RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE"

Átírás

1 RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE Ezt a leírást, kérjük, ne csatolja a nyomtatványhoz! Csak informatív jellegű. / Tento krátky návod nepripájajte k Žiadosti o finančný príspevok (FP), slúži ako informácia pre predkladateľa projektu. Figyelmesen olvassa el a következő előírásokat! / Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. 1. A pályázati formanyomtatványt, kérjük, NE formázza, változtassa meg - kivételt képezhet:/ Nemeňte Žiadosť o FP, s výnimkou zmien v nasledujúcich častiach: a) projektben résztvevő más, támogatásban nem részesülő partnerek összefoglaló táblázata / Tabuľky pre ďalších projektových partnerov bez nároku na príspevok z rozpočtu b) A partnerek költségvetési táblázatait abban az esetben nem szükséges kinyomtatni és benyújtani amennyiben kevesebb partner részvétele szükséges a projekt végrehajtásához mint amennyire a pályázati nyomtatvány lehetőséget nyújt. / Nie je nutné vytlačiť a predložiť rozpočet partnera v prípade, ak menší počet partnerov je plánovaných v projekte ako samotný formulár umožňuje. c) A partnerek költségvetési táblázataiban levő, költséget nem tartalmazó, költségvetési sorokat törölhetik. Viszont a szürke színnel jelölt fő költségvetési kategóriákat ne törölje, képletezés végett. / Je možné vymazať z rozpočtu partnerov rozpočtové riadky v ktorých neboli naplánované žiadne náklady. Výnimku tvoria sivou farbou označené hlavné rozpočtové položky, z dôvodu prepojenia s inými finančnými tabuľkami. d) "A dokumentum típusa" mező és "Tartalomjegyzék" a nyomtatás után kézzel is kitölthető. / Bunka "Originál alebo kópia" a hárok " Obsah" sú možné vyplniť aj ručne po vytlačení žiadosti A sárgával jelölt cellák képletezve vannak - kérjük, NE írjanak bele, automatikusan kitöltődnek. / Bunky so žltým podkladom sa vypĺňajú automaticky - prosíme, nepíšte do nich. A címek, cellák többsége megjegyzéssel ellátott - útmutatást, magyarázatot tartalmaznak. / Väčšina nadpisov, buniek obsahujú pripomienky - návod, vysvetlenie. Példa / Príklad: TorokZsolt: FIGYELEM! Kizárólag egy beavatkozás jelölhető meg! POZOR: Označte iba jednu oblasť podpory! A pályázatot egy (1) eredeti és két (2) az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, valamint egy (1) db elektronikus példányban (CD, DVD, USB kulcs) kell elkészíteni./ Žiadosť o FP je nutné vyhotoviť v jednom (1) originále a v dvoch (2) kópiách identických s originálom spolu s jednou (1) elektronickou verziou (CD, DVD, USB kľúč). A pályázatot nyomtatott módon szükséges elkészíteni. / Žiadosť o FP je vyplnená na počítači. A pályázatot össze kell fűzni./ Žiadosť o FP je zviazaná. A pályázatot oldalszámozott tartalomjegyzékkel és számozott oldalakkal, a vezető partner aláírásra jogosult személye által aláírt előlappal kell benyújtani. / Každá stránka žiadosti o FP je očíslovaná, vrátane obsahu a je podpísaná štatutárnym zástupcom vedúceho partnera na 1. strane. A pályázatot magyarul és szlovákul egyaránt -azonos fordítás- szükséges kitölteni. / Žiadosť o FP je nutné vyplniť identicky v maďarskom aj v slovenskom jazyku. Az A1-A5 mellékleteket elektronikus formában is szükséges csatolni. / Prílohy A1-A5 sú nutné predložiť aj v elektronickej forme. Szükséges csatolni az összes kötelező mellékletet, melyek az ellenőrző listán szerepelnek. / Je nutné predložiť všetky povinné prílohy, ktoré sú uvedené v kontrolnom zozname. Amennyiben beruházásról van szó, kérjük, csatolja a beruházásra vonatkozó alátámasztó dokumentumokat is, melyek az ellenőrző listán szintén szerepelnek. / Ak ide o investičný projekt, prosíme, pripojte aj všetky povinné prílohy týkajúce sa investície, ktoré sú tiež uvedené v kontrolnom zozname. Az A10-A11 mellékletek csak szlovákiai pályázóra, támogatásban részesülő partnerre vonatkoznak. / Prílohy A10-A11 sa týkajú len slovenského vedúceho partnera, partnera financovaného z projektu. Egyéb / Iné A pályázatok átvételekor a Közös Szakmai Titkárság a formai ellenőrzést is el fogja végezni. Pályázatonként ez min perces folyamat. Több száz pályázat egyidejű benyújtása esetén ez komoly várakozási időt jelenthet. Ezért kérjük Önöket, amennyiben lehetőség nyílik rá, ne halassza utolsó napra a pályázat benyújtását. Pri odovzdaní Žiadosti o FP, Spoločný technický sekretariát vykoná formálnu kontrolu Žiadosti (min minút/ žiadosť). V prípade väčšieho počtu žiadostí môže dôjsť k dlhšej čakacej dobe pri ich odovzdávaní. Preto Vás prosíme, ak je možné, neodkladajte odovzdanie Žiadosti na posledný deň.

2 Eredeti vagy másolat / Originál alebo kópia PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program / Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika Pályázott intézkedés hivatkozási száma / Identifikačné číslo opatrenia na ktoré sa podáva Žiadosť o FP HU-SK 2008/01/ A projekt címe (max 100 karakter) / Názov projektu (max. 100 znakov) Felső-szigetközi települések és Somorja közös hulladékmentesítése Spoločné odstránenie odpadov v obciach Horného Szigetközu a v meste Šamorín Rövid cím / Krátky názov Szigetek-közösen:hulladékmentesen, Ostrovy spoločne, bez odpadov Vezető partner / Vedúci partner Szigetközi Természetvédelmi Egyesület/SZITE Külföldi partner / Cezhraničný partner Mesto Šamorín aláírás / podpis

3 Mesto Šamorín aláírás / podpis

4 TARTALOMJEGYZÉK / OBSAH Munkalap / Oldal / Hárok Strana 2. Előoldal/ Úvodná strana - 3. Tartalomjegyzék / Obsah - 4. Általános információk / Základné informácie A határon vezető partner átnyúló és együttműködés partnerei gazdálkodása formája / Forma és projektmegvalósítási cezhraničnej spolupráce tapasztalatai / Hospodárenie a projektové skúsenosti vedúceho partnera a ostatných partnerov 7-8 PROJEKT / PROJEKT - 7. Projekt indoklása / Projektový zámer A projekt céljai / Ciele projektu Célcsoportok / Cieľové skupiny Határon átnyúló hatás / Cezhraničný dopad Multiplikátor hatás / Násobiaci, multiplikačný efekt A projekt fenntarthatósága / Udržateľnosť projektu Projekt tevékenységek ütemezése / Časový harmonogram aktivít projektu Lehetséges rizikó faktorok a projekt végrehajtás során / Identifikácia a riešenie prípadných rizík počas realizácie projektu 18 KÖLTSÉGVETÉSEK / ROZPOČTY Költségvetés - Vezető partner / Rozpočet - Vedúci partner Költségvetés - Külföldi partner / Rozpočet - Cezhraničný partner Költségvetés - Partner 2 / Rozpočet - Partner 2 Költségvetés - Partner 3 / Rozpočet - Partner 3 Költségvetés - Partner 4 / Rozpočet - Partner 4 Költségvetés - Partner 5 / Rozpočet - Partner 5 MUTATÓK ÉS TÁJÉKOZTATÁS / INDIKÁTORY A KOMUNIKÁCIA Indikátorok / Indikátory Tájékoztatási követelmények / Zvolené spôsoby komunikácie ELLENŐRZŐ LISTA / KONTROLNÝ ZOZNAM Jelzés / Označenie KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK (minden projektre érvényesek) / POVINNÉ PRÍLOHY (vzťahujúce sa na všetky projekty) A1 Vezető partner és támogatásban részesülő partnerek adatlapja / Dátový formulár vedúceho partnera a partnerov financovaných z projektu A2 Rövid angol nyelvű összefoglaló / Stručný preklad do anglického jazyka A3 A munkaviszonyban álló management tagok listája és önéletrajzaik / Životopisy interných zamestnancov zapojených do realizácie projektu A4 Fenntartható fejlődés intézkedései / Opatrenia trvaloudržateľného rozvoja A5 Esélyegyenlőség intézkedései / Opatrenia rovnosti príležitostí Alapító okirat és bejegyzést igazoló dokumentum másolata a vezető partner, támogatásban részesülő partnerei részéről (hatóságok, közigazgatási szervek számára nem kötelező) aláírva, lepecsételve 90 napnál nem régebbi / A6 Dokument preukazujúci vznik organizácie vedúceho partnera a partnerov (financovaných z projektu) - registrácia, štatút (napr. kópia štatútu, menovanie starostu), zriaďovacia listina (v prípade organizácií zriadených zo zákona), podpísaná, opečiatkovaná s dátumom (kópia potvrdená štatutárnym zástupcom danej organizácie) nie staršia ako 90 dní. A7 Partnerségi nyilatkozat / Prehlásenie o partnerstve A8 A vezető partner törvényes képviselőjének aláírási címpéldánya / Úradne overený podpisový vzor štatutára 79 vedúceho partnera A vezető partner nyilatkozata (falvak, városok, megyék és azon szervezetek esetében, melyek pénzügyi A9 támogatást kaptak az adott szervezetektől a projekt finanszírozásása, szükséges a Közgyűlés eredeti nyilatkozata is) / Čestné prehlásenie vedúceho partnera projektu (v prípade obcí, miest a krajov a organizácií, ktoré od týchto subjektov obdržali finančný príspevok na spolufinancovanie projektu, je potrebné predložiť aj originál Uznesenia zastupiteľstva) Jelzés / Označenie KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK - CSAK SZLOVÁKIAI SZERVEZETEKRE VONATKOZÓAN / POVINNÉ PRÍLOHY - VZŤAHUJÚCE SA LEN NA SLOVENSKÉ ORGANIZÁCIE A10 Felelős környezetvédelmi hatóság nyilatkozata + térkép, minimum 1: méretarány / Vyhlásenie orgánu zodpovedného za monitorovanie ochrany životného prostredia + mapa v mierke minimálne 1 :

5 A vezető partner és támogatásban részesülő partnerei (csak a magánszférára vonatkozik) legfrissebb éves A11 beszámolója és kimutatása (haszon és veszteség kimutatás az előző pénzügyi évre) - aláírt, lepecsételt / Účtovná závierka vedúceho partnera a partnerov (financovaných z projektu) zo súkromného sektora za rok 88 predchádzajúci roku podania žiadosti (výkaz ziskov a strát a súvaha) podpísaná štatutárnym zástupcom (alebo osobou poverenou) danej organizácie, opečiatkovaná Jelzés / Označenie A12 A13 ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK (csak a beruházási projektekre) / PODPORNÉ DOKUMENTY (vzťahujúce sa len na investičné projekty) Megvalósíthatósági tanulmány / Štúdia uskutočniteľnosti A beruházással érintett térség, helyszín térképe (1: méretarány) / Mapa znázorňujúca lokalizáciu investičného zámeru (mierka 1:50 000) - A14 A15 A16 A17 A18 Építési engedély vagy legalább elvi építési engedély (amennyiben a beruházás nem építési engedély köteles, úgy az arról szóló igazolást csatolni kell) / Platné stavebné povolenie alebo aspoň územné rozhodnutie (pokiaľ investícia nevyžaduje stavebné povolenie, je potrebné priložiť Ohlásenie drobnej stavby/stavebných úprav) Tulajdonjogot, vagyonkezelői jogot, közterület vagy köztulajdonú ingatlan bérleti jogát igazoló dokumentum (tulajdoni lap, helyszínrajz, hosszú távú bérleti szerződés) / Dokument preukazujúci vlastnícke alebo užívateľské práva k verejným pozemkom a budovám (list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, zmluva o dlhodobom prenájme) Engedélyezési tervdokumentáció (csak másolat) / Projektová dokumentácia stavebného projektu (postačuje fotokópia) A beruházás fényképdokumentációja / Fotodokumentácia stavebného objektu Környezeti hatásvizsgálat (EIA), amennyiben a nemzeti jogszabályok előírják / Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), pokiaľ je potrebné podľa platnej národnej legislatívy

6 Általános információk / Základné informácie A megpályázott beavatkozás / Projekt podaný na oblasť podpory 1. Prioritás: Gazdaság és társadalom / Prioritná os č. 1: Hospodárstvo a spoločnosť 1.1 A határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása / Podpora cezhraničnej podnikateľskej spolupráce 1.2 Együttműködés a KTF és az innováció terén / Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií 1.3 Közös idegenforgalom-fejlesztés / Rozvoj spoločného turizmu 1.4 Az egészségügyi létesítmények közös fejlesztése és összehangolt használata / Spoločné využívanie zariadení zdravotnej starostlivosti 1.5 Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és -irányítási kapacitások fejlesztése / Rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového a projektového plánovania a riadiacich kapacít 1.6 Emberi erőforrások közös használata és fejlesztése / Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov 1.7 Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés / Aktivity Ľudia ľuďom 2. Prioritás: Környezet- és természetvédelem, elérhetőség / Prioritná os č. 2: Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť 2.1 Közös tevékenységek a természeti környezet védelmének ösztönzésére / Spoločné aktivity na podporu ochrany životného prostredia 2.2 Közös természetvédelmi tevékenységek / Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie 2.3 Kisléptékű útépítés, kerékpárutak, tömegközlekedés / Budovanie malej dopravnej infraštruktúry, cyklistických trás a verejná doprava 2.4 Jobb határátkelési lehetőségek biztosítása a határfolyókon / Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky 2.5 Határon átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése / Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov A pályázott tevékenység(ek) az adott intézkedésen belül: / V rámci opatrenia projekt podaný na aktivitu(y) : Kisléptékű hulladék-mentesítés a szennyezett határon átnyúló területeken (utak mentén, árkok, erdősávok, folyók, folyópartok megtisztítása). Többnyelvű kiadványok, promóciós anyagok, brosúrák információs füzetek, katalógusok készítése. Tapasztalatcserét szolgáló konferenciák, szakmai workshopok, road-showk, tábor szervezése és lebonyolítása. Malo mierné účtovanie odpadky na hranicné oblasty (pozdíz cesty, jaroky, lesnaty krajy, rieky, breh rieky). Pripravenie viac jazykové publikáciá, promocné materiály, brozúry, informacné zosity, katalógy. Získat skúsenost na konferenciám, odbornym workshopy, road-show, a organizovat tábory. Együttműködési forma / Typ spolupráce közös fejlesztés / spoločná príprava közös végrehajtás/ spoločná realizácia közös finanszírozás/ spoločné financovanie közös alkalmazottak / spoločný personál Költségvetés EUR-ban (ÁFA-val) / Rozpočet v EUR (s DPH) Költségvetési kategória / Rozpočtová položka Vezető partner / Vedúci partner Külföldi partner / Cezhraničný partner Összes / Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Celkom % 1. Előkészítő (korábban felmerült) költségek / Náklady na prípravu projektu 2. Személyi költség/ Personálne náklady 3. Útiköltség és alapellátmány/napidíj és szállás/ Cestovné, ubytovanie a diéty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7,94% 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 0,15% 4. Szolgáltatások és termékek / Externé služby a tovary , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 85,03% 5. Beszerzések / Dodávky ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5,19% 6. Építés / Investície 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1,69%

7 7. Rezsi, működési és adminisztratív költségek / Režijné, prevádzkové a administratívne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Összes elszámolható költség / Celkové oprávnené náklady , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% % 89,10% 10,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Projektben résztvevő, támogatásban részesülő partnerek / Projektoví partneri oprávnení na príspevok z rozpočtu Támogatásban részesülő szervezet neve / Názov organizácie, oprávnený na podporu Megye / Samosprávny kraj ERFA/ Príspevok z ERDF (EUR) Kormányzati társfin. / Príspevok zo štátneho rozpočtu (EUR) Saját önerő / Vlastné spolufinancovanie (EUR) Összes / Celkom (EUR) Vezető partner / Vedúci partner Külföldi partner / Cezhraničný partner #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Trnavský kraj #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Partner 2 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Partner 3 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Partner 4 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Partner 5 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Összes / Celkom (EUR) Győr-Moson-Sopron megye #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Igényelt támogatás / Výška podpory #HIV! A projektben igényelhető támogatás összege (min-max) / Výška možnej podpory v projekte (min-max) EUR EUR Projektben résztvevő más, támogatásban nem részesülő partnerek / Ďalší projektoví partneri bez nároku na príspevok z rozpočtu Szervezet neve / Názov organizácie Megye / kraj Samosprávny Jogi forma / Právna forma A projekt várható kezdete A projekt várható befejezése A projekt időtartama (hó) 12 Predpokladaný začiatok realizácie projektu Predpokladané ukončenie projektu Dĺžka projektu (v mesiacoch) A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (vezető partner) / Miesto fyzickej realizácie projektu (vedúci partner) Ország / Štát NUTS I HU SK Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári Rajka, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Dunasziget, Halászi-Arak, Mosonmagyaróvár, Püski, Kisbodak, Lipót, Dunaremete,Ásványráró, Hédervár, Darnózseli, Kimle-Novákpuszta, Károlyháza, Máriakálnok, Mecsér Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb

8 A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (külföldi partner) / Miesto fyzickej realizácie projektu (zahraničný partner) Ország / Štát NUTS I HU SK Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Západné Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda Šamorín Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (Partner 2) / Miesto fyzickej realizácie projektu (Partner 2) Ország / Štát NUTS I HU SK Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (Partner 3) / Miesto fyzickej realizácie projektu (Partner 3) Ország / Štát NUTS I HU SK Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (Partner 4) / Miesto fyzickej realizácie projektu (Partner 4) Ország / Štát NUTS I HU SK Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb A projekt fizikai megvalósításának helyszíne (Partner 5) / Miesto fyzickej realizácie projektu (Partner 5) Ország / Štát NUTS I HU SK

9 Régió / Región Megye / Samosprávny kraj Kistérség / Okres Település / Mesto/obec NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Amennyiben a projekt építési beruházást is tartalmaz, az érintett telkek helyrajzi-, és telekkönyvi számai / Ak projekt obsahuje aj prvky stavebných investícií, tak uveďte parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb

10 A határon átnyúló együttműködés formája / Forma cezhraničnej spolupráce Kérjük részletezze, indokolja az előlapon megjelölt együttműködési formákat! A négy együttműködési formából kettőt bizonyíthatóan közösen kell végrehajtani (a kritériumok megtalálhatóak az értékelő lapon). / Prosíme popíšte, odôvodnite vyznačené formy spolupráce, ktoré ste vyznačili na prednej strane žiadosti. Zo štyroch uvedených foriem je potrebné vyhovieť, preukázateľne, aspoň dvom formám spolupráce (kritéria sú špecifikované aj v hodnotiacom hárku). Közös fejlesztés Somorja és Mosonmagyaróvár 1991 óta testvérvárosok. Az önkormányzati képviselők rendszeres találkozói során dr. Tóásó Gyula, a SZITE elnöke és mosonmagyaróvári önkormányzati képviselő állapította meg, hogy az illegális hulladéklerakatok problémája közös gondja a Felső Szigetköznek és a Felső Csallóköznek. Ebből született meg egy közös határon átnyúló pályázat ötlete, amely célja az illegális lerakatok felszámolásán kívül a lakossági tudatformálás útján az újabb lerakatok képződésének csökkentése. A két önkormányzat küldöttei és a SZITE aktivistái 2008-ban két találkozón hangolták össze az elképzeléseiket és fogalmazták meg a projektum aktivitásait. Spoločná príprava Mestá Šamorín a Mosonmagyaróvár sú od roku 1991 družobným mestami. Na pravidelných stretnutiach poslancov samospráv p. Tóásó, predseda SZITE a poslanec v Mosonmagyaróvári zistil, že riešenie nelegálnych skládok odpadov je spoločným problémom Horného Szigetkozu a Horného Žitného ostrova. Na základe týchto rokovaní vznikla myšlienka spoločného postupu formou cezhraničného projektu s cieľom odstrániť nelegálných skládok a zároveň výchovy obyvateľov a tým znížiť riziko tvorby nových skládok. Harmonizácia predstáv dvoch samospráv a aktivity projektu boli sformulované na dvoch spoločných strenutiach zástupcov samospráv a SZITE v roku Közös végrehajtás Mindkét oldalon sor kerül az érintett települések határában található illegális hulladéklerakatok eltávolítására (előzetes becslés alapján a Felső-Szigetközben m3, Somorján 2000 m3 mennyiségben). A lakossági tudatformáló aktivitások közösek lesznek - kétnyelvű kiadvány, közös konferencia, közös ifjúsági tábor. Spoločná realizácia Na obidvoch stranách dôjde k odstráneniu nelegálnych skládok odpadov (podľa predbežného odhadu v Szigetkozu m3, v Šamoríne m3). Aktivity zamerané na výchovu obyvateľov budú spoločné - dvojjazyčná publikácia, spoločná konferencia, spoločný mládežnícky tábor.

11 Közös finanszírozás A projektum költségei a két partner között a következőképpen oszlanak meg: SZITE: 88,7 %, Mesto Samorín: 11,3 %. Spoločné financovanie Náklady projektu sa delia nasledovne: SZITE: 88,7 %, Mesto Samorín:11,3 %. Közös alkalmazottak A projektumot közös csapat menedzseli - egy-egy menedzser mindkét oldalon. Közösen készül a kiadvány, közös lesz a tábor személyzete. Spoločný personál Projekt bude manažovaný spoločným tímom - po jednom manažérovi na obidvoch stranách. Spolu pripravia publikáciu a spoločný bude aj personál mládežníckeho tábora.

12 A vezető partner és partnerei gazdálkodása és projektmegvalósítási tapasztalatai / Hospodárenie organizácie a projektové skúsenosti vedúceho partnera a ostatných partnerov Szervezet neve/ Názov organizácie Előző éves pénz. bevétel/ Príjem za predošlý fiškálny rok Előző éves pénz. kiadás/ Výdavky za predošlý fiškálny rok Eredmény/ Výsledok Szigetközi Természetvédelmi Egyesület Mesto Šamorín, Skk HUF HUF HUF ,32 Sk ,27 Sk ,05 Sk Tüntesse fel a vezető partner és partnerei által előzetesen végrehajtott kapcsolódó projekteket (amennyiben erre a pályázatra is vonatkozik kérjük a regisztrációs számát is tüntessék fel) / Uveďte predchádzajúce realizované projekty vedúcim partnerom a projektovými partnermi (ak projekty nadväzujú na predkladaný projekt, uveďte registračné číslo) Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis

13 Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis Szervezet neve/ Názov organizácie A projekt címe/ Názov projektu A projekt teljes költsége (HUF, SKK) / Celkové náklady projektu (HUF,SKK) Támogatás forrása / Zdroj podpory Regisztrációs szám / Registračné číslo Rövid leírás / Krátky popis

14 Projekt indoklása / Projektový zámer A projekt indoklása (Kiinduló helyzet -motiváció, kiinduló állapot, problémafelvetés, stb.) Projekt indoklása: A Szigetköz-Csallóköz a Duna hordalékkúpján kialakult természeti egységek, melyeket mint természetes határt a Duna vize választ el. A környezetföldtani értékelések alapján e kavicsösszleten fekvő területeken nagy a felszíni szennyezés veszélye, emiatt szennyezésre érzékeny térségek. Mindegyik terület az adott ország gazdaságilag legfejlettebb térsége közé tartozik, közlekedési csomópontok, turisztikailag is frekventált helyen fekszenek ( hármashatár mentén). E két, jó természeti adottságokkal, védett természeti értékekkel rendelkező terület tehát érzékeny vízbázison fekszik, így a természeti értékek, erőforrások, környezeti elemek védelme érdekében fokozottan kell törekednünk a környezetszennyezés megelőzésére, ill. csökkentésére. Ide tartozik a hulladék mentesítés, keletkező hulladék mennyiségének csökkentése, hulladék képződés megelőzése. Közismert, hogy a szemét lassan betemet bennünket, a civilizáció fejlődésével egyre nő mennyisége. Kezelése, ártalmatlanítása egyre nagyobb feladatot ró az Önkormányzatokra, vállalatokra, lakosságra. Ezért sokan nem az előírásoknak megfelelően, a Szennyező fizet elv figyelmen hagyásán kívül próbálnak megszabadulni tőle, elszórva, elhagyva olyan helyeken, ahol károsítják a természetet, szennyezik a környezetet, rontják létfeltételeinket, egészségünket veszélyeztetik. A lakosságon túl jellemző ez a turistákra, kirándulókra, horgászokra. stb. is, akik pedig azért mennek a szabadba, hogy élvezhessék a gyönyörű tájat, jó levegőt szívjanak. De egyesek mégis elrontják ezt. Tehát az emberi tényező adja az elsődleges problémát, hiányzik a jogkövető magatartás, a környezettudatos gondolkodás, felelősség érzet jövőnkért, létünkért, a fenntartható társadalomért. A másik oldalon a fogyasztói társadalom áll és a gyártók érdekei. Szemléletet kell tehát váltani, mely új életformára ösztönöz, s biztosítja a fenntartható fejlődést. Minden teleülés környezetvédelmi programjában és hulladékgazdálkodási tervében fent említett problémák és megoldási javaslati hangsúlyosan megjelennek, ehhez kapcsolódik e projekt is. Továbbá a Mosonmagyaróvári Többcélú kistérségi Társulás ez évben levélben fordult a Magyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságához(pályázathoz mellékelve) azzal a céllal, az országszerte egyre szaporodó illegális hulladéklerakások megelőzése, megakadályozása, a jogszabályi háttér és a hatósági munka biztosítása, valamint a megfelelő hulladékkezelés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, mivel a jelenlegi helyzet nem tartható. Sajnos a megfelelő hulladékkezelés feltételei nem adottak még teljes egészében a projekttel érintett településeken, noha működik a heti egyszer szokásos hulladékgyűjtés közszolgáltatás keretében, néhány esetben szelektív gyűjtés is. A problémát a fenti gyűjtést meghaladó mennyiségű és összetételű hulladékok elhelyezése okozza, helyben nem megoldott vagy drága a megfelelő ártalmatlanítás (pl. messze van a hulladéklerakó ). Ezért aztán sokszor kikerül a település határába, erdőkbe, utak szélére, ahol nincs műszaki védelem, ezért szennyezi a környezetet (elsősorban a talajt, talajvizet, felszíni vizeket) rontja a látképet, károsítja a természetet, mely sok esetben védett természeti terület. A hatóságok küzdenek a feladattal, bírságolással, megelőzéssel, de kevésbé hatékony a munka akár jogszabályi hiányosságok miatt is. Az Önkormányzatoknak nincs elég pénzügyi forrása az elszórt, elhagyott hulladékok összeszedésére, ártalmatlanítására, ezért van szükség támogatásra, pályázatokra, a civil szervezetekkel való együttműködésre, akik segítik munkájukat (pl. illegális lerakók felmérése, hatósági intézkedések elindítása, szemléletformálás). Nem elég egyszer elhordani a szemetet egy adott területről, a további lerakásokat is meg kell előzni. Ehhez szükséges a lakosság, hulladéktermelők felvilágosítása, környezeti tudat formálása, jogkövető magatartásra ösztönzés. Ezt elég korán kell kezdeni, már óvodás korban. Ebben a nőknek nagy a szerepe, egyrészt mert a pedagógusok zöme nő, másrészt mint családanyák, a háztartási hulladékot ők kezelik otthon. A projekt tárgya fentiek alapján az elszórt szemét, elhagyott hulladéklerakások feltérképezése, felszámolása, a táj esztétikusabb megjelenésének biztosítása, természeti értékek megismerése és védelme(pl. tábor kapcsán), környezetszennyezés csökkentése ill. megelőzése a pályázatban résztvevő 19 település közigazgatási területén belül, érintve ezzel erdőket, folyópartot, egyéb vízparti területeket, utakszántóterületek szélét, stb. A program a védett területeken is számba veszi a hulladékot, ahol még fokozottabban kell odafigyelni a mentesítésre. A hulladék fajták közül a legnagyobb problémát az építési-bontási hulladék, gumiabroncsok jelentik, majd a háztartási szemét, lom. Sok veszélyes hulladékot is látni (pl. kidobott hűtőgép, akkumulátor, TV). Az újabb lerakások megelőzése, a környezettudatos gondolkodás cselekvés érdekében szükséges a lakosság folyamatos tájékoztatása. Tudatosítani kell az elhagyott hulladék okozta környezetei és egészségi ártalmakat, veszélyeket. A megfelelő hulladékkezelési formákat el kell sajátítani, lehetőséget kell rá adni. Az iskolákban jelentős környezeti nevelés folyik, ezt ki kell terjeszteni a felnőtt lakosságra is. Ezért szükségesek a kiadványok, az előadások, road-show szervezése, a média bevonása, mely tudósít a témákkal kapcsolatban. A média szerepe kiemelt a hulladékkeletkezés szempontjából abban is, hogy a reklámokkal a fogyasztásra ösztönöz, ezzel nő a hulladék mennyisége. Ezt ellensúlyozandó is szükséges az előbbiek miatt bevonásuk. Ez biztosítja a környezeti információkhoz való jutás elvének érvényesülését is. A fenntartható fejlődés csak akkor lesz biztosítható, ha a fejekben szemléletváltás-életmódváltás történik, kevesebb szemetet termelünk, azt megfelelően kezeljük, nem szennyezzük vele környezetünket, újrahasznosítjuk, ezáltal takarékoskodunk a természeti erőforrásokkal, javítjuk létfeltételeinket. A projekt tartalma nagyon időszerű, sürgős beavatkozást kíván. Ehhez kérjük a támogatást. A pályázat megvalósítása mindkét pályázó fél, partner összefogásával nagymértékben hozzájárul a határon átnyúló természet és környezetvédelmi célok, feladatok megvalósításához, a környezetszennyezés csökkentéséhez, mivel a szennyezés nem ismer határokat.

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Eredeti (O) vagy másolat (C)/ Originál (O) alebo kópia (C) Pályázat részét képező önálló mellékletek száma (KSZT tölti ki) / Celkový počet osobitne odovzdaných príloh (vypĺňa STS) PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6 Tartalomjegyzék Ajánló és köszöntő.... 4 Egy csónakban evezünk Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért.... 6 A beavatkozást hatékonyabbá teszi a közös nyelv A határon átnyúló vízügyi együttműködés

Részletesebben

http://www.husk-cbc.eu/ Kiadvány Otázka

http://www.husk-cbc.eu/ Kiadvány Otázka CIVIL CIVIL IZÁCIA IZÁCIÓ Kiadvány Otázka 1 Projekt bemutatása A projekt keretében 4 területen együttműködő civil szervezeteket hívtunk meg 4 tematikus rendezvényre, melyek elosztását a két térségben a

Részletesebben

Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013. Partnerséget. Budujeme. építünk. partnerstvá. inštitút priestorového plánovania

Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013. Partnerséget. Budujeme. építünk. partnerstvá. inštitút priestorového plánovania Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 Partnerséget építünk Budujeme partnerstvá inštitút priestorového plánovania HUSK/1301/2.3.2/0013 Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/11 Szigeti László, szlovák oktatásügyi államtitkár avatta fel november 5-én az Ister-Granum Eurorégió új, tájékoztató és tanácsadó

Részletesebben

Kisvárosi szenzációk unaszerdahelynek újabb nevezetessége támadt. Igen, eltalálták, a Batman,

Kisvárosi szenzációk unaszerdahelynek újabb nevezetessége támadt. Igen, eltalálták, a Batman, A VMK programjaiból: március 25. 15.00 ó. CSALÁDI VASÁRNAP HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ / Z programov MsKS 25. marca - 15.00 h. NEDEĽA S RODINOU VEĽKONOČNÝ DOM HIER Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne

Részletesebben

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVIII. ročník www.sturovo.sk 2007/2 és Vidéke Regionális havilap, XVIII. évfolyam február ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU GAMEX Štúrovo UZAMYKACIE SYSTÉMY ŽALÚZIE kompletná

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * "Közös Értékünk - Közös Érdekünk" Természetvédele m a kanyapta- és hernádvölgyében I. Alapinformációk 1. Projektgazda * A képzés

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Building partnership

Building partnership Building partnership Zborník referátov Az előadások kivonata Projekt Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine Közösen a természetes erdőkért

Részletesebben

Szerdánként hosszúnap a városházán

Szerdánként hosszúnap a városházán A lakhatás megoldása is fontos Hájos Zoltán a romák életminőségét javító hárompilléres projektről. Folytatás a 7. oldalon Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2010. február 24., 18. évfolyam, 4.

Részletesebben

Újjáépült a mostari Öreg híd

Újjáépült a mostari Öreg híd Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/10 és Vidéke Legnagyobb áldás a hidak építése Újjáépült a mostari Öreg híd A boszniai Mostar talán messze van, de van egy immanens

Részletesebben

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. augusztus 30., 20. évfolyam, 12. szám 12. číslo, 20. ročník, 30.

Részletesebben

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras Szlovák-karszt Aggteleki-karszt: Barlangok és más csodák Slovenský kras Aggtelekský kras: Jaskyne a niečo viac Úvodné slovo Manfred Pils

Részletesebben

A sportélet új centruma

A sportélet új centruma Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVI. ročník www.sturovo.sk 2005/4 Párkány és Vidéke Regionális havilap, XVI. évfolyam apríl április Felavatták az új tornatermet A sportélet új centruma ROLETY SIEŤKY

Részletesebben

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén Támogatási Alap Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Ochrana

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Turczel Lajos Pro Probitate díjas

Turczel Lajos Pro Probitate díjas Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/7 8 Tizegynéhány évvel ezelőtt Ipolyszalkán fogadta a honismereti kerékpártúra résztvevőit olyan szeretettel, ahogy csak szívbéli

Részletesebben

Nekünk természetes. És neked?

Nekünk természetes. És neked? Megjelenik kéthetente jan.31. 11.00, 19.00: A Nektár Színház Budapest bemutatja: Jókai Mór: Az aranyember (színmű) Predstavenie Divadla Nektár Budapest: Zlatý človek Vychádza dvojtýždenne 2013. január

Részletesebben

Nemes rendezvények. Múzeumok éjszakája 2011 május 14. Sárga kastély. Noc múzeí 2011-14.mája Žltý kaštiel

Nemes rendezvények. Múzeumok éjszakája 2011 május 14. Sárga kastély. Noc múzeí 2011-14.mája Žltý kaštiel Megjelenik kéthetente Múzeumok éjszakája 2011 május 14. Sárga kastély Noc múzeí 2011-14.mája Žltý kaštiel Vychádza dvojtýždenne 2011. május 4., 19. évfolyam, 9. szám 9. číslo, 19. ročník, 4. mája 2011

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK dh_julius_2:dh.qxd 2009.07.26. 20:30 Page 1 DH DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

Zoltán Hájos primátor

Zoltán Hájos primátor Karácsonyi vásár a Városi Művelődési Központ előtti téren dec.23-ig tart, naponta 14-től 19 óráig, kultúrműsorok 16 órától. Vianočné trhy na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom do 23. decembra,

Részletesebben

Jobb a megelőzés. Gyűjtőudvar. Aby nevznikli stavby bez povolenia. Zajlanak az iskolai beíratások. hogyan tovább?

Jobb a megelőzés. Gyűjtőudvar. Aby nevznikli stavby bez povolenia. Zajlanak az iskolai beíratások. hogyan tovább? Megjelenik kéthetente CSALÁDI VASÁRNAP FARSANGI JÁTSZÓHÁZ Február 9. 15.00 a Városi Művelődési Központban NEDEĽA S RODINOU : FAŠIANGOVÝ DOM HIER v Mestskom kultúrnom stredisku 9. februára, o 15.00 Vychádza

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/12

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/12 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/12 Primátor zostal, poslanci zmenení Predvolebná kampaň, ktorá prebiehala počas posledných týždňov v Štúrove, nemá obdobu. Väčšina kandidátov

Részletesebben

I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS... 4 I.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 I.2. AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HU0013 PROGRAMJA

I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS... 4 I.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 I.2. AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HU0013 PROGRAMJA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2008 Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus megbízásából a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. által lebonyolított Határon átnyúló együttműködés fejlesztése

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben