2.2. Az általam használt kísérleti berendezések és azok mködésének bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.2. Az általam használt kísérleti berendezések és azok mködésének bemutatása"

Átírás

1 2.2. Kísérleti berendezések és mködésük Az általam használt kísérleti berendezések és azok mködésének bemutatása Az ATOMKI ESA-31 jel spektrométere Méréseim egy részét az ATOMKI-ban, az Atomfizikai Fosztály Elektronspektroszkópiai és Anyagtudományi Osztályán végeztem, az ESA-31 típusú elektronspektrométerrel [104]. (9. ábra) A spektrométer több mérési módszer alkalmazását is lehetvé teszi. Gerjesztforrásként egy VG LEG-62 elektronágyút és két ikeranódos (egyenként két anódot tartalmazó) röntgenforrást tartalmaz. Az elektronágyú 100 ev ev primer energiájú elektronok elállítására képes. Esetenként a maximális energiát a mintára kapcsolt gyorsítófeszültség segítségével 10 kev-ig növeltük. A kiválasztott primer energiától és az ágyú egyéb beállításaitól függen a mintára jutó nyaláb áram 5 na-tl 3 µa-ig változhat. Az elektronnyaláb áramát az ágyú elé beforgatható Faraday-csészével, vagy a mintatartóra kapcsolt árammérvel ellenrizhetjük. A primer és az analizálandó elektronok iránya által bezárt szög 130 0, amely nem változtatható. A röntgenforrások házi fejlesztések [ ], Al/Ag és Cu/Mo anódokat tartalmaznak. Az Al/Ag anód esetében a kisenergiás (< 1.5 kev) fékezési sugárzás kiszrésére egy, az anód és a minta közé helyezett 0.9 µm vastagságú alumínium fóliát használunk. A másik, Cu/Mo anódokat tartalmazó röntgencs kijáratán nincs szrfólia, így az kedvezbben alkalmazható fékezési sugárzással való gerjesztésre. Az anódok túlmelegedését zárt rendszer keringtetéses ioncserélt vízhtés akadályozza meg. A mintába érkez fotonok és az analizálandó elektronok iránya által bezárt szög állandó,

2 2.2. Kísérleti berendezések és mködésük ábra: Az ESA-31 spektrométer vázlata

3 2.2. Kísérleti berendezések és mködésük 37 A mérend minta egy három irányban mozgatható és két, egymásra merleges tengely körüli forgást biztosító mintatartóra kerül. A transzlációs mozgásokat biztosító mechanika 2 µm pontosságú, míg a minta döntését biztosító kb. 0.5 fok pontosságú beállítást tesz lehetvé. A transzlációs elmozdulások pontos beállításának nagy szerepe van a mérések reprodukálhatóságát illeten, valamint a besugárzási és gyjtési folt kiválasztásában és egybeesésük biztosításában. Az analizálandó elektronok kilépésének iránya körüli mintaelforgatás lehetvé teszi, hogy amorf (amorfizált) minta esetében a szórás kristályeffektusoktól való mentességét ellenrizhessük. Az analizálás tengelyére merleges irány körüli elforgatás lehetséget biztosít az AR-XPS módszer alkalmazására. A mintából kilép, analizálandó elektronok egy 12 elemes lencserendszerbe kerülnek. Ez az elektronoptikai eszköz a nyalábot az analizátor belép résére fókuszálja, valamint energiájukat a kívánt fékezési arányban lecsökkenti. Az elektronok fékezésére a jobb energiafeloldás érdekében van szükség. Az elektronok ezután egy os, 250 mm munkasugarú, félgömb-típusú analizátorba kerülnek. Az analizátor δ = E relatív feloldása egy, a be- és kilép rés, valamint az analizátor méretei által meghatározott állandó, jelen esetben 4.5 E P 3 10 ; ahol E az analizátor válaszfüggvényének félértékszélessége az E P analizálandó elektronok energia esetén. Méréseink során az ún. FRR (Fixed Retardation Ratio), azaz állandó fékezési arányú üzemmódot használtuk. Ekkor az analizátor abszolút energia-feloldására a E E = δ (32) k adódik, ahol E a mintából kilép elektron energiája, k pedig a beállított fékezési arány. A használandó fékezési arány értékét mindig az adott mérésnél alkalmazható legrosszabb energiafelbontás eléréséhez célszer igazítani, mert a fékezés

4 2.2. Kísérleti berendezések és mködésük 38 növekedtével az analizátorba jutó elektronok száma, tehát a mérhet intenzitás, drasztikusan csökken. Az energiaanalizálás után a kilép résen átjutó elektronok detektálását és számlálását egy csatorna elektronsokszorozó (channeltron) végzi. A mérésvezérl és adatgyjt rendszert egy Intel Pentium III, kétprocesszoros, Linux operációs rendszert használó számítógép irányítja. A lencserendszerre és az analizátorra adandó feszültséggel arányos értéket egy 16 bites, párhuzamos porton keresztüli jel formájában állítja el és adja tovább a mértápegység(ek) felé. A detektor jelét, a jelersít és jelformáló elektronikai egységeken keresztül egy 6 Mhz számolási sebesség mérkártyán keresztül fogadja és számlálja. A házi fejlesztés mérésvezérl program felhasználóbarát, grafikus környezettel rendelkezik [108]. A mérés alatt a spektrumot a gyjtéssel egyidben grafikonon megjeleníti, a felhasználó a mérés folyamatába interaktív módon avatkozhat be, de akár hosszabb mérések automatikus elvégzésére is utasítást adhat. A program egyúttal a korábban mért spektrumokkal történ, alapvet összehasonlítási mveletek elvégzését is lehetvé teszi. A program kimeneteként a mérési adatokat, paramétereket és kísér információkat szabványos, VAMAS szerkezet fájlban tárolja [109]. A vezérl számítógép által elállított digitális jelet a precíziós mértápegység(ek)be épített digitál-analóg-konverter (DAC) alakítja nagyfeszültséggé. A spektrométer energiamérési pontosságát alapveten ezeknek a tápegységeknek a stabilitása határozza meg. Méréseim során az ATOMKI-ben gyártott, 3 és 10 kv maximális feszültség elállítására alkalmas, nagy hmérséklet stabilitású (jobb, mint /K), precíziós, vezérelhet; és lebegtethet, 1 és 3 kv-os kézzel beállítható tápegységeket használtam. Minden mérberendezés alkalmazásának els lépése a mszer hitelesítése. A spektrométerek esetében ezen eljárás fontos része az energiakalibráció. Szükség van továbbá a mvelet idrl-idre történ megismétlésére is, hiszen pl. a mszert (pl. a tápegységeket) alkotó elektronikus elemek öregedése, a spektrométer elektródáinak

5 2.2. Kísérleti berendezések és mködésük 39 felületeire lerakódó szennyezdések megjelenése, a mérkamrában lév maradék mágneses tér változása a paraméterek folyamatos változásához vezethetnek. Kalibráció folyamatán a vezérl jel és az azzal vezérelt, a valóságban ténylegesen megjelen mennyiség közötti függvénykapcsolat empirikus megállapítását értjük. Jelen esetben a mérésvezérl számítógép által kiadott, a tápegység digitál-analóg konverterére kerül jele és a mintából kilép elektronok közül az elektrosztatikus analizátor által kiválasztott majd detektált elektronok energiája közötti kapcsolatot keressük. Erre a célra a szakirodalomból már ismert energiájú fotoelektron vonalakat, jelen esetben a Mg Kα, Al Kα, Cu Kα 1,2 és Lα, valamint Mo Lα és Lβ sugárzással keltett Ag 3d 5/2, Cu 2p 3/2 és Au 4f 7/2 fotoelektron vonalakat (1. táblázat) használtunk. átmenet hν / ev Mg Kα 1253,67 Al Kα 1486,67 Cu Kα ,78 Cu Kα ,78 Cu Lα 929,70 Mo Lα 2293,16 Mo Lβ 2394,81 nívó E K / ev Ag 3d 5/2 368,27 Cu 2p 3/2 932,66 Au 4f 7/2 83,99 1. táblázat: Az ESA-31 spektrométer kalibrálásához használt röntgen gerjesztések átmeneti energiái (hν) és az anyagok (fémek) kalibráló nívóinak kötési energiái (E K ) A kalibrációs pontokhoz tartozó kinetikus energiaértékek és a számítógép által kiadott feszültségvezérl jel közötti kapcsolat lineárisnak adódott: E = slope V + offset (33) ahol V a vezérl jel (DAC cím), E a spektrométer által kiválasztott energia, slope és offset pedig az illesztett meredekség és tengelymetszet paraméterek. Az energiakalibráció a hitelesít fém mintákból keltett kalibráló fotoelektron vonalak Fermi nívójához viszonyított energiáin alapszik. Az energiamérés pontosságát befolyásolhatja a minta feltöltdésébl adódó változás. A jelenség forrása az, hogy egyes esetekben a bejöv és elmen töltésmennyiségek közötti különbség miatt a minta elektronhiányos állapotba kerül, így ert gyakorol az

6 2.2. Kísérleti berendezések és mködésük 40 azt elhagyó elektronokra. Ehhez vezethet pl. vezet minták esetében, ha a minta és a mintatartó között nincs megfelel elektromos kontaktus. A zavaró hatás a kontaktus helyreállításával ill. a távolságok növelésével megszüntethet. Szigetel minták esetében a feltöltdés elleni védekezés bonyolultabb. Mintakészítésnél, ha lehet, ajánlatos fém alapot használni és csak a szükséges vastagságú szigetel réteget felvinni rá, vagy a már kész, vastagabb réteget valamilyen alkalmas technikával elvékonyítani. Szerencsésebb esetben a szigetel minta homogén módon töltdik fel, így ezzel csupán a kalibráció additív tagja módosul. Az ilyen típusú feltöltdés kiküszöbölésére szokás pl. az eltávozott elektronok külön elektronágyúval, ún. flood-gun-nal való pótlása. Elfordulhat azonban az ún. differenciális feltöltdés, amikor a minta egyes részei más-más potenciálra kerülnek. Ez a spektrumban kiszélesedett, a kisebb kinetikus energiák felé elkent vonalakat eredményez. A differenciális feltöltdés ellen nehezebb védekezni, az ilyen esetekre már a minta elkészítésekor gondolni kell, és pl. mikrométer körüli rácsállandójú vezet rácsmintát párologtatni a minta felületére, amit aztán a mintatartóval elektromos kontaktusba kell hozni. Az ESA-31 spektrométer általában szilárd anyagok vizsgálatára használatos. A vékony tipikusan pár mm vastagságú lapkákat egy alumínium mintatartóra rögzítjük. Speciálisan kialakított, öblös mintatartók esetében lehetség van porminták vizsgálatára is. A minták felülete tipikusan 10x10 mm, maximum 15x15 mm, minimálisan pedig a transzportlencse gyjtési foltjának megfelel méret. A mintapreparálás során az egyik lényeges szempont az elzekben leírt feltöltdés elkerülése. A felragasztáshoz ezért elektromosan vezet, ezüst tartalmú pasztát használunk. Egy másik általános kívánalom a felületi durvaság minimalizálása, mivel érdesebb felületrl sokkal kisebb elektron intenzitás figyelhet meg. Ezt leginkább a megfelel mintapreparálási eljárással, néha mechanikai polírozással érjük el. A jó vákuumszint biztosításának érdekében lényeges szempont még a minta és a mintatartó felületére az atmoszférában lerakódott szennyezdések csökkentése. A mintatartót ezért a preparálás eltt ultrahangos tisztításnak vetjük alá. A minták felületének tisztaságáról a preparáló kamrában in-situ alkalmazható eljárásokkal gondoskodunk.

7 2.2. Kísérleti berendezések és mködésük 41 Az így kapott minta egy gyorsan leszívható zsilipkamrán keresztül jut a vákuumrendszerbe. A zsilipkamrából kb mbar nyomás elérése után a minta vákuumban a preparálókamrába továbbítható. Gyakran elfordul, hogy az atmoszféráról a vákuumba kerül minták csak lassan (percektl napokig terjed idk alatt) válnak stabillá, addig folyamatosan deszorbeálva a felületükön vagy a mélyebb rétegekben megkötött gázokat, esetleg leadva kristályvizüket. Ezért ez a kamraszakasz nagy szívóteljesítmény, gyors szivattyúkkal van felszerelve és egyidejleg több minta tárolására is alkalmas. A vákuumszint stabilizálódása után lehetség van a minták felületének Ar + ion bombázásos megtisztítására. Megfelel energiájú és intenzitású ionok alkalmazásával a felületi szennyezdés és oxidréteg eltávolítására, míg nagyobb dózisok, mérés közbeni szakaszos használatával a minta (destruktív) mélységi analízisére van lehetség. A megtisztított (porlasztással maratott) minta a preparálókamrából, vákuumban a mérkamrába mozgatható. A felületanalitikai módszerek általában jó minség, legalább néhányszor 10-9 mbar-os vákuumban alkalmazhatóak. Az ESA-31 mérkamrájában ezt egy Varian StarCell típusú, 500 l/s szívóteljesítmény ion-getter és egy, az ATOMKI-ban gyártott Ti szublimációs szivattyú biztosítják, melyek megfelel körülmények között a mérkamrában mbar nyomást tartanak fenn. A félgömb analizátor és a lencserendszer terében differenciális szívást alkalmazunk, egy Leybold IZ270 típusú, 270 l/s szívósebesség ion-getter szivattyúval. A preparálókamrában, amelyben minden típusú gázra egyformán nagy szívóteljesítményt szeretnénk elérni, egy házi fejlesztés 700 l/s-os, UVD-700 típusú olajdiffúziós szivattyú üzemel. Az esetleges olajgz párolgás minimalizálására itt vízhtéses sevron csapdát és egy, a vákuumszintet és a szivattyú htését folyamatosan figyel biztonsági elektronika által mködtetett pneumatikus gyorsszelepet használunk. A diffúziós szivattyú elvákuumát egy zeolit tartalmú szorpciós-, és egy szakaszosan mködtetett rotációs szivattyú adja. A diffúziós szivattyú mellett alkalmazunk egy, a mérkamráéval egyez Ti szublimációs szivattyút is. A zsilipkamra gyors leszívását egy Leybold, 70 l/s

8 2.2. Kísérleti berendezések és mködésük 42 szívóteljesítmény turbó-molekuláris szivattyú végzi, melynek elvákuumát szintén egy rotációs szivattyú biztosítja. Méréseim során az elérhet gerjesztforrások közül az Al és Cu anódú röntgencsövek Al és Cu Kα karakterisztikus sugárzását valamint fékezési sugárzását (Cu), ill. a 200 ev 10 kev elektron energiatartományban az elektronágyút használtam. A rendelkezésre álló mérési technikák közül az EPES, REELS, XPS, AR-XPS és XAES módszereket alkalmaztam. A DESY-HASYLAB-BW2-SES200 mérberendezése A mérések másik része Németországban, a hamburgi DESY (Deutschen Elektronen Synchrotron) HASYLAB (Hamburger Synchrotronstrahlungslabor) intézetében történt. A mérberendezés a DORIS tárológyr BW2-jel nyalábcsatornáján helyezkedik el [110]. Ez a multifunkciós nyalábcsatorna nagy intenzitású, a kev energiatartományban folytonosan hangolható, monokromatikus fotonnyalábot szolgáltat. [111]. Fotonforrásként a tárológyrben egy 56 pólusú hibrid röntgen wiggler szolgál, amely a 4.5 GeV-os elektron energia mellett a 10 kev körüli röntgen energiák szolgáltatására optimalizált. A nyaláb fbb optikai elemei az arany bevonatú, 6 mrad térszög eltükör, egy 20 µm-es szén-fólia ablak, egy ketts kristály monokromátor és egy, a függleges fókuszt biztosító arany bevonatú tükör. Az eltükör és ablak egyúttal sávszrként is szolgál, csökkentve ezzel a monokromátorokra es hterhelést. A monokromátor két párhuzamos Si(111) kristályból áll. Az els kristály htött és a htágulásából adódó rácsállandó változása mechanikai feszültség alkalmazásával, a kristály hajlításával kompenzálható. A céltárgyra irányított monokromatizált nyaláb további, távirányítással állítható résekkel formálható. A nyaláb tipikus energiaszórása 3000 ev foton energiánál 0.5 ev félértékszélesség. A mintán a röntgennyaláb mérete vertikálisan 0.3 mm, horizontálisan pedig kb. 2 mm. A nyaláb tipikus intenzitása, 3 kev-es foton energiánál,

9 2.2. Kísérleti berendezések és mködésük 43 3x10 12 foton/másodperc. A monokromatikus nyaláb folyamatos intenzitásellenrzése egy, az útjába helyezett, nagy áteresztképesség réz hálóval történik. A mintából, a bejöv nyaláb irányához képest ban, vízszintes síkban kilép elektronokat egy SCIENTA SES-200 típusú, félgömb analizátorú spektrométerrel figyeljük meg. (10. ábra) Annak biztosítására, hogy a besugárzási folt és a gyjtési folt egybeessenek, az adott helyzet fontonnyalábhoz képest az egész spektrométert mozgatni kell. Ennek érdekében a spektrométer egy léptetmotorok által mozgatható asztalra van építve, amelynek helyzete 10 µm-es 10. ábra: A SES-200 spektrométer vázlata pontossággal állítható be. A mintából megfelel irányban kilép elektronok elször egy többelemes transzportlencserendszerbe kerülnek, amely nyalábformáló és fékez funkciót lát el. A transzportlencse az elektronokat az energia-analizátor bemen résére fókuszálja, miközben az éppen mérend kinetikus energiától független, konstans energiára fékezi ket. Az analizátor ezen a konstans, 150 ev állandó átmen energián, ún. FAT (Fixed Analyzer Transmission) módban mködik, ahol az energiafeloldása kb. 300 mev. Az analizátor kalibrálása az ESA-31-éhez hasonlóan, az ott bemutatott módon, ismert energiájú foto- és Auger vonalak felhasználásával történik. A detektálást, a kilép résnél elhelyezett, energiadiszperzív irányban helyzetérzékeny detektor, ún. channelplate végzi. Ezzel a detektálási hatásfok növekedése érhet el, mivel így a fékezlencse és analizátor egy beállításánál egy, a detektor méretei által megadott energiaablakban jelentkez elektronok egyidej, energiaszelektív észlelése lehetséges. Mérés közben a

10 2.2. Kísérleti berendezések és mködésük 44 minta egy három irányba eltolható és forgatható, távvezérelhet mintatartón helyezkedik el. A mérésvezérlés teljesen automatizált, minden mozgatást számítógép vezérelt léptetmotorok végeznek, mert mérés közben, sugárvédelmi okokból, a mérhely nem közelíthet meg. A mérkamrához egy elkészít kamra csatlakozik, ahol a minták felülettisztítására, valamint vékonyrétegek vákuumbeli párologtatására van lehetség. A párologtatott réteg növekedése rezg-kvarckristályos módszerrel (QCD, Quartz Crystal Microbalance) követhet nyomon. A bevitt vagy a preparálókamrában párologtatott minta kristályszerkezetének megfigyelésére egy kis energiájú elektronok diffrakcióján (LEED, Low Energy Electron Diffraction) alapuló eszköz ad lehetséget. A kamrarészekben a vákuum a néhányszor 10-9 mbar érték, amelynek fenntartásához turbómolekuláris és ion-getter szivattyúkat alkalmaznak.

IMFP meghatározása Co, Cu, Ge, Si és Au mintákban 56

IMFP meghatározása Co, Cu, Ge, Si és Au mintákban 56 3.1.2. IMFP meghatározása Co, Cu, Ge, Si és Au mintákban 56 3.1.2. Elektronok rugalmatlan szórási közepes szabad úthosszának meghatározása Co, Cu, Ge, Si és Au mintákban, a 2-10 kev elektron energia tartományban

Részletesebben

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Modern Fizika Labor Fizika BSC Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. május 4. A mérés száma és címe: 9. Röntgen-fluoreszencia analízis Értékelés: A beadás dátuma: 2009. május 13. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond

Részletesebben

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp ELTE Fizikai Intézet FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp mintatartó mikroszkóp nyitott ajtóval Fő egységek 1. Elektron forrás 10-7 Pa 2. Mágneses lencsék 10-5 Pa 3. Pásztázó mágnesek

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása. Különböző sugárzások tulajdonságai Típus töltés Energia hordozó E spektrum Radioaktí sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktí sugárzások detektálása. α-sugárzás pozití

Részletesebben

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Fókuszált ionsugaras megmunkálás 1 FEI Quanta 3D SEM/FIB Fókuszált ionsugaras megmunkálás Ratter Kitti 2011. január 19-21. 2 FIB = Focused Ion Beam (Fókuszált ionnyaláb) Miből áll egy SEM/FIB berendezés? elektron oszlop ion oszlop gáz

Részletesebben

A nanotechnológia mikroszkópja

A nanotechnológia mikroszkópja 1 Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet A nanotechnológia mikroszkópja EGIS 2011. június 1. FEI Quanta 3D SEM/FIB 2 Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet A nanotechnológia mikroszkópja EGIS 2011. június

Részletesebben

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL 3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL A gamma-sugárzás elektromágneses sugárzás, amely vákuumban fénysebességgel terjed. Anyagba ütközve kölcsönhatásba lép az anyag alkotóelemeivel,

Részletesebben

2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS)

2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS) 2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei 25 2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS) Ebben a feezetben a 2.1.1. alfeezetben ismertetett alapelenségekre

Részletesebben

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás Pásztázó elektronmikroszkóp Scanning Electron Microscope (SEM) Rasterelektronenmikroskope (REM) Alapelv Egy elektronágyúval vékony elektronnyalábot állítunk elő. Ezzel pásztázzuk (eltérítő tekercsek segítségével)

Részletesebben

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Mikroszerkezeti vizsgálatok Mikroszerkezeti vizsgálatok Dr. Szabó Péter BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék 463-2954 szpj@eik.bme.hu www.att.bme.hu Tematika Optikai mikroszkópos vizsgálatok, klasszikus metallográfia. Kristálytan,

Részletesebben

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés

Részletesebben

Ricz Sándor. MTA Atommagkutató Intézete. SZFKI, Budapest 2013. 12. 10

Ricz Sándor. MTA Atommagkutató Intézete. SZFKI, Budapest 2013. 12. 10 Aszimmetrikus fotoelektron emisszió foton- atom és foton-h molekula kölcsönhatásban Ricz Sánor MTA Atommagkutató Intézete SZFKI, Buapest 013. 1. 10 Tartalom I. Fotoelektronok ifferenciális hatáskeresztmetszete

Részletesebben

Elektronspektrométerek fejlesztése az ATOMKI-ben (1970-2013)

Elektronspektrométerek fejlesztése az ATOMKI-ben (1970-2013) Elektronspektrométerek fejlesztése az ATOMKI-ben (1970-2013) Kövér Ákos Atommagkutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Debrecen Magspektroszkópiától az atomi ütközések fizikájáig 1970-től új kutatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

Nanoskálájú határfelületi elmozdulások és alakváltozások vizsgálata szinkrotron- és neutronsugárzással. Erdélyi Zoltán

Nanoskálájú határfelületi elmozdulások és alakváltozások vizsgálata szinkrotron- és neutronsugárzással. Erdélyi Zoltán Nanoskálájú határfelületi elmozdulások és alakváltozások vizsgálata szinkrotron- és neutronsugárzással Erdélyi Zoltán Debreceni Egyetem, Szilárdtest Fizika Tanszék Erdélyi Zoltán ESS minikonferencia 1

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés: Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

3 He ionokat pedig elektron-sokszorozóval számlálja. A héliummérést ismert mennyiségű

3 He ionokat pedig elektron-sokszorozóval számlálja. A héliummérést ismert mennyiségű Nagytisztaságú 4 He-es izotóphígítás alkalmazása vízminták tríciumkoncentrációjának meghatározására a 3 He leányelem tömegspektrométeres mérésén alapuló módszerhez Az édesvízkészletek felmérésében, a rétegvizek

Részletesebben

19. A fényelektromos jelenségek vizsgálata

19. A fényelektromos jelenségek vizsgálata 19. A fényelektromos jelenségek vizsgálata PÁPICS PÉTER ISTVÁN csillagász, 3. évfolyam Mérőpár: Balázs Miklós 2006.04.19. Beadva: 2006.05.15. Értékelés: A MÉRÉS LEÍRÁSA Fontos megállapítás, hogy a fénysugárzásban

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. 3. mérés: Röntgen-cső, emissziós spektrumok, abszorpció

Mérési jegyzőkönyv. 3. mérés: Röntgen-cső, emissziós spektrumok, abszorpció Mérési jegyzőkönyv 3. mérés: Röntgen-cső, emissziós spektrumok, abszorpció A mérés helyszíne: Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ Biofizika laboratórium A mérés időpontja: 2013.02.27. A

Részletesebben

Félvezetk vizsgálata

Félvezetk vizsgálata Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak

Részletesebben

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Elektronsugaras hegesztés A katódból kilépő

Részletesebben

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.beugro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.beugro ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.beugro -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.beugró

Részletesebben

Technoorg Linda Ltd. Co. Budapest, Hungary. Innováció és Kommunikáció február 20.

Technoorg Linda Ltd. Co. Budapest, Hungary. Innováció és Kommunikáció február 20. Egy high tech cég g 17 éve Út t a kutatói ötletektıl l a világsz gszínvonalú termékekig egy tudományos mőszerfejlesztm szerfejlesztı vállalkozás s példp ldáján Technoorg Linda Ltd. Co. Budapest, Hungary

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:

Részletesebben

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23.

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. A neutronok személyi dozimetriája Deme Sándor MTA EK 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. Előzmény, 2011 Jogszabályi háttér A személyi dozimetria jogszabálya (16/2000

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE5302

Elektronika 2. TFBE5302 Elektronika 2. TFBE5302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

Ni és Ge felületi rétegekb l keltett K-Auger spektrumok elemzése Analysis of K-Auger spectra excited from surface layers of Ni and Ge

Ni és Ge felületi rétegekb l keltett K-Auger spektrumok elemzése Analysis of K-Auger spectra excited from surface layers of Ni and Ge Ni és Ge felületi rétegekb l keltett K-Auger spektrumok elemzése Analysis of K-Auger spectra excited from surface layers of Ni and Ge doktori (PhD) értekezés tézisei abstracts of Ph.D. thesis Egri Sándor

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok

Részletesebben

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

A Mössbauer-effektus vizsgálata

A Mössbauer-effektus vizsgálata A Mössbauer-effektus vizsgálata Tóth ence fizikus,. évfolyam 006.0.0. csütörtök beadva: 005.04.0. . A mérés célja három minta: lágyvas, nátrium-nitroprusszid és rozsdamentes acél Mössbauereffektusának

Részletesebben

Vezetők elektrosztatikus térben

Vezetők elektrosztatikus térben Vezetők elektrosztatikus térben Vezető: a töltések szabadon elmozdulhatnak Ha a vezető belsejében a térerősség nem lenne nulla akkor áram folyna. Ha a felületen a térerősségnek lenne tangenciális (párhuzamos)

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél Fémgőz és plazma Buza Gábor, Bauer Attila Messer Innovation Forum 2016. december

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Energetika, környezetvédelem alprojekt Fókuszáló napkollektor fejlesztése Divós Ferenc, Németh

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása. Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása. Magsugárzások (α, β, γ) kölcsönhatása atomi rendszerekkel (170-174, 540-545 o.) Direkt és

Részletesebben

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési

Részletesebben

Auger elektron spektroszkópia (AES)

Auger elektron spektroszkópia (AES) Auger elektron spektroszkópia (AES) Az AES módszer elve Pierre Auger francia fizikus röntgensugárzással gerjesztett argon atomok gerjesztési folyamatainak Wilson-féle ködkamrában történő tanulmányozása

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK

ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK VEZETÉS VÁKUUMBAN (EMISSZIÓ) 2. ELŐADÁS Fémek kilépési munkája Termikus emisszió vákuumban Hideg (autoelektromos) emisszió vákuumban Fotoelektromos emisszió vákuumban KILÉPÉSI

Részletesebben

4. Fényelektromos jelenség

4. Fényelektromos jelenség 4. Fényelektromos jelenség Kovács György 2013. április Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Fotocella 3 3. Gyakorló kérdések 5 4. Mérési feladatok 5 1 1. Bevezetés Fémeket fénnyel megvilágítva, bizonyos körülmények

Részletesebben

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak

Részletesebben

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató)

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató) OPTIKAI MÉRÉSEK A TÖRÉSMUTATÓ Törésmutató fenomenologikus definíció geometriai optika eszköztára (pl. fénysugár) sini c0 n 1 = = = ( n1,0 ) c sin r c 0, c 1 = fény terjedési sebessége vákuumban, illetve

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/tomegsp.doc alapján tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás a legérzékenyebb módszerek közé tartozik (Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására

Részletesebben

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Tiborné - Dr. Varga László VILLENKI VEIKI VEIKI-VNL

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

SZERKEZETVIZSGÁLAT LABORATÓRIUM. Röntgen fotoelektron-spektroszkópia (ESCA)

SZERKEZETVIZSGÁLAT LABORATÓRIUM. Röntgen fotoelektron-spektroszkópia (ESCA) SZERKEZETVIZSGÁLAT LABORATÓRIUM Röntgen fotoelektron-spektroszkópia (ESCA) Elméleti alapok A röntgen fotoelektron-spektroszkópia (X-Ray Photoelectron Spectroscopy XPS) eredete Hertz XIX. század végi munkásságáig

Részletesebben

Röntgendiagnosztikai alapok

Röntgendiagnosztikai alapok Röntgendiagnosztikai alapok Dr. Voszka István A röntgensugárzás keltésének alternatív lehetőségei (röntgensugárzás keletkezik nagy sebességű, töltéssel rendelkező részecskék lefékeződésekor) Röntgencső:

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Lézerek Lézerek A lézerműködés feltételei Lézerek osztályozása Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Extrém energiák Alkalmazások A lézerműködés feltételei

Részletesebben

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) Elektronsugaras mikroanalízis (EPMA)

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) Elektronsugaras mikroanalízis (EPMA) Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) Elektronsugaras mikroanalízis (EPMA) Anyagtudományi analitikai vizsgálati módszerek Koczka Béla Szervetlen és Analitikai kémia Tanszék Mikroszkópos leképezési technikák

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 30 Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS XXX. Műszeres ÁsVÁNYHATÁROZÁs 1. BEVEZETÉs Az ásványok természetes úton, a kémiai elemek kombinálódásával keletkezett (és ma is keletkező),

Részletesebben

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Piri Dávid Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Feladat ismertetése Mozgásvizsgálat robot mérőállomásokkal Automatikus irányzás Célkövetés Pozíció folyamatos rögzítése Célkövető üzemmód

Részletesebben

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc III. Mérés vezet je: Szabó Bálint Mérés dátuma: 2010. október 7. Leadás dátuma: 2010. október 20. 1. Mérés leírása A laboratóriumi mérés

Részletesebben

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések Sugárterápia 40% 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% 2014/2015. tanév FOK biofizika kollokvium jegyspektruma 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

6-7. PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓPIA MEGBÍZHATÓSÁGI HIBAANALITIKA VIETM154 HARSÁNYI GÁBOR, BALOGH BÁLINT

6-7. PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓPIA MEGBÍZHATÓSÁGI HIBAANALITIKA VIETM154 HARSÁNYI GÁBOR, BALOGH BÁLINT 6-7. PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓPIA MEGBÍZHATÓSÁGI HIBAANALITIKA VIETM154 HARSÁNYI GÁBOR, BALOGH BÁLINT BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓP

Részletesebben

3. Kísérleti berendezések

3. Kísérleti berendezések 3. Kísérleti berendezések 29 3. Kísérleti berendezések 3.1 Gerjesztı források Ebben a fejezetben ismertetem a munkám során gerjesztı forrásként használt berendezéseket, úgymint az ATOMKI 5 MV-os Van de

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze Röntgendiffrakció Kardos Roland 2010.03.08. Előadás vázlata Röntgen sugárzás Interferencia Huygens teória Diffrakció Diffrakciós eljárások Alkalmazás Röntgen sugárzás 1895 röntgen sugárzás felfedezés (1901

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson Kató Zoltán, Pálfalvi József Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló 2010 A Matroshka kísérletek: Az Európai Űrügynökség (ESA) dozimetriai programjának

Részletesebben

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész MTA Izotópkutató Intézet Gméling Katalin, 2009. november 16. gmeling@iki.kfki.hu Isle of Skye, UK 1 MAGSPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK Gerjesztés:

Részletesebben

Óriásrezonanciák vizsgálata és neutronbőr-vastagság mérések a FAIR gyorsítónál

Óriásrezonanciák vizsgálata és neutronbőr-vastagság mérések a FAIR gyorsítónál Óriásrezonanciák vizsgálata és neutronbőr-vastagság mérések a FAIR gyorsítónál (Repülési-idő neutron spektrométer fejlesztése az Atomki-ban az EXL és az R3B együttműködésekhez) A töltéscserélő reakciókat

Részletesebben

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II: RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II: Üveg és PMMA struktúrák CO 2 és Nd:YAG lézeres megmunkálással Készítette: Nagy Péter dr. és Varga Máté A mérés célja: CO 2 és Nd:YAG lézerek fontosabb tulajdonságainak

Részletesebben

VMD960 MB. Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió. Jellemzői

VMD960 MB. Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió. Jellemzői VMD960 MB Digitális video mozgásérzékelő Egycsatornás verzió Jellemzői Professzionális kültéri videó mozgásérzékelő Felbukkanó vagy eltűnő álló tárgyak detektálása Objektumszámlálás (ember, jármű) Rendkívül

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

fojtószelep-szinkron teszter

fojtószelep-szinkron teszter fojtószelep-szinkron teszter Általános ismertető A SYNCTOOL fojtószelep-szinkron teszter több hengeres, hengerenkénti fojtószelepes motorok fojtószelep-szinkronjának beállításához nélkülözhetetlen digitális

Részletesebben

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás 9/1/014 Röntgen Röntgen keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás Hand mit Ringen: print of Wilhelm Röntgen's first "medical" x-ray, of his wife's hand, taken on December 1895 and presented

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

7.3. Plazmasugaras megmunkálások

7.3. Plazmasugaras megmunkálások 7.3. Plazmasugaras megmunkálások (Plasma Beam Machining, PBM) Plazma: - nagy energiaállapotú gáz - az anyag negyedik halmazállapota - ionok és elektronok halmaza - egyenáramú ív segítségével állítják elő

Részletesebben

Forró gázok spektruma emissziós sp. Abszorpciós spektrum: fényelnyelés

Forró gázok spektruma emissziós sp. Abszorpciós spektrum: fényelnyelés 1.3. ATOMOK ELEKTROMÁGNESES VÁLASZAI Gázok, gőzök tanulmányozásából: egyedi atomtulajdonság Válaszra késztetés: abszorpciós és emissziós spektrumok atomokra jellemzők Nem csak a látható tartományban! Néhány

Részletesebben

Fermi Dirac statisztika elemei

Fermi Dirac statisztika elemei Fermi Dirac statisztika elemei A Fermi Dirac statisztika alapjai Nagy részecskeszámú rendszerek fizikai jellemzéséhez statisztikai leírást kell alkalmazni. (Pl. gázokra érvényes klasszikus statisztika

Részletesebben

Készítette: Geda Dávid

Készítette: Geda Dávid Készítette: Geda Dávid A ph fogalma A ph (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kitevő) egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A tiszta víz

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Ipari kemencék PID irányítása

Ipari kemencék PID irányítása Ipari kemencék PID irányítása 1. A gyakorlat célja: Az ellenállással melegített ipari kemencék modelljének meghatározása. A Opelt PID tervezési módszer alkalmazása ipari kemencék irányítására. Az ipari

Részletesebben

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László Az elektron hullámtermészete Készítette Kiss László Az elektron részecske jellemzői Az elektront Joseph John Thomson fedezte fel 1897-ben. 1906-ban Nobel díj! Az elektronoknak, az elektromos és mágneses

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1 I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1) Iondózis/Besugárzási dózis (ro: Doza de ioni): A leveg egy adott V térfogatában létrejött ionok Q össztöltésének és az adott térfogatban található anyag

Részletesebben

Röntgenkeltésű foto- és Auger-elektron spektrumok modellezése klaszter molekulapálya módszerrel. Cserny István

Röntgenkeltésű foto- és Auger-elektron spektrumok modellezése klaszter molekulapálya módszerrel. Cserny István Röntgenkeltésű foto- és Auger-elektron spektrumok modellezése klaszter molekulapálya módszerrel Cserny István Debrecen, 2005 Röntgenkeltésű foto- és Auger-elektron spektrumok modellezése klaszter molekulapálya

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Részecske azonosítás kísérleti módszerei Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága

Részletesebben

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP G61-415EA

Az Ön kézikönyve HP G61-415EA Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP G61-415EA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP G61-415EA a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben