3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása"

Átírás

1 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok felmérhetik településük helyzetét, azonosíthatják a fejlesztési igényeket. Ezek az igények jelentkezhetnek természetesen magából az önkormányzaton belülrıl is, de sokkal szélesebb kört megvizsgálva, az itt bemutatott eljárásokat alkalmazva, a külsı környezet véleményét figyelembe véve az igények lényegesen szélesebb spektrumával lehet találkozni. A felmérés eredménye pedig a tervezési folyamat során elkészülı helyzetleírás és -értékelés amely a következı fejezetben bemutatott helyzetelemzési szakasz alapja. A fejezet elolvasása után a következı kérdésekre fog választ kapni: Milyen lépésekbıl áll a helyzetfelmérés? Mit értünk fejlıdés, fejlesztés és fejlesztési igény alatt? Melyek a fejlesztési igények fı motivációs szintjei? Milyen technikai kérdéseket kell tisztázni a stratégiai tervezés kapcsán? Módszertanilag hogyan azonosíthatjuk be a folyamatosan változó fejlesztési igényeket? Milyen tényezıket vizsgáljunk a fejlesztési igények feltárásához? Hogyan érhetık el a statisztikai adatok? Mire használhatóak a korábbi tervek, tanulmányok, monográfiák? Mit tudhatunk meg közvetlen érzékeléssel és informális felmérésekkel? Hogyan mérhetjük fel az igényeket szóbeli és kérdıíves megkérdezéssel? Mik egy helyzetleírás/helyzetértékelés tipikus elemei? 43

2 Milyen lépésekbıl áll a helyzetfelmérés? A helyzetfelmérés során a következı teendıink vannak: 1. A stratégiai tervezés alapelveinek tisztázása 2. A fejlesztési igények feltárása A stratégiai tervezés alapelvei kapcsán azt kell meghatározni, hogy mit értünk fejlıdés, fejlesztés és fejlesztési igény alatt, valamint tisztázni kell a tervezéssel kapcsolatos technikai kérdéseket is. 1. ALAPELVEK HELYZETFELMÉRÉS 2. IGÉNY-FELTÁRÁS Mit értünk fejlıdés, fejlesztés és fejlesztési igény alatt? A fejlesztési igények értelmezése nem szakítható el a fejlıdésrıl és fejlesztésrıl alkotott képünktıl. A fejlıdésnek, ezen belül a területi fejlıdésnek különbözı filozófiai alapokról kiindulva több megközelítése lehet. A közösségi érdekeket elıtérbe helyezı helyi fejlesztésben fı vezérelvként az emberi szükségletek kielégítésébıl, mint az emberi tevékenységek legfıbb motivációs tényezıjébıl indulhatunk ki. Ebben a nézetrendszerben a fejlıdés nem más, mint a szükségletek mind szélesebb körének kielégítése a közösség mind szélesebb rétegei számára. A fejlıdés tehát mennyiségi változás (pl. több út) de még inkább minıségi változás is (pl. szilárd burkolatú út). A fejlesztést pedig a fejlıdési folyamatokba való tudatos, jó esetben valóban tervszerő, adott érdekek és célok mentén történı beavatkozásként értelmezhetjük. 44

3 Néhány, a közösségi fejlesztést meghatározó alapelv: 1. A fejlıdés nem egyenlı a gazdasági növekedéssel - A gazdasági fejlıdés egyik fı mérıszáma, a bruttó hazai termék (hozzáadott érték), a jól ismert GDP csak azokat a tényezıket veszi számba, amelyhez pénzmozgás is kapcsolódik, így nem vizsgálja az emberek számára negatív hatásokat (pl.: a környezeti károkat). Ezen túl a GDP nem tesz különbséget azok között a pénzmozgások között, amelyek javítják, vagy rontják az életfeltételeket (pl.: pozitívan veszi számba a bőnözés csökkentésére, az okozott környezeti károk utólagos felszámolására eszközölt ráfordításokat). 2. A fejlesztés csak komplex lehet - Az embert körülvevı, jólétét meghatározó környezet alapvetıen négy elembıl épül fel. A természeti környezet magába foglalja a domborzatot, felszíni formákat, a klímát, a felszíni és felszínalatti vizeket, az ásványkincseket, a talajt, a növény- és állatvilágot és mint az élı természet részét, az embert. A társadalmi környezetet a népesség a maga demográfiai jellemzıivel, az emberek által formált közösségek és az azokban kitermelıdött, az emberek együttélését meghatározó viszonyok és intézmények építik fel. A gazdasági környezetet a társadalom számára szükséges javak elıállítását és a fogyasztókhoz való eljuttatását szolgáló termelési eszközök, azok technikai színvonala, az elérhetı technológiák, a munkaerı, a tıke, a termelés, szállítás és piac valamint ezek intézményei és a közöttük lévı viszonyrendszer, a keresleti, kínálati és árviszonyok alkotják. A mővi környezet az ember természetátalakító tevékenysége során materializálódott, a természeti környezetre rárakódó tárgyakat, épületeket, építményeket, a vonalas infrastruktúra elemeit, használati eszközöket, mővészi alkotásokat foglalja magába. Az egyes környezeti szférákat egymással az ember kapcsolja össze. Az ember tevékenysége minden esetben egy vagy több környezeti szférába való beavatkozást, változást jelent. Az ember azonban nem csak alakítója a felsorolt környezeti szféráknak, de egyben közösségeket formáló lény, hiszen része a társadalmi környezetnek, mint munkaerı, fogyasztó és kreatív gondolkodó lény, és része a gazdasági környezetnek is. (Végül némi erıszakkal mint saját kreativitása által fizikai valójában is átalakított objektum, a mővi környezetbe is besorolható.) 45

4 3. Nem csak egyetlen út létezik, az útválasztás a helyi közösség lehetısége és felelıssége. A fejlıdésben a külsı körülményektıl, piaci mechanizmusoktól való függıség mellett a helyi igényeket és egyben lehetıségeket alakító kulturális és táji adottságok meghatározó szerepet játszanak. Ezért a fejlıdés elvileg több, bár kétségkívül bizonyos keretek közé szorított úton is lehetséges. Az alulról vezérelt térségfejlesztés alapfeltétele, hogy a helyi közösségek autonóm módon határozhassák meg céljaikat, megvalósításhoz vezetı utakat és a külvilág változásaihoz való alkalmazkodásuk módját. 4. A fejlıdésnek nincs kitüntetett ágazata. Bármely ágazat lehet dinamizáló hatású, és a diverzitás követelményébıl adódóan a térség gazdasága egyszerre több lábon is állhat. Az ágazatok vertikális integrációi mellett a partneri kapcsolatok horizontális integrációkat hoznak létre. 5. A fejlesztés alapkövetelménye a technikai haladás, a társadalmi, emberi értékek és a természeti egyensúly megırzésének összehangolása, azaz a fenntartható fejlıdés biztosítása. 6. A polgárok minél szélesebb bevonása a részvételi demokrácia kiszélesedéseként a fejlesztés egész folyamatában, így a tervezésben, a megvalósításban és a monitoring során is biztosított. 7. A fejlıdés partneri együttmőködések láncolatában valósul meg. A fejlıdést nem a szereplık közötti verseny, hanem a kölcsönös érdekeken alapuló partnerség mozgatja. (E pontra részletesebben kitérünk a partnerséggel foglalkozó 9. fejezetben.) 8. A fejlesztés tere: a horizontális kapcsolatok talaján szervezıdött kistérség. A fejlesztés nem egyetlen településre koncentrál. A település-szintő stratégiai tervezés esetében is az a jó, ha kötıdik a kistérség más településeihez, és önmaga stratégiáját is a kistérségen belül képzeli el. Ezáltal a partneri kapcsolatokban egyszerre jelennek meg a települések bizonyos feladatok centrumaként és más feladatok közremőködıiként. (A térségi együttmőködéssel részletesebben a 10. fejezet foglalkozik.) A fenti alapelvek összessége az emberek szükségleteinek mind szélesebb körő kielégítését biztosító feltételrendszer. Melyek a fejlesztési igények fı motivációs szintjei? Az emberi szükségletek azonban térben és idıben változnak. Nem létezik egy, az egész emberiségre, vagy az egész nemzetre nézve egységes érték- és igényrendszer. A 46

5 különbözı közösségek számára más-más elem lehet fontos. Az önkormányzatok által generált fejlesztésnek az adott közösség valós igényrendszerébıl kell kiindulnia és nem valami külsı, a közösségtıl idegen, mesterségesen támasztott szükségletek kielégítését célozza. A fejlesztési igények eltárásakor érdemes figyelmet szentelnünk az emberi szükségletek Maslow szerinti hierarchiájának. (ld ábra.) Ebben a rendszerben az anyagi szükségletek csak egy részt képviselnek. A szükségletpiramis alapját a fiziológiai szükségletek, így a levegı, az élelem, az egészséges ivóvíz, az alvás és a fajfenntartás iránti igény képezik. Ezeket a részben még mindig anyagi jellegő, a fizikai és az érzelmi biztonság követik. Maslow tétele szerint a magasabb szükségletek kielégítése addig nem lehetséges, amíg az alacsonyabb szükségletek kielégítetlenek maradnak, de a társadalmi és morális szükségletek az ember kiteljesedéséhez éppoly fontosak, mint az anyagi feltételek. Ezek kielégítése nélkül jólétrıl, egyéni és társadalmi elégedettségrıl nem beszélhetünk. Morális szükségletek: Társadalmi szükségletek: Anyagi szükségletek: 3.1. á ábra Az emberi szükségletek piramisa Szeretet Hit Igazság Tisztesség Szépség Racionalitás Önbecsülés, megbecsültség Kötıdés (ráhatás, figyelembe vétel, valahová tartozás) biztonság (hajlékok, testi, érzelmi védettség) levegı, víz, élelem, ruházat, alvás, fajfenntartás A fenti szükségletek különbözı, bár egymással szorosan összefüggı, térben is megjelenı társadalmi tevékenységeket (ld ábra) és az azokat szervezı intézményeket indukálnak, melyek kiépültsége és mőködése a jólét alapja. 47

6 Morális szükségletek: Társadalmi szükségletek: Anyagi szükségletek: 3.2. ábra Az emberi szükségletekbıl következı néhány társadalmi funkció és igény Család, barátok, családi ünnepek Vallásgyakorlás, egyházak Igazságszolgáltatás, nyilvánosság Mővészetek, mindennapok díszei, forma, csomagolás Szervezés, logisztika Játék, játékosság, sport Értelmes munka, munkamegosztás Teljesítmények elismerése Kisközösségek Demokratikus intézmények Társadalmi ünnepek Fogyasztási cikkek termelése és elosztása Lakáspolitika Közbiztonság Közszolgáltatások. Szociális gondoskodás, biztosítás Környezetvédelem Milyen technikai kérdéseket kell tisztázni a stratégiai tervezés kapcsán? A tervezés technikai részleteinek tisztázásakor két dolgot egyértelmően meg kell határozni: - A stratégiai terv földrajzi határai. - A stratégiai tervezésbe, mint folyamatba bevont szereplık (akár mint készítık, akár mint az igények feltárásának alanyai vagy a stratégia tárgyai). A tervezés az önkormányzatok esetében is összetett tevékenység, alapos munkát igényel a fejezet következı részeiben és a 4. fejezetben ehhez a munkához adunk segítséget. Mielıtt azonban rátérnénk a gyakorlati kérdésekre, szólni kell arról is, hogy a tervezés is megvalósítható belsı és külsı erıforrás igénybe vételével. Az önkormányzatnak alaposan meg kell fontolnia, hogy igénybe vesz-e külsı erıforrást stratégiai tervének elkészítéséhez. Lehetséges szempont a belsı munkaerı leterheltsége, ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy egy külsı cég/személy nem érzékel minden problémát. Ideális és javasolt helyzet, amikor az önkormányzat alapvetıen saját maga 48

7 készíti el a stratégiai terveit, ugyanakkor a tervezés egyes fázisaiban koordináló szerepre külsı személyt alkalmaz (pl. igényfelmérı workshopokon). Ezzel biztosítható, hogy a stratégiai terv az adott önkormányzat jellegzetességeit figyelembe vegye (azaz ne legyen túl általános), ugyanakkor bizonyos fokú objektivitás is érvényesüljön. A tervezés alapelveinek rögzítése után a fejlesztési igények feltárását végezzük el; ezzel foglalkoznak a következı kérdések. Módszertanilag hogyan azonosíthatjuk be a folyamatosan változó fejlesztési igényeket? Egy adott közösség fejlesztési igényei, és az azokat meghatározó szükségletek függenek a népesség összetételétıl, a társadalmi viszonyoktól, a kulturális hagyományoktól, a gazdasági struktúrától, a természeti és mővi környezet állapotától és a már kialakult ellátó rendszerektıl, infrastrukturális feltételektıl. A szükségletek felmérése, a település jelenlegi helyzetének felmérése történhet e tényezık részletes elemzésével, a problémák deduktív, a jelen állapotból kiinduló objektív szakértıi feltárásával és a közösség tagjai szubjektív elvárásainak közvetlen felmérésével és összesítésével. Ma Magyarországon inkább a szakértıi alapú helyzetfeltárás a gyakoribb. A helyi lakosok szubjektív helyzetértékelésének, elvárásainak megismerése azonban fontos, hiszen ık lesznek a végsı fogyasztói a fejlesztési tervezésnek és a fejlesztések eredményeinek. Igazán sikeres tervezés tehát csak akkor lehetséges, ha nem csak bevonjuk ıket, hanem véleményük a megfelelı formában feldolgozva a tervezési folyamat alapját adja. Éppen ezért, a fejlesztési igények meghatározásakor a lakosság számából és összetételébıl, a meglévı gazdasági és szolgáltatási kapacitásokból, mint kemény mutatókból számítható igények mellett igen nagy figyelemmel kell lennünk az ún. puha technikákkal feltárt fejlesztési igények területeire és volumenére is. A lényeg nem a választás a kétfajta információforrás között, hanem az egyensúly megtalálása. A csupán a statisztikai adatokra építı tervezés könnyen elszakadhat a kulturális elemeket, szubjektív tényezıket és számtalan más, a vizsgálatba be nem vont körülményt is ötvözı valós igényektıl, míg a csupán a lakossági, ill. közösségi megkérdezések alapján megfogalmazott igények túlzásokat, már meglévı, csak esetleg nem jól hasznosított kapacitások figyelmen kívül hagyását, párhuzamos fejlesztéseket okozhat. A lakossági, ill. közösségi 49

8 igényfelmérés 1 kijelölheti a fejlesztési igények területét, a megcélzott minıséget, míg a statisztikai elemzés a kialakítandó kapacitások mennyiségének meghatározásához adhat támpontot. Mindezek figyelembe vételével a fejlesztési igények beazonosításához használhatunk: 1. statisztikai adatelemzéseket, 2. dokumentumelemzést, 3. közvetlen megfigyelést és informális felmérést, 4. szóbeli és kérdıíves megkérdezést. Minden esetben a munkát részletes vizsgálati terv készítésével kezdjük, mely tartalmazza a vizsgálat tárgyának megjelölését, az információgyőjtés, -feldolgozás és - elemzés módszereit és az eredmények felhasználására, ill. publikálására vonatkozó elképzeléseket. A sikeres fejlesztés csak a helyzet pontos, alapos, komplex feltárásán és értékelésén alapulhat. Nem szabad azonban ezt a követelményt úgy értelmeznünk, hogy a térségben lévı minden jelenségrıl és dologról pontos leltárt kell készítenünk. A túl sok adat, információ összegyőjtése nem csupán költséges, de a stratégiai tervezés sikerét is veszélyezteti. Nem veszhetünk el a részletekben, a stratégiai irányok pontos meghatározásához föltétlenül szükséges információkra szorítkozzunk, igyekezzünk a kívánt tartalmat leginkább lefedı mutatószámokat kiválasztani, s azok bázisán valóban értékelést készíteni. Ugyanakkor a kulcsterületeken (ezek lehetnek ágazatok vagy földrajzi téregységek is) mélyebb, a programok kidolgozását is megalapozó ismeretekre, több tényezıt figyelembe vevı értékelésre van szükségünk. Milyen tényezıket vizsgáljunk a fejlesztési igények feltárásához? A fejlesztési igények meghatározásakor több különbözı irányba kell elindulni, hogy végeredményként a lehetı legteljesebb képet kapjuk. Az alábbi felsorolást nem kell szigorúan követni, de mindenképpen érdemes ügyelni arra, hogy a fejlesztési igények feltárása több lábon álljon. 1. A regionális, térségi fejlıdési tendenciák feltárása. A regionális fejlıdési tendenciák sok szempontból meghatározzák az adott település lehetıségeit, problémáit. Nem 1 Ismét utalunk a kiemelt jelentıségő partnerség elvének megvalósítására, melyet a 9. fejezetben részletesen ismertetünk. 50

9 mindegy, hogy az önkormányzat az Ausztriához közeli nyugat-magyarországi térségben fekszik, vagy a szerb-montenegrói határ közelében. 2. Az önkormányzat elhelyezése a hazai település-szerkezetben. Ennél a pontnál sem kell különösebb ördöngösségre gondolni; ideális vizsgálati szint a kistérség. Egyes kulcsmutatók alapján (népsőrőség, városi lakosság aránya, ipari ill. mezıgazdasági termelés aránya) minden kistérség könnyen besorolható az alábbi kategóriák valamelyikébe: - városi - agglomerációs - vidéki-kisvárosi - vidéki-falusi - vidéki-tanyás. A kistérség ily módon történı tipizálása nem meddı munka, ugyanis ennek alapján a hazai kistérségek egyik jellegzetes csoportjába sorolható be (és, az elıbbi ponttal ellentétben, nem földrajzi alapon). E besorolás eredményeképpen: a) láthatóvá válik, hogy mely kistérségeknek kell hasonló problémákat megoldania, fejlesztési igényeik feltehetıen hasonlóságot mutatnak b) alkalmazható a versenyelemzés módszere: a hasonló helyzető, és földrajzilag is közelebb fekvı kistérségek egyes versenyképességi mutatóinak összehasonlításával (pl. munkanélküliség, elvándorlás, gazdasági növekedés, infrastrukturális fejlesztések, innovációs képesség) megállapítható az, hogy a vizsgált önkormányzat saját, jellegzetes térség-típusán belül inkább fejlıdı, stagnáló vagy hanyatló kistérségben fekszik. 3. A belsı erıforrások feltárása. Ide sorolhatóak a demográfiai, infrastrukturális adatok tematikus összegzése, a természeti környezet állapotának felmérése (pl. természetvédelmi területek, kulturális környezet állapota és volumene.) 4. Az önkormányzati szereplık (lakosság, település-irányítók, gazdasági szereplık, érdekvédelmi szervezetek, politikai vezetık stb.) várakozásainak felmérése. Az elızı kérdés a módszertani megközelítéseket taglalta, és azt állapította meg, hogy az objektív és szubjektív értékítélet is szerepet kell hogy kapjon az igények feltárásakor. Ha a fenti felsorolást nézzük, akkor az elsı, második és harmadik pontban az objektív tényezık dominálnak, míg a negyedikben a szubjektív tényezık. 51

10 Milyen adatok alapján dolgozhatunk? A gyakorlat alapján a fejlesztési igények meghatározásához szükséges, a magyar statisztikai adatszolgáltatásban elérhetı vagy kisebb volumenő saját adatgyőjtéssel megszerezhetı alapinformációkat a 3.1. táblázat tartalmazza táblázat Alapinformációk 1. helyzeti energiák, hálózatok Budapesttıl való távolság (km és perc) fıközlekedési úttól való távolság (km és perc) természetes útvonalak vertikális és horizontális településközi kapcsolatok (az elızıek szerint áttekintve) 2. természeti erıforrások 2.a. termıföld, erdık a mővelhetı földterület nagysága (ha) jellemzı birtokszerkezet (5ha alatti, 5-10ha-os, 10-20ha-os, 20-50ha-os, ha-os, 100ha feletti birtokok %-os részesedése az összes mővelt földterületbıl) erdık mennyisége és jellemzı faösszetétele (fafajtánként, ha-ban) 2.b. kitermelhetı ásványkincs-vagyon (típusonként, a készlet nagyságrendjére utaló mennyiségi mutatóval) 2.c. éghajlat tenyészidıszak hossza (napban és mikortól meddig néhány meghatározó növényre) napsütéses órák száma (óra/év) jellemzı szélirány 2.d. vízbázis vízgyőjtı területek kiterjedése (térképen, ill. ha-ban meghatározva) hasznosítható felszín alatti vízmennyiség és annak minısége 2.e. élıvilág vadon élı állatok (felsorolás, magyarországi átlagsőrőséghez viszonyított besorolás) jellemzı ökotársulások, ritka értékek országhatároktól való távolság (km és perc) folyóvíztıl való távolság (km és perc) nagyvárostól/megyeszékhelytıl való távolság (km és perc) talajok minısége (aranykorona értéke) jelenlegi földhasználat (szántóföld, rét és legelı, szılı, gyümölcsös, nádas, parlag és erdık %-os aránya) tenyészidıszak csapadékmennyisége (mm-ben néhány meghatározott növényre) havas napok száma (nap/év) felszíni vízfolyások hasznosítható vízmennyisége és vízminısége vadon termı növények (felsorolás, magyarországi átlagsőrőséghez viszonyított besorolás) 52

11 2.f. belsı meglévı vagy potenciális energiaforrások nem megújuló források: lignit, földgáz (mennyisége t-ban ) 2.g. környezetminıségi mutatók talajerózió és -szennyezettség (eróziós területek aránya) a víz szennyezettsége 3. kulturális örökség történelmi sorsfordulók, fejlıdési tendenciák tárgyi és építészeti emlékek mővészetek hagyományos etnikai, vallási összetétel és ebbıl eredı kulturális sajátosságok nevezetes családok 4. gazdasági struktúra 4.a. vállalkozások száma és nagyságrend, ágazat és szektor szerinti összetétele eredményességük és az általuk befizetett helyi adók 4.b. foglalkoztatás helyben foglalkoztatottak száma és ágazatonkénti megoszlása megújuló források : folyóvíz, termálvíz, napenergia, szélenergia (lehetséges teljesítmény Kwh-ban) levegıszennyezettség (CO, por szennyezés kibocsátása kg-ban) környezeti állapotot jelzı élıvilág jelenléte jeles napok, ünnepek szellemi hagyományok, szokások jellemzı attitőd, mentalitás hagyományos társadalmi rétegzıdés, ezek településenkénti vagy településrészenkénti eltérései számuk eddigi és várható változása a legjelentısebb gazdasági egységek kiemelve elingázók száma, ágazatonkénti megoszlása beingázók száma, ágazatonkénti megoszlása munkanélküliek száma, életkor, nem, iskolai végzettség és korábbi munkahely szerinti összetétele munkanélküliek számának eddigi és várható alakulása 4.c. jövedelemtermelı képesség befizetett SZJA alakulása a településre jellemzı termékek listája éves termelési mennyisége és piaci elismertsége 4.d. belsı felvevı piac éves kiskereskedelmi eladási forgalom vállalkozások alapanyagigénye 4.e. gazdasági kapcsolatok, kötıdések alapanyag és késztermékpiacok, értékesítési csatornák jellemzı településen belüli gazdasági együttmőködések 4.f. innovációk megtermelt GDP ágazatonként lakossági fogyasztás szerkezete integrátorok vállalkozások eszközellátottsága bizonyos újszerő termékek és szolgáltatások használatának elterjedtsége és az irántuk megnyilvánuló igények számítógép-ellátottság 53

12 4.g. pénzügyi erıforrások önkormányzati gazdálkodás az elmúlt 5 évben megszerzett külsı támogatások 5. társadalmi struktúra 5.a. demográfiai adatok a népesség számának változása nemek, kor, iskolai végzettség és szakma szerinti összetétel etnikai és vallási összetétel 5.b. a népesség fizikai állapota megbetegedések száma és aránya a fıbb betegségcsoportokban fogyatékosok száma, életkor, betegségfajta és ellátás szerinti összetétele 5.c. a népesség szociális helyzete segélyre jogosultak várható tendenciák 5.d. társadalmi innovativitás értelmiséghez tartozók száma és összetétele az elmúlt 10 évben felsıfokú képesítést szerzettek száma, szakterületenkénti megoszlása tanfolyamokon, átképzésen résztvevık száma és kitanult szakmája 5.e. közösségek egyesületek, társaságok száma, taglétszáma, gazdálkodása egyházak és ingatlanjaik 5.f. irányítás hatalmi viszonyok (a hatalom formális és informális birtoklói, valamint a döntéshozás, tervezés szervezete, intézményei) önkormányzatiság (az önkormányzat által felvállalt szerepkör, a testület munkájának lakossági megítélése) 6. infrastruktúra 6.a. közmővesítettség villamosenergia-ellátás csatornázás telefon lakossági betétállomány természetes szaporodás üteme, tendenciái társadalmi rétegek és ezek térbeni megjelenése (szegregáció) korházi ápolásra szorulók tendenciák Segélyezettek, ill. valamilyen ellátásban részesülık segélynemenként devianciák: bőnözés, öngyilkosság, alkoholizmus évente továbbtanulók száma (általános iskolából és középiskolából, illetve ezekbıl helyben) a felsıfokú végzettséget szerzık közül a térséget elhagyók aránya kompetenciák (ki mihez ért, miben vannak szabad kapacitásai és milyen tudást igényel másoktól) az állampolgárok részvételi szándéka és motivációja információáramlás, nyilvánosság (helyi média, szokásos tájékoztatási és véleménynyilvánítási formák) vízellátás vezetékes gázellátás 54

13 6.b. hasznosítható ingatlanok meglévık száma és állapota jelentkezı igények 6.c. üzleti szolgáltatások nagykereskedelem irodahelyiség bérbeadása adóügyintézés tanácsadás PR tevékenység 6.c. szállítás, kommunikáció vasúti és közúti szállítás telefax, helyi kereskedelmi média 7. lakossági életkörülmények 7.a. lakáshelyzet lakásellátottság, igények komfortfokozat szerint 7.b. az alapellátás minısége javító, karbantartó szolgáltatások (cipész, szabó, rádió, TV szerelı, háztartásigépek javítása, autószerelı, biciklijavító) pénzügyi szolgáltatások (bank, biztosító) közintézmények igazgatás, hivatalok közösségi élet színterei helyben nem létezı szolgáltatások elérési távolsága középfokú szolgáltatások elérhetısége boltok száma és alapterülete szabadpiac 8. településüzemeltetés közmővek mőködtetése településtisztaság, közterületek közvilágítás az irányítás intézményei szabad kapacitások pénzintézetek jogi képviselet vámügyintézés adatbázisokhoz való hozzáférés postai szolgáltatások logisztikai szolgáltatások lakások építési év szerint közmővesítettség szerint személyes szolgáltatások (fényképész, fodrász, kozmetikus) egészségügy (alap és középfokú) oktatás (alap és középfokú) temetkezés szabadidı (sport, mővelıdés) közlekedés, kommunikáció (posta) kiskereskedelmi ellátás szakbolthálózat kiépültsége középületek mőködtetése, karbantartása közbiztonság, tőzbiztonság intézmények közötti koordináció 9. imázs, identitás logok, szlogenek településkép a lakosok kötıdése a településhez arculatformáló tényezık városon kívüli jelenlét (sajtó, bemutatkozások) jellemzı mi tudat 55

14 Hogyan érhetık el a statisztikai adatok? A Központi Statisztikai Hivatal évkönyvei és T-STAR nevő adatbázisa a leggyakrabban használt adatforrásaink közé tartoznak. A KSH évkönyvek esetében számolnunk kell azzal, hogy az elızı év adatai folyó év ıszén állnak leghamarabb rendelkezésre, amikor az önkormányzatoktól, közvetlen adatszolgáltatóktól már frissebb adatok is elérhetık. A településsoros számítógépes adatbázis szintén megvásárolható, kezeléséhez azonban komolyabb technikai eszközökre van szükség. Rendszeresen vagy idıszakonként a különbözı gazdasági és társadalmi jelenségeket és folyamatokat ismertetı szakmai, valamint területi évkönyvek és idıszaki kiadványok is megjelennek. A területfejlesztési tervezés információkkal való ellátása érdekében a KSH 1998-ban már megjelentette Magyarország régiói címő kiadványsorozatát. Ennek hét kötete egy-egy tervezési-statisztikai régió részletes elemzését adja, nyolcadik kötete pedig az egész országot áttekintve foglalja össze a régiók legfontosabb adatait és jellemzıit. A Területi Statisztika címő folyóirat a megyék és a régiók helyzetérıl, fejlesztésérıl ad képet. A statisztikai jelentések különböznek az adatszolgáltatók nagyságcsoportjai szerint: a legnagyobb gazdasági szervezetek adatait továbbra is teljes körően veszi számba évenként a statisztika, bizonyos méretküszöbnél kisebb adatszolgáltatók (ezek a közép- és kisszervezetek) adatait reprezentatív mintavételes eljárással, a legkisebb teljesítményő vállalkozóktól pedig nem kérnek be közvetlenül adatokat, hanem ezeket más forrásokból, adatbázisokból veszik át. A területi elemzések az általános statisztikából ismert módszereket alkalmazva adott terület teljesítményét objektív mérıszámokkal minısítik. Az adott terület mindenkori állapotának vizsgálatához, a gazdasági és egyéb folyamatok nyomon követéséhez, területek közötti összehasonlításokhoz ad eszközöket. Módszerei: helyzetelemzések, térbeli összehasonlítások, idıbeli összehasonlítások. Mire használhatóak a korábbi tervek, tanulmányok, monográfiák? 56

15 A korábban elkészült elemzések az információk gazdag tárházának bizonyulhatnak. Részint a folyamatok idıbeni alakulásának vizsgálatát könnyíthetik meg (vigyáznunk kell azonban az adatok összehasonlíthatóságára), részint a szemléletváltozás irányai válnak megvilágíthatóvá, részint résztémákban részletesebb elemzéssel járulnak hozzá a helyzetkép kiteljesítéséhez és részint a korábbi kezdeményezések eredményeinek bemutatásához alapvetı forrásul szolgálnak. A helytörténeti monográfiák alapvetıen leíró jellegő munkák. Valamely térség, település társadalmi, gazdasági helyzetének feltárását, tüzetes statisztikai vizsgálatát tartalmazza. A vizsgálat az elınyök és hátrányok bemutatására törekszik a múltbeli folyamatok elemzése kapcsán. Míg a fentiek az objektív módszertan technikai kivitelezését mutatják be, alább a szubjektív igényfelmérés eszközei kerülnek bemutatásra. Mit tudhatunk meg közvetlen érzékeléssel és informális felmérésekkel? A közvetlen megfigyelés a térségrıl szerzett ismereteink legalapvetıbb forrása. Megfigyelésünket végezhetjük átfogó vagy valamely részkérdésre koncentráló jelleggel. Mindkét esetben fontos azonban, hogy szempontjainkat elıre megtervezzük, figyelmünket tudatosan irányítsuk valamely probléma felé. Az elıre meghatározott szempontrendszer szerinti megfigyelés a térségben járatos, jó helyismerettel rendelkezı munkatársak számára is hozhat új eredményeket. Megfigyelési szempont lehet például: a köz- és a magánterületek gondozottságának összehasonlítása, a feliratok, reklámok alapján kirajzolódó gazdasági szerkezet és környezeti igényesség, a közösségi élet terei, azok fizikai kiépítettsége, a kül- és a belterületek gondozottsága, építészeti hagyományok megırzöttsége, kert- és parkkultúra, a lakásviszonyokból kiolvasható társadalmi különbségek, az információáramlás látható fizikai csatornái és eszközei. Az informális, elıre nem pontosan megtervezett, közvetlen szóbeli megkérdezésen, beszélgetésen alapuló felmérésekre a térségrıl alkotott benyomásaink elmélyítése, az 57

16 empátia elérése érdekében van szükség. Ennek legjobb módja a helyi rendezvényeken, nyilvános helyeken való beszédbe elegyedés. Az informális felmérések megerısíthetik a más csatornákon szerzett információkból kialakult képet vagy éppen felhívhatják a figyelmet annak hamisságára. Az informális felmérések eredményei azonban nem kezelhetık egzakt tényként, többségi véleményt tükrözı eredményként. Hogyan mérhetjük fel az igényeket szóbeli és kérdıíves megkérdezéssel? A szóbeli megkérdezés (interjú) mind tartalmában, mind formájában és hatókörében tudatosan megtervezett, a megkérdezettek alapadatait és a kérdésre adott válaszokat egyaránt rögzítı, a felmérés tényét a kérdezettel egyértelmően tudató formális felmérés a térségrıl szerzendı információk fontos forrásai. Az igényelt technikai eszközök, az értékelhetıség miatti nagyobb elemszám és ebbıl következı idıigény miatt azonban költségigényesek. Ezért, illetve a megkérdezettekben kiváltott esetleges negatív reakciók veszélye miatt is a megfelelı forma kiválasztására és a felmérés részletes megtervezésére fokozott figyelmet kell fordítani. A szóbeli megkérdezések módjai: Célcsoportos beszélgetések/workshopok: Akkor használjuk ezt a módszert, ha csak kevés számú, határozottan megfogalmazható kérdésre keressük a választ. Ez esetben a kérdések felvetése szempontjából adekvát összetételő (pl. fiatalok, vagy nyugdíjasok, vagy mezıgazdasági vállalkozók ) fıs, feltételezetten elég kreatív emberekbıl álló csoportokat hívunk össze. Sorra feltesszük az elıre megfogalmazott, rövid, érthetı kérdésünket, amely leginkább egyes területek (pl. oktatás, infrastruktúra stb.) szerint kell keresse a jelenlegi helyzet összetevıit, problémákat és pozitívumokat. Ha van rá mód, a válaszokat mindenki számára láthatóan jegyezzük fel, pl. egy táblára, így lehetıség van azok együttes megvitatására ( Mit értünk pontosan ez alatt?, Mások is így látják? stb.). Fontos azonban, hogy egymásról a résztvevık ne mondjanak ítéletet, illetve hogy ne hagyjuk a véleményeket elkalandozni, célirányosan csak a témáról legyen szó (pl. országos politikai kérdésekrıl, vagy helyi személyi ügyekrıl ne legyen szó). A workshop végén természetesen sort keríthetünk további személyes beszélgetésre is. 58

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben