Orszá. Iromigy ; szám : Éreze:tt : 2011 [OV 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orszá. Iromigy ; szám : Éreze:tt : 2011 [OV 1."

Átírás

1 Orszá és Hivatal a Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottsága Iromigy ; szám : 10ub oc, Éreze:tt : 2011 [OV 1. 1 Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökének Bizottsági módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. -ának (1) bekezdése és ának (1) bekezdése alapján a Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslathoz a Gazdasági és informatikai bizottság a következ ő terjeszti el ő. bizottsági módosító javaslato t A törvényjavaslat 42. -a a következők szerint változik : 42. [(1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezés e szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban : Szftv.) 4/A. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában kedvezményezett:) a) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi C. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban : egyház) ide nem értve az egyház szervezeti egységét, intézményét feltéve, ha az állami adóhatóság a (2 ) bekezdés szerint technikai számmal látta el ; (2) Az Szftv. 4/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az állami adóhatóság a magánszemély rendelkez ő nyilatkozatában felajánlásra kerül ő összegre igényt tartó egyházat - kérelmére - technikai számmal látj a el, ha azt a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi C. törvény mellékletében szereplő egyház kezdeményezte. Amennyiben az adóhatóság a technika i számot kiadta, az egyház a technikai szám kiállítása iránti kérelem benyújtását követ ő évben válik kedvezményezetté. A technikai szám kiadását megtagadó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Amennyiben a technikai szám kiadását az állami adóhatóság megtagadja, az egyház az erről szóló határozat bírósági felülvizsgálatát 15 napon belü l 1

2 kezdeményezheti. Az illetékes bíróság 15 napon belül - a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban : Pp.) szabályainak megfelelő alkalmazásával - lefolytatott nemperes eljárásban hozza meg hatályban tartó vagy hatályon kívül helyező határozatát. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye." (3) Az Szftv. 6. (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (6) A 4/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezetteknek az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter - az állam i adóhatóság által a rendelkezés évének december 31. napjával meghatározott és a (8 ) bekezdés szerint a korábbi id őszak pótlistája alapján - megnövelt összeget a rendelkező nyilatkozat évét követő év január 31-ig utalja át, feltéve, hogy a szervezet az átutalá s időpontjában is egyházként van nyilvántartva. (4) Az Szftv. 6. (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (8) Az állami adóhatóság a 4/A. (1) bekezdése alapján kedvezményezettekről az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felel ős minisztert és az adópolitikáért felel ős minisztert a tárgyévi augusztus 31-i tájékoztatójához kapcsolt pótlistán értesíti a rendelkez ő év utáni id őszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a (7) bekezdés és a 2. (1) bekezdése alapján megillető összegek tekintetében." (5) Az Szftv. a következ ő 8/A. -sal egészül ki: 8/A. (1) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szól ó évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett, de a lelkiismereti és vallásszabadsá g jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szól ó évi C. törvény 36. (5) bekezdése alapján civil szervezetnek minősülő szervezetek a 4. (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott kedvezményezettne k minősülnek azzal, hogy a 4. (1) bekezdésében meghatározott feltételeket nem kel l teljesíteniük. E civil szervezetek technikai számát az adóhatóság május 20-át követően hivatalból visszavonja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetnek a 4. (2) bekezdésében meghatározott feltételek meglétét igazoló nyilatkozatokat ide nem értve a (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat külön felhívás nélkül június 30-ig kell az adóhatóságnak benyújtania. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezetteknek az állam i adóhatóság a rendelkezés évének december 31. napjával meghatározott és a 6. (8 ) bekezdése szerint a korábbi id őszak pótlistája alapján megnövelt e törvény december 31-én hatályos szabályai szerint járó összeget december 15-ig utalja át, feltéve, hogy a szervezet vagy annak általános jogutódja az átutalás id őpontjában is jogi személyiséggel bír. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezetteket a rendelkez ő év utáni id őszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a 6. (7) bekezdése és 2. (1) bekezdése alapján megillető összegekr ől az állami adóhatóság közvetlenü l tájékoztatja. 2

3 (5) A törvény erejénél fogva megszűnik a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény szerinti azon egyházak technika i száma ide nem értve az (1) bekezdésben foglaltakat, amelyek január 1-jét követ ően a 4/A. szerint nem min ősülnek kedvezményezettnek."] (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint i felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) az 1. -át megel őzően a következő alcímmel egészül ki : 1. A magánszemély rendelkezési joga (2) Az Szftv. a 4. -át megelőzően a következ ő alcímmel egészül ki : 2. A rendelkezési jog kedvezményezettje (3) Az Sztfv. 4. -a a következ ő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) Az adóhatóság a magánszemélyek saját érdekkörébe tartozóan érvényes rendelkez ő nyilatkozatai alapján minden év szeptember 1-éig felhívja az (1) bekezdés szerinti kedvezményezettet a (2) bekezdésében meghatározottak 30 napon belüli teljesítésére. A felhívást a kedvezményezett levelezési címére, ennek hiányában székhelyére kell megküldeni. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek az igazolási kérelemre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) Az Szftv. 4/A. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában kedvezményezett :) a) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek é s vallási közösségek jogállásáról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerint elismert egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban együtt : egyház) ide nem értve az egyház szervezeti egységét, intézményét feltéve, ha az adóhatóság a (2) bekezdé s szerint technikai számmal látta el ; (5) Az Szftv. 4/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az adóhatóság a magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre igényt tartó egyházat kérelmére technikai számmal látja el. Ha az adóhatóság a technikai számot kiadta, az egyház a technikai szám kiadásának évét követ ő évben válik kedvezményezetté. (6) Az Szftv. az 5. -át megelőzően a következő alcímmel egészül ki : 3. A rendelkező nyilatkozat megtételének szabályai és érvényességi kellékei (7) Az Szftv. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 5. (1) A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot függetlenül a személyi jövedelemad ó megállapításának és bevallásának módjától az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban : Art.) 1. számú melléklet I. fejezet B) pont 2. b) alpontjában meghatározott határidőig juttathatja el az adóhatósághoz. E határid ő elmulasztása jogvesztő. 3

4 (2) A rendelkez ő nyilatkozat vagy a rendelkező nyilatkozat megtételére szolgáló elektroniku s űrlap tartalmazza a kedvezményezett adószámát, illetve technikai számát. A rendelkez ő nyilatkozatot tartalmazó borítékon feltüntethet ő a magánszemély neve és lakcíme is. (3) A rendelkező nyilatkozatot a magánszemély a következő módokon juttathatja el az adóhatósághoz : a) adóbevallás, adónyilatkozat, illetve egyszer űsített bevallás esetén az adóbevallás i nyomtatványon tünteti fel., b) munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatója útján, c) adóbevallás, adónyilatkozat, illetve egyszerűsített bevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén az elektronikus űrlapon tünteti fel kivéve, ha a magánszemély nem mag a készíti adóbevallását, és a képvisel őjének a rendelkező nyilatkozat megküldésére meghatalmazást nem adott, vagy d) az a)-c) ponttól eltérően a bevallástól elkülönítve, önállóan, lezárt, adóazonosító jeléve l ellátott postai borítékban személyesen, postán vagy elektronikusűrlapként elektronikus úton. (4) Ha a magánszemély a (3) bekezdés a)-c) és d) pontjában meghatározott módon i s benyújtja a rendelkez ő nyilatkozatát, azt a rendelkező nyilatkozatot kell figyelembe venni, amely a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott módon érkezett. (5) A magánszemély a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az adóhatóság álta l rendszeresített nyomtatványon vagy azzal egyező adattartalmú lapon megtett rendelkez ő nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kez űleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatójához legkés őbb 10 nappal az (1) bekezdés szerinti időpontot megelőzően. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísér őjegyzékkel együtt, az (1 ) bekezdés szerinti id őpontig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak. " (8) Az Szftv. a következő 5/A. -sal egészül ki : 5/A. (1) A rendelkez ő nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következ ő esetek bármelyike állapítható me g a) az 1. -ban foglalt valamely feltétel nem áll fenn, b) két rendelkező nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a 4. -ban vagy a 4/A. -ban említettek körébe tartozik, c) a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illetve technikai számot, vagy az téves, illetve olvashatatlan, kivéve, ha a 4/A. -ban meghatározott kedvezményezetta rendelkező nyilatkozatból enélkül is egyértelműen azonosíthatói d) a rendelkez ő nyilatkozat vagy a boríték, illetve annak továbbítása nem felel meg az 5. (1)-(5) bekezdésének, e) az arra kötelezett kedvezményezett a 4. (2) bekezdése szerinti feltételek meglétét a 4. (5) bekezdése szerinti eljárásban nem igazolja, illetve a 4. (2) és (3) bekezdésében foglal t nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti. (2) Ha az adóhatóság megállapítja a rendelkez ő nyilatkozatban foglalt rendelkezésnek a magánszemély saját érdekkörébe tartozó érvénytelenségét, err ől a magánszemélyta rendelkező nyilatkozat évének november 30-áig értesíti. Ha az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évének november 30-áig nem állapítja meg a rendelkez ő magánszemély saját érdekkörébe tartozó érvénytelenségét, és az általa megjelölt kedvezményezett a 6/A. (3) bekezdése alapján az adóhatóság honlapján közzétett tájékoztatóban szerepel, a rendelkezés t teljesíti. 4

5 (3) A (2) bekezdésben foglalt szabály nem alkalmazható, ha a rendelkező nyilatkozatnaka magánszemély érdekkörébe tartozó érvényessége, különösen a befizetett adó összege a rendelkez ő nyilatkozat évének november 15-éig nem állapítható meg. E tényről az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évének november 30-áig értesíti a magánszemélyt. Az érvényesség kérdésében legkésőbb a rendelkez ő nyilatkozat évét követ ő év utolsó napjáig az adóhatóság döntést hoz. Ha a magánszemély személye vagy az adó összege a rendelkez ő nyilatkozat évét követ ő év utolsó napjáig sem állapítható meg, az adóhatóság érvénytelenséget megállapító döntést hoz, és az utalás nem teljesíthető. A döntésről, annak meghozatalát követ ő 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkez ő nyilatkozat évét követ ő év utolsó napjáig, ha személy e megállapítható, a magánszemélyt értesíteni kell. Az utalás abban az esetben teljesíthető, ha a nyilatkozat az adóhatóság döntése vagy az ellene benyújtott jogorvoslati kérelmet elbírál ó szerv döntése szerint a rendelkező magánszemély és a kedvezményezett érdekkörében i s érvényesnek minősül. (4) Ha a rendelkező nyilatkozat a kedvezményezett érdekkörében meglév ő körülmény miatt érvénytelennek minősül, az adóhatóság e tényről a rendelkező nyilatkozatot tévő adózót az érvénytelenség okának megjelölése nélkül a kedvezményezett elutasítását követ ő 30 napon belül, de legkorábban a rendelkez ő nyilatkozat évének november 30-áig értesíti. (5) Ha a magánszemély a 6. (1) bekezdésében és 6/B. (2) bekezdésében meghatározott átutalás idő ont'ában rendelkezik a köz onti elektronikus szol _ áltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval, az adóhatóság az átutalást követő 15 napon belül a központi elektronikus szolgáltató rendszerben, elektronikus úton ad tájékoztatást a nyilatkozatba n foglalt rendelkezés teljesítéséről. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztü l történő tájékoztatás tényéről az adózó elektronikus levélben is értesítést kap." (9) Az Szftv. a 6. -át megel őzően a következ ő alcímmel és 5/B-5/C. -sal egészül ki : 4. A rendelkező nyilatkozat adóhatóság általi feldolgozásának szabálya i 5/B. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon és a rendelkez ő nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak min ősülnek, és ennek megfelel ő védelemben részesülnek, azzal az eltéréssel, hogy az adóhatóság kizáróla g a) a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben indított peres eljárásban eljáró felhatalmazott személyeknek enged betekintést, b) a saját adataira és rendelkező nyilatkozatának tartalmára vonatkozóan ada magánszemélynek tájékoztatást ; c) a javára utalt összegekre vonatkozó felvilágosítást közöl a kedvezményezettel. 5/C. (1) Az adóhatóság az elektronikusűrlapon érkezett rendelkez ő nyilatkozat kivételével a) a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot és a benne elhelyezett rendelkez ő nyilatkozatot, valamin t b) a rendelkező nyilatkozatnak az adózó nevét és adóazonosító jelét, ennek hiányába n adószámát tartalmazó részét és a kedvezményezettek megjelölését tartalmazó perforált részé t a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték, illetve az adóbevallást, egyszerűsített bevallást tartalmazó boríték felbontásakor egymással megegyező azonosító kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve ugyanazon személynek egyidej űleg hozzá nem férhet ő módon dolgozza fel, ellenőrzi ésőrzi. (2) Az adóhatóság az elektronikusűrlapon beérkezett rendelkező nyilatkozat adatait az adóbevallástól, egyszer űsített bevallástól elválasztja és azonosító kódjellel látja el. Az 5

6 adóhatóság az elektronikusűrlap feldolgozása során elkülönülten kezeli a rendelkez ő magánszemély és a kedvezményezett adatait. (3) Az adóhatóság csak a) a rendelkez ő nyilatkozattal összefüggésben indított peres eljárás esetén annak befejezéséig az abban eljáró személynek, é s b) a 2. (1) bekezdésében meghatározott többlet kiutalásakor, a 2. (3) bekezdésében, a z 5/A. (5) bekezdésében, valamint a 6/A. (5) bekezdésében meghatározott eljárás során engedélyezheti az egymástól az(ldés (2) bekezdés szerint elkülönített adatok kódjel alapján történő összekapcsolását. (4) Az adóhatóságőrzési kötelezettsége a rendelkező nyilatkozat évét követő évt ől számított ötödik év végéig ezt meghaladóan a rendelkez ő nyilatkozattal összefüggésben ezen időpontig indított peres eljárás esetén annak joger ős befejezéséig áll fenn. E határid ő elteltét követ ően az adóhatóság a borítékokat és a rendelkező nyilatkozatokat, illetve az elektroniku s űrlap adatait, továbbá az adatbázisa rendelkez ő nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait megsemmisíti oly módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen lehetséges." (10) Az Szftv. 6. -át megelőzően a következ ő alcímmel egészül ki : 5. A támogatás átutalásának szabályai (11) Az Szftv. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 6. (1) Az adóhatóság a 3. -ban meghatározott összeget a 4. (1) bekezdésébe n meghatározott kedvezményezett részére a 4. (2) bekezdésében előírt nyilatkozatok ben ' tásától számított 30 na on belül de le. ésőbb a rendelkez ő n ilatkozat évének december 15. napjáig utalja át, figyelemmel a 4. (5) bekezdésére és e (2) bekezdésére is. (2) Ha az adóbevallás, az egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat vagy a munkáltatói adóme _ álla. ítás az átutaláshoz szüksé es adatfeldol _ozásra alkalmatlan az utalást akkor kel l teljesíteni, ha a) a rendelkező nyilatkozat évének utolsó napját követ ő egy éven belül az adóbevallás, az egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat vagy a munkáltatói adómegállapítós helyesbítés e alapján az lehetséges, vag y b) a rendelkező magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és figyelemmel az 1. (1) bekezdésében foglaltakra az utalás már jogszerűen lehetségessé válik. (12) Az Szftv. a következ ő 6/A. -sal és 6/B. -sal egészül ki : 6/A. (1) Az adóhatóság a rendelkez ő nyilatkozat évének augusztus 31. napjáig tájékoztatja az adópolitikáért felel ős minisztert, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésért felel ős minisztert az érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján a) a 4. (1) bekezdésében meghatározott és kategóriánként összesített kedvezményezettekről, azőket megillető kategóriánként összesített összegekről és az érvényesen rendelkezők számáról, b)a 4/A. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekről, azőket megillető összegekről, továbbá az egyes kedvezményezettek javára érvényesen rendelkez ők számáról, c) a felajánlásokból történő részesedésből kizárt kedvezményezettek nevéről, adószámáról, illetve technikai számáról, székhelyér ől és a kizárással érintett rendelkező évről. (2) Az adóhatóság az (1) bekezdésa)ésb)pontja szerinti adatokat a rendelkező nyilatkozat évének sze tember 15. na. ' ái illetve a c. ont'a szerinti adatokat a rendelkez ő n 'latkozat 6

7 évének első na ától honla án a kedvezmén ezett nevének adószámának illetve technika i számának és székhelyének megjelölésével közzéteszi. (3) A jogszabályi feltételeknek megfelel ő azon kedvezményezettekről, akik számára a z átutalás megtörtént, a (2) bekezdés szerinti közzétételre a rendelkez ő nyilatkozat évének utolsó napját követ ően kerül sor. (4) Az adóhatóság biztosítja a (3) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó adatbázi s elérhetőségét a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felel ős miniszter részére az által a működtetett információs portálon történ ő közzététel, adatfeldolgozás és rendszerezés céljából. (5) A kedvezményezettet kérelmére az adóhatóság térítésmentesen tájékoztatja a javára rendelkező az adatszolgáltatás id őpontjában érvényes és érvénytelen, valamint el ne m bírált nyilatkozatok számáról, régiónkénti megoszlásáról, az érvénytelenséget okozó a z 5/A. (1) bekezdés a)-d) pontjának megfelelően részletezett okokról és azok arányáról. 6/B. (1) Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évét követő időszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a 6. & (2) bekezdése és a 2. (1) bekezdése alapján a 4/A. & (1 ) bekezdésében meghatározott kedvezményezetteket megillet ő összegről az egyházakkal val ó kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert és az adópolitikáért felelős miniszterta rendelkező n ' latkozat évének au sztus 31-i tá'ékoztató'ához ka. csolt. ótlistán értesíti. (2) A 4/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezettnek az egyházakkal val ó kapcsolattartás koordinációjáért felel ős miniszter az adóhatóság által a rendelkez ő nyilatkozat évének december 31. napjával meghatározott és az (1) bekezdés szerint a korább i id őszak. ótlistá'a ala. 'án meg övelt össze et a rendelkez ő n ilatkozat évét követő év január 31-éig utalja át, feltéve, hogy a kedvezményezett az átutalás id őpontjában i s egyházként van nyilvántartva." (13) Az Szftv. a 7. -át megelőzően a következ ő alcímmel és 6/C-6/D. -sal egészül ki : 6/C. (1) A 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett az e törvény alapjá n átutalt összeg felhasználására vonatkozó, a cél szerinti és m űködési költségeket összegszer űen is tartalmazó adatait meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásának tényét, célját, legfeljebb 3 éves időtartamát és összegét is a felhasználást követ ő év május 31. napjáig az adóhatóság részére elektronikus úton küldi meg (a továbbiakban : beszámolási kötelezettség). (2) A 4. & (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettet jogutód nélküli megsz űnése esetén a megszűnését megel őzően soron kívüli, jogutódlással történő megszűnése eseténa jogutódot a jogel ődre vonatkozó tartalmú és határidej ű beszámolási kötelezettség terheli. (3) Ha az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti határid ő lejártát követően, vagy a 4. & (1 ) bekezdésében meghatározott kedvezményezett jogutód nélküli megsz űnése esetén a soron kívüli beszámolási kötelezettség teljesítését követ ően megállapítja, hogy a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolási kötelezettségének a) nem tett eleget, b) teljesítése során számszakilag hibás adatot közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és az adóhatóság által az adatok javítására kit űzött határid őt elmulasztotta, vag y c) teljesítése során valótlan adatot közöl t határozatával kizárja a 4. & (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettet a határozat joger őre emelkedését követő rendelkez ő évben tett felajánlásokból történ ő részesedésből. (4) Ha az adóhatóság a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolás i kötelezettségének teljesítése során megállapítja, hogy a 4. (1) bekezdésében meghatározot t kedvezményezett a 3 éves tartalékolási id őt túllépte, erről határozatot hoz, amelyben a 4. (1 ) bekezdésében meghatározott kedvezményezettet a közhasznú tevékenység megvalósításáraa 3 éves tartalékolási idő lejártáig fel nem használt összeg visszafizetésére kötelezi. 7

8 (5) A 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolási kötelezettsége során az adóhatóság részére megküldött dokumentumokőrzésére az 5/B. (4) bekezdését kel l alkalmazni. (6) Az adóhatóság a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolás i kötelezettsége során az adóhatóság részére megküldött dokumentumokat és a (3) bekezdé s szerinti kizáró határozatokat tartalmazó adatbázist elektronikus adathordozón a társadalmi é s civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja, aki azokata felhasználást követő év június 30. napjáig a civil szervezetekkel foglalkozó honlapjá n közzéteszi azzal, hogy azok e határid őtől számított egy évig, de legalább a következ ő év ezen adatainak nyilvánosságra hozataláig nem távolíthatók el. (7) Az a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján m űködtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett felel (a továbbiakban : saját honla. a beszámolási kötelezettsé_ során az adóhatósá_ részére me "ldöt t dokumentumokat a saját honlapján is közzéteszi a felhasználást követő év május 31. napjáig, és azt e határid őtől számított egy évig nem távolíthatja el. 6/D. (1) A 4/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kiemelt előirányzat javára felajánlott összeget a rendelkezést követ ő évben a felhasználásában érintett a központ i költségvetésrő l szóló törvényben meghatározott költségvetési fejezet költségvetése tartalmazza, felhasználása pályázati úton történik. (2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználásról a költségvetési fejezetet irányító szerv vezet őjea felhasználás évére vonatkozó, a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény fejezeti indokolásában részletesen elszámol, megnevezve a pályázaton nyertes szervezeteket, személyeket és a nekik juttatott összegeket. Az elszámolást a fejezetet irányító szer v honlapján a6/c. (6) bekezdésének megfelel ően közzéteszi." (14) Az Szftv. 7. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : 9) A kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek a 6/C. (1) bekezdése szerinti tartalékolás esetén, ideértve a tartalékolást követ ő években felmerült, ilyen jellegű költségeket is együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja mega felhasznált összeg ötven százalékát." (15) Az Szftv. 7. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (10) Működési költségként különösen a következ ők vehetők figyelembe : a) a számvitelről szóló évi C. törvény aa) 79. -a szerinti személyi jellegű ráfordítások, ab) 83. (3) bekezdése szerinti fizetend ő kamatok és kamaiellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, valamint ac) 86. (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege, b) székhely, működési hely kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezet ő tisztségviselőt alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben fenntartásával é s működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja ésa kedvezményezettet terhelő közműd jaki c) postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja, d) költségvetési szervek esetében személyi és dologi juttatások. (16) Az Szftv. a 8. -át megel őzően a következő alcímmel egészül ki : 8

9 7. Záró rendelkezések (17) Az Szftv. a következő 8/A. -sal egészül ki : 8/A. (1) Az egyházi státuszát elveszt ő, egyesületként továbbműködő szervezet a 4. (1 ) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott kedvezményezettnek min ősül a 4/A. (2 ) bekezdésében meghatározott kedvezményezetté válás id őpontjáig azzal, hogy a 4. (1 ) bekezdésében meghatározott feltételeket a 2012., és rendelkező évben nem kel l teljesítenie. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezett a 4. (2) bekezdésében meghatározott feltételek meglétét igazoló nyilatkozatainak a 2012., és évben a 4. (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem kell tartalmaznia. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezettnek az adóhatóság a rendelkezé s évének december 31. napjával meghatározott és a 6/B. (1Q bekezdése szerint a korább i időszak pótlistája alapján megnövelt összeget az (1) bekezdésben me atározott kedvezményezett a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi C. törvény 33. (1 ) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül, de legkésőbb december 15-éig utalja át. (4) Az adóhatóság az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezettet a rendelkező év utáni időszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a 2. (1) bekezdése és a 6. (2) bekezdése alapján megillet ő összegekről tájékoztatja. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezett tekintetében az adóhatóság a 7. (7) bekezdése szerinti ellenőrzést a január 1-jét követően a 4. szerinti kedvezményezettként folytatott közcélú tevékenységük tekintetében végzi. (6) A január Hét követően sem egyházként, sem egyesületként továbbm űködni nem kívánó szervezetek részére felajánlott és e törvény rendelkezései alapján még ki nem utal t összegek a központi költségvetés bevételét képezik. (7) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett és az Ehtv. mellékletében meg nem határozott szervezete k technikai száma január 1-jén megsz űnik. A megszüntetett technikai szám ismételten csak annak az egyháznak adható ki, amelyet az Országgy űlés a technikai szám megszüntetését követően ismételten egyházként ismert el. Az ismételten egyházként elismert szervezet mentesül a 4/A. (2) bekezdésének második mondatában meghatározott rendelkezés alól, a technikai szám kiadásának évében kedvezményezetté válik. (18) Az Szftv. a) preambulumában a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) jogot ad a magánszemélyeknek arra szövegrész helyébe a személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek szöveg., b) 1. (1) bekezdésében az Az Szja. tv. szövegrész helyébe az A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja tv.) szöveg, c) 1. (1) bekezdés c) pontjában az adóhatóság szövegrész helyébe az állami adóhatósá g (a továbbiakban: adóhatóság) szöveg, d) 2. & (1) bekezdés a) pontjában a nyomán szövegrész helyébe a során szöveg, e) 2. (2) bekezdésében a 6. (6) bekezdésében szövegrész helyébe a 6/B. (2 ) bekezdésében szöveg, f) 2. (3) bekezdésében és 4. (2) bekezdés c) pontjában a bekezdésének szövegrés z helyébe a bekezdés szöveg, 9

10 g) 3. & (2) bekezdésében az illetékes költségvetési fejezeteket irányító szervek a 6. (9 ) bekezdésében előírtak szerint eljárva használják szövegrész helyébe az érintett költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője a 6/D. -nak megfelel ően használja szöveg, h) 4. (1) bekezdés f) pontjában a költségvetéstől szövegrész helyébe a költségvetésből szöveg, i) 4. & (2) bekezdés b) pontjában és 7. (11) bekezdésében az illetőleg szövegrész helyéb e az illetve szöveg, j) 4. & (2) bekezdés f) pontjában és 7. & (8) bekezdés a) pontjában az (1) bekezdés szövegrész helyébe az (1) bekezdés a) pont szöveg, k) 4. & (3) bekezdésében az, illetve az 5. & (8) bekezdésében szövegrész helyébe az és az (5) bekezdésben szöveg, 1) 4/A. (1) bekezdés b pontjában a költségvetési törvényben szövegrész helyébe a központi költségvetésr ől szóló törvényben szöveg, m) 7. (11) bekezdésében az az 5. (8) bekezdése szövegrész helyébe az a 4. & (5) bekezdése szöveg, n) 8. & (2) bekezdésében a 6. (3) bekezdés szerinti közlemények szövegrész helyébea beszámolási kötelezettség szöve g lép. (19) A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerin t részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai é s tartalmi követelményeir ől szóló 9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együttes rendelet ( a továbbiakban: R.) 1. -ában az Szjftv. 6. & (3) bekezdése szövegrész helyébe az Szjftv. 6/C. & (1) bekezdése szövegrész kerül. (20) A R. melléklete szerinti táblázat Al sorában az (A*0,3) szövegrész helyébe az (A*0,5) szövegrész kerül. (21) Hatályát veszti az Szftv. a) 1. & (5) bekezdésében az a 4. -ban, illetve a 4/A. -ban meghatározott kedvezményezettek közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára szövegrész, b) 3. & (1) bekezdésében, 4. & (3) bekezdésében, 4/A. & (3) és (4) bekezdésében, valamint 5.& (3) bekezdésében az állami szövegrész, c) 7. & (11) bekezdésében a megfelelően szövegrész. (22) Hatályát veszti az Szftv. 7. & (1)-(5) bekezdése. INDOKOLÁS A T/4656/57. sz. módosító javaslat számos helyen módosítja az Szf. tv.-t, azonban egyes hivatkozásokat pontosítani szükséges a jogértelmezés szempontjából, valamint figyelemb e kell venni a változó szabályokra utaló hivatkozásokat. A 6/A. (4) bekezdés módosítását az teszi szükségessé, hogy a korábbi hivatkozás szerint a z adóhatóság nem a jogszabályi feltételeknek megfelelő civil kedvezményezettekr ől készített tételes kimutatást adja át az illetékes miniszternek, hanem a rendelkez ő magánszemélyek által érvényesen megjelölt, ún. potenciális civil kedvezményezettekr ől készített összesített táblázatot. 10

Rendelkezés az adó 1+1%-áról

Rendelkezés az adó 1+1%-áról 5. cím Rendelkezés az adó 1+1%-áról 2801 1. fejezet Általános tudnivalók 2803 Ez a fejezet annyiban formabontó, hogy nem valamilyen elvonásfajtát ismertet, ha nem az adó zó azon jogát és lehetőségét, hogy

Részletesebben

a) adóbevallásában, vagy

a) adóbevallásában, vagy 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Cikkem a személyi jövedelemadó meghatározott ré szé nek az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

Tisztelt Támogatóink!

Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Támogatóink! KÖSZÖNJÜK, hogy az előző naptári évben Önök adójuk 1 %-át alapítványunk számára ajánlották fel! 2010. évi adójukból 943.620 Ft került számlánkra. Terveink szerint ezt az összeget

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

T/12833. számú törvényjavaslat

T/12833. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12833. számú törvényjavaslat az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetınek

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2014-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2014-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2014-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai T/7954/6. szám ORSZÁGGYÜLLS HIVATAL A Érkezett : 2012 SZER 2 0. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k } yfly* lrrk:. : 7013 NOV 2 2013. évi...törvén y * az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k I.

Részletesebben

2008. évi XCVI. törvény

2008. évi XCVI. törvény 2008. évi XCVI. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;.

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;. 1 t.n:,, :i.,y':;'. M : 2.0.8 $ Érkezet; 2014 [,tiüv 1 a. 2014. évi törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működéséve l összefügg ő egyes agrártárgyú törvények módosításáró

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére ,r C.ry 1.11 S i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Bevezetõ Jelen írásomban a személyi jövedelemadó megha tá ro zott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr! ..' s':,yyy űlés Hivwtale lrományszm : T / l.j--+ A 19.-L Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 1 / 24 4/16/2012 10:03 PM 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1.) S :l4n watais trc mányszám : 1_0 Q érkezett: 2012.;Ujj1. 2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Az illetékekről

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben