INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) MAGYAR SZEKCIÓ Szombathelyi Szervezet 9701 Szombathely, Petőfi S. u. 1/b.; Pf.325. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: International Police Association Magyar Szekció Szombathelyi Szervezet Az egyesület rövidített neve: IPA Szombathelyi Szervezet Az egyesület angol neve: International Police Association Hungarian Section Szombathely Organization Az egyesület rövidített angol neve: IPA Szombathely Branch Az egyesület székhelye: Az elnök tevékenysége szerint illetékes rendőr-főkapitányság vagy rendőrkapitányság: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/b.; Postacím: 9701 Szombathely, Pf.: Az IPA Szombathelyi Szervezet célja: Az IPA Nemzetközi alapszabályán, az IPA Magyar Szekció alapszabályán és az egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb önkormányzati formában keretet biztosítani az IPA tagjainak: - az IPA tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítéséhez, - az IPA tagsági viszonyból eredő jogok gyakorlásához, - a tagok baráti kapcsolatai kialakításának elősegítése. Az IPA Szombathelyi Szervezete támogatja és tevékenyen segíti az időszerű biztonságpolitikai célkitűzésekkel, a közrenddel és a közbiztonsággal, a közlekedés biztonságával továbbá a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.

2 2 A Servo per amikeco (Barátsággal szolgálni) nemzetközi jelmondat jegyében az IPA Szombathelyi Szervezet céljainak megvalósítását szolgálja: - a hazai és nemzetközi tapasztalatcserék, - szakmai, baráti találkozók, szemináriumok, konferenciák, tanulmányutak, - személyi kapcsolatokat ápoló kulturális és sportrendezvények, - IPA újságok és kiadványok megjelentetése (fenntartása), - a tagdíjak és egyéb vagyoni eszközök célszerű felhasználása. Az IPA Szombathelyi Szervezet tevékenysége során: - hozzájárul a világbéke fenntartásához és a népek közötti megértés elősegítéséhez, - támogatja a tagok gyermekeinek csereprogramjait és a fiatalok nemzetközi találkozóit, - elősegíti a toleranciát az emberek között és a rendvédelmi szervezetek munkájának jobb megértését, - törekszik a lakosság és a rendvédelmi szervezetek, valamint a rendvédelmi szervezetek és a civil szervezetek közötti együttműködés javítására. 3. Jogállása: Az IPA Szombathelyi Szervezet önálló jogi személy, a szövetségi alapon működő IPA Magyar Szekció tagszervezete. Az alapszabály megfelel az Egyesülési Jogról szóló évi II. Törvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekről és a köztestületekről szóló 8. fejezetének ( ), valamint az IPA Nemzetközi Alapszabályának és az IPA Magyar Szekció Alapszabályának. A szervezet pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat. II. TAGSÁGI VISZONY Az IPA Szombathelyi Szervezete minimálisan 30 fő taggal kell rendelkezzen. 4. Tag lehet: - a Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség (továbbiakban: Szervek) hivatásos állományú tagja, köztisztviselője, közalkalmazottja, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti területen dolgozó alkalmazottja - a Szervek személyi állományából nyugállományba vonultak - a Szervekkel hallgatói illetve tanulói jogviszonyban állók. Más ország rendőrségének tagjai csak akkor vehetők fel, ha abban az országban még nincs megalakítva nemzeti szekció (külföldi társult tagság). Az ilyen tagsági viszony csak az adott ország nemzeti szekciójának megalakulásáig tartható fenn.

3 3 Az állandó jelleggel Magyarországra települt aktív és nyugdíjas rendőröket, akik nem tagjai az IPA-nak, csak akkor lehet felvenni, ha hitelt érdemlően bizonyítják, hogy az anyaországban megfelelnek a tagsági feltételeknek. Ha már tagjai az IPA-nak, megtarthatják az anyaországi tagsági viszonyukat, vagy átléphetnek az IPA Szombathelyi Szervezetébe. A tagság további feltétele legalább egy éves szolgálati idő, hallgatói illetve tanulói jogviszony a Szervek személyi állományában és az Alapszabály elfogadása. 5. A tag jogai és kötelezettségei: A tag jogosult: - tagsági jogait gyakorolni, - az IPA Magyar Szekció valamennyi tagszervezete rendezvényén részt venni, eszközeit és kedvezményeit igénybe venni, - a tagsági viszonyt kifejező igazolvány és jelképek használatára. A tag köteles: - tagsági díjat fizetni, - a célok elérését tevékenyen elősegíteni, - tartózkodni az olyan cselekedetektől, melyek az IPA jó hírnevét, tekintélyét csorbítják, - a szervezethez fűződő kötelezettségeit teljesíteni, - betartani az Alapszabályban és a rá vonatkozó határozatokban foglaltakat, - a tagsági viszony megszűnése esetén a tagsági igazolványát és gépkocsi emblémáját a kiállító szervezetnek visszaszolgáltatni. 6. A tagsági viszony megszűnik: - a tag halálával, - kilépéssel, mely bármikor megtehető, - amennyiben a tagsági viszony létesítésének alapfeltételeként meghatározott egyik jogviszony sem áll fenn (megszűnt), - a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő harmadik hónap végén, de legkésőbb a tárgyév utolsó napjával, - kizárással. Méltatlanná válás esetén az elnökség külön eljárásban dönt a tag kizárásáról, melyet a taggal írásban, határozati formában közöl. Méltatlanná válást bármely tag beterjeszthet írásban az elnökségnek a méltatlanná válást valószínűsítő ok(ok) megjelölésével. Az elnökség a hozzá beékező ilyen irányú tájékoztatást követő elnökségi ülésen vitatja meg előzetes tájékozódást, vizsgálatot követően az előterjesztést. A döntés meghozatala előtt az érintettnek lehetőséget ad a védekezésre, melyről a vezetőségi ülést megelőzően legalább 8 nappal előbb az elnökségi ülés levezetője értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett sem szóban, sem írásban nem él a védekezés jogával, úgy az a döntéshozatalnak nem akadálya. Az írásban közölt kizárással kapcsolatban a kizárt tag a kizáró határozat kézhezvételét követően 30 napon belül a Vas Megyei Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A kizárásról az IPA Szombathelyi Szervezet elnöksége az IPA Magyar Szekció elnökségét 3 napon belül tájékoztatja. Amennyiben a tagsági viszony kilépéssel vagy a tagsági díj meg nem fizetésével szűnik meg, úgy legkorábban az utolsó tagdíjfizetés évétől számított 3 év elteltét

4 4 követő január 01-vel vehető fel újból a tagok közé. Amennyiben a tagsági viszony kizárással szűnik meg, úgy a tag újból nem vehető fel. 7. Tagdíj, tagsági igazolvány, embléma Az IPA Szombathelyi Szervezet tagdíja a tárgyévet megelőző év december 31-én érvényben lévő köztisztviselői illetményalap 10%-a, 100,- Ft-ra kerekítve. A tagsági igazolvány és a gépkocsi embléma kiállításával kapcsolatos költségeket - mivel az a szervezet tulajdona - a szervezet fedezi első kiállításkor. Pótláskor az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűlése által meghatározott - és az IPA Szombathelyi Szervezet által fizetendő - összeget kell megfizetni. A tagsági viszony fennállását az IPA Magyar Szekció Nemzeti Iroda által kiállított, adott naptári évre érvényes tagsági igazolvány igazolja. Az érvényesítéskor az ezzel megbízott köteles ellenőrizni, a tag pedig köteles igazolni, hogy a tagsági viszony alapfeltételei fennállnak-e. Az IPA emblémája törvényesen védett, az IPA Magyar Szekció és tagszervezetei által kiadott nyomtatványokon, zászlókon, a tagok névjegykártyáján, járművein használata - az egyéb vonatkozó jogszabályok betartása mellett - megengedett. 8. Tagsági nyilvántartás Az IPA Szombathelyi Szervezet az adatvédelmi előírások betartásával tagjairól nyilvántartást vezet. Az adatkezelés kiterjed az IPA által nemzetközileg előírt személyi adatokra és a szervezet működéséhez szükséges adatokra. A változást a tagoknak az elnökség valamely tagjánál 30 napon belül kell bejelenteniük. Átigazolás esetén a tagnyilvántartó lapot a tag kérésére (vagy azon szervezet kérésére, ahová az átigazolás történt) megküldjük. A tag az átigazolást szóban vagy írásban kérheti, indoklás nélkül. III. IPA BARÁTI KÖR TAGSÁGI VISZONY 9. Az IPA Baráti Kör tagja lehet: - az a magyar és nem magyar állampolgár, aki az IPA célkitűzéseit, alapszabályát elfogadja, - büntetlen előéletű, - feddhetetlen magánéletű, - legalább két olyan tag vagy IPA Baráti Kör tag ajánlásával bír, aki legalább egyéves tagsági viszonnyal rendelkezik.

5 5 A jelölt felvételét megelőzően az elnökség egyik tagja a jelölttel részletesen elbeszélget annak motivációja és szándéka megállapítására. Ezt követően a soron következő elnökségi ülésen erről az elnökség tagjainak beszámol és az elnökség dönt az IPA Baráti Kör tagjai közé felvételről vagy az elutasításról. Az elnökség bármely tagja megvétózhatja az IPA Baráti Kör tagjai közé történő felvételt, melyet az elnökség többi tagja felé indokolni köteles. A jelentkező felé a felvételi kérelem elutasításának közlésekor indoklás nem adható. 10. Az IPA Baráti Kör tag jogai és kötelességei A Baráti Kör tag jogosult: - tagsági jogait gyakorolni, - az IPA azon rendezvényein részt venni, melyek az IPA Baráti Kör tagjai számára is nyitottak, - az IPA eszközeit és kedvezményeit igénybe venni, - az IPA Baráti Kör tagsági viszonyt kifejező igazolvány és jelképek használatára, - az IPA Baráti Kör tagja jogosult a tagszervezet taggyűlésén, küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt venni, ugyanakkor nem választhat (szavazati joggal nem rendelkezik), nem választható tisztségre. Az IPA Baráti Kör tag köteles: - tagsági díjat fizetni, - a célok elérését tevékenyen elősegíteni, - tartózkodni az olyan cselekedetektől, melyek az IPA jó hírnevét, tekintélyét csorbítják, - a szervezethez fűződő kötelezettségeit (vállalásait) teljesíteni, - betartani az Alapszabályban és a rá vonatkozó határozatban foglaltakat, - az IPA Baráti Kör tagsági viszony megszűnése esetén a tagsági igazolványt a kiállító szervezetnek visszaszolgáltatni. 11. Az IPA Baráti Kör tagsági viszony megszűnik: - az IPA Baráti Kör tag halálával, - kilépéssel, mely bármikor megtehető, - amennyiben az IPA Baráti Kör tagsági viszony létesítésének alapfeltételei nem állnak fenn, - a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő harmadik hónap végén, de legkésőbb a tárgyév utolsó napjával, - kizárással. Méltatlanná válás esetén az elnökség külön eljárásban dönt az IPA Baráti Kör tag kizárásáról, melyet az IPA Baráti Kör taggal írásban, határozati formában közöl. Az IPA Baráti Kör tagsági viszony bármely okból történő megszűnése annak végleges és visszavonhatatlan megszűnését eredményezi. 12. IPA Baráti Kör tagdíj, tagsági igazolvány, felajánlás

6 6 Az IPA Baráti Kör tagdíja a tagszervezet alapszabálya által meghatározott mértékű, melyből az IPA Magyar Szekció felé részarányos befizetést nem kell teljesíteni. Az IPA Baráti Kör tag a tagdíján kívül mind természetben, mind a pénztárba történő befizetéssel is - kötelezően meg nem határozott mértékben és formában - segít(het)i az egyesületet céljainak elérésében. A felajánlást a szervezeti élet rendezvényeinek éves tervezhetősége érdekében éves mértékben kell feltüntetni a Baráti Kör tagjelentkezési lapon. Az IPA Baráti Kör tagsági igazolvány kiállításával kapcsolatos költségeket - mivel az az egyesület tulajdona - a kiállító szervezet fedezi. Az IPA Baráti Kör tagsági viszony fennállását a Baráti Kör tagsági igazolvány érvényesítő bélyege igazolja. Az érvényesítéskor az ezzel megbízott köteles ellenőrizni, a tag pedig köteles igazolni, hogy az IPA Baráti Kör tagsági viszony alapfeltételei fennállnak-e. Az IPA emblémája törvényesen védett, az IPA Baráti Kör tagok névjegykártyáján az IPA Baráti Kör jogviszony - aranydiplomás IPA Baráti Kör tagoknál Aranydiplomás IPA Baráti Kör tag - megjelöléssel megengedett. 13. Baráti Kör tagsági nyilvántartás Az IPA Magyar Szekció tagszervezetei az adatvédelmi előírások betartásával a Baráti Kör tagjairól nyilvántartást vezet. Az adatkezelés kiterjed az IPA által nemzetközileg előírt személyi adatokra és a szervezet működéséhez szükséges adatokra. A változást az IPA Baráti Kör tagoknak az elnökség valamely tagjánál 30 napon belül kell bejelenteniük. Átigazolás esetén az IPA Baráti Kör tagnyilvántartó lapot az IPA Baráti Kör tag kérésére (vagy azon szervezet kérésére, ahová az átigazolás történt) meg kell küldeni. Az IPA Baráti Kör tag az átigazolást szóban vagy írásban kérheti, indoklás nélkül. IV. AZ IPA SZOMBATHELYI SZERVEZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 14. Az egyesület szervei: a./ közgyűlés b./ elnökség c./ számvizsgáló bizottság 15. A közgyűlés: Az IPA Szombathelyi Szervezet legfőbb szerve a közgyűlés, amely az Elnökségből és a tagokból áll. Az Elnökség a közgyűlést évente, tisztújító közgyűlést 5 évente hívja össze. A közgyűlés összehívása az Elnök kötelessége, helyéről, idejéről és napirendjéről legalább két héttel a közgyűlés előtt értesíti a tagokat.

7 7 A közgyűlésen az IPA Szombathelyi Szervezet elnöke, akadályoztatása esetén elsősorban a titkár vagy valamely elnökségi tag elnököl. Az Elnökség minden tagja és a jelen lévő tagok egy és azonos szavazati joggal rendelkeznek. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a +1 fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés a tagok nem megfelelő létszáma miatt határozatképtelen, úgy a változatlan napirendi pontokkal egy hónapon belül összehívott ismételt közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes. A közgyűlés - amennyiben az alapszabály másként nem rendelkezik - egyszerű többséggel dönt. Rendkívüli közgyűlést az Elnökség vagy a Számvizsgáló Bizottság bármely tagjának, továbbá a tagok 10%-nak írásos - a napirendi pont megjelölésével ellátott - nyilatkozata alapján kell összehívni. A rendkívüli közgyűlést az elnöknek kell összehívnia egy hónapon belül. Amennyiben az elnök ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a közgyűlést az elnökség bármely tagja vagy az IPA Magyar Szekció Elnöke vagy Alelnöke hívhatja össze. Rendkívüli közgyűlésen az azt összehívó, vagy a jelenlévő tagság több mint 50%-a által támogatott személy elnököl. 16. A közgyűlés feladatai: a./ az Alapszabály megalkotása, megváltoztatása, b./ az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása, visszahívása, c./ az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság beszámolójának megvitatása, elfogadása, elutasítása, d./ az Elnökség által benyújtott munkatervi javaslat elfogadása, elutasítása, e./ az Elnökség által benyújtott költségvetési javaslat elfogadása, elutasítása, f./ a tagdíjbefizetés és felhasználás alapelveinek megállapítása, melyet a közgyűlés kétharmados többséggel fogad el, g./ a közgyűlésig beérkezett illetve a közgyűlésen felvetett indítványok, javaslatok, kérelmek megvitatása, ezekkel kapcsolatos döntések meghozatala, h./ döntés az egyesület esetleges feloszlatásáról. 17. A tisztségviselők megválasztásának rendje: A választott tisztségviselők mandátuma a megválasztásukat követő 5. év december 31- ét követő következő közgyűlésig tart, mely tisztújító közgyűlés is egyben. A tisztújító közgyűlést megelőzően és a közgyűlésen a szavazás megkezdéséig bármely tag jelöltet állíthat a tagok közül, melyet írásban kell az Elnökségnek benyújtani. A választást levezető ismerteti a tisztségekre jelölteket, és egyenként nyilatkoztatja a jelölteket a jelölés elfogadásáról. Amennyiben a jelölt nincs jelen a szavazáskor valamely okból, úgy írásbeli elfogadó nyilatkozatát kell a választást levezetőhöz benyújtania a jelölőnek. A választást levezető egyenként szavazásra bocsátja az egyes tisztségekre jelölteket. A tisztségviselőket a közgyűlés 5 évre, nyílt szavazással, egyszerű többséggel választja. A tisztségviselők bármelyikének visszahívását bármely tag kezdeményezheti mind a tisztújító közgyűlésen, mind az éves közgyűlésen egyaránt. A közgyűlésen a tisztségviselőnek a visszahívás indoka kapcsán lehetőséget kell adni a védekezésre.

8 8 Amennyiben az érintett nem él a védekezés jogával, úgy az a döntéshozatalnak nem akadálya. A tisztségből visszahívott tag a visszahívásról szóló közgyűlési határozatot követően 30 napon belül a Vas Megyei Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A tisztségviselő visszahívható, ha: - az elvállalt tisztséggel kapcsolatos feladatait nem látja el, - az elnökségi üléseken, az elnökségi munkában, a bizottsági munkában nem vesz részt, - a közgyűlés által hozott döntéseket nem hajtja végre, vagy azzal ellentétesen cselekszik, - a tagok által a közgyűlésen felvetett kérdésre a tisztségviselő által adott választ a közgyűlés nem fogadja el. Az Elnökség tagjainak mandátuma az Elnök mandátumát követi. A tisztségviselők újraválaszthatóak. 18. Az Elnökség Az Elnökség tagjait a közgyűlés választja. Az Elnökség tagjai visszahívhatók. A visszahívásukról illetve a kizárásukról az évenkénti közgyűlés vagy az e célból összehívott rendkívüli közgyűlés határoz. Az Elnökség tagjai: - az elnök, - a titkár, - a kincstárnok, - 2 fő elnökségi tag. Az Elnökség felelős az IPA Szombathelyi Szervezet irányításáért, képviseletéért és a közgyűlés döntéseinek végrehajtásáért. Az Elnökség a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és a közgyűlés határozatai alapján köteles eljárni. A közgyűlések közötti időszakban jogában áll a közgyűlés nevében olyan ügyekben eljárni, amelyek azonnali intézkedést igényelnek. Az IPA Szombathelyi Szervezet ügyeinek intézése érdekében az Elnökség évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az elnökség ülését az Elnök hívja össze szóban, az ülést megelőzően legalább 3 nappal korábban. Az Elnökség határozatképes, ha több mint fele jelen van. Az elnöknek vagy titkárnak mindig jelen kell lennie. Az Elnökség tagjai egy és egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. Az elnökség döntéseit - ha jelen alapszabály másként nem rendelkezik - egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. Az Elnökség a közgyűléssel szemben felelős. Az elnök jogosult az IPA Szombathelyi Szervezet általános képviseletére. Az Elnökség gondoskodik Működési Szabályzata elkészítéséről és szükség szerinti korszerűsítéséről. 19. A Számvizsgáló Bizottság

9 9 A közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság három tagját a következő választásig terjedő időszakra - azaz 5 évre - választja. A számvizsgáló bizottság ülését a számvizsgáló bizottság elnöke hívja össze szóban, az ülést megelőzően legalább 3 nappal korábban. A számvizsgáló bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, az elnöknek mindig jelen kell lennie. A számvizsgáló bizottság tagjai egy és egyenlő szavazattal rendelkeznek. A számvizsgáló bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. A számvizsgáló bizottság a közgyűléssel szemben felelős. A Számvizsgáló Bizottság tagjai kötelesek az általuk szükségesnek ítélt számban, de évente legalább egyszer vizsgálni a bizonylati rendet és fegyelmet valamint a kiadásoknak az egyesület céljaival való összeegyeztethetőségét. A Számvizsgáló Bizottságnak joga van betekinteni a pénztárkönyvbe, az annak kitöltéséül szolgáló bizonylatokba és az elnökségi ülések jegyzőkönyvébe - hogy a kiadások Elnökségi döntési hátteréről is meggyőződjön -, valamint joga a pénztárállomány ellenőrzése. A Számvizsgáló Bizottság a vizsgálatról jegyzőkönyvet készít, melynek egy példányát köteles az Elnökségnek benyújtani. A Számvizsgáló Bizottság megállapításairól a közgyűlésnek beszámol. A Számvizsgáló Bizottság elnökét a tagjai maguk közül választják. A Számvizsgáló Bizottság tagjai újraválaszthatóak. IV. A szervezet gazdálkodása 20. Az IPA Szombathelyi Szervezet non-profit szervezet, mely vállalkozási tevékenységet csak céljai elérése érdekében folytat(hat), a vállalkozási tevékenység nem lehet profitorientált, az valamely kifejezett cél elérése érdekében (pl. IPA Ház üzemeltetése) végezhető. Az IPA Szombathelyi Szervezet vagyona a szervezet céljainak érdekében használható fel. E körben az IPA Szombathelyi Szervezet bankszámlája felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy - az elnökség két tagja - aláírása szükséges. A Számvizsgáló Bizottság a gazdálkodást évente legalább egyszer felülvizsgálja. V. Az Alapszabály megváltoztatása és a szervezet megszüntetése

10 Az Alapszabály megváltoztatásáról a közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel dönthet. A szervezet megszüntetéséről csak az e célból összehívott közgyűlés dönthet kétharmados többséggel. Megszüntetés esetén a vagyon felhasználásáról - a céllal összhangban - a megszüntetést kimondó közgyűlés dönt. Az IPA Szombathelyi Szervezete megszűnik: - feloszlással - más társadalmi szervezettel való egyesülésével - feloszlatással - megszűnésének megállapításával. VI. Jogorvoslat 22. Az IPA Szombathelyi Szervezet bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomásra jutástól számított - harminc napon belül a Vas Megyei Bíróság előtt megtámadhatja. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadóak. Záradék: Az Alapszabályt a október 19-i közgyűlés elfogadta, a május 11-i, a június 15-i, a április 19-i, a június 21-i közgyűlés módosította. A közgyűlések határozata értelmében az alapszabály és a módosítások a döntéshozatalok napján hatályba léptek. P.H. Ribes Attila Elnök Szalai Ferenc Titkár

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési

Részletesebben