Az előadás képei letölthetőek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előadás képei letölthetőek:"

Átírás

1 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

2

3 Menedzser Praxis Kft Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Budapest, november 2.

4 Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

5 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

6 Jogszabályok: Ket (2004. évi CXL. tv) (Áe) Art (2003. évi XCII. tv) Pp (1952. évi III. tv) Vht (1994. évi LIII. tv)

7 Jogszabályok: Ctv (2006. évi V. tv) Csődtv. (1991. XLIX. tv) Gt. (2006. évi IV. tv) Ptk (1959. évi IV. tv)

8 Leggyakoribb problémák: fiktív számlák tagi kölcsön színlelt szerződések kapcsolt vállalkozások ÁFA ügyek

9

10 Mi a teendő? -képviselő kinevezése - időnyerés - önellenőrzés bejelentése - iratbetekintés - belső ellenőrzés (pl. saját vagyongyarapodás felmérése)

11 Mi a teendő? - vállalkozás továbbfolytatásának biztosítása - székhely, lakóhely változtatás - adóigazolás beszerzése (amíg lehet)

12 Adózói védekezés AKTÍV PASSZÍV

13 Aktív adózói magatartás személyes megjelenés, túlbuzgó nyilatkozás, revizor által kért összesítések elkészítése, az igazát bizonygatja, nem tartogatja az érveit, hanem mielőbb előadja, az eljárás gyors befejezésére törekvés

14 Aktív adózói magatartás hátrányai önkéntelenül is segíti a revizor munkáját, a revizor által nem ismert információkat ad át, lehetővé teszi, hogy a revizor korrigálja tévedéseit

15 Passzív adózói magatartás nem bizonygatja az igazát, hanem az adóhatóság eredményeit kritizálja, késleltet, húzza az időt, elévülésre játszik, nem nyilatkozik, vagy csak írásban, kizárólag a meghatalmazott kapcsolatot az adóhatósággal, képviselő tartja a

16 Passzív adózói magatartás nem végzi el az adóellenőr munkáját (nem készíti el a kért kimutatásokat), semmitmondó észrevétel, tartogatja az ütőkártyákat), helyszíni ellenőrzés korlátozása fellebbezés (az adóperre

17 Passzív adózói magatartás hátrányai a revizor követeli az együttműködést, ezért elkerülhetetlen a konfrontáció, az ügyfél türelmetlen, szeretne akciózni a revizor gyanúját erősíti

18

19

20

21 Legális megoldások passzív védekezés új cég alapítása vagyonáthelyezés jogorvoslatok

22

23 Helyes magatartás revizorral nem beszélgetünk egyedül nem megyünk be az APEH-ba (kivéve: iratátadás) nyilatkozatot csak írásban teszünk

24

25 Közigazgatási eljárás 51. Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. joggyakorlás az együttműködés hiánya

26 A tanúvallomás megtagadható, ha a) a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy b) a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.

27 nem emlékszem utána kell néznem írásban nyilatkozom nézzék meg az iratokban

28 Ha a revizor kérdez.

29

30 Az első sikeres vagyongyarapodási vizsgálat áldozata Al Capone

31

32

33 Nyilatkozat tartalma: a forráshiány fedezetének megjelölése Art 1. (5) bek. Az adózó köteles a jogait jóhiszeműen gyakorolni és elősegíteni az adóhatóság feladatainak végrehajtását.

34

35 A határozat hibái szabálytalan kézbesítés nem a meghatalmazott részére rendelkező rész összevetése az indokolással

36 A határozat hibái egyéb érdekelt ügyfelek bevonása könyvvizsgáló, számlakiállító üzleti partner, rosszul számfejtett alkalmazott mögöttes felelős Ket. 15. (1) Ügyfél akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.

37 A határozat hibái kívülálló számára a szöveg nem érthető számszaki ellentmondások számszaki levezetések hiánya

38 A határozat hibái A világosság elve (Szvt 15. ) áttekinthető, érthető, törvénynek megfelelően rendezett forma Valódiság elve (Szvt 15. ) a tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük

39 A határozat hibái bizonyítékok ismertetése külföldi megkeresés kapcsolódó vizsgálat

40 A határozat hibái a bizonyítékok minősége közvetlen közvetett becslés (valószínűsítés) Államigazgatási főiskola tankönyve A helyes bizonyítás a közvetlen és a közvetett bizonyítékok egymásba fonódó, egymást kiegészítő egysége, de mégis a közvetlen bizonyítékok elsődlegessége mellett.

41 A határozat hibái a becslés feltételeinek bizonyítása becslés módszerének leírása az adóalap valószínűsítésének bizonyítása

42 A határozat hibái bizonyítékok mérlegelése mérlegelés indokainak ismertetése tényállás feltárásának alapossága az adóalany javára szolgáló tények az eltűnt üzleti partner felkutatása

43 Számlával kapcsolatos bizonyítékok mérlegelése Valódiságot támasztja alá Fiktívvé minősítést igazolja készült szerződés kiállították a számlát van teljesítésigazolás készpénzes kiegyenlítés a számlakiállító nem adott bevallást az eladó eltünt

44 A határozat hibái értesítés bizonyítási cselekményről joggyakorlás a tanú meghallgatási tárgyaláson szakértő kirendelése ha különleges szakértelem szükséges APEH-on belül, vagy külső meghallgatása

45 A határozat hibái bizalomvédelem elve korábbi ellenőrzések megállapításai, állásfoglalások követése az indokolásban található ellentmondások a könyvvizsgáló szakvéleménye

46 A határozat hibái megkülönböztetés nélküli eljárás Art 1. (3) bek. és 130. Eladónál jó a számla Vevőnél rossz a számla

47 A határozat hibái előírás és tájékoztatás a hibák kijavításáról Art 1. (5) bek. és 129. törvényi tilalmak súlyosbítás ismételt ellenőrzés kötelező méltányosság mérlegelés szempontjai

48

49 Illegális megoldások iratok eltüntetése cégeladás, fantomizálódás vagyonmentés

50 Iratok eltűnése

51 A tag és vezető felelőssége Btk évi V. tv (Ctv) évi XLIX. törvény (Csődtv)

52 Felelős személy A részesedését eladó tag A nem jelentkező tag HA többségi befolyása van (Ptk 685/B. ) HA többségi befolyása van (Ptk 685/B. ) Felelős ügyvezető A vagyoncsökkenést előidéző személy Könyvvizsgáló

53 A tag felelőssége Gt 50. A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelősségére az a tag (részvényes), aki ezzel visszaélt...korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért...ha a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek, a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni alkalmazni kell a betéti társaság kültagjára is.

54 Korlátlanul felel (2006. évi V. tv 93. ) a többségi befolyással rendelkező tag, ha ha a cég a saját tőkéjének 50 %-t meghaladó tartozás, a cég hitelezőjének kereseti kérelmére, a bíróság megállapítja, kivéve, ha a tag bizonyítja, hogy a megszüntetési eljárás bekövetkezéséhez magatartásával nem járult hozzá.

55 Korlátlanul felel (2006. évi V. tv 93. ) a többségi befolyással rendelkező tag, ha a céget a cégbíróság a megszüntetési eljárást követően törölte, a cég a saját tőkéjének 50 százalékát meghaladó tartozást hagyott hátra, a cég hitelezője kereseti kérelme alapján, kivéve, ha a volt tag bizonyítja, hogy a vagyoni hányada átruházásának időpontjában a cég fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követően következett be, vagy a cég nem volt fizetőképes, de a tag az átruházás során jóhiszeműen járt el.

56 Fantomcég fogalma: bejegyezték a cégjegyzékbe, DE - székhelye és képviselője egyaránt ismeretlen (nem azonosítható vagy eltűnt)

57 Cégeljárás fantomizálódásnál Ha nincs vagyon Ha van vagyon Cégbíróság megszünteti a céget Felszámolási eljárás

58 A CÉG TÖRLÉSE Art. 24. Az adóhatóság törli a bejelentkezett és adószám alapján nyilvántartásba vett adózók közül azt akinek (amelynek) a cégjegyzékből való törlését a cégbíróság jogerős végzésével elrendelte

59 A CÉG TÖRLÉSE Az APEH vezető jogászai leszögezték: Az adózó nyilvántartásból való törlése nem érthető szó szerint

60 A CÉG TÖRLÉSE Btk 289. A számviteli fegyelem megsértése Btk 299. Gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető

61 Btk 310. (5) bek. Adócsalás büntetendő, aki a megállapított adó.meg nem fizetése céljából téveszti meg a hatóságot és ezzel az adó behajtását jelentősen késlelteti, vagy megakadályozza.

62

63 Fedezet elvonás Ptk 203. Btk 290. csődbűntett 297. gazdasági tartozás

64 ADÓS HITELEZŐ Rosszhiszemű szerző

65 A fedezetelvonás a kötelezett a jogosult kielégítéséül szolgáló vagyont eladja, elajándékozza, a házastársának a különvagyonába utalja,

66 haszonkölcsönbe adja, eladományozza engedményezi apportálja, stb. saját elhatározásából vagyonilag kedvezőtlenebb helyzetbe hozza önmagát

67 Fedezetelvonás Ptk 203. Az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a másik fél rosszhiszemű volt, vagy reá nézve a szerződésből ingyenes előny származott.

68 Vélelmezett rosszhiszeműség és ingyenesség, ha valaki hozzátartozójával, többségi befolyása alatt álló cégével, a tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, illetve annak hozzátartozójával, egyszerű befolyása alatti jogi személlyel köt fedezetet elvonó szerződést.

69 A szerződés érvényes DE a hitelezővel szemben hatálytalan

70 ADÓS Roszhiszemű szerző HITELEZŐ Ítélet

71 Közeli hozzátartozó: A Ptk b) : - a házastárs, bejegyzett élettárs - az egyeneságbeli rokon, - az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, -az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, - valamint a testvér.

72 Csupán hozzátartozó: - az élettárs, - az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, - a házastárs, bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, - valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa

73 Art 35. Ha az adózótól nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető: a) az adózó örököse b) a megajándékozott

74 A házastárs anyagi felelőssége Csjt. 30. Bármelyik házastársnak a vagyonközösség fennállása alatt kötött visszterhes ügyletét a másik házastárs hozzájárulásával kötött ügyletnek kell tekinteni

75 A házastárs nem felel a házastársa által kötött ügyletért (tartozásért), ha bizonyítja, hogy az ügylethez nem járult hozzá. (megdönthető vélelem) A házastárs különvagyona nem szolgálhat a hitelezők igényének kielégítése alapjául.

76 A házastárs különvagyonához tartozik: a házassági vagyonjogi szerződésben különvagyonként fel-tüntetett vagyontárgy.

77 Házastárs bűncselekménye - az előnyt a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint kell megtéríteni, - felelősség mértéke sem korlátozható a közös vagyonból megillető részre BH

78 - akarnak, de takarnak - kétoldalú - a leplezett szerződés érvényes pl. visszavásárlási szerződés

79 Fedezetelvonás vélelm e Ptk203. Szerződés rokonnal Szerződés Szerződés ingyenesen osszefonódott céggel

80

81 Btk (1) bek. Aki a gazdasági tevékenységből származó tartozás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

82 BH A tartozás fedezetének elvonása bűntette csak a fedezetként szerződéssel lekötött vagyon elvonása által valósulhat meg [Btk (1) bek.].

83

84 Társaság átalakulása formaváltás szétválás (különválás, kiválás) egyesülés (beolvadás, összeolvadás) kedvezményezett átalakulás

85 Új cég + apportálás + átalakulás

86 Új cég + apportálás + átalakulás

87 Új cég + apportálás + átalakulás

88 Új cég + apportálás + átalakulás

89 Új cég + apportálás + átalakulás

90 Új cég + apportálás + átalakulás

91 Új cég + apportálás + átalakulás

92 Tulajdoni arányok változása átalakulás után

93 Offshore cég belépése férj magyar kft. feleség

94

95 Részesedés szerzés módjai - alapítás, - részesedés vásárlás, - tőkeemelés - részesedés csere, - átalakulás

96 Magyar cég tagjai de a szavazatok 50 % Férj 1/3 OFFSHORE 1/3 Feleség 1/3

97 Kontroll biztosítása a magyar cégbeli részesedésre vételi jog kikötése ügyvezetés megválasztása határozatlan időre eltérő döntési jogosultságok az üzletrészek részvények esetében (pl. aranyrészvény) részesedés elidegenítéséhez társasági beleegyezés szükséges az offshore cég bankszámlája feletti rendelkezési jogosultság kizárólag a tényleges tulajdonost illeti meg

98

99 Vagyon őrző cég Eszközök bérbeadása ingatlanok, gépek, járművek, vagyoni értékű jogok Aktív cég

100 Vagyon őrző cég Eszközök bérbeadása Aktív cég Előnyök: - gyorsított amortizáció - vagyon védelem - bérleti díj variálható

101 Ajánlott cégstruktúra AT bankszámla HU aktív cég AT bankszámla eszközök bérbeadása HU vagyonőrző Offshore tulajdonos

102 Stróman belépése

103 Stróman Segédszemély tulajdonosi meghatalmazott

104 segédszemély közeli hozzátartozó

105

106 Kontroll biztosítása tag ügyvezetővé történő megválasztása határozatlan időre bankszámla feletti rendelkezés megtartása munkáltatói jogkör megtartása társasági szerződésbe foglalt garanciák szindikátusi szerződés

107 Garanciák a társasági szerződésben: - eltérő jogosultság a részesedések esetében, -részesedés átruházás belső korlátozása - vételi jog vagy visszavásárlási jog kikötése - üzletrész adásvételi előszerződés megkötése -részesedés átruházás külső korlátozása - adásvételen kívüli jogcím kizárása - átruházáshoz a társaság beleegyezése

108 Szindikátusi szerződés -befolyását megőrizni kívánó tulajdonos köti a strómannal - stróman kötelezettséget vállal arra, hogy tagsági jogait a szindikátusi szerződésben foglaltak szerint gyakorolja

109 Gt. kógens szabályai Szindikátusi szerződés

110 A szerződés tárgykörei: - a társaság szervezetének kialakítása, - szavazással kapcsolatos megállapodás, - együttszavazás - részesedésszerzéssel, elidegenítéssel, -új tag belépésének feltételeivel kapcsolatos megállapodás - titoktartási rendelkezések

111 Köszönöm a figyelmet

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Menedzserpraxis Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Budapest, 2012. március 27. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök Menedzserpraxis Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Budapest, 2013. október 8. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adócsalás Cégtemető Felelősség Budapest, 2014. június 23. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Témák: Adócsalás

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adócsalás Cégtemető Felelősség Budapest, 2014.október 21. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Témák: Adócsalás

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adócsalás Cégtemető Felelősség Budapest, 2014.december 3. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Témák: Adócsalás

Részletesebben

Adócsalás Cégtemető Felelősség

Adócsalás Cégtemető Felelősség Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete Fejér Megyei Szervezete Adócsalás Cégtemető Felelősség Székesfehérvár, 2015. január 21. Előadó: Vadász Iván alelnök Magyar árnyékgazdaság a GDP %-ban 120 100

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFÓ Adótervezés, külföldi bankszámlák, offshore

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Adótervezés vagyonőrzés offshore Budapest, 2011. január 11. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/153. I. Joghatóság hiánya okából a pert csak akkor lehet megszüntetni, ha a perre

Részletesebben

C/14 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ JOGINTÉZMÉNYEK

C/14 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ JOGINTÉZMÉNYEK A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE A gazdasági társaságok napi döntéseket igénylő kérdéseiben a legfőbb döntést hozó szerv összehívásának társasági formánként szabályozott és garanciális okokból betartandó

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

1997. évi CXLIV. törvény. a gazdasági társaságokról

1997. évi CXLIV. törvény. a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerû jogi keretek biztosításával segítse elõ a piacgazdaság Magyarországon való megszilárdulását, a nemzetgazdaság jövedelemtermelõ

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2011. március 16.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2011. március 16. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2011. március 16. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve (NAV adóztatási szerve illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

MIT TEGYÜNK, HA JÖN AZ ADÓELLENŐR? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. november 20.

MIT TEGYÜNK, HA JÖN AZ ADÓELLENŐR? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. november 20. MIT TEGYÜNK, HA JÖN AZ ADÓELLENŐR? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. november 20. Újdonságok az adóellenőrzésben KOCKERD kérdőív Adóregisztrációs eljárás Revizor + NAV nyomozók

Részletesebben

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ. Tartalomjegyzék

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ. Tartalomjegyzék X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok Észrevételek az új Ptk. Családjogi Könyve Javaslatának a házassági vagyonjogra vonatkozó rendelkezéseihez (III. rész) Csûri Éva és Szabó Júlia / 3 A gyûlöletbeszéd

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény Kollégiumi vélemény 1 A rendkívüli munkateljesítmény értékelése a baleseti járadék

Részletesebben

Gyakorlati kérdések a csődbűncselekmény törvényi tényállásával kapcsolatban

Gyakorlati kérdések a csődbűncselekmény törvényi tényállásával kapcsolatban Kaiser Kristóf joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ bűnügyi tagozatának tagja Gyakorlati kérdések a csődbűncselekmény törvényi tényállásával kapcsolatban Bevezetés A csődbűncselekmény törvényi tényállása az

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter *

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter * A cégtemetők adó- és büntetőjogi vonatkozásai Darai Péter * agyarországon elsősorban a vállalkozás szabadságának köszönhetően a gazdasági társaságok száma több százezres nagyságrendű, ezért a gazdasági

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése) A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt, amely a 2012. május 16-án

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

A KONFERENCIA JOGESETEI

A KONFERENCIA JOGESETEI Budapesti Ügyvédi Kamara Időpont: 2012. november 23. (péntek) Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna és más előadótermek 1053 Budapest Egyetem tér 1-3. ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 ADÓJOGI ESETEK AZ ELMÉLET

Részletesebben

ÁFEOSZ-COOP Szövetség Vállalkozási ismeretek füzet. Tartalom

ÁFEOSZ-COOP Szövetség Vállalkozási ismeretek füzet. Tartalom Készítette: Pauker HOLDING Kft. Felelős vezető: Varga Szilárd Budapest, 2014 Tartalom Vállalkozási formák 8 Alapítás 8 1. CÉGALAPÍTÁS, LÉTESÍTŐ OKIRATOK CÉGJOGI TUDNI- VALÓK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN 9 a) - az

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz- és Tőkepiaci Tagozat konferenciája A Gt., Ctv., Szöv.tv., Hpt., Tpt. és a kapcsolódó jogszabályok (tervezett) módosításai és azok hatása. Budapest, 2006. december 11.

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben