Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával"

Átírás

1 Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP //B Összeállította: Dr. Létray Zoltán

2 Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana Bevezetés Ez a tanulmány egy TÁMOP projekt keretében készült azok számára, akik e- tananyagok ( e-learning tananyagok ) készítésére vállalkoztak. A tananyag célja: betekintést nyújtani az e-learning rendszerek jellegzetességeibe, technikai és módszertani jellemzıibe, a szinkron és aszinkron e-learning használhatóságába; megismertesse az eddig még leginkább hagyományos tananyagokkal foglalkozó kollégákat az e-tananyagok speciális sajátosságaival; a leendı e-learning tananyagfejlesztık a gyakorlatban is megismerkedhetnek a multimédiás, interaktív elemeket is tartalmazó tananyagok megtervezésének és összeállításának részleteivel. Az itt bemutatott e-tananyag egy kurzus második modulja lehet, ezt megelızheti a multimédiás módszerekkel foglalkozó modul. A modul tananyag három leckébıl áll. Minden lecke elején megtalálhatók a tananyaggal kapcsolatos célok, követelmények, az elsajátítás becsült idıszükséglete, illetve a tananyaggal kapcsolatos kulcsfogalmak. A leckék egyes tananyag-elemeihez kapcsolódóan feltüntettük azokat a tevékenységeket, amelyeket célszerő a tananyag sikeres tanulásához elvégezni. Végezze el ezeket, és a tananyag feldolgozása során próbáljon felkészülni a felvetett kérdések megoldására. A leckék végén található önellenırzı kérdések segítségével ellenırizheti, hogy tudása megfelel-e a követelményeknek. Oldja meg ezeket az önellenırzı feladatokat, szükség esetén lapozzon vissza a megfelelı tananyagrészhez. Munkájához sok sikert kívánunk!

3 1. lecke: E-learning, ember, társadalom A lecke célja A lecke feldolgozója megismerje az e-learning fogalmát, szerepét, és felismerje az e- learning fontosságát a mai iskolában, emberi közösségekben, a társadalomban. Követelmények Idıszükséglet Ön akkor sajátította el sikeresen a tananyagot, ha definiálni tudja az e-learning fogalmát; indokolni tudja az e-learning fontosságát; felsorolásokból ki tudja választani az e-learning szerepére utaló helyes kijelentéseket; meg tudja világítani az IKT szerepét az e-learning megvalósításában; A tananyag feldolgozásához kb. 20 percre lesz szüksége. Kulcsfogalmak E-learning, e-tanulás Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) Élethosszig tartó tanulás Tevékenység: Keresse ki a leckébıl azokat a jellemzıket, amelyek az e-learning definíciójához hozzájárulhatnak! 0.png

4 A tanulás az egyik legfontosabb élményt adó és hasznosuló emberi tevékenység, hajdan mégis fıleg a gyermek- és ifjúkor kiváltsága volt. Manapság felnıttként egyre többen vesznek részt szervezett képzésben. A tudás társadalma formálódik, a tanulás egyre több ember életét kíséri végig; sokunk életében élethosszig tart. 1.png Napi tapasztalat, hogy a teljesebb foglalkoztatás megteremtéséhez és fenntartásához megfelelı minıségő, folyamatosan megújulni képes emberi erıforrások szükségesek. Ezen erıforrások megtartása is egyre inkább elıtérbe került: minél több hozzáadott értékre épül egy tevékenység, annál kevésbé vándorol országról országra a munkahely, a vállalat. Tevékenység: Győjtse össze az e-learning fontosságát aláhúzó kijelentéseket! Az iskolában nyilvánvalóan nem tanulhatjuk meg mindazt, amire életünk során szükségünk van, ráadásul gyorsuló ütemben fejlıdı világunk sebesen leértékeli a már megszerzett tudás egyre nagyobb részét. Az oktatásnak a gyerekkortól kezdve egész életünkön át segítenie kell abban, hogy újabb felhasználható tudáselemekre tegyünk szert, aktuális ismereteket szerezhessünk a világról, a többi emberrıl és saját magunkról. Ezen igényt segít kielégíteni az e- learning, mint a kor színvonalán álló tanulási folyamatot támogató eszköz, szolgáltatás. Az e-learning egyenes fordítása az e-tanulás, tehát az elektronikus tanulás, az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás. Az e-learning fogalmát többen és többféleképpen definiálják: a nagyon tág értelmezést elkerülve e helyütt - a legáltalánosabban elterjedt értelmezéshez igazodva - az infokommunikációs technológia (vagyis a számítógép, illetve a számítógépes hálózat) által támogatott tanulási folyamatot nevezzük e-learningnek. Tevékenység: Fogalmazza meg az IKT szerepét az e-learningben! Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) mindennapi életünk részeivé váltak:

5 hasznos eszközöket és szolgáltatásokat köszönhetünk nekik otthonunkban, munkahelyünkön, mindenhol. Az információs társadalom nem a távoli jövı társadalma, hanem napi valóság. Változó életmódunk, a mozgékonyabb, változatosabb élet, a több szabadidı révén az internettel behálózott, folyamatosan csatlakozott, mobil felhasználónak új szokásai alakulnak ki. Ez a nehezen felmérhetı hatású mőszaki fejlıdés teret adott a tanulás iránti igények új típusú kielégítésének. A hálózati technika lehetıvé teszi a testre szabott és alkalmasan idızített oktatási eszközök elterjedését, ez pedig javítja az emberi tıkébe befektetetés értékét és megtérülését: az e-learning megoldások révén a megfelelı információ, illetve ismeret a megfelelı emberekhez a megfelelı idıben juthat el. 2.png A technológia persze csak egyik (igen fontos, de nem alapvetı) eleme az oktatás e-learning irányába mutató átalakulásának. Az emberi tényezı emocionális és mentális fejlıdése, a tartalomban testet öltı pszichológiai, pedagógiai és didaktikai struktúra, valamint a munkafolyamatok racionális organizációja jelenti a valódi lényegét: az új lehetıségeknek, a technika ezekben a nélkülözhetetlen támogató szerepét játssza. Az e learning nagy hangsúlyt kapott világszerte. Számos pályázat és más programok szolgálták az oktatási célú alkalmazások és tartalmak fejlesztését, amint az jelen esetben is történik. A kezdeti túlzott várakozások törvényszerően csalódásokhoz is vezettek. Az elektronikus tanulási technológiák lehetıségeit és jelentıségét sokan és sokszor túlbecsülték. A tanuló és a tanító ember nem könnyen és csak viszonylag hosszabb idı alatt képes adaptálódni a változásokhoz, a fogyasztói szokások lassabban változnak, mint a lehetıségek. De bízhatunk abban, hogy a jót könnyő megszokni, a szokások változása tehát feltartóztathatatlanná válik és fel-

6 gyorsítható. 3.png Az e-learning alapú képzésekben az utóbbi évtizedben egyre több jó gyakorlati eredmény bukkant fel. Ezek demonstrálták, hogy mire alkalmas az új technológia és hogyan lehet új tanulási környezetet létrehozni. Sok tapasztalat győlt össze oktatási módszerekrıl, pedagógiai megközelítésekrıl. Sokkal jobban értjük már, mint pár éve, hogy mire és hogyan lehet hatékonyan használni az e-learninget, és melyek a korlátai. Tevékenység: Foglalja össze 2-3 mondatban az e-learning szerepét! Ez az e-tananyag modul csak elméleti háttérként, elıkészítésül szolgál a jelenléti képzés gyakorlataihoz: a fogalmak tisztázása után betekintést ad az e-learning világába, és röviden szól a szabványosítási lehetıségekrıl is. Bízunk benne, hogy az e-learning nem divatjelenség (bárhogy nevezzük is a jövıben), hanem elismert technológiai támogatójává fejlıdik a jövıben életmóddá, életstílussá váló egész életen át tarló tanulás folyamatának. Az internet korában az infokommunikációs technológiával támogatott elektronikus tanulás a tömegek mindennapi élménye és egzisztenciális létük erısítıje lesz, és remélhetıleg az marad hosszú idın át.

7 Önellenırzı kérdések 1. Fogalmazza meg szabadon, saját szavaival, mi is az az e-learning! 2. Indokolja meg az e-learning fontosságát! 3. Jelölje meg az e-learning szerepére utaló helyes kijelentéseket! Az e-learning segít frissíteni az elavult ismereteket. Az e-learning alkalmas új tanulási környezet megteremtésére. A tanuló és a tanuló ember rövid idı alatt képes adaptálódni az e-learning módszerekhez. Az e-learning az egész életen át tartó tanulás támogatja. Az e-learning nem szolgáltatás. 4. Fogalmazza meg az IKT szerepét az e-learningben!

8 2. lecke: Az e-learning fajtái A lecke célja Az e-learning tananyag feldolgozója megismerje az e-learning rendszerek megvalósítási módjait, komponenseit és mőködésük alapjait. Követelmények Ön akkor sajátította el sikeresen a tananyagot, ha definiálni tudja a szinkron és aszinkron e-learning fogalmakat, különbséget tud tenni mőködésük és szerepük között; fel tudja sorolni, hogy mikor javasolható virtuális tanterem használata; felsorolásból ki tudja választani, hogy milyen eszközök szükségesek a virtuális tanterembe való belépéshez; párba állítva fel tudja sorolni a szinkron és aszinkron e-learning legalább négy jellemzıjét; megadott felsorolásokból ki tudja választani az e-learning elınyeit és hátrányait. Idıszükséglet A tananyag feldolgozásához kb. 50 percre lesz szüksége. Kulcsfogalmak szinkron, aszinkron e-learning kommunikációs modell szabványosítási törekvések Tevékenység: Keresse ki az alábbi tananyagrészbıl azokat a kifejezéseket, amelyek a szinkron- és aszinkron e-learning jellemzésére alkalmasak!

9 Amikor elektronikus tanulásról vagy e-learningrıl hallunk, legtöbbünknek az jut eszébe, hogy a PC elé leülve elmélyedünk egy interaktív, multimédiás tananyagban, és önállóan feldolgozzuk fel azt. 4.png Az önálló ütemezéső, web-alapú tanulást aszinkron e-lerningnek is nevezik, mivel a résztvevık nem ugyanabban az idıpontban vesznek részt a képzésen. Az e-learningnek létezik egy kevésbé ismert, azonban annál nagyobb lehetıségeket tartalmazó formája is: a szinkron, vagy más néven élı e-learning, amely ötvözi a tantermi és a web-alapú képzésben rejlı elınyöket. Mint a neve is mutatja, ebben az esetben mindenki egyidıben vesz részt a képzésen. Az elıadást valódi oktató tartja az interneten keresztül: a tananyagot minden résztvevı a saját monitorán követheti, míg a beszédhang átvitele konferenciahívás, vagy újabban internetes hangátvitel (voice over Ip, VoIP) formájában történik. Eközben a tanuló jelentkezhet, hozzászólhat és kérdezhet, éppúgy, mint egy hagyományos tanteremben. Az élmény olyannyira teljessé tehetı, hogy egyes rendszerekben még a "pad alatti levelezés" is lehetséges, privát csevegés formájában. Ma már vannak olyan felsıoktatási intézmények Magyarországon, akik a havonta-kéthavonta megszervezett helyi workshopokat, kisebb konferenciákat az ország körbeutazása helyett a szinkron e-learning segítségével valósítják meg. A virtuális tanterem lehetıvé teszi, hogy a ritkább, egynapos fejtágítók helyett gyakrabban tartsanak meg rövidebb oktatásokat, ezáltal gyorsabban tudnak válaszolni a felsıoktatási környezet kihívásaira. Az élı (szinkron) e-learning Az élı e-learning virtuális térbe helyezett, oktató által vezetett tanítás, ezért színtere nem is lehetne más, mint a virtuális tanterem.

10 5.png Ez utóbbi valójában egy szoftver, amely optimális esetben jellemzıen a következı funkciókat nyújtja a résztvevıknek: az oktatói prezentáció egyidejő megjelenítése az oktató és a tanulók számítógépén; közös tábla, amelyre a megfelelı jogosultsággal rendelkezı résztvevık rajzolhatnak és írhatnak; alkalmazások megosztása; jelentkezés lehetısége: a résztvevı egy gombra kattintva szót kérhet; privát-vagy csoportos csevegés; számítógépes hang-és videoátvitel. A szinkron e-learning hallatán sokaknak a videokonferencia jut eszébe. Azonban lényeges eltérések vannak a két technológia között. Az alábbi pontokban összefoglaljuk a legfontosabb különbségeket a videokonferencia, audiokonferencia, webkonferencia és az élı e-learning között. Bár a szinkron e-learning eszközök legtöbbje szintén rendelkezik azzal a Iehetöséggel, hogy

11 egy webkamera képét megossza a többi résztvevövel, a lényeg nem az oktató arcának, hanem az általa prezentált tananyagnak az átvitele és megjelenítése a résztvevık gépén. 6.png A virtuális tanterem a hang-és képátvitelen felül további kommunikációs lehetıségeket tartalmaz: a résztvevık írásban is kommunikálhatnak egymással, rajzolhatnak a közös táblára vagy betölthetnek képfájlokat, valamint a számítógépükön futó alkalmazásokat is megoszthatják. Ezek együttesen még mindig jóval kisebb sávszélességet igényelnek, mint a videokonferencia, és az oktatási élmény is teljesebb. Az audiokonferencia (vagy más néven konferenciabeszélgetés, konferenciahívás. esetleg telekonferencia) csupán a hang átvitelén alapul. Nehéz kontrollálni, kinek adjuk meg a szót, gyakran nem is tudjuk a hang alapján azonosítani, ki beszél valójában: könnyen belátható, hogy a virtuális tanterem használata nagymértékben megnövelheti egy konferenciahívás hatékonyságát. Tudjuk, hogy egy kép többet mond ezer szónál: bizonyára az olvasóval is elıfordult már, hogy telefonálás közben szerette volna megmutatni beszélgetıtársának a szóban forgó képet, ábrát, vagy dokumentumot. További elıny, ha a szinkron e-learning rendszerünk rendelkezik a számítógépes hangátvitelt lehetıvé tévı VolP funkcióval, akkor a konferenciahívásra nincs szükség. A szinkron e-learning valódi elızménye a webkonferencia. Ezt jelzi az is, hogy a legtöbb gyártó ugyanazt a technológiát használja az oktatási célú, és a virtuális értekezletekre szánt eszközeiben, legfeljebb a szoftverek funkciói térnek el kismértékben. Ugyanúgy, ahogyan egy konferenciaterem is oktatóteremmé alakítható apró módosításokkal, a webkonferenciarendszerek is alkalmasak tanfolyamok megtartására, illetve fordítva.

12 Tevékenység: Győjtse össze, mely esetekben ajánlható virtuális tanterem használata! Használhatóság Számos kedvezı tulajdonsága ellenére természetesen nem állíthatjuk, hogy megtaláltuk a választ az oktatással kapcsolatos kihívásokra. Figyelembe véve a szinkron e-learning jellemzıit, elınyeit és hátrányait, a következı esetekben javasoljuk a virtuális tanterem használatát: rövid, ismeretfejlesztı jellegő oktatásra; földrajzilag szétszórt, nem túl nagy létszámú hallgatóságnak; gyorsan változó ismeretanyag esetén; azonnali visszajelzés vagy döntés szükségessége esetén. 7.png Ide sorolhatjuk a külsı vagy belsı szabályzatokat, elıírásokat, irányelveket bemutató prezentációkat is, tipikusan mindazt, amit a tanteremben projektor vagy flipchart segítségével adnánk elı viszonylag nagy létszámú hallgatóságnak. Használhatjuk a virtuális tantermet értekezletek, megbeszélések, sıt akár sajtótájékoztató megtartására is. Vannak olyan esetek, amikor az élı e-learning nem ideális eszköz, mint például: egy napnál hosszabb oktatást igénylı ismeretanyag gyors átadása szükséges; a hallgatóság földrajzilag egy helyen van; feltétlenül szükséges a személyes jelenlét (pl. csapatépítés); szoftverek, alkalmazások betanítása; készségfejlesztı képzés; az ismeretanyag nem változik, illetve a célközönség létszáma különösen nagy.

13 Tevékenység: Figyelje meg milyen eszközök szükségesek ahhoz, hogy belépjünk egy virtuális tanterembe! Szükséges feltételek A szinkron és aszinkron e-learning mőszaki feltételei szinte teljesen megegyeznek, egy különbséggel: ha számítógépes hangátvitelt is szeretnénk, mikrofonra vagy fejhallgatóval egybeépített mikrofonra (headset) is szükségünk van. 8.png Egyébként egy internet-vagy intranet hálózatra kapcsolt, multimédiás számítógép és egy szokásos böngészı-prograrn elegendı ahhoz, hogy belépjünk a virtuális tanterembe. A piacon jelenleg elérhetı eszközök szinte kizárólag Java technológiát használnak, telepítésük automatikusan megtörténik az elsı belépéskor, sıt, a legtöbb gyártó üzemeltet olyan tesztoldalt is, ahol a felhasználók ellenırizhetik rendszerük kompatibilitását. Tevékenység: Figyelje meg az 1. sz. táblázatot és jegyezzen meg néhány fontosabb jellemzıt! Összehasonlítás A:z e-learning már túljutott a felfokozott várakozások. majd az azt követı törvényszerő kiábrándulás fejlıdési fázisain. Ma már tudjuk, hogy nem csodaszer, nem alkalmas mindenre. Ez alól a szinkron e-learning sem kivétel: bizonyos szempontok szerinti elınyös tulajdonságai más szempontok szerint hátrányosak is lehetnek. A következıkben megvizsgáljuk azokat a jellemzıket, amelyekben a szinkron e-learning eltér a tantermi oktatástól, illetve az aszinkron

14 e-learningtıl. Az adott tulajdonság számunkra elınyös vagy hátrányos jellege nagymértékben függ a tananyagtól, a hallgatóságtól, a mőszaki feltételektıl és az oktatásban résztvevık e- learning ismereteitıl. Tevékenység: Kövesse nyomon az alábbi érvelésben az e-learning alkalmazása mellett szóló szempontokat! Szinkron Általában perces órák (Virtuális osztályterem.) Lineáris (A tanár dönti el, hogy mikor és mit kell tanulni.) Az ütemezés adott (A tanár döntése szerint.) Idıben kötött, térben kötetlen A teljes menüt el kell fogyasztani" Személyes Interakció a tanárral és a társakkal (Virtuális osztályterem.) A tananyag olcsóbban elıállítható Az oktatás akkor fejezıdik be, amikor az órának vége Aszinkron Általában kevesebb mint 20 perces foglalkozások (Objektumok és modulok.) Nem lineáris (A tanuló dönti el, hogy mikor és mit tanul.) Saját ütemezés (A hallgató döntése szerint.) Idıben és térben kötetlen A hallgató "étlapról" válogathat Személytelen, anonim Interakció a tananyaggal (Szimulációk, interaktivitás.) Drága tananyagfejlesztés Az oktatás a tanulás végén nem fejezıdik be, a tananyag bármikor hozzáférhetı 1. sz. táblázat Az e-learning többletszolgáltatásai Nem árt leszögezni, hogy az e-learning nem varázsszer, az eredmény eléréséhez a tanulói oldalon ugyanúgy idıráfordításra és szorgalomra van szükség, és az oktató oldalon is elengedhetetlen az ismeretanyag megfelelı módszertan szerinti, didaktikai szempontokat figyelembe

15 vevı feldolgozása. Az e-learning azonban nem csak egy új közvetítı közegnek tekinthetı, amely áthidalja az eddig aránytalanul nagy idıráfordítással leküzdhetı távolságokat, sokkal több, mint a hallgatói, levelezı vagy távoktatási adminisztráció számítógépesítése, és a tartalom színesítése a számítógép által megteremtett multimédiával és interaktivitással. Mindannyian találkozhatunk még elıre-és vissza nyilakkal ellátott HTML oldalakkal, amelyet e-learningnek neveznek, vagy e-learningként beharangozott digitalizált videofelvételekkel. A rossz minıségő tartalom sok tanulót és oktatót szkeptikussá tett. Nem az a probléma ezekkel a tanulási tartalmakkal, hogy nem merítik ki az e-learning definícióját, hanem az, hogy egyelıre kényelmesebb ugyanezt az információt papíron elolvasni vagy videón megnézni. Az e-learning alkalmazása csak akkor ad többet a tantermi, videóval támogatott vagy a jól bevált könyvek használatán alapuló képzéshez viszonyítva, ha valóban kihasználjuk az infokommunikációs technológiákkal támogatott tanulási megoldásokat, és élünk a számítógépes interaktivitás adta eszközökkel. Az e-learning felgyorsíthatja képzést, erısítheti a szervezettséget és a kontrollt, csökkentheti a költségeket úgy, hogy közben az oktatáson részt vevık köre kiszélesedik, és lerövidítheti a képzés idejét úgy, hogy a képzés eredményessége növekedjen. 9.png Annak ellenére, hogy az e-learning alkalmazása sok esetben számos elınnyel jár, nem árt leszögeznünk még egy alapvetıen fontos dolgot: nagyon sok olyan témakör és diszciplína van, amely hatékonyan nem oktatható elektronikus eszközökkel. Itt nem csak kétkezi tevékenységre gondolhatunk, hanem pl. személyes képességekre és készségekre is, amelyeknek elsajátításában nagy szerepe van a gyakorlatvezetı (tutor, mentor) személyiségének. (Viszont jó néhány olyan témakör is van, amelyrıl elsı pillanatban nehezen képzelhetı el az e-learning alkalmazása, mégis sokkal eredményesebben oktatható ezzel a módszerrel.)

16 Mindig szem elıtt kell tartanunk tehát, hogy az e-learning csak a megfelelı képzési tartalomra és csak a megfelelı módon alkalmazva kínálja nekünk a felvillantott elınyöket. Az alkalmas tartalom és módszer kiválasztása rajtunk, felhasználókon múlik, a helyes döntéshez azt is tudnunk kell, milyen szolgáltatásokat várhatunk el e-learning rendszerünktıl. A következıkben összegyőjtött szolgáltatások szinte minden, a piacon jelenleg elérhetı e-learning rendszerben megtalálhatók: a felhasználók azonosítása, szerepkörük szerinti jogosultságok kezelése; a képzéssel kapcsolatos információk biztosítása (pl. portálfelületen); a képzési tartalom megjelenítése; a hagyományos és elektronikus oktatás együttes kezelése (kombinált, kevert képzés, blended learning); az oktatással kapcsolatos erıforrások kezelése; a képesítések kezelése; a tudáshiány valósidejő felmérése (az adott pozícióhoz köthetı munkáltatói követelmények - végzettség, skill, kompetencia, stb. - és a pozíciót pillanatnyilag betöltı alkalmazott kvalifikációinak valós idejő monitorozása, az eltérések kimutatása és javaslat a feltárt tudáshiány felszámolására; ún. ( skill gap analysis ); az elektronikus vizsgáztatás; az oktatással, képzéssel kapcsolatos értékelések és hallgatói visszajelzések kezelése, kimutatások készítése. 10.png

17 Tevékenység: Az alábbi két listából jegyezzen meg minél többet az e-learning elınyeirıl és hátrányairól! Az e-learning elınyei és hátrányai Az elektronikus oktatás alkalmazásának legfontosabb elınyei az alábbiak: 11.png Csökkennek az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó járulékos (pl. utazás, szállás, stb.) és az adminisztrációs költségek. Hatékonyabbá és eredményesebbé válik a képzés, mivel jobban igazodhat az egyéni tanulási módszerhez és képzési szükségletekhez, testre szabottá válik a tudásátadás. Felgyorsul a tudásátadás, ezáltal gyorsabb a válasz a versenytársak lépéseire. Globális a hozzáférés a tudáshoz (a szükséges tudás elérhetı a kívánt idıben a megfelelı embernek, az adott üzleti cél szükségletei szerint Az oktatási tartalom folyamatosan bıvíthetı és könnyen felújítható. A tanulási folyamat nyomon követhetı és a megszerzett tudás számonkérhetı. A tanulás bárhol és bármikor saját ütemben folytatható. Az elektronikus oktatás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások (pl. skill gap analysis ) a felsıoktatási kultúrába is beépülnek és motivációs tényezıként hatnak. A hallgatók motiváltabbak, mivel átérzik, hogy saját tanulmányi fejlıdésüket ık irá-

18 nyítják egy önkiszolgáló felületen keresztül. Az elektronikus oktatás alkalmazásának hátránya lehet: Az oktatás személytelen és kevésbé interaktív. Megnehezíti a tanulók közötti interakciót, amelynek különösen a felnıttoktatásban nagy szerepe van. Nincs meg a résztvevık közötti szociális kapcsolat és informális kommunikáció. Kezdeti beruházási költsége és a tartalom kifejlesztésének költsége magasabb. Nagy ellenállás jelentkezhet egyes vezetık, csoportok vagy egyének részérıl, amelyet kezelni kell. Az önálló tanulás kultúráját meg kell külön tanulnunk.

19 Önellenırzı kérdések 1. Definiálja a szinkron és aszinkron e-learning fogalmakat, pár gondolatban fogalmazza meg mőködésük és szerepük közötti különbségeket. 2. Sorolja fel azokat az eseteket, amikor javasolható a virtuális tanterem használata 3. Válassza ki az alábbi felsorolásból, hogy milyen eszközök szükségesek a virtuális tanterembe történı belépéshez! internet-vagy intranet hálózatra kapcsolt, multimédiás számítógép mikrofon sztereo szemüveg videokamera fejhallgató AUTO-CAD program JAVA telepítı CD 4. Sorolja fel párba állítva a szinkron és aszinkron e-learning legalább négy jellemzıjét 5. Jelölje meg az e-learning elınyeit és hátrányait! ELİNYÖK Az oktatás személytelen és kevésbé interaktív. Felgyorsul a tudásátadás, ezáltal gyorsabb a válasz a versenytársak lépéseire, hamarabb piacra kerülhetnek a termékek stb. Globális a hozzáférés a tudáshoz (a szükséges tudás elérhetı a kívánt idıben a megfelelı embernek, az adott üzleti cél szükségletei szerint Nagy ellenállás jelentkezhet egyes vezetık, csoportok vagy egyének részérıl, amelyet kezelni kell. A munkatársak motiváltabbak, mivel átérzik, hogy saját szakmai fejlıdésüket ık irányítják egy önkiszolgáló felületen keresztül.

20 HÁTRÁNYOK Nincs meg a résztvevık közötti szociális kapcsolat és informális kommunikáció. Kezdeti beruházási költsége és a tartalom kifejlesztésének költsége magasabb. A tanulás bárhol és bármikor saját ütemben folytatható. Hatékonyabbá és eredményesebbé válik a képzés, mivel jobban igazodhat az egyéni tanulási módszerhez és képzési szükségletekhez, testre szabottá válik a tudásátadás. Az önálló tanulás kultúráját meg kell külön tanulnunk.

21 3. lecke: Az e-learning mint rendszer A lecke célja Az e-learning tananyag feldolgozója megismerje az e-learning rendszerek strukturális megvalósítási módjait, komponenseit, mőködésük alapjait és a szabványosítási törekvéseket. Követelmények Ön akkor sajátította el sikeresen a tananyagot, ha egyszerősített ábra formájában föl tudja rajzolni az e-learnig kommunikációs modelljét; felsorolás alapján értelmezni tudja a rendszer elemeinek angolul rövidített elnevezéseit; válaszolni tud a rendszer mőködtetésével kapcsolatos kérdésekre; felsorolásból ki tudja választani milyen elınyök várhatók az e-learning szabványosítási törekvéseitıl; röviden el tudja mondani, mire szolgál a SCORM szabvány győjtemény. Idıszükséglet A tananyag feldolgozásához kb. 40 percre lesz szüksége. Kulcsfogalmak e-learning rendszer elektronikus tananyag LCMS LMS Szabványosítás SCORM

22 Tevékenység: Tanulmányozza az alább látható 1. sz. lapozós könyvet, figyelje meg a bemeneteket, a rendszer magját és a kimenteket! 1. sz. lapozóskönyv Az ábra az e-learning szereplıit és egymáshoz főzıdı kapcsolatait mutatja be: a rendszer központi magja az Elektronikus tananyagot, az LCMS és az LMS rendszert tartalmazza. Látható, hogy a központban az Elektronikus tananyag áll, az elektronikus tananyagokat készítı kollégák felkészítését szolgáló blended learning kurzusok is gyakorlatilag ilyen e- tananyagoknak tekinthetık. Az LCMS jelentése Learning Content Management System azaz Tanulási Tartalomvezérlı Rendszer. Az LMS Learning Management System lényegében Tanulás-vezérlı Rendszer. Tevékenység: figyelje meg a rendszer mőködtetésének magyarázatát! Mint annak definíciójánál már utaltunk rá, a képzési tartalom legtöbbször (vagy inkább ideális esetben) a szerzı és az adott témakör szakértıjének együttmőködése során jön létre. Nagy könnyebbség, ha ezt a két feladatot ugyanaz a személy végzi, de ez gyakran nincs így. A kép-

23 zési tartalmat a tartalom szerzıje vagy a rendszer adminisztrátora tölti fel. Ez utóbbi szereplı feladata a hozzáférési jogosultságok beállítása is. A tanuló - bejelentkezve a rendszerbe - értesül arról, melyik kurzus elvégzése lehetséges vagy éppen szükséges számára. A tanfolyamra történı jelentkezés történhet önállóan, vagy a felsıoktatásban a leggyakrabban a tutor közremőködésével. A kurzus elvégzése során a tanuló kommunikálhat a többi tanulóval, illetve a tanfolyamhoz rendelt tutorral. Ha a kurzust vizsga zárja le, a vizsga eredményérıl nem csak a tanuló értesül, hanem az bekerül a számítógépes tanulmányi rendszerbe is. Tevékenység: tekintse át a szabványosításból származó várható elınyök felsorolását! A szabványosítás fontossága Az e-tanulás és a szabványosítás ikertestvérek. Jelenleg a "de jure " szabványosítás elıtti világban élünk és ez adja az elektronikus felnıttképzés, felsıoktatás kereteit, bár már léteznek "de facto" nemzetközi szabványajánlatok. Minden kreatív oktatói team szorosan és ráutalóan kötıdik egy saját készítéső házi szabványhoz. Az e-tanulás szélesen elterjedt, globális szabványainak elınyeit még sem a felsıoktatás, sem a technológiafejlesztık, sem a tartalomfejlesztık nem élvezhetik. Az e-tanulás kialakítandó szabványaitól várható, hogy: megteremtsék a standard adatstruktúrát és kommunikációs protokollt; az egyedi megoldások helyett elınyben részesítsék a kompatibilis megoldásokat; megvalósítsák a tartalmak bármilyen keretrendszerben történı felhasználását; lehetıvé tegyék a létrehozott termékek egymás mellé illesztését, az újrahasznosítható fejlesztési eredményekhez történı hozzáférést, így a fejlesztési költségek mérséklését; elıtérbe helyezzék a minıséget és a használhatóságot és biztosítsák az egyes rendszerek közötti átjárhatóságot. A legismertebb ma a SCORM szabvány-győjtemény, amely lényegében egy olyan hivatkozási modell, amelyben a tanulási tartalom újrahasznosítására, szabványosítására nyílik lehetıség. A tanulási tartalomnak két kritikus részére összpontosít: a tanulási tartalom csomagolásának egy modelljét és egy szabványos hozzáférési felületet határoz meg, ami lehetıvé teszi a tanulási tartalom és az azt továbbító rendszer közötti kommunikációt. A SCORM a tanulási technológia világát is két funkcionális elemre osztja. A kulcselemek a már tárgyalt Tanulási Ve-

24 zérlı Rendszerek (LMS) és a Megosztható Tartalom elemek (SCO), amelyek az újrahasznosítható tanulási elemek szabványosított formái. Tevékenység: Idézze fel, mi is az a SCORM! Önellenırzı kérdések 1. Rajzolja fel egyszerő blokkok és nyilak segítségével az e-learnig rendszer kommunikációs modelljét. Nevezze el a blokkokat. 2. Mi az LCMS? Tudásszervezı rendszer Tanulási Tartalomvezérlı Rendszer Tanulási eredményeket tároló rendszer 3. Mi az LMS? Tananyag Tároló Rendszer Tanulási Tartalomvezérlı Rendszer Tanulás-vezérlı Rendszer 4. Saját szavaival röviden mutassa be az e-learning szereplıit és egymáshoz főzıdı kapcsolatait bemutató ábrát, röviden írja le a mőködés folyamatát. 5. Válassza ki az alábbi listából (több lehetıség!) azokat a kijelentéseket, amelyek az e- learning szabványosítási törekvéseibıl származó elınyökre utalnak: megteremtsék a standard adatstruktúrát és kommunikációs protokollt, hálózatokon is lehetséges legyen adatokat küldeni megvalósítsák a tartalmak bármilyen keretrendszerben történı felhasználását, csak egy rendszer kerülhessen kiválasztásra lehetıvé tegyék a létrehozott termékek egymás mellé illesztését, az újrahasznosítható fejlesztési eredményekhez történı hozzáférést, így a fejlesztési költségek mérséklését, biztosítsák az egyes rendszerek közötti átjárhatóságot.

25 Modulzáró feladatsor 1. Jelölje meg melyek az e-learning definíciójában szereplı kifejezéseket! info-kommunikációs technológia andragógia tanulási folyamat számítógépes hálózat pszichológia számítógép iteráció támogatott technológia 2. Jelölje meg az alábbi állítások közül az igazakat! Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) mindennapi életünk részeivé váltak. Az e-learning lényegében a webkonferenciával azonosítható A hálózati technika lehetıvé teszi a testre szabott és alkalmasan idızített oktatási eszközök elterjedését Az e-learning alapú képzésekben az utóbbi évtizedben egyre több jó gyakorlati eredmény bukkant fel. Az utóbbi évtizedben bebizonyosodott, hogy a videokonferencia elterjedése beszőkíti az e-learning terjedését. Az e-learning az élethosszig tartó tanulásban alapvetı szerepet játszik. 3. Jelölje meg az e-learning szerepére utaló helyes kijelentéseket! Az e-learning segít frissíteni az elavult ismereteket. Az e-learning alkalmas új tanulási környezet megteremtésére.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe:

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe: 1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetıje: Prof.Dr.Török Ádám akadémikus Az értekezés címe: Az e-learning technológiák nemzetközi

Részletesebben

I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG

I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG 1 Elmélet és módszerek Az elırejelzések alapján az európai és benne a magyar gazdaság számára egyre inkább egyértelmő, hogy a világgazdasági

Részletesebben

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok Digitális pedagógia A digitális pedagógia napjainkban sokszor és több értelemben használt - szóösszetétel minden értelmezésében magában hordozza magát a közvetítı médiumot, az információs és kommunikációs

Részletesebben

I P L O M A D O L G O Z A T

I P L O M A D O L G O Z A T PANNON EGYETEM Matematikai és Számítástechnikai Tanszék D I P L O M A D O L G O Z A T E-LEARNING RENDSZER BEVEZETÉSE EGY KÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Gál Balázs Írta: Bánhidi Árpád Veszprém 2006 Előszó Diplomadolgozatom

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Az IKT eszközök az oktatásban

SZAKDOLGOZAT. Az IKT eszközök az oktatásban Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet SZAKDOLGOZAT Az IKT eszközök az oktatásban Konzulens: Dr. Papp Zoltán egyetemi adjunktus Készítette: Békési Attila informatika levelezı szak Debrecen

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

KÉTYI ANDRÁS * E-learning technikák alkalmazásának lehetıségei az idegennyelv-oktatásban

KÉTYI ANDRÁS * E-learning technikák alkalmazásának lehetıségei az idegennyelv-oktatásban Bevezetés KÉTYI ANDRÁS * E-learning technikák alkalmazásának lehetıségei az idegennyelv-oktatásban Möglichkeiten vom Einsatz von E-Learning-Techniken im Fremdsprachenunterricht Diese Arbeit gliedert sich

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 Konferencia és rendezvényszervezés a Moodle keretrendszer segítségével Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Informatika Tanszék Pécs, 2009 Témavezetı, belsı

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 4. A tananyagfejlesztés módszertana 1 Szemere Bertalan

Részletesebben

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Nagy Balázs 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezetés... 3 1 Az információtól a tudásig a hatékony információkeresés

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

IKTanár kézikönyv a trénerek számára

IKTanár kézikönyv a trénerek számára IKTanár kézikönyv a trénerek számára ICTeacher A szerzık: Bessenyei István Holger Bienzle Elisabeth Frankus Thomas Geretschläger Brian Heagney Michael Healy Carmen J. Fernandez de la Iglesia Benny Lindblad

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle

A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle Szerzı(k): Bessenyei István, Nyugat-Magyarországi Egyetem, istvanbess@yahoo.de Tóth Zsolt, Közgazdaságtudományi Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem, zstoth75@gmail.com

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként

A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként 1 Tartalom 1. A stratégia készítésének módszerei... 3

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet)

Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet) Dr. Papp Lajos Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet) Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János A tanulmányok

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet Oktatástechnikai Csoport 2008.

Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet Oktatástechnikai Csoport 2008. OKTATÁSTECHNOLÓGIA bölcsész tanár szakos hallgatók számára Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet Oktatástechnikai Csoport 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 3. Bevezetés 4 6. A szemléltetés szerepe

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana I. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana I. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana I. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP 4.1.2-08//B-2009-0006 Összeállította:

Részletesebben

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Budapest http://uni-nke.hu/ 2013. november 29. 1 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 4 Ajánlásgyűjtemény...

Részletesebben

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Alulírott Vig Zoltán kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban

Részletesebben