INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet *** 1043 Budapest, Temesvári u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet *** 1043 Budapest, Temesvári u. 7-9. E-mail: ipa.vam@vam.gov."

Átírás

1 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet *** 1043 Budapest, Temesvári u Adó szám: Számla szám: OTP INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA I. A szervezet neve, székhelye, jogállása A szervezet neve: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALI SZERVEZET (továbbiakban szervezet) Rövidített neve: IPA Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet (IPA NAV ) Szervezet székhelye: Budapest, Fiumei út 6. címe: Jogállása: Az IPA NAV a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény , az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerint, az IPA Nemzetközi és Magyar Szekció Alapszabályával összhangban működő önálló jogi személy. Képviselete: A szervezetet az elnök, akadályoztatása esetén a stratégiai, szakmai alelnök képviseli. A képviseletre jogosult személy a vezetőség tagjainak egyes konkrét ügyek ellátására megbízást adhat. II. A szervezet tevékenységi köre, célja A szervezet tevékenységi köre kiterjed a céljaival és az IPA Nemzetközi Alapszabályával összhangban álló tevékenységi formára, amely a tagok közötti szakmai kapcsolatokat és a bajtársiasságot erősíti. A szervezet politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független. A szervezet elismeri és magáénak vallja a Nemzetközi Rendőr Szövetség (IPA) 1. oldal, összesen: 12

2 célkitűzéseit. A Servo per Amikeco (barátsággal szolgálni) nemzetközi jelmondat szellemében célja: a szervezeti tagok és más IPA szervezetek tagjai közötti barátság ápolása, sokoldalú segítségnyújtás a tapasztalatcsere előremozdításához; az IPA tagsági kötelezettségek teljesítésének és a jogok gyakorlásának elősegítése; a személyi és szakmai kapcsolatokat ápoló kulturális, sport és szakmai rendezvények megszervezése; egészségmegőrzés, betegség megelőzés, rehabilitáció a tagok gyermekei csereprogramjainak, valamint a fiatalok nemzetközi találkozóinak támogatása; felvilágosító munka végzése, az állampolgárokkal való erősebb kapcsolat megvalósításához, a pozitív nemzeti adó- és vámhivatali kép kialakításához; a lakosság és a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a civil szervezetek közötti együttműködés javítása; az időszerű biztonságpolitikai célkitűzések megvalósításának segítése, támogatása, a közrend és a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. A célok megvalósítása érdekében: találkozókat, konferenciákat, kulturális és sport rendezvényeket szervez, egészségmegőrző, betegség megelőző, rehabilitációs célú felvilágosításokat tart, egészségügyi szolgáltatókkal, gyártókkal folytatott együttműködés során segíti az IPA tagok és baráti kör, valamint azok hozzátartozói kedvezményes ellátását kiadványokat készít és ad ki, pályázatokat ír ki IPA Baráti Kört hoz létre. Tagok lehetnek: III. Szervezeti tagsági viszony 1./ (a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV) állományába tartozó pénzügyőrök, (b) a NAV Vám- és Pénzügyőri Szakmai Elnökhelyettesének felügyelete alá tartozó szervezeti elemek kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói, (c) a NAV Bűnügyi Főigazgatósága és szerveinek kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói, (d) a NAV állományának az a-c pontban nem említett tagjai közül azok, akik december 31-én a Vám- és Pénzügyőrség köztisztviselői, közalkalmazotti állományába tartoztak, és évben érvényes IPA tagsággal rendelkeztek. (e) a Rendőrtiszti Főiskolán hallgatói jogviszonyban állók; 2. oldal, összesen: 12

3 (f) a Rendőrség hivatásos állományának tagjai, köztisztviselői és közalkalmazottai; (g) valamint a Vám- és Pénzügyőrség, a Rendőrség, a Határőrség személyi állományából nyugállományba vonultak. Az (a-d) pont alá tartozók amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományából vonultak nyugdíjba nyugállományba vonulásukat követően is, 2./ akik a szervezet célkitűzéseivel egyetértenek, azok megvalósításában közreműködést vállalnak, a szervezet alapszabályát magukra nézve kötelezően elfogadják, nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától és a (g) pont kivételével legalább egy éves szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek. 3./ A jelentkezők tagfelvételüket írásban kérik. A szervezet vezetősége (a továbbiakban: vezetőség) köteles a feltételek meglétét vizsgálni. A tagfelvételt megtagadó döntés ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a szervezet közgyűléséhez lehet fordulni. Az IPA Baráti Kör tagja lehet: 4./ (a) az a magyar és nem magyar állampolgár, aki az IPA célkitűzéseit, alapszabályát elfogadja, büntetlen előéletű, (b) feddhetetlen magánéletű, 3. oldal, összesen: 12 (c) legalább két olyan IPA tag vagy IPA Baráti Kör tag ajánlásával bír, aki legalább egyéves tagsági viszonnyal rendelkezik (d) akit az elnökség valamely tagja részletes motivációs beszélgetést követő javaslata alapján, az Elnökség egyhangúan, soron következő ülésén a Baráti Kör tagjaként elfogad. 5./ A NAV állományába tartozó Baráti Kör tagok felvételére a III. 3. pontban foglaltakat kell alkalmazni. 6./ Az Elnökség bármely tagja, az Elnökség felé indokolás-köteles vétójoggal élhet a Baráti Kör tagjaként történő felvétel ellen, a tagjelölt felé az elutasító döntést azonban az Elnökség nem köteles megindokolni. A tagsági viszony megszűnik: törléssel a tag halála esetén, a nyugdíjba vonulást kivéve a tagsági viszony létesítésének alapfeltételeként meghatározott jogviszony megszűnésekor, a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő harmadik hónap végén, de legkésőbb a tárgyév utolsó napján; kilépéssel, melyet a vezetőségnek írásban be kell jelenteni; kizárással a tagsági kötelezettségek súlyos és vétkes megszegése esetén a közgyűlés egyszerű döntési többsége alapján; a szervezet megszűnésével. A vezetőség, a tudomására jutott valamely tagsági kötelezettség súlyos megszegésének gyanúja esetén vizsgálatot indít, és ennek eredményétől függően javaslatot készít a közgyűlés számára. Az eljárás megindításáról és annak okáról írásban értesíti az eljárás alá vont tagot. A tag kérésére meghallgatást tart, egyéb esetben a tudomására jutott adatok alapján készít javaslatot. A közgyűlés 3. oldal, összesen: 12

4 határozatát a kizárt tag részére írásban megküldi, melyben a kizárás ténye mellett fel kell tüntetni a jogorvoslati lehetőséget is. A kizárási eljárás részletes szabályait a szervezet etikai szabályzata tartalmazza. A tagsági viszony megszűnése esetén a vezetőség a nyilvántartásból törli, és erről írásban tájékoztatja a tagot. Az IPA Baráti Kör tagsági viszony megszűnik: az IPA Baráti Kör tag halálával, kilépéssel, mely bármikor megtehető, amennyiben az IPA Baráti Kör tagsági viszony fenntartásának alapfeltételei a továbbiakban nem állnak fenn, a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő harmadik hónap végén, de legkésőbb a tárgyév utolsó napjával, kizárással. Méltatlanná válás esetén a tagszervezet elnöksége külön eljárásban dönt az IPA Baráti Kör tag kizárásáról, melyet az IPA Baráti Kör taggal írásban, határozati formában közöl. Az IPA Baráti Kör tagsági viszony bármely okból történő megszűnése annak végleges és visszavonhatatlan megszűnését eredményezi. A Baráti Kör tag jogosult: tagsági jogait gyakorolni, az IPA azon rendezvényein részt venni, melyek az IPA Baráti Kör tagjai számára is nyitottak, az IPA Baráti Kör tagsági viszonyt kifejező igazolvány használatára, a tagszervezet taggyűlésén, küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt venni, ugyanakkor nem választhat, és nem választható. Tagsági igazolvány A tagokat a szervezet köteles tagsági igazolvánnyal és igény szerint gépkocsi- emblémával ellátni, amelyek az IPA Magyar Szekció tulajdonát képezik. Az igazolvány és a gépkocsi- embléma kiadásával kapcsolatos költségtérítés összegét az IPA Magyar Szekció állapítja meg. A tagsági viszony fennállását a Magyar Szekció által központilag, évente kibocsátott igazolvány igazolja. Az IPA Magyar Szekció külön határozata irányadó a tagdíj befizetésének a gépkocsi emblémán történő igazolására. Az érvényesítéskor az ezzel megbízott személy köteles ellenőrizni, a tag pedig köteles igazolni, hogy a tagsági viszony alapfeltételei fennállnak-e. A tagsági viszony megszűnése esetén a tag köteles a tagsági igazolványát és a gépkocsi- emblémát a szervezet vezetőségéhez beszolgáltatni. Ennek elmaradása esetén az elnökség jogosult a bevonásra intézkedni. Az IPA emblémája védett. A szervezet által kiadott nyomtatványokon, zászlókon, a tagok névjegykártyáján, járművein használata a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megengedett. 4. oldal, összesen: 12

5 Az IPA Baráti Kör tagsági viszony fennállását a tárgyévre, a Magyar Szekció által, központilag kibocsátott igazolvány bizonyítja. Az IPA emblémája törvényesen védett, ezért a Baráti Kör tagjai az emblémát nem használhatják. Az IPA Baráti Kör tagsági viszony fennállását a tárgyévre, a Magyar Szekció által, központilag kibocsátott igazolvány bizonyítja. Tagsága megújításakor az ezzel megbízott, köteles ellenőrizni, a tag pedig köteles igazolni, hogy az IPA Baráti Kör tagsági viszony alapfeltételei fennállnak-e. Az IPA Baráti Kör tagsági igazolványa (plasztik kártya) a Magyar Szekció tulajdona. Tagsági nyilvántartás A szervezet titkára köteles a tagokról nyilvántartást vezetni. A tagok által jóváhagyott adatkezelés kiterjed az IPA által nemzetközileg előírt személyi adatokra, valamint a tagszervezet működéséhez szükséges adatokra. Az adatok változását a tagoknak be kell jelenteniük. A szervezet titkára 30 napon belül köteles a bejelentett adatváltozást az országos nyilvántartásba továbbítani. A tagsági viszony megszűnését követően a volt tag adatait 3 évig, kizárás esetén 6 évig tárolhatók a megszűnés okának megjelölésével. Ezt követően az adatokat a nyilvántartásból törölni kell. Baráti Kör tagsági nyilvántartás Az IPA Baráti Kör tagjai belépésükkor adatlapot töltenek ki, melyben hozzájárulnak személyes adataik rögzítéséhez, az IPA Magyar Szekció, és az IPA Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet nyilvántartásában történő kezeléséhez. Az adatkezelés kiterjed az IPA által nemzetközileg előírt személyi adatokra és a szervezet működéséhez szükséges adatokra. A változást az IPA Baráti Kör tagoknak a tagszervezet elnöksége valamely tagjánál kell bejelenteniük, akik 30 napon belül továbbítják az információt az országos nyilvántartáshoz. Átigazolás esetén az IPA Baráti Kör tagnyilvántartó lapot az IPA Baráti Kör tag, vagy azon szervezet kérésére, ahová az átigazolás történt, meg kell küldeni. Az IPA Baráti Kör tag az átigazolást szóban vagy írásban kérheti, azt indokolni nem köteles. A tagsági viszony megszűnését követően a volt tag adatait 3 évig, kizárás esetén 6 évig tárolhatók a megszűnés okának megjelölésével. Ezt követően az adatokat a nyilvántartásból törölni kell Az IPA Baráti Kör tagjai adatainak kezelésére, egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló, többször módosított évi LXIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. IV. A tagok jogai, kötelezettségei A szervezet tagjának joga a szavazati jog gyakorolása; a szervezet szerveibe történő választás és választhatóság; a tagsági viszonyt kifejező igazolvány és jelkép használata; a szervezet által történő delegálást követően az IPA Magyar Szekció Országos Küldöttgyűlésén részvétel; az IPA Magyar Szekció és más IPA szervezetek rendezvényein részvétel, a szervezet eszközeinek használata, kedvezmények igénybe vétele; 5. oldal, összesen: 12

6 a szervezet testületei jogszabálysértő határozatának - a tudomásra jutástól eltelt 30 napon belüli - bíróság előtti megtámadása. Az IPA Baráti Kör tagja jogosult: tagsági jogait gyakorolni, az IPA azon rendezvényein részt venni, melyek az IPA Baráti Kör tagjai számára is nyitottak, az IPA Baráti Kör tagsági viszonyt kifejező igazolvány használatára, a tagszervezet taggyűlésén, küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt venni, ugyanakkor nem választhat, és nem választható. Az IPA Baráti Kör tagok névjegykártyáján az IPA Baráti Kör Tag - aranydiplomás IPA Baráti Kör tagoknál Aranydiplomás IPA Baráti Kör Tag - felirat megengedett. A tag köteles: a kitűzött célok elérését tevékenyen elősegíteni; tartózkodni az olyan cselekedetektől, melyek az IPA Magyar Szekció, illetve a szervezet jó hírnevét (tekintélyét) csorbítják; a szervezethez fűződő kötelezettségeit teljesíteni; tagdíjat fizetni; a tagdíjfizetési kötelezettség a tagfelvétel napjával kezdődik és a tagsági viszonynak fenntartása esetén az éves tagdíjat a tárgyévet megelőző év december 31.-ig megfizetni; hozzájárulni a nemzetközileg előírt (igazolványában szereplő) személyi adatainak és a tagszervezet működéséhez szükséges egyéb adatainak a nyilvántartásához; betartani az Alapszabályt, végrehajtani a közgyűlés és a vezetőség által hozott határozatokat. Az IPA Baráti Kör tag köteles: tagsági díjat fizetni, a célok elérését tevékenyen elősegíteni, tartózkodni az olyan cselekedetektől, melyek az IPA jó hírnevét, tekintélyét csorbítják, a szervezethez fűződő kötelezettségeit (vállalásait) teljesíteni, betartani az Alapszabályban és a rá vonatkozó szabályozásban foglaltakat, az IPA Baráti Kör tagsági viszony megszűnése esetén a tagsági igazolványt a kiállító szervezetnek visszaszolgáltatni. V. A szervezet vagyona, gazdálkodása 1.) A szervezet gazdálkodása non- profit jellegű, céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 6. oldal, összesen: 12

7 2.) Vagyona elsősorban a tagok által befizetett díjakból, szponzori támogatásokból, az IPA Baráti Kör tagjainak támogatásából, egyéb forrásokból (saját rendezvényi bevételeiből, a szervezet céljait támogató egyéb ajándékozásokból) képződik. 3.) Az IPA Baráti Kör tagdíja a tagszervezet közgyűlése által meghatározott mértékű, melyből az IPA Magyar Szekció felé részarányos befizetést nem kell teljesíteni. Az IPA Baráti Kör tag a tagdíján kívül mind természetben, mind a pénztárba történő befizetéssel is - kötelezően meg nem határozott mértékben és formában - segítheti a tagszervezetet céljainak elérésében. A felajánlást a szervezeti élet rendezvényeinek éves tervezhetősége érdekében éves mértékben kell feltüntetni a Baráti Kör tagjelentkezési lapon. Az IPA Baráti Kör tagsági igazolvány kiállításával kapcsolatos költségeket azonban a tagszervezet fedezi. 4.) Vagyonával a vonatkozó jogszabályok, valamint az Alapszabály rendelkezései szerint, a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 5.) A közgyűlés a gazdasági és pénzügyi feladatok, továbbá a pénztárosi teendők ellátására gazdasági referenst köteles megbízni. A gazdasági referens a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről évenként jelentést készít és beszámol a közgyűlésnek 6.) A szervezet Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot alakít. 7.) A szervezet az általa választott pénzintézetnél önálló számlát köteles nyitni, illetve vezetni. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot az elnök és a titkár vagy a gazdasági referens (kincstárnok), az elnök akadályoztatása esetén, a titkár és a gazdasági referens együttesen gyakorolja. 8.) A szervezet a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért nem felelnek. 9.) A tisztségviselők munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik. VI. A szervezet felépítése és működése A szervezet testületei: 1. Közgyűlés 2. vezetőség 3. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Közgyűlés: 1.) A közgyűlés a tagok összessége, a szervezet legfelsőbb döntéshozó szerve. Jogosult a szervezet bármely ügyében dönteni. 2.) A közgyűlés ülései nyilvánosak. A jelenlévő tagok egyharmadának indítványára, amennyiben ezt a körülmények indokolják, vagy egyéb rendelkezések szabályozzák, részben vagy egészben a nyilvánosság kizárásával is lefolytatható. 3.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok fele + 1 (egy) fő jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén külön értesítés nélkül a 30 percen belül ugyanazon napirendi pontokkal megismételt Közgyűlés az eredeti napirend szerinti kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a tagokat az eredeti meghívóban a távolmaradás következményeire figyelmeztették. 7. oldal, összesen: 12

8 4.) A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az előző évi tevékenységről szóló vezetőségi beszámolót és az éves költségvetést tárgyaló közgyűlést minden év február 15- ig kell össze hívni. 5.) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha: a vezetőség, vagy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság többségi döntéssel indítványozza, a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, a bíróság elrendeli. A rendkívüli közgyűlést az indítvány előterjesztésétől számított 15 napon belül össze kell hívni. 6.) A közgyűlést a szervezet elnöke hívja össze és vezeti az ülést. A tagokat a Közgyűlés helyéről, idejéről és napirendjéről szóló tájékoztatással elektronikus levélben, a szervezet weboldalán történő közzétételben, elektronikus elérhetőség hiányában papír alapon, írásban, a közgyűlés napját megelőzően 14 nappal korábban kell értesíteni. 7.) A közgyűlés napirendjei közzé fel kell venni azt az indítványt, amelyet a tagok több mint egyharmada a közgyűlést megelőző 10 nappal írásban kezdeményez. 8.) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben nyílt szavazással dönt. Titkos szavazást kell tartani a szervezet vezetőségi tagjainak, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak, valamint az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűlésén részt vevő küldött és 2 megfigyelő megválasztásakor, ha a jelenlevő szavazásra jogosult tagok egyharmada meghatározott ügyben ezt indítványozza. 9.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: (a) az alapszabály elfogadása és módosítása; (b) a szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása; (c) a szervezet megszűnésének kimondása, ennek megfelelően rendelkezés a meglévő vagyonról; (d) a vezetőség és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; (e) a költségvetés és a költségvetésről szóló beszámoló elfogadása; (f) a Magyar Szekció Küldöttgyűlésén résztvevő küldött és megfigyelők megválasztása, visszahívása; a megválasztottak a mandátuma három évre szól, ezt követően újraválaszthatók; (g) az éves tagdíj meghatározása; (h) az IPA Baráti Kör éves tagdíjának megállapítása, (i) a vezetőség éves beszámolójának megvitatása, elfogadása; (j) tag kizárása; (k) éves munkaterv és rendezvényterv elfogadása; (l) döntés mindazokban a kérdésekben, amit az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal. 10.) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekben a szavazásra jogosult tagok egyszerű többségi szavazatával dönt. 11.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök, a titkár és a közgyűlésen megválasztott legalább két tag aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét, időpontját, a napirendet, a lényeges javaslatokat, indítványokat, a szavazás eredményét és a határozatot, a felelősöket és a határidőt. A határozatokról évenkénti sorszámozással nyilvántartást kell vezetni. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a tagok által aláírt részvételi ív. 8. oldal, összesen: 12

9 Vezetőség A szervezet végrehajtó, képviseleti és ügyintéző szerve a vezetőség, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A vezetőség 8 főből áll. Tagjai: elnök, 3 alelnök (jogi, koordinációs; stratégiai, szakmai és a nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök), titkár, irodavezető, 2 referens (gazdasági, és kommunikációs). A vezetőség tagjainak mandátuma három évre szól. A vezetőség tagjai újraválaszthatók. A vezetőség tagjait a közgyűlés a szavazásra jogosult tagok egyszerű többségének szavazatával visszahívhatja, ha a vezetőség tagja: az alapszabályból eredő kötelezettségét felróhatóan súlyosan megszegi, felróható magatartásával a szervezetnek erkölcsi, anyagi kárt okoz. A vezetőség ülései nyilvánosak, azon a szervezet bármely tagja részt vehet, illetve arra bárki meghívható. A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Ügyrendjét maga állapítja meg, üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A vezetőség határozatképes, ha az ülésén legalább öt vezetőségi tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, vagy az őt helyettesítő vezetőségi tag szavazata dönt. Az ülésekről a titkár emlékeztetőt készít, melyet a résztvevők aláírásukkal hitelesítenek. A vezetőség feladat- és hatásköre: a beérkezett indítványok, kérelmek megvitatása és az ezekkel kapcsolatos döntések meghozatala; a közgyűlések megszervezése; két közgyűlés közötti időben ügyvezető testületként működik; gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; előterjeszti a szervezet éves munka- és rendezvénytervét; együttműködik az IPA Magyar Szekcióval és más IPA szervezetekkel; a szervezet nevében megállapodásokat köt az alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében; vezeti a szervezet nyilvántartásait, eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek; gondoskodik a kiadott igazolványok érvényesítéséről; elkészíti a szervezet éves költségvetésének tervezetét; dönt az anyagi-, technikai eszközök felhasználásáról; dönt a pályázati lehetőségek igénybevételéről, a Baráti Kör tagok felvételéről; a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével, minden más vitás kérdésben jogosult dönteni; gazdálkodásáról és tevékenységéről az éves értékelő közgyűlésen beszámol; internetes weboldalán keresztül tájékoztatja a tagságot minden, a tagságot érintő IPA kérdésben, különös hangsúlyt fektetve az IPA rendezvényekre. A vezetőség tagjainak feladatköre: Elnök vezeti a közgyűlés és a vezetőség tanácskozásait; ellátja a szervezet képviseletét; a szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jogot a titkárral vagy a gazdasági referenssel együttesen gyakorolja; 9. oldal, összesen: 12

10 az éves közgyűlésen beszámol a vezetőség tevékenységéről; döntéseiért, feladatai ellátásáért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel; felel a szervezet jogszabályszerű gazdálkodásáért és működéséért. Stratégiai és szakmai alelnök kapcsolatot épít ki a társszervekkel, valamint más társadalmi szervezetekkel; az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti és képviseli a szervezetet; koordinálja a szervezet szakmai tevékenységét; ellátja a közgyűlés, illetve a vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; feladatai ellátásáért a vezetőségnek tartozik beszámolni. Jogi, koordinációs alelnök jogi szempontból figyelemmel kíséri a vezetőség, illetve a közgyűlés döntéseit; előkészíti a társszervekkel, valamint más társadalmi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat; figyelemmel kíséri a szervezet tevékenységére vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály betartását; ellátja a közgyűlés, illetve a vezetőség által hatáskörébe utalt ügyeket; feladatai ellátásáért a vezetőségnek tartozik beszámolni. Nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök az éves munkaterv szerint eseményszerűen szervezi a külföldi programokat; koordinálja a nemzetközi kapcsolatokat; kimutatást készít a fogadott és kiutazó csoportokról; nyilvántartást vezet az IPA nemzetközi pihenőházairól; ellátja a közgyűlés, illetve a vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; feladatai ellátásáért a vezetőségnek tartozik beszámolni. Titkár vezeti a szervezet nyilvántartásait, a szervezetről adatokat szolgáltat az IPA Magyar Szekció részére; a közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet, a vezetőség üléseiről emlékeztetőt készít; gondoskodik a kiadott igazolványok érvényesítéséről; előkészíti a szervezet éves munka és rendezvénytervét; irányítja a szervezet szervezési tevékenységét; az éves munkaterv szerint szervezi a kulturális és sport programokat; koordinálja a gyermek táborok szervezését; elkészíti a szórólapok, bemutató anyagok tervezetét; a közgyűlés és a vezetőség által hozott döntésekről, határozatokról értesíti az érintetteket; (az értesítést, amennyiben a döntés csak meghatározott személyt vagy személyeket érint, úgy levél útján kell megtenni. Ha minden tagot érintő, általános döntésről van szó, úgy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal objektumaiban lévő hirdetőtáblán és a szervezet honlapján kell azt közzétenni.) a szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnökkel, az elnök akadályoztatása esetén Gazdasági referenssel együttesen gyakorolja; ellátja a közgyűlés, illetve a vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; folyamatos tájékoztatást ad az IPA nemzetközi rendezvényeiről; feladatai ellátásáért a vezetőségnek tartozik beszámolni. 10. oldal, összesen: 12

11 Gazdasági referens /kincstárnok/ elkészíti a szervezet éves költségvetésének tervét; gondoskodik a beszedett tagdíjak nyilvántartásáról; a szervezet gazdálkodásáról éves jelentést készít, amelyről a vezetőség és a közgyűlés előtt beszámol; vezeti a számlakönyvet; a szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnökkel, az elnök akadályoztatása esetén a titkárral együttesen gyakorolja; ellátja a közgyűlés, illetve a vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; feladatai ellátásáért a vezetőségnek tartozik beszámolni. Kommunikációs referens tagszervezet weboldalának szerkesztése; intézkedik az internetes honlap frissítéséről hirdetések időben történő megjelenéséről; tag és Baráti Kör tagtoborzás; Irodavezető az elnök iránymutatása szerint vezeti a szervezet irodáját; kezeli az irodába érkező küldeményeket, gondoskodik az irodai eszközökről, vezeti a szervezet eszköznyilvántartását, koordinálja és kezdeményezi a segélyezéseket, humanitárius segítségnyújtásokat, gyűjtéseket; kapcsolatot tart az üzemeltetőkkel. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladat- és hatásköre Vizsgálja a szervezet jogszabályszerű gazdasági működését. A szervezet gazdálkodásáról felvilágosítást kérhet. A közgyűlés elé éves költségvetés és a költségvetésről szóló beszámoló a Bizottság véleményével terjeszthető. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság három tagból áll (elnök és két tag). A tagok mandátuma 3 évre szól. A tagok választására és visszahívására a vezetőség tagjainak választására és visszahívásának szabályai az irányadók A megválasztottak megbízatása megszűnik: a megbízási idő lejártával; a tagsági viszony megszűnésével; a tisztségről lemondással; a tisztségből visszahívással; a szervezet megszűnésével, átalakulásával. A választás szabályai Jelölés: A jelölést a közgyűlés által megválasztott Jelölőbizottság végzi. A vezetőség, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint a Küldöttgyűlés tagjára és a megfigyelőkre a közgyűlésen bármely tag állíthat jelöltet, ekkor az a tag lesz a jelölt, akit a közgyűlés szavazásra jogosult tagjainak 1/3-a nyílt szavazással támogat. A jelölést a jelöltnek el kell fogadnia. 11. oldal, összesen: 12

12 A vezetőség és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói. A választás menete: A jelölőlistát a szavazásra jogosult tagok nyílt szavazással, egyszerű többséggel fogadják el. A választás titkos, a szavazatok leadása az arra elkészített szavazólapon történik. Valamennyi szavazásra jogosult egy szavazati joggal élhet. A szavazatok leadása után az előzetesen felállított és a közgyűlés által elfogadott szavazatszámláló bizottság ellenőrzi és összeszámolja a leadott voksokat. A jelöltek közül azok kerülnek megválasztásra, akik az Alapszabály szerint előírt érvényes szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség, illetőleg ha többes jelölés esetén egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges számú szavazatot, akkor a szavazást meg kell ismételni az egyenlő számú szavazatot, illetőleg a két legtöbb szavazatot kapó jelölt vonatkozásában és a szavazataránytól függetlenül azt a jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. VII. A Szervezet megszűnése A szervezet megszűnik, ha: a közgyűlés a szervezet feloszlását kimondja; a tagok száma tíz alá csökken; más társadalmi szervezettel való egyesülés esetén; megszűnését a bíróság kimondja. A szervezet vagyonáról a céllal összhangban a feloszlást, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést kimondó közgyűlés határoz. VIII. Vegyes rendelkezések A közgyűlés a szervezeti célok elérése, a szervezeti tevékenység szervezésében való eredményes közreműködéséért tagjait tárgyjutalomban és erkölcsi elismerésben részesítheti. A szervezet tag-, tagdíjfizetési-, eszköz-, valamint határozat-nyilvántartást vezet. ZÁRADÉK: Az Alapszabályt a január 27-én megtartott közgyűlés elfogadta. A közgyűlés határozata értelmében az elfogadás napján hatályba lépett. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV törvény , és az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései az irányadók. Budapest, január oldal, összesen: 12 Boros Ottó elnök

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉGI SZERVEZETE 2 ALAPSZABÁLYA. I. A Szervezet neve, székhelye, jogállása

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉGI SZERVEZETE 2 ALAPSZABÁLYA. I. A Szervezet neve, székhelye, jogállása INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 1 MAGYAR SZEKCIÓ Készenléti Rendőrség Ipa Szervezete 1101 Budapest, X. ker. Kerepesi út 47-49. Levélcím: 1903 Budapest, Pf.:314; e-mail: ipa.kre@gmail.com Városi: +36-1-432-73-35;

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) MAGYAR SZEKCIÓ Szombathelyi Szervezet 9701 Szombathely, Petőfi S. u. 1/b.; Pf.325. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ ALAPSZABÁLYA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ ALAPSZABÁLYA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve és székhelye I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Neve: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ Angol elnevezése: INTERNATIONAL

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008.

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Elfogadta a 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlés 1 ALAPSZABÁLY Az Európai TPM Intézet elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete PÁKE ALAPSZABÁLYA A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember 12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS Alapszabály I. Általános bevezetés 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS 2./ Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 3./ Az Egyesület működési

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben