a) adóbevallásában, vagy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a) adóbevallásában, vagy"

Átírás

1 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) jogot ad a magánszemélynek arra, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követ évben (a rendelkez nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély e jogának megvalósulását szolgáló eljárás szabályairól e rendelkezés tárgyát képez adórész mértékér l és a kedvezményezettek körér l az Országgy lés a következ törvényt alkotja: 1. (1) Az Szja tv ára is figyelemmel, e törvény alkalmazásában befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amely a magánszemély a) adóbevallásában, vagy b) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolásban, vagy c) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása szerint, az összevont adóalap adójának összegéb l a kedvezmények levonása után fennmarad, feltéve, hogy ezt az adót a magánszemély - a bevallás benyújtására nyitva álló határid ig - az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása esetén június 20-ig -, vagy - az esedékességet megel z en benyújtott kérelmére az adóhatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és a magánszemély az engedélyez határozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget téve az adót és késedelmi pótlékát hiánytalanul megfizette.

2 (2) A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának a) egy százalékáról a 4. -ban, b) további egy százalékáról pedig a 4/A. -ban meghatározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára. (3) A befizetett adó egy-egy százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni a 4. -ban és/vagy a 4/A. -ban meghatározott kedvezményezettek közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára. 2. (1) Ha a magánszemély a befizetett adójának az 1. -ban meghatározott bármely részér l e törvény szabályai szerint rendelkezett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, akkor a teljesítés szerinti összeg sem az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapításának módosítása, sem adóhatósági ellen rzés, sem önellen rzés következményeként utóbb nem módosítható. (2) Ha a magánszemély rendelkez nyilatkozatot tartalmazó a) adóbevallásának, vagy b) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolásának, vagy c) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapításának módosítása, önellen rzése vagy adóhatósági ellen rzése az összevont adóalap adójának a kedvezmények levonása után fennmaradó részére kevesebbet állapít meg a bevallott összegnél, akkor a különbözetnek az 1. (2) bekezdésének a)-b) pontjában rögzített hányadát - ha az legalább ezer forint, és a rendelkezés teljesítése a kedvezményezett javára megtörtént - az adóhatóság határozata alapján a magánszemélynek meg kell fizetnie.

3 3. (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) a magánszemély a) adóbevallásához, vagy b) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámoláshoz, vagy c) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapításának nyilatkozatához f zött rendelkezések és - az adóbevallásában, vagy - az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámoláshoz, vagy - az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapításában feltüntetett adatok alapján utalja át a 4. -ban említett kedvezményezettek javára az 1. rendelkezései szerint meghatározott összeget. (2) A 4/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti egyházi kedvezményezetteket megillet támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, míg a 4/A. (1) bekezdés b) pontja szerint rendelt összeget az Országgy lés által meghatározott cél megvalósulásában illetékes költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv a 6. (9) bekezdésében el írtak szerint eljárva utalja át. 4. (1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett a) azon - az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkez nyilatkozata évének els napja el tt legalább két évvel, és b) azon alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkez nyilatkozata évének els napja el tt legalább két évvel, továbbá

4 c) azon kiemelked en közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkez nyilatkozat évének els napja el tt legalább egy évvel kiemelked közhasznú szervezetként, illetve közalapítványként nyilvántartásba vett és az alapszabálya, illet leg az alapító okirata szerint a rendelkez nyilatkozat évének els napja el tt legalább egy évvel - a közhasznú szervezetekr l szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik; d) a Magyar Tudományos Akadémia; e) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA); f) a kulturális javak védelmér l és a muzeális intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló évi CXL. törvény 2. és 3. számú mellékletében szerepl országos közgy jtemény és a következ kben felsorolt egyéb kulturális intézmény: 1. Magyar Állami Operaház, 2. Magyar Országos Levéltár, 3. Országos Széchényi Könyvtár, 4. Magyar Filmarchívum, 5. Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár; g) az országos gy jt kör szakmúzeumok; h) az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és el adóm vészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkez nyilatkozat évének els napja el tti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi

5 költségvetést l egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az el z kategóriákba. (2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely a) belföldi székhely, és b) magyarországi közösség, illet leg a határon túli magyarság érdekében m ködik, és c) nyilatkozik arról, hogy megfelel a közhasznú szervezetekr l szóló évi CLVI. törvény 4. (1) bekezdésének d) pontja - ezzel összefüggésben a 26. -ának d) pontja - szerinti feltételnek, ennek megfelel en módosította alapszabályát, alapító okiratát, és d) nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs, és e) nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységét a rendelkez nyilatkozat(ok) évét megel z egy év óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, eleget téve minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek; f) a 4. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kiemelked en közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet szerz dés másolatának az adóhatósághoz történ becsatolásával igazolja, hogy tevékenységét állami szervvel vagy önkormányzattal a rendelkez nyilatkozat évének els napja el tt legalább egy évvel kötött szerz dés alapján végzi. (3) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltaktól függetlenül, az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint a (4) bekezdésben megjelölt szervezetek közül az is lehet kedvezményezett, amely - ha a (2) bekezdés rendelkezéseinek egyébként megfelel - hozzájárul az t e törvény szerint megillet összegb l a köztartozásainak kiegyenlítéséhez; pontosan megjelölve az összeg címzettjeit és a kiegyenlítés

6 sorrendjét. Ebben az esetben az adóhatóság a köztartozás kiegyenlítésér l levélben tájékoztatja a kedvezményezettet. (4) A jogutódlással megsz nt kedvezményezett javára felajánlott adóösszegek - a 4. (2) és (3) bekezdésében el írt követelmények teljesítése esetén - a kedvezményezett jogutódját illetik meg. (5) Kedvezményezett lehet az (1) bekezdés c) pontjában említett kiemelked en közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet is, amely az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, de a kiemelked en közhasznú szervezetként történ bírósági nyilvántartásba vételt l számítva az egy év még nem telt el. EBH A kiemelked en közhasznú szervezet is csak a nyilvántartásba vételét követ 3 év eltelte után lehet kedvezményezettje a személyi jövedelemadó 1%-ának [1996. évi CXXVI. tv. 4. (1) bek., 6-7. ]. EBH Az adókedvezményezetti min ség megállapításához sporttevékenységgel való tényleges foglalkozás szükséges, a gazdasági segítés, támogatás nem elegend (1996. évi CXXVI. tv. 4. ). BH A személyi jövedelemadó 1%-os kedvezményezetti igazolására a nyitva álló 30 napos határid jogveszt [1996. évi CXXVI. tv. 4., 5. (6) bek.]. BH A versenyzés önmagában a szabadid sportot nem teszi versenysporttá [1996. évi LXIV. tv. 1., évi CXXVI. tv. 4. (1) bek.]. 4/A. (1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett: APEH közlemény az évi CXXVI. törvény 4/A. -ának (1) bekezdése alapján kedvezményezett, technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési el irányzat részére megképzett technikai számokról (2003. január 10-i állapot szerint)

7 a) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban: egyház) - ide nem értve az egyház szervezeti egységét, intézményét -, ha az APEH a 4/A. (2) bekezdése szerint technikai számmal látta el; APEH közlemény a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkez magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történ technikai szám kiadásáról b) a rendelkez nyilatkozat évére vonatkozó költségvetési törvényben az Országgy lés által meghatározott kiemelt el irányzat. APEH közlemény a kiemelt költségvetési el irányzat javára rendelt összeg felhasználásáról APEH közlemény a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkez magánszemély nyilatkozatára igényt tartó, Országgy lés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt el irányzat részére történ technikai szám kiadásáról (2) A magánszemély rendelkez nyilatkozatára igényt tartó egyházat - kérelme alapján - az APEH technikai számmal látja el, amennyiben hitelt érdeml en igazolta, hogy az illetékes bíróság a rendelkez nyilatkozat évének els napja el tt egyházként nyilvántartásba vette. Amennyiben a technikai szám kiadását az APEH megtagadja, az egyház az err l szóló határozat bírósági felülvizsgálatát 15 napon belül kezdeményezheti. Az illetékes bíróság 15 napon belül lefolytatott nemperes eljárásban dönt a hatályon kívül helyezésr l. (3) Az APEH elnöke hivatalból technikai számmal látja el az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezettet. APEH közlemény a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkez magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak, valamint kiemelt költségvetési el irányzatok érvényes listájáról

8 (4) 5. (1) A magánszemély rendelkez nyilatkozatot (nyilatkozatokat) lezárt, nevével, lakcímével és adóazonosító jelével ellátott, de egy postai szabvány méret borítékban elhelyezett, külön-külön kitöltött, az APEH által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyez méret és adattartalmú lapon) tehet. A rendelkez nyilatkozaton (nyilatkozatokon) fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát (a 4/A. -ban említettek esetében a technikai számot), továbbá feltüntethet a kedvezményezett elnevezése is. A magánszemély a rendelkez nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot a) az adóbevallási csomagjában helyezi el, vagy b) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolás esetén legkés bb az adóévet követ április 25-éig közvetlenül a munkáltatójának adja át, illet leg c) adóhatósági adómegállapítás esetén az adózó nyilatkozatához csatolva január 15-éig küldi meg az adóhatóságnak. (2) A rendelkez nyilatkozatot tartalmazó borítékot a) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolás, vagy b) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása esetén, annak ragasztott felületére átnyúlóan a magánszemélynek saját kez leg alá kell írnia. Munkáltatói elszámolás esetén a munkáltató kísér jegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkez nyilatkozatot tev személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkez nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísér jegyzékkel együtt, az adóbevallást helyettesít munkáltatói elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatás el írásainak megfelel en, az adatszolgáltatással együtt, zárt csomagban küldi meg az illetékes adóhatóságnak.

9 (3) A borítékon és a rendelkez nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak min sülnek, és ennek megfelel védelemben részesülnek, azzal az eltéréssel, hogy az adóhatóság kizárólag a) a (4) bekezdésben említett jogvitá(k)ban eljáró felhatalmazott személyeknek engedhet betekintést; b) a saját adataira és rendelkez nyilatkozatának tartalmára vonatkozóan ad a magánszemélynek tájékoztatást; c) a javára utalt összegekre vonatkozó felvilágosítást közöl a kedvezményezettel. 2000/146. Adózási kérdés adótitok különös szabályai (4) Az adóhatóság a borítékot és a benne elhelyezett rendelkez nyilatkozatot a boríték felbontásakor egymással megegyez azonosító kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve - ugyanazon személy(ek)nek egyidej leg hozzá nem férhet módon - dolgozza fel, ellen rzi, illetve rzi. Az adóhatóság egyébként csak a rendelkez nyilatkozatok teljesítését érint jogvita esetén, az abban eljáró felhatalmazott személynek engedélyezheti - a jogvita joger s határozattal történ lezártáig - az egymástól elkülönített adatok kódjel alapján történ összekapcsolását. (5) Az adóhatóság (4) bekezdésben említett rzési kötelezettsége a rendelkez nyilatkozat évét követ ötödik év végéig áll fenn, illet leg ezt meghaladóan is az ezen id pontig megkezdett - a (4) bekezdésben említett - jogvita joger s lezárultáig. Ezen id pontot követ en a borítékokat és a rendelkez nyilatkozatokat az APEH elnöke által meghatározott eljárási rend szerint meg kell semmisíteni. (6) Az adóhatóság a magánszemélyek a) adóbevalláshoz, vagy b) az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámoláshoz, vagy

10 c) az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása esetén a rendelkez nyilatkozatai alapján minden év szeptember 1. napjáig felhívja a 4. (1) bekezdés szerinti kedvezményezettet a 4. (2)-(3) bekezdésében meghatározottak 30 napon belüli teljesítésére. A határid elmulasztása esetén az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított évi IV. törvény 40. -ának el írásai az irányadók. BH A személyi jövedelemadó 1%-os kedvezményezetti igazolására a nyitva álló 30 napos határid jogveszt [1996. évi CXXVI. tv. 4., 5. (6) bek.]. 5/A. (1) Az adóhatóság az adómegállapítást kér nyilatkozattal együtt - az 5. - ban foglaltak szerint - benyújtott rendelkez nyilatkozatot tartalmazó borítékot felbontás nélkül kódjellel látja el, biztosítva az 5. (4) bekezdése szerinti feltételeket. (2) Azon rendelkez nyilatkozatot, melyet olyan magánszemély nyújtott be, aki jogszabály alapján nem választhatta volna az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítását, az 1. el írása szerint benyújtott adóbevallással együtt érkezettnek kell tekinteni, ha az 1. bevallásra vonatkozó feltételeit a magánszemély teljesíti. 6. (1) Az APEH a 3. -ban említett összeget a 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett részére a) a 4. (2) bekezdésében el írt nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkés bb a rendelkez nyilatkozat évének november 30. napjáig - figyelemmel az 5. (6) bekezdésére is -, és b) a 4. (3) bekezdésében meghatározottak esetében a köztartozások levonását követ en utalja át.

11 (2) Az APEH az (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozásokat a kedvezményezett által megjelölt címzettek javára a megjelölt sorrendben utalja át. (3) A 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt összeg cél szerinti felhasználását tartalmazó adatait - meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásának tényét és összegét is - az átutalást követ naptári év október 31. napjáig sajtóközleményben nyilvánosságra kell hoznia. A közzététel igazolása céljából a sajtóközlemény egy eredeti példányára az adózási bizonylatmeg rzési szabályokat kell alkalmazni. 2001/24. Adózási kérdés a 2001-ben tett rendelkez nyilatkozat alapján átutalt összeget a kedvezményezett tartalékolhatja (4) Az APEH elnöke a rendelkez nyilatkozat évének augusztus 31. napjáig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát az 1. (2) bekezdésének el írásai szerint tett érvényes rendelkez nyilatkozatok alapján a) a 4. (1) bekezdésének a)-j) pontjaiban nevesített (kategóriánként összesített) kedvezményezettekr l, továbbá b) a 4/A. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekr l, az ket megillet összegekr l, továbbá az egyes kedvezményezettek javára rendelkez k számáról. Az APEH a tájékoztatást szeptember 15-éig legalább két országos napilapban közzéteszi. (5) Az APEH internetes honlapján tájékoztatást ad az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevér l, székhelyér l, az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegér l. A jogszabályi feltételeknek megfelel, ténylegesen támogatásban részesült kedvezményezettekr l a tájékoztatást az APEH honlapja a rendelkezési év december 31-ét követ en tartalmazza.

12 (6) A 4/A. (1) bekezdésének a) pontjában említett kedvezményezetteknek - a 6. (8) bekezdése szerint a korábbi id szak pótlistája alapján megnövelt - összeget a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a rendelkez nyilatkozat évét követ év január 10-ig utalja át. (7) Ha az adóbevallás, vagy a munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolás az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra - az 5. (4) bekezdésére is figyelemmel lefolytatott ellen rzés megállapítása alapján - alkalmatlan, úgy az utalást akkor kell teljesíteni, a) amikor a rendelkez nyilatkozat éve utolsó napját követ egy éven belül az említett iratok helyesbítése alapján az lehetséges, b) illetve abban az esetben, ha a rendelkez magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és - figyelemmel az 1. (1) bekezdésében foglaltakra - az utalás már jogszer en lehetségessé válik. Az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása esetén az utalást akkor kell teljesíteni, amikor a rendelkez nyilatkozat megtételének éve utolsó napját követ egy éven belül az adóhatósági adómegállapítás joger re emelkedése alapján az lehetséges. (8) A 4/A. (1) bekezdése alapján kedvezményezetteket a rendelkez év utáni id szakban a jogvitákat lezáró határozatok alapján megillet összegekr l az APEH a tárgy évi augusztus 31-i tájékoztatójához kapcsolt pótlistán közli. (9) A 4/A. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiemelt el irányzat javára rendelt összeget a rendelkezést követ évben a felhasználásában érintett fejezet költségvetése tartalmazza, felhasználása pedig pályázati kiírással, a felhasználást követ egy éven belüli elszámolási és közzétételi kötelezettség (az Országgy lés illetékes bizottságának tájékoztatása) mellett történik.

13 EBH A kiemelked en közhasznú szervezet is csak a nyilvántartásba vételét követ 3 év eltelte után lehet kedvezményezettje a személyi jövedelemadó 1%-ának [1996. évi CXXVI. tv. 4. (1) bek., 6-7. ]. 7. (1) A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következ esetek bármelyike állapítható meg: a) az 1. -ban foglalt valamely feltétel nem áll fenn; b) két beküldött rendelkez nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a 4. - ban vagy a 4/A. -ban említettek körébe tartozik; c) a rendelkez nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illet leg technikai számot, vagy az téves, illet leg olvashatatlan, kivéve, ha a 4/A. -ban említettek a rendelkezésb l enélkül is azonosíthatók; d) a rendelkez nyilatkozat vagy a boríték, illet leg annak továbbítása nem felel meg az 5. (1)-(2) bekezdésben foglalt el írásoknak; e) az arra kötelezett kedvezményezett a 4. (2) bekezdése szerinti feltételek meglétét az 5. (6) bekezdése szerinti eljárásban nem igazolja, illet leg a 4. (2)-(3) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti. (2) Ha az adóhatóság az adóév november 30-ig a rendelkez magánszemélyt a saját érdekkörébe tartozó érvénytelenségr l nem értesíti, és az általa megjelölt kedvezményezett a 6. (5) bekezdésében foglaltak szerint az APEH internetes honlapján közzétett tájékoztatóban szerepel, a kérelmet teljesítettnek kell tekinteni. (3) Ha a rendelkez nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezett érdekkörében meglév körülmény miatt e törvény szerint érvénytelennek min sül, az adóhatóság a rendelkez nyilatkozatot tév adózót az indok megjelölése nélkül,

14 alakszer határozat mell zésével értesíti. Az értesítésre nyitva álló határid a kedvezményezett elutasítását követ 30 nap. (4) A 4. -ban említett kedvezményezettnek átutalt összeg olyan költségvetési támogatásnak min sül, amelynek az e törvény szerinti közcélú tevékenységeknek megfelel felhasználását az adóhatóság az adózás rendjér l szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) megfelel szabályai alkalmazásával jogosult ellen rizni. A közcélú tevékenységnek nem megfelel felhasználás megállapítása esetén az adóhatóság err l határozatot hoz, és ennek alapján ezt az összeget - az Art. el írása szerinti elévülési id n belül - visszafizetteti. (5) Abban az esetben, ha a kedvezményezett a 4. szerinti feltételek meglétét az 5. szerinti eljárásban sikertelenül igazolja, illet leg a 4. (2)-(3) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti, err l az adóhatóság határozatot hoz, amelyet a kedvezményezett kérelmére az a bíróság, amelynél a kedvezményezett nyilvántartásba vétele történt - ennek hiányában a kedvezményezett címe szerint illetékes bíróság - nemperes eljárásban 15 napon belül a feltételek fennállásának megállapítása esetén megváltoztathatja. (6) A rendelkez nyilatkozattal kapcsolatos ügyben rendelkezéseit az Art. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell. (7) (8) Az adóbevallást helyettesít munkáltatói és ezzel egyenérték elszámolás esetén a munkáltatói elszámoláshoz f zött rendelkez nyilatkozat feldolgozását, valamint a nyilatkozat alapján a rendelkez személlyel kapcsolatos eljárást a munkáltató székhelye, telephelye szerint illetékes adóhatósága folytatja le. (9) Az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapítása esetén a (8) bekezdés szerinti eljárást a magánszemélynek az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ adómegállapításáról tett nyilatkozata benyújtásának id pontjában illetékes adóhatóság folytatja le.

15 EBH Az alapítványnak kell a személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználását igazolnia [1990. évi XCI. tv. 58., 96., évi CXXVI. tv. 7. (2) és (4) bek., évi CLVI. tv. 26. c) pont]. EBH A kiemelked en közhasznú szervezet is csak a nyilvántartásba vételét követ 3 év eltelte után lehet kedvezményezettje a személyi jövedelemadó 1%-ának [1996. évi CXXVI. tv. 4. (1) bek., 6-7. ]. 8. (1) Ez a törvény a kihirdetése napját követ 5. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkez nyilatkozatot els alkalommal az évi jövedelemnek - az 1. -ban meghatározott - adójáról lehet tenni.

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény

Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

Részletesebben

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A 2014. évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. tv.) alapján a magánszemélyek

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 09KOZ számú közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez 2014. A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány (adószám:18174432-1-42) ebben az évben

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017.

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017. Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2016-ban?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2016-ban? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2016-ban? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

Tisztelt Támogatóink!

Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Támogatóink! KÖSZÖNJÜK, hogy az előző naptári évben Önök adójuk 1 %-át alapítványunk számára ajánlották fel! 2010. évi adójukból 943.620 Ft került számlánkra. Terveink szerint ezt az összeget

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

Orszá. Iromigy ; szám : Éreze:tt : 2011 [OV 1.

Orszá. Iromigy ; szám : Éreze:tt : 2011 [OV 1. Orszá és Hivatal a Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottsága Iromigy ; szám : 10ub oc, Éreze:tt : 2011 [OV 1. 1 Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökének Bizottsági módosító javaslat Helybe

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004./I.28/, 25/2004./XII.15./, 16/2006./XI.22./, 37/2007.(XII.19.), 30/2008.(XII.17.) sz. rendelettel

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetıséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részérıl a külön

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

D O R O G Érkezett: év hó nap. Átvette:

D O R O G Érkezett: év hó nap. Átvette: D O R O G Érkezett: év hó nap Átvette: Helyi Ipar zési Adó BEJELENTKEZÉSI (Az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 16. -a, 19. -a, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján.)

Részletesebben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Bevezetõ Jelen írásomban a személyi jövedelemadó megha tá ro zott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Rendelkezés az adó 1+1%-áról

Rendelkezés az adó 1+1%-áról 5. cím Rendelkezés az adó 1+1%-áról 2801 1. fejezet Általános tudnivalók 2803 Ez a fejezet annyiban formabontó, hogy nem valamilyen elvonásfajtát ismertet, ha nem az adó zó azon jogát és lehetőségét, hogy

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Az ipar zési adó hatálya alá tartozó vállalkozók részére bejelentkezési/változásbejelentési/megsz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Az ipar zési adó hatálya alá tartozó vállalkozók részére bejelentkezési/változásbejelentési/megsz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az ipar zési adó hatálya alá tartozó vállalkozók részére bejelentkezési/változásbejelentési/megsz nési nyomtatványhoz Az ipar zési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2002.(XI.29. )sz. rendelete az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magán-személynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése:... Adószáma:...; Tevékenység

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének. 9/2016. (V. 21.) önkormányzati rendelete

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének. 9/2016. (V. 21.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2016. (V. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 13KOZ számú közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 13KOZ számú közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 13KOZ számú közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben