INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet *** 1043 Budapest, Temesvári u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet *** 1043 Budapest, Temesvári u. 7-9. E-mail: ipa.vam@vam.gov."

Átírás

1 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet *** 1043 Budapest, Temesvári u Adó szám: Számla szám: OTP INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA I. A szervezet neve, székhelye, jogállása A szervezet neve: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALI SZERVEZET (továbbiakban szervezet) Rövidített neve: IPA Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet (IPA NAV ) Szervezet székhelye: Budapest, Fiumei út 6. címe: Jogállása: Az IPA NAV a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény , az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerint, az IPA Nemzetközi és Magyar Szekció Alapszabályával összhangban működő önálló jogi személy. Képviselete: A szervezetet az elnök, akadályoztatása esetén a stratégiai, szakmai alelnök képviseli. A képviseletre jogosult személy a vezetőség tagjainak egyes konkrét ügyek ellátására megbízást adhat. II. A szervezet tevékenységi köre, célja A szervezet tevékenységi köre kiterjed a céljaival és az IPA Nemzetközi Alapszabályával összhangban álló tevékenységi formára, amely a tagok közötti szakmai kapcsolatokat és a bajtársiasságot erősíti. A szervezet politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független. A szervezet elismeri és magáénak vallja a Nemzetközi Rendőr Szövetség (IPA) 1. oldal, összesen: 12

2 célkitűzéseit. A Servo per Amikeco (barátsággal szolgálni) nemzetközi jelmondat szellemében célja: a szervezeti tagok és más IPA szervezetek tagjai közötti barátság ápolása, sokoldalú segítségnyújtás a tapasztalatcsere előremozdításához; az IPA tagsági kötelezettségek teljesítésének és a jogok gyakorlásának elősegítése; a személyi és szakmai kapcsolatokat ápoló kulturális, sport és szakmai rendezvények megszervezése; egészségmegőrzés, betegség megelőzés, rehabilitáció a tagok gyermekei csereprogramjainak, valamint a fiatalok nemzetközi találkozóinak támogatása; felvilágosító munka végzése, az állampolgárokkal való erősebb kapcsolat megvalósításához, a pozitív nemzeti adó- és vámhivatali kép kialakításához; a lakosság és a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a civil szervezetek közötti együttműködés javítása; az időszerű biztonságpolitikai célkitűzések megvalósításának segítése, támogatása, a közrend és a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. A célok megvalósítása érdekében: találkozókat, konferenciákat, kulturális és sport rendezvényeket szervez, egészségmegőrző, betegség megelőző, rehabilitációs célú felvilágosításokat tart, egészségügyi szolgáltatókkal, gyártókkal folytatott együttműködés során segíti az IPA tagok és baráti kör, valamint azok hozzátartozói kedvezményes ellátását kiadványokat készít és ad ki, pályázatokat ír ki IPA Baráti Kört hoz létre. Tagok lehetnek: III. Szervezeti tagsági viszony 1./ (a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV) állományába tartozó pénzügyőrök, (b) a NAV Vám- és Pénzügyőri Szakmai Elnökhelyettesének felügyelete alá tartozó szervezeti elemek kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói, (c) a NAV Bűnügyi Főigazgatósága és szerveinek kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói, (d) a NAV állományának az a-c pontban nem említett tagjai közül azok, akik december 31-én a Vám- és Pénzügyőrség köztisztviselői, közalkalmazotti állományába tartoztak, és évben érvényes IPA tagsággal rendelkeztek. (e) a Rendőrtiszti Főiskolán hallgatói jogviszonyban állók; 2. oldal, összesen: 12

3 (f) a Rendőrség hivatásos állományának tagjai, köztisztviselői és közalkalmazottai; (g) valamint a Vám- és Pénzügyőrség, a Rendőrség, a Határőrség személyi állományából nyugállományba vonultak. Az (a-d) pont alá tartozók amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományából vonultak nyugdíjba nyugállományba vonulásukat követően is, 2./ akik a szervezet célkitűzéseivel egyetértenek, azok megvalósításában közreműködést vállalnak, a szervezet alapszabályát magukra nézve kötelezően elfogadják, nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától és a (g) pont kivételével legalább egy éves szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek. 3./ A jelentkezők tagfelvételüket írásban kérik. A szervezet vezetősége (a továbbiakban: vezetőség) köteles a feltételek meglétét vizsgálni. A tagfelvételt megtagadó döntés ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a szervezet közgyűléséhez lehet fordulni. Az IPA Baráti Kör tagja lehet: 4./ (a) az a magyar és nem magyar állampolgár, aki az IPA célkitűzéseit, alapszabályát elfogadja, büntetlen előéletű, (b) feddhetetlen magánéletű, 3. oldal, összesen: 12 (c) legalább két olyan IPA tag vagy IPA Baráti Kör tag ajánlásával bír, aki legalább egyéves tagsági viszonnyal rendelkezik (d) akit az elnökség valamely tagja részletes motivációs beszélgetést követő javaslata alapján, az Elnökség egyhangúan, soron következő ülésén a Baráti Kör tagjaként elfogad. 5./ A NAV állományába tartozó Baráti Kör tagok felvételére a III. 3. pontban foglaltakat kell alkalmazni. 6./ Az Elnökség bármely tagja, az Elnökség felé indokolás-köteles vétójoggal élhet a Baráti Kör tagjaként történő felvétel ellen, a tagjelölt felé az elutasító döntést azonban az Elnökség nem köteles megindokolni. A tagsági viszony megszűnik: törléssel a tag halála esetén, a nyugdíjba vonulást kivéve a tagsági viszony létesítésének alapfeltételeként meghatározott jogviszony megszűnésekor, a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő harmadik hónap végén, de legkésőbb a tárgyév utolsó napján; kilépéssel, melyet a vezetőségnek írásban be kell jelenteni; kizárással a tagsági kötelezettségek súlyos és vétkes megszegése esetén a közgyűlés egyszerű döntési többsége alapján; a szervezet megszűnésével. A vezetőség, a tudomására jutott valamely tagsági kötelezettség súlyos megszegésének gyanúja esetén vizsgálatot indít, és ennek eredményétől függően javaslatot készít a közgyűlés számára. Az eljárás megindításáról és annak okáról írásban értesíti az eljárás alá vont tagot. A tag kérésére meghallgatást tart, egyéb esetben a tudomására jutott adatok alapján készít javaslatot. A közgyűlés 3. oldal, összesen: 12

4 határozatát a kizárt tag részére írásban megküldi, melyben a kizárás ténye mellett fel kell tüntetni a jogorvoslati lehetőséget is. A kizárási eljárás részletes szabályait a szervezet etikai szabályzata tartalmazza. A tagsági viszony megszűnése esetén a vezetőség a nyilvántartásból törli, és erről írásban tájékoztatja a tagot. Az IPA Baráti Kör tagsági viszony megszűnik: az IPA Baráti Kör tag halálával, kilépéssel, mely bármikor megtehető, amennyiben az IPA Baráti Kör tagsági viszony fenntartásának alapfeltételei a továbbiakban nem állnak fenn, a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő harmadik hónap végén, de legkésőbb a tárgyév utolsó napjával, kizárással. Méltatlanná válás esetén a tagszervezet elnöksége külön eljárásban dönt az IPA Baráti Kör tag kizárásáról, melyet az IPA Baráti Kör taggal írásban, határozati formában közöl. Az IPA Baráti Kör tagsági viszony bármely okból történő megszűnése annak végleges és visszavonhatatlan megszűnését eredményezi. A Baráti Kör tag jogosult: tagsági jogait gyakorolni, az IPA azon rendezvényein részt venni, melyek az IPA Baráti Kör tagjai számára is nyitottak, az IPA Baráti Kör tagsági viszonyt kifejező igazolvány használatára, a tagszervezet taggyűlésén, küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt venni, ugyanakkor nem választhat, és nem választható. Tagsági igazolvány A tagokat a szervezet köteles tagsági igazolvánnyal és igény szerint gépkocsi- emblémával ellátni, amelyek az IPA Magyar Szekció tulajdonát képezik. Az igazolvány és a gépkocsi- embléma kiadásával kapcsolatos költségtérítés összegét az IPA Magyar Szekció állapítja meg. A tagsági viszony fennállását a Magyar Szekció által központilag, évente kibocsátott igazolvány igazolja. Az IPA Magyar Szekció külön határozata irányadó a tagdíj befizetésének a gépkocsi emblémán történő igazolására. Az érvényesítéskor az ezzel megbízott személy köteles ellenőrizni, a tag pedig köteles igazolni, hogy a tagsági viszony alapfeltételei fennállnak-e. A tagsági viszony megszűnése esetén a tag köteles a tagsági igazolványát és a gépkocsi- emblémát a szervezet vezetőségéhez beszolgáltatni. Ennek elmaradása esetén az elnökség jogosult a bevonásra intézkedni. Az IPA emblémája védett. A szervezet által kiadott nyomtatványokon, zászlókon, a tagok névjegykártyáján, járművein használata a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megengedett. 4. oldal, összesen: 12

5 Az IPA Baráti Kör tagsági viszony fennállását a tárgyévre, a Magyar Szekció által, központilag kibocsátott igazolvány bizonyítja. Az IPA emblémája törvényesen védett, ezért a Baráti Kör tagjai az emblémát nem használhatják. Az IPA Baráti Kör tagsági viszony fennállását a tárgyévre, a Magyar Szekció által, központilag kibocsátott igazolvány bizonyítja. Tagsága megújításakor az ezzel megbízott, köteles ellenőrizni, a tag pedig köteles igazolni, hogy az IPA Baráti Kör tagsági viszony alapfeltételei fennállnak-e. Az IPA Baráti Kör tagsági igazolványa (plasztik kártya) a Magyar Szekció tulajdona. Tagsági nyilvántartás A szervezet titkára köteles a tagokról nyilvántartást vezetni. A tagok által jóváhagyott adatkezelés kiterjed az IPA által nemzetközileg előírt személyi adatokra, valamint a tagszervezet működéséhez szükséges adatokra. Az adatok változását a tagoknak be kell jelenteniük. A szervezet titkára 30 napon belül köteles a bejelentett adatváltozást az országos nyilvántartásba továbbítani. A tagsági viszony megszűnését követően a volt tag adatait 3 évig, kizárás esetén 6 évig tárolhatók a megszűnés okának megjelölésével. Ezt követően az adatokat a nyilvántartásból törölni kell. Baráti Kör tagsági nyilvántartás Az IPA Baráti Kör tagjai belépésükkor adatlapot töltenek ki, melyben hozzájárulnak személyes adataik rögzítéséhez, az IPA Magyar Szekció, és az IPA Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezet nyilvántartásában történő kezeléséhez. Az adatkezelés kiterjed az IPA által nemzetközileg előírt személyi adatokra és a szervezet működéséhez szükséges adatokra. A változást az IPA Baráti Kör tagoknak a tagszervezet elnöksége valamely tagjánál kell bejelenteniük, akik 30 napon belül továbbítják az információt az országos nyilvántartáshoz. Átigazolás esetén az IPA Baráti Kör tagnyilvántartó lapot az IPA Baráti Kör tag, vagy azon szervezet kérésére, ahová az átigazolás történt, meg kell küldeni. Az IPA Baráti Kör tag az átigazolást szóban vagy írásban kérheti, azt indokolni nem köteles. A tagsági viszony megszűnését követően a volt tag adatait 3 évig, kizárás esetén 6 évig tárolhatók a megszűnés okának megjelölésével. Ezt követően az adatokat a nyilvántartásból törölni kell Az IPA Baráti Kör tagjai adatainak kezelésére, egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló, többször módosított évi LXIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. IV. A tagok jogai, kötelezettségei A szervezet tagjának joga a szavazati jog gyakorolása; a szervezet szerveibe történő választás és választhatóság; a tagsági viszonyt kifejező igazolvány és jelkép használata; a szervezet által történő delegálást követően az IPA Magyar Szekció Országos Küldöttgyűlésén részvétel; az IPA Magyar Szekció és más IPA szervezetek rendezvényein részvétel, a szervezet eszközeinek használata, kedvezmények igénybe vétele; 5. oldal, összesen: 12

6 a szervezet testületei jogszabálysértő határozatának - a tudomásra jutástól eltelt 30 napon belüli - bíróság előtti megtámadása. Az IPA Baráti Kör tagja jogosult: tagsági jogait gyakorolni, az IPA azon rendezvényein részt venni, melyek az IPA Baráti Kör tagjai számára is nyitottak, az IPA Baráti Kör tagsági viszonyt kifejező igazolvány használatára, a tagszervezet taggyűlésén, küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt venni, ugyanakkor nem választhat, és nem választható. Az IPA Baráti Kör tagok névjegykártyáján az IPA Baráti Kör Tag - aranydiplomás IPA Baráti Kör tagoknál Aranydiplomás IPA Baráti Kör Tag - felirat megengedett. A tag köteles: a kitűzött célok elérését tevékenyen elősegíteni; tartózkodni az olyan cselekedetektől, melyek az IPA Magyar Szekció, illetve a szervezet jó hírnevét (tekintélyét) csorbítják; a szervezethez fűződő kötelezettségeit teljesíteni; tagdíjat fizetni; a tagdíjfizetési kötelezettség a tagfelvétel napjával kezdődik és a tagsági viszonynak fenntartása esetén az éves tagdíjat a tárgyévet megelőző év december 31.-ig megfizetni; hozzájárulni a nemzetközileg előírt (igazolványában szereplő) személyi adatainak és a tagszervezet működéséhez szükséges egyéb adatainak a nyilvántartásához; betartani az Alapszabályt, végrehajtani a közgyűlés és a vezetőség által hozott határozatokat. Az IPA Baráti Kör tag köteles: tagsági díjat fizetni, a célok elérését tevékenyen elősegíteni, tartózkodni az olyan cselekedetektől, melyek az IPA jó hírnevét, tekintélyét csorbítják, a szervezethez fűződő kötelezettségeit (vállalásait) teljesíteni, betartani az Alapszabályban és a rá vonatkozó szabályozásban foglaltakat, az IPA Baráti Kör tagsági viszony megszűnése esetén a tagsági igazolványt a kiállító szervezetnek visszaszolgáltatni. V. A szervezet vagyona, gazdálkodása 1.) A szervezet gazdálkodása non- profit jellegű, céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 6. oldal, összesen: 12

7 2.) Vagyona elsősorban a tagok által befizetett díjakból, szponzori támogatásokból, az IPA Baráti Kör tagjainak támogatásából, egyéb forrásokból (saját rendezvényi bevételeiből, a szervezet céljait támogató egyéb ajándékozásokból) képződik. 3.) Az IPA Baráti Kör tagdíja a tagszervezet közgyűlése által meghatározott mértékű, melyből az IPA Magyar Szekció felé részarányos befizetést nem kell teljesíteni. Az IPA Baráti Kör tag a tagdíján kívül mind természetben, mind a pénztárba történő befizetéssel is - kötelezően meg nem határozott mértékben és formában - segítheti a tagszervezetet céljainak elérésében. A felajánlást a szervezeti élet rendezvényeinek éves tervezhetősége érdekében éves mértékben kell feltüntetni a Baráti Kör tagjelentkezési lapon. Az IPA Baráti Kör tagsági igazolvány kiállításával kapcsolatos költségeket azonban a tagszervezet fedezi. 4.) Vagyonával a vonatkozó jogszabályok, valamint az Alapszabály rendelkezései szerint, a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 5.) A közgyűlés a gazdasági és pénzügyi feladatok, továbbá a pénztárosi teendők ellátására gazdasági referenst köteles megbízni. A gazdasági referens a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről évenként jelentést készít és beszámol a közgyűlésnek 6.) A szervezet Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot alakít. 7.) A szervezet az általa választott pénzintézetnél önálló számlát köteles nyitni, illetve vezetni. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot az elnök és a titkár vagy a gazdasági referens (kincstárnok), az elnök akadályoztatása esetén, a titkár és a gazdasági referens együttesen gyakorolja. 8.) A szervezet a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért nem felelnek. 9.) A tisztségviselők munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik. VI. A szervezet felépítése és működése A szervezet testületei: 1. Közgyűlés 2. vezetőség 3. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Közgyűlés: 1.) A közgyűlés a tagok összessége, a szervezet legfelsőbb döntéshozó szerve. Jogosult a szervezet bármely ügyében dönteni. 2.) A közgyűlés ülései nyilvánosak. A jelenlévő tagok egyharmadának indítványára, amennyiben ezt a körülmények indokolják, vagy egyéb rendelkezések szabályozzák, részben vagy egészben a nyilvánosság kizárásával is lefolytatható. 3.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok fele + 1 (egy) fő jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén külön értesítés nélkül a 30 percen belül ugyanazon napirendi pontokkal megismételt Közgyűlés az eredeti napirend szerinti kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a tagokat az eredeti meghívóban a távolmaradás következményeire figyelmeztették. 7. oldal, összesen: 12

8 4.) A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az előző évi tevékenységről szóló vezetőségi beszámolót és az éves költségvetést tárgyaló közgyűlést minden év február 15- ig kell össze hívni. 5.) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha: a vezetőség, vagy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság többségi döntéssel indítványozza, a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, a bíróság elrendeli. A rendkívüli közgyűlést az indítvány előterjesztésétől számított 15 napon belül össze kell hívni. 6.) A közgyűlést a szervezet elnöke hívja össze és vezeti az ülést. A tagokat a Közgyűlés helyéről, idejéről és napirendjéről szóló tájékoztatással elektronikus levélben, a szervezet weboldalán történő közzétételben, elektronikus elérhetőség hiányában papír alapon, írásban, a közgyűlés napját megelőzően 14 nappal korábban kell értesíteni. 7.) A közgyűlés napirendjei közzé fel kell venni azt az indítványt, amelyet a tagok több mint egyharmada a közgyűlést megelőző 10 nappal írásban kezdeményez. 8.) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben nyílt szavazással dönt. Titkos szavazást kell tartani a szervezet vezetőségi tagjainak, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak, valamint az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűlésén részt vevő küldött és 2 megfigyelő megválasztásakor, ha a jelenlevő szavazásra jogosult tagok egyharmada meghatározott ügyben ezt indítványozza. 9.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: (a) az alapszabály elfogadása és módosítása; (b) a szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása; (c) a szervezet megszűnésének kimondása, ennek megfelelően rendelkezés a meglévő vagyonról; (d) a vezetőség és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; (e) a költségvetés és a költségvetésről szóló beszámoló elfogadása; (f) a Magyar Szekció Küldöttgyűlésén résztvevő küldött és megfigyelők megválasztása, visszahívása; a megválasztottak a mandátuma három évre szól, ezt követően újraválaszthatók; (g) az éves tagdíj meghatározása; (h) az IPA Baráti Kör éves tagdíjának megállapítása, (i) a vezetőség éves beszámolójának megvitatása, elfogadása; (j) tag kizárása; (k) éves munkaterv és rendezvényterv elfogadása; (l) döntés mindazokban a kérdésekben, amit az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal. 10.) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekben a szavazásra jogosult tagok egyszerű többségi szavazatával dönt. 11.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök, a titkár és a közgyűlésen megválasztott legalább két tag aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét, időpontját, a napirendet, a lényeges javaslatokat, indítványokat, a szavazás eredményét és a határozatot, a felelősöket és a határidőt. A határozatokról évenkénti sorszámozással nyilvántartást kell vezetni. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a tagok által aláírt részvételi ív. 8. oldal, összesen: 12

9 Vezetőség A szervezet végrehajtó, képviseleti és ügyintéző szerve a vezetőség, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A vezetőség 8 főből áll. Tagjai: elnök, 3 alelnök (jogi, koordinációs; stratégiai, szakmai és a nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök), titkár, irodavezető, 2 referens (gazdasági, és kommunikációs). A vezetőség tagjainak mandátuma három évre szól. A vezetőség tagjai újraválaszthatók. A vezetőség tagjait a közgyűlés a szavazásra jogosult tagok egyszerű többségének szavazatával visszahívhatja, ha a vezetőség tagja: az alapszabályból eredő kötelezettségét felróhatóan súlyosan megszegi, felróható magatartásával a szervezetnek erkölcsi, anyagi kárt okoz. A vezetőség ülései nyilvánosak, azon a szervezet bármely tagja részt vehet, illetve arra bárki meghívható. A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Ügyrendjét maga állapítja meg, üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A vezetőség határozatképes, ha az ülésén legalább öt vezetőségi tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, vagy az őt helyettesítő vezetőségi tag szavazata dönt. Az ülésekről a titkár emlékeztetőt készít, melyet a résztvevők aláírásukkal hitelesítenek. A vezetőség feladat- és hatásköre: a beérkezett indítványok, kérelmek megvitatása és az ezekkel kapcsolatos döntések meghozatala; a közgyűlések megszervezése; két közgyűlés közötti időben ügyvezető testületként működik; gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; előterjeszti a szervezet éves munka- és rendezvénytervét; együttműködik az IPA Magyar Szekcióval és más IPA szervezetekkel; a szervezet nevében megállapodásokat köt az alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében; vezeti a szervezet nyilvántartásait, eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek; gondoskodik a kiadott igazolványok érvényesítéséről; elkészíti a szervezet éves költségvetésének tervezetét; dönt az anyagi-, technikai eszközök felhasználásáról; dönt a pályázati lehetőségek igénybevételéről, a Baráti Kör tagok felvételéről; a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével, minden más vitás kérdésben jogosult dönteni; gazdálkodásáról és tevékenységéről az éves értékelő közgyűlésen beszámol; internetes weboldalán keresztül tájékoztatja a tagságot minden, a tagságot érintő IPA kérdésben, különös hangsúlyt fektetve az IPA rendezvényekre. A vezetőség tagjainak feladatköre: Elnök vezeti a közgyűlés és a vezetőség tanácskozásait; ellátja a szervezet képviseletét; a szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jogot a titkárral vagy a gazdasági referenssel együttesen gyakorolja; 9. oldal, összesen: 12

10 az éves közgyűlésen beszámol a vezetőség tevékenységéről; döntéseiért, feladatai ellátásáért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel; felel a szervezet jogszabályszerű gazdálkodásáért és működéséért. Stratégiai és szakmai alelnök kapcsolatot épít ki a társszervekkel, valamint más társadalmi szervezetekkel; az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti és képviseli a szervezetet; koordinálja a szervezet szakmai tevékenységét; ellátja a közgyűlés, illetve a vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; feladatai ellátásáért a vezetőségnek tartozik beszámolni. Jogi, koordinációs alelnök jogi szempontból figyelemmel kíséri a vezetőség, illetve a közgyűlés döntéseit; előkészíti a társszervekkel, valamint más társadalmi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat; figyelemmel kíséri a szervezet tevékenységére vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály betartását; ellátja a közgyűlés, illetve a vezetőség által hatáskörébe utalt ügyeket; feladatai ellátásáért a vezetőségnek tartozik beszámolni. Nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök az éves munkaterv szerint eseményszerűen szervezi a külföldi programokat; koordinálja a nemzetközi kapcsolatokat; kimutatást készít a fogadott és kiutazó csoportokról; nyilvántartást vezet az IPA nemzetközi pihenőházairól; ellátja a közgyűlés, illetve a vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; feladatai ellátásáért a vezetőségnek tartozik beszámolni. Titkár vezeti a szervezet nyilvántartásait, a szervezetről adatokat szolgáltat az IPA Magyar Szekció részére; a közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet, a vezetőség üléseiről emlékeztetőt készít; gondoskodik a kiadott igazolványok érvényesítéséről; előkészíti a szervezet éves munka és rendezvénytervét; irányítja a szervezet szervezési tevékenységét; az éves munkaterv szerint szervezi a kulturális és sport programokat; koordinálja a gyermek táborok szervezését; elkészíti a szórólapok, bemutató anyagok tervezetét; a közgyűlés és a vezetőség által hozott döntésekről, határozatokról értesíti az érintetteket; (az értesítést, amennyiben a döntés csak meghatározott személyt vagy személyeket érint, úgy levél útján kell megtenni. Ha minden tagot érintő, általános döntésről van szó, úgy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal objektumaiban lévő hirdetőtáblán és a szervezet honlapján kell azt közzétenni.) a szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnökkel, az elnök akadályoztatása esetén Gazdasági referenssel együttesen gyakorolja; ellátja a közgyűlés, illetve a vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; folyamatos tájékoztatást ad az IPA nemzetközi rendezvényeiről; feladatai ellátásáért a vezetőségnek tartozik beszámolni. 10. oldal, összesen: 12

11 Gazdasági referens /kincstárnok/ elkészíti a szervezet éves költségvetésének tervét; gondoskodik a beszedett tagdíjak nyilvántartásáról; a szervezet gazdálkodásáról éves jelentést készít, amelyről a vezetőség és a közgyűlés előtt beszámol; vezeti a számlakönyvet; a szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnökkel, az elnök akadályoztatása esetén a titkárral együttesen gyakorolja; ellátja a közgyűlés, illetve a vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyeket; feladatai ellátásáért a vezetőségnek tartozik beszámolni. Kommunikációs referens tagszervezet weboldalának szerkesztése; intézkedik az internetes honlap frissítéséről hirdetések időben történő megjelenéséről; tag és Baráti Kör tagtoborzás; Irodavezető az elnök iránymutatása szerint vezeti a szervezet irodáját; kezeli az irodába érkező küldeményeket, gondoskodik az irodai eszközökről, vezeti a szervezet eszköznyilvántartását, koordinálja és kezdeményezi a segélyezéseket, humanitárius segítségnyújtásokat, gyűjtéseket; kapcsolatot tart az üzemeltetőkkel. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladat- és hatásköre Vizsgálja a szervezet jogszabályszerű gazdasági működését. A szervezet gazdálkodásáról felvilágosítást kérhet. A közgyűlés elé éves költségvetés és a költségvetésről szóló beszámoló a Bizottság véleményével terjeszthető. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság három tagból áll (elnök és két tag). A tagok mandátuma 3 évre szól. A tagok választására és visszahívására a vezetőség tagjainak választására és visszahívásának szabályai az irányadók A megválasztottak megbízatása megszűnik: a megbízási idő lejártával; a tagsági viszony megszűnésével; a tisztségről lemondással; a tisztségből visszahívással; a szervezet megszűnésével, átalakulásával. A választás szabályai Jelölés: A jelölést a közgyűlés által megválasztott Jelölőbizottság végzi. A vezetőség, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint a Küldöttgyűlés tagjára és a megfigyelőkre a közgyűlésen bármely tag állíthat jelöltet, ekkor az a tag lesz a jelölt, akit a közgyűlés szavazásra jogosult tagjainak 1/3-a nyílt szavazással támogat. A jelölést a jelöltnek el kell fogadnia. 11. oldal, összesen: 12

12 A vezetőség és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói. A választás menete: A jelölőlistát a szavazásra jogosult tagok nyílt szavazással, egyszerű többséggel fogadják el. A választás titkos, a szavazatok leadása az arra elkészített szavazólapon történik. Valamennyi szavazásra jogosult egy szavazati joggal élhet. A szavazatok leadása után az előzetesen felállított és a közgyűlés által elfogadott szavazatszámláló bizottság ellenőrzi és összeszámolja a leadott voksokat. A jelöltek közül azok kerülnek megválasztásra, akik az Alapszabály szerint előírt érvényes szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség, illetőleg ha többes jelölés esetén egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges számú szavazatot, akkor a szavazást meg kell ismételni az egyenlő számú szavazatot, illetőleg a két legtöbb szavazatot kapó jelölt vonatkozásában és a szavazataránytól függetlenül azt a jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. VII. A Szervezet megszűnése A szervezet megszűnik, ha: a közgyűlés a szervezet feloszlását kimondja; a tagok száma tíz alá csökken; más társadalmi szervezettel való egyesülés esetén; megszűnését a bíróság kimondja. A szervezet vagyonáról a céllal összhangban a feloszlást, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést kimondó közgyűlés határoz. VIII. Vegyes rendelkezések A közgyűlés a szervezeti célok elérése, a szervezeti tevékenység szervezésében való eredményes közreműködéséért tagjait tárgyjutalomban és erkölcsi elismerésben részesítheti. A szervezet tag-, tagdíjfizetési-, eszköz-, valamint határozat-nyilvántartást vezet. ZÁRADÉK: Az Alapszabályt a január 27-én megtartott közgyűlés elfogadta. A közgyűlés határozata értelmében az elfogadás napján hatályba lépett. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV törvény , és az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései az irányadók. Budapest, január oldal, összesen: 12 Boros Ottó elnök

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉGI SZERVEZETE 2 ALAPSZABÁLYA. I. A Szervezet neve, székhelye, jogállása

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉGI SZERVEZETE 2 ALAPSZABÁLYA. I. A Szervezet neve, székhelye, jogállása INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 1 MAGYAR SZEKCIÓ Készenléti Rendőrség Ipa Szervezete 1101 Budapest, X. ker. Kerepesi út 47-49. Levélcím: 1903 Budapest, Pf.:314; e-mail: ipa.kre@gmail.com Városi: +36-1-432-73-35;

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) MAGYAR SZEKCIÓ Szombathelyi Szervezet 9701 Szombathely, Petőfi S. u. 1/b.; Pf.325. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

International Police Association Magyar Szekció. IPA Zala Megyei Egyesülete

International Police Association Magyar Szekció. IPA Zala Megyei Egyesülete International Police Association Magyar Szekció Zala Megyei Egyesülete 8900. Zalaegerszeg, Balatoni u. 4. Tel. fax.: 92/311-510; e-mail: ipa@zala.police.hu INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ ALAPSZABÁLYA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ ALAPSZABÁLYA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve és székhelye I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Neve: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ Angol elnevezése: INTERNATIONAL

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA INTERNATIONAL POLlCE, ASSOCIATION (IPA) MAGYAR SZEKCIO Szombathelyi Szervezet 9701 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1lb.; Pf.325. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben