A szocializáció kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szocializáció kérdései"

Átírás

1 A szocializáció kérdései

2 A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés folyamata, amelynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat. Szerepet játszanak benne - mások viselkedésének látott, átélt, tapasztalt élményei, - a szülık által nyújtott viselkedési minták, - a saját magatartásukról nyert visszajelentések módosító hatásai - a tudatos nevelés útján közvetített törekvések.

3 Egy személyt társadalmi nézıpontból akkor tekinthetünk szocializáltnak, ha alapvetıen úgy gondolkodik, érez, vélekedik és cselekszik, ahogyan azt az adott közösség egy vele azonos életkorú, nemő és társadalmi státuszú egyéntıl elvárja. A szocializáció interaktív folyamat => az egyén maga is fontos szerepet játszik benne. Egész életen át tartó folyamat.

4 AZ EGYÉN SZOCIALIZÁCIÓJA - szőkebb és tágabb környezet megismerése - szokás- és normarendszer megismerése - hagyományok átvétele - értékek elsajátítása - együttélési szabályok megismerése - életmód kialakítása - anyanyelv, kultúra elsajátítása

5 Segítik: a szociális meghatározottságú személyiségjellemzık 1. én-funkciók: a. én-tudat (saját személyiségünk tudata; a szocilaizáció folyamatában fokozatosan alakul ki, és e folyamat feltételeként funkcionál) b. énkép (azon személyes tulajdonságok összessége, melyet az egyén önmagának tulajdonít) c. énideál (eszményi énkép amilyen az egyén lenni szeretne) d. önkontroll, önértékelés egymást feltételezı énfunkciók; önkontroll folyamatos szembesítés a társ.-i elvárásokkal, a környezet visszajelzéseivel és az énideállal önértékelés az így szerzett tapasztalatok kritikus megítélése e. önnevelés (a szem. társadalmi fejlıdésének kiegészítıje, a nevelési folyamat belsı komponense) 2. attitődök (egy attitődtárggyal szembeni értékelı beállítódás) 3. szociális szerepek (státusz) 4. védekezı mechanizmusok

6 A szocializáció és a normaátadás folyamatai A széles körben elfogadott kognitív-szociális tanuláselméleti megközelítés három összetevıt tételez fel a tanulás hátterében: - a direkt instrukciók - a formálás (shaping), - obszervációs tanulás vagy modellálás

7 Direkt instrukciók Információközlés arra vonatkozóan, hogy - mit kell vagy nem szabad csinálni vagy mondani - hogyan és mikor kell vagy tiltott mondani vagy cselekedni. Az utasítás lehet 1. KONKRÉT (Ha piros a lámpa, ne menj át az úttesten!) 2. ÁLTALÁNOS (Viselkedj rendesen!)

8 Formálás büntetés és jutalmazás A formálás azokat a folyamatokat takarja, amikor a klasszikus és operáns kondicionálást a társas társadalmi célok elérése érdekében alkalmazzák. A formálás olyan tanítási technika, mellyel csak az elvárásoknak megfelelı viselkedést erısítik meg, és az ezzel nem kongruenseket kioltják. megjelenik megszőnik kellemes vagy appetitív inger a viselkedést követıen pozitív megerısítés negatív büntetés kellemetlen vagy averzív inger a viselkedést követıen büntetés negatív megerısítés

9 Modellálás, megfigyeléses tanulás Mások viselkedésének megfigyelése révén - az egyén új viselkedéselemeket sajátíthat el - meglévı viselkedésrepertoárja új kombinációit fedezheti fel és alakíthatja ki, - ráismerhet mások viselkedésének következményeire. A modellkövetés valószínőségét fokozza: - ha a modell hatalommal és presztízzsel rendelkezik, - ha fogyasztója bizonyos vonzó javaknak, - ha a modell gondoskodó, - ha ügyesebb, jobb készségekkel rendelkezik, mint a megfigyelı - ha a megfigyelıt a modellhez erıs érzelmi vagy dependencia-motívumok kötik.

10 Utánzás, identifikáció, szereptanulás Utánzás Két élılény egyike (az obszervátor vagy imitátor) a jelenlevı vagy korábban megfigyelt társ, azaz modell viselkedéséhez hasonló, ahhoz igazodó, ill. azzal megegyezı és attól indított (függı) reakciót mutat. Az utánzás kialakulhat: - megerısítéssel (milyen következménnyel jár az utánzó számára az adott viselkedés tanúsítása) - vikariáló megerısítéssel (milyen következménnyel jár a megfigyelt személy számára az adott viselkedés tanúsítása) - másodlagos jutalmazással (a viselkedés produkálása önmagában jutalom)

11 Utánzás, identifikáció, szereptanulás Azonosulási elméletek Freud elsıdleges és másodlagos identifikáció - elsıdleges i.: az élet korai idıszakában; a gyermek nemétıl függetlenül az anyával azonosul (oka a gyermek felismeri, hogy az anyja tıle különálló személy, de az identifikációval mintegy megteremti ıt magában ) - másodlagos i.: azonosulás az agresszorral a fejlıdés fallikus szakaszában; az azonos nemő szülıvel való azonosulás => a superego kialakulása) Mowrer fejlıdési és defenzív identifikáció - fejlıdési i. - az élet korai szakaszában (kialakulásában a szeretett személy elvesztésétıl való félelem játszik szerepet) utánzásos tanulás útján megy végbe, a szülı távollétében zajlik - defenzív i. a szülı (büntetı) jelenlétében valósul meg - a gyerek anticipálja a büntetést, és annak elkerülése érdekében azonosul a felnıttel, azaz elfogadja annak viselkedésre vonatkozó normáit

12 Azonosulási elméletek Kagan az identifikáció alapja az irigység a szülı vagy felnıtt olyan eszközökkel, tulajdonságokkal rendelkezik, ami a gyereknek nincs => olyan szeretne lenni mint a szülı; azzal azonosul jobban, akivel több idıt tölt (=> a hasonlóság jobban tudatosítható); az életkor elırehaladtával folyamatosan csökken az identifikáció két fázisban zajlik: 1. a gyerek megirigyli a tárgyakat, tulajdonságokat (a hasonlóság észlelésének döntı jelentısége van) 2. a gyerek már hiszi, hogy a szülı és az ı tulajdonságai azonosak (ilyenkor már nincs szükség a gyakori együttlétre, a gyerek a szülı érzéseit, reakcióit saját viselkedésében éli át) Whiting - státuszirigység-elmélet A felnıttszerep elsajátításában a jutalmak és büntetések közvetítése a döntı tényezı ( jó magatartásért elınyök, rossz magatartásért az elınyök megvonása). A gyerek maga is hasonló magatartást produkál. 1. Elıször a babáit vagy testvéreit jutalmazza, bünteti úgy mint a szülııt. 2. Késıbb a viselkedésminta internalizálódik, és a gyermek önmagával szemben is hasonló igényeket, elvárásokat támaszt.

13 Azonosulási elméletek Parsons a szociális hatalom elmélete Az identifikáció alapja az a szociális hatalom, amellyel a szülı rendelkezik gyermeke felett. Az identifikáció a családtagok közötti viszonyrendszerek sémáinak internalizálása (belsıvé tétele), ebben a szülıi hatalomnak megkülönböztetett szerepe van. Eltérés Whiting és Parsons elméletében: az irigység alapja az, hogy a szülı - a szociális elınyök élvezıje, fogyasztója (státuszirigység-elmélet) - a szociális elınyök birtokosa, elosztója (szociális hatalom elmélete) Bronson infantilis és egoidentifikáció - infantilis i.: az élet elsı éveiben következik be a. autoriter szülı letöri gyermeke akaratáát; a gyerek a normákat követi, de ez nem valós identifikáció, hanem a félelem szabályozza b. demokratikus szülı a gyerek kevésbé követi a normákat - egoidentifikáció - serdülıkorban a. autoriter szülı - negatív modellé válik => a fiatal leszámol azokkal az értékekkel, normákkal amelyekhez csak félelmében igazodott b. demokratikus szülı a fiatal magától vállalja a szülıi normát, azonosul a család nyújtotta legfontosabb viselkedési szabályokkal

14 Utánzás, identifikáció, szereptanulás Szereptanulás szociális szerepek - minden olyan társ. helyzet, funkció, amit az egyén elfoglal, betölt szerepelvárás az adott szereppel kapcsolatban megfogalmazódó társadalmi követelmények összessége szerepmagatartás a szerep egyéni megvalósításának módja szerepkészlet az egyén által aktuálisan birtokolt, szereppel adekvát reagálásmódok Szerepmodell a társadalmi követelményeket megtestesítı minta (pl. az ideális orvos) Szereptípusok Adott szerep (pl. nemi szerep) Tanult szerep (pl. foglalkozási szerep) Spontán szerep (pl. vásárló, beteg) Szerepkonfliktusok személy-szerep (a sz. nem illik az adott egyén személyiségéhez, vagy a szerepelvárások ellentétesek a meggyızıdésével) szerepek közötti (pl. anya munkavállaló) szerepen belüli (pl. középvezetı eltérı elvárások a felettesei és a beosztottjai irányából)

15 Szocializációs folyamat hibáinak következményei - torz személyiségfejlıdés - deviáns magatartás - antiszociális magatartás, beállítódás - agresszió - bőnözés

16 ELSİDLEGES SZOCIALIZÁCIÓ Színtere: a CSALÁD Kettıs vezetéső kiscsoport Apa instrumentális vezetı (kifelé) Anya expresszív-emotív vezetı (befelé) Funkciói: - Gondozási - Érzelmi - Verbális metakommunikatív - Szociokulturális - Énkép kialakító

17 Jellemzıi Családi alrendszerek: 1. Házastársi (minta a férfi-nıi kapcsolatra; hogyan lehet érzelmeket kifejezni, problémákkal megküzdeni egy szimmetrikus kapcsolatban) 2. Szülıi (a gyerek megtanulja, hogy hogyan lehet feszültségekkel, nehézségekkel boldogulni aszimmetrikus helyzetekben) 3. Gyermeki (az elsı kortárs csoport) Strukturáltság: - jól strukturált (az alcsoportok körülhatároltak, tudatában vannak eltérı szerepeiknek; a másmás alcsoportokba tartozó családtagok kommunikálnak egymással, közös problémáik is vannak, képesek jól együttmőködni) - strukturálatlan (az alcsoportok v. gyakorlatilag nem léteznek, v. elszigetelıdnek, elzárkóznak egymástól, csak konvencionálisan és alig kommunikálnak => nem tudja szocializációs feladatait teljesíteni) - rosszul strukturált (az egyes családtagok nem illeszkednek be természetes alcsoportjukba, hanem arra kényszerülnek, hogy valamely másik alcsoport szabályai szerint éljenek) Környezet felé: - zárt (kevés a külsı kapcsolat; a család a a társadalmi hatások befogadására sem nyitott) - nyitott (sőrőn kommunikál környezetével, a szociális és kulturális változások iránt érdeklıdik) Mőködés: - ép - formálisan ép - csonka

18 Másodlagos szocializáció kortárscsoportokba való beilleszkedés - szerepkísérletezés - eszményképek - referenciacsoportok Mozzanatok: - Szimmetrikus kommunikáció elsajátítása - Belsıkontroll-attitőd kialakulása - Nemi szerep, mint a személyiség alapvonása - Én-azonosság és társadalmi azonosság (identitás)

Mit ér a tehetség motiváció nélkül?

Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Séra László Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Elıadás az Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központban, Pécs, 2010. november 10-én (kézirat) Tartalom i. rész - A motiváció fogalma, jelentısége

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

2. A vezetés, mint tevékenys

2. A vezetés, mint tevékenys 2. A vezetés, mint tevékenys kenység A vezetést befolyásoló tényezık - vezetés funkciói, vezetési stílusok és vezetıi szerepek. - a vezetı pszichológiai és szociológiai jellemzıi, - a csoport jellemzıi,

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon -

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - Bevezetı Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - A nevelı-fejlesztı munka alapja a pedagógiai program, mely a kollégiumi alapprogramban meghatározott

Részletesebben

Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei

Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei Szilágyi István Az agresszió jelen van a mindennapi életünk majdnem minden területén: az óvodában, az iskolában, az utcán, a sportpályán, a munkahelyen és még sorolhatnánk. Azt tapasztaljuk, hogy az agresszió

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben

A nevelés fogalma. A nevelés

A nevelés fogalma. A nevelés A nevelés fogalma A nevelés olyan tipikusan emberi megnyilvánulás, amely egyetlen más élőlénynél sem tapasztalható. Jellegzetes tevékenységforma az emberi társadalmakban - az őskortól a modern ipari társadalmakig

Részletesebben

Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata

Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata Best-Work Oktató és Szolgáltató Kft. Családi napközi működtetője képzés 1093 Budapest, Lónyai utca 41. Az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolata Együttműködés és kompetenciahatárok Készítette:.

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR.

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR. MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK DR. PAPULA LÁSZLÓNÉ MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája E munka megírásáért köszönettel tartozom mindazoknak, akikhez társul szegődhettem, akik megtiszteltek bizalmukkal, és a kölcsönös tanulás segítése által

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA. Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA. Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 1. szám 11 29. (2002) ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék Mindennapi életünket,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben