KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód nélkül megszűnő kedvezményezettnek átutalt összeg (továbbiakban: szja 1 %-os összeg) felhasználásáról szóló közlemény, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználását szabályozó, évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 6/C. (2) bekezdése alapján a 4. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott kedvezményezettnek jogutód nélküli megszűnés esetén, az e törvény alapján átutalt szja 1 %-os összeg felhasználására vonatkozóan kell kitöltenie 1 példányban. A közleményt a kedvezményezettnek soron kívül, kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére. A közleményben el kell számolni: - a január 1-jétől a 14MKOZ bizonylat benyújtásának időpontjáig a szervezetnek és/vagy jogelődjének kiutalt szja 1%-os összegek felhasználásáról, valamint - amennyiben a szervezet és/vagy jogelődje 12KOZ bizonylat benyújtására is kötelezett (azaz kapott szja 1%-os kiutalást a évben, vagy tartalékolt összeget tüntetett fel a hibátlan 11KOZ bizonylatában) a hibátlan 12KOZ bizonylat(ok)ban feltüntetett tartalékolt összegekről. A közleményt abban az esetben is be kell nyújtania a kedvezményezettnek, ha január 1- jét követően nem utalt ki a kedvezményezett és jogelődje részére szja 1 %-os összeget az állami adóhatóság, azonban a 12KOZ számú közleményében a kedvezményezett, és/vagy jogelődje tartalékolt összeget tüntetett fel. Javítás, módosítás esetén a bizonylatot teljes körűen kell kitölteni és elektronikus úton a NAV részére ismételten megküldeni. A bizonylat benyújtásáig fel nem használt összeg a kedvezményezett folyószámláján, személyi jövedelemadó adónemen kerül előírásra, a 14MKOZ bizonylat benyújtásával egyidejűleg. A fel nem használt, visszafizetendő összeget a NAV Magyar Államkincstárnál vezetett számú, NAV személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlára kell megfizetni a bizonylat benyújtásával egyidejűleg. (Hibátlan bizonylat benyújtása esetén, a benyújtó személy Ügyfélkapus tárhelyére értesítést, hibás bizonylat benyújtása esetén hibajavításra felszólító levelet küld a NAV.) Felhívjuk a figyelmét, hogy a kedvezményezett az Szf. törvényben foglalt kötelezettségeinek megsértése esetén az Art (1) bekezdése szerinti mulasztási bírsággal sújtható. Az adóügyek elektronikus intézéséhez a kedvezményezett képviselője, vagy meghatalmazottja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a NAV Központi Ügyfélszolgálatainál, vagy Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél köteles regisztráltatnia magát és a regisztrációt követő 8 napon belül a T180 számú adatlapon kell bejelentést tennie az állami adóhatósághoz

2 2 képviseleti jogosultságáról, illetve arról, hogy képviseleti jogosultságának tartalma mire terjed ki. Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. Működési költség elszámolása Az Szf. törvény 7. (9) bekezdése szerint a kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek együttes összege nem haladhatja meg a felhasznált összeg ötven százalékát. A kedvezményezett az elszámolási időszakon belül csupán működésre nem használhat fel összeget, mivel a működési költség nem a kiutalt, hanem a ténylegesen felhasznált összeg arányában van meghatározva. (A et követően felhasznált összeg esetében a kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek együttes összege nem haladhatja meg a felhasznált összeg 25%-át, de legfeljebb 25 millió Ft-ot. Valamint a kedvezményezett reklám és marketing célú tevékenységére fordított költségek együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot. ) évi felhasználás esetén működési költségként különösen az alábbiak vehetők figyelembe: 1 a számvitelről szóló évi C. törvény a szerinti személyi jellegű ráfordítások, (3) bekezdés szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, (7) bekezdés c) pont szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege, székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben - fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek (különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak), postaköltségek, telefon-, internet szolgáltatás alapdíja (kommunikációs költségek), költségvetési szervek esetében a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások vehetők figyelembe január 01-jétől működési költségként az alábbiak vehetők figyelembe: 2 a számvitelről szóló évi C. törvény a szerinti személyi jellegű ráfordítások, (3) bekezdés szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, (7) bekezdés c) pont szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege, székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek hozzátartozója által bármely jogcímen lakás céljára használt ingatlan a is egyben - fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak) postaköltségek, telefon-, internet szolgáltatás alapdíja (kommunikációs költségek), 1 Szf. törvény 7. (10) bek. 2 Szf. törvény 7. (10) bek.

3 3 költségvetési szervek esetében a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások vehetők figyelembe. A 14MKOZ számú közlemény főlapja sorainak részletezése A közlemény főlapján az A-1), A-2) és B) blokkok soraiban a kedvezményezettek hatályos azonosító adatait kell feltüntetni az alábbiak szerint. A-1) és A-2) blokkok: Kedvezményezett szervezet adószáma: a szervezet adószáma. Neve: a szervezet hatályos elnevezése. Székhelye: a szervezet székhelye. Szervezeti formája: a szervezet szervezeti formájának megfelelő kód az alábbiak szerint: Kód Szervezeti forma 1 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil tv.) szerinti egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet) 2 alapítvány 3 közalapítvány 4 5 Szf. törvény 4. (1) bekezdés b), c) és d) pontjában egyedileg nevesített kedvezményezettek a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a rendelkező évben hatályos ) 3. számú mellékletében szereplő országos közgyűjtemény 6 országos szakmúzeum 7 8 az 1-6 kategóriába be nem sorolható könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmény

4 4 Az Szf. törvény 4. (1) bekezdés b), c) és d) pontjában egyedileg nevesített kedvezményezettek a következők: - Magyar Tudományos Akadémia, - Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), - Magyar Állami Operaház, - Magyar Országos Levéltár, - Országos Széchényi Könyvtár, - Magyar Nemzeti Filmarchívum, - Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár. Bírósági nyilvántartási száma: a szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló, jogerőre emelkedett bírósági határozatban szereplő nyilvántartási szám. Abban az esetben kell kitölteni, ha a szervezeti forma kódja 1, 2 vagy 3. Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: a szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja. Abban az esetben kell kitölteni, ha a szervezeti forma kódja 1, 2 vagy 3. Képviselője: a szervezet képviselőjének neve. Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége: a szervezet hatályos létesítő okirata vagy jogszabály szerinti közcélú, közérdekű, közhasznú célja olyan részletesen, amely alapján a szervezet célja megismerhető. B) blokk: Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma: a szervezet közhasznúsági jogállását megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja. Abban az esetben kell kitölteni, ha a szervezet közhasznú. A 14MKOZ számú közlemény 14MKOZ-01 lapja sorainak részletezése A : Azon összeg, amelyet a kedvezményezett és/vagy jogelődje 2013-ban tartalékolt, és a közleményben A3 összegként szerepeltetett. (A=12KOZA3) A1 : Azon összeg, amelyet a kedvezményezett és/vagy jogelődje 2013-ban tartalékolt, és a közleményben B3 összegként szerepeltetett. (A1=12KOZB3) A2 : Azon összeg, amelyet a kedvezményezett és/vagy jogelődje 2013-ban tartalékolt, és a közleményben C3 összegként szerepeltetett. (A2=12KOZC3) A3 : A hibátlan 12KOZ bizonylat(ok)ban tartalékolt teljes összeg. (A3=A+A1+A2) A4 : A január 01-jétől a közlemény benyújtásának időpontjáig a kedvezményezettnek és/vagy jogelődjének kiutalt szja 1 %-os összeg. B : Felhasználható teljes összeg. (B=A3+A4) B1 : ig működésre felhasznált összeg: B2 : ig cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: B3 : től a bizonylat benyújtásáig működésre felhasznált összeg: B4 : től reklám célú tevékenységre felhasznált összeg: B5 : től a bizonylat benyújtásáig cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: B6 : B7 Fel nem használt, visszafizetendő összeg: (B6=B-(B1+B2+B3+B5) Működési költségre fordítható összeghatárt meghaladóan felhasznált összeg.

5 5 Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes felhasználási célok összegszerű megjelölésével elnevezésű blokk kitöltésének olyan részletesnek kell lennie, (a felhasználás konkrét megnevezése(i), pontos összege(i)) hogy az alapján a kedvezményezett tényleges tevékenysége megismerhető legyen. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Cikkem a személyi jövedelemadó meghatározott ré szé nek az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

Rendelkezés az adó 1+1%-áról

Rendelkezés az adó 1+1%-áról 5. cím Rendelkezés az adó 1+1%-áról 2801 1. fejezet Általános tudnivalók 2803 Ez a fejezet annyiban formabontó, hogy nem valamilyen elvonásfajtát ismertet, ha nem az adó zó azon jogát és lehetőségét, hogy

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetınek

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

a) adóbevallásában, vagy

a) adóbevallásában, vagy 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetıséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részérıl a külön

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Tisztelt Kedvezményezett!

Tisztelt Kedvezményezett! Iktatószám: 3784584278 Azonosító szám: 18028001 Egyedi ügyintézés (ÜCC) Telefonszám: 40/20-21-22 Közlemény vonalkódja: 1135973475 Funkció: alap Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 Tárgy: értesítés Nemzeti Adó-

Részletesebben

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok Ptk. Legfontosabb változásai Egyesületek, alapítványok 2014. március 15. napján hatályba lép az új Ptk., ezzel együtt módosul a civil szervezeteket érintő joganyag Merőben új jogi szemlélet rendszertanilag

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez 2014. A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány (adószám:18174432-1-42) ebben az évben

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A A d o m á n y o k u t á n j á r ó n o r m a t í v k i e g é s z í t é s e n a l a p u l ó t á m o g a t á s r a c i v i

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, amelynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Útmutató a 2013. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2013. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2013. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, melynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1353NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1353E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1353NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1353E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1353NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1353E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Ha Ön az adózás rendjéről 1 és a személyi jövedelemadóról 2 szóló törvény szerint a 2013. évi

Részletesebben

w w w.n y i c i ta.hu

w w w.n y i c i ta.hu Képzési füzetek 1. Alternatív forrásteremtés: Adomány és 1% (összeállította: Hudi Zsuzsa) w w w.n y i c i ta.hu 2011 Alternatív forrásteremtés:adomány és 1% 3 Alternatív forrásteremtés Adomány és 1% A

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Non-profit szerveztek adózása. Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője 2013. november

Non-profit szerveztek adózása. Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője 2013. november Non-profit szerveztek adózása Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője 2013. november Bemutatkozás helyett avagy kik kicsoda? Civil szervezetnek könyvvizsgálója Civil szervezetnek választott

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása Civil Akadémia CIVIL AKADÉMIA 2015 Előadó: Kahulits Andrea 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben