A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE"

Átírás

1 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Részletek a 2 3. oldalon 1 arany, 2 ezüst és 1 bronz az olimpiáról! Az egyiptomi Kairóban rendezett, augusztus 21-én lezárult Nemzetközi Informatikai Diákolim pia (IOI) rendkívüli magyar sikert hozott: a közép is ko lás ver - senyzőkből álló, négytagú csapat 1 arany-, 2 ezüst- és 1 bronz érmet szerzett. Ezzel az ered mén nyel az Euró-pai Unióban Lengyel ország mö gött a 2. helyezést ér tük el a pontver seny ben, és az éremtáblázaton egész Euró pá ban is csak Oroszország csa pata előzte meg a magyarokat. A Neumann János Számítógép-tudományi Társa ság ki - emelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, ezért külön öröm, hogy a tehetséges fiatalok és a rá termett fel készítő tanárok együttműködése ilyen rend kívüli eredményhez vezetett. Aranyérem: Eisen berger András (Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest) Ezüstérem: Szalkai Balázs (Lovassy László Gimnázium, Veszprém) és Danka Miklós András (Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest) Bronzérem: Danner Gábor (Ságvári Endre Gimnázium, Szeged) Részletek a 4. oldalon A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át Kertészné Gérecz Eszter, az Országgyűlés Hivatalának informatikai főosztályvezetője, az NJSZT szakértő-elbíráló testületének társelnöke. Gratulálunk! A tartalomból 2. Digitális Esélyegyenlőség Konferencia 2 3. oldal Informatikai diákversenyek 4 7. oldal Országos Java előadássorozat 8. oldal Tallózó 9. oldal ECDL 10. oldal

2 2 2. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia Budapest, Hotel Gellért, november 7. Az elmúlt évben, az első Digi - tá lis Esélyegyenlőség (DE!) konferencián, 2007 decem - beré ben nyílt először lehetőség arra, hogy a szakmai, társadalmi és politikai döntéshozók, szakértők a széles nyilvánosság előtt adjanak áttekintést az információs társadalom aktu - ális helyzetéről. Azóta sok minden történt már, azonban egy év elteltével is rengeteg még a tennivaló: soha nagyobb szük - ség nem volt még a szakma, a civil szféra és a politika összehangolt cselekvésére ahhoz, hogy hazánk a di gitális írástudók, az európai információs társadalom teljes értékű polgá - rainak gazdaságilag is versenyké pes országává váljon. A 2. DE! konferencia megrende - zésével most a Neumann János Szá - mítógép-tudományi Társaság (NJSZT) nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a téma jeles szakértőinek tol - má csolásával, az Európai Unió e-be - fogadás évének céljaival összhangban bemutassa az eddigi eredmé nye - ket: mit tett le az asztalra a szakma, mit a politika és a civil szer ve - zetek; konkrét, operatív javaslatot tegyen a további időszakra az informati - kai írástudás, illetve az életmi nő - séget javító informatikai eszközök kutatás-fejlesztése és népszerűsí - tése terén; teret adjon a témáról a szakértők és a közönség közötti párbeszédnek. A rendezvény konkrét példákon, megoldási lehetőségeken keresztül az NJSZT által már 2007 elején meghirdetett Digitális Esélyegyen - lőség program rendkívüli je len - tőségére és aktualitására mutat rá. A program a társadalom valamennyi tagja számára és érdekében az információkhoz egyenlő eséllyel történő hozzáférést, az ehhez szükséges alapvető ismeretek átadását, illetve ezzel párhuzamosan az ismeretszerzés iránti igény felkeltését tűzi ki célul. A konferencia programja meghí - vott előadókra épül és újabb, ak tu - ális áttekintést ad az információs társadalomról, az abban zajló technológiai, szociális, lélektani és életviteli folyamatokról és további teendők - ről, prioritásokról. Mindezen túl a DE! konferencia hivatott az EU céljaihoz kapcsolódó konkrét hazai programok, áttörési lehetőségek be - mutatására is. A tervek szerint a konferenciát ke - rekasztal-beszélgetés zárja, ahol kormányzati, vállalkozói és civil sze r - vezeti vezetők és a kö zönség in ter - aktív módon elemzik az elhangzottakat, illetve vetnek fel új té mákat. Az információs társadalom vívmá - nyainak és persze veszélyeinek tudatosítása révén a konferencia nagy mértékben hozzájárul az információs társadalom megerősödé sé hez, a döntéshozók befolyásolásá hoz, a civil társadalom tudatosabbá válá sához, mindezzel pedig az életmi nő ség, a munkaerőpiaci verseny képesség javításához. Fő témakörök e-befogadás digitális írástudás országos kép zé - si programok és az ÚMFT Wifi faluk, Digitális szolidaritás, Digitális Középiskola Az Európai Bizottság 2005-ben meghirdetett i2010 stratégiájának kon k- rét céljai közé tartozik az e-be fo ga - dás, vagyis a digitális esély egyenlő - ség megteremtése, ezzel az emberek életminőségének javítása. A digitális írástudók ugyanis képesek lesznek az e-kormányzati, banki, kereske delmi, egészségügyi, illetve egyéb in - ter netes szolgáltatások haté kony igénybe vételére. Ezen túlme nően a digitális írástudás terjesztése egyéb - ként is kulcsfontosságú mind a munkaerőpiac, mind az ICT kuta tásfejlesztés szempontjából. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság (EB) elnöke 2007 februári be szédében megállapította, hogy a di gi tális írástudás a gazdasági ver - seny képesség egyik legfontosabb záloga mind az egyes emberek, mind a kö zösségek tekintetében, és hogy az alap vető ismeretekkel nem rendel kezők számára fennáll a társadalmi margi na lizálódás veszélye. Éppen ezért a leg utóbbi, 2008 tava - szán az Európai tanács ülésén el - hang zott beszédében újfent hangsúlyozta a számítógép-használati is - me retek terjesztésének fontosságát, összehan golt nemzet kö zi és nemzeti prog ramok működ te tését. Az egyik ilyen program a világon több mint 8 millió vizsgázót számláló Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL), amelynek sikeréről az elmúlt évek során számos, az EB által támogatott kiadvány köztük a 2007 decemberében a lisz - szaboni konferenciára kiadott be - szá moló szólt már. Az Európai Bi zottság és az ECDL Ala pítvány megállapodása értelmében mostantól valamennyi nemzeti ECDL Iroda is használhatja a Bi zottság információs társadalomról szóló i2010 stra tégiai programjának lo gó - ját. Ezzel az EB elismeri azt, hogy az ECDL, mint a digitális írás tudás nemzetközi programja, nagyban hozzájárul az i2010 céljainak megvalósulásához: ahhoz, hogy Európa versenyképes tu dás-alapú gazdasági és társadalmi egy séggé váljon. Az NJSZT, mint az ECDL prog - ram magyarországi felelőse tehát Digitális Esélyegyenlőség (DE!) programjával amelynek az ECDL csupán egy, azonban kiemelt fontos - ságú része, támogatja az Európai Bizottság i2010 stratégiáját és tevő - legesen járul hozzá a digitális írástudók versenyképes európai társa - dalmának létrejöttéhez. Teszi mind - ezt annak tudatában, hogy a digitális írástudás terjesztése gazdasági, társadalmi és politikai szempontból egyaránt fontos, és mindannyiunk szá - má ra sürgető feladat, hiszen Ma gyarország a számítógép-, illetve in ternet-

3 3 használók számát tekintve még mindig alulmúlja az EU-27 átlagát. Máig (2008. augusztus) hazánkban több mint 320 ezren tettek ECDLvizsgát. Ez a szám nem kevés, azonban a jól végzett munka örömét ak - kor érezhetjük majd igazán, ha a bi - zonyítványt szerzettek száma eléri a ezret, illetve amikor elmondhatjuk, hogy különféle internet-hasz - nálói oktatási programok eredmé - nye képpen a lakosság legalább 30%-a ismeri és használja rendszeresen a világhálót. A cél rövid időn belül teljesíthető, azonban ehhez minden - képpen és haladéktalanul összehan - golt munkára, a szakmai a civil szer - ve zetek és a politika összefogására van szükség. A témakörben elhangzó előadások a wifi falukról, az információs társadalom kultúrájáról és a di gi - tális is kolákról mind ezen összefogás szükségessé gé nek felismerésén alapszanak, és a fent említett célokat szolgálják. evita beágyazott informatikai rendszerekre épülő, életminőség-javító eszközök (evita Nemzeti Technológiai Platform) A társadalom elöregedése, vagyis az időskorúak arányának növekedése a népességen belül komoly fejtörést okoz mindenhol a világon. Az idős - korúak ellátása, gondozása, szükség esetén felügyelete és ápolása növek - vő terhet jelent nemcsak rokonaik és barátaik, hanem az egész társadalom számára. A keresők és az eltartottak (az iskoláskorúak mellett a nyugdíjaskorúak, a fogyatékkal élők, a kró - nikus betegek, a tartósan munka kép - telenek, a munkanélküliek stb. is ide tartoznak!) arányának felbillenése miatt az egészségügyi és szociális ellátórendszerek fenntartható finanszírozása kérdésessé vált. Az infokommunikációs technoló - giák alkalmazása segíthet az előre lát ható problémák jelentős részé - nek megoldásában. Ehhez azonban szé les körben elfogadott straté gi á - ra, fej lesztési programokra és min - denek előtt együttműködésre van szükség. Az Európai Unió több tagországa már 2003 óta szorgalmazza, hogy in - duljon ún. közös program az ambiens (infokommunikációs) rendsze - rekkel segített életvitel témaköré - ben; erre az Európai Szerződés 169. cikkelye lehetőséget ad. Több éves előkészítés után, várhatóan el - ső negyedévében elindul az AAL Közös Program (angolul: Ambient Assisted Living Joint Programme, röviden: AAL JP). Magyarország az AAL Egyesület (AAL Association) alapító tagjaként részt vesz a prog - ramban. Ahhoz, hogy az infokommunikációs technológiák életviteli alkal ma - zá saiban, illetve az AAL Közös Prog - ramban rejlő lehetőségeket ki tudjuk használni, nálunk is nemzeti stra té - giára és programokra van szükség. Ezt felismerve hoztuk létre 2005-ben az NJSZT Beágyazott és Ambiens Rend szerek Innovációs Műhelyét (BeAm-IM), 2006-ban pe dig javaslatot dolgoztunk ki az evita Nemzeti Programra nyarán megbí zást kaptunk a GKM-től az evita Nem zeti Programot megalapozó háttértanulmány megírására szep tem berében létrejött az evita Ös szefogás, majd novemberben megalakult az evita Nemzeti Tech - noló giai Platform az NJSZT veze - té sével. A év kiemelkedő nemzet kö zi eseménye volt az AAL Közös Program európai nyitó rendezvénye áp ri lis 3 5. között, evita 2008 Kon ferencia és Szakkiállítás címmel Buda pes ten, az Európa Kongresszusi Köz pontban. A 2. DE konferencia programja Csepeli György Az információs társadalom kultúrája Drajkó László Iparági összefogás a versenyképesség növeléséért a TITAN program Gáspár Mátyás A digitális szolidaritás hálózata Hanák Péter evita és a műszaki haladás Honti Pál Játékok az oktatásban egy fős esettanulmány Kalmár István Határon túli magyarok és a Digitális Esélyegyenlőség Nyírő András Wifi falu: tanulságok, tapasztalatok Péterné Czakó Edit Digitális Középiskola, mint esélyteremtés Z. Karvalics László Digitális praetoriánusok vagy az ipari korszak túszai? (Állami gondozottak a tudás-központú világban) A tervezett program szerint a konferenciát kerekasztal-beszélgetés zárja, ahol kormányzati, vállalkozói és civil szervezeti vezetők és a közönség interaktív módon elemzik az elhangzottakat, illetve vetnek fel új témákat. A konferencia a résztvevők számára ingyenes, azonban feltétlenül regisztrálni kell a oldalon. Az előadások interneten is követhetők lesznek.

4 4 Verseny futás Beszámoló a évi Nemzetközi Informatikai Diákolimpiákról (folytatás az 1. oldalról) Szakmai értékelés Eredményünk a tavalyinál sokkal jobb lett, a húsz olimpia közül az éremtáblázaton az eddigi második legjobb helye zést értük el, az Európai Uniós or szá gok közül csak Lengyelország előzött meg. A jó eredmény abból a szempontból is bíztató, hogy két versenyzőnk még jövőre is tagja lehet az olimpiai csapatnak, s megfelelő fejlődés ese - tén még sikeresebbek lehetnek. Ezt Sikeres olimpiai csapatunk (balról jobbra):danner Gábor, Szalkai Balázs, Eisenberger András, Danka Miklós András az esélyt némileg csökkenti az a jel - lemző tünet, hogy az iskolák a na - gyon tehetséges diákjaikat 5 6 OKTV-n is indítják, s szinte mindenhol a döntőbe ju tást várják el tő lük. Sok sikereseb ben sze replő or szág példája azt mutatja, hogy az ered mé - nyes sze repléshez kor sze rű te het - séggondozó rendszer re van szükség. En n ek alapja ma is létezik, a Ne mes Tihamér OKSZTV és az Informatika OKTV. Erre épül a két éve indított Neumann János Tehet séggondozó Program, amely regio ná lis szinten ter veink szerint idén is 400, országos szinten pedig 60 tehetséges di - ák fel készítéséről szól, havi 1 1 fog - la lko zás sal. A nem zetközi ta pasz ta - latok a lap ján erre épül egy in ter - netes te het séggondozó program a legjobb tanulónak, akik nagy eséllyel pályáz hat nak az olim piai csapatba ke rü lés re. Ehhez a prog - ramhoz az NJSZT előállította a tan - anyagot, amelyet ingyen ad segédkönyv formájában a résztvevőknek. Alapvető gond azonban, hogy sem re gi o nális, sem helyi szinten nem meg oldott az ilyen tehetséggondozó szakkörök indítása. A fős diákolimpiai válo ga - tó versenyt is egy felkészítéshez kap - csoljuk, amelyen 6 versenyzőt vá - lasz tunk ki. A verseny után követ - kezik az olim pikonok felkészítése, majd újabb versenyekkel kivá laszt - juk a végleges, négy fős olim piai csapatot. Ezután kerül sor az intenzív felkészülésre, amelyre így to váb - bi 1 2 hónap áll rendelke zé sünkre. Ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres legyen továbbra is szükségünk van az Oktatási Minisztérium támoga tá sára, ahogyan arra a korábbi években többször is volt példa. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tehetséggon do zási prog ramját az LSI Infor ma tikai Okta - tóközpont Alapítvány is támogatja július 6 15 között Drezdában lezajlott a 15. Közép-európai Infor - ma tikai Diákolimpia (CEOI) is. Csapatunk idei eredménye Bronzérem Danka Miklós András Fazekas Mihály Gimnázium, Buda - pest; és Danner Gábor Ságvári Endre Gim názium, Szeged; 26. Turi Zsolt Neumann János Szakközépiskola, Buda pest; 30. Mészáros András Révai Miklós Gimnázium, Győr Dr. Horváth Gyula, Dr. Zsakó László NJSZT Tehetséggondozási Szakosztály Informatikai Diákolimpiák 2009-ben 16. Közép-Európai Informatikai Di ákolimpia, Marosvásárhely, Ro mánia 21. Nemzet közi Informatikai Di ák olimpia, Bulgária. TITAN: A magyar gazdaság versenyképes sé gének hosszú távú javítása Amagyar gazdaság verseny - képességének hosszú távú ja vítása érdekében kezde - mé nyezte a TITAN (Tréning-keret- prog ram az Információs Társadalom Al kalmazkodóképességének Növe lé - sé re) felnőttképzési informatikai prog - ramot a Microsoft Magyaror szág és egy új, iparági-civil-érdek kép vi se leti partnerség, a Magyar EU- fej lesztési Igazgatótanács (MEFIT) is, amelynek az NJSZT is tagja. A program szükségességéről, lét rehozásának jelenlegi körül mé nyei ről Draj kó László, a MEFIT el nöke nyilatkozott a Gazdasági Tü körkép Maga zin augusztus szeptemberi számában. Drajkó László elmondta: a program azért is rendkívül időszerű, mert miközben a ma gyar gazdaság és az üzleti élet a magyar felsőoktatásból kikerülő pá lyakezdők tudásszintjével na gyon elégedett, és európai elfoga dottsá guk is rendkívül jó (csak az írek és az osztrákok vannak előttünk), ad dig az élethosszig tartó ta nulásban kö zel sem vagyunk élenjárók: e té ren csak Románia, Gö rög ország és Bulgária van mögöttünk. Éppen ezért a TITAN egyik célja, Eu rópai Uniós források segítségével hogy éves szinten mint - egy 200 ezer em berhez jussanak el a felhasználói kép zések. A képzések sorába kiválóan illesz - kedik a hálóra magyar, illetve az NJSZT másik programja, az egynapos e-ügyintézés képzés, nem be szél ve az ECDL-ről, amely a TITAN programok kívánatos továbblépési lehetősége. A digitális írástudás terjesztésével foglalkozó DIG-IT-ALL munkacsoportban Társaságunk is tevőlegesen részt vesz, az egymásra épülő, mo dul - rendszerű képzések temati ká já nak, minőségbiztosításának, európai normákhoz való megfelelőségük ki alakításában.

5 5 A verseny meghirdetője: Neu - mann János Számítógép-tudo mányi Társaság. A verseny címe: Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Ver seny A résztvevő tanulók évfolyamai 1. korcsoport: 3 4. osztály 2. korcsoport: 5 6. osztály 3. korcsoport: 7 8. osztály 4. korcsoport: osztály A verseny lebonyolításának tapasztalatai, a verseny céljának megvalósítása A Logo OSZTV 1998 óta létezik, a ver seny zők száma az elmúlt 6 évben 600-ról 3400-ra nőtt. Az idei verseny létszámát jelentő - sen csök ken tette, hogy az Oktatási közlönyben a verseny meghirdetése csak az 1. forduló lebonyolítása után jelent meg. A Logo versenyen részt vevő isko - lák döntő többsége általános iskola, vagy hat- illetve nyolcosztályos gimnázium. A versenyzők 90%-a 3 8. osztályos tanuló. (A maradék 10% gim náziumba jár.) Ez a statisztikai adat elsősorban az általános iskolai informatikaoktatást, és a tehet séggondozást minősíti. Magyarországon az iskolák száma 5000 feletti, amelyeknek 5%-a sem vesz részt rendszeresen a Logo verse - nyen: ez elég elszomorító arány. Ez a lényegében stabil versenyző kör ráadásul igen nagy területi egye net - lenségeket takar. Nézzük meg er ről az elmúlt öt év nevező iskoláinak számát a fővárosban és me gyén ként! Amit a táblázatból láthatunk: a Bu da - pest utáni hat megye kiemelkedő az informatika oktatásában. Ha a lélek - szám arányokat is megvizsgáljuk, akkor Heves és Zala megye helye igen elő - kelő. Fontos tapasztalat, hogy a verse nyen indulók számának, illetve a ver senyen való eredményességnek sem mi köze a megyék gazdasági fejlett sé géhez. A 2007/2008-as tanévbeli Logo OSZTV Mindegyik kategória résztvevőire, illetve döntőseire jellemző, hogy Budapest kb. 20%-os arányt kép visel, ami az iskolarendszerbeli súlyá hoz képest nagyon alacsony. Ugyancsak megfigyelhető, hogy az informatika oktatására sokat adó ki - sebb városok (pl. Kazincbarcika, Sá rospatak, Tata, Gyöngyös, Kisújszál lás, Vác, Lenti) jóval többet teljesí te nek, mint a náluk időnként többször na - gyobb lélekgszámú nagyváro sok. Kü - lön kiemelendő néhány kiste le pü lés: Felsődobszának például ed dig több országos döntőse volt, mint Mis - kolcnak. A versenyen induló iskolák kb. háromnegyede általános iskola, ami a korosztály iskolaaránya alapján elfogadható. Sokkal aggasztóbb a falusi általános iskolák eleve kis száma (10 15%). Ez azt jelenti, hogy az in formatikai tehetséggondozás lénye gében a városok kiváltsága, falusi iskolában tanuló gyerekeknek szinte esélyük sincs bekerülni ebbe a körbe. A Nemes Tihamér versennyel szemben itt már a döntőben körülbelül tizenöt százalékos a lányok aránya. A 2. korcsoport a verseny legnépesebb kategóriája, mind az indulók, mind a döntőbe jutók számát tekintve. Idén a tavalyinál ne hezebb döntőt rendeztünk, ami a pont számok nagyobb szóródását ered mé nyezte. Ebben a kor csoportban je lentős volt a vidéki is ko lák túlsúlya, amelyek között is jelentős szá mú kistelepülés volt (Levelek, Bá bolna, Buj, Fegy ver - nek, Bá ta, Vasszé csény, Vál). Ki emel - kedő néhány kisvá ros döntőbe jutási aránya is: az első öt között van Kisúj - szállás, Nagyatád és Lenti. Mindez arra utal, hogy ahol van szín vonalas a tanulók korosztályának megfelelő oktatás, ott nagyon szép eredményeket lehet elérni; és ehhez csupán néhány lelkes tanárra és az is ko lavezetés megfelelő támogatására van szükség. Jellemző volt a 3. korcsoportra a vi - déki elsősorban megyeszékhelyek ről vagy nagyobb városokból jött tanu - lók túlsúlya. A döntőbe körülbelül ugyan azokból az iskolákból jutottak be Megye Budapest Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Győr-Moson-Sopron Zala Hajdú-Bihar Heves tanulók, mint a korábbi években, ami a közoktatás ilyen szem pontú stabilitására utal. Idén kö zülük nagyobb súllyal szerepeltek a hajdúböszörmé nyi, illet - ve a szent endrei tanulók. A 4. korcsoport az, amelynél már a Logo tanulása nem jellemző, néhány éve mégis elindítottuk ezt a kategóriát az iskolák igényei alapján. Arányában természetesen jóval kisebb a másik há rom kategóriánál, de aki részben ma rad a Logo nyelv használatánál, annak szín vonalas versenylehetőséget biztosít. A verseny nehézsége, a feladatai meg oldá sához szükséges tudás jól össze mérhető a Nemes Tihamér OKSZTV- vel. Jel lemző emiatt, hogy a döntősök je lentős része mindkét versenyen be jutott a döntőbe. E korcsoportban volt legszorosabb a verseny, emiatt jövőre itt a fel adato kat nehezebbé kell tenni.

6 6 A verseny végeredménye a 2. korcsoportban 1. Horváth Patrik, Kertvárosi Álta - lános Iskola, Zalaegerszeg; 2. Szász Márton, Általános Iskola, Bábolna; 3. Somogyi Róbert, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Levelek; Csutorás Robin, Pásztorvölgyi Általános Is - ko la és Gimnázium, Eger; 5. Pintér Richárd, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő; 6. Juhász Zoltán, Kossuth Lajos Általános Iskola, Veszprém; 7. Fenyős Fanni, DE Kossuth Lajos Általános Isko - lája, Debrecen; 8. Almási Péter, Arany János Gyakorló Általános Is - kola, Debrecen; 9. Tállai István, Arany János Általános Iskola, Lenti; 10. Borsik Gábor, Arany János Álta - lános Iskola, Gyöngyös; Elekes Márton, Lágymányosi Általános Iskola, Budapest. A verseny végeredménye a 3. korcsoportban 1. Erdős Gergely, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa; Weisz Gellért, Fazekas Mihály Gimnázi - um, Budapest; 3. Bakos Balázs, Bókay Árpád Általános Iskola, Bu dapest; Manninger Mátyás, Juhász Gyula Általános Iskola, Vác; Lipták Bence, Károlyi István 12 évfolya mos Gimnázium, Budapest; 6. Leitereg András, Barcsay Jenő Általános Iskola, Szentendre; Németh Márton, Veres Péter Gimnázium, Budapest; Palasik Róbert, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest; Dankovics Viktor, Veres Péter Gimnázium, Budapest; 10. Karádi Dániel Tamás, Janus Pannonius Gimnázium, Pécs. A verseny végeredménye a 4. korcsoportban 1. Éles András, Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen; Kiss Judit, Bárdos László Gimnázium, Tata - bánya; Erdélyi Soma, Széchenyi István Gimnázium, Sopron; Henczi Tamás, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg; Pálinkás István, Gép - ipari és Számítástechnikai Szki, Békéscsaba, Weisz Ágoston, Faze - kas Mihály Gimnázium, Budapest; 7. Ali Dávid, III. Béla Gimnázium, Baja; Kiss László, Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak; 9. Süveges Tamás, Neumann János Szakközép - iskola, Budapest; Sebők Márton, Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc; Kis-Pál Tamás, Kisfaludy Károly Gimnázium, Mohács. Zsakó László Logo OSzTV OVB A verseny meghirdetője a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság A 2007/2008-as tanévbeli Nemes Tihamér OKSZTV A résztvevő tanulók évfolyamai 1. korcsoport: 5 8. osztály (programozás kategória) 2. korcsoport: osztály (programozás, illetve alkalmazás kategória) A verseny lebonyolításának tapasztalatai, a verseny céljának megvalósítása Megye Budapest Pest Hajdú-Bihar B.A.Z Győr-Moson- Sopron sz. táblázat Megye Budapest Pest Hajdú-Bihar Bács Kiskun Győr-Moson-Sopron sz. táblázat A Nemes Tihamér OKSZTV 1985 óta létezik. A versenyen részt vevő iskolák döntő többsége középiskola, a versenyzők 90%-a osztályos tanuló. (A maradék 10% jelentős ré - sze is 6-, ill. 8-osztályos gimná zium - ba jár.) Emiatt az alábbiak elsősorban a középiskolai informatika ok - tatást, tehetséggondozást minősítik. Hazánkban a középiskolák száma 1000 feletti; ezeknek körülbelül ne - gyede vesz részt rendszeresen a Ne - mes Tihamér versenyen, ami jelentős szám a tanulmányi versenyek kö ré - ben. A részt vevő iskolák száma hoszszú időn keresztül 300 és 400 között ingadozott. Ez a lényegében stabil versenyző - kör azonban igen nagy területi egye - netlenségeket takar. Nézzük meg er ről az elmúlt öt év nevező iskoláinak számát megyén - ként a progra mo zási kategóriában Amit az 1. sz. táblázat-ból látha tunk: a Bu dapest utáni négy megye ki emel - ke dő az informatika oktatá sá ban. Ha a lakosságarányokat is meg vizsgál - juk, akkor Budapest csak a közép me Összes iskola Általános iskolák Falvak sz. táblázat zőny alján helyezkedik el, ha pe dig az iskolák számát nézzük, akkor bi zony a gyen ge kategóriába so rolható. Ugyanez (2. sz ábra) az alkalmazói kategóriá ban még inkább vidéki túlsúlyt mutat. Újabb érdekes képet mutat (l. 3. sz. ábra), ha összehasonlítjuk az ösz - szes részt vevő iskola számát a tisz - tán általános is kolák számával, vala - mint a falusi ál ta lános iskolák szá - má val a prog ra mozási kategóriban: A táblázatból egyértelműen látszik, hogy az elmúlt 5 évben hatá ro - zottan csökkent az általános isko lák száma, bár ezt a számot kicsit szé píti az, hogy egyes általános is ko lák gimnáziumi osztályt is indítottak, és így kikerültek ebből a kate góriából. Sokkal aggasztóbb a falusi álta lá - nos iskolák eleve kis száma és annak

7 7 to vábbi jelentős csökkenése. Ez azt je lenti, hogy az informatikai tehetséggondozás lényegében a városok ki váltsága, falusi iskolában tanuló gye rekek számára szinte reménytelen bekerülni ebbe a körbe. Az idei verseny jellemzője volt, hogy a 7-8. osztályos kiemelkedő tu - dású versenyzők a korábbiaknál jobban a mezőny fölé nőttek. Az 1. kategóriában a döntőben pl. 5 ve rsenyző ért el maximális pontot. (A sorrend megállapításában az előző fordulóban szerzett pontszám 25%-a is szerepet kapott, de emellett is 4 győztest kellett hirdetni.) Ez azt je lenti, hogy a kiemelkedő tehetségek elszakadtak a jó tehetségektől is. A 2. korcsoportban a verseny sok - kal kiegyensúlyozottabb volt, azo - nos pontszámot nagyon kevesen értek el, így holtversenyt minimális számú helyen kellett hirdetni. Ennek oka, hogy a középiskolai felkészítés ebben a korosztályban már alapo - sabb, a tanulók tudása az ismeretek körében egységesebb. (A másik kor - osztálybeli nagy különbséget az okozta, hogy egyes feladattípusok - kal némely iskolában foglalkoztak, másokban pedig nem.) Jellemző volt erre a korcsoportra a vidéki elsősorban megyeszékhe - lyek ről vagy nagyobb városokból jött tanulók túlsúlya. A döntőbe kb. ugyanazokból az iskolákból jutottak be tanulók, mint a korábbi években, ami a közoktatás ilyen szempontú stabilitására utal. Kiemelendő, hogy a 2. kor csoport alkalmazói kategóriájá ban je lentős számban megjelentek a lányok is. A verseny végeredménye 1. korcsoport 1. Kővágó Zoltán, Szent István Gim - názium, Budapest, Kovács Gábor Ferenc, Árpád Gimnázium, Tata - bánya, Tilk Bence, Balassi Bá lint, Általános Iskola, Eger; Adrián Patrik, Fazekas Mihály Gimnázium, Debre - cen; 5. Erdős Gergely, Batthyá ny La - jos Gimnázium, Nagykanizsa; Marus - sy Kristóf, Szent István Gimná zium, Budapest; 7. Weisz Gellért, Faze kas Mihály Gimnázium, Budapest, Szen - czi Zoltán, Fazekas Mihály Gimná - zium, Budapest; 9. Major Attila, Radnóti Miklós Gimnázium, Sze - ged; 10. Man ninger Mátyás, Juhász Gyula Általános Iskola, Vác. a 2. korcsoportban programozás kategória 1. Turi Zsolt, Neumann János Szak - középiskola, Bu da pest; 2. Éles András, Fazekas Mihály Gimnázi - um, Debrecen; 3. Wagner Zsolt, Fa - zekas Mihály Gimnázium, Buda - pest; 4. Hu nyady Márton, Bencés Gimnázium, Pan nonhalma; 5. Dan - kovics Attila, Ve res Péter Gimná zi - um, Budapest, és Rutai Richárd, 7. Hevele István, Orbán Balázs Gim - názium, Székelyudvarhely; 8. Mig - lesz Dániel, Bárdos László Gim ná - zium, Tatabánya; Papp Pál András, Szent István Gimnázium, Budapest; 10. Ács Kurucz Gábor, Révai Mik - lós Gimnázium, Győr; Mezei Zsolt, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely. 2. korcsoport alkalmazás kategória 1. Várkonyi Zsombor, Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger; 2. Pálinkás István, Gépészeti és Számítástechnikai Szakközép is kola, Békéscsaba; 3. Kiss Balázs, Ka - nizsai Dorottya Gimnázium, Szom - bathely; 4. Hunyady Márton, Ben cés Gimnázium, Pannonhalma; 5. Mester Beáta, Ady Endre Gimnázium és Szakközép is ko la, Nagy atád; Fiam Csilla, Surányi Endre Szakképző Iskola, Kazincbar cika; Ali Dávid, III. Béla Gimnázium, Baja; 8. Csuka Barna, Ady Endre Gimnázium és Szaki, Nagyatád; 9. Holló András, Neumann János Kö zép iskola és Kollégium, Eger; Stein Dániel Szent István Gimnázium, Budapest. OKTV programozás kategória 1. Szalkai Balázs, Lovassy László Gimnázium, Veszprém; 2. Nagy Ger gely Gábor, Fazekas Mihály Gim názium, Budapest; 3. Danka Mik lós András, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest; 4. Eisenberger András, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest; 5. Hadházi Dániel, Neu - mann János Kö zépiskola és Kollé - gium, Eger; 6. Korándi Dániel, Fa - zekas Mihály Gimnázium Budapest; 7. Badics Alex, Eötvös József Gim - názium, Tata; 8. Szárnyas Gábor, Bo - lyai János Gya kor ló Általános Iskola és Gimnázium, Szombat hely; 9. Mé - száros András, Révai Miklós Gimná - zium., Győr; 10. Szebeni Szilveszter, Illyés Gyula Gimnázium és Szakkö - zép is ko la, Budaörs; 11. Pósfai Ger - gely, Ságvári Endre Gimnázium, Szeged; 12. Danner Gábor, Ságvári Endre Gimnázium, Szeged; 13. Gévay Gábor, Ságvári Endre Gim - názium, Szeged; 14. Halász Gábor, Boron kay György Műszaki Szakkö - zép is ko la,vác; 15. Korom-Vellás Judit Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged. OKTV alkalmazás kategória 1. Darvas Dániel, Szent István Gimnázium, Budapest; 2. Nagy Dávid, Te le ki Blanka Gimnázium, Székes - fehér vár; 3. Varga László, Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen; 4. Danka Miklós András, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest; 5. Szincsák Tamás, Mechwart And - rás Gépipari és Informatikai Szak - középiskola, Debrecen; 6. Englert Péter, Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg; 7. Zsják Soma, Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc; 8. Koczka Tamás, Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös; 9. Véges Márton, Fazekas Mihály Gimnázi - um, Budapest; 10. Elek Réka, Neu - mann János Közép iskola és Kollé - gium, Eger; 11. Rutkai András, Leö - vey Klára Gimnázium, Budapest; 12. Megyesi Dániel, Ságvári Endre Gimnázium, Szeged; 13. Jurányi Zsolt, Kispesti Deák Ferenc Gimná zium, Buda pest, 14. Cserép Máté, Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest; 15. Tekán Dávid, Péterfy Sándor Evan - gélikus Iskola központ, Győr. Zsakó László Nemes Tihamér OKSZTV OVB

8 8 Rendezvény -soroló Tájékoztató az ECDL vizsgamodulok beszámításáról az OKJ-s szakképesítési tanulmányokba Több jelentős változást, a szakkép - zési rendszer megreformálását hozza az elkövetkezendő időszak - hangzott el az Országos Szakképzési Tanév - nyi tón augusztus 28-án, ahol töb bek között Szűcs Erika, szociális és munkaügyi miniszter, Nagy László, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttkép - zési Intézet (NSZFI) főigazgatója, illetve Modláné Görgényi Ildikó, az NSZFI főigazgató-helyettese tájé - koz tatták az aktualitásokról és tervekről az ország szakképző intézmé - nyeinek vezetőit. Az értekezleten elhangzott az is, hogy a szakképzési törvény lehetővé teszi az előzetesen megszerzett tudás beszámítását az OKJ-s szakképzések során. Az ECDL ilyen módon való elismerhetőségéről az NSZFI és az NJSZT közös tájékoztatót adott ki: A kompetenciaalapú, moduláris fel - építésű szakmai és vizsgaköve tel mé - nyek, valamint központi progra mok tartalmazzák az adott szak ké pe sítés munkaterületén végzendő fel ada tok ellátásához szükséges ECDL (Euró pai Számítógép-használói Jo g o sít vány) modulokat, amelyek az Eu ró pai Unió által támogatott, eu rópai számítógéphasználói jogo sít vány megszerzéséhez is szüksé gesek. A kompetenciaalapú, moduláris felépítésű szakmai és vizsgakö ve tel - mények miniszteri rendeletben tör - tént kiadását, valamint a központi programok jóváhagyásáról szóló közlemények megjelentetését köve tően a Nemzeti Szakképzési és Fel nőtt - képzési Intézet és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság kö - zött létrejött együttműködési megállapodás alapján mód nyílik a ko - rábban megszerzett ECDL vizsga - moduloknak a szakképesítés meg - szerzésére irányuló tanulmányokba történő beszámítására. Felhívjuk a szakképzést folytató in - tézmények tanulóinak és igazga tói - nak figyelmét, hogy éljenek ezzel a le hetőséggel. A szakképzést folytató intézményekben tanulók a be szá - mítás iránti kérelmet az ECDL vizsga - modulok teljesítésének igazolásával együtt a szakképzést folytató intéz - mény vezetőjéhez nyújtsák be, aki dönt a beszámítás mértékéről. Országos Java előadás-sorozat Szeretettel meghívjuk a Neumann János Számítógép-tudományi Tár saság és a Sun Microsystems Kft. közös szervezésében megrendezésre kerülő országos Java előadás-soro zat soron következő előadásaira. Helyszínek és időpontok Széchenyi István Egyetem, VIP terem Győr, Egyetem tér :00 18:00 Nyugat- Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Szombathely, Károlyi Gáspár tér :30 17:30 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szeged, Párizsi körút október :00 18:00 Az előadások tervezett témái Nyílt technológiák a Suntól; Desktop alkalmazások a Netbeans 6.0-val; Visual Mobile Gaming; JavaFX; SunSPOT: Small, Programm able Object Technology Részvétel mindegyik előadás ese té ben díjmentes, ám előzetes regisztrációt kérünk a címre. Szükséges adatok: név; fog lal kozás; munkahely neve, címe; és az előadás megne ve zése, amelyiken részt kíván venni. Szeretettel várunk minden kedves ér deklődőt! Tóth Ferenc

9 9 Tallózó...ha az oktatógárda a bevételek előteremtésével van elfoglalva... Kódoltak a váratlan nehézségek! Aképzés mi nő sé gé nek rovására megy, ha az okta tógárda a bevé - telek előte rem té sével van el fog - lal va. A nem minden rész letében át gon dolt refor mok rendre váratlan ne héz sé ge - ket okoznak, ezért módosít gat juk őket, és máris oda a követke ze tesség formál véleményt a felső ok tatás átalakításáról Péceli Gábor, az NJSZT elnöke, aki augusztus elejétől a Buda pesti Mű szaki és Gazdaság tudományi Egye tem (BME) rektora. Sokak minden bizonnyal jó szán - dékú igyekezete övezi a hazai fel ső - oktatást, en nek ellenére rengeteg ne - hézséggel küsz ködünk. A problémák gyökerei számosak, de a legsúlyosabb talán a következetesség és a kiszámít - hatóság hiánya véli Péceli Gábor, aki egy éve le velező tagként a Magyar Tudomá nyos Akadémiát is erősíti. A kiszámít ható ság szerinte egyrészt vala miféle stabilitás tudatos fenntartásával te remt hető meg, vagy pedig azzal, hogy elő re tételesen feltárjuk, mi lesz a kö vet kezménye a változtatásnak. Ez utóbbi ra a reformok esetében is nagy szük ség lenne. A hatástanulmányok el készítése sok időt és nagy szakértelmet igényel, így aztán gya korta elma rad. A stabilitás biztosítása, azaz a már bevált dolgok megőrzése és fokozatos fejlesz tése a politika szá mára nem igazán hálás, sőt például az intézményi integráció, a kreditrend szer és a bolognai fo lyamat esetében nyilvánvalóan nem is vállalható. Ma radnak a reformok és a kiszámítha tó ság hiányában az egyik napról a másikra élés teszi hozzá. Műegyetemi tapasztalatai alapján Péceli professzor állítja: a felsőoktatás tartósan kedvezőtlen és gyakran kritizált helyze tének kialakulásában az intézmények többcsatornás finanszí - rozási rendszerének is alapvető szerepe van. A gyakorlatilag elégtelen alapfinanszírozáshoz képest indokolatlanul nagy a pályázati úton el nyerhető pén - A termé sze ttudo mányi és az in forma ti kai ismeretek leíró jelleggel történő taní - tása sokszor nélkü lözi az önmér sék letet, a túl sok fo ga - lom és té makör felszínes is - mer tetésével ezek a tárgyak lé nyegüket ve szítve be - ma golan dókká silá nyul nak, és teljesen célt té vesz te nek. zek aránya. Ugyanakkor a túlzott mér - tékű ver senyeztetés a forrásokért számos bizonytalanság és baj oko zója. Az oktatók munkaidejük je lentős há - nya dában pályázati és egyéb külső forrásokért versenyez nek, ahelyett, hogy a képzések fej lesz tésén és megfelelő mi nőségű ki szolgálásán fáradoznának. A pá lyá zatok sikere esetleges, miközben a pályázatké szí tés rengeteg időt és energiát emészt fel. A külső források megszerzésében si keres munkatársak ezeket az ös sze - geket sokkal inkább a magukénak, azaz tanszéki csoportjaik sa játjának tekintik, mintsem intézmé nyi bevéte - lének. Ezáltal romlik a pá lyázati tá - mo ga tások szakmai eredményessége, és az eredménycentri kussággal szemben a bevételcentrikusság dominál. Ennek közvetlen következmé nye a felsőoktatást is érintő pályázati rend - szerek rendkívül rossz költséghaté - kony sága. A fontolva haladás, a kiszámítha - tóságra való törekvés hamarabb hozza meg a kívánt eredményt, mint a sokszor ötletszerű változtatások végelát - hatatlan sorozata állítja a rektor. A Műegyetem jelenét a felsőoktatás fo lyamatai közvetlenül érintik: számos átalakítás kellős közepén va gyunk. Az úgy nevezett alapképzés (BSc-képzés) első évfolyamai fél év múlva vé geznek, a leg jobbak számára februárban indul a mes terképzés. Ez további két év tanulást jelent, amely nek végén korszerű és legalább az ed digi ötéves képzés színvonalának meg felelő tudással kell kikerülniük a hallgatóknak az intézményből. A műegyetemi képzés szempont jából a természettudományi tárgyak közép - iskolai oktatásának tervezett átalakítása kifejezetten hátrányos, a probléma - meg oldási készségek és a strukturált gondolkodás fej lesztését oly nagy mér - tékben támogató ma te matika és fizika tárgyak megőrzése, il let ve bővítése alapvető fontosságú. A termé sze ttudo - mányi és az informa ti kai ismeretek leíró jelleggel történő tanítása eddig is sok nehéz séget okozott a fizika- és informati - ka oktatás ban sorolja a rektor az egye - tem ha tás körén kívül eső gondokat. A baj szerinte az, hogy a leíró jellegű taní - tás sokszor nélkü lözi az önmér sék letet, a túl sok fogalom és té makör felszínes ismer tetésével ezek a tárgyak lé - nyegüket veszítve be ma golan dókká si - lányulnak, és teljesen célt tévesz te nek. Ezen a tervezett összevonás csak ront. A diákoknak pedig kedvet kellene csinálni a műszaki pályához, mert a mérnökök iránti igény változatlanul növekszik egyelőre lényegesen jobban, mint a fiatalok érdeklődése a pálya iránt. Ötvös Zoltán, Népszabadság, augusztus 7.

10 10 ECDL Online ECDL tanfolyam a NEXON-tól Az Eduwebbel kötött együtt - működésnek köszönhetően a hagyományos tanfolyamok - nál gyorsabban és olcsóbban sajá tít - hatják el az alapvető és haladó szin - tű informatikai ismereteket a nex - ONEDU e-learning oktatóköz pont - já nak hallgatói. Az ECDL tan anyaggal megszerezhető számító gépes tudás ma alapkövetelménynek számít a legtöbb munkakör betöl té séhez. Az Eduweb Multimédia Zrt. tan - anyaga lehetőséget ad, hogy a ta nu lók megszerezzék az operációs rendszerek, az irodai szoftverek és az in ternetes böngészők hatékony és ma gabiztos kezeléséhez szükséges tu dást. A NEXON akkreditált okta tá si központjában (nexonedu) a tanfolyam az interneten keresztül, e-lear ning képzés formájában is el vé gezhető. A humánügyviteli szolgáltató eddig elsősorban bérügy viteli és HR szoftvereinek kezelé sé vel kap csolatos tanfolyamokat szer vezett, de az e-learning képzési for ma iránti igények folyamatos növe kedését tapasztalva a vállalat vezetői a portfólió kiszélesítése mellett döntöttek. Az Eduweb Multimédia Zrt-vel kötött szerződés alapján a NEXON saját partnereinek jelentős kedvez ménnyel kínálja az ECDL tanany agot. A NEXON még ebben az évben szeretne legalább ezer ECDL tanfo - lyamot értékesíteni, terveit arra alapozva, hogy a vállalatok többsége már felismerte az informatikailag képzett munkaerő szükségességét. Az ilyen jel le gű képzések fontossá gát támasztja alá a Neumann János Számítógéptudo mányi Társaság ku ta tása is, mely sze rint egy munkavállaló számítógépfelhasználói isme re teinek fejlesztésével egy munkáltató átlagosan évente mintegy 126 ezer forintot takaríthat meg. Mivel a NEXON vezetősége hisz abban, hogy rohamosan nő az igény az e-learning képzések iránt, további part-nerkapcsolatokat kíván ki építeni olyan cégekkel, amelyek kor szerű e-learning tananyagokat fej lesztenek. A cég együttműködési le hetőséget ajánl olyan oktatási intéz ményeknek, melyek maguk nem ren delkeznek az e-learning tanfolya mok lebonyolításához szükséges in formatikai infrastruktúrával, de tanfolyamaikat e-learning tananyagok kal kívánják színesíteni azaz ke vert képzési kínálattal jelennének meg a piacon. Prim Online, július 22. TOP 10 a vizsgázók lélekszámhoz viszonyított aránya alapján június TOP 10 a vizsgázók száma alapján június

11 11 Helyesbítés Neumann-ablak máskép(p) A Mi Újság július augusztusi számának utolsó oldalán a legnagyobb örömömre megjelent a Neu - mann Miksa családi címert és a Neu - mann gyerekek házi totemálla tait (elnevezés tőlem) ábrázoló Róth Mik sa üvegablak (ráadásul nagyon jó minőségű képen!). Csak az alatta lévő szövegen akadtam fenn: Neumann János gyerekszobájából. Ez az ablak ugyanis sohasem volt a Vilmos csá szár út (ma Bajcsy Zsi linszky út) 62. számú házban, ahol a Neumann csa lád lakása és feltéte lezhetően Neu mann János gyerekszobája is volt. Kiderült, hogy a Mi Újság szerkesz - tősége az információt a Róth Miksa Múzeumban kapta. Nosza, le velet ír tam Fényi Tibor barátomnak, a gyűj temény igazgatójának, megkér dezve, honnan szerezték ezt az információt. Hamarosan meg is érkezett a válasz: Kedves Győző, a hibát a múzeum követte el, mi eddig úgy tudtuk, hogy az ablak a gyerekszobában volt és nem a lépcsőházban. Örülök neki, hogy tisztázódott a do - log. Mi nem a vélelmezett tolvajtól vá sároltunk, hanem már valószínűleg sokadik lépésben egy műtárgykeres - kedőtől. Az ablaknak (amiről nem tudták, hogy Neumannékhoz köze volt) számos tulajdonosa volt az el múlt években, s vélhetőleg ezek közül a leg utolsó adta el egy műtárgyke res - kedőnek s mi onnan vettük meg. Végül is az ablak jó helyre került, s most már a rá vonatkozó információ is pontosan fog szerepelni, amit kö - szönök. [...] Üdvözöl: Fényi Tibor Még csak ennyit tennék hozzá: az Eötvös úti Neumann-villa a 90-es évek óta máig üresen áll. Legutóbb a privatizálás után ismét állami tulajdonba került, az Informatikai és Hír közlési Minisztérium volt a tulajdo no sa. Mint a miniszter Neumann-tanács adója ban javasoltam, hogy legyen a villában egy Neumann János műveit, kéziratmásolatait stb. tároló archívum és állandó Neumann János kiállítás. A később készült új épületben, a kertben pedig egy szoft ver fej lesztő központ a számítástechnikában nagyon tehetséges általá nos iskolások és középiskolások ré s zére. Javaslatom sajnos eltűnt a mi - nisztérium irattemetőjében. Az épületet ma egy vagyonvédelmi cég őrzi. Kovács Gyôzô Elhunyt Horváth István, aranydiplomás villamosmérnök ( ) 70 éven át voltunk nagyon jó barátok. Az elektrotechnika iránti rajon - gás hozott bennünket össze és villa - mosmérnöknek készül tünk. Ám ez - után évekre elszakadtunk egymás tól. Egyszer, amikor Budapesti Műsza - ki Egyetem évnyitójára igyekeztem, hirtelen összeta lál koztam Bittyvel (ahogy én neveztem őt). Ettől kezdve 24 órából at voltunk együtt. Felváltva főztünk, s nagy ünnepeken együtt készítettünk tésztás bajai halászlét. Július végén meglátogattam a kór - házban és főztem neki egy halász lét. Ez volt utolsó közös ebé dünk. Bitty a rádió-, a hang-, majd a TV technikának volt a szerelmese és tu - dó ja. Mindig konstruált valamit. Legtöbbször rádiókat. Kitűnő érzéke volt az áram köri technikához. Egy nap a Rádiótechnikában olvasta, hogy Budapesten megindul a kísérleti TV adás. Addig nem nyugodott, amíg nem szerzett egy ka tód sugár - csövet, s fel nem fedezte, ho gyan lehet amatőr TV készüléket épí teni. Néhány hét múlva már nála néz tük az egyik első TV adást. Hamarosan alkalma adódott át - eveznie a számítástechnikába: az esztergomi Labor MIM elhatározta, hogy egy memóriagyárat létesít, és őt hívta meg igazgatónak. Bitty ezt a feladatot is tökéletesen meg oldotta. Megtalálta a memóriaelemek nyugati szállítóját. (IBM, Sie mens, ICL stb.); leszállították az em bar gó sza bályai szerint a köz ponti egységet, perifériákat, és a kismé re - tű memóriát, mi pedig ma gyar me - móriákkal a legnagyobb fel ada to kat is hibamentesen lefuttattuk. Ekkor jelentek meg a mikro szá mítógépek. Sebestyén János, az OMFB elnökhelyettese és Náray Zsolt, az SZKI főigazgatója azt a célt tűzte ki hogy az SZKI kezdjen el mikroszá - mítógépeket gyárt son. Kimentem Bittyhez Esztergomba, megnéztem a me móriagyárat, és meg állapodtunk, hogy nála fogjuk gyártani az M08X számítógépeket. A gyártás zökkenőmentesen mű kö - dött, sőt elkezdték az IBM PC-XT számítógépek gyártását is. Azután megnyíltak a hazai piacok, és a tőkeerős számítástechnikai cé gek termékei padlóra küldték a hazai számítógép-fejlesztést és -gyár tást. Bitty barátom is nyugdíjba ment, és az ORKI-ban szakértő-rend szer - gazdaként dolgozott, amíg a beteg - ség le nem döntötte a lábáról. Barátom, ez a nagyszerű mérnök - egyéniség, a hazai számítástechnika egyik ipari úttörője augusztus 5-én örökre itt hagyott bennünket. 75 éves volt. Kovács Gyôzô

12 12 Amitôl más a LEXINFO INFORMATIKAI SZAKNYELVI VIZSGA- RENDSZER Mi az a minimum, ami ah hoz kell, hogy eligazodjunk a mai világban? Tudjunk írni, olvasni? Számolni? Beszédet érteni, beszélni? Ezek szükséges, de nem elégséges fel tételek. Az informatikával is ba - rátságban kell lenni. Idegen nyelvet is fontos (lenne) ismerni. Az idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány nélkül ma már nem adható ki diploma a felsőoktatásban. Több felsőoktatási intézmény legalább középfokú C tí pu sú), gyakran szaknyelvi nyelv vizsgát ír elő. Ezért született meg a LEXINFO in - formatikai szaknyelvi vizsgarend - szer, amely Magyarországon az egyet - len akk reditált informatikai szak nye l- vi vizsga, angol és német nyelv ből. A kétnyelvű, három szintű, államilag elismert vizsga célja a gyakorlati informatikai szaknyelv tudásának mérése. Célcsoportjai informatikát, gaz dálko - dási ismereteket tanuló diá kok, főiskolai és egyetemi hallgatók, számítás - technikában dolgozó szak emberek, valamint általában az in for matika iránt érdeklődők. Mivel a vizsga szaknyelvi és a jelentkezők szá mára otthonos te - rület nyelvezetét hasz nálja, akár köny - nyebb is lehet, mint az azonos szintű ál talános nyelvvizsga. A vizsgán a nyelv tani ismereteket nem mérik. A vizsga különleges abban is, hogy a hallott szöveg értésének mé rése számítástechnikai laborban tör ténik, a közép- és felsőfokú szóbelin a bi zottság a jelölt előre elkészített Power- Point prezentációját is értékeli, valamint a vizsga labor és írásbeli részéhez díjmentes online próba vizs ga is rendel kezésre áll. A LEXINFO iránt növekvő érdeklődést mutatja, hogy országszerte már 7 vizsgahelyen tehető le. Mű köd te tője az LSI Informatikai Oktató központ Alapítvány. Varga György LSI Inf. Oktatóközpont Alapítvány A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelõs szerkesztõ: Alföldi István Szerkesztõ: Szedlmayer Bea NJSZT titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) fax: (1) honlap: Nyomda: Reprográf Kft. Lapunk havonta 2300 példányban je le nik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cé gek, vállalatok, intézmények) ke resztül a szakma csaknem minden képviselõ jé hez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális ese mé nyeirõl, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzé te szünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezek kel kapcsolatban kérjük, fordul jon tit kár ságunkhoz. Következõ lapzárta: 16.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben