szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. 23. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST"

Átírás

1

2

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 51. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Arany László Tamás Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, november Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM 0 ÁLTALÁNOS MŰVEK En cik lo pé di ák, ál ta lá nos le xi ko nok Boulard, Denis Baldurinos, Pierre Egyszer volt : az emberiség történetének képes en - cik lo pé di á ja. Bu da pest : Manó Kv., p. ; 29 cm ISBN kö tött : 4990, Ft világtörténelem művelődéstörténet gyermekkönyv en cik lo pé dia i Gy Ma már több ge ne rá ció is fel nőtt Al bert Barillé Egy - szer volt ke ret cí mű is me ret ter jesz tő rajz film so ro - za ta in, be mu tat va az em be ri test mű kö dé sét, a Föld kró ni ká ját, vagy épp az em be ri ség tör té ne tét. Ez utóbbi alap ján ké szült ez a nagy ala kú, ren ge teg szí nes rajz zal és fo tó val il luszt - rált, el ső sor ban a kis is ko lás kor osz tály nak szó ló en cik lo pé dia, amely öt nagy te - ma ti kus rész ke re tei kö zött igyek szik a lé nyeg re szo rít koz va, ki csik nek is ér de kes té nye ket ki emel ve be mu tat ni a ci vi li zá ció tör té ne tét. Az első két fe je zet a Föld ke let ke zé sé től a kö zép kor vé gé ig (va gyis az az ték bi ro da lom vi rág zá sá - ig) tár gyal ja nem csak Eu ró pá ra szo rít koz va a je len tős tör té nel mi ese mé nye - ket, majd a re ne szánsz tól a je len ko rig tar tó idő szak ról esik szó. A foly ta tás ban ol vas ha tunk a leg je len tő sebb fel fe de zé sek ről és fel fe de zők ről, le gyen szó akár le gen dás ha jó sok ról és uta zók ról, az űr meg hó dí tá sá ról, vagy épp olyan fel ta lá - lók ról, akik nek újí tá sai nagy ban se gí tet ték a mo dern fej lő dést. Is ko lai és gye - rek könyv tá rak ba egy aránt ja va sol ha tó Elliott, ane King, Colin En cik lo pé dia gyer me kek nek. : 20., jav. kiad. Bu da pest : Park, cop p. ; 26 cm ISBN kö tött : 3500, Ft enciklopédia gyermekkönyv Gy 3

6 A ran gos an gol gyer mek könyv ki adó en cik lo pé di á ja szép, színes és részletgazdag rajzok, valamint bőséges képalá - írá sok nak te kint he tő, ol vas má nyos is mer te tő szö ve gek kettős vezetésével bemutatja bolygónkat, és felidézi az em be ri ség tör té nel mé nek leg fon to sabb epi zód ja it. Kultúrhistóriai adatok színes foglalata az Emberek című fe je - zet, míg egy-egy in for má ci ó ban gaz dag, ol vas má nyos rész a természet és a tudomány világába kalauzolja el a ki - csiket. A függelék az elmúlt száz év találmányait, techno - ló gi ai vív má nya it so rol ja fel. A ki ad vány az is ko lás korosztály számára kiemelten ajánlható. Elő ző is mer te tés, és a szer zők leg utóbb is mer te tett műve: FILOZÓFIA Pauler Ákos fi lo zó fi á ja. Frenyó Zol tán (szerk.) Bu da pest : MTA BTK Fi lo zó fi ai Int., p. ; 24 cm ISBN kö tött : 2000, Ft fi lo zó fia fi lo zó fus mun kás ság Sz Pauler Ákos ( ) egy ne ves ér tel mi sé gi csa lád szü löt te volt től ta ní tott a bu da pes ti egye te men, va - lamint elnöke lett a Magyar Filozófiai Társaságnak. A hu - szadik század egyik legjelentékenyebb rendszeralkotó fi lo zó fu sa: platonizáló ke resz tény ob jek tív ide a lis ta rend - szerének középpontjában az igazság fogalma állt. Az igaz ság ma gá nak a lét nek a vég ső alap ja, a vál to zó va ló ság mö göt ti örök, lé te sí tő ideák foglalata vallotta. Az ő életművével foglalkozott a Pázmány Péter Katoli - kus Egye tem og- és Ál lam tu do má nyi Ka rán 2013 áp ri li sá ban tar tott tu do má nyos konferencia, és az ott elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazza je - len, Frenyó Zol tán ál tal szer kesz tett kö tet. Az egyes írá sok be mu tat ják Pauler fi - lozófiai rendszerének nagy általánosságait, a logikai alapelveket vagy az ideológia fogalmát filozófiájában, értékelméletét, vallásfilozófiáját, Arisztote - lész-képét, etikáját, pedagógiai elveit, a szeretet, a humanizmus és a helyes jog fo gal ma it. Egy kü lön rész Pauler vi szo nyát mu tat ja be más filozófusokkal, így például Edmund Husserllel. A függelékben néhány, Pauler Ákos hagyatékában található dokumentum kapott helyett, a kötetet pedig színes képmelléklet zárja. Szakemberek olvasmánya. 4

7 Okkult jelenségek. Ezoterikus iskolák Ablass, Werner Engedd megtörténni az életed! : út a valódi természetedhez. Bu da pest : Bioenergetic, p. ; 20 cm ISBN fű zött : 1901, Ft ezoterika életvezetés A szerző azzal a köztudatban élő gondolattal számol le, amely szerint az eredményes, boldog élet garanciája a szor gos mun ka. Ez zel el len ben ő azt ál lít ja, hogy a har - mónia legfőbb akadálya épp a cselekvéskényszer, és az a téveszme, amely bizonyos feltételekhez köti a boldog - sá got. Kö te tét an nak szen tel te, hogy le szá mol jon ti zen hat fő aka dá lyo zó il lú zi ó - val. Ezek között egyebek mellett olyanok szerepelnek, mint a szeretet érzésének kötelessége, a szerelem, mint a boldogság feltétele, a tényleges létezés és a valós ér zé ke lés, az iga zi élet más hol van és a va la hol más hol kel le ne len nem ér zé - se, a kü lön le ges ség tu dat, a spi ri tu á lis út meg vál tó ere je stb. A he lyes útra hét ja - vaslat által segít rá (mentális diéta folytatása, elfogadás és figyelem gyakorlása, megszabadulás a szeretet övező mítoszoktól, nemtevés, illúziók elengedése stb.). Az összegző fejezettel záruló életvezetési tanácsadó kötet általános gyűjtőkörű könyvtárak polcaira javasolható. A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Ne szen vedj, sze ress! ( ) Hay, Louise L. (1926 ) Örök nap tár : 365 gon do lat a sze re tet je gyé ben. [S.l.] : Édes víz, p. ; 11x14 cm ISBN kö tött : 4990, Ft ezoterika sze re tet nap tár Louise L. Hay, az is mert me ta fi zi kus elő adó és szer ző ál - lí tot ta össze je len, spi rál tech ni ká val ké szült, és do boz ban ta lál ha tó öröknaptárat, amely min den nap ra meg oszt az ér dek lő dő vel egy-egy egyes szám első személyben leírt gondolatot a szeretet jegyében. Álljon itt illusztrációként a január 25-i idézet: A bennem lévő elfogadó szeretet tartós barátságo - kat köt. A kiadvány jellege okán nem könyvtári anyag. A szer ző élet raj zát ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Éld az éle ted! ( ) 5

8 Szférák a Föld és a Nap kö zött. Vay Ödön né (közrem.) : Rep - rint [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2014]. 209 p. ; 21 cm ISBN fű zött : 2500, Ft ezoterika spiritualizmus Még ja vá ban vi rág zott a spi ri tiz mus, s lép ten-nyo mon tar - tot tak di va tos sze án szo kat az ezotériára fo gé kony pol gá rok, ami kor en nek a kö tet nek az ere de ti je 1890-ben meg je lent alap já ban véve ha son ló volt a hely zet a ma gyar ki adás ide - jén, 1925-ben. A kö tet ben su gal ma zott szö veg ka pott he - lyet: egy ma gát Ágos ton nak ne ve ző, il let ve egy Ka ta lin (ez utób bi Ágos ton anyó sa ként aposzt ro fál ta ma gát) nevű szel lem üze ne tei, ame lyek Adelma mé di um (va gyis Vay Ödön né) köz ve tí té sé ben öl töt tek for mát an nak ide - jén. Az üze ne tek sok-sok egyéb mel lett olyan té má kat érin te nek, mint Is ten és a Szent lé lek mi ben lé te, vagy a bűn, az ön gyil kos ság, a fös vény ség, a po gány ság, a rab lás stb. ódi u mai. Ké sőbb (a kö tet má so dik fe lé ben) más en ti tá sok is szóhoz jutnak egy-egy alfejezet erejéig. Spiritizmus iránt érdeklődő olvasók figyelmébe ajánlható. A szer ző ről ld. és leg utóbb is mer te tett műve: Szel lem, erő, anyag ( ) Fi lo zó fi ai irány za tok Déry At ti la (1954 ) Alak és for ma. Bu da pest : Kairosz, p. ; 20 cm ISBN fű zött : 2700, Ft fi lo zó fi ai rend szer vi lág kép vi lág né zet Sz Ere de ti leg a stí lu sok ról szólt vol na a könyv, ám ahogy kez - dett formát ölteni a szöveg, a téma is kibővült, általánosabb lett, míg vé gül a szer ző két nagy fo ga lom, az alak és a for ma tárgyalására vállalkozott derül ki Déry Attila építészettörténész bevezetőjéből. Ily módon általánosabb érvényűvé vált a szöveg, s ennek okán a szakközönség mellett ajánlható érdeklődő laikusok szá má ra is. Az első rész ben a szer ző a leg fon to sabb fo gal ma kat (az ala kot, a for mát, a te ret, az időt és a töb bit) ma gya ráz za. Ez után olyan kér dés kö rö ket jár kör be, mint a térben létező élet, az ember mindenséggel (beleértve Istent is) és a társadalommal alkotott kapcsolata, elemzi történelmi fogalmainkat, valamint a társadalom szerve - zetésről elmélkedik, olyan témákat érintve, mint az állam, az ideológia és hatalom, a demokrácia, a rejtőzködő hatalom, vagy a nagy közösségek válságai. Az építé- 6

9 szettörténeten és -elméleten messze túlmutató, filozófiai mélységű írás művelt, gyakorlott olvasót igényel. A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Épí té sze ti szak ki fe je - zé sek szó tá ra ( ) Pszi cho ló gia Forward, Susan Mér ge ző szü lők : ho gyan sza ba dul junk meg fáj dal mas örök sé gük től, és nyer jük vissza éle tün ket? : 4. kiad. Bu - da pest : Hát tér, cop p. ; 18 cm (Lélek kontroll) ISBN fű zött : 2990, Ft lel ki tra u ma pszi cho te rá pia csa lád te rá pia csa lád - szo ci o ló gia Egy példával vezeti be az olvasót a szerző könyve témájá - ba: rámutat, miért akar válni hirtelen haragú férjétől a felesége, holott szeretik egymást. A férfi ugyanis apjától elszenvedett gyermekkori traumái miatt képtelen békés családi együttlétre. Susan Forward cáfolja, hogy cselekedeteiért mindenki maga a felelős, legalábbis pszicholó gi ai ér te lem ben nem, mert a szü lők tet ték olyan ná, ami lyen né vált. Sen ki nem fe - le lős azért, amit véd te len gyer mek ként a szü lők vele tet tek, vi szont fe le lős azért, hogy most, felnőttként lépéseket tegyen a megváltoztatásért. Ennek a változtatásnak elősegítését szolgálja a kötet, amelynek első felében azokat az eseteket írja le, amelyeket a mérgező szülők elkövetnek az istenített szülőktől az alkoholistákon és a testi erőszaktevőkön át a szexuális erőszaktevőkig. A részletes, esetleírásokkal illusztrált részt követően életünk visszanyerésének folyamatát írja le, melynek első talán meglepő lépése, hogy nem kell megbocsátani a szülőnek. Saját terapikus tapasztalata ugyanis, hogy akik ezzel próbálkoztak, azok önbecsülésüket veszítették el. Szin tén el tér a meg szo kott meg íté lés től az a lé pés, amellyel a szü lők től való függetlenedést javasolja a szerző: bizonyos mértékű önzés kell ahhoz, hogy az öndefiníció első lépései megtörténjenek. A gyermekkori traumák legborzalmasabb válfaja az incestus, a szülőtől származó szexuális zaklatás. Ennek gyógyítására konk rét te rá pi át ír le, ame lyet még arra az eset re is ja va sol, ha va la ki már pró bál ko - zik gyógyító terápiával. Meggyőződése szerint ez az egyetlen eljárás, amely sikerre vezethet. Családsegítő szakemberek mellett mindazoknak hasznos olvasmánya lehet, akik gyermekkori traumával küszködnek. Elő ző ki adás és a szer ző leg utóbb aján lott műve: A so ro zat ban leg utóbb: Kom mu ni ká ci ós stílusok ( ) A szer ző ről ld.:

10 ung, Carl Gustav ( ) Az alkimista elképzelésekről. Budapest : Scolar, cop p., [40] t. ; 23 cm (C. G. ung össze gyűj tött mun - kái. 13.) ISBN kö tött : 5950, Ft pszi cho a na lí zis al kí mia Sz Carl Gustav ung aki egyéb ként is nagy ér dek lő dés sel for dult az ezoterika felé az 1920-as évek ben kez dett el - mé lyül ten fog lal koz ni az al kí mi á val. En nek az oka az volt, hogy az al kí mia össze tett szim bo li ká já ban a tu dat - alattiból eredő ősképeket ismerte fel, s így az alkímiai ta - ní tá so kat egyéb ként ne he zen kör vo na laz ha tó lel ki-szel le mi fo lya ma tok képi manifesztációjaként értelmezte. E témakör vonzásában született a jelen váloga - tásban helyet kapott öt tanulmánya is, amelyek egyfajta bevezetésnek tekinthető - ek ké sőbb al kí mi ai té má jú mű ve i hez. Első írá sa egy régi kí nai irat hoz, Az arany vi rág titkához fű zött kom men tár, amely ben az al kí mia, a val lás és a taoiz - mus közötti összefüggéseket elemzi; a Zoszimosz lá to má sai-ban az áldozati ak - tusról, a kő és víz szimbolikájáról és a látomásról ír; a folytatásban Paracelsusról és Mercuriusról (mint ar che tí pus ról) szó ló ta nul má nya ol vas ha tó; az utol só ta nul - mányban (A bölcsek fája) a fa archetípusos tudattalan megjelenítéséről, sajátos szimbolikájáról ír, illusztrációként saját páciensei rajzai felhasználva. A kötetet füg ge lék, ben ne bib li og rá fia és mu ta tó zár ja. A so ro zat ban leg utóbb (9/1.) és a szer ző leg utóbb is mer te tett műve: Az ar che tí - pu sok és a kol lek tív tu dat ta lan ( ) Mesepatika avagy 25 lé lek gyó gyí tó Grimm-me se. Guttenberg, Stephanie zu (szerk.) Fischer, Silke (vál.) Philipp, Bernd (vál.) Bu da pest : Of fi ci na, p. ; 25 cm ISBN kö tött : 3699, Ft me se te rá pia gyer mek lé lek tan né met iro da lom gyer - mek iro da lom mese i Gy Noha a me sék min den gyer kőc nek aján lot tak, ezt a gyűj te - ményt most kifejezetten problémás kicsiknek és szüleik - nek ál lí tot ta össze Stephanie zu Guttenberg szer kesz tő. Hiszen a mesék közösséget teremtenek, megelőző hatásuk van, fejlesztik a kreati - vi tást és min dig a si ker ről szól nak ahogy azt a kö tet ele jén ol vas ha tó me se-ki ált - ványból megtudhatjuk. A huszonöt lélekgyógyító történet a Grimm-testvérek 8

11 óriási gyűjteményéből lett kiválogatva. A szempont ezúttal nem az volt, hogy a legismertebbek kapjanak helyet a kötetben, hanem hogy segítséget nyújtsanak sok-sok egyéb mellett olyan gondokra, mint az iskolai gúnyolás, a motiválatlanság, a fleg ma ság, az irigy ség, a túl zott becs vágy, az internetfüggőség, a ma kacs ság, a testi fogyaték, az önirónia hiánya, az ítélkezés, vagy az önbizalomhiány. A mesék előtt és után is értelmezési és életvezetési tanácsok olvashatóak. A szöveget igényes színes rajzok illusztrálják Pető Katalin A csodálatos csecsemő : pszichoanalízis és határterületei : össze gyűj tött ta nul má nyok. Bu da pest : Oriold, p. ; 24 cm ISBN fű zött : 3500, Ft pszi cho a na lí zis ta nul mány gyűj te mény Sz A kötetben Pető Katalin pszichoterapeuta tanulmányai kaptak helyet; ezek mindegyike volt már publikálva más fórumokon (túlnyomó részt szaklapokban), tartalmuk csak annyit változott, hogy ame lyik nél szük ség volt rá, azt a szer ző át dol goz ta, aktualizálta, esetleg kibővítette. Az összeállításban szereplő összesen tizennyolc írást hat tematikus fejezetbe lett szerkesztve. Az elsőben a pszichoanalitika hajnalával foglalkozik: Freuddal, a személyiségzavarokkal, az empátiával és a projektív identifikáció val. A foly ta tás ban szó esik a csecsemőmegfigyelésről és szelfpszichológiáról, a reg resszi ós mód szer ről (s ezen be lül Ferenczi Sán dor és Bá lint Mi hály mun kásságáról), a pszichoanalízis és a neurológia kapcsolatáról, a pszichoanalízis (álomfejtés) fejlődési ívéről, valamint arról, hogy a közelmúlt történelme miként hatott az identitásfejlődésre (holokauszt-túlélők és leszármazottaik, Zelig-jelenség ). A szakközönség figyelmébe ajánlható kötet végén mutató segíti a keresést. PETŐ Ka ta lin pszichoterapeuta, pszi chi á ter. 2 VALLÁS Val lá sos iro da lom Cseri Kál mán (1939 ) A ke gye lem har mat ja : áhí ta tok az év min den nap já ra. : 8. utánny. Bu da pest : Har - mat, , [8] p. ; 21 cm ISBN kö tött : 2900, Ft val lá sos iro da lom ima könyv el mél ke dés 9

12 A pasaréti református gyülekezet nyugalmazott lelkipász - to ra, Cse ri Kál mán áhí ta tos köny ve az év min den nap já ra lelki táplálékkal szolgál. Az idős teológus nem titkolt cél - ja, hogy rö vid, egy ol dalt ki te vő ige ma gya rá za ta i val az ol va só fi gyel mét Is ten re, és az örök ké va ló dol gok ra irá - nyít sa. Aki nek jó a lel ki erőn lé te, az más ként hord ja az élet terheit, és másoknak is tud segíteni állapítja meg előszavában. Az idézett igehelyek oldalszám szerinti mutatójával záródó kiadvány jó útmutató a hitben élők és hitre vágyók számára. Elő ző ki adás: A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Em be rek a ke reszt kö - rül ( ) Imák Ausch witz után. Ga lam bos Ádám (szerk.) Bu - da pest : Lu ther, p., [2] t. ; 20x20 cm ISBN fű zött : 990, Ft ima imád ko zás holokauszt egy ház kép ző mű vé - szet festmény kiállítási katalógus A ma gyar or szá gi holokauszt het ve ne dik év for du ló ján 2014 szeptemberében a Rumbach Sebestyén utcai zsina gó gá ban meg em lé ke ző ki ál lí tás volt lát ha tó. Ga - lam bos Ádám evan gé li kus te o ló gus, a ki ál lí tás ku rá to ra so kak kal együtt úgy érez te, újra meg kell fo gal maz nunk, hogy a Soá tra gé di á ja nem zsi dó ügy, ha - nem keresztény és össztársadalmi trauma egyaránt. Ennek kifejezéseként fele - kezetek vezetői, képviselői írtak Ima Ausch witz után címmel imádságokat, amelyeket kortárs képzőművészek formáltak vizuális tartalommá, egyben egye - temes üzenetté. Erre az alkalomra készült a kötet a mélységes gyászt kifejező bo - rí tó val, Ko nok Ta más Az auschwitzi kémények sűrű füstjében osúa lelke felfelé szállt című fest mé nyé vel. A kép uta lás Fabiny Ta más evan gé li kus püs pök írá sá ra (imádságára), melyben a megalázott, bevagonírozott és Mengele elé állított áldo - zatok közé odaképzeli ézus keresztet cipelő alakját. A szerzőként résztvevő rab - bik, püs pö kök és egy há zi gon dol ko dók, va la mint mű vé szek ér zé se it fe je zi ki a könyv is mer te tő: az imád ság meg győ ző dé sünk sze rint nem ál lás fog la lás, nem embereknek való megfelelési kényszer, hanem az Isten felé fohászkodó bocsá - nat ké rés és meg bo csá tás hang ja tud len ni Bí zunk ab ban, hogy a bo csá nat ké rés és a fo hász eme halk, de re mény ség sze rint őszin te hang ja a szét sza ka dás és meg - osztottság helyett az összefogás jele, az alázat kifejezője lehet. 10

13 Twyman ames, F. Szeretet, Isten és a francia konyhaművészet. Praha : Synergie, cop p. ; 19 cm ISBN fű zött : 2990, Ft val lá sos iro da lom sze re tet gaszt ro nó mia Kü lö nös, va rázs la tos könyv vel ör ven dez te ti meg ames F. Twyman azo kat az ol va só kat, akik nyi tot tak az ezoterikára, élet ve ze té si ta ná csok ra, szí ve sen hal la ná nak az élet ér tel mé ről és Is ten ről, és sze re tik a fi nom éte le ket. Ezek ugyan is mind egy for ma hang súllyal sze re pel nek mos ta ni kö te té ben, ame lyet (ál lí tá sa sze rint) egy va ló di él mény ih le tett: egy nap be tért va cso ráz ni egy Tor on tó hoz kö ze li pan zi ó ba, amely nek fran cia séf je, Roger Dufau nem csak ínyenc sé gek kel ké nyez tet te, de meg osz tot ta vele a fi lo zó fi á ját és gon do la ta it. Ezek nek a ve zér fo na la egy ős idők óta sej tett tu dás, amely pár hu - za mot von az élet öröm re és sze re tet re való ké pes ség, il let ve a fi nom éte lek, ízek ér té ke lé se és a kony ha mű vé szet irán ti ra jon gás kö zött: az étel áll a leg kö ze lebb a spi ri tu a li tás hoz ál lít ja Roger. Mind ezek ről val lo má sos ön élet raj zi be szá - mo ló for má já ban ír a szer ző saj nos meg le pő en ke vés re cep tet oszt va meg az ol va sók kal. Eze ket azon ban pó tol ják azok a meg szív le len dő, öröm re és sze re - tet re ta ní tó böl cses sé gek, ame lyek he lyet kap tak a könnyed ki kap cso ló dást ígé - rő kö tet lap ja in. TWYMAN, ames F. amerikai író, film ren de ző, pro du cer. Leg utóbb is mer te - tett műve: Doreen Virtue és Gregg Braden a lát ha tat lan erők ről ( ) Kereszténység. Keresztény egyházak Ferenc (1936 ) Fe renc pápa fü ves köny ve : min den na pi gon do la tok. Bu da - pest : Eu ró pa, 2014, cop p. ; 22 cm ISBN kö tött : 2590, Ft pápa ke resz tény ség 21. szá zad idé zet gyűj te mény A sze rény, gyer me ki lel kü le tű egy ház fő, I. Fe renc pápa fü ves köny ve be ve ze tő jé nek már az al cí me is ön ma gá ért be szél: Busszal me gyek, együtt a töb bi ek kel, amely mon da tot orge Mario Bergoglio hi va ta los cí mé hez járó li mu zin já nak so fő ré hez, il let ve sze mé lyi test őr éhez in téz - 11

14 te. A ma gát csak orge atyá nak szó lít ta tó egy ház ve ze tő va ló ban úgy él, aho - gyan a szó szék ről be szél, ami vel vi tat ha tat la nul ki vív ta nem csak a ka to li kus vi lág el is me ré sét. e len kö te té ben azo kat a szó be li meg nyil vá nu lá sa it, gon do la - ta it gyűj töt ték egy be a szer kesz tők, ame lyek a vi lág leg kü lön bö zőbb prob lé má it ve szik sor ra az ate iz mus tól és alá zat tól az eu ta ná zi án és a fo cin vagy tan gón mint me ta fo rán át a zsi dó ság gal foly ta tott pár be szé dig. A kulcs sza vak, té mák ábé cé rend jé ben kö vet ke ző idé ze te ket Fe renc pápa éle té nek kro no ló gi á ba sze - dett ese mé nyei zár ják. Elő ző is mer te tés: A szer ző élet raj za és leg utóbb is mer te tett műve (társsz.): Az ég ről és a föld ről ( ) Ost rom nap ló : szerzetes nővérek a halálkatlanban : már ci us 19-étől feb ru ár 16-áig. Fo dor Esz ter (szerk.) [Bu da pest] : Kairosz, cop p. ; 25 cm ISBN kö tött : 3800, Ft misszió ró mai ka to li kus egy ház ka ri ta tív te vé keny ség ma gyar tör té ne lem má so dik vi lág há bo rú ostrom Sz Budapest és azon belül a budai vár második világháborús ostromát a Farkas Edith által alapított Szociális Missziótár - sulat Krisztinavárosban élő nővéreinek is át kellett élniük, a Krisztina körúti Anyaházban (egykori házszámozás szerint a es, a je len le gi sze rint a 61. szám alatt). Ezt az idő sza kot mu tat ja be a kötet, március 19-étől, a főváros német megszállásától egészen 1946 februárjáig, amely tartalmazza Argay Honoria tanácstag nővér naptáradatait, valamint Ko - pasz Irma légóparancsnok nővér feljegyzéseit is. Szó esik az Anyaház belső életéről, a missziós munkáról, a bombakárosultak lelki támogatásáról, a sérültek kórházi látogatásáról, a légiriadókról és az óvóhelyekről, az egyre közeledő frontról és ar ról, mi ként ke rül tek a nő vé rek is a tűz vo na lak közé. Drá mai ere jű be jegy zé - sekben olvashatunk az ostrom legmegrázóbb időszakáról, amikor az Anyaház is megsérült, az épületben áramellátás sem volt, a nővérek a pincékben több mint száznyolcvan polgári személynek és kb. kétszáz harcoló vagy sebesült magyar vagy német katonának nyújtottak menedéket. Természetesen a szovjet hadsereg megszállásáról, a háborút követő újjáépítésről, valamint a nővérek abban viselt szere pé ről is sok szó esik. A szö ve get szá mos fel vé tel egé szí ti ki, köz tük olyan fo tók is, amelyek az eredeti naplóban is szerepeltek, újságkivágásokként. Az ostromnapló után néhány további dokumentum (nővérek levelei, körlevelek), valamint az apácák többségét személyesen ismerő Czigány György rövid írása olvasható. A kötet a személynevek mutatójával és bibliográfiával zárul. 12

15 Voskamp, Ann (1973 ) Ezer nyi aján dék : légy bá tor tel jes éle tet élni ott, ahol épp vagy. [Szom bat hely] : Immanuel Szó szó ró, cop p. ; 21 cm ISBN fű zött : 2750, Ft ke resz tény ség hit ka na dai an gol iro da lom me mo ár A kanadai Ontario államban egy nagy gazdaságban él népes családjával a szerzőnő, Ann Voskamp, aki bestsellerré vált könyvében arra hívja olvasóját, hogy hagyja ott a büszkeség, a félelem és az ökölbe szorított kézzel irányítani akarást, és váljon igazi kereszténnyé. A rászoruló gyermekekért is dolgozó szerző elsősorban saját kegyelmi tapasztalatait megidézve tizenegy fejezetben tanítja, hogyan kell fájdalmunkat költészetté formálva igei módon megsiratni veszteségeinket, vagyis a radikális hálaadás életmódjára nevel. Az Ezernyi ajándékot nem elég könyvként elolvasni; szinte könyörög, hogy egyfajta dinamikus, interaktív ábécéskönyvként fogadjuk. Olyan igazságokkal való találkozásra hív, amelyek feltárják Isten örömének mélységeit, és örökre átformálják életünket ajánlja a fülszöveg. VOSKAMP, Ann ka na dai szer ző nő, a Compassion International (Könyörület Nemzetközi segélyszervezet) szóvivője, a Day Spring című lap ál lan dó cikk író ja, de je len tek meg írá sai a World és a Cristianity Today ha sáb ja in is. On ta rio ál lam ban egy nagy sertésfarmon gazdálkodnak férjével és hat gyermekükkel. Honlapjának címe: 3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK Szo ci o ló gia. Tár sa dal mi kap cso la tok és fo lya ma tok Berne, Eric ( ) Em be ri játsz mák. : 8., jav. kiad. Bu da pest : Hát tér, cop p. ; 19 cm (Lé lek kont roll) ISBN fű zött : 2480, Ft szo ci ál pszi cho ló gia tár sa dal mi kap cso lat Sz Az amerikai pszichiáter világsikerű könyve sajátos társaslélektani rend szert fejt ki, s azon be lül is el ső sor ban az ún. játszmaelmélettel foglalkozik. A könyv első része áttekintést ad rendszerének alapvető fogalmairól: a társas 13

16 érintkezés ingerkeltő, simogatás-szerző és időstrukturáló szerepéről; az egyén - nek mind a szü lői, mind a fel nőtt, mind a gyer me ki ma ga tar tást és men ta li tást ma - gában foglaló énállapotáról; a társas érintkezésben megjelenő tranzakcióiról és ezek elemzéséről, valamint az érintkezés különféle formáiról (eljárások, rituálék, időtöltések, játszmák). A második rész mutatja be az ún. játszmákat, amelyeket Berne rejtett tranzakciók folyamatos sorozataként definiál, s amelyek ismertető je gye, hogy min dig rej tet tek, min dig nye re ség re irá nyul nak, s leg több ször tisz - tes ség te le nek és drá mai ki me ne te lű ek, ugyan ak kor ön tu dat la nok. A har ma dik rész klinikai anyag alapján próbálja megvilágítani a játszmamentesség, a játsz - mák tól való meg sza ba du lás elő nye it. Elsősorban gyakorló pszichológusok számára ad sok új, érdekes szempontot, de ajánlható minden művelt, lélektani érdeklődésű olvasónak, aki nem riad vissza a nehezebb olvasmányoktól. Elő ző is mer te tés: Elő ző ki adás: A so ro zat ban leg utóbb: Mér ge ző szülők ( ) A szer ző ről ld., és leg utóbb is mer te tett műve: Sors könyv ( ) Evans, Patricia Szavakkal verve : szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. : 2. kiad. Bu da pest : Hát tér : NANE Egyes., p. ; 20 cm (Tűz-hely könyvek) ISBN fű zött : 2500, Ft pár kap cso lat erő szak nő A szóbeli erőszak a párkapcsolati erőszak olyan formája, amely nem hagy a verés okozta sérülésekhez hasonló nyo mo kat, ugyan ak kor épp olyan fáj dal mas le het, gyógy - ulá sa pe dig jó val to vább tart hat ol vas hat juk a szer ző bevezetőjében. A lakás falain belül előforduló erőszak áldozatai az esetek jelen - tős ré szé ben a nők. A szó be li erő szak ál tal bán tal ma zott nők el ve szí tik ön be csü lé - sü ket, ide ges sé, bi zony ta lan ná, sok eset ben va ló ban be teg gé vál nak. A szer ző vallomások alapján állította össze kötetét, a negyven mélyinterjú egyben esettanul mány, ame lyek túl mu tat nak egy-egy sze rep lő ma gán éle ti konf lik tu sán. Az első részben található felmérő kérdőíven olvasható felvetések őszinte megvála - szo lá sá val ké pet kap ha tunk sa ját hely ze tünk ről, a to váb bi ak ban rész le te sen ol - vashatjuk a szóbeli bántalmazás eltérő sémáiról. Megismerhetjük a verbálisan bántalmazó kapcsolat mögöttes dinamikáját, az alkalmazható pszichoterápiás módszereket. A kötet a téma rövid irodalom listájával zárul. Elő ző is mer te tés és a szer ző leg utóbb aján lott műve: A so ro zat ban leg utóbb: Le het-e jó apa a bán tal ma zó? ( ) EVANS, Patricia ta nács adó, elő adó, tré ner, a sze mély kö zi kom mu ni ká ció és a szó be li erő szak szak ér tő je. Bő veb ben ld.: 14

17 Sá mán sá mán há tán : a kor társ po gány ság multidiszciplináris elem zé se. Povedák Ist ván et al. (szerk.) Sze ged : SZTE BTK Nép raj zi és Kult. Ant ro po ló gi ai Tansz., p. ; 24 cm (Sze ge di val lá si nép raj zi könyv tár. 38.) (A val lá si kul tú ra ku ta tás könyvei. 6.) ISBN fű zött : 2500, Ft val lás ant ro po ló gia új po gány ság ma gyar ős val lás iden ti tás kul tu rá lis ant ro po ló gia Ma gyar or szág nép - rajz val lá si ha gyo mány nép hit sorozati kiadvány Sz e len, Povedák Ist ván és Szilárdi Réka ál tal szer kesz tett kö tet annak a szétágazó és szinkretikus nézetrendszernek a vizsgálatára vállalkozik, amely a nemzeti ideológia-építés és a posztmodern újvallásosság metszetében újpogányságként, új magyar mitológia-építésként, az identitáskonstrukciók változásaként stb. definiálható. Teszi mindezt interdiszciplináris megközelítésben, a kulturális antropológia, a szociálpszichológia, a néprajz, a szemiotika, a vallás-, a nyelv- és a kommuniká - ciótudomány nézőpontjából. Olyan témákról olvashatunk a tanulmányokban, mint a magyar kortárs pogány narratívumok nemzeti identitáskonstrukciói, a mítosz- és kultúraépítés megjelenése a mindennapokban, az új magyar mitológia jellemzői, a főbb etno-pogány webhelyek, fontosabb mítoszok és azok diskurzusai, a kereszténység és az újpogány orientáció szinkretikus megjelenésének változatai, a közösségkonstrukció lokális és hálózati terei, az újpogányság és a magyar ökofalvak kapcsolata, a nemzeti oktató ponyva mint irodalmi műfaj vagy az egyre népszerűbb sámán gyógyítói tevékenységek. Szakkönyvtárak anyaga. A Sze ge di val lá si nép raj zi könyv tár (40.), va la mint A val lá si kul tú ra ku ta tás köny vei so ro zat ban leg utóbb (8.): Ta lál ko zás a Szent Igaz zal ( ) Po li ti ka. Po li ti ka tu do mány Bueno de Mesquita, Bruce (1946 ) Smith, Alastair Dik tá to rok ké zi köny ve : mi ért jó po li ti ka a rossz vi sel ke - dés? [Bu da pest] : Gabo, cop p. ; 22 cm ISBN kö tött : 3990, Ft po li to ló gia ha ta lom A jó po li ti kus szük ség sze rű en rossz ál lít ják az Ame ri ká - ban si ker könyv ként sze re pelt Diktátorok kézikönyve (The Dictators Handbook. Why Bad Behaviour is Al most Always Good Politics) szer zői, Bruce Bueno de Mesquita és Alastair Smith. Sok ko ló egy sze rű ség gel, szám ta lan tör té - 15

Szakmai igazgató Bakos Erika bakos.erika@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/104

Szakmai igazgató Bakos Erika bakos.erika@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/104 Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 19. Tel.: + 36 1 237 6900 Levélcím: 1391 Budapest, Pf. 204. Ügyvezető igazgató Tőczik Zsolt titkarsag@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/103 Szakmai igazgató

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu Tompaládonyban zajlik az élet Má jus fa ál lí tá sa Te le pü lé sünk má jus fá ját áp ri lis 30-án es te ál lí tot tuk fel a fa lu ház ud va rán. A fa a köz ség ha tá rá ban ta lál ha tó er dõ bõl szár

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom

Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom 5 TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom Mert víz re vá gyik mind, ki tik kadt ked vét hogy meg ned ve sít se: for rás ra lel, le ül egy kõ re

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben