Jer 34,1-22 A nép ideig-óráig tartó megtérése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jer 34,1-22 A nép ideig-óráig tartó megtérése"

Átírás

1 Jer 34,1-22 A nép ideig-óráig tartó megtérése Az a beszéd, a melyet szólott az Úr Jeremiásnak, (mikor Nabukodonozor a babiloni király és az egész serege és a föld minden országa, a melyek az ő hatalma alatt valának, és a népek mind vívták vala Jeruzsálemet és minden városát) mondván: Ezt mondja az Úr, az Izráel Istene: Menj el, és mondd meg Sedékiásnak, a Júda királyának, és így szólj néki: Ezt mondja az Úr: Ímé, én odaadom e várost a babiloni király kezébe, és felgyújtja ezt tűzzel. És te el nem szaladsz az ő kezéből, hanem bizonynyal megfognak és kezébe adnak, és a te szemeid meglátják a babiloni királynak szemeit, és az ő szája a te száddal szól, és bemégy Babilonba. Mindazáltal halld meg az Úrnak szavát Sedékiás, Júda királya; ezt mondja az Úr te felőled: Nem halsz meg fegyver által. Békességben halsz meg, és a mint füstöltek a te atyáidnak, az előbbi királyoknak, a kik te előtted voltak, úgy füstölnek néked is, és így siratnak téged: Jaj uram! Mert én szóltam e szót, azt mondja az Úr. És megmondá Jeremiás próféta Sedékiásnak, a Júda királyának, mind e szavakat Jeruzsálemben. A babiloni király serege pedig vívja vala Jeruzsálemet és Júdának minden városát, a melyek megmaradtak vala, tudniillik Lákist és Azekát, mert a Júda városai közül csak ezek maradtak vala meg, mint erősített városok. Ez a beszéd, melyet szóla az Úr Jeremiásnak, minekutána Sedékiás király szövetséget köte az egész Jeruzsálembeli néppel, szabadságot hirdetvén köztük. Hogy kiki bocsássa szabadon szolgáját és kiki az ő szolgálóleányát a héber férfit és a héber leányt, hogy senki ne szolgáltasson közöttük az ő Júdabeli atyjafiával. És engedelmeskedtek mindnyájan a fejedelmek és az egész nép, a kik szövetséget kötöttek, hogy kiki szabadon bocsássa az ő szolgáját és kiki az ő szolgálóleányát, hogy senki azokkal ne szolgáltasson többé; és engedelmeskedtek és elbocsáták azokat. De azután elváltozának, és visszahozák a szolgákat és szolgálóleányokat, a kiket szabadon bocsátottak vala, és őket szolgákká és szolgálóleányokká tevék. És lőn az Úrnak szava Jeremiáshoz az Úrtól, mondván: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Én szövetséget kötöttem a ti atyáitokkal azon a napon, a melyen kihoztam őket Égyiptom földéről, a szolgálatnak házából, mondván: Mikor a hét esztendő eltelik, kiki bocsássa el az ő héber atyjafiát, a ki néked eladatott vala és hat esztendeig szolgált téged; bocsássad őt magadtól szabadon. De nem hallgatának a ti atyáitok engemet, és fülöket sem hajtották erre. És ti ma megtértetek vala, és igazat cselekedtetek vala én előttem, kiki szabadságot hirdetvén az ő atyjafiának, és én előttem szövetséget kötöttetek abban a házban, a mely az én nevemről neveztetett. De elváltoztatok, és beszennyeztétek az én nevemet, és kiki visszahozta az ő szolgáját és kiki az ő szolgálóleányát, kiket egészen szabadon bocsátottatok vala, és igába vetettétek őket, hogy néktek szolgáitok és szolgáló leányaitok legyenek. Azért ezt mondja az Úr: Ti nem hallgattatok reám, hogy kiki szabadságot hirdessen az ő atyjafiának és kiki az ő felebarátjának. Ímé, én hirdetek néktek szabadságot, azt mondja az Úr, a fegyverre, a döghalálra és az éhségre, és odaadlak titeket e föld minden országainak útálatára. És odaadom a férfiakat, a kik megszegték az én szövetségemet, a kik nem teljesítették a szövetség pontjait, a melyet előttem kötöttek vala tulokkal, a melyet ketté vágának és átmenének annak részei között, Júdának fejedelmeit és Jeruzsálem fejedelmeit, az udvari szolgákat és a papokat és a földnek minden népét, a kik átmentek a tulok részei között: Odaadom őket az ő ellenségeik kezébe, és az ő lelköket keresők kezébe, és az ő holttestök ez égi madaraknak és a föld vadainak lesznek eledelévé. Sedékiást, a Júda királyát és az ő fejedelmeit is odaadom az ő ellenségeiknek kezébe, és az ő lelköket keresők kezébe, és a babiloni király seregének kezébe, a mely eltávozik tőletek. Ímé, én parancsolok, azt mondja az Úr, és visszahozom őket e városra,

2 és vívják azt, és beveszik és felgyújtják tűzzel, és pusztasággá teszem Júda városait, lakhatatlanokká. Bevezetés Bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy az első hat vers, amit olvastunk, ezt már egyszer olvastuk Jeremiás könyvéből, a 32. rész első öt verse ugyanez. Jeremiás könyvében általában nem időrendi sorrendben követik egymást az események, így amiről most itt szó van, arról már korábban is olvashattunk a 32. részben. Tehát a körül zajlódnak az események, amikor az ellenség, a babiloni király, körülvette már Jeruzsálemet, és az Úr a próféta által üzent a királynak. Ha megfigyeltük ezt az üzenetet, tulajdonképpen nincs benne új, amit ne mondott volna már az Úr. Nem egyszer és nem kétszer, hanem nagyon sokszor elmondta ugyanezeket a szavakat Isten Jeremiás próféta által ennek a népnek, hogy nincs tovább irgalom, Jeruzsálemet az ellenségnek adom, és azt felgyújtják tűzzel. Még szólt... Akkor kérdezhetné valaki, hogy miért üzent ismételten az Úr? Ha egyszer azt mondotta már Jeremiásnak is, hogy ne imádkozz ezért a népért, ha egyszer elhatározta az Úr a pusztulást, ha egyszer azt mondja, hogy nem ember Ő, hogy megváltozzon vagy hazudjon, miért üzent akkor még akkor a próféta által Sedékiás királynak? Én meg vagyok győződve arról, hogy azért, mert az Úr még mindig lehetőséget adott a népnek, hogy megtérjen. Ha nem is mondta most már az Úr, hogyha megtértek, elviszem innen a babiloni király seregét, mégis, hogy az Úr üzent - még ha keményen is -, ebben az van, hogy még mindig van lehetőség a megtérésre. Ez így van most is. Ha Isten egyáltalán szól hozzánk, akármilyen keményen is szól, akármilyen ítéletes Igét is mond, sokkal jobb, mint ha egyáltalán nem szólna semmit. Mert ha az Úr már nem szól, akkor már biztosan jön a pusztulás. De ha még szól az Úr, akármilyen keményen, vagy akármilyen ítéletet helyez is kilátásba, ez azt jelenti, hogy az ember még mindig megtérhet. Gondoljunk Ninivére! Azt üzente Jónás próféta által az Úr, hogy még negyven nap és elpusztul Ninive. Nem volt semmi olyan az üzenetben, hogy ha megtérnek, nem pusztul el, vagy csak akkor pusztul el, ha így maradtok, ilyen bűnösen éltek tovább, hanem egyértelmű volt, hogy még negyven nap, és elpusztul Ninive. De a ninivebeliek megértették ebből, ha az Úr még ezt a tudtunkra adta, akkor nyilván azért adta a tudtunkra, hogy megtérhetünk. Meg is tértek: zsákruhába öltöztek, böjtöltek, megalázkodtak Isten előtt, megbánták a bűneiket, és ezért nem is kellett elpusztulniuk, Isten kegyelmezett nekik. Tehát, ebből az a tanulság a mi számunkra, hogy mindig kegyelem az, ha az Úr szól, még akkor is, ha ítéletet szól. Ha Ő szól, az mindig jó nekünk, és mindig azért szól, mert nem akarja a bűnösnek a halálát. Mit teszünk, ha szól? Mi volt Isten szavának a következménye? Mit tett Sedékiás király? Két egymással ellentétes dolgot. Az a szó, a melyet szóla az Úr Jeremiásnak, Sedékiásnak, a Júda királyának tizedik esztendejében: Ez az esztendő a Nabukodonozor tizennyolczadik esztendeje. És akkor megszállotta vala a babiloni király serege Jeruzsálemet, és Jeremiás próféta elzárva vala a tömlöcznek pitvarában, a mely a Júda királyának házában vala. Mert Sedékiás, a Júda királya záratta be őt, mondván: Miért prófétálsz te, ezt mondván: Ezt mondta az Úr: Ímé, én e várost a babiloni király kezébe adom és beveszi azt? És Sedékiás, a Júda királya, meg nem menekszik a Káldeusok kezéből, hanem a babiloni király kezébe adatik, és ennek szája szól amannak szájával, és ennek szemei látják amannak szemeit. És Babilonba viszi Sedékiást és ott lesz mindaddig, míg meg nem látogatom őt, azt mondja az Úr, hogyha hadakoztok a Káldeusok ellen, nem lesz jó dolgotok (Jer 32,1-5).

3 Tehát ebből látjuk, hogy a királynak az egyik válasza Isten üzenetére az volt, hogy a prófétát bezáratta a tömlöc pitvarába. Vagyis, megharagudott az Isten szolgájára, az Úr követére, aki az Úr üzenetét tolmácsolta neki. Most is van, amikor az emberekben Isten Igéje olyan reakciót vált ki, hogy üldözik azokat, akik szólják nekik Isten Igéjét. Ez nemcsak Sedékiás király idejében volt így, hanem végig az emberiség történetén. Az Úr Jézus azt mondotta: Jeruzsálem! Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat, megkövezed azokat, akik Hozzád küldettek! Jeruzsálemben, úgy látszik, ez volt a szokás. S úgy látszik az emberiség történetében is, szokássá vált ez, hogy ha Isten üzen valamit, és nem tetszik az embernek, akkor üldözi, börtönbe veti és megöli azokat, akik az Isten üzenetét hozták a számukra. Pedig, ismétlem, ha ez az üzenet nagyon kemény, akkor is sokkal jobb, mintha az Úr egyáltalán nem szólna az emberhez. Megtért a nép, de vissza is tért gonoszságához Azonban úgy látszik ebből a felolvasott részből, hogy volt egy másik következménye is Isten szavának. Valami megindult a királynak a szívében, és a föld népének a szívében. Ez a beszéd, melyet szóla az Úr Jeremiásnak, minekutána Sedékiás király szövetséget köte az egész Jeruzsálembeli néppel, szabadságot hirdetvén köztük. Hogy kiki bocsássa szabadon szolgáját és kiki az ő szolgálóleányát a héber férfit és a héber leányt, hogy senki ne szolgáltasson közöttük az ő Júdabeli atyjafiával (8-9. vers). Vagyis olyan következménye lett Isten szavának, hogy megtért a király, megtért a nép, és elbocsátották az ő héber, zsidó rabszolgáikat, és rabszolganőiket. Ha azonban megnézzük az Igét, akkor azt látjuk, hogy nem volt tartós ez a megtérés, mert nemsokára utána ismét szólt az Úr Jeremiás prófétának, hogy szóljon a királynak és a népnek, hogy miért változott meg a szívük, és miért vették vissza azokat a rabszolgákat, akiket korábban szabadon bocsátottak. Hogy ez miért és hogyan történt, megtudhatjuk egy kicsit részletesebben a 37. részből. Uralkodott pedig Sedékiás király, Jósiásnak fia, Kónia helyett, a ki Jojákimnak fia vala, kit Nabukodonozor, a babiloni király királylyá tett vala Júdának földében. De nem hallgatá sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úrnak szavát, a melyet szólott vala Jeremiás próféta által. És elküldé Sedékiás király Júkált, Selémiának fiát, és Sofóniást, Mahásiás papnak fiát Jeremiás prófétához, mondván: Kérlek, könyörögj mi érettünk az Úrnak, a mi Istenünknek. [...] A Faraó serege pedig kijött Égyiptomból, és a Káldeusok, a kik megszállották Jeruzsálemet, meghallották e hírt ő felőlök, és elhagyták Jeruzsálemet. És szóla az Úr Jeremiás prófétának, mondván: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Ezt mondjátok a Júda királyának, a ki elküldött titeket én hozzám, hogy megkérdezzetek engem: Ímé, a Faraó serege, a mely kijött a ti segítségetekre, visszamegy Égyiptom földébe. És visszatérnek a Káldeusok, és ostromolják e várost, és beveszik azt, és megégetik tűzzel (Jer 37, ). Tehát látszik ezekből az Igékből, hogy az események úgy történtek, hogy a babiloni király már nagyon szorongatta a várost, látták, hogy itt már nincsen menekvés. Olvastuk is a 7. versben, hogy a babiloni sereg pedig vívja vala Jeruzsálemet és Júdának minden városát, ami még megmaradt, és nemcsak a babiloni király serege, hanem mindazok a népek, akiket már legyőzött, vele együtt jöttek. Már nem volt semmi hátra, csak három város: Jeruzsálem, meg két kisebb város. Tehát látták, hogy itt most már menekvés nincsen, akkor megtértek a nagy szorultságukban, az Úrhoz kiáltottak. Azután könnyebbség lett, mert Egyiptomból kijött az egyiptomi fáraó serege, és ezt meghallotta a babiloni király, otthagyta Jeruzsálemet, és a fáraó serege ellen vonult. Amikor így aztán megkönnyebbedett a város, nem volt tovább ott az ellenség, akkor meggondolták, azt mondták: Mégiscsak nem jó az, hogy elengedtük a rabszolgákat, és visszavette ki-ki a maga rabszolgáját. De azt üzente az Úr Jeremiás által, hogy vissza fog jönni a babiloni király, elintézik a dolgot Egyiptomban, és vissza fog jönni, és nem kegyelmeznek ennek a városnak, de ezt a nép már újból nem akarta hallani.

4 Mit teszünk a szabadulás után? Most, testvérek, nézzük meg egy kicsit részletesebben ennek a népnek a szíve tükrén keresztül a mi életünket! Mert a mi szívünk is ugyanilyen. Az egyik helyen olvashatjuk a Példabeszédek könyvében, hogy amint a folyónak a tükre megmutatja az ember ábrázatát, úgy mutatja meg az egyik szív a másik szívet (Péld 27,19). Mi, most ha belenézünk Sedékiás, Júda királyának szívébe, meg az akkori népnek a szívébe, hogy mit tettek, akkor a mi szívünk tükröződik benne. Most is van olyan, hogy amikor Isten valakinek az életében szorultságot ad, akkor a nép megretten, vagy az az ember meghunyászkodik, megtér az Úrhoz, felkiált, hogy jaj, Istenem, csak most az egyszer szabadíts meg! S azután az Úr megszabadítja, és elfelejtkezik mindenről, amit imádkozott, amit fogadott, s mintha nem történt volna semmi, folytatja az ő bűnös útját. Így vannak a népek is, és így vannak az egyes emberek is. Ha az Igéből veszünk példát, nemcsak ekkor volt így Jeruzsálem. Bizonyára emlékeznek a testvérek a Bírák könyvére. A Bírák könyvében visszatérő esemény volt, hogy a nép vétkezett, évig idegen nép kezébe adta őket az Úr, akik igen megnyomorgatták őket. Olyan nagy volt a népnek a szorultsága és nyomorúsága, hogy abból az Úrhoz jöttek, megtértek, megbánták az ő bűnös útjukat, felkiáltottak az Úrhoz, és az Úr megszabadította őket. De amikor megszabadultak, elfeledkeztek mindenről, és folytatták ott a gonoszságot, ahol abbahagyták. S akkor az Úr ismét egy másik nép kezébe adta őket, hogy nyomorgassák. És így olvashatjuk a Bírák könyvében az egyik helyen, amikor már több ilyen periódus után egyszer ismét nagyon megszorongatta a népet az Úr, és akkor felkiáltott az egész nép, és azt mondta: Vétkeztünk! Kérünk, csak most az egyszer szabadíts még meg bennünket! Azt mondták: Csak most az egyszer, és Téged fogunk szolgálni! És megszabadította őket az Úr, és mégis elhajolt a népnek a szíve. És akik éltek a második világháború alatt, és úgy éltek, hogy az eseményekből értettek is valamit, azok biztos elmondhatják azt, amit én csak hallomásból tudok, hogy megnyomorodott ez az ország és ez a nép. Mert nem volt olyan ház, ahol ne lett volna halott, vagy az apa, vagy a fiú, vagy más valaki, mert ugye, nemcsak a fronton lehetett meghalni, hanem itthon is. Amikor ott volt a mély seb, és a halál várása minden órában, ha jöttek a bombázók, senkinek az élete nem volt biztonságban, akkor igen-igen sok ember kiáltott így fel: Csak szabadítson meg bennünket az Isten, csak vigyen ki ebből a háborúból, egészen másképpen fogok élni! Vége lett a háborúnak, és egy ideig tartott is az emberek között ez a megrémült, meghunyászkodott állapot. Isten mélyen szántott az emberek szívében, és egy darabig terjedt is az evangélium, ébredések voltak, de aztán, amikor már nem volt veszély, mikor már behegedtek a sebek, amikor már normális kerékvágásba tért az élet, akkor már egészen más dolgokkal kezdtek foglalkozni az emberek. Elfelejtették, amit fogadtak. Jól tudjuk, mi a bűnünk Gondoljon most mindenki a saját életére, a saját szívére. Vajon nem volt olyan esemény, amikor így kiáltott fel: Istenem, szabadíts meg! Akár betegségből, akár a hozzátartozóink, gyermekeink, szüleink, szeretteink betegségéből, amikor halálos veszedelembe jutott valaki. Vagy pedig a rokonai, a szerettei jutottak halálos veszedelembe, emlékezzünk csak vissza, mondtuk-e az Úrnak, hogy: Uram! Istenem! Csak most szabadíts meg! És ha most megszabadítasz, én egészen másképpen fogok élni. Ha megfigyeljük Sedékiás királyt és a népet, egészen különös dologra figyelhetünk föl. Nem mondta az Úr Jeremiás próféta által, hogy mi a ti bűnötök. Nem mondta, csak azt, hogy el fogtok pusztulni, és kész. Isten, amikor nehézséget hoz az emberek életébe, az ember ezt érti meg: El fogunk pusztulni, ha Isten nem könyörül rajtunk. De nem mondta meg, hogy mi a bűnük, és mégis tudta a király is, tudta a nép is, hogy mit kell cselekedni. Tudták, hogy el kéne bocsátani a rabszolgákat és a rabszolganőket, mert van egy ilyen törvény. Mózes könyvében olvashatjuk ezt a törvényt, hogy ha valaki elszegényedik a zsidók közül, és eladja magát vagy a gyermekét,

5 hozzátartozóját rabszolgának, akkor csak hat esztendeig szabad szolgáltatni vele, és a hetedik esztendőben ingyen fel kell szabadítani. Nem szabad tovább szolgáltatni vele, mert rabszolga volt az egész zsidó nép Egyiptomban, és az Úr kihozta őket a szolgálatnak a házából. És ugye nem mondta az Úr, és nem mondta Jeremiás próféta, mégis az eszükbe jutott, hogy mi is az ő bűnük. Tudták, hogy ezt kell tenniük, most ezt kívánja Isten. Így van ez, testvérek, most is. Hallottam én eseteket, akár a háború alatt, akár máskor, amikor megszorított valakit Isten, hogy nem mondta meg Isten, hogy mi a te bűnöd, de nagyon jól tudta az ember. Istenem, csak egyszer kerüljek ki ebből a veszedelemből, vissza fogom adni a szomszédnak azt, amit elloptam; nem leszek haragba ezzel és azzal; nem fogom folytatni az én bűnös életemet, azt, amit addig tettem. Rögtön tudta az ember, hogy mit kell tennie. És tudja az ember? Hajaj, bizony tudja! Ha soha nem olvas Bibliát, soha nem jár templomba, gyülekezetbe, akkor is tudja; bele van írva a szívébe a lelkiismerete által. Amikor egy hívő olyan dolgot tesz, amit nem kellene, s a hitetlenek látják, akkor mit mondanak? Nem szabad ezt egy hívőnek! Honnan tudják, hogy nem szabad ezt egy hívőnek? Tudják! Ők is tudják. És nekik ki engedte meg? Nekik miért szabad? Ha egy hívőnek nem szabad hazudni, nekik szabad? Ha egy hívőnek nem szabad lopni, haragudni, veszekedni, akkor nekik szabad? Be van írva a szívükbe, és tudják, és olyankor, amikor megszorongatja Isten őket, akkor rögtön az eszükbe jut. Szokták is mondani, hogy akkor olyan nyomorúságban voltam, hogy eszembe jutott minden bűnöm! Mi indít megtérésre? Nem tudom, hallották-e már a testvérek ezt a kifejezést: eszembe jutott minden bűnöm! Olvastam leírásokat, meg hallottam olyan elmondást, hogy amikor valaki életveszedelembe került, olyanba, hogy hajszálon függött az élete (beleesett egy kútba, vagy majdnem vízbefulladt), elmondták, akik így jártak, hogy egy perc alatt elvonult az egész életük előttük. Mindent tudtak, hogy mi volt rossz az életükben, eszükbe jutott minden bűnük. Ennek a népnek is eszébe jutott minden bűne, és úgy látszik, hogy nagyon sürgősen azon voltak, hogy bocsássák szabadon ezeket a rabszolgákat, mert ez nem igazságos dolog, ez Isten ellen való dolog. Csak aztán, amikor elmúlt a veszedelem, megbánták. Hű, de könnyen túladtunk, nincs, aki ingyen szolgáljon! S van sok ember, aki megbánja később. Hát, ezt fogadtam, igaz, hogy ezt fogadtam, de akkor megijedtem, meg voltam szorulva, magam sem tudtam, hogy miért mondtam. Nem is akartam, nem is így gondoltam - elkezd az ember alkudozni. Elfordul a szíve Istentől. Ebből néhány tanulságot levonhatunk a magunk számára. Az egyik tanulság talán az, hogy a félelemből fakadó megtérés, nem igazi megtérés. Igaz, hogy Isten a nyomorúságot, a megszorítást felhasználhatja arra, hogy az ember gondolkozzon el, álljon meg, és rendezze el az ő életét. De ha csak ennyit lát, ha csak a félelem van a szívében, és közben nem látja meg az Isten szeretetét, hogy az Isten szeretete volt most az, hogy engem ez által a betegség által megszorított és megállított, hogy ne fussak tovább az én bűnös utamon. Ha nem látjuk, hogy Isten szeretete volt az a külső körülmény, akármi, azért volt, hogy gondolkozzak el, álljak meg. És utána nem látja meg az Isten végtelen szeretetét, amit Krisztusban küldött el mihozzánk, emberekhez. Ha valakit nem Isten szeretete indít, végső soron a megtérésre, hanem a félelem, különösen a haláltól való félelem, vagy földi veszedelmektől, veszteségektől való félelem, ez nem tartós, ez nem lehet tartós. Éppen ezért egy másik tanulság is van, amit elmondhatunk. Ne örüljünk annak, amikor a környezetünkben, rokonaink vagy hozzátartozóink között valaki egy kicsit meghunyászkodik, és egy kicsit Istenhez fordul a szíve, mert valami nehézség vagy baj érte! Ne örüljünk ennek, hanem inkább vigyük az Úr elé, hogy: Uram! Nehogy most becsapja magát ez az ember, fogadjon fűt-fát, de amikor majd elmúlik, akkor elfelejtkezzen mindenről. Mert ha nem érinti meg az Isten szeretete az ember szívét, akkor ez nem lesz tartós. Csak a szeretet tudja

6 megtörni a csontot, a félelem csak ideig-óráig tart, ha elmúlik, akkor minden úgy folytatódik, ahogy abbamaradt. Csak az Isten szeretete tud mélyen behatolni a szívbe, s tudja megutáltatni a régi életet és az embert Istenhez kötni, a félelem nem. Az Úr persze nem hagyta szó nélkül, és nem hagyja most sem szó nélkül, hogy ha valaki mindazt, amit fogadott vagy ígért az Istennek nyomorúságában, azután visszavonja. Nem hagyja szó nélkül, ezt Isten számon kéri az embertől. Számon kérte ezen a népen is. Szövetségkötés Nézzük csak meg, hogy mit is üzen az Úr a prófétának! Elolvasok két igeverset most egymás után: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Én szövetséget kötöttem a ti atyáitokkal azon a napon, a melyen kihoztam őket Égyiptom földéről [ ] És ti ma megtértetek vala, és igazat cselekedtetek vala én előttem, kiki szabadságot hirdetvén az ő atyjafiának, és én előttem szövetséget kötöttetek abban a házban, a mely az én nevemről neveztetett (13. és 15. vers). Vagyis azt mondja Isten, hogy én kötöttem szövetséget a ti atyáitokkal, most pedig ti kötöttetek szövetséget velem. Nos, milyen volt ez a szövetségkötés? A szövetség pontjait, a melyet előttem kötöttek vala tulokkal, a melyet ketté vágának és átmenének annak részei között (18. vers). Egy olyan szövetséget kötött ez a nép az ő szorultságában Istennel, hogy hoztak az Úr templomába egy tulkot. Ezt a tulkot kétfelé vágták, az egyik részt a másik rész átellenében letették, és akkor a tuloknak a két darabja között minden ember átment, aki vállalta magára nézve azt a szövetségkötést, hogy szabadon bocsátom az én rabszolgámat és rabszolganőmet, mert megtértem az Úrhoz, megbántam, hogy eddig szolgáltattam őket hét éven túl is. Amennyiben eltérnék ettől a szövetségtől, akkor így tegyen velem az Úr, ahogy mi tettünk ezzel a tulokkal, amikor kettévágtuk. Ez volt a szövetségkötés. S most Isten ezt a két szövetségkötést szembeállítja. Én szövetséget kötöttem a ti atyáitokkal, ezt ti nem teljesítettétek, mert Mózestől kezdve így kellett volna: hat éven túl nem szabad szolgáltatni a héber rabszolgát. Ti ezt megvetettétek, ez bűn volt. De Isten ezt nem vette olyan súlyosnak, mint amikor a nép kötött szövetséget, amikor ők kötelezték magukat, hogy igen, megláttuk, hogy gonoszul cselekedtünk, és ezután nem akarunk így cselekedni. Hozták azt a tulkot, és átmentek annak részei között. Ezt most azért hozom ide, mert most is így van. Isten kezdettől fogva megkívánja az embertől, hogyan éljen, de amikor egy ember önmaga is rájön, hogy hogyan kell neki élni, és amikor felkiált Istenhez, és azt mondja, hogy Istenem, segíts rajtam! Látom, azért van rajtam a baj, mert eltértem a Te utadtól. Én ezután nem így szeretnék élni, hanem így és így akarok élni. Elviszi Isten a bajt, az ember meg visszahozza a bűnt. Akkor már nemcsak Isten ellen, hanem saját maga ellen is vétkezett, mert ő maga kötelezte magát a szájával arra, hogy el fogja hagyni azt a bűnt. És hogy mondta Isten a próféta által? De elváltoztatok, és beszennyeztétek az én nevemet (16. vers). Ez Isten nevének a beszennyezése! És tudjuk, hogy Isten nevéből nem lehet gúnyt űzni, Ő nem engedi azt beszennyezni. És ezért számon kérte a néptől. Hogy kérte számon? Pontosan ugyanazt hozta rájuk Isten, amit ők kértek magukra, hogy ha a szövetség pontjait nem teljesítik. Ők kérték magukra az átkot, és az jött rájuk, amikor nem teljesítették a szövetség pontjait. És odaadom a férfiakat, a kik megszegték az én szövetségemet, a kik nem teljesítették a szövetség pontjait, a melyet előttem kötöttek vala tulokkal, a melyet ketté vágának és átmenének annak részei között, Júdának fejedelmeit és Jeruzsálem fejedelmeit, az udvari szolgákat és a papokat és a földnek minden népét, a kik átmentek a tulok részei között: Odaadom őket az ő ellenségeik kezébe, és az ő lelköket keresők kezébe, és az ő holttestök ez égi madaraknak és a föld vadainak lesznek eledelévé ( vers). Tehát az Úr ezt számon kéri.

7 Gyökerezzünk bele Krisztusba! Most két tanulságot szeretnék ebből levonni. Az egyik az, hogy minden ember életébe jöhet ilyen vihar és nyomorúság, mint ami itt jött Jeruzsálem népére. Isten már sokkal korábban szólt ehhez a néphez, de nem hallották meg. S úgy látszik, a nyomorúság alatt nem volt már idő arra, hogy az életükkel alaposan számot vessenek. Csak kapkodtak, ígérgettek, és e miatt még rosszabb lett a sorsuk. Rosszabb lett, mert ők kérték az átkot saját magukra. És most itt vagyunk mi. Talán a legtöbbünknek az életében most nincsen nagy veszedelem. De itt vannak különösen a fiatalok, akiknek nem hiszem, hogy olyan nagy nyomorúság lenne az életükben. Ilyenkor kell belegyökerezni Krisztusba, hogy amikor majd jönnek a viharok, akkor ne csak annyira fussa az erőnkből, hogy jaj, Istenem, csak most szabadíts meg, és utána én Neked fogok szolgálni! Mert csak ennyire telik, amikor jönnek a viharok. Hallottam valakitől egy szolgálatot, amiből egy részt szeretnék most elmondani, éppen ezzel a belegyökerezéssel kapcsolatosan. Ugye, a fának a gyökere nem látható, de ez a legfontosabb része. A leveleit elhullajtja minden évben, tavasszal újra hajt; ha az ágakat letördelik is, új ágakat hoz. Még ha a törzsét derékba törik is, elfűrészelik is, újból kihajt. Még ha egészen a földnél levágják is, akkor is kihajt. De ha nincs gyökere, akkor az a fa tovább nem élhet. Ha az a fa belegyökerezik a földbe, de nem mélyen, akkor, ha jön a vihar, gyökerestül kifordíthatja a fát. Mi már láttunk ilyet. Ha csak derékba töri, akkor még van reménység, kihajthat. De ha kifordítja gyökerestül, akkor ott már nincs tovább remény az életre. Egy darabig még elvegetál, kínlódik, de azután elpusztul. Mélyen belegyökerezni Azt mondja nekünk az Ige, hogy meggyökerezvén és alapot vévén (Ef 3,18). Meggyökerezni nem lehet egy pillanat alatt! A fa nem egy pillanat alatt ereszti a gyökereit, nem egy pillanat alatt növeszt hatalmas gyökereket, amivel jó bele tud kapaszkodni a földbe jó mélyre, nem csak felszínesen. Ahhoz évek, évtizedek kellenek. És ha már jó nagy a gyökere a fának, ha jön a vihar, már nem tudja kifordítani a helyéből. Isten adott most nekünk éveket, évtizedeket. Különösen a fiatalok szívére helyezném: most van az idő, amikor lehet belegyökerezni a Krisztusba, mert amikor majd felnőttök, nagyobbak lesztek, és jönnek majd a viharok, tudjátok mennyi futja az erőtökből? Ennyi: Jaj, Istenem, csak most az egyszer könyörülj rajtunk, eszünkbe jutott minden bűnünk, így fogunk cselekedni! S azután? Elmúlik a veszedelem, s minden folytatódik úgy, ahogy addig volt. Miért? Mert nemcsak Krisztusba lehet gyökerezni, hanem lehet e világba is gyökerezni. Valaki fiatal kora óta megtanul e világba gyökerezni, e világot szívni magába, a bűnt, a világ gyönyörűségét. Nem lehet ám egyik pillanatról a másikra gyökerestől átkerülni Krisztusba, hanem Isten most akarja gyökerestől kiforgatni az életünket e világból, meg a gonoszból, a bűnből, s átvinni, átültetni az Ő szeretett Fia országába, hogy ott gyökerezzünk meg. És akkor, ha jön a vihar, akkor nem csak ennyire futja, hogy: Jaj, Istenem, csak most az egyszer könyörülj rajtam, és én majd Téged foglak szolgálni! Hanem akkor az ember azzal a boldog békességgel állja a vihart, hogyha széttépi az összes levelemet, ha letördeli az összes ágamat, ha derékba tör is, vagy ha teljesen kivágnak még az élők földjéről, és megszűnik a földi életem, de van gyökér a Krisztusban, ami majd újból kihajt. Jób életét is egy olyan vihar érte, ami elsöpört mindent, elsöpörte az összes gazdagságát, jószágát, elsöpörte a gyermekeit, elsöpörte az egészségét, a barátait, letördelt mindent az életéről. És akkor mit mond? Ha megaggodik is a földben a fának a gyökere, de tavasszal a víz illatától kifakad, kihajt, mint a csemete. S ezért mondja, hogy engem a holtak országába tartogat, és majd szólítasz, és én majd felelek Neked (Jób 14). Ha benne van a gyökerünk Krisztusban, akkor mindegy, hogy mi történik ezen a földön. Az örökkévalóságban a mi szemeink látják meg Őt, kihajtunk, és ott leszünk Nála.

8 Befejezés Az Úr adjon nekünk kegyelmet, hogy vonjunk le magunknak két nagy tanulságot ebből a fejezetből! Az egyik az, hogy vigyázzunk, hogy használjuk azt az időt, amikor még nincsenek viharok. Krisztusba gyökerezünk-e? És egyre mélyebben belé engedjük-e a gyökereinket, Ő vele vagyunk-e életközösségben? Akkor jöhet a vihar! A másik pedig, hogy ha jön a vihar, a kapkodásunkból ne csak ennyire teljen, hogy fogadkozzunk, kínlódjunk, ígérgessünk, hanem jó, ha akkor is, a viharok között is Isten szeretetét látjuk meg. Hogy talán ez a vihar most azért van, hogy kiforgasson engem gyökerestül a régi életemből, hogy megvagdaljon Isten, de átültessen, ahogy a fákat szokták. Amikor át szokták ültetni a fákat, levagdalnak a gyökereiből is, levagdalják az ágait is, és úgy ültetik át. Talán azért engedte Isten a számomra a vihart a szeretetéből, hogy most a világból, a Sátán uralma alól átültessen, szeretetből az Ő országába. Ámen. Debrecen, január 31.

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Jer 36,1-32 A könyv elégetése

Jer 36,1-32 A könyv elégetése Jer 36,1-32 A könyv elégetése És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Isten mindig azt teszi, ami a legjobb

Isten mindig azt teszi, ami a legjobb 1 IV. évfolyam, 10. szám, 2010. Szeptember Isten mindig azt teszi, ami a legjobb A korábbiakban már többször is szó volt arról, hogy Isten hatalma milyen nagy. Ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben