szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. 23. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST"

Átírás

1

2

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 51. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Arany László Tamás Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, november Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM 0 ÁLTALÁNOS MŰVEK En cik lo pé di ák, ál ta lá nos le xi ko nok Boulard, Denis Baldurinos, Pierre Egyszer volt : az emberiség történetének képes en - cik lo pé di á ja. Bu da pest : Manó Kv., p. ; 29 cm ISBN kö tött : 4990, Ft világtörténelem művelődéstörténet gyermekkönyv en cik lo pé dia i Gy Ma már több ge ne rá ció is fel nőtt Al bert Barillé Egy - szer volt ke ret cí mű is me ret ter jesz tő rajz film so ro - za ta in, be mu tat va az em be ri test mű kö dé sét, a Föld kró ni ká ját, vagy épp az em be ri ség tör té ne tét. Ez utóbbi alap ján ké szült ez a nagy ala kú, ren ge teg szí nes rajz zal és fo tó val il luszt - rált, el ső sor ban a kis is ko lás kor osz tály nak szó ló en cik lo pé dia, amely öt nagy te - ma ti kus rész ke re tei kö zött igyek szik a lé nyeg re szo rít koz va, ki csik nek is ér de kes té nye ket ki emel ve be mu tat ni a ci vi li zá ció tör té ne tét. Az első két fe je zet a Föld ke let ke zé sé től a kö zép kor vé gé ig (va gyis az az ték bi ro da lom vi rág zá sá - ig) tár gyal ja nem csak Eu ró pá ra szo rít koz va a je len tős tör té nel mi ese mé nye - ket, majd a re ne szánsz tól a je len ko rig tar tó idő szak ról esik szó. A foly ta tás ban ol vas ha tunk a leg je len tő sebb fel fe de zé sek ről és fel fe de zők ről, le gyen szó akár le gen dás ha jó sok ról és uta zók ról, az űr meg hó dí tá sá ról, vagy épp olyan fel ta lá - lók ról, akik nek újí tá sai nagy ban se gí tet ték a mo dern fej lő dést. Is ko lai és gye - rek könyv tá rak ba egy aránt ja va sol ha tó Elliott, ane King, Colin En cik lo pé dia gyer me kek nek. : 20., jav. kiad. Bu da pest : Park, cop p. ; 26 cm ISBN kö tött : 3500, Ft enciklopédia gyermekkönyv Gy 3

6 A ran gos an gol gyer mek könyv ki adó en cik lo pé di á ja szép, színes és részletgazdag rajzok, valamint bőséges képalá - írá sok nak te kint he tő, ol vas má nyos is mer te tő szö ve gek kettős vezetésével bemutatja bolygónkat, és felidézi az em be ri ség tör té nel mé nek leg fon to sabb epi zód ja it. Kultúrhistóriai adatok színes foglalata az Emberek című fe je - zet, míg egy-egy in for má ci ó ban gaz dag, ol vas má nyos rész a természet és a tudomány világába kalauzolja el a ki - csiket. A függelék az elmúlt száz év találmányait, techno - ló gi ai vív má nya it so rol ja fel. A ki ad vány az is ko lás korosztály számára kiemelten ajánlható. Elő ző is mer te tés, és a szer zők leg utóbb is mer te tett műve: FILOZÓFIA Pauler Ákos fi lo zó fi á ja. Frenyó Zol tán (szerk.) Bu da pest : MTA BTK Fi lo zó fi ai Int., p. ; 24 cm ISBN kö tött : 2000, Ft fi lo zó fia fi lo zó fus mun kás ság Sz Pauler Ákos ( ) egy ne ves ér tel mi sé gi csa lád szü löt te volt től ta ní tott a bu da pes ti egye te men, va - lamint elnöke lett a Magyar Filozófiai Társaságnak. A hu - szadik század egyik legjelentékenyebb rendszeralkotó fi lo zó fu sa: platonizáló ke resz tény ob jek tív ide a lis ta rend - szerének középpontjában az igazság fogalma állt. Az igaz ság ma gá nak a lét nek a vég ső alap ja, a vál to zó va ló ság mö göt ti örök, lé te sí tő ideák foglalata vallotta. Az ő életművével foglalkozott a Pázmány Péter Katoli - kus Egye tem og- és Ál lam tu do má nyi Ka rán 2013 áp ri li sá ban tar tott tu do má nyos konferencia, és az ott elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazza je - len, Frenyó Zol tán ál tal szer kesz tett kö tet. Az egyes írá sok be mu tat ják Pauler fi - lozófiai rendszerének nagy általánosságait, a logikai alapelveket vagy az ideológia fogalmát filozófiájában, értékelméletét, vallásfilozófiáját, Arisztote - lész-képét, etikáját, pedagógiai elveit, a szeretet, a humanizmus és a helyes jog fo gal ma it. Egy kü lön rész Pauler vi szo nyát mu tat ja be más filozófusokkal, így például Edmund Husserllel. A függelékben néhány, Pauler Ákos hagyatékában található dokumentum kapott helyett, a kötetet pedig színes képmelléklet zárja. Szakemberek olvasmánya. 4

7 Okkult jelenségek. Ezoterikus iskolák Ablass, Werner Engedd megtörténni az életed! : út a valódi természetedhez. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 20 cm ISBN fű zött : 1901, Ft ezoterika életvezetés A szerző azzal a köztudatban élő gondolattal számol le, amely szerint az eredményes, boldog élet garanciája a szor gos mun ka. Ez zel el len ben ő azt ál lít ja, hogy a har - mónia legfőbb akadálya épp a cselekvéskényszer, és az a téveszme, amely bizonyos feltételekhez köti a boldog - sá got. Kö te tét an nak szen tel te, hogy le szá mol jon ti zen hat fő aka dá lyo zó il lú zi ó - val. Ezek között egyebek mellett olyanok szerepelnek, mint a szeretet érzésének kötelessége, a szerelem, mint a boldogság feltétele, a tényleges létezés és a valós ér zé ke lés, az iga zi élet más hol van és a va la hol más hol kel le ne len nem ér zé - se, a kü lön le ges ség tu dat, a spi ri tu á lis út meg vál tó ere je stb. A he lyes útra hét ja - vaslat által segít rá (mentális diéta folytatása, elfogadás és figyelem gyakorlása, megszabadulás a szeretet övező mítoszoktól, nemtevés, illúziók elengedése stb.). Az összegző fejezettel záruló életvezetési tanácsadó kötet általános gyűjtőkörű könyvtárak polcaira javasolható. A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Ne szen vedj, sze ress! ( ) Hay, Louise L. (1926 ) Örök nap tár : 365 gon do lat a sze re tet je gyé ben. [S.l.] : Édes víz, p. ; 11x14 cm ISBN kö tött : 4990, Ft ezoterika sze re tet nap tár Louise L. Hay, az is mert me ta fi zi kus elő adó és szer ző ál - lí tot ta össze je len, spi rál tech ni ká val ké szült, és do boz ban ta lál ha tó öröknaptárat, amely min den nap ra meg oszt az ér dek lő dő vel egy-egy egyes szám első személyben leírt gondolatot a szeretet jegyében. Álljon itt illusztrációként a január 25-i idézet: A bennem lévő elfogadó szeretet tartós barátságo - kat köt. A kiadvány jellege okán nem könyvtári anyag. A szer ző élet raj zát ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Éld az éle ted! ( ) 5

8 Szférák a Föld és a Nap kö zött. Vay Ödön né (közrem.) : Rep - rint [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2014]. 209 p. ; 21 cm ISBN fű zött : 2500, Ft ezoterika spiritualizmus Még ja vá ban vi rág zott a spi ri tiz mus, s lép ten-nyo mon tar - tot tak di va tos sze án szo kat az ezotériára fo gé kony pol gá rok, ami kor en nek a kö tet nek az ere de ti je 1890-ben meg je lent alap já ban véve ha son ló volt a hely zet a ma gyar ki adás ide - jén, 1925-ben. A kö tet ben su gal ma zott szö veg ka pott he - lyet: egy ma gát Ágos ton nak ne ve ző, il let ve egy Ka ta lin (ez utób bi Ágos ton anyó sa ként aposzt ro fál ta ma gát) nevű szel lem üze ne tei, ame lyek Adelma mé di um (va gyis Vay Ödön né) köz ve tí té sé ben öl töt tek for mát an nak ide - jén. Az üze ne tek sok-sok egyéb mel lett olyan té má kat érin te nek, mint Is ten és a Szent lé lek mi ben lé te, vagy a bűn, az ön gyil kos ság, a fös vény ség, a po gány ság, a rab lás stb. ódi u mai. Ké sőbb (a kö tet má so dik fe lé ben) más en ti tá sok is szóhoz jutnak egy-egy alfejezet erejéig. Spiritizmus iránt érdeklődő olvasók figyelmébe ajánlható. A szer ző ről ld. és leg utóbb is mer te tett műve: Szel lem, erő, anyag ( ) Fi lo zó fi ai irány za tok Déry At ti la (1954 ) Alak és for ma. Bu da pest : Kairosz, p. ; 20 cm ISBN fű zött : 2700, Ft fi lo zó fi ai rend szer vi lág kép vi lág né zet Sz Ere de ti leg a stí lu sok ról szólt vol na a könyv, ám ahogy kez - dett formát ölteni a szöveg, a téma is kibővült, általánosabb lett, míg vé gül a szer ző két nagy fo ga lom, az alak és a for ma tárgyalására vállalkozott derül ki Déry Attila építészettörténész bevezetőjéből. Ily módon általánosabb érvényűvé vált a szöveg, s ennek okán a szakközönség mellett ajánlható érdeklődő laikusok szá má ra is. Az első rész ben a szer ző a leg fon to sabb fo gal ma kat (az ala kot, a for mát, a te ret, az időt és a töb bit) ma gya ráz za. Ez után olyan kér dés kö rö ket jár kör be, mint a térben létező élet, az ember mindenséggel (beleértve Istent is) és a társadalommal alkotott kapcsolata, elemzi történelmi fogalmainkat, valamint a társadalom szerve - zetésről elmélkedik, olyan témákat érintve, mint az állam, az ideológia és hatalom, a demokrácia, a rejtőzködő hatalom, vagy a nagy közösségek válságai. Az építé- 6

9 szettörténeten és -elméleten messze túlmutató, filozófiai mélységű írás művelt, gyakorlott olvasót igényel. A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Épí té sze ti szak ki fe je - zé sek szó tá ra ( ) Pszi cho ló gia Forward, Susan Mér ge ző szü lők : ho gyan sza ba dul junk meg fáj dal mas örök sé gük től, és nyer jük vissza éle tün ket? : 4. kiad. Bu - da pest : Hát tér, cop p. ; 18 cm (Lélek kontroll) ISBN fű zött : 2990, Ft lel ki tra u ma pszi cho te rá pia csa lád te rá pia csa lád - szo ci o ló gia Egy példával vezeti be az olvasót a szerző könyve témájá - ba: rámutat, miért akar válni hirtelen haragú férjétől a felesége, holott szeretik egymást. A férfi ugyanis apjától elszenvedett gyermekkori traumái miatt képtelen békés családi együttlétre. Susan Forward cáfolja, hogy cselekedeteiért mindenki maga a felelős, legalábbis pszicholó gi ai ér te lem ben nem, mert a szü lők tet ték olyan ná, ami lyen né vált. Sen ki nem fe - le lős azért, amit véd te len gyer mek ként a szü lők vele tet tek, vi szont fe le lős azért, hogy most, felnőttként lépéseket tegyen a megváltoztatásért. Ennek a változtatásnak elősegítését szolgálja a kötet, amelynek első felében azokat az eseteket írja le, amelyeket a mérgező szülők elkövetnek az istenített szülőktől az alkoholistákon és a testi erőszaktevőkön át a szexuális erőszaktevőkig. A részletes, esetleírásokkal illusztrált részt követően életünk visszanyerésének folyamatát írja le, melynek első talán meglepő lépése, hogy nem kell megbocsátani a szülőnek. Saját terapikus tapasztalata ugyanis, hogy akik ezzel próbálkoztak, azok önbecsülésüket veszítették el. Szin tén el tér a meg szo kott meg íté lés től az a lé pés, amellyel a szü lők től való függetlenedést javasolja a szerző: bizonyos mértékű önzés kell ahhoz, hogy az öndefiníció első lépései megtörténjenek. A gyermekkori traumák legborzalmasabb válfaja az incestus, a szülőtől származó szexuális zaklatás. Ennek gyógyítására konk rét te rá pi át ír le, ame lyet még arra az eset re is ja va sol, ha va la ki már pró bál ko - zik gyógyító terápiával. Meggyőződése szerint ez az egyetlen eljárás, amely sikerre vezethet. Családsegítő szakemberek mellett mindazoknak hasznos olvasmánya lehet, akik gyermekkori traumával küszködnek. Elő ző ki adás és a szer ző leg utóbb aján lott műve: A so ro zat ban leg utóbb: Kom mu ni ká ci ós stílusok ( ) A szer ző ről ld.:

10 ung, Carl Gustav ( ) Az alkimista elképzelésekről. Budapest : Scolar, cop p., [40] t. ; 23 cm (C. G. ung össze gyűj tött mun - kái. 13.) ISBN kö tött : 5950, Ft pszi cho a na lí zis al kí mia Sz Carl Gustav ung aki egyéb ként is nagy ér dek lő dés sel for dult az ezoterika felé az 1920-as évek ben kez dett el - mé lyül ten fog lal koz ni az al kí mi á val. En nek az oka az volt, hogy az al kí mia össze tett szim bo li ká já ban a tu dat - alattiból eredő ősképeket ismerte fel, s így az alkímiai ta - ní tá so kat egyéb ként ne he zen kör vo na laz ha tó lel ki-szel le mi fo lya ma tok képi manifesztációjaként értelmezte. E témakör vonzásában született a jelen váloga - tásban helyet kapott öt tanulmánya is, amelyek egyfajta bevezetésnek tekinthető - ek ké sőbb al kí mi ai té má jú mű ve i hez. Első írá sa egy régi kí nai irat hoz, Az arany vi rág titkához fű zött kom men tár, amely ben az al kí mia, a val lás és a taoiz - mus közötti összefüggéseket elemzi; a Zoszimosz lá to má sai-ban az áldozati ak - tusról, a kő és víz szimbolikájáról és a látomásról ír; a folytatásban Paracelsusról és Mercuriusról (mint ar che tí pus ról) szó ló ta nul má nya ol vas ha tó; az utol só ta nul - mányban (A bölcsek fája) a fa archetípusos tudattalan megjelenítéséről, sajátos szimbolikájáról ír, illusztrációként saját páciensei rajzai felhasználva. A kötetet füg ge lék, ben ne bib li og rá fia és mu ta tó zár ja. A so ro zat ban leg utóbb (9/1.) és a szer ző leg utóbb is mer te tett műve: Az ar che tí - pu sok és a kol lek tív tu dat ta lan ( ) Mesepatika avagy 25 lé lek gyó gyí tó Grimm-me se. Guttenberg, Stephanie zu (szerk.) Fischer, Silke (vál.) Philipp, Bernd (vál.) Bu da pest : Of fi ci na, p. ; 25 cm ISBN kö tött : 3699, Ft me se te rá pia gyer mek lé lek tan né met iro da lom gyer - mek iro da lom mese i Gy Noha a me sék min den gyer kőc nek aján lot tak, ezt a gyűj te - ményt most kifejezetten problémás kicsiknek és szüleik - nek ál lí tot ta össze Stephanie zu Guttenberg szer kesz tő. Hiszen a mesék közösséget teremtenek, megelőző hatásuk van, fejlesztik a kreati - vi tást és min dig a si ker ről szól nak ahogy azt a kö tet ele jén ol vas ha tó me se-ki ált - ványból megtudhatjuk. A huszonöt lélekgyógyító történet a Grimm-testvérek 8

11 óriási gyűjteményéből lett kiválogatva. A szempont ezúttal nem az volt, hogy a legismertebbek kapjanak helyet a kötetben, hanem hogy segítséget nyújtsanak sok-sok egyéb mellett olyan gondokra, mint az iskolai gúnyolás, a motiválatlanság, a fleg ma ság, az irigy ség, a túl zott becs vágy, az internetfüggőség, a ma kacs ság, a testi fogyaték, az önirónia hiánya, az ítélkezés, vagy az önbizalomhiány. A mesék előtt és után is értelmezési és életvezetési tanácsok olvashatóak. A szöveget igényes színes rajzok illusztrálják Pető Katalin A csodálatos csecsemő : pszichoanalízis és határterületei : össze gyűj tött ta nul má nyok. Bu da pest : Oriold, p. ; 24 cm ISBN fű zött : 3500, Ft pszi cho a na lí zis ta nul mány gyűj te mény Sz A kötetben Pető Katalin pszichoterapeuta tanulmányai kaptak helyet; ezek mindegyike volt már publikálva más fórumokon (túlnyomó részt szaklapokban), tartalmuk csak annyit változott, hogy ame lyik nél szük ség volt rá, azt a szer ző át dol goz ta, aktualizálta, esetleg kibővítette. Az összeállításban szereplő összesen tizennyolc írást hat tematikus fejezetbe lett szerkesztve. Az elsőben a pszichoanalitika hajnalával foglalkozik: Freuddal, a személyiségzavarokkal, az empátiával és a projektív identifikáció val. A foly ta tás ban szó esik a csecsemőmegfigyelésről és szelfpszichológiáról, a reg resszi ós mód szer ről (s ezen be lül Ferenczi Sán dor és Bá lint Mi hály mun kásságáról), a pszichoanalízis és a neurológia kapcsolatáról, a pszichoanalízis (álomfejtés) fejlődési ívéről, valamint arról, hogy a közelmúlt történelme miként hatott az identitásfejlődésre (holokauszt-túlélők és leszármazottaik, Zelig-jelenség ). A szakközönség figyelmébe ajánlható kötet végén mutató segíti a keresést. PETŐ Ka ta lin pszichoterapeuta, pszi chi á ter. 2 VALLÁS Val lá sos iro da lom Cseri Kál mán (1939 ) A ke gye lem har mat ja : áhí ta tok az év min den nap já ra. : 8. utánny. Bu da pest : Har - mat, , [8] p. ; 21 cm ISBN kö tött : 2900, Ft val lá sos iro da lom ima könyv el mél ke dés 9

12 A pasaréti református gyülekezet nyugalmazott lelkipász - to ra, Cse ri Kál mán áhí ta tos köny ve az év min den nap já ra lelki táplálékkal szolgál. Az idős teológus nem titkolt cél - ja, hogy rö vid, egy ol dalt ki te vő ige ma gya rá za ta i val az ol va só fi gyel mét Is ten re, és az örök ké va ló dol gok ra irá - nyít sa. Aki nek jó a lel ki erőn lé te, az más ként hord ja az élet terheit, és másoknak is tud segíteni állapítja meg előszavában. Az idézett igehelyek oldalszám szerinti mutatójával záródó kiadvány jó útmutató a hitben élők és hitre vágyók számára. Elő ző ki adás: A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Em be rek a ke reszt kö - rül ( ) Imák Ausch witz után. Ga lam bos Ádám (szerk.) Bu - da pest : Lu ther, p., [2] t. ; 20x20 cm ISBN fű zött : 990, Ft ima imád ko zás holokauszt egy ház kép ző mű vé - szet festmény kiállítási katalógus A ma gyar or szá gi holokauszt het ve ne dik év for du ló ján 2014 szeptemberében a Rumbach Sebestyén utcai zsina gó gá ban meg em lé ke ző ki ál lí tás volt lát ha tó. Ga - lam bos Ádám evan gé li kus te o ló gus, a ki ál lí tás ku rá to ra so kak kal együtt úgy érez te, újra meg kell fo gal maz nunk, hogy a Soá tra gé di á ja nem zsi dó ügy, ha - nem keresztény és össztársadalmi trauma egyaránt. Ennek kifejezéseként fele - kezetek vezetői, képviselői írtak Ima Ausch witz után címmel imádságokat, amelyeket kortárs képzőművészek formáltak vizuális tartalommá, egyben egye - temes üzenetté. Erre az alkalomra készült a kötet a mélységes gyászt kifejező bo - rí tó val, Ko nok Ta más Az auschwitzi kémények sűrű füstjében osúa lelke felfelé szállt című fest mé nyé vel. A kép uta lás Fabiny Ta más evan gé li kus püs pök írá sá ra (imádságára), melyben a megalázott, bevagonírozott és Mengele elé állított áldo - zatok közé odaképzeli ézus keresztet cipelő alakját. A szerzőként résztvevő rab - bik, püs pö kök és egy há zi gon dol ko dók, va la mint mű vé szek ér zé se it fe je zi ki a könyv is mer te tő: az imád ság meg győ ző dé sünk sze rint nem ál lás fog la lás, nem embereknek való megfelelési kényszer, hanem az Isten felé fohászkodó bocsá - nat ké rés és meg bo csá tás hang ja tud len ni Bí zunk ab ban, hogy a bo csá nat ké rés és a fo hász eme halk, de re mény ség sze rint őszin te hang ja a szét sza ka dás és meg - osztottság helyett az összefogás jele, az alázat kifejezője lehet. 10

13 Twyman ames, F. Szeretet, Isten és a francia konyhaművészet. Praha : Synergie, cop p. ; 19 cm ISBN fű zött : 2990, Ft val lá sos iro da lom sze re tet gaszt ro nó mia Kü lö nös, va rázs la tos könyv vel ör ven dez te ti meg ames F. Twyman azo kat az ol va só kat, akik nyi tot tak az ezoterikára, élet ve ze té si ta ná csok ra, szí ve sen hal la ná nak az élet ér tel mé ről és Is ten ről, és sze re tik a fi nom éte le ket. Ezek ugyan is mind egy for ma hang súllyal sze re pel nek mos ta ni kö te té ben, ame lyet (ál lí tá sa sze rint) egy va ló di él mény ih le tett: egy nap be tért va cso ráz ni egy Tor on tó hoz kö ze li pan zi ó ba, amely nek fran cia séf je, Roger Dufau nem csak ínyenc sé gek kel ké nyez tet te, de meg osz tot ta vele a fi lo zó fi á ját és gon do la ta it. Ezek nek a ve zér fo na la egy ős idők óta sej tett tu dás, amely pár hu - za mot von az élet öröm re és sze re tet re való ké pes ség, il let ve a fi nom éte lek, ízek ér té ke lé se és a kony ha mű vé szet irán ti ra jon gás kö zött: az étel áll a leg kö ze lebb a spi ri tu a li tás hoz ál lít ja Roger. Mind ezek ről val lo má sos ön élet raj zi be szá - mo ló for má já ban ír a szer ző saj nos meg le pő en ke vés re cep tet oszt va meg az ol va sók kal. Eze ket azon ban pó tol ják azok a meg szív le len dő, öröm re és sze re - tet re ta ní tó böl cses sé gek, ame lyek he lyet kap tak a könnyed ki kap cso ló dást ígé - rő kö tet lap ja in. TWYMAN, ames F. amerikai író, film ren de ző, pro du cer. Leg utóbb is mer te - tett műve: Doreen Virtue és Gregg Braden a lát ha tat lan erők ről ( ) Kereszténység. Keresztény egyházak Ferenc (1936 ) Fe renc pápa fü ves köny ve : min den na pi gon do la tok. Bu da - pest : Eu ró pa, 2014, cop p. ; 22 cm ISBN kö tött : 2590, Ft pápa ke resz tény ség 21. szá zad idé zet gyűj te mény A sze rény, gyer me ki lel kü le tű egy ház fő, I. Fe renc pápa fü ves köny ve be ve ze tő jé nek már az al cí me is ön ma gá ért be szél: Busszal me gyek, együtt a töb bi ek kel, amely mon da tot orge Mario Bergoglio hi va ta los cí mé hez járó li mu zin já nak so fő ré hez, il let ve sze mé lyi test őr éhez in téz - 11

14 te. A ma gát csak orge atyá nak szó lít ta tó egy ház ve ze tő va ló ban úgy él, aho - gyan a szó szék ről be szél, ami vel vi tat ha tat la nul ki vív ta nem csak a ka to li kus vi lág el is me ré sét. e len kö te té ben azo kat a szó be li meg nyil vá nu lá sa it, gon do la - ta it gyűj töt ték egy be a szer kesz tők, ame lyek a vi lág leg kü lön bö zőbb prob lé má it ve szik sor ra az ate iz mus tól és alá zat tól az eu ta ná zi án és a fo cin vagy tan gón mint me ta fo rán át a zsi dó ság gal foly ta tott pár be szé dig. A kulcs sza vak, té mák ábé cé rend jé ben kö vet ke ző idé ze te ket Fe renc pápa éle té nek kro no ló gi á ba sze - dett ese mé nyei zár ják. Elő ző is mer te tés: A szer ző élet raj za és leg utóbb is mer te tett műve (társsz.): Az ég ről és a föld ről ( ) Ost rom nap ló : szerzetes nővérek a halálkatlanban : már ci us 19-étől feb ru ár 16-áig. Fo dor Esz ter (szerk.) [Bu da pest] : Kairosz, cop p. ; 25 cm ISBN kö tött : 3800, Ft misszió ró mai ka to li kus egy ház ka ri ta tív te vé keny ség ma gyar tör té ne lem má so dik vi lág há bo rú ostrom Sz Budapest és azon belül a budai vár második világháborús ostromát a Farkas Edith által alapított Szociális Missziótár - sulat Krisztinavárosban élő nővéreinek is át kellett élniük, a Krisztina körúti Anyaházban (egykori házszámozás szerint a es, a je len le gi sze rint a 61. szám alatt). Ezt az idő sza kot mu tat ja be a kötet, március 19-étől, a főváros német megszállásától egészen 1946 februárjáig, amely tartalmazza Argay Honoria tanácstag nővér naptáradatait, valamint Ko - pasz Irma légóparancsnok nővér feljegyzéseit is. Szó esik az Anyaház belső életéről, a missziós munkáról, a bombakárosultak lelki támogatásáról, a sérültek kórházi látogatásáról, a légiriadókról és az óvóhelyekről, az egyre közeledő frontról és ar ról, mi ként ke rül tek a nő vé rek is a tűz vo na lak közé. Drá mai ere jű be jegy zé - sekben olvashatunk az ostrom legmegrázóbb időszakáról, amikor az Anyaház is megsérült, az épületben áramellátás sem volt, a nővérek a pincékben több mint száznyolcvan polgári személynek és kb. kétszáz harcoló vagy sebesült magyar vagy német katonának nyújtottak menedéket. Természetesen a szovjet hadsereg megszállásáról, a háborút követő újjáépítésről, valamint a nővérek abban viselt szere pé ről is sok szó esik. A szö ve get szá mos fel vé tel egé szí ti ki, köz tük olyan fo tók is, amelyek az eredeti naplóban is szerepeltek, újságkivágásokként. Az ostromnapló után néhány további dokumentum (nővérek levelei, körlevelek), valamint az apácák többségét személyesen ismerő Czigány György rövid írása olvasható. A kötet a személynevek mutatójával és bibliográfiával zárul. 12

15 Voskamp, Ann (1973 ) Ezer nyi aján dék : légy bá tor tel jes éle tet élni ott, ahol épp vagy. [Szom bat hely] : Immanuel Szó szó ró, cop p. ; 21 cm ISBN fű zött : 2750, Ft ke resz tény ség hit ka na dai an gol iro da lom me mo ár A kanadai Ontario államban egy nagy gazdaságban él népes családjával a szerzőnő, Ann Voskamp, aki bestsellerré vált könyvében arra hívja olvasóját, hogy hagyja ott a büszkeség, a félelem és az ökölbe szorított kézzel irányítani akarást, és váljon igazi kereszténnyé. A rászoruló gyermekekért is dolgozó szerző elsősorban saját kegyelmi tapasztalatait megidézve tizenegy fejezetben tanítja, hogyan kell fájdalmunkat költészetté formálva igei módon megsiratni veszteségeinket, vagyis a radikális hálaadás életmódjára nevel. Az Ezernyi ajándékot nem elég könyvként elolvasni; szinte könyörög, hogy egyfajta dinamikus, interaktív ábécéskönyvként fogadjuk. Olyan igazságokkal való találkozásra hív, amelyek feltárják Isten örömének mélységeit, és örökre átformálják életünket ajánlja a fülszöveg. VOSKAMP, Ann ka na dai szer ző nő, a Compassion International (Könyörület Nemzetközi segélyszervezet) szóvivője, a Day Spring című lap ál lan dó cikk író ja, de je len tek meg írá sai a World és a Cristianity Today ha sáb ja in is. On ta rio ál lam ban egy nagy sertésfarmon gazdálkodnak férjével és hat gyermekükkel. Honlapjának címe: 3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK Szo ci o ló gia. Tár sa dal mi kap cso la tok és fo lya ma tok Berne, Eric ( ) Em be ri játsz mák. : 8., jav. kiad. Bu da pest : Hát tér, cop p. ; 19 cm (Lé lek kont roll) ISBN fű zött : 2480, Ft szo ci ál pszi cho ló gia tár sa dal mi kap cso lat Sz Az amerikai pszichiáter világsikerű könyve sajátos társaslélektani rend szert fejt ki, s azon be lül is el ső sor ban az ún. játszmaelmélettel foglalkozik. A könyv első része áttekintést ad rendszerének alapvető fogalmairól: a társas 13

16 érintkezés ingerkeltő, simogatás-szerző és időstrukturáló szerepéről; az egyén - nek mind a szü lői, mind a fel nőtt, mind a gyer me ki ma ga tar tást és men ta li tást ma - gában foglaló énállapotáról; a társas érintkezésben megjelenő tranzakcióiról és ezek elemzéséről, valamint az érintkezés különféle formáiról (eljárások, rituálék, időtöltések, játszmák). A második rész mutatja be az ún. játszmákat, amelyeket Berne rejtett tranzakciók folyamatos sorozataként definiál, s amelyek ismertető je gye, hogy min dig rej tet tek, min dig nye re ség re irá nyul nak, s leg több ször tisz - tes ség te le nek és drá mai ki me ne te lű ek, ugyan ak kor ön tu dat la nok. A har ma dik rész klinikai anyag alapján próbálja megvilágítani a játszmamentesség, a játsz - mák tól való meg sza ba du lás elő nye it. Elsősorban gyakorló pszichológusok számára ad sok új, érdekes szempontot, de ajánlható minden művelt, lélektani érdeklődésű olvasónak, aki nem riad vissza a nehezebb olvasmányoktól. Elő ző is mer te tés: Elő ző ki adás: A so ro zat ban leg utóbb: Mér ge ző szülők ( ) A szer ző ről ld., és leg utóbb is mer te tett műve: Sors könyv ( ) Evans, Patricia Szavakkal verve : szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. : 2. kiad. Bu da pest : Hát tér : NANE Egyes., p. ; 20 cm (Tűz-hely könyvek) ISBN fű zött : 2500, Ft pár kap cso lat erő szak nő A szóbeli erőszak a párkapcsolati erőszak olyan formája, amely nem hagy a verés okozta sérülésekhez hasonló nyo mo kat, ugyan ak kor épp olyan fáj dal mas le het, gyógy - ulá sa pe dig jó val to vább tart hat ol vas hat juk a szer ző bevezetőjében. A lakás falain belül előforduló erőszak áldozatai az esetek jelen - tős ré szé ben a nők. A szó be li erő szak ál tal bán tal ma zott nők el ve szí tik ön be csü lé - sü ket, ide ges sé, bi zony ta lan ná, sok eset ben va ló ban be teg gé vál nak. A szer ző vallomások alapján állította össze kötetét, a negyven mélyinterjú egyben esettanul mány, ame lyek túl mu tat nak egy-egy sze rep lő ma gán éle ti konf lik tu sán. Az első részben található felmérő kérdőíven olvasható felvetések őszinte megvála - szo lá sá val ké pet kap ha tunk sa ját hely ze tünk ről, a to váb bi ak ban rész le te sen ol - vashatjuk a szóbeli bántalmazás eltérő sémáiról. Megismerhetjük a verbálisan bántalmazó kapcsolat mögöttes dinamikáját, az alkalmazható pszichoterápiás módszereket. A kötet a téma rövid irodalom listájával zárul. Elő ző is mer te tés és a szer ző leg utóbb aján lott műve: A so ro zat ban leg utóbb: Le het-e jó apa a bán tal ma zó? ( ) EVANS, Patricia ta nács adó, elő adó, tré ner, a sze mély kö zi kom mu ni ká ció és a szó be li erő szak szak ér tő je. Bő veb ben ld.: 14

17 Sá mán sá mán há tán : a kor társ po gány ság multidiszciplináris elem zé se. Povedák Ist ván et al. (szerk.) Sze ged : SZTE BTK Nép raj zi és Kult. Ant ro po ló gi ai Tansz., p. ; 24 cm (Sze ge di val lá si nép raj zi könyv tár. 38.) (A val lá si kul tú ra ku ta tás könyvei. 6.) ISBN fű zött : 2500, Ft val lás ant ro po ló gia új po gány ság ma gyar ős val lás iden ti tás kul tu rá lis ant ro po ló gia Ma gyar or szág nép - rajz val lá si ha gyo mány nép hit sorozati kiadvány Sz e len, Povedák Ist ván és Szilárdi Réka ál tal szer kesz tett kö tet annak a szétágazó és szinkretikus nézetrendszernek a vizsgálatára vállalkozik, amely a nemzeti ideológia-építés és a posztmodern újvallásosság metszetében újpogányságként, új magyar mitológia-építésként, az identitáskonstrukciók változásaként stb. definiálható. Teszi mindezt interdiszciplináris megközelítésben, a kulturális antropológia, a szociálpszichológia, a néprajz, a szemiotika, a vallás-, a nyelv- és a kommuniká - ciótudomány nézőpontjából. Olyan témákról olvashatunk a tanulmányokban, mint a magyar kortárs pogány narratívumok nemzeti identitáskonstrukciói, a mítosz- és kultúraépítés megjelenése a mindennapokban, az új magyar mitológia jellemzői, a főbb etno-pogány webhelyek, fontosabb mítoszok és azok diskurzusai, a kereszténység és az újpogány orientáció szinkretikus megjelenésének változatai, a közösségkonstrukció lokális és hálózati terei, az újpogányság és a magyar ökofalvak kapcsolata, a nemzeti oktató ponyva mint irodalmi műfaj vagy az egyre népszerűbb sámán gyógyítói tevékenységek. Szakkönyvtárak anyaga. A Sze ge di val lá si nép raj zi könyv tár (40.), va la mint A val lá si kul tú ra ku ta tás köny vei so ro zat ban leg utóbb (8.): Ta lál ko zás a Szent Igaz zal ( ) Po li ti ka. Po li ti ka tu do mány Bueno de Mesquita, Bruce (1946 ) Smith, Alastair Dik tá to rok ké zi köny ve : mi ért jó po li ti ka a rossz vi sel ke - dés? [Bu da pest] : Gabo, cop p. ; 22 cm ISBN kö tött : 3990, Ft po li to ló gia ha ta lom A jó po li ti kus szük ség sze rű en rossz ál lít ják az Ame ri ká - ban si ker könyv ként sze re pelt Diktátorok kézikönyve (The Dictators Handbook. Why Bad Behaviour is Al most Always Good Politics) szer zői, Bruce Bueno de Mesquita és Alastair Smith. Sok ko ló egy sze rű ség gel, szám ta lan tör té - 15

18 nelmi és jelenbeli példával, megkérdőjelezhetetlenül éles logikával vezetik le, hogy a jó po li ti kus hoz aho gyan azt a könyv al cí me is ki fe je zi mi ért a rossz ma - ga vi se let il lik a leg gyak rab ban. A múlt és je len dik ta tó ri ku san vagy ép pen de - mokratikusabban vezetett országai és vállalatai példáján mutatják be, hogy amennyi ben erre le he tő sé gük van, ve ze tő ik mi ként tö rek sze nek és jut nak egy re több ha ta lom hoz, és eh hez mi lyen in téz ke dé sek re van szük sé gük. Kim Dzsong Il, XIV. La jos, Komeini ajatollah, Hailé Szelasszié, Fidel Castro, So mo za, Hit ler, Sztá lin, Szaddám Hussze in, Vla gyi mir Putyin csak né hány név a sze rep lők kö - zül, akik meg mu tat ták a vi lág nak, hogy le het de mok rá cia nél kül élni. A szer zők a hatalom megszerzésének és megtartásának minden diktátor, cégvezető és elnök által megszívlelendő aranyszabályait foglalták össze. Néhány ezek közül a fül - szö veg be is ki ke rült: úgy ál lítsd fel a sza bá lyo kat, hogy egy sze rű kö ve tő ből ne lehessen pótolhatatlan! Más orosz vezetők mellett Lenin is tökélyre vitte e sza - bály alkalmazását. További frappáns instrukció: a kormányzás drága mulatság. Kö vesd Aszif Ali Zardari volt pa kisz tá ni el nök pél dá ját, aki nek va gyo nát négy - millió dollárra becsülik, bár a világ egyik legszegényebb országát vezette. BUENO DE MESQUITA, Bruce a New York Egye tem Ale xan der Hamilton Cen ter for Political Economy in té ze té nek mun ka tár sa, a po li ti ka tu do mány ulius Silver pro fesszo ra. SMITH, Alastair a New York Egye tem po li ti ka tu do mány pro fesszo ra, a National Science Fundation há rom szo ros dí ja zott ja. A té má ban ld. még: Kez dő dik tá to rok ké zi köny ve ( ), Dik tá to rok köny ve ( ), Zsar no kok ( ), A vi lág leg go no szabb dik tá to rai ( ) Csizmadia Sán dor (1947 ) A kos, a szfinx és a po li ti ka Ele fánt csont par ton : az et ni kai bé ké től az ál lam pol gá ri diszk ri mi ná ci ó ig és a xenofóbiáig. Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, p. ; 20 cm ISBN kö tött : 2690, Ft po li ti ka tör té net Ele fánt csont part 20. század Sz Ele fánt csont part 1960-ban vált füg get len né, és több mint har - minc éven keresztül jelentős fejlődést produkált. Félix Houphouët-Boigny 1993-ig tar tó ural ma ide jén vált a vi lág ve ze tő kakaótermelő országává. Már Afrika bölcsének halála előtt is látszottak a válságjelek, köszönhetően a gazdasági fejlődés visszaesésének, ám halála után az ország etnikai olvasztótégelye teljesen szétesett. Utódja, Henri Konan Bédié ( ) egy új identitáspolitikát ( tiszta elefántcsontpartiság ) hirdetett meg és ül te tett át az al kot mány ba, amely az tán ad dig soha nem ta pasz talt et ni kai, val - lási konfliktusokhoz vezetett. Hatalmát 1999-ben puccs döntötte meg, majd Laurent 16

19 Ggabgo lett az elnök, 2002-ben azonban kitört a polgárháború, amely gyakorlatilag 2010-ig tar tott, és ma is na gyon in ga tag a po li ti kai hely zet (Ggabgo ma a Nem zet kö zi Büntetőbíróság hágai börtönében ül). Csizmadia Sándor az első két elnök időszakát igyekszik bemutatni könyvében: az önképük szerint az államvezetésre egyedül alkalmas akanok hatalmát, rámutatva az egymástól jelentősen különböző két államfő országlásának hasonlóságaira és különbségeire. A szerző részletesen ír arról, hogy a yamoussoukri kos né ven is em le ge tett Houphouët-Boigny mi ként igye ke zett dik - tatórikus módszerekkel létrehozni a nemzeti egységet, a társadalmi békét, a második rész pedig elsősorban utóda kirekesztő identitáspolitikáját vizsgálja, kitérve az elnök személye körüli kultuszra, a csillapított demokrácia működésére, az ellenzéki Ouattara el len ki adott el fo ga tó pa ran csá ra és az 1999-es puccs ra is. Az utó szó ban az azóta történtekről: a polgárháborúról és Ouattara 2010-es megválasztásáról olvashatunk. A kötet jegyzetekkel, bibliográfiával, név- és tárgymutatóval zárul. CSIZMADIA Sán dor fi lo zó fus, po li to ló gus óta a Pé csi Tu do mány egye - tem, 1993 óta a Bu da pes ti Corvinus Egye tem ta ná ra. Ku ta tá si te rü le te a globalizáció integratív és dezintegratív lo gi ká i nak di na mi kái, az ezek ből kö vet ke - ző kul tu rá lis tö rés vo na lak geo po li ti kai és geo-öko nó mi ai ku ta tá sa, kü lö nö sen az eu ró pai és az af ri kai kon ti nen sen, va la mint Af ri ka po li ti ka tör té ne te Evola, ulius ( ) A fa siz mus és Har ma dik Bi ro da lom + A fa siz mus jobb ol - dali bírálata + egyzetek a Harmadik Birodalomhoz. Máriabesnyő : Attraktor, p. ; 22 cm ISBN fű zött : 3200, Ft jobb ol da li irány zat fa siz mus po li ti ka fi lo zó fia esszé Har ma dik Bi ro da lom Olasz or szág 20. század Sz Az eu ró pai tradicionalizmus meg ha tá ro zó te o re ti ku sa, ulius Evola az első vi lág há bo rú után a mo dern mű vé sze ti irány za tok kö ve tő je lett, ugyan ak kor az új fi lo zó fi ai áramlatok szélsőséges tendenciáit követve az olasz fasiszta ideológiát képviselte. Később a német nemzeti szocializmus felé közeledett, ami miatt Mussolini bizal - mát is elvesztette. Misztikus tárgyú művei mellett legnagyobb vitát két politikai tár gyú kö te te kel ti mind a mai na pig. A Po gány im pe ri a liz mus ( ) még az olasz fasizmus kiteljesedésekor, 1928-ban keletkezett, és már ekkor is egy olyan felsőbbrendű államot és társadalmat képzelt el, amely sok mindenben ha - son lí tott a ké sőb bi náci bi ro da lom hoz, an nak első idő sza ká ban. A má sik, nem zet - kö zi szin ten ke vés bé is mert mun ká ja a ha zá já ban el ső ként 1964-ben meg je lent, A fa siz mus jobb ol da li bí rá la ta című ta nul má nya, amely nek má so dik, 1970-es ki - adása tartalmazott egy párhuzamos tanulmányt is, egy ze tek a Har ma dik Bi ro da - lom ról cím mel. A szer ző cél ja e két írás sal el ső sor ban az volt, hogy az ak ko ri 17

20 po li ti kai hely zet ben ad jon tám pon tot az olasz or szá gi jobb ol dal szá má ra sa ját ön - de fi ni á lá sá hoz, amely nek ré sze ként fon tos volt le szö gez ni, mi ként is vi szo nyul - nak a fasiszta és a nemzetiszocialista rendszerhez. A két művet olvasva ezzel együtt meg ál la pít ha tó: a szer ző nem vé let le nül volt ak ko ri ban a meg erő sö dő új fa - siz mus ve ze tő ide o ló gu sa ként el köny vel ve. Mun ká já ban el ső sor ban arra tö re ke - dett, hogy a megtörtént események fényében lefejtse a történelmi fasizmus totalitárius elhajlásait, amelyeket ő is elítélt Mussolini vagy Hitler uralma kapcsán: az egy párt rend szert, így a töb bi jobb ol da li párt meg szün te té sét, kép vi se lő i - nek fi zi kai ül dö zé sét, a populisztikus de ma gó gi át, va la mint a zsi dó ság ki ir tá sát. Ezeket lehámozva kívánta megtartani azon tanokat, amelyekkel ő is egyet értett, mint az eszményi fasizmus alapvetései (a kapitalizmus és a kommunizmus elleni fel lé pés, a mo nar chia esz mé nye vagy a korporatív kép vi se let). A kö tet vé gén a 2001-es olasz ki adás ban is meg je lent két ta nul mány ol vas ha tó, Gianfranco di Turris és Giuseppe Parlato tol lá ból. Szak könyv tá rak nak aján lott ki ad vány. Elő ző ki adás: Bu da pest, Europa Authentica, 2002 A szer ző élet raj za: Leg utóbb is mer te tett műve: Az in di vi duum és a vi lág lé te sü lé se ( ) Fischer, Ti bor (1959 ) A ma gyar tig ris. [Bu da pest] : He li kon, cop p. ; 21 cm ISBN kö tött : 2990, Ft po li ti ka po li ti kus mi nisz ter el nök élet rajz pá lya kép század A ma gyar szár ma zá sú an gol író, új ság író, Ti bor Fischer 1988 nya rán ta lál ko zott elő ször Or bán Vik tor ral, Lon - don ban. Tár sa i val együtt nem sok kal ko ráb ban ala pí tot ta meg a Fiatal Demokraták Szövetségét, és Fischer fontos - nak tar tot ta, hogy ta lál koz zon vele, töb bek kö zött azért is, mert épp egy, a Szov jet unió csat lós ál la ma i ról ké szü lő te le ví zi ós do ku men tum - film-so ro zat hoz ku ta tott hát tér anya go kat. Két tévéproducer tár sa sá gá ban va cso - ráz tak együtt, és bár Or bán an gol nyelv tu dá sa nem volt va la mi fé nyes ak ko ri ban, mind annyi uk ra nagy ha tást gya ko rolt. Az iro dá ba vissza tér ve így szólt hoz zá az egyik pro du cer: Atya vi lág! Sze rin ted mennyi kell neki, hogy át ve gye az or szá ga irá nyí tá sát? Húsz év? Tíz is elég lesz fe lel te ő, és bi zony iga za lett. Az ő sze - mélyével foglalkozik legújabb könyve, és elsősorban arra keresi a magyarázatot, ho gyan ke rült ha ta lom ra Or bán Vik tor, il let ve mi ért pont ő az, aki nek si ke rült ez, ráadásul harmadszorra megnyerve az országgyűlési választásokat, második alka - lommal szerezve pártjának kétharmados többséget. A kötetcímben szereplő, Or - bán Viktorra használt magyar tigris kifejezést egyébként a szerző Tamás Gáspár Miklóstól vette át, aki Kis ma gyar bestiárium ( ) című mű vé - 18

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben