S.O.S. MentőkutyásEgyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. II. Az Egyesület célja és feladatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S.O.S. MentőkutyásEgyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. II. Az Egyesület célja és feladatai"

Átírás

1 S.O.S. MentőkutyásEgyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Á ltalános rendelkezések Az Egyesület neve: S.O.S. Mentőkutyás Egyesület Az Egyesület rövidített neve: S.O.S.MKE Az Egyesület székhelye: Budapest, Naszód u. 2. Levelezési címe: Budapest, Erdősáv u. 38/b Az Egyesület alapításának dátuma: II. Az Egyesület célja és feladatai 1. Az Egyesület célja: - hogy a benne résztvevő személyek (tagok) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv.-ben, foglaltaknak megfelelően és a további vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartásával a jelen alapszabályban meghatározott közös cél elérése érdekében szervezzék tevékenységüket.. - A tagok céljaik érdekében képzik magukat, és e célra rendelten képzik ki mentőkutya állományukat. Az Egyesület- működéséből és tevékenységéből eredően szinte kizárólag másnak nyújt közhasznú szolgáltatást. Az Egyesület egyéb tevékenysége ezen fő cél kiszolgálására irányuló felkészülési tevékenység, képzés, kiképzés, valamint ehhez kapcsolódó sporttevékenység, amelyet az Egyesület szakképesítéssel rendelkező tagja/tagjai végeznek. - Az Egyesület fő tevékenységi területe továbbra is a mentés, katasztrófa-elhárítás, személyfelkutatás, illetve ezzel összefüggő közrend és közbiztonsági feladatok ellátása. E tevékenységek mellett az Egyesület - Szociális, oktatási és egyéb intézményekben - külön felkérés esetén - más egyéb szervezetnél a fő tevékenységhez kapcsolódóan a felelős állat, elsősorban az ebtartáshoz kapcsolódóan kutyás ismeretterjesztő és oktató tevékenységet folytat. Az Egyesület tevékenysége: Az Egyesület közhasznú tevékenységei az alábbiak: - mentőkutyavezetők oktatása, vizsgáztatása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - mentőkutyák, más szolgálati és sportkutyák kiképzése, tréningben tartása - katasztrófaelhárító képzések, mentőkutya vizsgák, felkészítések, versenyek, bevetési - gyakorlatok rendezése, lebonyolítása - állatvédelem és természetvédelem - katasztrófák és eltünési ügyek esetén személyfelkutatás, emberélet mentése, közrend, - közbiztonság és közlekedésbiztonság védelme - euro-atlanti integráció elősegítése. - nemzetközi, külföldi és hazai szakmai szervezetekkel történő - kapcsolattartás, együttműködés - az egyesület tagjainak érdekvédelme - egyéb, a céljai megvalósítása érdekében folytatott gazdasági tevékenység Az Egyesület integrálja és védi a tagok érdekeit, szervezett formában tart kapcsolatot a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, állást foglal az állatvédelem fontossága mellett, és működése során segíti azt. Az Egyesület szolgáltatásait, mindenki igénybe veheti, aki igényt tart rá. Az Egyesület köteles döntéseiről jegyzőkönyvet vezetni, az érintetteket, és a tagságot a döntéseiről írásban, illetve szóban tájékoztatni. Köteles a jegyzőkönyveket az irattárban időrendben tárolni és az elnökkel történt előzetes egyeztetést követően a betekintést mindenki számára lehetővé tenni. 1

2 Az Egyesület köteles legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni, (elsődlegesen a saját web-oldalán: Ez a közzétételi fórum szolgál mind a közgyűlés, mind az elnökség azon határozatai, döntései nyilvánosságra hozatali fórumául, amelyeket jogszabály alapján nyilvánosságra kell hozni. A szervezet szolgáltatásainak igénybevételi módját ugyancsak a web-oldalán ismerteti. 2. Budapest és Pest- Az Egyesület működését kiterjeszti az ország egész területére, de tevékenységét elsősorban megye területén végzi. 3. Az S.O.S. Mentőkutyás Egyesület önálló jogi személy. 4. A közhasznú célok megvalósítása érdekében az egyesület képezi, illetve továbbképezi a kutyavezetőket, a kiképzősegédeket, valamint a mentőkutyákat. A képzéseket az IRO (Internationale Rettungshunde Organisation - Nemzetközi Mentőkutyás Szervezet) szabályzata, vagy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elfogadott vizsgaszabályzat szerint vizsgázott oktatói segítségével valósítja meg. Vizsgákat, versenyeket, szemináriumokat, továbbképzéseket és bevetési gyakorlatokat rendez. 5. Az Egyesület nonprofit formában működik. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. Az Egyesület szervezete 1. Az S.O.S. Mentőkutyás Egyesület szervezeti egységei: - A Tagok Közgyűlése Vezetőség: - Elnökség - Ellenőrző Bizottság vagy az Ellenőrző Bizottsági és pénztár kezelési feladatok ellátására kijelölt személy 2. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, különösen, akivel szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi kritérium áll fenn. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: - Vezető tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása. - A Vezetőség esetenkénti, SZMSZ-ben szabályozott módon történő, külön felhatalmazása szerződések és megállapodások megkötésére. - SZMSZ-ben további egységeket hozhat létre (Egyéb szakmai csoportok, bizottságok létrehozása, tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása). - Ellenőrző bizottság létrehozása, vagy ellenőrző bizottsági feladatokat ellátó személy megválasztása és annak visszahívása. - A tisztségviselők lemondásának elfogadása. - A vezető tisztségviselők beszámoltatása. - Az Alapszabály és az SZMSZ elfogadása, módosítása. - A közhasznúsági jelentés elfogadása - Az Egyesület gazdálkodásának elfogadása. - Tagdíj meghatározása legkésőbb a tárgyév március végéig, melyet a pénzügyi beszámoló elfogadásakor meghatározott időpontig kell befizetni, akár banki átutalással is. - Az Egyesület feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása titkos szavazáson, minősített szótöbbséggel történik.. 2

3 - Az éves költségvetés megállapítása. - Az Elnökség évi beszámolójának elfogadása. - A Közgyűlés a vezetőség döntései elleni fellebbezés esetén a fellebbezésről (pl.kizárás) titkos szavazáson, minősített szótöbbséggel dönt. Az elnökség és az ellenőrző bizottság visszahívására akkor kerülhet sor, ha tevékenységük során jogszabálysértés történt, és/vagy veszélyeztetik az Egyesület működését, és/vagy nem az Alapszabályban, SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzik feladatukat. A Közgyűlés működése: 3. - A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az Elnöknek össze kell hívni, lehetőleg a meghirdetett időpont előtt két héttel, a napirendi pontok közlésével. Ez történhet levélben is, azonban elsődlegesen az egyesület internetes fórumán. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok 1/3-a azt - az ok és cél megjelölésével - írásban kéri. - A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. - Határozatképtelenség esetén, 30 napon belüli, ugyanazon napirendi pontokra történő ismételt összehívás esetén, a Közgyűlés, a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagok az eredeti meghívóban már előre tájékoztatva lettek. - A Közgyűlésen az Elnök, vagy annak írásos meghatalmazottja elnököl. - A Közgyűlés határozatait az SZMSZ-ben szabályozottak szerint hozza, általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. - Az ülések az SZMSZ-ben szabályozottak szerint nyilvánosak. - A Közgyűlés által hozott határozatokról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát a döntést támogatók illetve ellenzők számát. A jegyzőkönyveket az irattárban időrendi sorrendben lefűzve kell tartani. - A döntéseket az érintettekkel az egyesület elektronikus fórumán kell közölni. Az egyesület operatív szerve az Elnökség. Az Elnökség 2/ két / tagú, tagjai az ellenőrző bizottsági feladatok ellátására megválasztott személy, vagy az ellenőrző bizottság tagjai mellett - az Egyesület Vezetőségének minősülnek. Nem lehet tagja az Elnökségnek az a személy aki nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, különösen, akivel szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi kritérium áll fenn. 4. Az Elnökség működése: - Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer, az Elnök hívja össze. - Az Elnökség határozatképes, ha mindkét tagja jelen van. - Az Elnökségi ülésen az Elnök, vagy írásos meghatalmazottja elnököl. - Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyhangúan hozza. A döntésekről hozott határozatokat írásba kell foglalni, oly módon, hogy megállapítható legyen a döntés tartalma, időpontja, hatálya is. Ezután azt az irattárban le kell fűzni és arról a tagságot értesíteni kell. - Az Elnökségi űlésekre az SZMSZ-ben szabályozott esetekben az Ellenőrző Bizottság tagjait vagy az ellenőrző bizottsági feladatoik ellátásár kijelölt személyt is meg kell hívni. - Az ülések nem nyilvánosak. Az Elnökség feladata: - Az Egyesület szakmai munkájának irányítása. - Végrehajtja a Közgyűlés határozatait. - Dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. - Ellátja az S.O.S. Mentőkutyás Egyesület ügyintézését. - Szerződéseket, megállapodásokat csak az SZMSZ-ben szabályozott módon köthet. - Az SZMSZ-ben szabályozott módon döntéseket hoz, irányítja, szervezi és végrehajtja az Egyesület - gazdálkodását. - Az SZMSZ-ben szabályozott módon döntéseket hoz a tagok felvételéről, kizárásukról, - törléséről. Az Elnökség tagjai: Elnök : A Közgyűlés választja titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel. Feladata: A Közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásának felügyelete. 3

4 Jogai Elnökségi Tag : Feladata: Joga: Az Egyesület működésének, gazdálkodásának irányítása, szervezése, felügyelete, végrehajtása és a beszámoló elkészítése. A Közgyűlés összehívása. Az Elnökség összehívása. Az Egyesület SZMSZ szerinti képviselete harmadik személlyel szemben. A Közgyűlés választja titkos szavazással. Az Elnök által meghatározott esetekben végzi az elnök feladatait, az elnök munkájának segítése érdekében. Irányítja, szervezi, felügyeli az egyesület külső és belső kapcsolattartását, annak módjait, az ezzel összefüggő számítástechnikai feladatokat. A kapcsolattartással összefüggő döntések előkészítése, egyeztetése, meghozatala. Szavazati jog az elnökség döntéshozatalaiban. 5. Az Egyesület működésének felügyeletét a 1-3 (három) tagú Ellenőrző Bizottság vagy az Ellenőrző Bizottsági feladatok ellátására megválasztott személy látja el (ahol az Alapszabály Ellenőrző Bizottságot említ, ez alatt az Ellenőrző Bizottsági feladatok ellátására megválasztott személyt is érteni kell). Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés választja titkos szavazással - évre. Nem lehet tagja az Ellenőrző Bizottságnak az a személy aki nem felel meg a jogszabályokban foglaltaknak. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől adatokat, okmányokat a tagoktól tájékoztatást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző Bizottság tagja(i) a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal vesz(nek) részt. Az Ellenőrző Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez, hogy a) a szervezet működése során jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt. b) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel A közgyűlést az indítvány megtételét követő 14 napon belül össze kell hívni. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítására nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, az Ellenőrző Bizottság a törvényességi felügyeletet ellátó szervet köteles haladéktalanul értesíteni. Az Ellenőrző Bizottság működése (abban az esetben releváns, amennyiben az egyesületnél ilyen működik, értelemszerűen amennyiben egy személy látja el a feladatokat, úgy lentiek nem relevánsak): - Az Ellenőrző Bizottság üléseit évente legalább kétszer az Ellenőrző Bizottság Elnöke hívja össze, lehetőleg a kitűzött időpont előtt két héttel, a napirendi pontok közlésével. - Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. - Az Ellenőrző Bizottsági ülésen a Bizottság Elnöke, vagy írásos meghatalmazottja elnököl. - Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Az Ellenőrző Bizottság feladata: - Az Elnökség működésének ellenőrzése. - Az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése. - A Közgyűlés határozatainak az Elnökség által történő végrehajtásának ellenőrzése. - Az Egyesületre vonatkozó törvényi előírások betartásának ellenőrzése. - Az egyesület Alapszabályában és az SZMSZ-ben foglaltak betartásának ellenőrzése. - Ellátja a Pénztárosi feladatokat SZMSZ szerint. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Elnök : A Közgyűlés által megválasztott ellenörző bizottsági tagok maguk közül választják évre. Feladata: Jogai: Az Ellenőrző Bizottság feladatai címszó alatt felsorolt tevékenységek irányítása, szervezése. Jogosult az Elnökség ülésein részt venni. Jogosult az egyesület gazdálkodásának, működésének bizonylataiba betekinteni. Szükség esetén az ellenőrzés hatékonyságának fokozása érdekében SZMSZ szerint írásban - szakértőt, segítőt kérhet fel, mind az egyesületi tagok közül, mind külsős személyében. Tagok: 2 fő, akiket a Közgyűlés választ titkos szavazással évre. Feladatuk: Az Ellenőrző Bizottság elnökének irányítása mellett az ellenőrzési 4

5 Jogaik: tevékenység végzése. Az elnök távollétében, vagy felkérésére, részt vesznek az Elnökség űlésein. Jogosultak az egyesület gazdálkodásának, működésének bizonylataiba betekinteni. Vizsgálatot kezdeményezhetnek a feladatukhoz tartozó témákban. Amennyiben az Ellenőrző Bizottsági feladatokat egy személy látja el, úgy fentiek értelemszerűen nem relevánsak. 6. Az Egyesület Vezető Tisztségviselőinek megbízatási ideje Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megbízatási határideje megválasztásuktól számítva az Egyesület Közgyűlése által az adott posztra új vezető tisztségviselő választásáig, de maximum addig az időpontig szól, ameddig az irányadó jogszabály annak felső korlátját meghatározza. IV. Az Egyesület tagsága 1. Tagsági viszony: Az Egyesület tagja lehet minden 18. évét betöltött személy, aki tagfelvételi kérelmét - írásban - az Elnökséghez eljuttatja. A felvételről az Elnökség egyhangú szavazással dönt. A felvétel előfeltétele, hogy a felvételt kérő a jelen Alapszabályt elfogadja, céljaival egyetértsen és annak megvalósításában aktívan részt vegyen. A tag kötelezettségei: - Az Egyesület alapszabályának és SZMSZ-ének rendelkezéseit betartani. - A Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat végrehajtani, ill. betartani. - A tagdíjat megfizetni. - Az egyesület - munkájában és az információ-áramlásban részt venni. A tag jogai SZMSZ szerint: - Részt vehet és szavazhat az Egyesület Közgyűlésen. - Tisztségre való megválaszthatóság. - Az Egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatos bármilyen kérdés taggyűlési megvitatásának kezdeményezése, illetve a KGY által meghozott döntésekbről készült jegyzőkönyvekbe betekinteni - Az egyesület szolgáltatásait igénybe veheti, az egyesület által nyújtott ellátásokra SZMSZ szerint jogosult. - Az Elnökség döntései, határozatai ellen jogorvoslatért a Közgyűléshez fordulhat. - Döntést kezdeményezni A tagsági viszony megszűnik: - Kilépéssel, melyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. - A tag tagdíjfizetési kötelezettségének elmulasztásakor, amennyiben annak rendezésére, az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem tesz eleget. - Kizárással - SZMSZ szerint -, ha a tag tevékenységével, vagy magatartásával az Egyesület érdekeit sérti, céljainak megvalósítását veszélyezteti, jó hírnevét rontja. - Törléssel a tag halála, vagy elérhetetlensége esetén, ekkor a törlést az Elnökség végzi. A tagot a KGY döntésével kizárhatja abban az esetben is, amennyiben a tag semminemű érdeklődést nem tanúsít az Egyesület tevékenységében való részvétel iránt, továbbá, ha kötelezettségeit nem teljesíti. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona Az Egyesület köteles az éves tevékenységéről elkészített beszámolóját az éves beszámoló- elfogadó 5 V. Az Egyesület anyagi forrásait a tagdíjak, a támogatások, az adományok, a pályázati díjak, rendezvényeinek bevételei, egyéb bevételek képezik. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez. Az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében - SZMSZ szerint - gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet. Bevételeit a közhasznú cél elérésére fordítja. A támogatóktól a célok megvalósítására kapott adományokat tagjai között nem osztja fel, hanem teljes egészében és kizárólagosan közhasznú céljainak megvalósítására fordítja.

6 közgyűlésen ismertetni. A beszámoló elfogadása a tagság egyszerű szótöbbségével történik. Az Egyesület köteles az éves tevékenységéről készített beszámolójának, valamint a gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni, (elsődlegesen a saját web-oldalán). A gazdálkodással, vagyonnal kapcsolatos részletes szabályozást az SZMSZ tartalmazza. VII. A Közgyűlésen kívüli döntéshozatal és információ-áramlás 1 Az egyesületi tag(ok) az Egyesület működésének különösen jó hírnevének előmozdítása érdekében a Közgyűlésen kívül is előterjeszthetik ötleteiket, kezdeményezéseiket, melyről valamennyi tagot az egyesület weboldali fórumán tájékoztatni köteles(ek). Abban az esetben, ha a tagok legalább 50%-a ellenvetéssel a javaslat ellen nem él és valamely vezetőségi tag a kezdeményezést egyértelműen támogatja, a kezdeményezést elfogadottnak kell tekinteni. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag a fórumon kezdeményezést terjeszthet elő, de döntést az ilyen kezdeményezésekről kizárólag a Közgyűlés hozhat. Nem terjeszthető elő ezen a módon olyan javaslat, amely más tag számára kötelezettséget ír elő, azaz csak önként vállalt feladatok kapcsán élhet(nek) kezdeményezéssel a tag(ok). 2 A tag(ok) kötelesek minden, az Egyesületet érintő információt az Egyesület weboldali fórumán a vezetőséggel és a tagsággal az értesülést követő 8 napon belül megosztani. Akadályoztatás esetén pl.: a fórum technikai okok miatt nem üzemel a tagnak minden lehetséges módon ( , telefon, személyesen, stb) meg kell kísérelnie tagtársai, de legalább a Vezetőség egy tagjának tájékoztatását. Abban az esetben, ha erre a tagnak 8 napon belül önhibáján kívül nincs lehetősége, az információról és a felmerült akadályról a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles az Elnökséget tájékoztatni. A tagok jogosultak megismerni minden, az Egyesületet és/vagy az Egyesület tevékenységén keresztül személyüket érintő információt. A tájékoztatás kölcsönös eszköze az Egyesület weboldali fóruma és a döntésekről szóló jegyzőkönyvekbe, feljegyzésekbe történő betekintés, továbbá jogosultak az Egyesület szerveihez és a tagtársakhoz kérdéseket intézni. Abban az esetben, ha a tag 60 napot és/vagy 3 egymást követő alkalmat meghaladóan nem jelentkezik (döntéshozatal kapcsán, tréningen, rendezvényen illetve az Egyesület által tartott bármilyen programon), az Egyesület nem köteles a tagot az elmúlt időszak eseményeiről külön tájékoztatni. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés dönt. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. törvény szabályai az irányadóak. VI. VII. Záró rendelkezések A módosított Alapszabályt a Közgyűlés én elfogadta. Egyesület elnöke igazolja, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Budapest, június Gáspár Ildikó elnök 6

7 Tanú1. Tanú2. 7

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása: Alapszabály Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Budapest, 2011. év december hó 12. nap 1. Az Egyesület teljes neve: LEI Magyarországi Egyesülete 2. Az Egyesület rövid neve: LEI Magyarországi Egyesülete I. Az

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Apolló Kulturális Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6. Az egyesület demokratikus,

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben