997 Retroviruses

71 Egyébhasznosadatbankok:BRENDAenzimadatbázis Átfogóadatgyűjteményenzimekről azenzimhelyeametabolikushálózatban azenzimáltalkatalizáltreakciókleírása előforduláskülönféleélőlényekben,irodalmihivatkozások aktivitásadatok,enzimkinetikaiadatok optimálishőmérséklet,phadatok gátlószerekhatása enzymes.org/

72 KEGGanyagcsereútvonaladatbázis

Molekuláris biológiai adatbázisok és adatbázis keresések. Barta Endre Tóth Gábor MBK Bioinformatikai Csoport

Molekuláris biológiai adatbázisok és adatbázis keresések. Barta Endre Tóth Gábor MBK Bioinformatikai Csoport Molekuláris biológiai adatbázisok és adatbázis keresések Barta Endre Tóth Gábor MBK Bioinformatikai Csoport Adatbázisok: megvalósítás Szöveges adatbázis általában szekvenciális, néha indexelt megfelelő

Részletesebben

Géntechnológia és fehérjemérnökség

Géntechnológia és fehérjemérnökség Géntechnológia és fehérjemérnökség elektronikus-jegyzet szerzők: Az ELTE Biokémiai Tanszék Munkaközössége Alexa Anita (12. és 13. fejezet), Fodor Krisztián (3. és 9. fejezet), Garai Ágnes (4. és 5. fejezet),

Részletesebben

Transzgénikus növényi

Transzgénikus növényi Transzgénikus növényi alapanyag élelmiszerbiztonsági szabályozása Gelencsér Éva tud. tanácsad csadó BME 2013 Természeti erőforrások - növényi biomassza növelt termésátlag kisebb variabilitás csökkent koncentrációban

Részletesebben

nyekkel kapcsolatos szabályoz lyozás Központi Budapest BME 2009

nyekkel kapcsolatos szabályoz lyozás Központi Budapest BME 2009 GM-növényekkel nyekkel kapcsolatos szabályoz lyozás Gelencsér Éva Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóint intézet - KÉKIKI Budapest BME 2009 GM növények nyek a gyakorlatban Első generációs fejlesztések

Részletesebben

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika 1. A genomika alapjai - A humán genom.... 1 1.1. Genomika... 1 1.2. Humán Genom Projekt... 1 1.3. DNS szekvenálás... 3 1.4. Résztvevők a humán genom projektben... 4 1.5. A HGP néhány eredménye... 4 1.6.

Részletesebben

A polimeráz láncreakció (PCR) és gyógyszerkutatási alkalmazásai

A polimeráz láncreakció (PCR) és gyógyszerkutatási alkalmazásai 1. A PCR sikertörténete Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 153 A polimeráz láncreakció (PCR) és gyógyszerkutatási alkalmazásai DEZSŐ Péter * és NAGY József Richter Gedeon Rt., Gyömrői út

Részletesebben

kerülő GM növények? Gödöllő, 2008. november 6.

kerülő GM növények? Gödöllő, 2008. november 6. Biztonságosan fogyaszthatók-e a piacra kerülő GM növények? Gelencsér Éva Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet - KÉKI Budapest GMO Szimpózium 2008 Gödöllő, 2008. november 6. GM növények a gyakorlatban

Részletesebben

Komplex jelátviteli és szabályozási hálózatok összeállítása és vizsgálata

Komplex jelátviteli és szabályozási hálózatok összeállítása és vizsgálata Komplex jelátviteli és szabályozási hálózatok összeállítása és vizsgálata Doktori értekezés Türei Dénes Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Szigorlati

Részletesebben

7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével. Genomika, proteomika, metabolomika

7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével. Genomika, proteomika, metabolomika 7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével Genomika, proteomika, metabolomika 7. Rendszerszemléletű biológia Redukcionista vs. Holisztikus szemlélet A rendszerszemléletű biológia (systems biology)

Részletesebben

SZAPORODÁSBIOLÓGIÁHOZ KÖTHETŐ GÉNEK ELEMZÉSE KÜLÖNBÖZŐ SERTÉS FAJTÁKBAN

SZAPORODÁSBIOLÓGIÁHOZ KÖTHETŐ GÉNEK ELEMZÉSE KÜLÖNBÖZŐ SERTÉS FAJTÁKBAN Nyugat magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézet Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Doktori iskola vezetője Dr. Szabó Ferenc egyetemi tanár, az MTA doktora

Részletesebben

4 4. É V F O L Y A M * 2 0 0 8. N O V E M B E R * 1 1. S Z Á M

4 4. É V F O L Y A M * 2 0 0 8. N O V E M B E R * 1 1. S Z Á M NÖVÉNYVÉDELEM 4 4. É V F O L Y A M * 2 0 0 8. N O V E M B E R * 1 1. S Z Á M VIROLÓGUSOK BECZNER LÁSZLÓ EMLÉKÉNEK AJÁNLJÁK N Ö V É N Y V É D E L E M PL A N T P R O T E C T I ON A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2011. évi Vándorgyűlése

A Magyar Biokémiai Egyesület 2011. évi Vándorgyűlése A Magyar Biokémiai Egyesület folyóirata XXXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 0. augusztus Fotó: Juhász Balázs A Magyar Biokémiai Egyesület 0. évi Vándorgyűlése Pécs, 0. augusztus 8-3. Helyszín: Hotel Palatinus Beköszöntött

Részletesebben

B iokémia. A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata. XXXVII. évfolyam 2. szám 2013. június

B iokémia. A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata. XXXVII. évfolyam 2. szám 2013. június B iokémia A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata XXXVII. évfolyam 2. szám 2013. június 1 A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata Szerkesztőbizottság: Bősze Szilvia, Erdődi Ferenc,

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr.

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr. Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában Doktori értekezés dr. Gergics Péter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági

Részletesebben

Bioinformatika: molekuláris méréstechnikától az orvosi döntéstámogatásig

Bioinformatika: molekuláris méréstechnikától az orvosi döntéstámogatásig Antal, Péter Hullám, Gábor Millinghoffer, András Hajós, Gergely Marx, Péter Arany, Ádám Bolgár, Bence Gézsi, András Sárközy, Péter Poppe, László írta Antal, Péter, Hullám, Gábor, Millinghoffer, András,

Részletesebben

B iokémia. A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata. BIOKÉMIA XXXVIII. évfolyam 4. szám 2014. december

B iokémia. A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata. BIOKÉMIA XXXVIII. évfolyam 4. szám 2014. december B iokémia A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata XXXVIII. évfolyam 4. szám 2014. december 1 A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata Szerkesztőbizottság: Bősze Szilvia, Erdődi Ferenc,

Részletesebben

A 16-3 bakteriofág h génje

A 16-3 bakteriofág h génje A 16-3 bakteriofág h génje Diplomamunka Békási Krisztina biológus hallgató témavezető: Dr. Putnoky Péter PTE TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Pécs, 2004. A 16-3 fág h génje - 2 TARTALOM OLDAL

Részletesebben

Dr. Virág István: Telomer, telomeráz (CME TEL)

Dr. Virág István: Telomer, telomeráz (CME TEL) Dr. Virág István: Telomer, telomeráz (CME TEL) (A Szegedi Gyermekklinikán 2014. 03. 25 elhangzott referátum kibővített anyaga) BEVEZETÉS A téma vázlata: bevezetés után a telomerre, telomerázra vonatkozó

Részletesebben

Genetikai vizsgálatok módszerei. Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com

Genetikai vizsgálatok módszerei. Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com Genetikai vizsgálatok módszerei Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com Genetikai vizsgálat fogalma A vizsgált egyén DNS állományában (genomjában) történő elkésések kimutatása A genetikai vizsgálatot A humángenetikai

Részletesebben

1.1. A Humán Genom Projekt A Humán Genom Projekt célja A humán genom elsõ munkapéldányából levonható következtetések

1.1. A Humán Genom Projekt A Humán Genom Projekt célja A humán genom elsõ munkapéldányából levonható következtetések VIII. 1. A GENETIKAI POLIMORFIZMUSOK PSZICHOLÓGIAI ÉS PSZICHIÁTRIAI VONATKOZÁSAI Sasvári-Székely Mária 1, Székely Anna 2, Nemoda Zsófia 1 és Rónai Zsolt 1 1 Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris

Részletesebben

Az asthma genomikai háttere

Az asthma genomikai háttere Az asthma genomikai háttere SZALAI Csaba LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY GENOMIC BACKGROUND OF ASTHMA Az asthma genomikai szempontból a multifaktoriális betegségek közé tartozik. Ez azt

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society BIOKÉMIA A Magyar Biokémiai Egyeslet tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society Szerkesztôbizottság: ALKONYI ISTVÁN, BÁNFALVI GÁSPÁR, FALUS ANDRÁS, FÉSÜS LÁSZLÓ, GERGELY PÁL,

Részletesebben

KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András

KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András A többsejtű szervezetekben az egyes szövetek közötti munkamegosztás meghatározott feladatokra specializálódott

Részletesebben

GENOMIKA Fogalmak genom genetika genomika szerkezetét összehasonlít funkcióit A genomika főbb területei (1) Strukturális (szerkezeti) genomika (2)

GENOMIKA Fogalmak genom genetika genomika szerkezetét összehasonlít funkcióit A genomika főbb területei (1) Strukturális (szerkezeti) genomika (2) GENOMIKA Fogalmak A genom az élőlényekben, illetve azok egyetlen sejtjében található öröklési anyag (DNS) teljes állománya. A genetika a tulajdonságok öröklésével, egyes gének szerkezetével és működésével

Részletesebben

BÁLINT András Beszámoló az AGRISAFE által támogatott tanulmányútról 2008 november 2009 február. 1. Az IPK bemutatása 2.

BÁLINT András Beszámoló az AGRISAFE által támogatott tanulmányútról 2008 november 2009 február. 1. Az IPK bemutatása 2. BÁLINT András Beszámoló az AGRISAFE által támogatott tanulmányútról 2008 november 2009 február 1. Az IPK bemutatása 2. A TILLING módszer Hol található az IPK? Gatersleben Általános adatok az IPK-ról Leibniz

Részletesebben

Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe a metabolikus szindróma kialakulásában. Ph.D. értekezés tézisei.

Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe a metabolikus szindróma kialakulásában. Ph.D. értekezés tézisei. Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe a metabolikus szindróma kialakulásában Ph.D. értekezés tézisei Kisfali Péter Témavezető: Prof. Dr. Melegh Béla Pécsi Tudományegyetem Klinikai

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007571T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 787138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS CSEH ESZTER PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY

DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS CSEH ESZTER PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS CSEH ESZTER PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY 2012 Doktori (Ph. D.) értekezés Szılıvírusok elıfordulása Magyarországon, valamint a hazai Grapevine leafroll- associated virus

Részletesebben