a) adóbevallásában, vagy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a) adóbevallásában, vagy"

Átírás

1 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) jogot ad a magánszemélynek arra, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követ évben (a rendelkez nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély e jogának megvalósulását szolgáló eljárás szabályairól e rendelkezés tárgyát képez adórész mértékér l és a kedvezményezettek körér l az Országgy lés a következ törvényt alkotja: 1. (1) Az Szja tv ára is figyelemmel, e törvény alkalmazásában befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amely a magánszemély a) adóbevallásában, vagy b) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolásban, vagy c) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása szerint, az összevont adóalap adójának összegéb l a kedvezmények levonása után fennmarad, feltéve, hogy ezt az adót a magánszemély - a bevallás benyújtására nyitva álló határid ig - az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása esetén június 20-ig -, vagy - az esedékességet megel z en benyújtott kérelmére az adóhatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és a magánszemély az engedélyez határozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget téve az adót és késedelmi pótlékát hiánytalanul megfizette.

2 (2) A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának a) egy százalékáról a 4. -ban, b) további egy százalékáról pedig a 4/A. -ban meghatározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára. (3) A befizetett adó egy-egy százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni a 4. -ban és/vagy a 4/A. -ban meghatározott kedvezményezettek közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára. 2. (1) Ha a magánszemély a befizetett adójának az 1. -ban meghatározott bármely részér l e törvény szabályai szerint rendelkezett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, akkor a teljesítés szerinti összeg sem az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapításának módosítása, sem adóhatósági ellen rzés, sem önellen rzés következményeként utóbb nem módosítható. (2) Ha a magánszemély rendelkez nyilatkozatot tartalmazó a) adóbevallásának, vagy b) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolásának, vagy c) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapításának módosítása, önellen rzése vagy adóhatósági ellen rzése az összevont adóalap adójának a kedvezmények levonása után fennmaradó részére kevesebbet állapít meg a bevallott összegnél, akkor a különbözetnek az 1. (2) bekezdésének a)-b) pontjában rögzített hányadát - ha az legalább ezer forint, és a rendelkezés teljesítése a kedvezményezett javára megtörtént - az adóhatóság határozata alapján a magánszemélynek meg kell fizetnie.

3 3. (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) a magánszemély a) adóbevallásához, vagy b) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámoláshoz, vagy c) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapításának nyilatkozatához f zött rendelkezések és - az adóbevallásában, vagy - az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámoláshoz, vagy - az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapításában feltüntetett adatok alapján utalja át a 4. -ban említett kedvezményezettek javára az 1. rendelkezései szerint meghatározott összeget. (2) A 4/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti egyházi kedvezményezetteket megillet támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, míg a 4/A. (1) bekezdés b) pontja szerint rendelt összeget az Országgy lés által meghatározott cél megvalósulásában illetékes költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv a 6. (9) bekezdésében el írtak szerint eljárva utalja át. 4. (1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett a) azon - az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkez nyilatkozata évének els napja el tt legalább két évvel, és b) azon alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkez nyilatkozata évének els napja el tt legalább két évvel, továbbá

4 c) azon kiemelked en közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkez nyilatkozat évének els napja el tt legalább egy évvel kiemelked közhasznú szervezetként, illetve közalapítványként nyilvántartásba vett és az alapszabálya, illet leg az alapító okirata szerint a rendelkez nyilatkozat évének els napja el tt legalább egy évvel - a közhasznú szervezetekr l szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik; d) a Magyar Tudományos Akadémia; e) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA); f) a kulturális javak védelmér l és a muzeális intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló évi CXL. törvény 2. és 3. számú mellékletében szerepl országos közgy jtemény és a következ kben felsorolt egyéb kulturális intézmény: 1. Magyar Állami Operaház, 2. Magyar Országos Levéltár, 3. Országos Széchényi Könyvtár, 4. Magyar Filmarchívum, 5. Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár; g) az országos gy jt kör szakmúzeumok; h) az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és el adóm vészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkez nyilatkozat évének els napja el tti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi

5 költségvetést l egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az el z kategóriákba. (2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely a) belföldi székhely, és b) magyarországi közösség, illet leg a határon túli magyarság érdekében m ködik, és c) nyilatkozik arról, hogy megfelel a közhasznú szervezetekr l szóló évi CLVI. törvény 4. (1) bekezdésének d) pontja - ezzel összefüggésben a 26. -ának d) pontja - szerinti feltételnek, ennek megfelel en módosította alapszabályát, alapító okiratát, és d) nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs, és e) nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységét a rendelkez nyilatkozat(ok) évét megel z egy év óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, eleget téve minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek; f) a 4. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kiemelked en közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet szerz dés másolatának az adóhatósághoz történ becsatolásával igazolja, hogy tevékenységét állami szervvel vagy önkormányzattal a rendelkez nyilatkozat évének els napja el tt legalább egy évvel kötött szerz dés alapján végzi. (3) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltaktól függetlenül, az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint a (4) bekezdésben megjelölt szervezetek közül az is lehet kedvezményezett, amely - ha a (2) bekezdés rendelkezéseinek egyébként megfelel - hozzájárul az t e törvény szerint megillet összegb l a köztartozásainak kiegyenlítéséhez; pontosan megjelölve az összeg címzettjeit és a kiegyenlítés

6 sorrendjét. Ebben az esetben az adóhatóság a köztartozás kiegyenlítésér l levélben tájékoztatja a kedvezményezettet. (4) A jogutódlással megsz nt kedvezményezett javára felajánlott adóösszegek - a 4. (2) és (3) bekezdésében el írt követelmények teljesítése esetén - a kedvezményezett jogutódját illetik meg. (5) Kedvezményezett lehet az (1) bekezdés c) pontjában említett kiemelked en közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet is, amely az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, de a kiemelked en közhasznú szervezetként történ bírósági nyilvántartásba vételt l számítva az egy év még nem telt el. EBH A kiemelked en közhasznú szervezet is csak a nyilvántartásba vételét követ 3 év eltelte után lehet kedvezményezettje a személyi jövedelemadó 1%-ának [1996. évi CXXVI. tv. 4. (1) bek., 6-7. ]. EBH Az adókedvezményezetti min ség megállapításához sporttevékenységgel való tényleges foglalkozás szükséges, a gazdasági segítés, támogatás nem elegend (1996. évi CXXVI. tv. 4. ). BH A személyi jövedelemadó 1%-os kedvezményezetti igazolására a nyitva álló 30 napos határid jogveszt [1996. évi CXXVI. tv. 4., 5. (6) bek.]. BH A versenyzés önmagában a szabadid sportot nem teszi versenysporttá [1996. évi LXIV. tv. 1., évi CXXVI. tv. 4. (1) bek.]. 4/A. (1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett: APEH közlemény az évi CXXVI. törvény 4/A. -ának (1) bekezdése alapján kedvezményezett, technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési el irányzat részére megképzett technikai számokról (2003. január 10-i állapot szerint)

7 a) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban: egyház) - ide nem értve az egyház szervezeti egységét, intézményét -, ha az APEH a 4/A. (2) bekezdése szerint technikai számmal látta el; APEH közlemény a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkez magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történ technikai szám kiadásáról b) a rendelkez nyilatkozat évére vonatkozó költségvetési törvényben az Országgy lés által meghatározott kiemelt el irányzat. APEH közlemény a kiemelt költségvetési el irányzat javára rendelt összeg felhasználásáról APEH közlemény a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkez magánszemély nyilatkozatára igényt tartó, Országgy lés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt el irányzat részére történ technikai szám kiadásáról (2) A magánszemély rendelkez nyilatkozatára igényt tartó egyházat - kérelme alapján - az APEH technikai számmal látja el, amennyiben hitelt érdeml en igazolta, hogy az illetékes bíróság a rendelkez nyilatkozat évének els napja el tt egyházként nyilvántartásba vette. Amennyiben a technikai szám kiadását az APEH megtagadja, az egyház az err l szóló határozat bírósági felülvizsgálatát 15 napon belül kezdeményezheti. Az illetékes bíróság 15 napon belül lefolytatott nemperes eljárásban dönt a hatályon kívül helyezésr l. (3) Az APEH elnöke hivatalból technikai számmal látja el az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezettet. APEH közlemény a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkez magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak, valamint kiemelt költségvetési el irányzatok érvényes listájáról

8 (4) 5. (1) A magánszemély rendelkez nyilatkozatot (nyilatkozatokat) lezárt, nevével, lakcímével és adóazonosító jelével ellátott, de egy postai szabvány méret borítékban elhelyezett, külön-külön kitöltött, az APEH által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyez méret és adattartalmú lapon) tehet. A rendelkez nyilatkozaton (nyilatkozatokon) fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát (a 4/A. -ban említettek esetében a technikai számot), továbbá feltüntethet a kedvezményezett elnevezése is. A magánszemély a rendelkez nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot a) az adóbevallási csomagjában helyezi el, vagy b) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolás esetén legkés bb az adóévet követ április 25-éig közvetlenül a munkáltatójának adja át, illet leg c) adóhatósági adómegállapítás esetén az adózó nyilatkozatához csatolva január 15-éig küldi meg az adóhatóságnak. (2) A rendelkez nyilatkozatot tartalmazó borítékot a) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolás, vagy b) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása esetén, annak ragasztott felületére átnyúlóan a magánszemélynek saját kez leg alá kell írnia. Munkáltatói elszámolás esetén a munkáltató kísér jegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkez nyilatkozatot tev személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkez nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísér jegyzékkel együtt, az adóbevallást helyettesít munkáltatói elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatás el írásainak megfelel en, az adatszolgáltatással együtt, zárt csomagban küldi meg az illetékes adóhatóságnak.

9 (3) A borítékon és a rendelkez nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak min sülnek, és ennek megfelel védelemben részesülnek, azzal az eltéréssel, hogy az adóhatóság kizárólag a) a (4) bekezdésben említett jogvitá(k)ban eljáró felhatalmazott személyeknek engedhet betekintést; b) a saját adataira és rendelkez nyilatkozatának tartalmára vonatkozóan ad a magánszemélynek tájékoztatást; c) a javára utalt összegekre vonatkozó felvilágosítást közöl a kedvezményezettel. 2000/146. Adózási kérdés adótitok különös szabályai (4) Az adóhatóság a borítékot és a benne elhelyezett rendelkez nyilatkozatot a boríték felbontásakor egymással megegyez azonosító kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve - ugyanazon személy(ek)nek egyidej leg hozzá nem férhet módon - dolgozza fel, ellen rzi, illetve rzi. Az adóhatóság egyébként csak a rendelkez nyilatkozatok teljesítését érint jogvita esetén, az abban eljáró felhatalmazott személynek engedélyezheti - a jogvita joger s határozattal történ lezártáig - az egymástól elkülönített adatok kódjel alapján történ összekapcsolását. (5) Az adóhatóság (4) bekezdésben említett rzési kötelezettsége a rendelkez nyilatkozat évét követ ötödik év végéig áll fenn, illet leg ezt meghaladóan is az ezen id pontig megkezdett - a (4) bekezdésben említett - jogvita joger s lezárultáig. Ezen id pontot követ en a borítékokat és a rendelkez nyilatkozatokat az APEH elnöke által meghatározott eljárási rend szerint meg kell semmisíteni. (6) Az adóhatóság a magánszemélyek a) adóbevalláshoz, vagy b) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámoláshoz, vagy

10 c) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása esetén a rendelkez nyilatkozatai alapján minden év szeptember 1. napjáig felhívja a 4. (1) bekezdés szerinti kedvezményezettet a 4. (2)-(3) bekezdésében meghatározottak 30 napon belüli teljesítésére. A határid elmulasztása esetén az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított évi IV. törvény 40. -ának el írásai az irányadók. BH A személyi jövedelemadó 1%-os kedvezményezetti igazolására a nyitva álló 30 napos határid jogveszt [1996. évi CXXVI. tv. 4., 5. (6) bek.]. 5/A. (1) Az adóhatóság az adómegállapítást kér nyilatkozattal együtt - az 5. - ban foglaltak szerint - benyújtott rendelkez nyilatkozatot tartalmazó borítékot felbontás nélkül kódjellel látja el, biztosítva az 5. (4) bekezdése szerinti feltételeket. (2) Azon rendelkez nyilatkozatot, melyet olyan magánszemély nyújtott be, aki jogszabály alapján nem választhatta volna az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítását, az 1. el írása szerint benyújtott adóbevallással együtt érkezettnek kell tekinteni, ha az 1. bevallásra vonatkozó feltételeit a magánszemély teljesíti. 6. (1) Az APEH a 3. -ban említett összeget a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett részére a) a 4. (2) bekezdésében el írt nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkés bb a rendelkez nyilatkozat évének november 30. napjáig - figyelemmel az 5. (6) bekezdésére is -, és b) a 4. (3) bekezdésében meghatározottak esetében a köztartozások levonását követ en utalja át.

11 (2) Az APEH az (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozásokat a kedvezményezett által megjelölt címzettek javára a megjelölt sorrendben utalja át. (3) A 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt összeg cél szerinti felhasználását tartalmazó adatait - meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásának tényét és összegét is - az átutalást követ naptári év október 31. napjáig sajtóközleményben nyilvánosságra kell hoznia. A közzététel igazolása céljából a sajtóközlemény egy eredeti példányára az adózási bizonylatmeg rzési szabályokat kell alkalmazni. 2001/24. Adózási kérdés a 2001-ben tett rendelkez nyilatkozat alapján átutalt összeget a kedvezményezett tartalékolhatja (4) Az APEH elnöke a rendelkez nyilatkozat évének augusztus 31. napjáig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát az 1. (2) bekezdésének el írásai szerint tett érvényes rendelkez nyilatkozatok alapján a) a 4. (1) bekezdésének a)-j) pontjaiban nevesített (kategóriánként összesített) kedvezményezettekr l, továbbá b) a 4/A. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekr l, az ket megillet összegekr l, továbbá az egyes kedvezményezettek javára rendelkez k számáról. Az APEH a tájékoztatást szeptember 15-éig legalább két országos napilapban közzéteszi. (5) Az APEH internetes honlapján tájékoztatást ad az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevér l, székhelyér l, az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegér l. A jogszabályi feltételeknek megfelel, ténylegesen támogatásban részesült kedvezményezettekr l a tájékoztatást az APEH honlapja a rendelkezési év december 31-ét követ en tartalmazza.

12 (6) A 4/A. (1) bekezdésének a) pontjában említett kedvezményezetteknek - a 6. (8) bekezdése szerint a korábbi id szak pótlistája alapján megnövelt - összeget a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a rendelkez nyilatkozat évét követ év január 10-ig utalja át. (7) Ha az adóbevallás, vagy a munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolás az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra - az 5. (4) bekezdésére is figyelemmel lefolytatott ellen rzés megállapítása alapján - alkalmatlan, úgy az utalást akkor kell teljesíteni, a) amikor a rendelkez nyilatkozat éve utolsó napját követ egy éven belül az említett iratok helyesbítése alapján az lehetséges, b) illetve abban az esetben, ha a rendelkez magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és - figyelemmel az 1. (1) bekezdésében foglaltakra - az utalás már jogszer en lehetségessé válik. Az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása esetén az utalást akkor kell teljesíteni, amikor a rendelkez nyilatkozat megtételének éve utolsó napját követ egy éven belül az adóhatósági adómegállapítás joger re emelkedése alapján az lehetséges. (8) A 4/A. (1) bekezdése alapján kedvezményezetteket a rendelkez év utáni id szakban a jogvitákat lezáró határozatok alapján megillet összegekr l az APEH a tárgy évi augusztus 31-i tájékoztatójához kapcsolt pótlistán közli. (9) A 4/A. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiemelt el irányzat javára rendelt összeget a rendelkezést követ évben a felhasználásában érintett fejezet költségvetése tartalmazza, felhasználása pedig pályázati kiírással, a felhasználást követ egy éven belüli elszámolási és közzétételi kötelezettség (az Országgy lés illetékes bizottságának tájékoztatása) mellett történik.

13 EBH A kiemelked en közhasznú szervezet is csak a nyilvántartásba vételét követ 3 év eltelte után lehet kedvezményezettje a személyi jövedelemadó 1%-ának [1996. évi CXXVI. tv. 4. (1) bek., 6-7. ]. 7. (1) A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következ esetek bármelyike állapítható meg: a) az 1. -ban foglalt valamely feltétel nem áll fenn; b) két beküldött rendelkez nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a 4. - ban vagy a 4/A. -ban említettek körébe tartozik; c) a rendelkez nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illet leg technikai számot, vagy az téves, illet leg olvashatatlan, kivéve, ha a 4/A. -ban említettek a rendelkezésb l enélkül is azonosíthatók; d) a rendelkez nyilatkozat vagy a boríték, illet leg annak továbbítása nem felel meg az 5. (1)-(2) bekezdésben foglalt el írásoknak; e) az arra kötelezett kedvezményezett a 4. (2) bekezdése szerinti feltételek meglétét az 5. (6) bekezdése szerinti eljárásban nem igazolja, illet leg a 4. (2)-(3) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti. (2) Ha az adóhatóság az adóév november 30-ig a rendelkez magánszemélyt a saját érdekkörébe tartozó érvénytelenségr l nem értesíti, és az általa megjelölt kedvezményezett a 6. (5) bekezdésében foglaltak szerint az APEH internetes honlapján közzétett tájékoztatóban szerepel, a kérelmet teljesítettnek kell tekinteni. (3) Ha a rendelkez nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezett érdekkörében meglév körülmény miatt e törvény szerint érvénytelennek min sül, az adóhatóság a rendelkez nyilatkozatot tév adózót az indok megjelölése nélkül,

14 alakszer határozat mell zésével értesíti. Az értesítésre nyitva álló határid a kedvezményezett elutasítását követ 30 nap. (4) A 4. -ban említett kedvezményezettnek átutalt összeg olyan költségvetési támogatásnak min sül, amelynek az e törvény szerinti közcélú tevékenységeknek megfelel felhasználását az adóhatóság az adózás rendjér l szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) megfelel szabályai alkalmazásával jogosult ellen rizni. A közcélú tevékenységnek nem megfelel felhasználás megállapítása esetén az adóhatóság err l határozatot hoz, és ennek alapján ezt az összeget - az Art. el írása szerinti elévülési id n belül - visszafizetteti. (5) Abban az esetben, ha a kedvezményezett a 4. szerinti feltételek meglétét az 5. szerinti eljárásban sikertelenül igazolja, illet leg a 4. (2)-(3) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti, err l az adóhatóság határozatot hoz, amelyet a kedvezményezett kérelmére az a bíróság, amelynél a kedvezményezett nyilvántartásba vétele történt - ennek hiányában a kedvezményezett címe szerint illetékes bíróság - nemperes eljárásban 15 napon belül a feltételek fennállásának megállapítása esetén megváltoztathatja. (6) A rendelkez nyilatkozattal kapcsolatos ügyben rendelkezéseit az Art. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell. (7) (8) Az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolás esetén a munkáltatói elszámoláshoz f zött rendelkez nyilatkozat feldolgozását, valamint a nyilatkozat alapján a rendelkez személlyel kapcsolatos eljárást a munkáltató székhelye, telephelye szerint illetékes adóhatósága folytatja le. (9) Az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása esetén a (8) bekezdés szerinti eljárást a magánszemélynek az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapításáról tett nyilatkozata benyújtásának id pontjában illetékes adóhatóság folytatja le.

15 EBH Az alapítványnak kell a személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználását igazolnia [1990. évi XCI. tv. 58., 96., évi CXXVI. tv. 7. (2) és (4) bek., évi CLVI. tv. 26. c) pont]. EBH A kiemelked en közhasznú szervezet is csak a nyilvántartásba vételét követ 3 év eltelte után lehet kedvezményezettje a személyi jövedelemadó 1%-ának [1996. évi CXXVI. tv. 4. (1) bek., 6-7. ]. 8. (1) Ez a törvény a kihirdetése napját követ 5. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkez nyilatkozatot els alkalommal az évi jövedelemnek - az 1. -ban meghatározott - adójáról lehet tenni.

Rendelkezés az adó 1+1%-áról

Rendelkezés az adó 1+1%-áról 5. cím Rendelkezés az adó 1+1%-áról 2801 1. fejezet Általános tudnivalók 2803 Ez a fejezet annyiban formabontó, hogy nem valamilyen elvonásfajtát ismertet, ha nem az adó zó azon jogát és lehetőségét, hogy

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Bevezetõ Jelen írásomban a személyi jövedelemadó megha tá ro zott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.

Részletesebben

Tisztelt Támogatóink!

Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Támogatóink! KÖSZÖNJÜK, hogy az előző naptári évben Önök adójuk 1 %-át alapítványunk számára ajánlották fel! 2010. évi adójukból 943.620 Ft került számlánkra. Terveink szerint ezt az összeget

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

w w w.n y i c i ta.hu

w w w.n y i c i ta.hu Képzési füzetek 1. Alternatív forrásteremtés: Adomány és 1% (összeállította: Hudi Zsuzsa) w w w.n y i c i ta.hu 2011 Alternatív forrásteremtés:adomány és 1% 3 Alternatív forrásteremtés Adomány és 1% A

Részletesebben

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Cikkem a személyi jövedelemadó meghatározott ré szé nek az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez 2014. A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány (adószám:18174432-1-42) ebben az évben

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEG IPAR ZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPAR ZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ (2008. adóév) Vonatkozó jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban Htv.)

Részletesebben

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k } yfly* lrrk:. : 7013 NOV 2 2013. évi...törvén y * az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k I.

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80.

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról I. Általános tudnivalók Fontos változás, hogy 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók

Részletesebben

A Diákhitel Központ Rt. módosításokkal egységes szövegbe foglalt Üzletszabályzata. (Általános Szerződési Feltételek)

A Diákhitel Központ Rt. módosításokkal egységes szövegbe foglalt Üzletszabályzata. (Általános Szerződési Feltételek) A Diákhitel Központ Rt. módosításokkal egységes szövegbe foglalt Üzletszabályzata (Általános Szerződési Feltételek) A Diákhitel Központ Rt. (székhelye: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.) a Fővárosi Bíróságon,

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Általános tudnivalók A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) alsó fokú adózatási szervei 1 a - megyei (fővárosi)

Részletesebben

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2012.

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2012. Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2012. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történ kezelésére vonatkozó választási lehet sége - kivéve a kereskedelmi szálláshely

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben