Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával"

Átírás

1 Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP //B Összeállította: Dr. Létray Zoltán

2 Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana Bevezetés Ez a tanulmány egy TÁMOP projekt keretében készült azok számára, akik e- tananyagok ( e-learning tananyagok ) készítésére vállalkoztak. A tananyag célja: betekintést nyújtani az e-learning rendszerek jellegzetességeibe, technikai és módszertani jellemzıibe, a szinkron és aszinkron e-learning használhatóságába; megismertesse az eddig még leginkább hagyományos tananyagokkal foglalkozó kollégákat az e-tananyagok speciális sajátosságaival; a leendı e-learning tananyagfejlesztık a gyakorlatban is megismerkedhetnek a multimédiás, interaktív elemeket is tartalmazó tananyagok megtervezésének és összeállításának részleteivel. Az itt bemutatott e-tananyag egy kurzus második modulja lehet, ezt megelızheti a multimédiás módszerekkel foglalkozó modul. A modul tananyag három leckébıl áll. Minden lecke elején megtalálhatók a tananyaggal kapcsolatos célok, követelmények, az elsajátítás becsült idıszükséglete, illetve a tananyaggal kapcsolatos kulcsfogalmak. A leckék egyes tananyag-elemeihez kapcsolódóan feltüntettük azokat a tevékenységeket, amelyeket célszerő a tananyag sikeres tanulásához elvégezni. Végezze el ezeket, és a tananyag feldolgozása során próbáljon felkészülni a felvetett kérdések megoldására. A leckék végén található önellenırzı kérdések segítségével ellenırizheti, hogy tudása megfelel-e a követelményeknek. Oldja meg ezeket az önellenırzı feladatokat, szükség esetén lapozzon vissza a megfelelı tananyagrészhez. Munkájához sok sikert kívánunk!

3 1. lecke: E-learning, ember, társadalom A lecke célja A lecke feldolgozója megismerje az e-learning fogalmát, szerepét, és felismerje az e- learning fontosságát a mai iskolában, emberi közösségekben, a társadalomban. Követelmények Idıszükséglet Ön akkor sajátította el sikeresen a tananyagot, ha definiálni tudja az e-learning fogalmát; indokolni tudja az e-learning fontosságát; felsorolásokból ki tudja választani az e-learning szerepére utaló helyes kijelentéseket; meg tudja világítani az IKT szerepét az e-learning megvalósításában; A tananyag feldolgozásához kb. 20 percre lesz szüksége. Kulcsfogalmak E-learning, e-tanulás Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) Élethosszig tartó tanulás Tevékenység: Keresse ki a leckébıl azokat a jellemzıket, amelyek az e-learning definíciójához hozzájárulhatnak! 0.png

4 A tanulás az egyik legfontosabb élményt adó és hasznosuló emberi tevékenység, hajdan mégis fıleg a gyermek- és ifjúkor kiváltsága volt. Manapság felnıttként egyre többen vesznek részt szervezett képzésben. A tudás társadalma formálódik, a tanulás egyre több ember életét kíséri végig; sokunk életében élethosszig tart. 1.png Napi tapasztalat, hogy a teljesebb foglalkoztatás megteremtéséhez és fenntartásához megfelelı minıségő, folyamatosan megújulni képes emberi erıforrások szükségesek. Ezen erıforrások megtartása is egyre inkább elıtérbe került: minél több hozzáadott értékre épül egy tevékenység, annál kevésbé vándorol országról országra a munkahely, a vállalat. Tevékenység: Győjtse össze az e-learning fontosságát aláhúzó kijelentéseket! Az iskolában nyilvánvalóan nem tanulhatjuk meg mindazt, amire életünk során szükségünk van, ráadásul gyorsuló ütemben fejlıdı világunk sebesen leértékeli a már megszerzett tudás egyre nagyobb részét. Az oktatásnak a gyerekkortól kezdve egész életünkön át segítenie kell abban, hogy újabb felhasználható tudáselemekre tegyünk szert, aktuális ismereteket szerezhessünk a világról, a többi emberrıl és saját magunkról. Ezen igényt segít kielégíteni az e- learning, mint a kor színvonalán álló tanulási folyamatot támogató eszköz, szolgáltatás. Az e-learning egyenes fordítása az e-tanulás, tehát az elektronikus tanulás, az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás. Az e-learning fogalmát többen és többféleképpen definiálják: a nagyon tág értelmezést elkerülve e helyütt - a legáltalánosabban elterjedt értelmezéshez igazodva - az infokommunikációs technológia (vagyis a számítógép, illetve a számítógépes hálózat) által támogatott tanulási folyamatot nevezzük e-learningnek. Tevékenység: Fogalmazza meg az IKT szerepét az e-learningben! Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) mindennapi életünk részeivé váltak:

5 hasznos eszközöket és szolgáltatásokat köszönhetünk nekik otthonunkban, munkahelyünkön, mindenhol. Az információs társadalom nem a távoli jövı társadalma, hanem napi valóság. Változó életmódunk, a mozgékonyabb, változatosabb élet, a több szabadidı révén az internettel behálózott, folyamatosan csatlakozott, mobil felhasználónak új szokásai alakulnak ki. Ez a nehezen felmérhetı hatású mőszaki fejlıdés teret adott a tanulás iránti igények új típusú kielégítésének. A hálózati technika lehetıvé teszi a testre szabott és alkalmasan idızített oktatási eszközök elterjedését, ez pedig javítja az emberi tıkébe befektetetés értékét és megtérülését: az e-learning megoldások révén a megfelelı információ, illetve ismeret a megfelelı emberekhez a megfelelı idıben juthat el. 2.png A technológia persze csak egyik (igen fontos, de nem alapvetı) eleme az oktatás e-learning irányába mutató átalakulásának. Az emberi tényezı emocionális és mentális fejlıdése, a tartalomban testet öltı pszichológiai, pedagógiai és didaktikai struktúra, valamint a munkafolyamatok racionális organizációja jelenti a valódi lényegét: az új lehetıségeknek, a technika ezekben a nélkülözhetetlen támogató szerepét játssza. Az e learning nagy hangsúlyt kapott világszerte. Számos pályázat és más programok szolgálták az oktatási célú alkalmazások és tartalmak fejlesztését, amint az jelen esetben is történik. A kezdeti túlzott várakozások törvényszerően csalódásokhoz is vezettek. Az elektronikus tanulási technológiák lehetıségeit és jelentıségét sokan és sokszor túlbecsülték. A tanuló és a tanító ember nem könnyen és csak viszonylag hosszabb idı alatt képes adaptálódni a változásokhoz, a fogyasztói szokások lassabban változnak, mint a lehetıségek. De bízhatunk abban, hogy a jót könnyő megszokni, a szokások változása tehát feltartóztathatatlanná válik és fel-

6 gyorsítható. 3.png Az e-learning alapú képzésekben az utóbbi évtizedben egyre több jó gyakorlati eredmény bukkant fel. Ezek demonstrálták, hogy mire alkalmas az új technológia és hogyan lehet új tanulási környezetet létrehozni. Sok tapasztalat győlt össze oktatási módszerekrıl, pedagógiai megközelítésekrıl. Sokkal jobban értjük már, mint pár éve, hogy mire és hogyan lehet hatékonyan használni az e-learninget, és melyek a korlátai. Tevékenység: Foglalja össze 2-3 mondatban az e-learning szerepét! Ez az e-tananyag modul csak elméleti háttérként, elıkészítésül szolgál a jelenléti képzés gyakorlataihoz: a fogalmak tisztázása után betekintést ad az e-learning világába, és röviden szól a szabványosítási lehetıségekrıl is. Bízunk benne, hogy az e-learning nem divatjelenség (bárhogy nevezzük is a jövıben), hanem elismert technológiai támogatójává fejlıdik a jövıben életmóddá, életstílussá váló egész életen át tarló tanulás folyamatának. Az internet korában az infokommunikációs technológiával támogatott elektronikus tanulás a tömegek mindennapi élménye és egzisztenciális létük erısítıje lesz, és remélhetıleg az marad hosszú idın át.

7 Önellenırzı kérdések 1. Fogalmazza meg szabadon, saját szavaival, mi is az az e-learning! 2. Indokolja meg az e-learning fontosságát! 3. Jelölje meg az e-learning szerepére utaló helyes kijelentéseket! Az e-learning segít frissíteni az elavult ismereteket. Az e-learning alkalmas új tanulási környezet megteremtésére. A tanuló és a tanuló ember rövid idı alatt képes adaptálódni az e-learning módszerekhez. Az e-learning az egész életen át tartó tanulás támogatja. Az e-learning nem szolgáltatás. 4. Fogalmazza meg az IKT szerepét az e-learningben!

8 2. lecke: Az e-learning fajtái A lecke célja Az e-learning tananyag feldolgozója megismerje az e-learning rendszerek megvalósítási módjait, komponenseit és mőködésük alapjait. Követelmények Ön akkor sajátította el sikeresen a tananyagot, ha definiálni tudja a szinkron és aszinkron e-learning fogalmakat, különbséget tud tenni mőködésük és szerepük között; fel tudja sorolni, hogy mikor javasolható virtuális tanterem használata; felsorolásból ki tudja választani, hogy milyen eszközök szükségesek a virtuális tanterembe való belépéshez; párba állítva fel tudja sorolni a szinkron és aszinkron e-learning legalább négy jellemzıjét; megadott felsorolásokból ki tudja választani az e-learning elınyeit és hátrányait. Idıszükséglet A tananyag feldolgozásához kb. 50 percre lesz szüksége. Kulcsfogalmak szinkron, aszinkron e-learning kommunikációs modell szabványosítási törekvések Tevékenység: Keresse ki az alábbi tananyagrészbıl azokat a kifejezéseket, amelyek a szinkron- és aszinkron e-learning jellemzésére alkalmasak!

9 Amikor elektronikus tanulásról vagy e-learningrıl hallunk, legtöbbünknek az jut eszébe, hogy a PC elé leülve elmélyedünk egy interaktív, multimédiás tananyagban, és önállóan feldolgozzuk fel azt. 4.png Az önálló ütemezéső, web-alapú tanulást aszinkron e-lerningnek is nevezik, mivel a résztvevık nem ugyanabban az idıpontban vesznek részt a képzésen. Az e-learningnek létezik egy kevésbé ismert, azonban annál nagyobb lehetıségeket tartalmazó formája is: a szinkron, vagy más néven élı e-learning, amely ötvözi a tantermi és a web-alapú képzésben rejlı elınyöket. Mint a neve is mutatja, ebben az esetben mindenki egyidıben vesz részt a képzésen. Az elıadást valódi oktató tartja az interneten keresztül: a tananyagot minden résztvevı a saját monitorán követheti, míg a beszédhang átvitele konferenciahívás, vagy újabban internetes hangátvitel (voice over Ip, VoIP) formájában történik. Eközben a tanuló jelentkezhet, hozzászólhat és kérdezhet, éppúgy, mint egy hagyományos tanteremben. Az élmény olyannyira teljessé tehetı, hogy egyes rendszerekben még a "pad alatti levelezés" is lehetséges, privát csevegés formájában. Ma már vannak olyan felsıoktatási intézmények Magyarországon, akik a havonta-kéthavonta megszervezett helyi workshopokat, kisebb konferenciákat az ország körbeutazása helyett a szinkron e-learning segítségével valósítják meg. A virtuális tanterem lehetıvé teszi, hogy a ritkább, egynapos fejtágítók helyett gyakrabban tartsanak meg rövidebb oktatásokat, ezáltal gyorsabban tudnak válaszolni a felsıoktatási környezet kihívásaira. Az élı (szinkron) e-learning Az élı e-learning virtuális térbe helyezett, oktató által vezetett tanítás, ezért színtere nem is lehetne más, mint a virtuális tanterem.

10 5.png Ez utóbbi valójában egy szoftver, amely optimális esetben jellemzıen a következı funkciókat nyújtja a résztvevıknek: az oktatói prezentáció egyidejő megjelenítése az oktató és a tanulók számítógépén; közös tábla, amelyre a megfelelı jogosultsággal rendelkezı résztvevık rajzolhatnak és írhatnak; alkalmazások megosztása; jelentkezés lehetısége: a résztvevı egy gombra kattintva szót kérhet; privát-vagy csoportos csevegés; számítógépes hang-és videoátvitel. A szinkron e-learning hallatán sokaknak a videokonferencia jut eszébe. Azonban lényeges eltérések vannak a két technológia között. Az alábbi pontokban összefoglaljuk a legfontosabb különbségeket a videokonferencia, audiokonferencia, webkonferencia és az élı e-learning között. Bár a szinkron e-learning eszközök legtöbbje szintén rendelkezik azzal a Iehetöséggel, hogy

11 egy webkamera képét megossza a többi résztvevövel, a lényeg nem az oktató arcának, hanem az általa prezentált tananyagnak az átvitele és megjelenítése a résztvevık gépén. 6.png A virtuális tanterem a hang-és képátvitelen felül további kommunikációs lehetıségeket tartalmaz: a résztvevık írásban is kommunikálhatnak egymással, rajzolhatnak a közös táblára vagy betölthetnek képfájlokat, valamint a számítógépükön futó alkalmazásokat is megoszthatják. Ezek együttesen még mindig jóval kisebb sávszélességet igényelnek, mint a videokonferencia, és az oktatási élmény is teljesebb. Az audiokonferencia (vagy más néven konferenciabeszélgetés, konferenciahívás. esetleg telekonferencia) csupán a hang átvitelén alapul. Nehéz kontrollálni, kinek adjuk meg a szót, gyakran nem is tudjuk a hang alapján azonosítani, ki beszél valójában: könnyen belátható, hogy a virtuális tanterem használata nagymértékben megnövelheti egy konferenciahívás hatékonyságát. Tudjuk, hogy egy kép többet mond ezer szónál: bizonyára az olvasóval is elıfordult már, hogy telefonálás közben szerette volna megmutatni beszélgetıtársának a szóban forgó képet, ábrát, vagy dokumentumot. További elıny, ha a szinkron e-learning rendszerünk rendelkezik a számítógépes hangátvitelt lehetıvé tévı VolP funkcióval, akkor a konferenciahívásra nincs szükség. A szinkron e-learning valódi elızménye a webkonferencia. Ezt jelzi az is, hogy a legtöbb gyártó ugyanazt a technológiát használja az oktatási célú, és a virtuális értekezletekre szánt eszközeiben, legfeljebb a szoftverek funkciói térnek el kismértékben. Ugyanúgy, ahogyan egy konferenciaterem is oktatóteremmé alakítható apró módosításokkal, a webkonferenciarendszerek is alkalmasak tanfolyamok megtartására, illetve fordítva.

12 Tevékenység: Győjtse össze, mely esetekben ajánlható virtuális tanterem használata! Használhatóság Számos kedvezı tulajdonsága ellenére természetesen nem állíthatjuk, hogy megtaláltuk a választ az oktatással kapcsolatos kihívásokra. Figyelembe véve a szinkron e-learning jellemzıit, elınyeit és hátrányait, a következı esetekben javasoljuk a virtuális tanterem használatát: rövid, ismeretfejlesztı jellegő oktatásra; földrajzilag szétszórt, nem túl nagy létszámú hallgatóságnak; gyorsan változó ismeretanyag esetén; azonnali visszajelzés vagy döntés szükségessége esetén. 7.png Ide sorolhatjuk a külsı vagy belsı szabályzatokat, elıírásokat, irányelveket bemutató prezentációkat is, tipikusan mindazt, amit a tanteremben projektor vagy flipchart segítségével adnánk elı viszonylag nagy létszámú hallgatóságnak. Használhatjuk a virtuális tantermet értekezletek, megbeszélések, sıt akár sajtótájékoztató megtartására is. Vannak olyan esetek, amikor az élı e-learning nem ideális eszköz, mint például: egy napnál hosszabb oktatást igénylı ismeretanyag gyors átadása szükséges; a hallgatóság földrajzilag egy helyen van; feltétlenül szükséges a személyes jelenlét (pl. csapatépítés); szoftverek, alkalmazások betanítása; készségfejlesztı képzés; az ismeretanyag nem változik, illetve a célközönség létszáma különösen nagy.

13 Tevékenység: Figyelje meg milyen eszközök szükségesek ahhoz, hogy belépjünk egy virtuális tanterembe! Szükséges feltételek A szinkron és aszinkron e-learning mőszaki feltételei szinte teljesen megegyeznek, egy különbséggel: ha számítógépes hangátvitelt is szeretnénk, mikrofonra vagy fejhallgatóval egybeépített mikrofonra (headset) is szükségünk van. 8.png Egyébként egy internet-vagy intranet hálózatra kapcsolt, multimédiás számítógép és egy szokásos böngészı-prograrn elegendı ahhoz, hogy belépjünk a virtuális tanterembe. A piacon jelenleg elérhetı eszközök szinte kizárólag Java technológiát használnak, telepítésük automatikusan megtörténik az elsı belépéskor, sıt, a legtöbb gyártó üzemeltet olyan tesztoldalt is, ahol a felhasználók ellenırizhetik rendszerük kompatibilitását. Tevékenység: Figyelje meg az 1. sz. táblázatot és jegyezzen meg néhány fontosabb jellemzıt! Összehasonlítás A:z e-learning már túljutott a felfokozott várakozások. majd az azt követı törvényszerő kiábrándulás fejlıdési fázisain. Ma már tudjuk, hogy nem csodaszer, nem alkalmas mindenre. Ez alól a szinkron e-learning sem kivétel: bizonyos szempontok szerinti elınyös tulajdonságai más szempontok szerint hátrányosak is lehetnek. A következıkben megvizsgáljuk azokat a jellemzıket, amelyekben a szinkron e-learning eltér a tantermi oktatástól, illetve az aszinkron

14 e-learningtıl. Az adott tulajdonság számunkra elınyös vagy hátrányos jellege nagymértékben függ a tananyagtól, a hallgatóságtól, a mőszaki feltételektıl és az oktatásban résztvevık e- learning ismereteitıl. Tevékenység: Kövesse nyomon az alábbi érvelésben az e-learning alkalmazása mellett szóló szempontokat! Szinkron Általában perces órák (Virtuális osztályterem.) Lineáris (A tanár dönti el, hogy mikor és mit kell tanulni.) Az ütemezés adott (A tanár döntése szerint.) Idıben kötött, térben kötetlen A teljes menüt el kell fogyasztani" Személyes Interakció a tanárral és a társakkal (Virtuális osztályterem.) A tananyag olcsóbban elıállítható Az oktatás akkor fejezıdik be, amikor az órának vége Aszinkron Általában kevesebb mint 20 perces foglalkozások (Objektumok és modulok.) Nem lineáris (A tanuló dönti el, hogy mikor és mit tanul.) Saját ütemezés (A hallgató döntése szerint.) Idıben és térben kötetlen A hallgató "étlapról" válogathat Személytelen, anonim Interakció a tananyaggal (Szimulációk, interaktivitás.) Drága tananyagfejlesztés Az oktatás a tanulás végén nem fejezıdik be, a tananyag bármikor hozzáférhetı 1. sz. táblázat Az e-learning többletszolgáltatásai Nem árt leszögezni, hogy az e-learning nem varázsszer, az eredmény eléréséhez a tanulói oldalon ugyanúgy idıráfordításra és szorgalomra van szükség, és az oktató oldalon is elengedhetetlen az ismeretanyag megfelelı módszertan szerinti, didaktikai szempontokat figyelembe

15 vevı feldolgozása. Az e-learning azonban nem csak egy új közvetítı közegnek tekinthetı, amely áthidalja az eddig aránytalanul nagy idıráfordítással leküzdhetı távolságokat, sokkal több, mint a hallgatói, levelezı vagy távoktatási adminisztráció számítógépesítése, és a tartalom színesítése a számítógép által megteremtett multimédiával és interaktivitással. Mindannyian találkozhatunk még elıre-és vissza nyilakkal ellátott HTML oldalakkal, amelyet e-learningnek neveznek, vagy e-learningként beharangozott digitalizált videofelvételekkel. A rossz minıségő tartalom sok tanulót és oktatót szkeptikussá tett. Nem az a probléma ezekkel a tanulási tartalmakkal, hogy nem merítik ki az e-learning definícióját, hanem az, hogy egyelıre kényelmesebb ugyanezt az információt papíron elolvasni vagy videón megnézni. Az e-learning alkalmazása csak akkor ad többet a tantermi, videóval támogatott vagy a jól bevált könyvek használatán alapuló képzéshez viszonyítva, ha valóban kihasználjuk az infokommunikációs technológiákkal támogatott tanulási megoldásokat, és élünk a számítógépes interaktivitás adta eszközökkel. Az e-learning felgyorsíthatja képzést, erısítheti a szervezettséget és a kontrollt, csökkentheti a költségeket úgy, hogy közben az oktatáson részt vevık köre kiszélesedik, és lerövidítheti a képzés idejét úgy, hogy a képzés eredményessége növekedjen. 9.png Annak ellenére, hogy az e-learning alkalmazása sok esetben számos elınnyel jár, nem árt leszögeznünk még egy alapvetıen fontos dolgot: nagyon sok olyan témakör és diszciplína van, amely hatékonyan nem oktatható elektronikus eszközökkel. Itt nem csak kétkezi tevékenységre gondolhatunk, hanem pl. személyes képességekre és készségekre is, amelyeknek elsajátításában nagy szerepe van a gyakorlatvezetı (tutor, mentor) személyiségének. (Viszont jó néhány olyan témakör is van, amelyrıl elsı pillanatban nehezen képzelhetı el az e-learning alkalmazása, mégis sokkal eredményesebben oktatható ezzel a módszerrel.)

16 Mindig szem elıtt kell tartanunk tehát, hogy az e-learning csak a megfelelı képzési tartalomra és csak a megfelelı módon alkalmazva kínálja nekünk a felvillantott elınyöket. Az alkalmas tartalom és módszer kiválasztása rajtunk, felhasználókon múlik, a helyes döntéshez azt is tudnunk kell, milyen szolgáltatásokat várhatunk el e-learning rendszerünktıl. A következıkben összegyőjtött szolgáltatások szinte minden, a piacon jelenleg elérhetı e-learning rendszerben megtalálhatók: a felhasználók azonosítása, szerepkörük szerinti jogosultságok kezelése; a képzéssel kapcsolatos információk biztosítása (pl. portálfelületen); a képzési tartalom megjelenítése; a hagyományos és elektronikus oktatás együttes kezelése (kombinált, kevert képzés, blended learning); az oktatással kapcsolatos erıforrások kezelése; a képesítések kezelése; a tudáshiány valósidejő felmérése (az adott pozícióhoz köthetı munkáltatói követelmények - végzettség, skill, kompetencia, stb. - és a pozíciót pillanatnyilag betöltı alkalmazott kvalifikációinak valós idejő monitorozása, az eltérések kimutatása és javaslat a feltárt tudáshiány felszámolására; ún. ( skill gap analysis ); az elektronikus vizsgáztatás; az oktatással, képzéssel kapcsolatos értékelések és hallgatói visszajelzések kezelése, kimutatások készítése. 10.png

17 Tevékenység: Az alábbi két listából jegyezzen meg minél többet az e-learning elınyeirıl és hátrányairól! Az e-learning elınyei és hátrányai Az elektronikus oktatás alkalmazásának legfontosabb elınyei az alábbiak: 11.png Csökkennek az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó járulékos (pl. utazás, szállás, stb.) és az adminisztrációs költségek. Hatékonyabbá és eredményesebbé válik a képzés, mivel jobban igazodhat az egyéni tanulási módszerhez és képzési szükségletekhez, testre szabottá válik a tudásátadás. Felgyorsul a tudásátadás, ezáltal gyorsabb a válasz a versenytársak lépéseire. Globális a hozzáférés a tudáshoz (a szükséges tudás elérhetı a kívánt idıben a megfelelı embernek, az adott üzleti cél szükségletei szerint Az oktatási tartalom folyamatosan bıvíthetı és könnyen felújítható. A tanulási folyamat nyomon követhetı és a megszerzett tudás számonkérhetı. A tanulás bárhol és bármikor saját ütemben folytatható. Az elektronikus oktatás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások (pl. skill gap analysis ) a felsıoktatási kultúrába is beépülnek és motivációs tényezıként hatnak. A hallgatók motiváltabbak, mivel átérzik, hogy saját tanulmányi fejlıdésüket ık irá-

18 nyítják egy önkiszolgáló felületen keresztül. Az elektronikus oktatás alkalmazásának hátránya lehet: Az oktatás személytelen és kevésbé interaktív. Megnehezíti a tanulók közötti interakciót, amelynek különösen a felnıttoktatásban nagy szerepe van. Nincs meg a résztvevık közötti szociális kapcsolat és informális kommunikáció. Kezdeti beruházási költsége és a tartalom kifejlesztésének költsége magasabb. Nagy ellenállás jelentkezhet egyes vezetık, csoportok vagy egyének részérıl, amelyet kezelni kell. Az önálló tanulás kultúráját meg kell külön tanulnunk.

19 Önellenırzı kérdések 1. Definiálja a szinkron és aszinkron e-learning fogalmakat, pár gondolatban fogalmazza meg mőködésük és szerepük közötti különbségeket. 2. Sorolja fel azokat az eseteket, amikor javasolható a virtuális tanterem használata 3. Válassza ki az alábbi felsorolásból, hogy milyen eszközök szükségesek a virtuális tanterembe történı belépéshez! internet-vagy intranet hálózatra kapcsolt, multimédiás számítógép mikrofon sztereo szemüveg videokamera fejhallgató AUTO-CAD program JAVA telepítı CD 4. Sorolja fel párba állítva a szinkron és aszinkron e-learning legalább négy jellemzıjét 5. Jelölje meg az e-learning elınyeit és hátrányait! ELİNYÖK Az oktatás személytelen és kevésbé interaktív. Felgyorsul a tudásátadás, ezáltal gyorsabb a válasz a versenytársak lépéseire, hamarabb piacra kerülhetnek a termékek stb. Globális a hozzáférés a tudáshoz (a szükséges tudás elérhetı a kívánt idıben a megfelelı embernek, az adott üzleti cél szükségletei szerint Nagy ellenállás jelentkezhet egyes vezetık, csoportok vagy egyének részérıl, amelyet kezelni kell. A munkatársak motiváltabbak, mivel átérzik, hogy saját szakmai fejlıdésüket ık irányítják egy önkiszolgáló felületen keresztül.

20 HÁTRÁNYOK Nincs meg a résztvevık közötti szociális kapcsolat és informális kommunikáció. Kezdeti beruházási költsége és a tartalom kifejlesztésének költsége magasabb. A tanulás bárhol és bármikor saját ütemben folytatható. Hatékonyabbá és eredményesebbé válik a képzés, mivel jobban igazodhat az egyéni tanulási módszerhez és képzési szükségletekhez, testre szabottá válik a tudásátadás. Az önálló tanulás kultúráját meg kell külön tanulnunk.

21 3. lecke: Az e-learning mint rendszer A lecke célja Az e-learning tananyag feldolgozója megismerje az e-learning rendszerek strukturális megvalósítási módjait, komponenseit, mőködésük alapjait és a szabványosítási törekvéseket. Követelmények Ön akkor sajátította el sikeresen a tananyagot, ha egyszerősített ábra formájában föl tudja rajzolni az e-learnig kommunikációs modelljét; felsorolás alapján értelmezni tudja a rendszer elemeinek angolul rövidített elnevezéseit; válaszolni tud a rendszer mőködtetésével kapcsolatos kérdésekre; felsorolásból ki tudja választani milyen elınyök várhatók az e-learning szabványosítási törekvéseitıl; röviden el tudja mondani, mire szolgál a SCORM szabvány győjtemény. Idıszükséglet A tananyag feldolgozásához kb. 40 percre lesz szüksége. Kulcsfogalmak e-learning rendszer elektronikus tananyag LCMS LMS Szabványosítás SCORM

22 Tevékenység: Tanulmányozza az alább látható 1. sz. lapozós könyvet, figyelje meg a bemeneteket, a rendszer magját és a kimenteket! 1. sz. lapozóskönyv Az ábra az e-learning szereplıit és egymáshoz főzıdı kapcsolatait mutatja be: a rendszer központi magja az Elektronikus tananyagot, az LCMS és az LMS rendszert tartalmazza. Látható, hogy a központban az Elektronikus tananyag áll, az elektronikus tananyagokat készítı kollégák felkészítését szolgáló blended learning kurzusok is gyakorlatilag ilyen e- tananyagoknak tekinthetık. Az LCMS jelentése Learning Content Management System azaz Tanulási Tartalomvezérlı Rendszer. Az LMS Learning Management System lényegében Tanulás-vezérlı Rendszer. Tevékenység: figyelje meg a rendszer mőködtetésének magyarázatát! Mint annak definíciójánál már utaltunk rá, a képzési tartalom legtöbbször (vagy inkább ideális esetben) a szerzı és az adott témakör szakértıjének együttmőködése során jön létre. Nagy könnyebbség, ha ezt a két feladatot ugyanaz a személy végzi, de ez gyakran nincs így. A kép-

23 zési tartalmat a tartalom szerzıje vagy a rendszer adminisztrátora tölti fel. Ez utóbbi szereplı feladata a hozzáférési jogosultságok beállítása is. A tanuló - bejelentkezve a rendszerbe - értesül arról, melyik kurzus elvégzése lehetséges vagy éppen szükséges számára. A tanfolyamra történı jelentkezés történhet önállóan, vagy a felsıoktatásban a leggyakrabban a tutor közremőködésével. A kurzus elvégzése során a tanuló kommunikálhat a többi tanulóval, illetve a tanfolyamhoz rendelt tutorral. Ha a kurzust vizsga zárja le, a vizsga eredményérıl nem csak a tanuló értesül, hanem az bekerül a számítógépes tanulmányi rendszerbe is. Tevékenység: tekintse át a szabványosításból származó várható elınyök felsorolását! A szabványosítás fontossága Az e-tanulás és a szabványosítás ikertestvérek. Jelenleg a "de jure " szabványosítás elıtti világban élünk és ez adja az elektronikus felnıttképzés, felsıoktatás kereteit, bár már léteznek "de facto" nemzetközi szabványajánlatok. Minden kreatív oktatói team szorosan és ráutalóan kötıdik egy saját készítéső házi szabványhoz. Az e-tanulás szélesen elterjedt, globális szabványainak elınyeit még sem a felsıoktatás, sem a technológiafejlesztık, sem a tartalomfejlesztık nem élvezhetik. Az e-tanulás kialakítandó szabványaitól várható, hogy: megteremtsék a standard adatstruktúrát és kommunikációs protokollt; az egyedi megoldások helyett elınyben részesítsék a kompatibilis megoldásokat; megvalósítsák a tartalmak bármilyen keretrendszerben történı felhasználását; lehetıvé tegyék a létrehozott termékek egymás mellé illesztését, az újrahasznosítható fejlesztési eredményekhez történı hozzáférést, így a fejlesztési költségek mérséklését; elıtérbe helyezzék a minıséget és a használhatóságot és biztosítsák az egyes rendszerek közötti átjárhatóságot. A legismertebb ma a SCORM szabvány-győjtemény, amely lényegében egy olyan hivatkozási modell, amelyben a tanulási tartalom újrahasznosítására, szabványosítására nyílik lehetıség. A tanulási tartalomnak két kritikus részére összpontosít: a tanulási tartalom csomagolásának egy modelljét és egy szabványos hozzáférési felületet határoz meg, ami lehetıvé teszi a tanulási tartalom és az azt továbbító rendszer közötti kommunikációt. A SCORM a tanulási technológia világát is két funkcionális elemre osztja. A kulcselemek a már tárgyalt Tanulási Ve-

24 zérlı Rendszerek (LMS) és a Megosztható Tartalom elemek (SCO), amelyek az újrahasznosítható tanulási elemek szabványosított formái. Tevékenység: Idézze fel, mi is az a SCORM! Önellenırzı kérdések 1. Rajzolja fel egyszerő blokkok és nyilak segítségével az e-learnig rendszer kommunikációs modelljét. Nevezze el a blokkokat. 2. Mi az LCMS? Tudásszervezı rendszer Tanulási Tartalomvezérlı Rendszer Tanulási eredményeket tároló rendszer 3. Mi az LMS? Tananyag Tároló Rendszer Tanulási Tartalomvezérlı Rendszer Tanulás-vezérlı Rendszer 4. Saját szavaival röviden mutassa be az e-learning szereplıit és egymáshoz főzıdı kapcsolatait bemutató ábrát, röviden írja le a mőködés folyamatát. 5. Válassza ki az alábbi listából (több lehetıség!) azokat a kijelentéseket, amelyek az e- learning szabványosítási törekvéseibıl származó elınyökre utalnak: megteremtsék a standard adatstruktúrát és kommunikációs protokollt, hálózatokon is lehetséges legyen adatokat küldeni megvalósítsák a tartalmak bármilyen keretrendszerben történı felhasználását, csak egy rendszer kerülhessen kiválasztásra lehetıvé tegyék a létrehozott termékek egymás mellé illesztését, az újrahasznosítható fejlesztési eredményekhez történı hozzáférést, így a fejlesztési költségek mérséklését, biztosítsák az egyes rendszerek közötti átjárhatóságot.

25 Modulzáró feladatsor 1. Jelölje meg melyek az e-learning definíciójában szereplı kifejezéseket! info-kommunikációs technológia andragógia tanulási folyamat számítógépes hálózat pszichológia számítógép iteráció támogatott technológia 2. Jelölje meg az alábbi állítások közül az igazakat! Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) mindennapi életünk részeivé váltak. Az e-learning lényegében a webkonferenciával azonosítható A hálózati technika lehetıvé teszi a testre szabott és alkalmasan idızített oktatási eszközök elterjedését Az e-learning alapú képzésekben az utóbbi évtizedben egyre több jó gyakorlati eredmény bukkant fel. Az utóbbi évtizedben bebizonyosodott, hogy a videokonferencia elterjedése beszőkíti az e-learning terjedését. Az e-learning az élethosszig tartó tanulásban alapvetı szerepet játszik. 3. Jelölje meg az e-learning szerepére utaló helyes kijelentéseket! Az e-learning segít frissíteni az elavult ismereteket. Az e-learning alkalmas új tanulási környezet megteremtésére.

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Bírósági Integrált Informatikai Rendszer bevezetésének oktatása Szaniszló László ügyvezető igazgató 6. elearning Fórum 2005.06.09.

Részletesebben

MOODLE mobileszközön

MOODLE mobileszközön SU2009 - Debrecen MOODLE mobileszközön LENGYEL Péter, lengyel@agr.unideb.hu Debrecen Egyetem, AMTC Gazdasági- és Agrárinformatika Tanszék Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment nyílt

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26.

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26. DÉZSI ZSOLT A virtuális tanulási környezet alkalmazása a pénzügyırök képzésében a tapasztalatok bemutatása az Adobe Captivate multimédiás eszköz használatával Vám- és Pénzügyıri Iskola dezsi.zsolt@mail.vpop.hu

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás?

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Kodolányi János Fıiskola Székesfehérvár, Távoktatási és Felnıttképzési Intézet E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Hoffmann Orsolya PhD Veszprémi Judit 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

TANULÁS VAGY E-TANULÁS? OKTATÁSMÓDSZERTAN A XXI. SZÁZADBAN

TANULÁS VAGY E-TANULÁS? OKTATÁSMÓDSZERTAN A XXI. SZÁZADBAN TANULÁS VAGY E-TANULÁS? OKTATÁSMÓDSZERTAN A XXI. SZÁZADBAN 1. EGÉSZ ÉLETRE KITERJEDŐ TANULÁS A TANULÁSRA HATÓ TÉNYEZŐK VÁLTOZÁSA TECHNIKAI FEJLŐDÉS TÁRSADALMI IGÉNYEK VÁLTOZÁSA AZ OKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ ORACLE ilearning INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA A FOGÁT. 2 AMIRŐL

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Sulyok Tamás fıiskolai adjunktus projektkoordinátor Tanulás és fogyatékosság Egri Kulturális és Mővészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Részletesebben

Tevékenység: Követelmények:

Tevékenység: Követelmények: 3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

E-learning alapú ügyféltámogató rendszer könyvtárak és felsőoktatási intézmények részére

E-learning alapú ügyféltámogató rendszer könyvtárak és felsőoktatási intézmények részére E-learning alapú ügyféltámogató rendszer könyvtárak és felsőoktatási intézmények részére Networkshop 2014 PTE Szentágothai János Kutatóközpont Pécs, 2014. április 23-25. dr. Sinka Róbert, PhD e-learning

Részletesebben

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia Dr.Molnár György: IKT, hálózati h és s mobil kommunikáci ciós megoldások az atipikus tanulási formák k tükrt krében 5. Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia Sopron, 2009.április

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs

az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs elibrary ALMS az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs Miért van szüks kség elearningre Élethosszig tartó tanulás A dolgozó ember

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés

Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés Tartalom Cél Tervezés A tananyagok formai elemei A tananyag szerkezete A tananyagok kialakításának folyamata A tananyagszerzők feladatai a tananyag megjelenítése

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység

E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység E-learning ismeretek 1.3. tananyagegység Tematikai egység tartalma e-learning alapok Alapfogalmak Az e-learning módszerei Az e-learning rendszer elemei E-learning rendszerek felépítése, rendszer szabványok

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

OKTATÁSTECHNOLÓGIÁK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSBAN

OKTATÁSTECHNOLÓGIÁK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSBAN OKTATÁSTECHNOLÓGIÁK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSBAN Jozef Polák Univerzita Konštantína Filozofa Drážovská 4, SK-949 74 Nitra jpolak@ukf.sk Absztrakt: Az időtől, a távolságtól, a korosztályoktól, valamint

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA Interdiszciplináris és komplex megközelítéső digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz Dr. Mucsi László oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Hallgatói segédlet a tananyag megjelenítéséhez

Hallgatói segédlet a tananyag megjelenítéséhez Hallgatói segédlet a tananyag megjelenítéséhez A Hunline rendszerbe a hunline.hu oldalon lehet belépni. Felhasználói névként a Neptun kódot, jelszóként a születési adatok nyolc számjegyét kell megadni.

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ

Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ Könczöl Tamás igazgató, Sulinet Programiroda, Budapest A Sulinet Digitális Tudásbázis program Az SDT célja, hogy a pedagógusok munkáját olyan egyénre szabható, dinamikus, interaktív digitális taneszközökkel

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

kiemelt projekt szakértıi tevékenységeinek végzésére

kiemelt projekt szakértıi tevékenységeinek végzésére F E L H Í V Á S tartalomfejlesztı szakértıi feladatok ellátására A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet felhívást ad ki a Társadalmi Megújulás Operatív Program A képzés minıségének és tartalmának

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók

Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSŰ DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET MESTERSZAKJAIHOZ, TIK Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók A tananyagfejlesztés

Részletesebben

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók.

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. 1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 9-17 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet

Részletesebben

Tananyagfejlesztési módszer platformfüggetlen tananyagcsomagok elıállítására

Tananyagfejlesztési módszer platformfüggetlen tananyagcsomagok elıállítására Tananyagfejlesztési módszer platformfüggetlen tananyagcsomagok elıállítására Kottyán László Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2008.11.11. Definíciók Kurzus: az LMS-ben (pl.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 - "A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

Részletesebben

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Könczöl Tamás konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Sulinet Expressz Program Sulinet Expressz program főbb pillérei: digitális tartalomfejlesztés módszertani megújulás: digitális pedagógia IKT az oktatásban:

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

A tudásbázisok alkalmazása a földrajztanításban

A tudásbázisok alkalmazása a földrajztanításban A tudásbázisok alkalmazása a földrajztanításban Az Északi-középhegység SDT-vel és IKT-eszközökkel támogatott tananyag a témakör önálló feldolgozásához a 12. évfolyam számára (felnıttoktatás) Farkasné Ökrös

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Steps Towards an Ontology Based Learning Environment Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése Anita Pintér Corvinno

Részletesebben

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer Moodle ingyenes elearning keretrendszer Papp Gyula, Vágvölgyi Csaba Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola pappgy@kfrtkf.hu vagvolgy@kfrtkf.hu http://www.kfrtkf.hu/ http://moodle.kfrtkf.hu IPSZILON

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

ÚJ TANANYAG-FEJLESZTÉSI MÓDSZER A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

ÚJ TANANYAG-FEJLESZTÉSI MÓDSZER A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN ÚJ TANANYAG-FEJLESZTÉSI MÓDSZER A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN dr. Létray Zoltán, dr. Kovács Miklós, dr. Földes Zoltán, dr. Nagy Tamás Széchenyi István Egyetem Műszaki Tanárképző Tanszék 1. Bevezetés Az

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

ILIAS hallgatói felhasználói leírás

ILIAS hallgatói felhasználói leírás Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Általános ismertető... 2 ILIAS elérése, bejelentkezés... 3 Tananyagok elérése, Taneszköztároló... 4 Csatlakozás kurzushoz... 6 Fájl letöltése... 8 Gyakorlatok megküldése,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben