RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE"

Átírás

1 RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE Ezt a leírást, kérjük, ne csatolja a nyomtatványhoz! Csak informatív jellegű. / Tento krátky návod nepripájajte k Žiadosti o finančný príspevok (FP), slúži ako informácia pre predkladateľa projektu. Figyelmesen olvassa el a következő előírásokat! / Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. 1. A pályázati formanyomtatványt, kérjük, NE formázza, változtassa meg - kivételt képezhet:/ Nemeňte Žiadosť o FP, s výnimkou zmien v nasledujúcich častiach: a) projektben résztvevő más, támogatásban nem részesülő partnerek összefoglaló táblázata / Tabuľky pre ďalších projektových partnerov bez nároku na príspevok z rozpočtu b) A partnerek költségvetési táblázatait abban az esetben nem szükséges kinyomtatni és benyújtani amennyiben kevesebb partner részvétele szükséges a projekt végrehajtásához mint amennyire a pályázati nyomtatvány lehetőséget nyújt. / Nie je nutné vytlačiť a predložiť rozpočet partnera v prípade, ak menší počet partnerov je plánovaných v projekte ako samotný formulár umožňuje. c) A partnerek költségvetési táblázataiban levő, költséget nem tartalmazó, költségvetési sorokat törölhetik. Viszont a szürke színnel jelölt fő költségvetési kategóriákat ne törölje, képletezés végett. / Je možné vymazať z rozpočtu partnerov rozpočtové riadky v ktorých neboli naplánované žiadne náklady. Výnimku tvoria sivou farbou označené hlavné rozpočtové položky, z dôvodu prepojenia s inými finančnými tabuľkami. d) "A dokumentum típusa" mező és "Tartalomjegyzék" a nyomtatás után kézzel is kitölthető. / Bunka "Originál alebo kópia" a hárok " Obsah" sú možné vyplniť aj ručne po vytlačení žiadosti A sárgával jelölt cellák képletezve vannak - kérjük, NE írjanak bele, automatikusan kitöltődnek. / Bunky so žltým podkladom sa vypĺňajú automaticky - prosíme, nepíšte do nich. A címek, cellák többsége megjegyzéssel ellátott - útmutatást, magyarázatot tartalmaznak. / Väčšina nadpisov, buniek obsahujú pripomienky - návod, vysvetlenie. Példa / Príklad: TorokZsolt: FIGYELEM! Kizárólag egy beavatkozás jelölhető meg! POZOR: Označte iba jednu oblasť podpory! A pályázatot egy (1) eredeti és két (2) az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, valamint egy (1) db elektronikus példányban (CD, DVD, USB kulcs) kell elkészíteni./ Žiadosť o FP je nutné vyhotoviť v jednom (1) originále a v dvoch (2) kópiách identických s originálom spolu s jednou (1) elektronickou verziou (CD, DVD, USB kľúč). A pályázatot nyomtatott módon szükséges elkészíteni. / Žiadosť o FP je vyplnená na počítači. A pályázatot össze kell fűzni./ Žiadosť o FP je zviazaná. A pályázatot oldalszámozott tartalomjegyzékkel és számozott oldalakkal, a vezető partner aláírásra jogosult személye által aláírt előlappal kell benyújtani. / Každá stránka žiadosti o FP je očíslovaná, vrátane obsahu a je podpísaná štatutárnym zástupcom vedúceho partnera na 1. strane. A pályázatot magyarul és szlovákul egyaránt -azonos fordítás- szükséges kitölteni. / Žiadosť o FP je nutné vyplniť identicky v maďarskom aj v slovenskom jazyku. Az A1-A5 mellékleteket elektronikus formában is szükséges csatolni. / Prílohy A1-A5 sú nutné predložiť aj v elektronickej forme. Szükséges csatolni az összes kötelező mellékletet, melyek az ellenőrző listán szerepelnek. / Je nutné predložiť všetky povinné prílohy, ktoré sú uvedené v kontrolnom zozname. Amennyiben beruházásról van szó, kérjük, csatolja a beruházásra vonatkozó alátámasztó dokumentumokat is, melyek az ellenőrző listán szintén szerepelnek. / Ak ide o investičný projekt, prosíme, pripojte aj všetky povinné prílohy týkajúce sa investície, ktoré sú tiež uvedené v kontrolnom zozname. Az A10-A11 mellékletek csak szlovákiai pályázóra, támogatásban részesülő partnerre vonatkoznak. / Prílohy A10-A11 sa týkajú len slovenského vedúceho partnera, partnera financovaného z projektu. Egyéb / Iné A pályázatok átvételekor a Közös Szakmai Titkárság a formai ellenőrzést is el fogja végezni. Pályázatonként ez min perces folyamat. Több száz pályázat egyidejű benyújtása esetén ez komoly várakozási időt jelenthet. Ezért kérjük Önöket, amennyiben lehetőség nyílik rá, ne halassza utolsó napra a pályázat benyújtását. Pri odovzdaní Žiadosti o FP, Spoločný technický sekretariát vykoná formálnu kontrolu Žiadosti (min minút/ žiadosť). V prípade väčšieho počtu žiadostí môže dôjsť k dlhšej čakacej dobe pri ich odovzdávaní. Preto Vás prosíme, ak je možné, neodkladajte odovzdanie Žiadosti na posledný deň.

2 Eredeti vagy másolat / Originál alebo kópia PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program / Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika Pályázott intézkedés hivatkozási száma / Identifikačné číslo opatrenia na ktoré sa podáva Žiadosť o FP HU-SK 2008/01/ A projekt címe (max 100 karakter) / Názov projektu (max. 100 znakov) Felső-szigetközi települések és Somorja közös hulladékmentesítése Spoločné odstránenie odpadov v obciach Horného Szigetközu a v meste Šamorín Rövid cím / Krátky názov Szigetek-közösen:hulladékmentesen, Ostrovy spoločne, bez odpadov Vezető partner / Vedúci partner Szigetközi Természetvédelmi Egyesület/SZITE Külföldi partner / Cezhraničný partner Mesto Šamorín aláírás / podpis

3 Mesto Šamorín aláírás / podpis

4 TARTALOMJEGYZÉK / OBSAH Munkalap / Oldal / Hárok Strana 2. Előoldal/ Úvodná strana - 3. Tartalomjegyzék / Obsah - 4. Általános információk / Základné informácie A határon vezető partner átnyúló és együttműködés partnerei gazdálkodása formája / Forma és projektmegvalósítási cezhraničnej spolupráce tapasztalatai / Hospodárenie a projektové skúsenosti vedúceho partnera a ostatných partnerov 7-8 PROJEKT / PROJEKT - 7. Projekt indoklása / Projektový zámer A projekt céljai / Ciele projektu Célcsoportok / Cieľové skupiny Határon átnyúló hatás / Cezhraničný dopad Multiplikátor hatás / Násobiaci, multiplikačný efekt A projekt fenntarthatósága / Udržateľnosť projektu Projekt tevékenységek ütemezése / Časový harmonogram aktivít projektu Lehetséges rizikó faktorok a projekt végrehajtás során / Identifikácia a riešenie prípadných rizík počas realizácie projektu 18 KÖLTSÉGVETÉSEK / ROZPOČTY Költségvetés - Vezető partner / Rozpočet - Vedúci partner Költségvetés - Külföldi partner / Rozpočet - Cezhraničný partner Költségvetés - Partner 2 / Rozpočet - Partner 2 Költségvetés - Partner 3 / Rozpočet - Partner 3 Költségvetés - Partner 4 / Rozpočet - Partner 4 Költségvetés - Partner 5 / Rozpočet - Partner 5 MUTATÓK ÉS TÁJÉKOZTATÁS / INDIKÁTORY A KOMUNIKÁCIA Indikátorok / Indikátory Tájékoztatási követelmények / Zvolené spôsoby komunikácie ELLENŐRZŐ LISTA / KONTROLNÝ ZOZNAM Jelzés / Označenie KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK (minden projektre érvényesek) / POVINNÉ PRÍLOHY (vzťahujúce sa na všetky projekty) A1 Vezető partner és támogatásban részesülő partnerek adatlapja / Dátový formulár vedúceho partnera a partnerov financovaných z projektu A2 Rövid angol nyelvű összefoglaló / Stručný preklad do anglického jazyka A3 A munkaviszonyban álló management tagok listája és önéletrajzaik / Životopisy interných zamestnancov zapojených do realizácie projektu A4 Fenntartható fejlődés intézkedései / Opatrenia trvaloudržateľného rozvoja A5 Esélyegyenlőség intézkedései / Opatrenia rovnosti príležitostí Alapító okirat és bejegyzést igazoló dokumentum másolata a vezető partner, támogatásban részesülő partnerei részéről (hatóságok, közigazgatási szervek számára nem kötelező) aláírva, lepecsételve 90 napnál nem régebbi / A6 Dokument preukazujúci vznik organizácie vedúceho partnera a partnerov (financovaných z projektu) - registrácia, štatút (napr. kópia štatútu, menovanie starostu), zriaďovacia listina (v prípade organizácií zriadených zo zákona), podpísaná, opečiatkovaná s dátumom (kópia potvrdená štatutárnym zástupcom danej organizácie) nie staršia ako 90 dní. A7 Partnerségi nyilatkozat / Prehlásenie o partnerstve A8 A vezető partner törvényes képviselőjének aláírási címpéldánya / Úradne overený podpisový vzor štatutára 79 vedúceho partnera A vezető partner nyilatkozata (falvak, városok, megyék és azon szervezetek esetében, melyek pénzügyi A9 támogatást kaptak az adott szervezetektől a projekt finanszírozásása, szükséges a Közgyűlés eredeti nyilatkozata is) / Čestné prehlásenie vedúceho partnera projektu (v prípade obcí, miest a krajov a organizácií, ktoré od týchto subjektov obdržali finančný príspevok na spolufinancovanie projektu, je potrebné predložiť aj originál Uznesenia zastupiteľstva) Jelzés / Označenie KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK - CSAK SZLOVÁKIAI SZERVEZETEKRE VONATKOZÓAN / POVINNÉ PRÍLOHY - VZŤAHUJÚCE SA LEN NA SLOVENSKÉ ORGANIZÁCIE A10 Felelős környezetvédelmi hatóság nyilatkozata + térkép, minimum 1: méretarány / Vyhlásenie orgánu zodpovedného za monitorovanie ochrany životného prostredia + mapa v mierke minimálne 1 :

5 A vezető partner és támogatásban részesülő partnerei (csak a magánszférára vonatkozik) legfrissebb éves A11 beszámolója és kimutatása (haszon és veszteség kimutatás az előző pénzügyi évre) - aláírt, lepecsételt / Účtovná závierka vedúceho partnera a partnerov (financovaných z projektu) zo súkromného sektora za rok 88 predchádzajúci roku podania žiadosti (výkaz ziskov a strát a súvaha) podpísaná štatutárnym zástupcom (alebo osobou poverenou) danej organizácie, opečiatkovaná Jelzés / Označenie A12 A13 ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK (csak a beruházási projektekre) / PODPORNÉ DOKUMENTY (vzťahujúce sa len na investičné projekty) Megvalósíthatósági tanulmány / Štúdia uskutočniteľnosti A beruházással érintett térség, helyszín térképe (1: méretarány) / Mapa znázorňujúca lokalizáciu investičného zámeru (mierka 1:50 000) - A14 A15 A16 A17 A18 Építési engedély vagy legalább elvi építési engedély (amennyiben a beruházás nem építési engedély köteles, úgy az arról szóló igazolást csatolni kell) / Platné stavebné povolenie alebo aspoň územné rozhodnutie (pokiaľ investícia nevyžaduje stavebné povolenie, je potrebné priložiť Ohlásenie drobnej stavby/stavebných úprav) Tulajdonjogot, vagyonkezelői jogot, közterület vagy köztulajdonú ingatlan bérleti jogát igazoló dokumentum (tulajdoni lap, helyszínrajz, hosszú távú bérleti szerződés) / Dokument preukazujúci vlastnícke alebo užívateľské práva k verejným pozemkom a budovám (list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, zmluva o dlhodobom prenájme) Engedélyezési tervdokumentáció (csak másolat) / Projektová dokumentácia stavebného projektu (postačuje fotokópia) A beruházás fényképdokumentációja / Fotodokumentácia stavebného objektu Környezeti hatásvizsgálat (EIA), amennyiben a nemzeti jogszabályok előírják / Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), pokiaľ je potrebné podľa platnej národnej legislatívy

6 Általános információk / Základné informácie A megpályázott beavatkozás / Projekt podaný na oblasť podpory 1. Prioritás: Gazdaság és társadalom / Prioritná os č. 1: Hospodárstvo a spoločnosť 1.1 A határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása / Podpora cezhraničnej podnikateľskej spolupráce 1.2 Együttműködés a KTF és az innováció terén / Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií 1.3 Közös idegenforgalom-fejlesztés / Rozvoj spoločného turizmu 1.4 Az egészségügyi létesítmények közös fejlesztése és összehangolt használata / Spoločné využívanie zariadení zdravotnej starostlivosti 1.5 Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és -irányítási kapacitások fejlesztése / Rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového a projektového plánovania a riadiacich kapacít 1.6 Emberi erőforrások közös használata és fejlesztése / Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov 1.7 Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés / Aktivity Ľudia ľuďom 2. Prioritás: Környezet- és természetvédelem, elérhetőség / Prioritná os č. 2: Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť 2.1 Közös tevékenységek a természeti környezet védelmének ösztönzésére / Spoločné aktivity na podporu ochrany životného prostredia 2.2 Közös természetvédelmi tevékenységek / Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie 2.3 Kisléptékű útépítés, kerékpárutak, tömegközlekedés / Budovanie malej dopravnej infraštruktúry, cyklistických trás a verejná doprava 2.4 Jobb határátkelési lehetőségek biztosítása a határfolyókon / Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky 2.5 Határon átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése / Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov A pályázott tevékenység(ek) az adott intézkedésen belül: / V rámci opatrenia projekt podaný na aktivitu(y) : Kisléptékű hulladék-mentesítés a szennyezett határon átnyúló területeken (utak mentén, árkok, erdősávok, folyók, folyópartok megtisztítása). Többnyelvű kiadványok, promóciós anyagok, brosúrák információs füzetek, katalógusok készítése. Tapasztalatcserét szolgáló konferenciák, szakmai workshopok, road-showk, tábor szervezése és lebonyolítása. Malo mierné účtovanie odpadky na hranicné oblasty (pozdíz cesty, jaroky, lesnaty krajy, rieky, breh rieky). Pripravenie viac jazykové publikáciá, promocné materiály, brozúry, informacné zosity, katalógy. Získat skúsenost na konferenciám, odbornym workshopy, road-show, a organizovat tábory. Együttműködési forma / Typ spolupráce közös fejlesztés / spoločná príprava közös végrehajtás/ spoločná realizácia közös finanszírozás/ spoločné financovanie közös alkalmazottak / spoločný personál Költségvetés EUR-ban (ÁFA-val) / Rozpočet v EUR (s DPH) Költségvetési kategória / Rozpočtová položka Vezető partner / Vedúci partner Külföldi partner / Cezhraničný partner Összes / Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Celkom % 1. Előkészítő (korábban felmerült) költségek / Náklady na prípravu projektu 2. Személyi költség/ Personálne náklady 3. Útiköltség és alapellátmány/napidíj és szállás/ Cestovné, ubytovanie a diéty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7,94% 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 0,15% 4. Szolgáltatások és termékek / Externé služby a tovary , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 85,03% 5. Beszerzések / Dodávky ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5,19% 6. Építés / Investície 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1,69%

7 7. Rezsi, működési és adminisztratív költségek / Režijné, prevádzkové a administratívne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Összes elszámolható költség / Celkové oprávnené náklady , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% % 89,10% 10,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Projektben résztvevő, támogatásban részesülő partnerek / Projektoví partneri oprávnení na príspevok z rozpočtu Támogatásban részesülő szervezet neve / Názov organizácie, oprávnený na podporu Megye / Samosprávny kraj ERFA/ Príspevok z ERDF (EUR) Kormányzati társfin. / Príspevok zo štátneho rozpočtu (EUR) Saját önerő / Vlastné spolufinancovanie (EUR) Összes / Celkom (EUR) Vezető partner / Vedúci partner Külföldi partner / Cezhraničný partner #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Trnavský kraj #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Partner 2 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Partner 3 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Partner 4 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Partner 5 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Összes / Celkom (EUR) Győr-Moson-Sopron megye #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Igényelt támogatás / Výška podpory #HIV! A projektben igényelhető támogatás összege (min-max) / Výška možnej podpory v projekte (min-max) EUR EUR Projektben résztvevő más, támogatásban nem részesülő partnerek / Ďalší projektoví partneri bez nároku na príspevok z rozpočtu Szervezet neve / Názov organizácie Megye / kraj Samosprávny Jogi forma / Právna forma A projekt várható kezdete A projekt várható befejezése A projekt időtartama (hó) 12 Predpokladaný začiatok realizácie projektu Predpokladané ukončenie projektu Dĺžka projektu (v mesiacoch) A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (vezető partner) / Miesto fyzickej realizácie projektu (vedúci partner) Ország / Štát NUTS I HU SK Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári Rajka, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Dunasziget, Halászi-Arak, Mosonmagyaróvár, Püski, Kisbodak, Lipót, Dunaremete,Ásványráró, Hédervár, Darnózseli, Kimle-Novákpuszta, Károlyháza, Máriakálnok, Mecsér Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb

8 A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (külföldi partner) / Miesto fyzickej realizácie projektu (zahraničný partner) Ország / Štát NUTS I HU SK Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Západné Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda Šamorín Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (Partner 2) / Miesto fyzickej realizácie projektu (Partner 2) Ország / Štát NUTS I HU SK Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (Partner 3) / Miesto fyzickej realizácie projektu (Partner 3) Ország / Štát NUTS I HU SK Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (Partner 4) / Miesto fyzickej realizácie projektu (Partner 4) Ország / Štát NUTS I HU SK Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (Partner 5) / Miesto fyzickej realizácie projektu (Partner 5) Ország / Štát NUTS I HU SK

9 Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb

10 A határon átnyúló együttműködés formája / Forma cezhraničnej spolupráce Kérjük részletezze, indokolja az előlapon megjelölt együttműködési formákat! A négy együttműködési formából kettőt bizonyíthatóan közösen kell végrehajtani (a kritériumok megtalálhatóak az értékelő lapon). / Prosíme popíšte, odôvodnite vyznačené formy spolupráce, ktoré ste vyznačili na prednej strane žiadosti. Zo štyroch uvedených foriem je potrebné vyhovieť, preukázateľne, aspoň dvom formám spolupráce (kritéria sú špecifikované aj v hodnotiacom hárku). Közös fejlesztés Somorja és Mosonmagyaróvár 1991 óta testvérvárosok. Az önkormányzati képviselők rendszeres találkozói során dr. Tóásó Gyula, a SZITE elnöke és mosonmagyaróvári önkormányzati képviselő állapította meg, hogy az illegális hulladéklerakatok problémája közös gondja a Felső Szigetköznek és a Felső Csallóköznek. Ebből született meg egy közös határon átnyúló pályázat ötlete, amely célja az illegális lerakatok felszámolásán kívül a lakossági tudatformálás útján az újabb lerakatok képződésének csökkentése. A két önkormányzat küldöttei és a SZITE aktivistái 2008-ban két találkozón hangolták össze az elképzeléseiket és fogalmazták meg a projektum aktivitásait. Spoločná príprava Mestá Šamorín a Mosonmagyaróvár sú od roku 1991 družobným mestami. Na pravidelných stretnutiach poslancov samospráv p. Tóásó, predseda SZITE a poslanec v Mosonmagyaróvári zistil, že riešenie nelegálnych skládok odpadov je spoločným problémom Horného Szigetkozu a Horného Žitného ostrova. Na základe týchto rokovaní vznikla myšlienka spoločného postupu formou cezhraničného projektu s cieľom odstrániť nelegálných skládok a zároveň výchovy obyvateľov a tým znížiť riziko tvorby nových skládok. Harmonizácia predstáv dvoch samospráv a aktivity projektu boli sformulované na dvoch spoločných strenutiach zástupcov samospráv a SZITE v roku Közös végrehajtás Mindkét oldalon sor kerül az érintett települések határában található illegális hulladéklerakatok eltávolítására (előzetes becslés alapján a Felső-Szigetközben m3, Somorján 2000 m3 mennyiségben). A lakossági tudatformáló aktivitások közösek lesznek - kétnyelvű kiadvány, közös konferencia, közös ifjúsági tábor. Spoločná realizácia Na obidvoch stranách dôjde k odstráneniu nelegálnych skládok odpadov (podľa predbežného odhadu v Szigetkozu m3, v Šamoríne m3). Aktivity zamerané na výchovu obyvateľov budú spoločné - dvojjazyčná publikácia, spoločná konferencia, spoločný mládežnícky tábor.

11 Közös finanszírozás A projektum költségei a két partner között a következőképpen oszlanak meg: SZITE: 88,7 %, Mesto Samorín: 11,3 %. Spoločné financovanie Náklady projektu sa delia nasledovne: SZITE: 88,7 %, Mesto Samorín:11,3 %. Közös alkalmazottak A projektumot közös csapat menedzseli - egy-egy menedzser mindkét oldalon. Közösen készül a kiadvány, közös lesz a tábor személyzete. Spoločný personál Projekt bude manažovaný spoločným tímom - po jednom manažérovi na obidvoch stranách. Spolu pripravia publikáciu a spoločný bude aj personál mládežníckeho tábora.

12 A vezető partner és partnerei gazdálkodása és projektmegvalósítási tapasztalatai / Hospodárenie organizácie a projektové skúsenosti vedúceho partnera a ostatných partnerov Szervezet neve/ Názov organizácie Előző éves pénz. bevétel/ Príjem za predošlý fiškálny rok Előző éves pénz. kiadás/ Výdavky za predošlý fiškálny rok Eredmény/ Výsledok Szigetközi Természetvédelmi Egyesület Mesto Šamorín, Skk HUF HUF HUF ,32 Sk ,27 Sk ,05 Sk Tüntesse fel a vezető partner és partnerei által előzetesen végrehajtott kapcsolódó projekteket (amennyiben erre a pályázatra is vonatkozik kérjük a regisztrációs számát is tüntessék fel) / Uveďte predchádzajúce realizované projekty vedúcim partnerom a projektovými partnermi (ak projekty nadväzujú na predkladaný projekt, uveďte registračné číslo) Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis

13 Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis

14 Projekt indoklása / Projektový zámer A projekt indoklása (Kiinduló helyzet -motiváció, kiinduló állapot, problémafelvetés, stb.) Projekt indoklása: A Szigetköz-Csallóköz a Duna hordalékkúpján kialakult természeti egységek, melyeket mint természetes határt a Duna vize választ el. A környezetföldtani értékelések alapján e kavicsösszleten fekvő területeken nagy a felszíni szennyezés veszélye, emiatt szennyezésre érzékeny térségek. Mindegyik terület az adott ország gazdaságilag legfejlettebb térsége közé tartozik, közlekedési csomópontok, turisztikailag is frekventált helyen fekszenek ( hármashatár mentén). E két, jó természeti adottságokkal, védett természeti értékekkel rendelkező terület tehát érzékeny vízbázison fekszik, így a természeti értékek, erőforrások, környezeti elemek védelme érdekében fokozottan kell törekednünk a környezetszennyezés megelőzésére, ill. csökkentésére. Ide tartozik a hulladék mentesítés, keletkező hulladék mennyiségének csökkentése, hulladék képződés megelőzése. Közismert, hogy a szemét lassan betemet bennünket, a civilizáció fejlődésével egyre nő mennyisége. Kezelése, ártalmatlanítása egyre nagyobb feladatot ró az Önkormányzatokra, vállalatokra, lakosságra. Ezért sokan nem az előírásoknak megfelelően, a Szennyező fizet elv figyelmen hagyásán kívül próbálnak megszabadulni tőle, elszórva, elhagyva olyan helyeken, ahol károsítják a természetet, szennyezik a környezetet, rontják létfeltételeinket, egészségünket veszélyeztetik. A lakosságon túl jellemző ez a turistákra, kirándulókra, horgászokra. stb. is, akik pedig azért mennek a szabadba, hogy élvezhessék a gyönyörű tájat, jó levegőt szívjanak. De egyesek mégis elrontják ezt. Tehát az emberi tényező adja az elsődleges problémát, hiányzik a jogkövető magatartás, a környezettudatos gondolkodás, felelősség érzet jövőnkért, létünkért, a fenntartható társadalomért. A másik oldalon a fogyasztói társadalom áll és a gyártók érdekei. Szemléletet kell tehát váltani, mely új életformára ösztönöz, s biztosítja a fenntartható fejlődést. Minden teleülés környezetvédelmi programjában és hulladékgazdálkodási tervében fent említett problémák és megoldási javaslati hangsúlyosan megjelennek, ehhez kapcsolódik e projekt is. Továbbá a Mosonmagyaróvári Többcélú kistérségi Társulás ez évben levélben fordult a Magyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságához(pályázathoz mellékelve) azzal a céllal, az országszerte egyre szaporodó illegális hulladéklerakások megelőzése, megakadályozása, a jogszabályi háttér és a hatósági munka biztosítása, valamint a megfelelő hulladékkezelés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, mivel a jelenlegi helyzet nem tartható. Sajnos a megfelelő hulladékkezelés feltételei nem adottak még teljes egészében a projekttel érintett településeken, noha működik a heti egyszer szokásos hulladékgyűjtés közszolgáltatás keretében, néhány esetben szelektív gyűjtés is. A problémát a fenti gyűjtést meghaladó mennyiségű és összetételű hulladékok elhelyezése okozza, helyben nem megoldott vagy drága a megfelelő ártalmatlanítás (pl. messze van a hulladéklerakó ). Ezért aztán sokszor kikerül a település határába, erdőkbe, utak szélére, ahol nincs műszaki védelem, ezért szennyezi a környezetet (elsősorban a talajt, talajvizet, felszíni vizeket) rontja a látképet, károsítja a természetet, mely sok esetben védett természeti terület. A hatóságok küzdenek a feladattal, bírságolással, megelőzéssel, de kevésbé hatékony a munka akár jogszabályi hiányosságok miatt is. Az Önkormányzatoknak nincs elég pénzügyi forrása az elszórt, elhagyott hulladékok összeszedésére, ártalmatlanítására, ezért van szükség támogatásra, pályázatokra, a civil szervezetekkel való együttműködésre, akik segítik munkájukat (pl. illegális lerakók felmérése, hatósági intézkedések elindítása, szemléletformálás). Nem elég egyszer elhordani a szemetet egy adott területről, a további lerakásokat is meg kell előzni. Ehhez szükséges a lakosság, hulladéktermelők felvilágosítása, környezeti tudat formálása, jogkövető magatartásra ösztönzés. Ezt elég korán kell kezdeni, már óvodás korban. Ebben a nőknek nagy a szerepe, egyrészt mert a pedagógusok zöme nő, másrészt mint családanyák, a háztartási hulladékot ők kezelik otthon. A projekt tárgya fentiek alapján az elszórt szemét, elhagyott hulladéklerakások feltérképezése, felszámolása, a táj esztétikusabb megjelenésének biztosítása, természeti értékek megismerése és védelme(pl. tábor kapcsán), környezetszennyezés csökkentése ill. megelőzése a pályázatban résztvevő 19 település közigazgatási területén belül, érintve ezzel erdőket, folyópartot, egyéb vízparti területeket, utakszántóterületek szélét, stb. A program a védett területeken is számba veszi a hulladékot, ahol még fokozottabban kell odafigyelni a mentesítésre. A hulladék fajták közül a legnagyobb problémát az építési-bontási hulladék, gumiabroncsok jelentik, majd a háztartási szemét, lom. Sok veszélyes hulladékot is látni (pl. kidobott hűtőgép, akkumulátor, TV). Az újabb lerakások megelőzése, a környezettudatos gondolkodás cselekvés érdekében szükséges a lakosság folyamatos tájékoztatása. Tudatosítani kell az elhagyott hulladék okozta környezetei és egészségi ártalmakat, veszélyeket. A megfelelő hulladékkezelési formákat el kell sajátítani, lehetőséget kell rá adni. Az iskolákban jelentős környezeti nevelés folyik, ezt ki kell terjeszteni a felnőtt lakosságra is. Ezért szükségesek a kiadványok, az előadások, road-show szervezése, a média bevonása, mely tudósít a témákkal kapcsolatban. A média szerepe kiemelt a hulladékkeletkezés szempontjából abban is, hogy a reklámokkal a fogyasztásra ösztönöz, ezzel nő a hulladék mennyisége. Ezt ellensúlyozandó is szükséges az előbbiek miatt bevonásuk. Ez biztosítja a környezeti információkhoz való jutás elvének érvényesülését is. A fenntartható fejlődés csak akkor lesz biztosítható, ha a fejekben szemléletváltás-életmódváltás történik, kevesebb szemetet termelünk, azt megfelelően kezeljük, nem szennyezzük vele környezetünket, újrahasznosítjuk, ezáltal takarékoskodunk a természeti erőforrásokkal, javítjuk létfeltételeinket. A projekt tartalma nagyon időszerű, sürgős beavatkozást kíván. Ehhez kérjük a támogatást. A pályázat megvalósítása mindkét pályázó fél, partner összefogásával nagymértékben hozzájárul a határon átnyúló természet és környezetvédelmi célok, feladatok megvalósításához, a környezetszennyezés csökkentéséhez, mivel a szennyezés nem ismer határokat.

15 Východisková situácia projektu (opis aktuálneho stavu, motivácia, problémy, ktoré bude projekt riešiť, atď.) Szigetköz a Žitný ostrov sa nachádzajú na štrkových nánosoch Dunaja ktorý ich aj geograficky rozdeľuje. Na základe prieskumov v tejto oblasti je mimoriadne veľké riziko znečistenia. Regióny na obidvoch stranách sa nachádzajú vo vyspelých priemyselných oblastiach, komunikačných uzlov a z turistického hľadiska frekventovaných častiach trojhraničia. Najviac pozornosti zaslúžia na obidvoch stranách zásoby podzemných vôd a preto je veľmi dôležité zamedzenie, resp. zníženie znečistenia krajiny. K tomu patrí odstraňovanie odpadov, zníženie množstva ich tvorby, a zamedzenie tvorby nelegálnych úložísk. Všeobecne známy je fakt narastania množstva komunálneho odpadu, čo znamená stále väčšie nároky na samosprávy, firmy a obyvateľov. Kvôli poplatkom vyberaným podľa množstva, mnohí pristupujú k nelegálnym možnostiam, znečisťujúcim životné prostredie. Okrem miestnych obyvateľov sa to prejavuje aj u turistov, rybárov atď. Každá obec do svojho programu odpadového hospodárstva sa musí venovať riešeniu týchto problémov a tento projekt chce tiež prispieť k tomu. Mikroregión Mosonmagyaróvár v tomto roku v liste pre Výbor ochrany ŽP parlamentu (v prílohe) požadoval celoštátne iniciatívy na zamedzenie tvorby nelegálnych skládok, lebo súčasná situácia už nie ďalej udržateľná. Žiaľ podmienky správneho nakladania s odpadmi v súčasnosti nie sú dané v každej obci MR, napriek pravidelnému odvozu a v niektorých prípadoch aj selektívnemu zberu. Problémom sú zvyšné a veľkoobjemové odpady, ktoré miestni obyvatelia a firmy nechcú veľkým vzdialenostiam nechcú odniesť na riadené skládky. Preto často končia pri cestách a na brehoch tokov a znečisťujú prostredie a podzemné vody. Úrady sa snažia tomu zabrániť, ale sú obmedzované často aj legislatívou. Samosprávy zase nemajú dosť zdrojov na odstránenie zahodených odpadov a preto potrebujú pomoc a súčinnosť neziskových organizácií a grantovú podporu. Je potrebný vykonať prieskum a potom aj odstránenie. Následne sa treba postarať o zamedzenie tvorby nových skládok hlavne výchovou a motiváciou na dodržanie predpisov. Tento proces treba začať už v škôlkach. Dôležitú úlohu majú ženy, jednak ako pedagógovia, ale aj ako členovia domácností. Obsahom projektu je zmapovanie nelegálnych odpadov, ich odstránenie popri ciest, tokov, vetrolamov, zlepšenie stavu krajiny, spoznanie prírodných hodnôt vo všetkých obciach, zapojených do projektu. Projekt sa venuje aj chráneným oblastiam, kde treba byť ešte ostražitejší. Najväčší problém znamenajú stavebné odpady, pneumatiky, komunálny odpad. Časti vidíme aj nebezpečné odpady (chladničky, akkumulátory, TV). K zamedzeniu tvorby ďalších skládok je dôležitá propagácia informovať o rizikách tohto stavu a poradiť o vhodných spôsoboch zneškodnenia. Na školách už prebieha kvalitná environmentálne výchova, túto treba rozšíriť aj na dospelé obyvateľstvo. K tomu sú potrebné publikácie, prednášky, road show, a zapojenie médií. Médiá majú privilegizovanú pozíciu v ovplyvňovaní obyvateľov aj s tým, že reklamami nabádajú na spotrebu. Ich zapojenie do projektu prispieva k aplikovaniu zásady rovnakého prístupu k informáciám o životnom prostredí. Udržateľný rozvoj je možné zabezpečiť len vtedy, ak nastane zásadný obrat v prístupe ľudí, začneme produkovať menej odpadov, zlepšíme podmienky života. Projekt je preto veľmi aktuálny a vyžaduje rýchlu intervenciu. K tomu žiadame podporu. Realizácia projektu za účasti obidvoch partnerov vo veľkej miere prispeje k realizácii cezhraničných cieľov ochrany prírody a životného prostredia, lebo znečistenie nepozná hranice.

16

17 A projekt céljai / Ciele projektu Globális, specifikus célok. Indokolja. Globális cél: Természeti értékek és környezeti elemek védelme, környezetszennyezés csökkentése, lakosság környezeti tudatformálása, a táj esztétikusabb megjelenésének biztosítása Specifikus célok: - Hulladékkeletkezés megelőzése: a hulladék mennyiségének csökkentése, az elszórt, elhagyott lerakások megelőzése. - A lakosság környezeti tudatformálása: a hulladék-újrahasznosítás növelésének elősegítése és a fenntartható, környezetbarát életmód népszerűsítése (szemlélet formálás-kiadvánnyal, konferenciával, diáktáborral). A hulladékgazdálkodás napjaink egyik legexponáltabb környezetvédelmi, gazdasági és politikai kérdéssé vált. A fogyasztói társadalom kialakulásával, fejlődésével egyre több hulladék keletkezik melyek kezelése, ártalmatlanítása és a szennyezés megelőzése egyre nagyobb gondot, költségeket jelent. A közszolgáltatás keretében mindkét orszigyekszenek ellátni a hulladékkezelési feladatokat, melyekre jogszabályok, környezetvédelmi programok és hulldékgazdálkodási tervek is köteleznek. Ezek végrehajtása ill. a környezetszennyezés megelőzése egyre több intézkedést igényel melyben a lakosság mint hulladék termelő nagy szerepet játszik. Ezért fontos a fogyasztók tájékoztatása környezettudatos magatartásuk alakítása, hogy változtassanak szokásaikon, a fenti célok elérése érdekében hiszen létfeltételei csak így leszenk biztosítva a későbbiek során. A szennyező fizet elv alapján mindenki felelős! Emelett a tájesztétikum fennmaradásához is hozzájárul. Uveďte hlavný cieľ, špecifické ciele a odôvodnite ich. Globálny cieľ: Ochrana prírodných hodnôt a životného prostredia, zníženie znečistenia, environmentálna výchova obyvateľstvam a zlepšenie vzhľadu krajiny. Špecifické ciele: - zabránenie tvorby odpadov: zníženie množstva odpadov a predchádzanie tvorby nelegánych skládok - zlepšenie prístupu obyvateľov: zvýšenie záujmu o recikláciu, propagácia environmentálne orientovaného životného štýlu (ovplyvnenie prístupu pomocou brožúry, konferencie a mládežníckeho tábora) Mely prioritás-, programszintű célok teljesüléséhez járul hozzá a projekt? Indokolja. A projektum tevékenységei a program 4. specifikus célkitűzésének eléréséhez járulnak hozzá, azaz a természeti értékek védelmét szolgálják. A beavatkozás várt eredményei: Összehangolt természetvédelmi tevékenységek A térség természeti értékei jobban tudatosulnak az emberekben A hulladékok okozta környezetszennyezés csökkentése illetve megelőzése. Minden magyarországi és szlovákiai település rendelkezik környezetvédelmi programmal és hulladékgazdálkodási tervvel, az ezekben foglaltak teljesüléséhez a projekt nagymértékben hozzájárul. Különösen fontos a hulladékkezeléssel foglalkozni ezen a két határ menti területen, melyet a Duna választ el, mert a szennyezés, elszennyeződés veszélye fokozott. Érzékeny vízbázison fekszik a Szigetköz és a Csallóköz, így fokozottan védendő a hulladék szakszerűtlen lerakása eredményeként kialakuló szennyeződésektől. Mindemellett a szennyeződés veszélyeztetheti a természeti erőforrásokat, létfeltételeinket, egészségünket. A projekt keretében a célterületeken található elszórt, elhagyott hulladék összegyűjtésre, ártalmatlanításra kerül, így csökken a környezet terhelés, szennyezés, ill. megelőző tevékenységként megszüntetjük a későbbi szennyezési forrást is. A lakosság tudatformálásával a megfelelő hulladék kezelési lehetőségek népszerűsítésével, az újrahasznosítás növelésével hozzájárulunk a hulladék keletkezés megelőzéséhez, csökkentéséhez, a megfelelő hulladék kezeléshez és a környezet szennyezés megelőzéséhez, csökkentéséhez.

18 mert a szennyezés, elszennyeződés veszélye fokozott. Érzékeny vízbázison fekszik a Szigetköz és a Csallóköz, így fokozottan védendő a hulladék szakszerűtlen lerakása eredményeként kialakuló szennyeződésektől. Mindemellett a szennyeződés veszélyeztetheti a természeti erőforrásokat, létfeltételeinket, egészségünket. A projekt keretében a célterületeken található elszórt, elhagyott hulladék összegyűjtésre, ártalmatlanításra kerül, így csökken a környezet terhelés, szennyezés, ill. megelőző tevékenységként megszüntetjük a későbbi szennyezési forrást is. A lakosság tudatformálásával a megfelelő hulladék kezelési lehetőségek népszerűsítésével, az újrahasznosítás növelésével hozzájárulunk a hulladék keletkezés megelőzéséhez, csökkentéséhez, a megfelelő hulladék kezeléshez és a környezet szennyezés megelőzéséhez, csökkentéséhez. Uveďte a odôvodnite, ktoré ciele programu a priority sa naplnia prostredníctvom projektu. Aktivity projektu podpory priamo prispejú k naplneniu špecifického ciela: Programu c. 4 - Ochrana prírodných hodnôt. Ocakávanými výsledkami budú: Koordinovanejšie aktivity ochrany prírody Zvýšené povedomie o prírodných hodnotách oblasti Zlepšená infraštruktúra chránených území

19 Célcsoportok / Cieľové skupiny Tüntesse fel és indokolja, mely célcsoportok helyzetének javulásához járul hozzá a projekt, írja le, hogyan vesznek részt a célcsoport tagjai a projekt megvalósulásában vagy az eredmények felhasználásában. A településeken a lakosság, másrészt a turisták, horgászok, vadászok, iskolai kiránduló cspatok helyzetének javulásához járul hozzá. Az önkormányzatok munkáját is segíti a projekt akiknek feladata a környezet állapot romlásának megakadályozása, a szükséges intézkedések megtétele. A környezet szennyzés kivédése mindenkire hatással van, így a projekt eredményei is. A turiznus szempontjából is fontos a látkép, a táj esztétikus megjelenése a szeméthelmok eltűnése. A lakosság életminőségének javulását pedig a környezeti elemek állapotának javulása hozza magával. Uveďte a odôvodnite, pre ktoré cieľové skupiny bude mať projekt prínos a dôjde k zlepšeniu ich momentálneho stavu. Popíšte, akým spôsobom budú cieľové skupiny zapojené do realizácie a zužitkovania prínosov projektu. Opravuje situácie na miestnych obyvatelstvá, turisty, rybáry, polovnící, a vyletovych studentovych skupiny. Pomáhá samosprávnych prácy, ktory majú úlohy v konzervovat stavy prostredie, a urobit potrebné opatrenia. Zastavit hnusenie prostredie má vplyv na vsetkych. Na hladiská turizmus dolezity je vyhlad, vystupovanie esteticky kraj, a odstránit semti. Lepsí kvalita zivota miestnych obyvatelstva cez lepsenie stavy prostredného elementy.

20

RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE

RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE Ezt a leírást, kérjük, ne csatolja a nyomtatványhoz! Csak informatív jellegű. / Tento krátky návod nepripájajte k Žiadosti o finančný príspevok (FP),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Eredeti (O) vagy másolat (C)/ Originál (O) alebo kópia (C) Pályázat részét képező önálló mellékletek száma (KSZT tölti ki) / Celkový počet osobitne odovzdaných príloh (vypĺňa STS) PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Részletesebben

RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE

RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE Ezt a leírást, kérjük, ne csatolja a nyomtatványhoz! Csak informatív jellegű. / Tento krátky návod nepripájajte k Žiadosti o finančný príspevok (FP),

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Eredeti (O) vagy másolat (C)/ Originál (O) alebo kópia (C) Pályázat részét képező önálló mellékletek száma (KSZT tölti ki) / Celkový počet osobitne odovzdaných príloh (vypĺňa STS) PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Eredeti (O) vagy másolat (C)/ Originál (O) alebo kópia (C) Pályázat részét képező önálló mellékletek száma (KSZT tölti ki) / Celkový počet osobitne odovzdaných príloh (vypĺňa STS) PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŢIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŢIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Eredeti (O) vagy másolat (C)/ Originál (O) alebo kópia (C) Pályázat részét képező önálló mellékletek száma (KSZT tölti ki) / Celkový počet osobitne odovzdaných príloh (vypĺňa STS) PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Részletesebben

Költségvetés (EUR-ban, ÁFA-val) - Vezet partner

Költségvetés (EUR-ban, ÁFA-val) - Vezet partner Költségvetés (-ban, ÁFA-val) - Vezet partner Költségvetés Vezet partner Diósjen / Vedúci partner Költségvetési kategória Egység (darab, Összes Egységsz Az A2.B mellékletben óra, hó, Egységár költség (ÁFAval)

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 / Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése. 4. Pályázati felhívás HURO/1001

A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése. 4. Pályázati felhívás HURO/1001 A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése 4. Pályázati felhívás HURO/1001 Pályázati formanyomtatvány kitöltése Arial dark teal A nyomtatványt kizárólag angol nyelven kell kitölteni! Pályázat azonosító adatai

Részletesebben

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo Na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 28.09. 2015 K bodu rokovania číslo: 19 Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

Pintér Zoltán projektmenedzser. www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Pintér Zoltán projektmenedzser. www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon című projekt eredményeinek a bemutatása/ Výsledky projektu Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny,

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEF-ra irányuló forrásanalízis és beruházások előkészítésének stratégiája

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEF-ra irányuló forrásanalízis és beruházások előkészítésének stratégiája A JÖVŐ ENERGIÁJA MEF-ra irányuló forrásanalízis és beruházások előkészítésének stratégiája / ENERGIA BUDÚCNOSTI Analýza potenciálu a stratégia prípravy investícií zameraných na využitie OZE A Magyarország-Szlovákia

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20.

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20. Projekt EnviroVid Vedúci partner / Vezető Partner: Green Energy Storage Consulting, n.o. (Dunajské nábrežie 1195/5, 945 05 Komárno, Slovakia) Cezhraničný partner / Határonátnyúló partner: Enviro-Pyro Hungary

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Külföldi partner megnevezése nemzeti nyelven (max. 200 karakter / Cezhraničný partner v národnom jazyku (max. 200 znakov)

Külföldi partner megnevezése nemzeti nyelven (max. 200 karakter / Cezhraničný partner v národnom jazyku (max. 200 znakov) PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 / Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Vadászati és Erdészeti Klaszter együttműködési lehetőségek a határon túli vadászok között Ipoly Erdő Zrt. vezető partner Pintér Zoltán szakmai projektmenedzser www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013. Partnerséget. Budujeme. építünk. partnerstvá. inštitút priestorového plánovania

Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013. Partnerséget. Budujeme. építünk. partnerstvá. inštitút priestorového plánovania Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 Partnerséget építünk Budujeme partnerstvá inštitút priestorového plánovania HUSK/1301/2.3.2/0013 Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

A hagyományos fűtésrendszer cseréje / kiegészítése megújuló energiaforrásokat használó rendszerekkel ZÖLD HÁZ PROGRAM

A hagyományos fűtésrendszer cseréje / kiegészítése megújuló energiaforrásokat használó rendszerekkel ZÖLD HÁZ PROGRAM A hagyományos fűtésrendszer cseréje / kiegészítése megújuló energiaforrásokat használó rendszerekkel ZÖLD HÁZ PROGRAM Péter Pál Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Románia megújuló energiaforrás

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben