S.O.S. MentőkutyásEgyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. II. Az Egyesület célja és feladatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S.O.S. MentőkutyásEgyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. II. Az Egyesület célja és feladatai"

Átírás

1 S.O.S. MentőkutyásEgyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Á ltalános rendelkezések Az Egyesület neve: S.O.S. Mentőkutyás Egyesület Az Egyesület rövidített neve: S.O.S.MKE Az Egyesület székhelye: Budapest, Naszód u. 2. Levelezési címe: Budapest, Erdősáv u. 38/b Az Egyesület alapításának dátuma: II. Az Egyesület célja és feladatai 1. Az Egyesület célja: - hogy a benne résztvevő személyek (tagok) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv.-ben, foglaltaknak megfelelően és a további vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartásával a jelen alapszabályban meghatározott közös cél elérése érdekében szervezzék tevékenységüket.. - A tagok céljaik érdekében képzik magukat, és e célra rendelten képzik ki mentőkutya állományukat. Az Egyesület- működéséből és tevékenységéből eredően szinte kizárólag másnak nyújt közhasznú szolgáltatást. Az Egyesület egyéb tevékenysége ezen fő cél kiszolgálására irányuló felkészülési tevékenység, képzés, kiképzés, valamint ehhez kapcsolódó sporttevékenység, amelyet az Egyesület szakképesítéssel rendelkező tagja/tagjai végeznek. - Az Egyesület fő tevékenységi területe továbbra is a mentés, katasztrófa-elhárítás, személyfelkutatás, illetve ezzel összefüggő közrend és közbiztonsági feladatok ellátása. E tevékenységek mellett az Egyesület - Szociális, oktatási és egyéb intézményekben - külön felkérés esetén - más egyéb szervezetnél a fő tevékenységhez kapcsolódóan a felelős állat, elsősorban az ebtartáshoz kapcsolódóan kutyás ismeretterjesztő és oktató tevékenységet folytat. Az Egyesület tevékenysége: Az Egyesület közhasznú tevékenységei az alábbiak: - mentőkutyavezetők oktatása, vizsgáztatása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - mentőkutyák, más szolgálati és sportkutyák kiképzése, tréningben tartása - katasztrófaelhárító képzések, mentőkutya vizsgák, felkészítések, versenyek, bevetési - gyakorlatok rendezése, lebonyolítása - állatvédelem és természetvédelem - katasztrófák és eltünési ügyek esetén személyfelkutatás, emberélet mentése, közrend, - közbiztonság és közlekedésbiztonság védelme - euro-atlanti integráció elősegítése. - nemzetközi, külföldi és hazai szakmai szervezetekkel történő - kapcsolattartás, együttműködés - az egyesület tagjainak érdekvédelme - egyéb, a céljai megvalósítása érdekében folytatott gazdasági tevékenység Az Egyesület integrálja és védi a tagok érdekeit, szervezett formában tart kapcsolatot a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, állást foglal az állatvédelem fontossága mellett, és működése során segíti azt. Az Egyesület szolgáltatásait, mindenki igénybe veheti, aki igényt tart rá. Az Egyesület köteles döntéseiről jegyzőkönyvet vezetni, az érintetteket, és a tagságot a döntéseiről írásban, illetve szóban tájékoztatni. Köteles a jegyzőkönyveket az irattárban időrendben tárolni és az elnökkel történt előzetes egyeztetést követően a betekintést mindenki számára lehetővé tenni. 1

2 Az Egyesület köteles legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni, (elsődlegesen a saját web-oldalán: Ez a közzétételi fórum szolgál mind a közgyűlés, mind az elnökség azon határozatai, döntései nyilvánosságra hozatali fórumául, amelyeket jogszabály alapján nyilvánosságra kell hozni. A szervezet szolgáltatásainak igénybevételi módját ugyancsak a web-oldalán ismerteti. 2. Budapest és Pest- Az Egyesület működését kiterjeszti az ország egész területére, de tevékenységét elsősorban megye területén végzi. 3. Az S.O.S. Mentőkutyás Egyesület önálló jogi személy. 4. A közhasznú célok megvalósítása érdekében az egyesület képezi, illetve továbbképezi a kutyavezetőket, a kiképzősegédeket, valamint a mentőkutyákat. A képzéseket az IRO (Internationale Rettungshunde Organisation - Nemzetközi Mentőkutyás Szervezet) szabályzata, vagy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elfogadott vizsgaszabályzat szerint vizsgázott oktatói segítségével valósítja meg. Vizsgákat, versenyeket, szemináriumokat, továbbképzéseket és bevetési gyakorlatokat rendez. 5. Az Egyesület nonprofit formában működik. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. Az Egyesület szervezete 1. Az S.O.S. Mentőkutyás Egyesület szervezeti egységei: - A Tagok Közgyűlése Vezetőség: - Elnökség - Ellenőrző Bizottság vagy az Ellenőrző Bizottsági és pénztár kezelési feladatok ellátására kijelölt személy 2. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, különösen, akivel szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi kritérium áll fenn. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: - Vezető tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása. - A Vezetőség esetenkénti, SZMSZ-ben szabályozott módon történő, külön felhatalmazása szerződések és megállapodások megkötésére. - SZMSZ-ben további egységeket hozhat létre (Egyéb szakmai csoportok, bizottságok létrehozása, tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása). - Ellenőrző bizottság létrehozása, vagy ellenőrző bizottsági feladatokat ellátó személy megválasztása és annak visszahívása. - A tisztségviselők lemondásának elfogadása. - A vezető tisztségviselők beszámoltatása. - Az Alapszabály és az SZMSZ elfogadása, módosítása. - A közhasznúsági jelentés elfogadása - Az Egyesület gazdálkodásának elfogadása. - Tagdíj meghatározása legkésőbb a tárgyév március végéig, melyet a pénzügyi beszámoló elfogadásakor meghatározott időpontig kell befizetni, akár banki átutalással is. - Az Egyesület feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása titkos szavazáson, minősített szótöbbséggel történik.. 2

3 - Az éves költségvetés megállapítása. - Az Elnökség évi beszámolójának elfogadása. - A Közgyűlés a vezetőség döntései elleni fellebbezés esetén a fellebbezésről (pl.kizárás) titkos szavazáson, minősített szótöbbséggel dönt. Az elnökség és az ellenőrző bizottság visszahívására akkor kerülhet sor, ha tevékenységük során jogszabálysértés történt, és/vagy veszélyeztetik az Egyesület működését, és/vagy nem az Alapszabályban, SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzik feladatukat. A Közgyűlés működése: 3. - A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az Elnöknek össze kell hívni, lehetőleg a meghirdetett időpont előtt két héttel, a napirendi pontok közlésével. Ez történhet levélben is, azonban elsődlegesen az egyesület internetes fórumán. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok 1/3-a azt - az ok és cél megjelölésével - írásban kéri. - A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. - Határozatképtelenség esetén, 30 napon belüli, ugyanazon napirendi pontokra történő ismételt összehívás esetén, a Közgyűlés, a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagok az eredeti meghívóban már előre tájékoztatva lettek. - A Közgyűlésen az Elnök, vagy annak írásos meghatalmazottja elnököl. - A Közgyűlés határozatait az SZMSZ-ben szabályozottak szerint hozza, általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. - Az ülések az SZMSZ-ben szabályozottak szerint nyilvánosak. - A Közgyűlés által hozott határozatokról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát a döntést támogatók illetve ellenzők számát. A jegyzőkönyveket az irattárban időrendi sorrendben lefűzve kell tartani. - A döntéseket az érintettekkel az egyesület elektronikus fórumán kell közölni. Az egyesület operatív szerve az Elnökség. Az Elnökség 2/ két / tagú, tagjai az ellenőrző bizottsági feladatok ellátására megválasztott személy, vagy az ellenőrző bizottság tagjai mellett - az Egyesület Vezetőségének minősülnek. Nem lehet tagja az Elnökségnek az a személy aki nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, különösen, akivel szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi kritérium áll fenn. 4. Az Elnökség működése: - Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer, az Elnök hívja össze. - Az Elnökség határozatképes, ha mindkét tagja jelen van. - Az Elnökségi ülésen az Elnök, vagy írásos meghatalmazottja elnököl. - Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyhangúan hozza. A döntésekről hozott határozatokat írásba kell foglalni, oly módon, hogy megállapítható legyen a döntés tartalma, időpontja, hatálya is. Ezután azt az irattárban le kell fűzni és arról a tagságot értesíteni kell. - Az Elnökségi űlésekre az SZMSZ-ben szabályozott esetekben az Ellenőrző Bizottság tagjait vagy az ellenőrző bizottsági feladatoik ellátásár kijelölt személyt is meg kell hívni. - Az ülések nem nyilvánosak. Az Elnökség feladata: - Az Egyesület szakmai munkájának irányítása. - Végrehajtja a Közgyűlés határozatait. - Dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. - Ellátja az S.O.S. Mentőkutyás Egyesület ügyintézését. - Szerződéseket, megállapodásokat csak az SZMSZ-ben szabályozott módon köthet. - Az SZMSZ-ben szabályozott módon döntéseket hoz, irányítja, szervezi és végrehajtja az Egyesület - gazdálkodását. - Az SZMSZ-ben szabályozott módon döntéseket hoz a tagok felvételéről, kizárásukról, - törléséről. Az Elnökség tagjai: Elnök : A Közgyűlés választja titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel. Feladata: A Közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásának felügyelete. 3

4 Jogai Elnökségi Tag : Feladata: Joga: Az Egyesület működésének, gazdálkodásának irányítása, szervezése, felügyelete, végrehajtása és a beszámoló elkészítése. A Közgyűlés összehívása. Az Elnökség összehívása. Az Egyesület SZMSZ szerinti képviselete harmadik személlyel szemben. A Közgyűlés választja titkos szavazással. Az Elnök által meghatározott esetekben végzi az elnök feladatait, az elnök munkájának segítése érdekében. Irányítja, szervezi, felügyeli az egyesület külső és belső kapcsolattartását, annak módjait, az ezzel összefüggő számítástechnikai feladatokat. A kapcsolattartással összefüggő döntések előkészítése, egyeztetése, meghozatala. Szavazati jog az elnökség döntéshozatalaiban. 5. Az Egyesület működésének felügyeletét a 1-3 (három) tagú Ellenőrző Bizottság vagy az Ellenőrző Bizottsági feladatok ellátására megválasztott személy látja el (ahol az Alapszabály Ellenőrző Bizottságot említ, ez alatt az Ellenőrző Bizottsági feladatok ellátására megválasztott személyt is érteni kell). Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés választja titkos szavazással - évre. Nem lehet tagja az Ellenőrző Bizottságnak az a személy aki nem felel meg a jogszabályokban foglaltaknak. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől adatokat, okmányokat a tagoktól tájékoztatást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző Bizottság tagja(i) a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal vesz(nek) részt. Az Ellenőrző Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez, hogy a) a szervezet működése során jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt. b) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel A közgyűlést az indítvány megtételét követő 14 napon belül össze kell hívni. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítására nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, az Ellenőrző Bizottság a törvényességi felügyeletet ellátó szervet köteles haladéktalanul értesíteni. Az Ellenőrző Bizottság működése (abban az esetben releváns, amennyiben az egyesületnél ilyen működik, értelemszerűen amennyiben egy személy látja el a feladatokat, úgy lentiek nem relevánsak): - Az Ellenőrző Bizottság üléseit évente legalább kétszer az Ellenőrző Bizottság Elnöke hívja össze, lehetőleg a kitűzött időpont előtt két héttel, a napirendi pontok közlésével. - Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. - Az Ellenőrző Bizottsági ülésen a Bizottság Elnöke, vagy írásos meghatalmazottja elnököl. - Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Az Ellenőrző Bizottság feladata: - Az Elnökség működésének ellenőrzése. - Az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése. - A Közgyűlés határozatainak az Elnökség által történő végrehajtásának ellenőrzése. - Az Egyesületre vonatkozó törvényi előírások betartásának ellenőrzése. - Az egyesület Alapszabályában és az SZMSZ-ben foglaltak betartásának ellenőrzése. - Ellátja a Pénztárosi feladatokat SZMSZ szerint. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Elnök : A Közgyűlés által megválasztott ellenörző bizottsági tagok maguk közül választják évre. Feladata: Jogai: Az Ellenőrző Bizottság feladatai címszó alatt felsorolt tevékenységek irányítása, szervezése. Jogosult az Elnökség ülésein részt venni. Jogosult az egyesület gazdálkodásának, működésének bizonylataiba betekinteni. Szükség esetén az ellenőrzés hatékonyságának fokozása érdekében SZMSZ szerint írásban - szakértőt, segítőt kérhet fel, mind az egyesületi tagok közül, mind külsős személyében. Tagok: 2 fő, akiket a Közgyűlés választ titkos szavazással évre. Feladatuk: Az Ellenőrző Bizottság elnökének irányítása mellett az ellenőrzési 4

5 Jogaik: tevékenység végzése. Az elnök távollétében, vagy felkérésére, részt vesznek az Elnökség űlésein. Jogosultak az egyesület gazdálkodásának, működésének bizonylataiba betekinteni. Vizsgálatot kezdeményezhetnek a feladatukhoz tartozó témákban. Amennyiben az Ellenőrző Bizottsági feladatokat egy személy látja el, úgy fentiek értelemszerűen nem relevánsak. 6. Az Egyesület Vezető Tisztségviselőinek megbízatási ideje Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megbízatási határideje megválasztásuktól számítva az Egyesület Közgyűlése által az adott posztra új vezető tisztségviselő választásáig, de maximum addig az időpontig szól, ameddig az irányadó jogszabály annak felső korlátját meghatározza. IV. Az Egyesület tagsága 1. Tagsági viszony: Az Egyesület tagja lehet minden 18. évét betöltött személy, aki tagfelvételi kérelmét - írásban - az Elnökséghez eljuttatja. A felvételről az Elnökség egyhangú szavazással dönt. A felvétel előfeltétele, hogy a felvételt kérő a jelen Alapszabályt elfogadja, céljaival egyetértsen és annak megvalósításában aktívan részt vegyen. A tag kötelezettségei: - Az Egyesület alapszabályának és SZMSZ-ének rendelkezéseit betartani. - A Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat végrehajtani, ill. betartani. - A tagdíjat megfizetni. - Az egyesület - munkájában és az információ-áramlásban részt venni. A tag jogai SZMSZ szerint: - Részt vehet és szavazhat az Egyesület Közgyűlésen. - Tisztségre való megválaszthatóság. - Az Egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatos bármilyen kérdés taggyűlési megvitatásának kezdeményezése, illetve a KGY által meghozott döntésekbről készült jegyzőkönyvekbe betekinteni - Az egyesület szolgáltatásait igénybe veheti, az egyesület által nyújtott ellátásokra SZMSZ szerint jogosult. - Az Elnökség döntései, határozatai ellen jogorvoslatért a Közgyűléshez fordulhat. - Döntést kezdeményezni A tagsági viszony megszűnik: - Kilépéssel, melyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. - A tag tagdíjfizetési kötelezettségének elmulasztásakor, amennyiben annak rendezésére, az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem tesz eleget. - Kizárással - SZMSZ szerint -, ha a tag tevékenységével, vagy magatartásával az Egyesület érdekeit sérti, céljainak megvalósítását veszélyezteti, jó hírnevét rontja. - Törléssel a tag halála, vagy elérhetetlensége esetén, ekkor a törlést az Elnökség végzi. A tagot a KGY döntésével kizárhatja abban az esetben is, amennyiben a tag semminemű érdeklődést nem tanúsít az Egyesület tevékenységében való részvétel iránt, továbbá, ha kötelezettségeit nem teljesíti. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona Az Egyesület köteles az éves tevékenységéről elkészített beszámolóját az éves beszámoló- elfogadó 5 V. Az Egyesület anyagi forrásait a tagdíjak, a támogatások, az adományok, a pályázati díjak, rendezvényeinek bevételei, egyéb bevételek képezik. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez. Az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében - SZMSZ szerint - gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet. Bevételeit a közhasznú cél elérésére fordítja. A támogatóktól a célok megvalósítására kapott adományokat tagjai között nem osztja fel, hanem teljes egészében és kizárólagosan közhasznú céljainak megvalósítására fordítja.

6 közgyűlésen ismertetni. A beszámoló elfogadása a tagság egyszerű szótöbbségével történik. Az Egyesület köteles az éves tevékenységéről készített beszámolójának, valamint a gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni, (elsődlegesen a saját web-oldalán). A gazdálkodással, vagyonnal kapcsolatos részletes szabályozást az SZMSZ tartalmazza. VII. A Közgyűlésen kívüli döntéshozatal és információ-áramlás 1 Az egyesületi tag(ok) az Egyesület működésének különösen jó hírnevének előmozdítása érdekében a Közgyűlésen kívül is előterjeszthetik ötleteiket, kezdeményezéseiket, melyről valamennyi tagot az egyesület weboldali fórumán tájékoztatni köteles(ek). Abban az esetben, ha a tagok legalább 50%-a ellenvetéssel a javaslat ellen nem él és valamely vezetőségi tag a kezdeményezést egyértelműen támogatja, a kezdeményezést elfogadottnak kell tekinteni. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag a fórumon kezdeményezést terjeszthet elő, de döntést az ilyen kezdeményezésekről kizárólag a Közgyűlés hozhat. Nem terjeszthető elő ezen a módon olyan javaslat, amely más tag számára kötelezettséget ír elő, azaz csak önként vállalt feladatok kapcsán élhet(nek) kezdeményezéssel a tag(ok). 2 A tag(ok) kötelesek minden, az Egyesületet érintő információt az Egyesület weboldali fórumán a vezetőséggel és a tagsággal az értesülést követő 8 napon belül megosztani. Akadályoztatás esetén pl.: a fórum technikai okok miatt nem üzemel a tagnak minden lehetséges módon ( , telefon, személyesen, stb) meg kell kísérelnie tagtársai, de legalább a Vezetőség egy tagjának tájékoztatását. Abban az esetben, ha erre a tagnak 8 napon belül önhibáján kívül nincs lehetősége, az információról és a felmerült akadályról a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles az Elnökséget tájékoztatni. A tagok jogosultak megismerni minden, az Egyesületet és/vagy az Egyesület tevékenységén keresztül személyüket érintő információt. A tájékoztatás kölcsönös eszköze az Egyesület weboldali fóruma és a döntésekről szóló jegyzőkönyvekbe, feljegyzésekbe történő betekintés, továbbá jogosultak az Egyesület szerveihez és a tagtársakhoz kérdéseket intézni. Abban az esetben, ha a tag 60 napot és/vagy 3 egymást követő alkalmat meghaladóan nem jelentkezik (döntéshozatal kapcsán, tréningen, rendezvényen illetve az Egyesület által tartott bármilyen programon), az Egyesület nem köteles a tagot az elmúlt időszak eseményeiről külön tájékoztatni. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés dönt. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. törvény szabályai az irányadóak. VI. VII. Záró rendelkezések A módosított Alapszabályt a Közgyűlés én elfogadta. Egyesület elnöke igazolja, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Budapest, június Gáspár Ildikó elnök 6

7 Tanú1. Tanú2. 7

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A L A P S Z A B Á L Y A I. Fejezet Általános rendelkezések 1., A szervezet neve: Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete (továbbiakban: Egyesület). A logó használatára csak az Egyesület tagjai jogosultak.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: KPKE) megfelelő

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az S.O.S. Mentőkutyás Egyesület működését az Alapszabályában foglaltakon kívül Szervezeti és Működési Szabályzatban(továbbiakban: SZMSZ) szabályozza az alábbiak szerint:

Részletesebben