A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE"

Átírás

1 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Részletek a 2 3. oldalon 1 arany, 2 ezüst és 1 bronz az olimpiáról! Az egyiptomi Kairóban rendezett, augusztus 21-én lezárult Nemzetközi Informatikai Diákolim pia (IOI) rendkívüli magyar sikert hozott: a közép is ko lás ver - senyzőkből álló, négytagú csapat 1 arany-, 2 ezüst- és 1 bronz érmet szerzett. Ezzel az ered mén nyel az Euró-pai Unióban Lengyel ország mö gött a 2. helyezést ér tük el a pontver seny ben, és az éremtáblázaton egész Euró pá ban is csak Oroszország csa pata előzte meg a magyarokat. A Neumann János Számítógép-tudományi Társa ság ki - emelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, ezért külön öröm, hogy a tehetséges fiatalok és a rá termett fel készítő tanárok együttműködése ilyen rend kívüli eredményhez vezetett. Aranyérem: Eisen berger András (Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest) Ezüstérem: Szalkai Balázs (Lovassy László Gimnázium, Veszprém) és Danka Miklós András (Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest) Bronzérem: Danner Gábor (Ságvári Endre Gimnázium, Szeged) Részletek a 4. oldalon A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át Kertészné Gérecz Eszter, az Országgyűlés Hivatalának informatikai főosztályvezetője, az NJSZT szakértő-elbíráló testületének társelnöke. Gratulálunk! A tartalomból 2. Digitális Esélyegyenlőség Konferencia 2 3. oldal Informatikai diákversenyek 4 7. oldal Országos Java előadássorozat 8. oldal Tallózó 9. oldal ECDL 10. oldal

2 2 2. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia Budapest, Hotel Gellért, november 7. Az elmúlt évben, az első Digi - tá lis Esélyegyenlőség (DE!) konferencián, 2007 decem - beré ben nyílt először lehetőség arra, hogy a szakmai, társadalmi és politikai döntéshozók, szakértők a széles nyilvánosság előtt adjanak áttekintést az információs társadalom aktu - ális helyzetéről. Azóta sok minden történt már, azonban egy év elteltével is rengeteg még a tennivaló: soha nagyobb szük - ség nem volt még a szakma, a civil szféra és a politika összehangolt cselekvésére ahhoz, hogy hazánk a di gitális írástudók, az európai információs társadalom teljes értékű polgá - rainak gazdaságilag is versenyké pes országává váljon. A 2. DE! konferencia megrende - zésével most a Neumann János Szá - mítógép-tudományi Társaság (NJSZT) nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a téma jeles szakértőinek tol - má csolásával, az Európai Unió e-be - fogadás évének céljaival összhangban bemutassa az eddigi eredmé nye - ket: mit tett le az asztalra a szakma, mit a politika és a civil szer ve - zetek; konkrét, operatív javaslatot tegyen a további időszakra az informati - kai írástudás, illetve az életmi nő - séget javító informatikai eszközök kutatás-fejlesztése és népszerűsí - tése terén; teret adjon a témáról a szakértők és a közönség közötti párbeszédnek. A rendezvény konkrét példákon, megoldási lehetőségeken keresztül az NJSZT által már 2007 elején meghirdetett Digitális Esélyegyen - lőség program rendkívüli je len - tőségére és aktualitására mutat rá. A program a társadalom valamennyi tagja számára és érdekében az információkhoz egyenlő eséllyel történő hozzáférést, az ehhez szükséges alapvető ismeretek átadását, illetve ezzel párhuzamosan az ismeretszerzés iránti igény felkeltését tűzi ki célul. A konferencia programja meghí - vott előadókra épül és újabb, ak tu - ális áttekintést ad az információs társadalomról, az abban zajló technológiai, szociális, lélektani és életviteli folyamatokról és további teendők - ről, prioritásokról. Mindezen túl a DE! konferencia hivatott az EU céljaihoz kapcsolódó konkrét hazai programok, áttörési lehetőségek be - mutatására is. A tervek szerint a konferenciát ke - rekasztal-beszélgetés zárja, ahol kormányzati, vállalkozói és civil sze r - vezeti vezetők és a kö zönség in ter - aktív módon elemzik az elhangzottakat, illetve vetnek fel új té mákat. Az információs társadalom vívmá - nyainak és persze veszélyeinek tudatosítása révén a konferencia nagy mértékben hozzájárul az információs társadalom megerősödé sé hez, a döntéshozók befolyásolásá hoz, a civil társadalom tudatosabbá válá sához, mindezzel pedig az életmi nő ség, a munkaerőpiaci verseny képesség javításához. Fő témakörök e-befogadás digitális írástudás országos kép zé - si programok és az ÚMFT Wifi faluk, Digitális szolidaritás, Digitális Középiskola Az Európai Bizottság 2005-ben meghirdetett i2010 stratégiájának kon k- rét céljai közé tartozik az e-be fo ga - dás, vagyis a digitális esély egyenlő - ség megteremtése, ezzel az emberek életminőségének javítása. A digitális írástudók ugyanis képesek lesznek az e-kormányzati, banki, kereske delmi, egészségügyi, illetve egyéb in - ter netes szolgáltatások haté kony igénybe vételére. Ezen túlme nően a digitális írástudás terjesztése egyéb - ként is kulcsfontosságú mind a munkaerőpiac, mind az ICT kuta tásfejlesztés szempontjából. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság (EB) elnöke 2007 februári be szédében megállapította, hogy a di gi tális írástudás a gazdasági ver - seny képesség egyik legfontosabb záloga mind az egyes emberek, mind a kö zösségek tekintetében, és hogy az alap vető ismeretekkel nem rendel kezők számára fennáll a társadalmi margi na lizálódás veszélye. Éppen ezért a leg utóbbi, 2008 tava - szán az Európai tanács ülésén el - hang zott beszédében újfent hangsúlyozta a számítógép-használati is - me retek terjesztésének fontosságát, összehan golt nemzet kö zi és nemzeti prog ramok működ te tését. Az egyik ilyen program a világon több mint 8 millió vizsgázót számláló Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL), amelynek sikeréről az elmúlt évek során számos, az EB által támogatott kiadvány köztük a 2007 decemberében a lisz - szaboni konferenciára kiadott be - szá moló szólt már. Az Európai Bi zottság és az ECDL Ala pítvány megállapodása értelmében mostantól valamennyi nemzeti ECDL Iroda is használhatja a Bi zottság információs társadalomról szóló i2010 stra tégiai programjának lo gó - ját. Ezzel az EB elismeri azt, hogy az ECDL, mint a digitális írás tudás nemzetközi programja, nagyban hozzájárul az i2010 céljainak megvalósulásához: ahhoz, hogy Európa versenyképes tu dás-alapú gazdasági és társadalmi egy séggé váljon. Az NJSZT, mint az ECDL prog - ram magyarországi felelőse tehát Digitális Esélyegyenlőség (DE!) programjával amelynek az ECDL csupán egy, azonban kiemelt fontos - ságú része, támogatja az Európai Bizottság i2010 stratégiáját és tevő - legesen járul hozzá a digitális írástudók versenyképes európai társa - dalmának létrejöttéhez. Teszi mind - ezt annak tudatában, hogy a digitális írástudás terjesztése gazdasági, társadalmi és politikai szempontból egyaránt fontos, és mindannyiunk szá - má ra sürgető feladat, hiszen Ma gyarország a számítógép-, illetve in ternet-

3 3 használók számát tekintve még mindig alulmúlja az EU-27 átlagát. Máig (2008. augusztus) hazánkban több mint 320 ezren tettek ECDLvizsgát. Ez a szám nem kevés, azonban a jól végzett munka örömét ak - kor érezhetjük majd igazán, ha a bi - zonyítványt szerzettek száma eléri a ezret, illetve amikor elmondhatjuk, hogy különféle internet-hasz - nálói oktatási programok eredmé - nye képpen a lakosság legalább 30%-a ismeri és használja rendszeresen a világhálót. A cél rövid időn belül teljesíthető, azonban ehhez minden - képpen és haladéktalanul összehan - golt munkára, a szakmai a civil szer - ve zetek és a politika összefogására van szükség. A témakörben elhangzó előadások a wifi falukról, az információs társadalom kultúrájáról és a di gi - tális is kolákról mind ezen összefogás szükségessé gé nek felismerésén alapszanak, és a fent említett célokat szolgálják. evita beágyazott informatikai rendszerekre épülő, életminőség-javító eszközök (evita Nemzeti Technológiai Platform) A társadalom elöregedése, vagyis az időskorúak arányának növekedése a népességen belül komoly fejtörést okoz mindenhol a világon. Az idős - korúak ellátása, gondozása, szükség esetén felügyelete és ápolása növek - vő terhet jelent nemcsak rokonaik és barátaik, hanem az egész társadalom számára. A keresők és az eltartottak (az iskoláskorúak mellett a nyugdíjaskorúak, a fogyatékkal élők, a kró - nikus betegek, a tartósan munka kép - telenek, a munkanélküliek stb. is ide tartoznak!) arányának felbillenése miatt az egészségügyi és szociális ellátórendszerek fenntartható finanszírozása kérdésessé vált. Az infokommunikációs technoló - giák alkalmazása segíthet az előre lát ható problémák jelentős részé - nek megoldásában. Ehhez azonban szé les körben elfogadott straté gi á - ra, fej lesztési programokra és min - denek előtt együttműködésre van szükség. Az Európai Unió több tagországa már 2003 óta szorgalmazza, hogy in - duljon ún. közös program az ambiens (infokommunikációs) rendsze - rekkel segített életvitel témaköré - ben; erre az Európai Szerződés 169. cikkelye lehetőséget ad. Több éves előkészítés után, várhatóan el - ső negyedévében elindul az AAL Közös Program (angolul: Ambient Assisted Living Joint Programme, röviden: AAL JP). Magyarország az AAL Egyesület (AAL Association) alapító tagjaként részt vesz a prog - ramban. Ahhoz, hogy az infokommunikációs technológiák életviteli alkal ma - zá saiban, illetve az AAL Közös Prog - ramban rejlő lehetőségeket ki tudjuk használni, nálunk is nemzeti stra té - giára és programokra van szükség. Ezt felismerve hoztuk létre 2005-ben az NJSZT Beágyazott és Ambiens Rend szerek Innovációs Műhelyét (BeAm-IM), 2006-ban pe dig javaslatot dolgoztunk ki az evita Nemzeti Programra nyarán megbí zást kaptunk a GKM-től az evita Nem zeti Programot megalapozó háttértanulmány megírására szep tem berében létrejött az evita Ös szefogás, majd novemberben megalakult az evita Nemzeti Tech - noló giai Platform az NJSZT veze - té sével. A év kiemelkedő nemzet kö zi eseménye volt az AAL Közös Program európai nyitó rendezvénye áp ri lis 3 5. között, evita 2008 Kon ferencia és Szakkiállítás címmel Buda pes ten, az Európa Kongresszusi Köz pontban. A 2. DE konferencia programja Csepeli György Az információs társadalom kultúrája Drajkó László Iparági összefogás a versenyképesség növeléséért a TITAN program Gáspár Mátyás A digitális szolidaritás hálózata Hanák Péter evita és a műszaki haladás Honti Pál Játékok az oktatásban egy fős esettanulmány Kalmár István Határon túli magyarok és a Digitális Esélyegyenlőség Nyírő András Wifi falu: tanulságok, tapasztalatok Péterné Czakó Edit Digitális Középiskola, mint esélyteremtés Z. Karvalics László Digitális praetoriánusok vagy az ipari korszak túszai? (Állami gondozottak a tudás-központú világban) A tervezett program szerint a konferenciát kerekasztal-beszélgetés zárja, ahol kormányzati, vállalkozói és civil szervezeti vezetők és a közönség interaktív módon elemzik az elhangzottakat, illetve vetnek fel új témákat. A konferencia a résztvevők számára ingyenes, azonban feltétlenül regisztrálni kell a oldalon. Az előadások interneten is követhetők lesznek.

4 4 Verseny futás Beszámoló a évi Nemzetközi Informatikai Diákolimpiákról (folytatás az 1. oldalról) Szakmai értékelés Eredményünk a tavalyinál sokkal jobb lett, a húsz olimpia közül az éremtáblázaton az eddigi második legjobb helye zést értük el, az Európai Uniós or szá gok közül csak Lengyelország előzött meg. A jó eredmény abból a szempontból is bíztató, hogy két versenyzőnk még jövőre is tagja lehet az olimpiai csapatnak, s megfelelő fejlődés ese - tén még sikeresebbek lehetnek. Ezt Sikeres olimpiai csapatunk (balról jobbra):danner Gábor, Szalkai Balázs, Eisenberger András, Danka Miklós András az esélyt némileg csökkenti az a jel - lemző tünet, hogy az iskolák a na - gyon tehetséges diákjaikat 5 6 OKTV-n is indítják, s szinte mindenhol a döntőbe ju tást várják el tő lük. Sok sikereseb ben sze replő or szág példája azt mutatja, hogy az ered mé - nyes sze repléshez kor sze rű te het - séggondozó rendszer re van szükség. En n ek alapja ma is létezik, a Ne mes Tihamér OKSZTV és az Informatika OKTV. Erre épül a két éve indított Neumann János Tehet séggondozó Program, amely regio ná lis szinten ter veink szerint idén is 400, országos szinten pedig 60 tehetséges di - ák fel készítéséről szól, havi 1 1 fog - la lko zás sal. A nem zetközi ta pasz ta - latok a lap ján erre épül egy in ter - netes te het séggondozó program a legjobb tanulónak, akik nagy eséllyel pályáz hat nak az olim piai csapatba ke rü lés re. Ehhez a prog - ramhoz az NJSZT előállította a tan - anyagot, amelyet ingyen ad segédkönyv formájában a résztvevőknek. Alapvető gond azonban, hogy sem re gi o nális, sem helyi szinten nem meg oldott az ilyen tehetséggondozó szakkörök indítása. A fős diákolimpiai válo ga - tó versenyt is egy felkészítéshez kap - csoljuk, amelyen 6 versenyzőt vá - lasz tunk ki. A verseny után követ - kezik az olim pikonok felkészítése, majd újabb versenyekkel kivá laszt - juk a végleges, négy fős olim piai csapatot. Ezután kerül sor az intenzív felkészülésre, amelyre így to váb - bi 1 2 hónap áll rendelke zé sünkre. Ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres legyen továbbra is szükségünk van az Oktatási Minisztérium támoga tá sára, ahogyan arra a korábbi években többször is volt példa. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tehetséggon do zási prog ramját az LSI Infor ma tikai Okta - tóközpont Alapítvány is támogatja július 6 15 között Drezdában lezajlott a 15. Közép-európai Infor - ma tikai Diákolimpia (CEOI) is. Csapatunk idei eredménye Bronzérem Danka Miklós András Fazekas Mihály Gimnázium, Buda - pest; és Danner Gábor Ságvári Endre Gim názium, Szeged; 26. Turi Zsolt Neumann János Szakközépiskola, Buda pest; 30. Mészáros András Révai Miklós Gimnázium, Győr Dr. Horváth Gyula, Dr. Zsakó László NJSZT Tehetséggondozási Szakosztály Informatikai Diákolimpiák 2009-ben 16. Közép-Európai Informatikai Di ákolimpia, Marosvásárhely, Ro mánia 21. Nemzet közi Informatikai Di ák olimpia, Bulgária. TITAN: A magyar gazdaság versenyképes sé gének hosszú távú javítása Amagyar gazdaság verseny - képességének hosszú távú ja vítása érdekében kezde - mé nyezte a TITAN (Tréning-keret- prog ram az Információs Társadalom Al kalmazkodóképességének Növe lé - sé re) felnőttképzési informatikai prog - ramot a Microsoft Magyaror szág és egy új, iparági-civil-érdek kép vi se leti partnerség, a Magyar EU- fej lesztési Igazgatótanács (MEFIT) is, amelynek az NJSZT is tagja. A program szükségességéről, lét rehozásának jelenlegi körül mé nyei ről Draj kó László, a MEFIT el nöke nyilatkozott a Gazdasági Tü körkép Maga zin augusztus szeptemberi számában. Drajkó László elmondta: a program azért is rendkívül időszerű, mert miközben a ma gyar gazdaság és az üzleti élet a magyar felsőoktatásból kikerülő pá lyakezdők tudásszintjével na gyon elégedett, és európai elfoga dottsá guk is rendkívül jó (csak az írek és az osztrákok vannak előttünk), ad dig az élethosszig tartó ta nulásban kö zel sem vagyunk élenjárók: e té ren csak Románia, Gö rög ország és Bulgária van mögöttünk. Éppen ezért a TITAN egyik célja, Eu rópai Uniós források segítségével hogy éves szinten mint - egy 200 ezer em berhez jussanak el a felhasználói kép zések. A képzések sorába kiválóan illesz - kedik a hálóra magyar, illetve az NJSZT másik programja, az egynapos e-ügyintézés képzés, nem be szél ve az ECDL-ről, amely a TITAN programok kívánatos továbblépési lehetősége. A digitális írástudás terjesztésével foglalkozó DIG-IT-ALL munkacsoportban Társaságunk is tevőlegesen részt vesz, az egymásra épülő, mo dul - rendszerű képzések temati ká já nak, minőségbiztosításának, európai normákhoz való megfelelőségük ki alakításában.

5 5 A verseny meghirdetője: Neu - mann János Számítógép-tudo mányi Társaság. A verseny címe: Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Ver seny A résztvevő tanulók évfolyamai 1. korcsoport: 3 4. osztály 2. korcsoport: 5 6. osztály 3. korcsoport: 7 8. osztály 4. korcsoport: osztály A verseny lebonyolításának tapasztalatai, a verseny céljának megvalósítása A Logo OSZTV 1998 óta létezik, a ver seny zők száma az elmúlt 6 évben 600-ról 3400-ra nőtt. Az idei verseny létszámát jelentő - sen csök ken tette, hogy az Oktatási közlönyben a verseny meghirdetése csak az 1. forduló lebonyolítása után jelent meg. A Logo versenyen részt vevő isko - lák döntő többsége általános iskola, vagy hat- illetve nyolcosztályos gimnázium. A versenyzők 90%-a 3 8. osztályos tanuló. (A maradék 10% gim náziumba jár.) Ez a statisztikai adat elsősorban az általános iskolai informatikaoktatást, és a tehet séggondozást minősíti. Magyarországon az iskolák száma 5000 feletti, amelyeknek 5%-a sem vesz részt rendszeresen a Logo verse - nyen: ez elég elszomorító arány. Ez a lényegében stabil versenyző kör ráadásul igen nagy területi egye net - lenségeket takar. Nézzük meg er ről az elmúlt öt év nevező iskoláinak számát a fővárosban és me gyén ként! Amit a táblázatból láthatunk: a Bu da - pest utáni hat megye kiemelkedő az informatika oktatásában. Ha a lélek - szám arányokat is megvizsgáljuk, akkor Heves és Zala megye helye igen elő - kelő. Fontos tapasztalat, hogy a verse nyen indulók számának, illetve a ver senyen való eredményességnek sem mi köze a megyék gazdasági fejlett sé géhez. A 2007/2008-as tanévbeli Logo OSZTV Mindegyik kategória résztvevőire, illetve döntőseire jellemző, hogy Budapest kb. 20%-os arányt kép visel, ami az iskolarendszerbeli súlyá hoz képest nagyon alacsony. Ugyancsak megfigyelhető, hogy az informatika oktatására sokat adó ki - sebb városok (pl. Kazincbarcika, Sá rospatak, Tata, Gyöngyös, Kisújszál lás, Vác, Lenti) jóval többet teljesí te nek, mint a náluk időnként többször na - gyobb lélekgszámú nagyváro sok. Kü - lön kiemelendő néhány kiste le pü lés: Felsődobszának például ed dig több országos döntőse volt, mint Mis - kolcnak. A versenyen induló iskolák kb. háromnegyede általános iskola, ami a korosztály iskolaaránya alapján elfogadható. Sokkal aggasztóbb a falusi általános iskolák eleve kis száma (10 15%). Ez azt jelenti, hogy az in formatikai tehetséggondozás lénye gében a városok kiváltsága, falusi iskolában tanuló gyerekeknek szinte esélyük sincs bekerülni ebbe a körbe. A Nemes Tihamér versennyel szemben itt már a döntőben körülbelül tizenöt százalékos a lányok aránya. A 2. korcsoport a verseny legnépesebb kategóriája, mind az indulók, mind a döntőbe jutók számát tekintve. Idén a tavalyinál ne hezebb döntőt rendeztünk, ami a pont számok nagyobb szóródását ered mé nyezte. Ebben a kor csoportban je lentős volt a vidéki is ko lák túlsúlya, amelyek között is jelentős szá mú kistelepülés volt (Levelek, Bá bolna, Buj, Fegy ver - nek, Bá ta, Vasszé csény, Vál). Ki emel - kedő néhány kisvá ros döntőbe jutási aránya is: az első öt között van Kisúj - szállás, Nagyatád és Lenti. Mindez arra utal, hogy ahol van szín vonalas a tanulók korosztályának megfelelő oktatás, ott nagyon szép eredményeket lehet elérni; és ehhez csupán néhány lelkes tanárra és az is ko lavezetés megfelelő támogatására van szükség. Jellemző volt a 3. korcsoportra a vi - déki elsősorban megyeszékhelyek ről vagy nagyobb városokból jött tanu - lók túlsúlya. A döntőbe körülbelül ugyan azokból az iskolákból jutottak be Megye Budapest Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Győr-Moson-Sopron Zala Hajdú-Bihar Heves tanulók, mint a korábbi években, ami a közoktatás ilyen szem pontú stabilitására utal. Idén kö zülük nagyobb súllyal szerepeltek a hajdúböszörmé nyi, illet - ve a szent endrei tanulók. A 4. korcsoport az, amelynél már a Logo tanulása nem jellemző, néhány éve mégis elindítottuk ezt a kategóriát az iskolák igényei alapján. Arányában természetesen jóval kisebb a másik há rom kategóriánál, de aki részben ma rad a Logo nyelv használatánál, annak szín vonalas versenylehetőséget biztosít. A verseny nehézsége, a feladatai meg oldá sához szükséges tudás jól össze mérhető a Nemes Tihamér OKSZTV- vel. Jel lemző emiatt, hogy a döntősök je lentős része mindkét versenyen be jutott a döntőbe. E korcsoportban volt legszorosabb a verseny, emiatt jövőre itt a fel adato kat nehezebbé kell tenni.

6 6 A verseny végeredménye a 2. korcsoportban 1. Horváth Patrik, Kertvárosi Álta - lános Iskola, Zalaegerszeg; 2. Szász Márton, Általános Iskola, Bábolna; 3. Somogyi Róbert, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Levelek; Csutorás Robin, Pásztorvölgyi Általános Is - ko la és Gimnázium, Eger; 5. Pintér Richárd, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő; 6. Juhász Zoltán, Kossuth Lajos Általános Iskola, Veszprém; 7. Fenyős Fanni, DE Kossuth Lajos Általános Isko - lája, Debrecen; 8. Almási Péter, Arany János Gyakorló Általános Is - kola, Debrecen; 9. Tállai István, Arany János Általános Iskola, Lenti; 10. Borsik Gábor, Arany János Álta - lános Iskola, Gyöngyös; Elekes Márton, Lágymányosi Általános Iskola, Budapest. A verseny végeredménye a 3. korcsoportban 1. Erdős Gergely, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa; Weisz Gellért, Fazekas Mihály Gimnázi - um, Budapest; 3. Bakos Balázs, Bókay Árpád Általános Iskola, Bu dapest; Manninger Mátyás, Juhász Gyula Általános Iskola, Vác; Lipták Bence, Károlyi István 12 évfolya mos Gimnázium, Budapest; 6. Leitereg András, Barcsay Jenő Általános Iskola, Szentendre; Németh Márton, Veres Péter Gimnázium, Budapest; Palasik Róbert, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest; Dankovics Viktor, Veres Péter Gimnázium, Budapest; 10. Karádi Dániel Tamás, Janus Pannonius Gimnázium, Pécs. A verseny végeredménye a 4. korcsoportban 1. Éles András, Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen; Kiss Judit, Bárdos László Gimnázium, Tata - bánya; Erdélyi Soma, Széchenyi István Gimnázium, Sopron; Henczi Tamás, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg; Pálinkás István, Gép - ipari és Számítástechnikai Szki, Békéscsaba, Weisz Ágoston, Faze - kas Mihály Gimnázium, Budapest; 7. Ali Dávid, III. Béla Gimnázium, Baja; Kiss László, Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak; 9. Süveges Tamás, Neumann János Szakközép - iskola, Budapest; Sebők Márton, Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc; Kis-Pál Tamás, Kisfaludy Károly Gimnázium, Mohács. Zsakó László Logo OSzTV OVB A verseny meghirdetője a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság A 2007/2008-as tanévbeli Nemes Tihamér OKSZTV A résztvevő tanulók évfolyamai 1. korcsoport: 5 8. osztály (programozás kategória) 2. korcsoport: osztály (programozás, illetve alkalmazás kategória) A verseny lebonyolításának tapasztalatai, a verseny céljának megvalósítása Megye Budapest Pest Hajdú-Bihar B.A.Z Győr-Moson- Sopron sz. táblázat Megye Budapest Pest Hajdú-Bihar Bács Kiskun Győr-Moson-Sopron sz. táblázat A Nemes Tihamér OKSZTV 1985 óta létezik. A versenyen részt vevő iskolák döntő többsége középiskola, a versenyzők 90%-a osztályos tanuló. (A maradék 10% jelentős ré - sze is 6-, ill. 8-osztályos gimná zium - ba jár.) Emiatt az alábbiak elsősorban a középiskolai informatika ok - tatást, tehetséggondozást minősítik. Hazánkban a középiskolák száma 1000 feletti; ezeknek körülbelül ne - gyede vesz részt rendszeresen a Ne - mes Tihamér versenyen, ami jelentős szám a tanulmányi versenyek kö ré - ben. A részt vevő iskolák száma hoszszú időn keresztül 300 és 400 között ingadozott. Ez a lényegében stabil versenyző - kör azonban igen nagy területi egye - netlenségeket takar. Nézzük meg er ről az elmúlt öt év nevező iskoláinak számát megyén - ként a progra mo zási kategóriában Amit az 1. sz. táblázat-ból látha tunk: a Bu dapest utáni négy megye ki emel - ke dő az informatika oktatá sá ban. Ha a lakosságarányokat is meg vizsgál - juk, akkor Budapest csak a közép me Összes iskola Általános iskolák Falvak sz. táblázat zőny alján helyezkedik el, ha pe dig az iskolák számát nézzük, akkor bi zony a gyen ge kategóriába so rolható. Ugyanez (2. sz ábra) az alkalmazói kategóriá ban még inkább vidéki túlsúlyt mutat. Újabb érdekes képet mutat (l. 3. sz. ábra), ha összehasonlítjuk az ösz - szes részt vevő iskola számát a tisz - tán általános is kolák számával, vala - mint a falusi ál ta lános iskolák szá - má val a prog ra mozási kategóriban: A táblázatból egyértelműen látszik, hogy az elmúlt 5 évben hatá ro - zottan csökkent az általános isko lák száma, bár ezt a számot kicsit szé píti az, hogy egyes általános is ko lák gimnáziumi osztályt is indítottak, és így kikerültek ebből a kate góriából. Sokkal aggasztóbb a falusi álta lá - nos iskolák eleve kis száma és annak

7 7 to vábbi jelentős csökkenése. Ez azt je lenti, hogy az informatikai tehetséggondozás lényegében a városok ki váltsága, falusi iskolában tanuló gye rekek számára szinte reménytelen bekerülni ebbe a körbe. Az idei verseny jellemzője volt, hogy a 7-8. osztályos kiemelkedő tu - dású versenyzők a korábbiaknál jobban a mezőny fölé nőttek. Az 1. kategóriában a döntőben pl. 5 ve rsenyző ért el maximális pontot. (A sorrend megállapításában az előző fordulóban szerzett pontszám 25%-a is szerepet kapott, de emellett is 4 győztest kellett hirdetni.) Ez azt je lenti, hogy a kiemelkedő tehetségek elszakadtak a jó tehetségektől is. A 2. korcsoportban a verseny sok - kal kiegyensúlyozottabb volt, azo - nos pontszámot nagyon kevesen értek el, így holtversenyt minimális számú helyen kellett hirdetni. Ennek oka, hogy a középiskolai felkészítés ebben a korosztályban már alapo - sabb, a tanulók tudása az ismeretek körében egységesebb. (A másik kor - osztálybeli nagy különbséget az okozta, hogy egyes feladattípusok - kal némely iskolában foglalkoztak, másokban pedig nem.) Jellemző volt erre a korcsoportra a vidéki elsősorban megyeszékhe - lyek ről vagy nagyobb városokból jött tanulók túlsúlya. A döntőbe kb. ugyanazokból az iskolákból jutottak be tanulók, mint a korábbi években, ami a közoktatás ilyen szempontú stabilitására utal. Kiemelendő, hogy a 2. kor csoport alkalmazói kategóriájá ban je lentős számban megjelentek a lányok is. A verseny végeredménye 1. korcsoport 1. Kővágó Zoltán, Szent István Gim - názium, Budapest, Kovács Gábor Ferenc, Árpád Gimnázium, Tata - bánya, Tilk Bence, Balassi Bá lint, Általános Iskola, Eger; Adrián Patrik, Fazekas Mihály Gimnázium, Debre - cen; 5. Erdős Gergely, Batthyá ny La - jos Gimnázium, Nagykanizsa; Marus - sy Kristóf, Szent István Gimná zium, Budapest; 7. Weisz Gellért, Faze kas Mihály Gimnázium, Budapest, Szen - czi Zoltán, Fazekas Mihály Gimná - zium, Budapest; 9. Major Attila, Radnóti Miklós Gimnázium, Sze - ged; 10. Man ninger Mátyás, Juhász Gyula Általános Iskola, Vác. a 2. korcsoportban programozás kategória 1. Turi Zsolt, Neumann János Szak - középiskola, Bu da pest; 2. Éles András, Fazekas Mihály Gimnázi - um, Debrecen; 3. Wagner Zsolt, Fa - zekas Mihály Gimnázium, Buda - pest; 4. Hu nyady Márton, Bencés Gimnázium, Pan nonhalma; 5. Dan - kovics Attila, Ve res Péter Gimná zi - um, Budapest, és Rutai Richárd, 7. Hevele István, Orbán Balázs Gim - názium, Székelyudvarhely; 8. Mig - lesz Dániel, Bárdos László Gim ná - zium, Tatabánya; Papp Pál András, Szent István Gimnázium, Budapest; 10. Ács Kurucz Gábor, Révai Mik - lós Gimnázium, Győr; Mezei Zsolt, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely. 2. korcsoport alkalmazás kategória 1. Várkonyi Zsombor, Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger; 2. Pálinkás István, Gépészeti és Számítástechnikai Szakközép is kola, Békéscsaba; 3. Kiss Balázs, Ka - nizsai Dorottya Gimnázium, Szom - bathely; 4. Hunyady Márton, Ben cés Gimnázium, Pannonhalma; 5. Mester Beáta, Ady Endre Gimnázium és Szakközép is ko la, Nagy atád; Fiam Csilla, Surányi Endre Szakképző Iskola, Kazincbar cika; Ali Dávid, III. Béla Gimnázium, Baja; 8. Csuka Barna, Ady Endre Gimnázium és Szaki, Nagyatád; 9. Holló András, Neumann János Kö zép iskola és Kollégium, Eger; Stein Dániel Szent István Gimnázium, Budapest. OKTV programozás kategória 1. Szalkai Balázs, Lovassy László Gimnázium, Veszprém; 2. Nagy Ger gely Gábor, Fazekas Mihály Gim názium, Budapest; 3. Danka Mik lós András, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest; 4. Eisenberger András, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest; 5. Hadházi Dániel, Neu - mann János Kö zépiskola és Kollé - gium, Eger; 6. Korándi Dániel, Fa - zekas Mihály Gimnázium Budapest; 7. Badics Alex, Eötvös József Gim - názium, Tata; 8. Szárnyas Gábor, Bo - lyai János Gya kor ló Általános Iskola és Gimnázium, Szombat hely; 9. Mé - száros András, Révai Miklós Gimná - zium., Győr; 10. Szebeni Szilveszter, Illyés Gyula Gimnázium és Szakkö - zép is ko la, Budaörs; 11. Pósfai Ger - gely, Ságvári Endre Gimnázium, Szeged; 12. Danner Gábor, Ságvári Endre Gimnázium, Szeged; 13. Gévay Gábor, Ságvári Endre Gim - názium, Szeged; 14. Halász Gábor, Boron kay György Műszaki Szakkö - zép is ko la,vác; 15. Korom-Vellás Judit Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged. OKTV alkalmazás kategória 1. Darvas Dániel, Szent István Gimnázium, Budapest; 2. Nagy Dávid, Te le ki Blanka Gimnázium, Székes - fehér vár; 3. Varga László, Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen; 4. Danka Miklós András, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest; 5. Szincsák Tamás, Mechwart And - rás Gépipari és Informatikai Szak - középiskola, Debrecen; 6. Englert Péter, Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg; 7. Zsják Soma, Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc; 8. Koczka Tamás, Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös; 9. Véges Márton, Fazekas Mihály Gimnázi - um, Budapest; 10. Elek Réka, Neu - mann János Közép iskola és Kollé - gium, Eger; 11. Rutkai András, Leö - vey Klára Gimnázium, Budapest; 12. Megyesi Dániel, Ságvári Endre Gimnázium, Szeged; 13. Jurányi Zsolt, Kispesti Deák Ferenc Gimná zium, Buda pest, 14. Cserép Máté, Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest; 15. Tekán Dávid, Péterfy Sándor Evan - gélikus Iskola központ, Győr. Zsakó László Nemes Tihamér OKSZTV OVB

8 8 Rendezvény -soroló Tájékoztató az ECDL vizsgamodulok beszámításáról az OKJ-s szakképesítési tanulmányokba Több jelentős változást, a szakkép - zési rendszer megreformálását hozza az elkövetkezendő időszak - hangzott el az Országos Szakképzési Tanév - nyi tón augusztus 28-án, ahol töb bek között Szűcs Erika, szociális és munkaügyi miniszter, Nagy László, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttkép - zési Intézet (NSZFI) főigazgatója, illetve Modláné Görgényi Ildikó, az NSZFI főigazgató-helyettese tájé - koz tatták az aktualitásokról és tervekről az ország szakképző intézmé - nyeinek vezetőit. Az értekezleten elhangzott az is, hogy a szakképzési törvény lehetővé teszi az előzetesen megszerzett tudás beszámítását az OKJ-s szakképzések során. Az ECDL ilyen módon való elismerhetőségéről az NSZFI és az NJSZT közös tájékoztatót adott ki: A kompetenciaalapú, moduláris fel - építésű szakmai és vizsgaköve tel mé - nyek, valamint központi progra mok tartalmazzák az adott szak ké pe sítés munkaterületén végzendő fel ada tok ellátásához szükséges ECDL (Euró pai Számítógép-használói Jo g o sít vány) modulokat, amelyek az Eu ró pai Unió által támogatott, eu rópai számítógéphasználói jogo sít vány megszerzéséhez is szüksé gesek. A kompetenciaalapú, moduláris felépítésű szakmai és vizsgakö ve tel - mények miniszteri rendeletben tör - tént kiadását, valamint a központi programok jóváhagyásáról szóló közlemények megjelentetését köve tően a Nemzeti Szakképzési és Fel nőtt - képzési Intézet és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság kö - zött létrejött együttműködési megállapodás alapján mód nyílik a ko - rábban megszerzett ECDL vizsga - moduloknak a szakképesítés meg - szerzésére irányuló tanulmányokba történő beszámítására. Felhívjuk a szakképzést folytató in - tézmények tanulóinak és igazga tói - nak figyelmét, hogy éljenek ezzel a le hetőséggel. A szakképzést folytató intézményekben tanulók a be szá - mítás iránti kérelmet az ECDL vizsga - modulok teljesítésének igazolásával együtt a szakképzést folytató intéz - mény vezetőjéhez nyújtsák be, aki dönt a beszámítás mértékéről. Országos Java előadás-sorozat Szeretettel meghívjuk a Neumann János Számítógép-tudományi Tár saság és a Sun Microsystems Kft. közös szervezésében megrendezésre kerülő országos Java előadás-soro zat soron következő előadásaira. Helyszínek és időpontok Széchenyi István Egyetem, VIP terem Győr, Egyetem tér :00 18:00 Nyugat- Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Szombathely, Károlyi Gáspár tér :30 17:30 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szeged, Párizsi körút október :00 18:00 Az előadások tervezett témái Nyílt technológiák a Suntól; Desktop alkalmazások a Netbeans 6.0-val; Visual Mobile Gaming; JavaFX; SunSPOT: Small, Programm able Object Technology Részvétel mindegyik előadás ese té ben díjmentes, ám előzetes regisztrációt kérünk a címre. Szükséges adatok: név; fog lal kozás; munkahely neve, címe; és az előadás megne ve zése, amelyiken részt kíván venni. Szeretettel várunk minden kedves ér deklődőt! Tóth Ferenc

9 9 Tallózó...ha az oktatógárda a bevételek előteremtésével van elfoglalva... Kódoltak a váratlan nehézségek! Aképzés mi nő sé gé nek rovására megy, ha az okta tógárda a bevé - telek előte rem té sével van el fog - lal va. A nem minden rész letében át gon dolt refor mok rendre váratlan ne héz sé ge - ket okoznak, ezért módosít gat juk őket, és máris oda a követke ze tesség formál véleményt a felső ok tatás átalakításáról Péceli Gábor, az NJSZT elnöke, aki augusztus elejétől a Buda pesti Mű szaki és Gazdaság tudományi Egye tem (BME) rektora. Sokak minden bizonnyal jó szán - dékú igyekezete övezi a hazai fel ső - oktatást, en nek ellenére rengeteg ne - hézséggel küsz ködünk. A problémák gyökerei számosak, de a legsúlyosabb talán a következetesség és a kiszámít - hatóság hiánya véli Péceli Gábor, aki egy éve le velező tagként a Magyar Tudomá nyos Akadémiát is erősíti. A kiszámít ható ság szerinte egyrészt vala miféle stabilitás tudatos fenntartásával te remt hető meg, vagy pedig azzal, hogy elő re tételesen feltárjuk, mi lesz a kö vet kezménye a változtatásnak. Ez utóbbi ra a reformok esetében is nagy szük ség lenne. A hatástanulmányok el készítése sok időt és nagy szakértelmet igényel, így aztán gya korta elma rad. A stabilitás biztosítása, azaz a már bevált dolgok megőrzése és fokozatos fejlesz tése a politika szá mára nem igazán hálás, sőt például az intézményi integráció, a kreditrend szer és a bolognai fo lyamat esetében nyilvánvalóan nem is vállalható. Ma radnak a reformok és a kiszámítha tó ság hiányában az egyik napról a másikra élés teszi hozzá. Műegyetemi tapasztalatai alapján Péceli professzor állítja: a felsőoktatás tartósan kedvezőtlen és gyakran kritizált helyze tének kialakulásában az intézmények többcsatornás finanszí - rozási rendszerének is alapvető szerepe van. A gyakorlatilag elégtelen alapfinanszírozáshoz képest indokolatlanul nagy a pályázati úton el nyerhető pén - A termé sze ttudo mányi és az in forma ti kai ismeretek leíró jelleggel történő taní - tása sokszor nélkü lözi az önmér sék letet, a túl sok fo ga - lom és té makör felszínes is - mer tetésével ezek a tárgyak lé nyegüket ve szítve be - ma golan dókká silá nyul nak, és teljesen célt té vesz te nek. zek aránya. Ugyanakkor a túlzott mér - tékű ver senyeztetés a forrásokért számos bizonytalanság és baj oko zója. Az oktatók munkaidejük je lentős há - nya dában pályázati és egyéb külső forrásokért versenyez nek, ahelyett, hogy a képzések fej lesz tésén és megfelelő mi nőségű ki szolgálásán fáradoznának. A pá lyá zatok sikere esetleges, miközben a pályázatké szí tés rengeteg időt és energiát emészt fel. A külső források megszerzésében si keres munkatársak ezeket az ös sze - geket sokkal inkább a magukénak, azaz tanszéki csoportjaik sa játjának tekintik, mintsem intézmé nyi bevéte - lének. Ezáltal romlik a pá lyázati tá - mo ga tások szakmai eredményessége, és az eredménycentri kussággal szemben a bevételcentrikusság dominál. Ennek közvetlen következmé nye a felsőoktatást is érintő pályázati rend - szerek rendkívül rossz költséghaté - kony sága. A fontolva haladás, a kiszámítha - tóságra való törekvés hamarabb hozza meg a kívánt eredményt, mint a sokszor ötletszerű változtatások végelát - hatatlan sorozata állítja a rektor. A Műegyetem jelenét a felsőoktatás fo lyamatai közvetlenül érintik: számos átalakítás kellős közepén va gyunk. Az úgy nevezett alapképzés (BSc-képzés) első évfolyamai fél év múlva vé geznek, a leg jobbak számára februárban indul a mes terképzés. Ez további két év tanulást jelent, amely nek végén korszerű és legalább az ed digi ötéves képzés színvonalának meg felelő tudással kell kikerülniük a hallgatóknak az intézményből. A műegyetemi képzés szempont jából a természettudományi tárgyak közép - iskolai oktatásának tervezett átalakítása kifejezetten hátrányos, a probléma - meg oldási készségek és a strukturált gondolkodás fej lesztését oly nagy mér - tékben támogató ma te matika és fizika tárgyak megőrzése, il let ve bővítése alapvető fontosságú. A termé sze ttudo - mányi és az informa ti kai ismeretek leíró jelleggel történő tanítása eddig is sok nehéz séget okozott a fizika- és informati - ka oktatás ban sorolja a rektor az egye - tem ha tás körén kívül eső gondokat. A baj szerinte az, hogy a leíró jellegű taní - tás sokszor nélkü lözi az önmér sék letet, a túl sok fogalom és té makör felszínes ismer tetésével ezek a tárgyak lé - nyegüket veszítve be ma golan dókká si - lányulnak, és teljesen célt tévesz te nek. Ezen a tervezett összevonás csak ront. A diákoknak pedig kedvet kellene csinálni a műszaki pályához, mert a mérnökök iránti igény változatlanul növekszik egyelőre lényegesen jobban, mint a fiatalok érdeklődése a pálya iránt. Ötvös Zoltán, Népszabadság, augusztus 7.

10 10 ECDL Online ECDL tanfolyam a NEXON-tól Az Eduwebbel kötött együtt - működésnek köszönhetően a hagyományos tanfolyamok - nál gyorsabban és olcsóbban sajá tít - hatják el az alapvető és haladó szin - tű informatikai ismereteket a nex - ONEDU e-learning oktatóköz pont - já nak hallgatói. Az ECDL tan anyaggal megszerezhető számító gépes tudás ma alapkövetelménynek számít a legtöbb munkakör betöl té séhez. Az Eduweb Multimédia Zrt. tan - anyaga lehetőséget ad, hogy a ta nu lók megszerezzék az operációs rendszerek, az irodai szoftverek és az in ternetes böngészők hatékony és ma gabiztos kezeléséhez szükséges tu dást. A NEXON akkreditált okta tá si központjában (nexonedu) a tanfolyam az interneten keresztül, e-lear ning képzés formájában is el vé gezhető. A humánügyviteli szolgáltató eddig elsősorban bérügy viteli és HR szoftvereinek kezelé sé vel kap csolatos tanfolyamokat szer vezett, de az e-learning képzési for ma iránti igények folyamatos növe kedését tapasztalva a vállalat vezetői a portfólió kiszélesítése mellett döntöttek. Az Eduweb Multimédia Zrt-vel kötött szerződés alapján a NEXON saját partnereinek jelentős kedvez ménnyel kínálja az ECDL tanany agot. A NEXON még ebben az évben szeretne legalább ezer ECDL tanfo - lyamot értékesíteni, terveit arra alapozva, hogy a vállalatok többsége már felismerte az informatikailag képzett munkaerő szükségességét. Az ilyen jel le gű képzések fontossá gát támasztja alá a Neumann János Számítógéptudo mányi Társaság ku ta tása is, mely sze rint egy munkavállaló számítógépfelhasználói isme re teinek fejlesztésével egy munkáltató átlagosan évente mintegy 126 ezer forintot takaríthat meg. Mivel a NEXON vezetősége hisz abban, hogy rohamosan nő az igény az e-learning képzések iránt, további part-nerkapcsolatokat kíván ki építeni olyan cégekkel, amelyek kor szerű e-learning tananyagokat fej lesztenek. A cég együttműködési le hetőséget ajánl olyan oktatási intéz ményeknek, melyek maguk nem ren delkeznek az e-learning tanfolya mok lebonyolításához szükséges in formatikai infrastruktúrával, de tanfolyamaikat e-learning tananyagok kal kívánják színesíteni azaz ke vert képzési kínálattal jelennének meg a piacon. Prim Online, július 22. TOP 10 a vizsgázók lélekszámhoz viszonyított aránya alapján június TOP 10 a vizsgázók száma alapján június

11 11 Helyesbítés Neumann-ablak máskép(p) A Mi Újság július augusztusi számának utolsó oldalán a legnagyobb örömömre megjelent a Neu - mann Miksa családi címert és a Neu - mann gyerekek házi totemálla tait (elnevezés tőlem) ábrázoló Róth Mik sa üvegablak (ráadásul nagyon jó minőségű képen!). Csak az alatta lévő szövegen akadtam fenn: Neumann János gyerekszobájából. Ez az ablak ugyanis sohasem volt a Vilmos csá szár út (ma Bajcsy Zsi linszky út) 62. számú házban, ahol a Neumann csa lád lakása és feltéte lezhetően Neu mann János gyerekszobája is volt. Kiderült, hogy a Mi Újság szerkesz - tősége az információt a Róth Miksa Múzeumban kapta. Nosza, le velet ír tam Fényi Tibor barátomnak, a gyűj temény igazgatójának, megkér dezve, honnan szerezték ezt az információt. Hamarosan meg is érkezett a válasz: Kedves Győző, a hibát a múzeum követte el, mi eddig úgy tudtuk, hogy az ablak a gyerekszobában volt és nem a lépcsőházban. Örülök neki, hogy tisztázódott a do - log. Mi nem a vélelmezett tolvajtól vá sároltunk, hanem már valószínűleg sokadik lépésben egy műtárgykeres - kedőtől. Az ablaknak (amiről nem tudták, hogy Neumannékhoz köze volt) számos tulajdonosa volt az el múlt években, s vélhetőleg ezek közül a leg utolsó adta el egy műtárgyke res - kedőnek s mi onnan vettük meg. Végül is az ablak jó helyre került, s most már a rá vonatkozó információ is pontosan fog szerepelni, amit kö - szönök. [...] Üdvözöl: Fényi Tibor Még csak ennyit tennék hozzá: az Eötvös úti Neumann-villa a 90-es évek óta máig üresen áll. Legutóbb a privatizálás után ismét állami tulajdonba került, az Informatikai és Hír közlési Minisztérium volt a tulajdo no sa. Mint a miniszter Neumann-tanács adója ban javasoltam, hogy legyen a villában egy Neumann János műveit, kéziratmásolatait stb. tároló archívum és állandó Neumann János kiállítás. A később készült új épületben, a kertben pedig egy szoft ver fej lesztő központ a számítástechnikában nagyon tehetséges általá nos iskolások és középiskolások ré s zére. Javaslatom sajnos eltűnt a mi - nisztérium irattemetőjében. Az épületet ma egy vagyonvédelmi cég őrzi. Kovács Gyôzô Elhunyt Horváth István, aranydiplomás villamosmérnök ( ) 70 éven át voltunk nagyon jó barátok. Az elektrotechnika iránti rajon - gás hozott bennünket össze és villa - mosmérnöknek készül tünk. Ám ez - után évekre elszakadtunk egymás tól. Egyszer, amikor Budapesti Műsza - ki Egyetem évnyitójára igyekeztem, hirtelen összeta lál koztam Bittyvel (ahogy én neveztem őt). Ettől kezdve 24 órából at voltunk együtt. Felváltva főztünk, s nagy ünnepeken együtt készítettünk tésztás bajai halászlét. Július végén meglátogattam a kór - házban és főztem neki egy halász lét. Ez volt utolsó közös ebé dünk. Bitty a rádió-, a hang-, majd a TV technikának volt a szerelmese és tu - dó ja. Mindig konstruált valamit. Legtöbbször rádiókat. Kitűnő érzéke volt az áram köri technikához. Egy nap a Rádiótechnikában olvasta, hogy Budapesten megindul a kísérleti TV adás. Addig nem nyugodott, amíg nem szerzett egy ka tód sugár - csövet, s fel nem fedezte, ho gyan lehet amatőr TV készüléket épí teni. Néhány hét múlva már nála néz tük az egyik első TV adást. Hamarosan alkalma adódott át - eveznie a számítástechnikába: az esztergomi Labor MIM elhatározta, hogy egy memóriagyárat létesít, és őt hívta meg igazgatónak. Bitty ezt a feladatot is tökéletesen meg oldotta. Megtalálta a memóriaelemek nyugati szállítóját. (IBM, Sie mens, ICL stb.); leszállították az em bar gó sza bályai szerint a köz ponti egységet, perifériákat, és a kismé re - tű memóriát, mi pedig ma gyar me - móriákkal a legnagyobb fel ada to kat is hibamentesen lefuttattuk. Ekkor jelentek meg a mikro szá mítógépek. Sebestyén János, az OMFB elnökhelyettese és Náray Zsolt, az SZKI főigazgatója azt a célt tűzte ki hogy az SZKI kezdjen el mikroszá - mítógépeket gyárt son. Kimentem Bittyhez Esztergomba, megnéztem a me móriagyárat, és meg állapodtunk, hogy nála fogjuk gyártani az M08X számítógépeket. A gyártás zökkenőmentesen mű kö - dött, sőt elkezdték az IBM PC-XT számítógépek gyártását is. Azután megnyíltak a hazai piacok, és a tőkeerős számítástechnikai cé gek termékei padlóra küldték a hazai számítógép-fejlesztést és -gyár tást. Bitty barátom is nyugdíjba ment, és az ORKI-ban szakértő-rend szer - gazdaként dolgozott, amíg a beteg - ség le nem döntötte a lábáról. Barátom, ez a nagyszerű mérnök - egyéniség, a hazai számítástechnika egyik ipari úttörője augusztus 5-én örökre itt hagyott bennünket. 75 éves volt. Kovács Gyôzô

12 12 Amitôl más a LEXINFO INFORMATIKAI SZAKNYELVI VIZSGA- RENDSZER Mi az a minimum, ami ah hoz kell, hogy eligazodjunk a mai világban? Tudjunk írni, olvasni? Számolni? Beszédet érteni, beszélni? Ezek szükséges, de nem elégséges fel tételek. Az informatikával is ba - rátságban kell lenni. Idegen nyelvet is fontos (lenne) ismerni. Az idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány nélkül ma már nem adható ki diploma a felsőoktatásban. Több felsőoktatási intézmény legalább középfokú C tí pu sú), gyakran szaknyelvi nyelv vizsgát ír elő. Ezért született meg a LEXINFO in - formatikai szaknyelvi vizsgarend - szer, amely Magyarországon az egyet - len akk reditált informatikai szak nye l- vi vizsga, angol és német nyelv ből. A kétnyelvű, három szintű, államilag elismert vizsga célja a gyakorlati informatikai szaknyelv tudásának mérése. Célcsoportjai informatikát, gaz dálko - dási ismereteket tanuló diá kok, főiskolai és egyetemi hallgatók, számítás - technikában dolgozó szak emberek, valamint általában az in for matika iránt érdeklődők. Mivel a vizsga szaknyelvi és a jelentkezők szá mára otthonos te - rület nyelvezetét hasz nálja, akár köny - nyebb is lehet, mint az azonos szintű ál talános nyelvvizsga. A vizsgán a nyelv tani ismereteket nem mérik. A vizsga különleges abban is, hogy a hallott szöveg értésének mé rése számítástechnikai laborban tör ténik, a közép- és felsőfokú szóbelin a bi zottság a jelölt előre elkészített Power- Point prezentációját is értékeli, valamint a vizsga labor és írásbeli részéhez díjmentes online próba vizs ga is rendel kezésre áll. A LEXINFO iránt növekvő érdeklődést mutatja, hogy országszerte már 7 vizsgahelyen tehető le. Mű köd te tője az LSI Informatikai Oktató központ Alapítvány. Varga György LSI Inf. Oktatóközpont Alapítvány A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelõs szerkesztõ: Alföldi István Szerkesztõ: Szedlmayer Bea NJSZT titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) fax: (1) honlap: Nyomda: Reprográf Kft. Lapunk havonta 2300 példányban je le nik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cé gek, vállalatok, intézmények) ke resztül a szakma csaknem minden képviselõ jé hez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális ese mé nyeirõl, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzé te szünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezek kel kapcsolatban kérjük, fordul jon tit kár ságunkhoz. Következõ lapzárta: 16.

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2008. február

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2008. február A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. január 24-i üléséről Területi szervezetek Tóth Ferenc alelnök részletesen beszámolt a területi szervezetek 2007. évi

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség 2009. március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés

Részletesebben

Az Alapszabályban foglaltak

Az Alapszabályban foglaltak A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az NJSZT 2006. évi rendes közgyûlésérõl Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2006. május 4-én megtartotta idei rendes közgyûlését a Neumann

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

40 éves az A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. december 4-i üléséről 1. AZ INFORMATIKATÖRTÉNETI MÚZEUM PROJEKT HELYZETE Aszegedi kihelyezett ülést meg -

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page 1 A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2010. október

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2010. október A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2010. szeptember 23-i üléséről Tehetséggondozás Az NJSZT tehetséggondozási programjáról és az elmúlt időszak diákversenyeinek

Részletesebben

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről Az alábbi határozatok születtek: 10/2011 (09.22) sz. határozat Az elnökség határozata értelmében

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A2013 első féléves munkaterv el -

A2013 első féléves munkaterv el - NEUMANN JÁNOS SZÁMTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2013. február Összefoglaló az elnökség 2013. január 23-i üléséről 2013. január 23-án megtartotta els ő munkaülését a 2012 decembe rében megválasztott

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről 1. Az Informatika-történeti Múzeum helyzete Az 1970-es évek közepén Kovács Győzőnek, az NJSZT akkori

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Megújult a Báthori utcai iroda

Megújult a Báthori utcai iroda A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2005. szeptember 22-i ülésérõl Megújult a Báthori utcai iroda 2005. március 29-én jelentõs változás történt az NJSZT életében.

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

2005. május. Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon. (Cikkünk a 8. oldalon)

2005. május. Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon. (Cikkünk a 8. oldalon) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon 12. Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI 2005) (Cikkünk a 8. oldalon)

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2012. május 17-én megtartotta idei éves közgyűlését a Neumann

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 18. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Európai bérek, magyar bérek. Szociálpolitika és foglalkoztatás

EURÓPAI FÜZETEK 18. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Európai bérek, magyar bérek. Szociálpolitika és foglalkoztatás EURÓPAI FÜZETEK 18. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Herczog László Dr. Tóth Gábor Európai bérek, magyar bérek Szociálpolitika és foglalkoztatás A Miniszterelnöki

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 25. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Hudák Annamária Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A magyar diplomák értéke az Európai Unióban Személyek szabad

Részletesebben