Orszá. Iromigy ; szám : Éreze:tt : 2011 [OV 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orszá. Iromigy ; szám : Éreze:tt : 2011 [OV 1."

Átírás

1 Orszá és Hivatal a Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottsága Iromigy ; szám : 10ub oc, Éreze:tt : 2011 [OV 1. 1 Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökének Bizottsági módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. -ának (1) bekezdése és ának (1) bekezdése alapján a Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslathoz a Gazdasági és informatikai bizottság a következ ő terjeszti el ő. bizottsági módosító javaslato t A törvényjavaslat 42. -a a következők szerint változik : 42. [(1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezés e szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban : Szftv.) 4/A. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában kedvezményezett:) a) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi C. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban : egyház) ide nem értve az egyház szervezeti egységét, intézményét feltéve, ha az állami adóhatóság a (2 ) bekezdés szerint technikai számmal látta el ; (2) Az Szftv. 4/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az állami adóhatóság a magánszemély rendelkez ő nyilatkozatában felajánlásra kerül ő összegre igényt tartó egyházat - kérelmére - technikai számmal látj a el, ha azt a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi C. törvény mellékletében szereplő egyház kezdeményezte. Amennyiben az adóhatóság a technika i számot kiadta, az egyház a technikai szám kiállítása iránti kérelem benyújtását követ ő évben válik kedvezményezetté. A technikai szám kiadását megtagadó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Amennyiben a technikai szám kiadását az állami adóhatóság megtagadja, az egyház az erről szóló határozat bírósági felülvizsgálatát 15 napon belü l 1

2 kezdeményezheti. Az illetékes bíróság 15 napon belül - a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban : Pp.) szabályainak megfelelő alkalmazásával - lefolytatott nemperes eljárásban hozza meg hatályban tartó vagy hatályon kívül helyező határozatát. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye." (3) Az Szftv. 6. (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (6) A 4/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezetteknek az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter - az állam i adóhatóság által a rendelkezés évének december 31. napjával meghatározott és a (8 ) bekezdés szerint a korábbi id őszak pótlistája alapján - megnövelt összeget a rendelkező nyilatkozat évét követő év január 31-ig utalja át, feltéve, hogy a szervezet az átutalá s időpontjában is egyházként van nyilvántartva. (4) Az Szftv. 6. (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (8) Az állami adóhatóság a 4/A. (1) bekezdése alapján kedvezményezettekről az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felel ős minisztert és az adópolitikáért felel ős minisztert a tárgyévi augusztus 31-i tájékoztatójához kapcsolt pótlistán értesíti a rendelkez ő év utáni id őszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a (7) bekezdés és a 2. (1) bekezdése alapján megillető összegek tekintetében." (5) Az Szftv. a következ ő 8/A. -sal egészül ki: 8/A. (1) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szól ó évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett, de a lelkiismereti és vallásszabadsá g jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szól ó évi C. törvény 36. (5) bekezdése alapján civil szervezetnek minősülő szervezetek a 4. (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott kedvezményezettne k minősülnek azzal, hogy a 4. (1) bekezdésében meghatározott feltételeket nem kel l teljesíteniük. E civil szervezetek technikai számát az adóhatóság május 20-át követően hivatalból visszavonja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetnek a 4. (2) bekezdésében meghatározott feltételek meglétét igazoló nyilatkozatokat ide nem értve a (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat külön felhívás nélkül június 30-ig kell az adóhatóságnak benyújtania. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezetteknek az állam i adóhatóság a rendelkezés évének december 31. napjával meghatározott és a 6. (8 ) bekezdése szerint a korábbi id őszak pótlistája alapján megnövelt e törvény december 31-én hatályos szabályai szerint járó összeget december 15-ig utalja át, feltéve, hogy a szervezet vagy annak általános jogutódja az átutalás id őpontjában is jogi személyiséggel bír. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezetteket a rendelkez ő év utáni id őszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a 6. (7) bekezdése és 2. (1) bekezdése alapján megillető összegekr ől az állami adóhatóság közvetlenü l tájékoztatja. 2

3 (5) A törvény erejénél fogva megszűnik a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény szerinti azon egyházak technika i száma ide nem értve az (1) bekezdésben foglaltakat, amelyek január 1-jét követ ően a 4/A. szerint nem min ősülnek kedvezményezettnek."] (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint i felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) az 1. -át megel őzően a következő alcímmel egészül ki : 1. A magánszemély rendelkezési joga (2) Az Szftv. a 4. -át megelőzően a következ ő alcímmel egészül ki : 2. A rendelkezési jog kedvezményezettje (3) Az Sztfv. 4. -a a következ ő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) Az adóhatóság a magánszemélyek saját érdekkörébe tartozóan érvényes rendelkez ő nyilatkozatai alapján minden év szeptember 1-éig felhívja az (1) bekezdés szerinti kedvezményezettet a (2) bekezdésében meghatározottak 30 napon belüli teljesítésére. A felhívást a kedvezményezett levelezési címére, ennek hiányában székhelyére kell megküldeni. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek az igazolási kérelemre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) Az Szftv. 4/A. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában kedvezményezett :) a) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek é s vallási közösségek jogállásáról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerint elismert egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban együtt : egyház) ide nem értve az egyház szervezeti egységét, intézményét feltéve, ha az adóhatóság a (2) bekezdé s szerint technikai számmal látta el ; (5) Az Szftv. 4/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az adóhatóság a magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre igényt tartó egyházat kérelmére technikai számmal látja el. Ha az adóhatóság a technikai számot kiadta, az egyház a technikai szám kiadásának évét követ ő évben válik kedvezményezetté. (6) Az Szftv. az 5. -át megelőzően a következő alcímmel egészül ki : 3. A rendelkező nyilatkozat megtételének szabályai és érvényességi kellékei (7) Az Szftv. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 5. (1) A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot függetlenül a személyi jövedelemad ó megállapításának és bevallásának módjától az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban : Art.) 1. számú melléklet I. fejezet B) pont 2. b) alpontjában meghatározott határidőig juttathatja el az adóhatósághoz. E határid ő elmulasztása jogvesztő. 3

4 (2) A rendelkez ő nyilatkozat vagy a rendelkező nyilatkozat megtételére szolgáló elektroniku s űrlap tartalmazza a kedvezményezett adószámát, illetve technikai számát. A rendelkez ő nyilatkozatot tartalmazó borítékon feltüntethet ő a magánszemély neve és lakcíme is. (3) A rendelkező nyilatkozatot a magánszemély a következő módokon juttathatja el az adóhatósághoz : a) adóbevallás, adónyilatkozat, illetve egyszer űsített bevallás esetén az adóbevallás i nyomtatványon tünteti fel., b) munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatója útján, c) adóbevallás, adónyilatkozat, illetve egyszerűsített bevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén az elektronikus űrlapon tünteti fel kivéve, ha a magánszemély nem mag a készíti adóbevallását, és a képvisel őjének a rendelkező nyilatkozat megküldésére meghatalmazást nem adott, vagy d) az a)-c) ponttól eltérően a bevallástól elkülönítve, önállóan, lezárt, adóazonosító jeléve l ellátott postai borítékban személyesen, postán vagy elektronikusűrlapként elektronikus úton. (4) Ha a magánszemély a (3) bekezdés a)-c) és d) pontjában meghatározott módon i s benyújtja a rendelkez ő nyilatkozatát, azt a rendelkező nyilatkozatot kell figyelembe venni, amely a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott módon érkezett. (5) A magánszemély a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az adóhatóság álta l rendszeresített nyomtatványon vagy azzal egyező adattartalmú lapon megtett rendelkez ő nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kez űleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatójához legkés őbb 10 nappal az (1) bekezdés szerinti időpontot megelőzően. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísér őjegyzékkel együtt, az (1 ) bekezdés szerinti id őpontig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak. " (8) Az Szftv. a következő 5/A. -sal egészül ki : 5/A. (1) A rendelkez ő nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következ ő esetek bármelyike állapítható me g a) az 1. -ban foglalt valamely feltétel nem áll fenn, b) két rendelkező nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a 4. -ban vagy a 4/A. -ban említettek körébe tartozik, c) a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illetve technikai számot, vagy az téves, illetve olvashatatlan, kivéve, ha a 4/A. -ban meghatározott kedvezményezetta rendelkező nyilatkozatból enélkül is egyértelműen azonosíthatói d) a rendelkez ő nyilatkozat vagy a boríték, illetve annak továbbítása nem felel meg az 5. (1)-(5) bekezdésének, e) az arra kötelezett kedvezményezett a 4. (2) bekezdése szerinti feltételek meglétét a 4. (5) bekezdése szerinti eljárásban nem igazolja, illetve a 4. (2) és (3) bekezdésében foglal t nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti. (2) Ha az adóhatóság megállapítja a rendelkez ő nyilatkozatban foglalt rendelkezésnek a magánszemély saját érdekkörébe tartozó érvénytelenségét, err ől a magánszemélyta rendelkező nyilatkozat évének november 30-áig értesíti. Ha az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évének november 30-áig nem állapítja meg a rendelkez ő magánszemély saját érdekkörébe tartozó érvénytelenségét, és az általa megjelölt kedvezményezett a 6/A. (3) bekezdése alapján az adóhatóság honlapján közzétett tájékoztatóban szerepel, a rendelkezés t teljesíti. 4

5 (3) A (2) bekezdésben foglalt szabály nem alkalmazható, ha a rendelkező nyilatkozatnaka magánszemély érdekkörébe tartozó érvényessége, különösen a befizetett adó összege a rendelkez ő nyilatkozat évének november 15-éig nem állapítható meg. E tényről az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évének november 30-áig értesíti a magánszemélyt. Az érvényesség kérdésében legkésőbb a rendelkez ő nyilatkozat évét követ ő év utolsó napjáig az adóhatóság döntést hoz. Ha a magánszemély személye vagy az adó összege a rendelkez ő nyilatkozat évét követ ő év utolsó napjáig sem állapítható meg, az adóhatóság érvénytelenséget megállapító döntést hoz, és az utalás nem teljesíthető. A döntésről, annak meghozatalát követ ő 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkez ő nyilatkozat évét követ ő év utolsó napjáig, ha személy e megállapítható, a magánszemélyt értesíteni kell. Az utalás abban az esetben teljesíthető, ha a nyilatkozat az adóhatóság döntése vagy az ellene benyújtott jogorvoslati kérelmet elbírál ó szerv döntése szerint a rendelkező magánszemély és a kedvezményezett érdekkörében i s érvényesnek minősül. (4) Ha a rendelkező nyilatkozat a kedvezményezett érdekkörében meglév ő körülmény miatt érvénytelennek minősül, az adóhatóság e tényről a rendelkező nyilatkozatot tévő adózót az érvénytelenség okának megjelölése nélkül a kedvezményezett elutasítását követ ő 30 napon belül, de legkorábban a rendelkez ő nyilatkozat évének november 30-áig értesíti. (5) Ha a magánszemély a 6. (1) bekezdésében és 6/B. (2) bekezdésében meghatározott átutalás idő ont'ában rendelkezik a köz onti elektronikus szol _ áltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval, az adóhatóság az átutalást követő 15 napon belül a központi elektronikus szolgáltató rendszerben, elektronikus úton ad tájékoztatást a nyilatkozatba n foglalt rendelkezés teljesítéséről. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztü l történő tájékoztatás tényéről az adózó elektronikus levélben is értesítést kap." (9) Az Szftv. a 6. -át megel őzően a következ ő alcímmel és 5/B-5/C. -sal egészül ki : 4. A rendelkező nyilatkozat adóhatóság általi feldolgozásának szabálya i 5/B. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon és a rendelkez ő nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak min ősülnek, és ennek megfelel ő védelemben részesülnek, azzal az eltéréssel, hogy az adóhatóság kizáróla g a) a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben indított peres eljárásban eljáró felhatalmazott személyeknek enged betekintést, b) a saját adataira és rendelkező nyilatkozatának tartalmára vonatkozóan ada magánszemélynek tájékoztatást ; c) a javára utalt összegekre vonatkozó felvilágosítást közöl a kedvezményezettel. 5/C. (1) Az adóhatóság az elektronikusűrlapon érkezett rendelkez ő nyilatkozat kivételével a) a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot és a benne elhelyezett rendelkez ő nyilatkozatot, valamin t b) a rendelkező nyilatkozatnak az adózó nevét és adóazonosító jelét, ennek hiányába n adószámát tartalmazó részét és a kedvezményezettek megjelölését tartalmazó perforált részé t a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték, illetve az adóbevallást, egyszerűsített bevallást tartalmazó boríték felbontásakor egymással megegyező azonosító kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve ugyanazon személynek egyidej űleg hozzá nem férhet ő módon dolgozza fel, ellenőrzi ésőrzi. (2) Az adóhatóság az elektronikusűrlapon beérkezett rendelkező nyilatkozat adatait az adóbevallástól, egyszer űsített bevallástól elválasztja és azonosító kódjellel látja el. Az 5

6 adóhatóság az elektronikusűrlap feldolgozása során elkülönülten kezeli a rendelkez ő magánszemély és a kedvezményezett adatait. (3) Az adóhatóság csak a) a rendelkez ő nyilatkozattal összefüggésben indított peres eljárás esetén annak befejezéséig az abban eljáró személynek, é s b) a 2. (1) bekezdésében meghatározott többlet kiutalásakor, a 2. (3) bekezdésében, a z 5/A. (5) bekezdésében, valamint a 6/A. (5) bekezdésében meghatározott eljárás során engedélyezheti az egymástól az(ldés (2) bekezdés szerint elkülönített adatok kódjel alapján történő összekapcsolását. (4) Az adóhatóságőrzési kötelezettsége a rendelkező nyilatkozat évét követő évt ől számított ötödik év végéig ezt meghaladóan a rendelkez ő nyilatkozattal összefüggésben ezen időpontig indított peres eljárás esetén annak joger ős befejezéséig áll fenn. E határid ő elteltét követ ően az adóhatóság a borítékokat és a rendelkező nyilatkozatokat, illetve az elektroniku s űrlap adatait, továbbá az adatbázisa rendelkez ő nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait megsemmisíti oly módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen lehetséges." (10) Az Szftv. 6. -át megelőzően a következ ő alcímmel egészül ki : 5. A támogatás átutalásának szabályai (11) Az Szftv. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 6. (1) Az adóhatóság a 3. -ban meghatározott összeget a 4. (1) bekezdésébe n meghatározott kedvezményezett részére a 4. (2) bekezdésében előírt nyilatkozatok ben ' tásától számított 30 na on belül de le. ésőbb a rendelkez ő n ilatkozat évének december 15. napjáig utalja át, figyelemmel a 4. (5) bekezdésére és e (2) bekezdésére is. (2) Ha az adóbevallás, az egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat vagy a munkáltatói adóme _ álla. ítás az átutaláshoz szüksé es adatfeldol _ozásra alkalmatlan az utalást akkor kel l teljesíteni, ha a) a rendelkező nyilatkozat évének utolsó napját követ ő egy éven belül az adóbevallás, az egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat vagy a munkáltatói adómegállapítós helyesbítés e alapján az lehetséges, vag y b) a rendelkező magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és figyelemmel az 1. (1) bekezdésében foglaltakra az utalás már jogszerűen lehetségessé válik. (12) Az Szftv. a következ ő 6/A. -sal és 6/B. -sal egészül ki : 6/A. (1) Az adóhatóság a rendelkez ő nyilatkozat évének augusztus 31. napjáig tájékoztatja az adópolitikáért felel ős minisztert, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésért felel ős minisztert az érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján a) a 4. (1) bekezdésében meghatározott és kategóriánként összesített kedvezményezettekről, azőket megillető kategóriánként összesített összegekről és az érvényesen rendelkezők számáról, b)a 4/A. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekről, azőket megillető összegekről, továbbá az egyes kedvezményezettek javára érvényesen rendelkez ők számáról, c) a felajánlásokból történő részesedésből kizárt kedvezményezettek nevéről, adószámáról, illetve technikai számáról, székhelyér ől és a kizárással érintett rendelkező évről. (2) Az adóhatóság az (1) bekezdésa)ésb)pontja szerinti adatokat a rendelkező nyilatkozat évének sze tember 15. na. ' ái illetve a c. ont'a szerinti adatokat a rendelkez ő n 'latkozat 6

7 évének első na ától honla án a kedvezmén ezett nevének adószámának illetve technika i számának és székhelyének megjelölésével közzéteszi. (3) A jogszabályi feltételeknek megfelel ő azon kedvezményezettekről, akik számára a z átutalás megtörtént, a (2) bekezdés szerinti közzétételre a rendelkez ő nyilatkozat évének utolsó napját követ ően kerül sor. (4) Az adóhatóság biztosítja a (3) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó adatbázi s elérhetőségét a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felel ős miniszter részére az által a működtetett információs portálon történ ő közzététel, adatfeldolgozás és rendszerezés céljából. (5) A kedvezményezettet kérelmére az adóhatóság térítésmentesen tájékoztatja a javára rendelkező az adatszolgáltatás id őpontjában érvényes és érvénytelen, valamint el ne m bírált nyilatkozatok számáról, régiónkénti megoszlásáról, az érvénytelenséget okozó a z 5/A. (1) bekezdés a)-d) pontjának megfelelően részletezett okokról és azok arányáról. 6/B. (1) Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évét követő időszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a 6. & (2) bekezdése és a 2. (1) bekezdése alapján a 4/A. & (1 ) bekezdésében meghatározott kedvezményezetteket megillet ő összegről az egyházakkal val ó kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert és az adópolitikáért felelős miniszterta rendelkező n ' latkozat évének au sztus 31-i tá'ékoztató'ához ka. csolt. ótlistán értesíti. (2) A 4/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezettnek az egyházakkal val ó kapcsolattartás koordinációjáért felel ős miniszter az adóhatóság által a rendelkez ő nyilatkozat évének december 31. napjával meghatározott és az (1) bekezdés szerint a korább i id őszak. ótlistá'a ala. 'án meg övelt össze et a rendelkez ő n ilatkozat évét követő év január 31-éig utalja át, feltéve, hogy a kedvezményezett az átutalás id őpontjában i s egyházként van nyilvántartva." (13) Az Szftv. a 7. -át megelőzően a következ ő alcímmel és 6/C-6/D. -sal egészül ki : 6/C. (1) A 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett az e törvény alapjá n átutalt összeg felhasználására vonatkozó, a cél szerinti és m űködési költségeket összegszer űen is tartalmazó adatait meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásának tényét, célját, legfeljebb 3 éves időtartamát és összegét is a felhasználást követ ő év május 31. napjáig az adóhatóság részére elektronikus úton küldi meg (a továbbiakban : beszámolási kötelezettség). (2) A 4. & (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettet jogutód nélküli megsz űnése esetén a megszűnését megel őzően soron kívüli, jogutódlással történő megszűnése eseténa jogutódot a jogel ődre vonatkozó tartalmú és határidej ű beszámolási kötelezettség terheli. (3) Ha az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti határid ő lejártát követően, vagy a 4. & (1 ) bekezdésében meghatározott kedvezményezett jogutód nélküli megsz űnése esetén a soron kívüli beszámolási kötelezettség teljesítését követ ően megállapítja, hogy a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolási kötelezettségének a) nem tett eleget, b) teljesítése során számszakilag hibás adatot közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és az adóhatóság által az adatok javítására kit űzött határid őt elmulasztotta, vag y c) teljesítése során valótlan adatot közöl t határozatával kizárja a 4. & (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettet a határozat joger őre emelkedését követő rendelkez ő évben tett felajánlásokból történ ő részesedésből. (4) Ha az adóhatóság a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolás i kötelezettségének teljesítése során megállapítja, hogy a 4. (1) bekezdésében meghatározot t kedvezményezett a 3 éves tartalékolási id őt túllépte, erről határozatot hoz, amelyben a 4. (1 ) bekezdésében meghatározott kedvezményezettet a közhasznú tevékenység megvalósításáraa 3 éves tartalékolási idő lejártáig fel nem használt összeg visszafizetésére kötelezi. 7

8 (5) A 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolási kötelezettsége során az adóhatóság részére megküldött dokumentumokőrzésére az 5/B. (4) bekezdését kel l alkalmazni. (6) Az adóhatóság a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolás i kötelezettsége során az adóhatóság részére megküldött dokumentumokat és a (3) bekezdé s szerinti kizáró határozatokat tartalmazó adatbázist elektronikus adathordozón a társadalmi é s civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja, aki azokata felhasználást követő év június 30. napjáig a civil szervezetekkel foglalkozó honlapjá n közzéteszi azzal, hogy azok e határid őtől számított egy évig, de legalább a következ ő év ezen adatainak nyilvánosságra hozataláig nem távolíthatók el. (7) Az a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján m űködtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett felel (a továbbiakban : saját honla. a beszámolási kötelezettsé_ során az adóhatósá_ részére me "ldöt t dokumentumokat a saját honlapján is közzéteszi a felhasználást követő év május 31. napjáig, és azt e határid őtől számított egy évig nem távolíthatja el. 6/D. (1) A 4/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kiemelt előirányzat javára felajánlott összeget a rendelkezést követ ő évben a felhasználásában érintett a központ i költségvetésrő l szóló törvényben meghatározott költségvetési fejezet költségvetése tartalmazza, felhasználása pályázati úton történik. (2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználásról a költségvetési fejezetet irányító szerv vezet őjea felhasználás évére vonatkozó, a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény fejezeti indokolásában részletesen elszámol, megnevezve a pályázaton nyertes szervezeteket, személyeket és a nekik juttatott összegeket. Az elszámolást a fejezetet irányító szer v honlapján a6/c. (6) bekezdésének megfelel ően közzéteszi." (14) Az Szftv. 7. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : 9) A kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek a 6/C. (1) bekezdése szerinti tartalékolás esetén, ideértve a tartalékolást követ ő években felmerült, ilyen jellegű költségeket is együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja mega felhasznált összeg ötven százalékát." (15) Az Szftv. 7. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (10) Működési költségként különösen a következ ők vehetők figyelembe : a) a számvitelről szóló évi C. törvény aa) 79. -a szerinti személyi jellegű ráfordítások, ab) 83. (3) bekezdése szerinti fizetend ő kamatok és kamaiellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, valamint ac) 86. (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege, b) székhely, működési hely kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezet ő tisztségviselőt alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben fenntartásával é s működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja ésa kedvezményezettet terhelő közműd jaki c) postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja, d) költségvetési szervek esetében személyi és dologi juttatások. (16) Az Szftv. a 8. -át megel őzően a következő alcímmel egészül ki : 8

9 7. Záró rendelkezések (17) Az Szftv. a következő 8/A. -sal egészül ki : 8/A. (1) Az egyházi státuszát elveszt ő, egyesületként továbbműködő szervezet a 4. (1 ) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott kedvezményezettnek min ősül a 4/A. (2 ) bekezdésében meghatározott kedvezményezetté válás id őpontjáig azzal, hogy a 4. (1 ) bekezdésében meghatározott feltételeket a 2012., és rendelkező évben nem kel l teljesítenie. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezett a 4. (2) bekezdésében meghatározott feltételek meglétét igazoló nyilatkozatainak a 2012., és évben a 4. (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem kell tartalmaznia. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezettnek az adóhatóság a rendelkezé s évének december 31. napjával meghatározott és a 6/B. (1Q bekezdése szerint a korább i időszak pótlistája alapján megnövelt összeget az (1) bekezdésben me atározott kedvezményezett a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi C. törvény 33. (1 ) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül, de legkésőbb december 15-éig utalja át. (4) Az adóhatóság az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezettet a rendelkező év utáni időszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a 2. (1) bekezdése és a 6. (2) bekezdése alapján megillet ő összegekről tájékoztatja. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezett tekintetében az adóhatóság a 7. (7) bekezdése szerinti ellenőrzést a január 1-jét követően a 4. szerinti kedvezményezettként folytatott közcélú tevékenységük tekintetében végzi. (6) A január Hét követően sem egyházként, sem egyesületként továbbm űködni nem kívánó szervezetek részére felajánlott és e törvény rendelkezései alapján még ki nem utal t összegek a központi költségvetés bevételét képezik. (7) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett és az Ehtv. mellékletében meg nem határozott szervezete k technikai száma január 1-jén megsz űnik. A megszüntetett technikai szám ismételten csak annak az egyháznak adható ki, amelyet az Országgy űlés a technikai szám megszüntetését követően ismételten egyházként ismert el. Az ismételten egyházként elismert szervezet mentesül a 4/A. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott rendelkezés alól, a technikai szám kiadásának évében kedvezményezetté válik. (18) Az Szftv. a) preambulumában a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) jogot ad a magánszemélyeknek arra szövegrész helyébe a személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek szöveg., b) 1. (1) bekezdésében az Az Szja. tv. szövegrész helyébe az A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja tv.) szöveg, c) 1. (1) bekezdés c) pontjában az adóhatóság szövegrész helyébe az állami adóhatósá g (a továbbiakban: adóhatóság) szöveg, d) 2. & (1) bekezdés a) pontjában a nyomán szövegrész helyébe a során szöveg, e) 2. (2) bekezdésében a 6. (6) bekezdésében szövegrész helyébe a 6/B. (2 ) bekezdésében szöveg, f) 2. (3) bekezdésében és 4. (2) bekezdés c) pontjában a bekezdésének szövegrés z helyébe a bekezdés szöveg, 9

10 g) 3. & (2) bekezdésében az illetékes költségvetési fejezeteket irányító szervek a 6. (9 ) bekezdésében előírtak szerint eljárva használják szövegrész helyébe az érintett költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője a 6/D. -nak megfelel ően használja szöveg, h) 4. (1) bekezdés f) pontjában a költségvetéstől szövegrész helyébe a költségvetésből szöveg, i) 4. & (2) bekezdés b) pontjában és 7. (11) bekezdésében az illetőleg szövegrész helyéb e az illetve szöveg, j) 4. & (2) bekezdés f) pontjában és 7. & (8) bekezdés a) pontjában az (1) bekezdés szövegrész helyébe az (1) bekezdés a) pont szöveg, k) 4. & (3) bekezdésében az, illetve az 5. & (8) bekezdésében szövegrész helyébe az és az (5) bekezdésben szöveg, 1) 4/A. (1) bekezdés b pontjában a költségvetési törvényben szövegrész helyébe a központi költségvetésr ől szóló törvényben szöveg, m) 7. (11) bekezdésében az az 5. (8) bekezdése szövegrész helyébe az a 4. & (5) bekezdése szöveg, n) 8. & (2) bekezdésében a 6. (3) bekezdés szerinti közlemények szövegrész helyébea beszámolási kötelezettség szöve g lép. (19) A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerin t részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai é s tartalmi követelményeir ől szóló 9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együttes rendelet ( a továbbiakban: R.) 1. -ában az Szjftv. 6. & (3) bekezdése szövegrész helyébe az Szjftv. 6/C. & (1) bekezdése szövegrész kerül. (20) A R. melléklete szerinti táblázat Al sorában az (A*0,3) szövegrész helyébe az (A*0,5) szövegrész kerül. (21) Hatályát veszti az Szftv. a) 1. & (5) bekezdésében az a 4. -ban, illetve a 4/A. -ban meghatározott kedvezményezettek közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára szövegrész, b) 3. & (1) bekezdésében, 4. & (3) bekezdésében, 4/A. & (3) és (4) bekezdésében, valamint 5.& (3) bekezdésében az állami szövegrész, c) 7. & (11) bekezdésében a megfelelően szövegrész. (22) Hatályát veszti az Szftv. 7. & (1)-(5) bekezdése. INDOKOLÁS A T/4656/57. sz. módosító javaslat számos helyen módosítja az Szf. tv.-t, azonban egyes hivatkozásokat pontosítani szükséges a jogértelmezés szempontjából, valamint figyelemb e kell venni a változó szabályokra utaló hivatkozásokat. A 6/A. (4) bekezdés módosítását az teszi szükségessé, hogy a korábbi hivatkozás szerint a z adóhatóság nem a jogszabályi feltételeknek megfelelő civil kedvezményezettekr ől készített tételes kimutatást adja át az illetékes miniszternek, hanem a rendelkez ő magánszemélyek által érvényesen megjelölt, ún. potenciális civil kedvezményezettekr ől készített összesített táblázatot. 10

11 A 7. (9) szerinti rendelkezés pontosítása a könnyebb elszámoltathatóság, valamint a bizonylatot benyújtani köteles kedvezményezettek helyes elszámolásának és így a jogkövet ő magatartásának elősegítése érdekében szükséges. Ennek megfelel ően változik a végrehajtás i rendelet szövegezése is. Budapest, november 15. Rogáíi Antal elnök 11

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy

Részletesebben

Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény

Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

Részletesebben

a) adóbevallásában, vagy

a) adóbevallásában, vagy 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A 2014. évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. tv.) alapján a magánszemélyek

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017.

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017. Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 09KOZ számú közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 13KOZ számú közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 13KOZ számú közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 13KOZ számú közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György Adományok és támogatások Dr. Bódi György Az adomány és a támogatás fogalmi különbözősége 2 A Civil tv. értelmező rendelkezései szerint 2. 1. adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített

Részletesebben

Rendelkezés az adó 1+1%-áról

Rendelkezés az adó 1+1%-áról 5. cím Rendelkezés az adó 1+1%-áról 2801 1. fejezet Általános tudnivalók 2803 Ez a fejezet annyiban formabontó, hogy nem valamilyen elvonásfajtát ismertet, ha nem az adó zó azon jogát és lehetőségét, hogy

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14KOZ jelű közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14KOZ jelű közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14KOZ jelű közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2016-ban?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2016-ban? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2016-ban? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

Tisztelt Támogatóink!

Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Támogatóink! KÖSZÖNJÜK, hogy az előző naptári évben Önök adójuk 1 %-át alapítványunk számára ajánlották fel! 2010. évi adójukból 943.620 Ft került számlánkra. Terveink szerint ezt az összeget

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez 2014. A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány (adószám:18174432-1-42) ebben az évben

Részletesebben

Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t. 1. A törvényjavaslat 29. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t. 1. A törvényjavaslat 29. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : 1 CO,0 Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottsága Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Bizottsági módosító iavasla t Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A megváltozott munkaképesség

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

A Költségvetési bizottság jelentése

A Költségvetési bizottság jelentése Érkezett : J. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Kapcsolódó bizottság A Költségvetési bizottság jelentése az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról *

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról * Országgyű lés Hivatal a lrománys7< I /~Z 6g p ( 2014. évi törvény Érkezett : 2014 J ul 0 9. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24.

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24. CRvZ -ívgy i L ti 1.. L Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : 2016. november 24. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága «uilrar;yszin? : T(~ G L ) Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Bevezetõ Jelen írásomban a személyi jövedelemadó megha tá ro zott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Érkezett: 2015 DEC 0 8.

Érkezett: 2015 DEC 0 8. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága i.3ciy:vi t 0' I O 1 a \P Érkezett: 2015 DEC 0 8. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 1-4. 5. (1)-(2) (3) 6-9. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról Országgyűlés Hivatal a Irományszám : Érkezett: 2016 ÁPR 21. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben