Rendelkezés az adó 1+1%-áról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelkezés az adó 1+1%-áról"

Átírás

1 5. cím Rendelkezés az adó 1+1%-áról fejezet Általános tudnivalók 2803 Ez a fejezet annyiban formabontó, hogy nem valamilyen elvonásfajtát ismertet, ha nem az adó zó azon jogát és lehetőségét, hogy rendel kez het és ho gyan te gye ezt a személyi jövedelemadója (összesen) 2%-áról. A jog sza bá lyi hát tér: A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja-tv.) lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy a befizetett adójuk meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzenek. Ez a kü lön tör vény az évi CXXVI. tör vény. 2. fejezet A 2012-re ér vé nyes rendelkezési sza bá lyok A kedvezményezettekre vonatkozó szabályok 2805 A rendelkező nyilatkozatra előírt feltételek: A magánszemély a befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról adhat rendelkező nyilatkozatot. Fo ga lom ér tel me zés Be fi ze tett adó Befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amely a magánszemély adóbevallásában vagy az azt helyettesítő adómegállapítás szerint az összevont adóalap adójának összegéből az adókedvezmények és átutalások levonása után fennmarad, feltéve, hogy a magánszemély a) a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig, illetve amennyiben a bevallás adóhatósági javítása alapján az adózót további befizetendő adó terheli, az annak megfizetésére előírt határidőig, vagy b) az esedékességet megelőzően benyújtott kérelmére az adóhatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és a magánszemély az engedélyező határozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget téve a felszámított pótlékot és az adót hiánytalanul megfizette. [1996. évi CXXVI. tör vény 1. (1) bek.] Kiegészítés: csak a határidőben befizetett adó egy részéről rendelkezhet a magánszemély. 2807

2 Az adózás nagy kézikönyve 1080 Az adó abban az esetben is határidőben megfizetettnek minősül, ha az adózó a határidőben benyújtott bevallásában az adótartozás megfizetéséről át vezetés útján rendelkezik, és a tartozás kiegyenlítésére az átvezetés forrásául megjelölt összeg az átvezetés időpontjában ténylegesen fedezetet nyújt, a bevallásban a fizetendő adó összegeként az összevont adóalap adójának öszszegéből az adókedvezmények és átutalások levonása után nulla forint szerepel. [1996. évi CXXVI. tör vény 1. (2), (3) bek.] A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet a befizetett adójának a) egy százalékáról az A) pont ban (a kedvezményezettek első csoportja), b) további egy százalékáról pedig a B) pont ban (a kedvezményezettek második cso portja) meg ha tározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára [1996. évi CXXVI. tör vény 1. (4) bek.]. A befizetett adó egy-egy százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni egye gy ked vez mé nye zett ja vá ra [1996. évi CXXVI. tör vény 1. (5) bek.]. Ez an nyit je lent, hogy nem oszt ha tó meg az 1 1% több ked vez mé nye zett kö zött, vagyis 1 1%-ra csak egy-egy kedvezményezettet (legfeljebb összesen kettőt) lehet megjelölni. A magánszemély azt is megteheti, hogy csak egy kedvezményezettet jelöl meg, azon ban ek kor az adó já nak csak az 1%-áról ren del kez het, mert az egyet len ked vez ményezett nem kaphat ugyanazon magánszemély adójából 2%-ot. A) Az szja 1%-ában részesíthető kedvezményezettek első csoportja A kedvezményezettek első csoportjába tartozik: Aa) azon Aaa) az egye sü lé si jog ról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil. tv.) szerinti egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkaválla lói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és Aab) ala pítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének el ső nap ja előtt leg alább két év vel, to váb bá Aac) közhasznú alapítvány, egyesület és közalapítvány, ame lyet a bí ró ság a ren delke ző nyi lat ko zat évé nek el ső nap ja előtt leg alább egy év vel vagy ez idő le tel te előtt, amen nyiben az aa) ab) pont ban foglalt feltételeknek egyébként megfelel, közhasznú szervezetként jog erősen nyilvántartásba vett, és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül a Civil. tv-ben meghatározott közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik; Fo ga lom ér tel me zés Közhasznú tevékenység Minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez [2011. évi CLXXV. tv pont]. Közfeladat Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is [2011. évi CLXXV. tv pont].

3 1081 Rendelkezés az adó 1+1%-áról Kiegészí tő feltételek: Az Aa) pont ban meg jelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely a) bel föl di szék helyű, és b) magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik, és c) alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel a Civil törvény 34. (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek (ami azt tartalmazza, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának egyebek mellett tartalmaznia kell, hogy a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt) és d) nyilatkozik arról, hogy a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 1. napja és az ál tala tett nyilatkozat időpontja között nem volt olyan lejárt esedékességű köztartozása, amely re fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott*, és e) nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységét a rendelkező nyilatkozat évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja; f) az ac) pont ban meg határozott közhasznú alapítvány, egyesület a szerződés má solatának az adó ha tósághoz történő becsatolásával igazolja, hogy tevékenységét ál lami szervvel vagy önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt leg alább egy évvel kötött szerződés alapján végzi. [1996. évi CXXVI. tör vény 4. (2) bek.] Az adóhatóság a magánszemélyek saját érdekkörébe tartozóan érvényes rendelkező nyilatkozatai alapján minden év szeptember 1-jéig felhívja a kedvezményezettet a kiegészítő feltételek 30 napon belüli teljesítésére. A felhívást a kedvezményezett levelezési címére, ennek hiányában székhelyére kell megküldeni. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek az igazolási kérelemre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni [1996. évi CXXVI. törvény 4. (5) bek.]. * Ha a kedvezményezett a d) pontban meghatározott kiegészítő feltételt és az adóhatósági felhívásban szereplő 30 napos határidőt nem teljesíti, kivételes méltányosságot érdemlő esetben az adóhatóság eltekinthet e feltételek meglététől. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosság gyakorlása esetén az átutalást legkésőbb a rendelkező nyilatkozat éve utolsó napját követő egy éven belül az adóhatóság akkor teljesítheti, ha ezt megelőzően a kedvezményezett a köztartozását rendezi [1996. évi CXXVI. tör vény 4. (3) bek.]. Fogalomértelmezés Közvetlen politikai tevékenység Párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának jelölése, a megyei jogú város képviselő-testületébe jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése [2011. évi CLXXV. tv pont]. Ab) a Ma gyar Tudományos Akadémia; Ac) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA); Ad) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szó ló évi CXL. tör vény 2. és 3. szá mú mel lék le té ben sze rep lő országos köz gyűj te mény és a következőkben felsorolt egyéb kulturális intézmény: 1. Ma gyar Ál la mi Ope ra ház, 2. Ma gyar Országos Levéltár, 2813

4 2815 Az adózás nagy kézikönyve Országos Széchényi Könyvtár, 4. Ma gyar Nemzeti Filmarchívum, 5. Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár; Ae) az országos szakmúzeumok; Af) az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadómű vészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az előző kategóriákba; Ag) a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében megha tározott felsőoktatási intézmény; Ah) a Nemzeti Együttműködési Alap; Ai) a Magyar Művészeti Akadémia. [1996. évi CXXVI. tör vény 4. (1) bek.] Jog utódlással megszűnt kedvezményezett A jogutódlással megszűnt kedvezményezett javára felajánlott adóösszegek a kiegészí tő feltételek teljesítése esetén a kedvezményezett jogutódját illetik meg. [1996. évi CXXVI. tör vény 4. (4) bek.] A rendelkezett összegek átutalása Az adó ha tóság a rendelkező nyilatkozatban és az adóbevallásban feltüntetett adatok alapján utalja át a kedvezményezettek javára az őket megillető ös szeget [1996. évi CXXVI. tör vény 3. (1) bek.]. Az utalás nem teljesíthető, amennyiben összege kedvezményezettenként nem éri el a 100 fo rin tot [1996. évi CXXVI. tör vény 3. (3) bek.]. Az adó ha tóság a rendelkezett összeget a kedvezményezett részére a kiegészítő feltételek között előírt nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének december 15. napjáig utalja át [1996. évi CXXVI. tör vény 6. (1) bek.]. A rendelkezett összeg módosítása (2821) ese tén az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évét követő év szeptember 30. napjáig a kedvezményezettnek átutalja a többletadó befizetés egy százalékának megfelelő összeget. Az utalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az adóhatósági határozatból, illetve önellenőrzésből egyértelműen meg állapít ható az összevont adóalap adójának, illetve a levonandó kedvezményeknek az ös sze ge [1996. évi CXXVI. tör vény 2. (2) bek.]. Amen nyiben az adóbevallás, az egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat, vagy a mun kál tatói adómegállapítás az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra alkalmatlan, úgy az utalást akkor kell teljesíteni, a) ami kor a ren del ke ző nyi lat ko zat éve utol só nap ját kö ve tő egy éven be lül az em lített iratok helyesbítése alapján az lehetséges, b) illetve abban az esetben, ha a rendelkező magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és az utalás már jogszerűen le het sé ges sé vá lik. [1996. évi CXXVI. tör vény 6. (2) bek.] A támogatás felhasználásának szabályai Beszámolási kötelezettség A kedvezményezettnek az átutalt összeg felhasználására vonatkozó (a cél szerinti és működési költségeket összegszerűen is tartalmazó) adatait meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásának tényét, célját, legfeljebb 3 éves időtartamát és összegét is a kiutalást követő második év május 31. napjáig az adóhatóság részére elektronikus úton kell megküldenie [1996. évi CXXVI. törvény 6/C. (1) bek.].

5 1083 Rendelkezés az adó 1+1%-áról Soron kívüli beszámolási kötelezettség A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnését megelőzően soron kívüli, jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettség terheli. A jogutód nélkül megszűnő kedvezményezett a fel nem használt összeget a soron kívüli beszámolással egyidejűleg az adóhatóság részére visszautalja. A visszafizetett összeg a központi költségvetés bevétele [1996. évi CXXVI. törvény 6/C. (2) bek.]. Amennyiben az adóhatóság az említett határidő lejártát követően megállapítja, hogy a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének nem tett eleget, illetve a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és az adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta, vagy valótlan adatot közölt, határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből [1996. évi CXXVI. törvény 6/C. (3) bek.]. Ha az adóhatóság a kedvezményezett beszámolási kötelezettségének teljesítése során megállapítja, hogy a kedvezményezett a 3 éves tartalékolási időt túllépte, erről határozatot hoz, amelyben a kedvezményezettet a közhasznú tevékenység megvalósítására a 3 éves tartalékolási idő lejártáig fel nem használt összeg visszafizetésére kötelezi. A kedvezményezett beszámolási kötelezettsége során az adóhatóság részére megküldött dokumentumokat a beszámolás évét követő évtől számított ötödik év végéig ezt meghaladóan a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben ezen időpontig indított peres eljárás esetén annak jogerős befejezéséig őrzi meg az adóhatóság. E határidő elteltét követően az adóhatóság e dokumentumokat megsemmisíti oly módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen lehetséges [1996. évi CXXVI. törvény 6/C. (4), (5) bek.]. Az adóhatóság a kedvezményezett beszámolási kötelezettsége során az adóhatóság részére megküldött dokumentumokat és a kizáró határozatokat tartalmazó adatbázist elektronikus adathordozón a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja, aki azokat a felhasználást követő év június 30. napjáig a civil szervezetekkel foglalkozó honlapján közzéteszi azzal a megszorítással, hogy azok e határidőtől számított egy évig, de legalább a következő év ezen adatainak nyilvánosságra hozataláig nem távolíthatók el. Az a kedvezményezett, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (a továbbiakban: saját honlap), a beszámolási kötelezettség során az adóhatóság részére megküldött dokumentumokat a saját honlapján is közzéteszi a felhasználást követő év május 31. napjáig, és azt e határidőtől számított egy évig nem távolíthatja el [1996. évi CXXVI. törvény 6/C. (6), (7) bek.]. B) Az szja 1%-ában részesíthető kedvezményezettek második csoportja A kedvezményezettek második csoportjába tartozik: Ba) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerint elismert egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban együtt: egyház) ide nem értve a belső egyházi jogi személyt feltéve, ha az adóhatóság technikai számmal látta el, Bb) a rendelkező nyilatkozat évére vonatkozó központi költségvetésről szóló törvényben a felhasználásért felelős fejezet megjelölésével, kiemelt előirányzatként meghatározott cél. [1996. évi CXXVI. tör vény 4/A. (1) bek.] 2817

6 2819 Az adózás nagy kézikönyve 1084 A technikai számmal kapcsolatos hatósági teendők Az adó hatóság a magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlott öszszegre igényt tartó egyházat kérelmére technikai számmal látja el. Ha az adóhatóság a technikai számot kiadta, az egyház a technikai szám kiadásának évét követő évben válik kedvezményezetté. Az adó ha tóság hivatalból technikai számmal látja el a Bb) pont szerinti kedvezménye zet tet, va gyis a kiemelt előirányzatként meghatározott célt. Az adó ha tóság vezetője a rendelkező nyilatkozat évét megelőző év utolsó napjáig a kedvezményezettek második csoportjába tartozó kedvezményezett technikai számát a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi [1996. évi CXXVI. tör vény 4/A. (2) (4) bek.]. A rendelkezett összegek átutalása Az egy há zi kedvezményezetteket megillető támogatást az egyházakkal való kapcsolat tartás koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium utalja át. A kiemelt előirányzat javára felajánlott összeget az Országgyűlés által meghatározott célok megvalósításában érintett költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője a 6/D. -nak megfelelően használja fel [1996. évi CXXVI. tör vény 3. (2) bek.]. Az utalás nem teljesíthető, amennyiben összege kedvezményezettenként nem éri el a 100 fo rin tot [1996. évi CXXVI. tör vény 3. (3) bek.]. Az egy há zi kedvezményezetteknek az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium az adóhatóság által a rendelkezés évének december 31. napjával meghatározott és a korábbi időszak pótlistája* alapján megnövelt összeget a rendelkező nyilatkozat évét követő év január 31-éig utal ja át [1996. évi CXXVI. tör vény 2. (2) bek. és 6/B. ]. *Pótlista Az egyházi kedvezményezetteket a rendelkező év utáni időszakban a jogvitákat lezáró határozatok, illetőleg a rendelkezett összeg módosítása alapján megillető összegekről az adóhatóság a tárgyévi augusztus 31-ei tájékoztatójához kapcsolt pótlistán közli [1996. évi CXXVI. törvény 6/B. ]. Az utalás csak abban az esetben teljesíthető, ha a rendelkezett összeg módosítása esetén az adóhatósági határozatból, illetve önellenőrzésből egyértelműen megállapítha tó az összevont adóalap adójának, illetve a levonandó kedvezményeknek az összege [1996. évi CXXVI. tör vény 2. (2) bek.]. Amen nyiben az adóbevallás, az egyszerűsített bevallás, vagy a munkáltatói adómeg ál lapítás az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra alkalmatlan, úgy az utalást ak kor kell teljesíteni, a) ami kor a ren del ke ző nyi lat ko zat éve utol só nap ját kö ve tő egy éven be lül az em lített iratok helyesbítése alapján az lehetséges, b) illetve abban az esetben, ha a rendelkező magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és az utalás már jogszerűen le het sé ges sé vá lik. [1996. évi CXXVI. tör vény 6. (2) bek.]. Az adó hatóság adatszolgáltatása A rendelkezett összeg módosítása (2821) esetén az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évét követő év szeptember 30. napjáig a kiemelt előirányzat kezeléséért felelős fe je zet nek ada tot szol gál tat ezen ös szeg ről [1996. évi CXXVI. tör vény 2. (2) bek.]. A kiemelt előirányzat javára felajánlott összeg A kiemelt előirányzat javára felajánlott összeget a rendelkezést követő évben a felhasz nálásá ban érin tett a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési fejezet költségvetése tartalmazza, felhasználása pedig pályázati úton történik.

7 1085 Rendelkezés az adó 1+1%-áról A felhasználásról a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője a felhasználás évére vonatkozó, a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény fejezeti indokolásában részletesen elszámol, megnevezve a pályázaton nyertes szervezeteket, személyeket és a nekik juttatott összegeket. Az elszámolást a fejezetet irányító szerv honlapján a 6/C. (6) bekezdésének megfelelően, azaz a felhasználást követő év június 30. napjáig közzéteszi. A közzétett elszámolás e határidőtől számított egy évig, de legalább a következő év ezen adatainak nyilvánosságra hozataláig nem távolíthatók el [1996. évi CXXVI. tör vény 6/D. ]. 3. fejezet A magánszemélyekre vonatkozó szabályok 2821 A rendelkezett összeg módosítása A személyi jövedelemadó bevallás hatósági ellenőrzés, vagy önellenőrzés hatására bekövetkezett módosításának kétféle következménye lehet: adóhiány feltárása és megfizetése esetén a rendelkezett összeget ennek megfelelően növelni (módosítani) kell, a kedvezményezettek több pénzt kapnak, adótöbblet feltárása és visszaigénylése esetén a rendelkezett összeg változatlan ma rad, bár csökkenteni kellene, mert a magánszemély nagyobb összegről rendelkezett, mint ahogy azt megtehette volna, de a csökkentést elkerülendő, a magánszemélynek pót ló lag meg kell fizetnie a különbözetet. A törvény előírásai szerint, ha a magánszemély a befizetett adójának legalább egyik egy szá zalékáról rendelkezett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, a teljesítés szerinti összeg kizárólag abban az esetben módosítható (növelhető), ha a módosítás vagy módosítások által a teljesítés szerinti összeg kedvezményezettenként legalább ezer forinttal növekszik, és a rendelkező nyilatkozat évét követő év július 31. napjáig a) az adó ha tósági ellenőrzés során hozott az adó összegének növekedéséről szóló jogerős határozat alapján esedékessé vált adótöbbletet* a magánszemély megfizette, vagy b) a magánszemély önellenőrzést nyújtott be, és ez alapján az adótöbbletet* meg is fi zet te. [1996. évi CXXVI. tör vény 2. (1) bek.] *Magyarázat: arról van szó, hogy a hatósági-, vagy önellenőrzés pénzügyileg rendezendő hiány jellegű adókülönbözetet tárt fel, mert az adózó eredetileg ke ve sebb adót val lott és fi ze tett meg, mint amen nyit kellett volna. Az adóhiánynak megfelelő összeget kell megfizetni. Ezt nevezi a törvény félreérthető módon adótöbbletnek. A klasszikus értelemben az adótöbblet az adózónak visszajár, mert eredetileg több adót val lott és fi ze tett be, mint amen nyit a jog sza bályi előírások betartása mellett kellett volna. Ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatot tartalmazó adóbevallásának módosítá sa, ön ellenőrzése vagy adóhatósági ellenőrzése az összevont adóalap adójának a kedvezmények levonása, illetve átutalások teljesítése után fennmaradó részére keveseb bet állapít meg a bevallott, illetve megállapított összegnél, akkor a különbözetnek az 1 1%-át (ha csak egy kedvezményezett részére rendelkezett korábban, akkor 1%-át) ha az ked vezményezettenként leg alább ezer fo rint, és a ren del ke zés tel je sí té se a kedvezményezett javára már megtörtént az adóhatóság határozata alapján a magánsze mély nek meg kell fi zet nie [1996. évi CXXVI. tör vény 2. (3) bek.].

8 Az adózás nagy kézikönyve A magánszemély rendelkező nyilatkozatának eljuttatása az adóhatósághoz 2825 A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) függetlenül a személyi jövedelemadó bevallásának, megállapításának módjától az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklete I. fejezete B) pontjának 2. b) al pont jában meghatározott határidőig, azaz az adó évet kö ve tő év má jus 20-áig jut tatja el az adóhatósághoz. A ha tár idő jog vesz tő [1996. évi CXXVI. törvény 5. (1) bek.]. A rendelkező nyilatkozat vagy a rendelkező nyilatkozat megtételére szolgáló elektronikus űrlap tartalmazza a kedvezményezett adószámát, illetve technikai számát. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon feltüntethető a magánszemély neve és lakcíme is [1996. évi CXXVI. törvény 5. (2) bek.]. A rendelkező nyilatkozatot a magánszemély a következő módokon juttathatja el az adóhatósághoz: a) adóbevallás, adónyilatkozat, illetve egyszerűsített bevallás esetén az adóbevallási nyomtatványon tünteti fel, b) mun káltatói adómegállapítás esetén a munkáltatója útján, vagy c) az adó bevallás, az adónyilatkozat és az egyszerűsített bevallás elektronikus úton tör té nő be nyúj tá sa ese tén az elektronikus űrlapon tün te ti fel ki vé ve, ha a ma gán személy nem ma ga készíti adóbevallását, és a képviselőjének a rendelkező nyilatkozat meg küldésére meghatalmazást nem adott, vagy d) az a) c) pon tokban meghatározottaktól eltérően a bevallástól elkülönítve, önállóan, lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, vagy elektronikus űrlapként elektronikus úton. [1996. évi CXXVI. tör vény 5. (3) bek.] Kétszeres nyilatkozattétel Amen nyiben a magánszemély az a) c) pontok valamelyike szerint (vagyis a bevallá sá val együtt) és a d) pont ban meg ha tározott módon (a bevallás nélkül) is benyújtja a rendelkező nyilatkozatát (nyilatkozatait), azt a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) kell figyelembe venni, amely az a) c) pontok valamelyike szerint (vagyis a be val lá sá val együtt) ér ke zett [1996. évi CXXVI. tör vény 5. (4) bek.]. Teendők munkáltatói adómegállapítás esetén A magánszemély munkáltatói adómegállapítás esetén az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz legkésőbb 10 nap pal az adó évet követő év május 20-a előtt. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérő jegy zék kel együtt, az adó évet kö ve tő év má jus 20-áig zárt cso mag ban kül di meg az adó ha tó ság nak [1996. évi CXXVI. tör vény 5. (5) bek.]. A rendelkező nyilatkozat érvénytelensége A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike ál lapítha tó meg: a) a rendelkező nyilatkozatra előírt valamely feltétel (2805) nem áll fenn; b) két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a kedvezmé nyezettek ugyanazon csoportjába tartozik;

9 1087 Rendelkezés az adó 1+1%-áról c) a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illetőleg technikai számot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan, kivéve, ha a kedvezményezettek második csoportjába tartozók (egyház, vagy kiemelt előirányzatként meghatározott cél) enélkül is azonosíthatók; d) a rendelkező nyilatkozat vagy a boríték, illetőleg annak továbbítása nem felel meg az elő írá sok nak; e) az arra kötelezett kedvezményezett a kiegészítő feltételek (2813) meglétét nem iga zolja, illetőleg a nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti. [1996. évi CXXVI. tör vény 5/A. (1) bek.] Ak kor, ha az adóhatóság megállapítja a nyilatkozatban foglalt rendelkezésnek a ma gán személy saját érdekkörébe tartozó érvénytelenségét, erről a magánszemélyt a rendelkező nyilatkozat éve november 30. napjáig értesíti. Ha az adó ha tóság a rendelkező nyilatkozat éve november 30. napjáig nem állapítja meg a rendelkező magánszemély saját érdekkörébe tartozó érvénytelenségét, és az ál tala megjelölt kedvezményezett az adóhatóság honlapján közzétett tájékoztatóban sze re pel, a ren del ke zést tel je sí te ni kell [1996. évi CXXVI. tör vény 5/A. (2) bek.]. Ez a szabály azonban nem alkalmazható, ha a rendelkező nyilatkozatnak a ma gán személy saját érdekkörébe tartozó érvényessége (különösen a befizetett adó összege) a rendelkező nyilatkozat évének november 15. napjáig nem állapítható meg. Ez eset ben er ről a tény ről az adó ha tó ság a rendelkező nyilatkozat évének no vem ber 30. napjáig értesíti a magánszemélyt. Az érvényesség kérdésében legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évét követő év utolsó napjáig az adóhatóság döntést hoz. Amen nyiben a magánszemély személye vagy az adó összege a rendelkező nyilatkozat évét követő év utolsó napjáig sem állapítható meg, az adóhatóság érvénytelenséget meg állapí tó dön tést hoz, és az uta lás nem tel je sít he tő. A döntésről, annak meghozatalát követő 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évét követő év utolsó napjáig, ha személye megállapítható, a magánszemélyt értesíteni kell. Az utalás abban az esetben teljesíthető, ha a nyilatkozat az adóhatóság döntése vagy az ellene benyújtott jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv döntése szerint a rendel kező magánszemély és a kedvezményezett érdekkörében is érvényesnek minősül [1996. évi CXXVI. tör vény 5/A. (3) bek.]. Ha a rendelkező nyilatkozat a kedvezményezett érdekkörében meglévő körülmény mi att érvénytelennek minősül, az adóhatóság e tényről a rendelkező nyilatkozatot tévő adózót az érvénytelenség okának megjelölése nélkül a kedvezményezett elutasítását követő 30 napon belül, de legkorábban a rendelkező nyilatkozat évének november 30-áig értesíti [1996. évi CXXVI. törvény 5/A. (4) bek.]. Amennyiben a magánszemély az átutalás időpontjában rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval, az adóhatóság az átutalást követő 15 napon belül a központi elektronikus szolgáltató rendszerben, elektronikus úton ad tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítéséről. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről az adózó elektronikus levélben is értesítést kap [1996. évi CXXVI. törvény 5/A. (5) bek.].

10 Az adózás nagy kézikönyve fejezet 2827 Az adóhatóságra vonatkozó szabályok Adótitok A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon és a rendelkező nyilatkozatban feltün tetett adatok adótitoknak minősülnek, és ennek megfelelő védelemben részesülnek, azzal az eltéréssel, hogy az adóhatóság kizárólag a) a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben indított peres eljárásban el já ró fel hatalmazott személyeknek engedhet betekintést; b) a sa ját ada ta i ra és ren del ke ző nyi lat ko za tá nak tar tal má ra vo nat ko zó an ad a ma gán személynek tájékoztatást; c) a javára utalt összegekre vonatkozó felvilágosítást közöl a kedvezményezettel. [1996. évi CXXVI. tör vény 5/B..] A rendelkező nyilatkozatok feldolgozása, őrzése Az adó ha tóság az elektronikus űrlapon érkezett rendelkező nyilatkozat kivételével a) a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó bo rí té kot és a ben ne el he lye zett ren del kező nyilatkozatot, illetve b) a rendelkező nyilatkozatnak az adózó nevét és adóazonosító jelét ennek hiányában adószámát tartalmazó részét és a kedvezményezettek megjelölését tartalmazó perforált részét a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték, illetve az adóbevallást, egyszerűsített bevallást tartalmazó boríték felbontásakor egymással megegyező azonosító kódjellel látja el. Az adóhatóság azokat egymástól elkülönítve ugyanazon személy(ek)nek egyidejűleg hozzá nem férhető módon dolgozza fel, ellenőrzi, és őr zi. Az adó ha tóság az elektronikus űrlapon beérkezett rendelkező nyilatkozat adatait a bevallástól elválasztja és azonosító kódjellel látja el. Az adóhatóság az elektronikus űrlap feldolgozása során elkülönülten kezeli a rendelkező magánszemély és a kedvezmé nye zet tek ada ta it. [1996. évi CXXVI. tör vény 5/C. (1), (2) bek.] Az adó ha tóság csak a) a ren del ke ző nyilatkozattal összefüggésben indított peres eljárás esetén annak befejezéséig az abban eljáró személynek, és b) a rendelkezett összeg növelésekor a kedvezményezett részére a többlet kiutalásakor, a magánszemély pótlólagos befizetésekor (ha nála adótöbbletet tártak fel, és a rendelkezett ös szeg több volt, mint amen nyiről ténylegesen rendelkezhetett volna), a 6/A. (5) bekezdésében*, valamint az 5/A. (5) bekezdésében** meghatározott eljárás során engedélyezheti az egymástól elkülönített adatok kódjel alapján történő összekapcso lá sát. [1996. évi CXXVI. tör vény 5/C. (3) bek.] * A kedvezményezettet kérelmére az adóhatóság térítésmentesen tájékoztatja a javára rendelkező az adatszolgáltatás időpontjában érvényes és érvénytelen, valamint el nem bírált nyilatkozatok számáról, régiónkénti megoszlásáról, az érvénytelenséget okozó okokról és azok arányáról [1996. évi CXXVI. törvény 6/A. (5) bek.]. ** Ha a magánszemély az átutalás időpontjában rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval, az adóhatóság az átutalást követő 15 napon belül a központi elektronikus szolgáltató rendszerben, elektronikus úton ad tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítéséről. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről az adózó elektronikus levélben is értesítést kap [1996. évi CXXVI. törvény 5/A. (5) bek.].

11 1089 Rendelkezés az adó 1+1%-áról Az adó hatóság őrzési kötelezettsége a rendelkező nyilatkozat évétől, a rendelkező nyilatkozat módosítása esetében a rendelkező nyilatkozat évét követő évtől számított ötö dik év vé gé ig ezt meghaladóan a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben ezen időpontig indított peres eljárás esetén annak jogerős befejezéséig áll fenn. Ezen határidő leteltét követően a borítékokat és a rendelkező nyilatkozatokat, illetőleg az elekt ronikus űrlap adatait, továbbá az adatbázis rendelkező nyilatkozatokkal kapcsola tos ada ta it meg kell sem mi sí te ni úgy, hogy azokat már ne lehessen többé helyreállítani [1996. évi CXXVI. tör vény 5/C. (4) bek.]. Az adó ha tóság tájékoztatási kötelezettsége Az adó ha tóság a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 31. napjáig tájékoztatja az adó politikáért felelős minisztert, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert és a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésért felelős minisztert az érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján a) az A) pont ba tartozó (kategóriánként összesített) kedvezményezettekről (2809), az őket megillető kategóriánként összesített összegekről és az érvényesen rendelkezők szá má ról, b) a B) pont ba tartozó kedvezményezettekről (2817), az őket megillető összegekről, továbbá az egyes kedvezményezettek javára érvényesen rendelkezők számáról, c) a felajánlásokból történő részesedésből kizárt kedvezményezettek nevéről, adószámáról, illetve technikai számáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről [1996. évi CXXVI. törvény 6/A. (1) bek.]. Az adóhatóság az a) és b) pontok szerinti adatokat a rendelkező nyilatkozat évének szeptember 15. napjáig, a c) pont szerinti adatokat a rendelkező nyilatkozat évének első napjától honlapján a kedvezményezett nevének, adószámának, illetve technikai számának és székhelyének megjelölésével közzéteszi [1996. évi CXXVI. törvény 6/A. (2) bek.]. A jogszabályi feltételeknek megfelelő azon kedvezményezettekről, akik számára az átutalás megtörtént, a közzétételre a rendelkező nyilatkozat évének utolsó napját követően kerül sor. Az adóhatóság biztosítja a kedvezményezetti adatokat tartalmazó adatbázis elérhetőségét a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter részére az általa működtetett információs portálon történő közzététel, adatfeldolgozás és rendszerezés céljából [1996. évi CXXVI. törvény 6/A. (3), (4) bek.]. Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évét követő időszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a 6. (2) bekezdése* és a 2. (1) bekezdése** alapján a 4/A. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezetteket*** megillető összegről az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert és az adópolitikáért felelős minisztert a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 31-i tájékoztatójához kapcsolt pótlistán értesíti. * Ha az adóbevallás, az egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat vagy a munkáltatói adómegállapítás az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra alkalmatlan, az utalást akkor kell teljesíteni, ha a) a rendelkező nyilatkozat évének utolsó napját követő egy éven belül az adóbevallás, az egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat vagy a munkáltatói adómegállapítás helyesbítése alapján az lehetséges, vagy b) a rendelkező magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és az utalás már jogszerűen lehetségessé válik. **Ha a magánszemély a befizetett adójának legalább egyik egy százalékáról rendelkezett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, a teljesítés szerinti összeg kizárólag abban az esetben módosítható, ha a módosítás vagy módosítások által a teljesítés szerinti összeg kedvezményezettenként legalább ezer forinttal növekszik, és a rendelkező nyilatkozat évét követő év július 31. napjáig a) az adóhatósági ellenőrzés során hozott az adó összegének növekedéséről szóló jogerős határozat alapján esedékessé vált adótöbbletet a magánszemély megfizette, vagy 2829

12 2831 Az adózás nagy kézikönyve 1090 b) a magánszemély önellenőrzést nyújtott be, és ez alapján az adótöbbletet meg is fizette. *** kedvezményezett: a) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény szerint elismert egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban együtt: egyház) ide nem értve a belső egyházi jogi személyt feltéve, ha az adóhatóság technikai számmal látta el, b) a rendelkező nyilatkozat évére vonatkozó központi költségvetésről szóló törvényben a felhasználásért felelős fejezet megjelölésével, kiemelt előirányzatként meghatározott cél. Az egyházi kedvezményezettnek az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter az adóhatóság által a rendelkező nyilatkozat évének december 31. napjával meghatározott és a korábbi időszak pótlistája alapján megnövelt összeget a rendelkező nyilatkozat évét követő év január 31-éig utalja át, feltéve, hogy a kedvezményezett az átutalás időpontjában is egyházként van nyilvántartva [1996. évi CXXVI. törvény 6/B. ]. Adóhatósági ellenőrzés A kedvezményezettek első csoportjába tartozó (2809) kedvezményezettnek átutalt összeg olyan költségvetési támogatásnak minősül, amelynek az igénylését és a közcélú tevékenységeknek megfelelő felhasználását az adóhatóság az Art. megfelelő szabályai alkalmazásával jogosult ellenőrizni. Amennyiben az adóhatóság szükség esetén a külön jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező illetékes szerv állásfoglalásának figyelembevételével megállapítja az igénylés jogszabályba ütköző voltát, vagy a közcélú tevékenységnek nem megfelelő felhasználást, erről határozatot hoz, amelyben rendelkezik az összegnek az Art. előírása szerinti elévülési időn belüli visszafizetéséről [1996. évi CXXVI. tör vény 7. (7) bek.]. A felhasználás abban az esetben tekinthető a közcélú tevékenység szempontjából megfelelőnek, amennyiben a költségvetési támogatást a) az egyesület, az alapítvány, a közhasznú alapítvány, egyesület és közalapítvány az alapító okiratában, alapszabályában alaptevékenységként meghatározott közhasznú tevékenység (2811) megvalósítására fordítja, b) a többi, a kedvezményezettek első csoportjába tartozó kedvezményezett (a Nemzeti Együttműködési Alap és a Magyar Művészeti Akadémia kivételével) a lé tesítő okira tá ban és a rá vo nat ko zó kü lön jog sza bály ok ban alap te vé keny ség ként meg hatá rozott közcélú, közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására fordítja. [1996. évi CXXVI. tör vény 7. (8) bek.] A kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek tartalékolás esetén, beleértve a tartalékolást követő években felmerült, ilyen jellegű költségeket is együt tes ös sze ge a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg ötven százalékát. Mű ködési költségként különösen az alábbiak vehetők figyelembe: a) a számvitelről szóló évi C. törvény aa) 79. -a szerinti személyi jellegű ráfordítások, ab) 83. (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, valamint ac) 86. (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege, b) szék hely, működési hely kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek (különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak),

13 1091 Rendelkezés az adó 1+1%-áról c) postaköltségek, telefon-, internetszolgáltatás alapdíja (kommunikációs költségek), d) költségvetési szervek esetében személyi és dologi juttatások. [1996. évi CXXVI. tör vény 7. (9), (10) bek.]. Ab ban az esetben, ha a kedvezményezett a kiegészítő feltételek meglétét (2813) nem iga zolja, illetőleg a nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti, erről az adó ha tóság fellebbezéssel meg nem támadható határozatot hoz, amelyet a kedvezményezett kérelmére az a bíróság, amelynél a kedvezményezett nyilvántartásba vétele történt ennek hiányában a kedvezményezett címe szerint illetékes bíróság nemperes eljárásban 15 napon belül a feltételek fennállásának megállapítása esetén megváltoztathat. Az eljárásra a Pp. szabályait kell megfelelően alkalmazni [1996. évi CXXVI. tör vény 7. (11) bek.]. A rendelkező nyilatkozattal kapcsolatos ügyben az Art. rendelkezéseit az évi CXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A kedvezményezett az e törvényben foglalt kötelezettségeinek megsértése esetén az Art (1) bekezdése szerinti mulasztási bírsággal sújtható. [1996. évi CXXVI. tör vény 7. (12) bek.]. Vallási szervezetek, mint egyesületek Az Ehtv. 34. (1) bekezdése szerinti szervezet* (a továbbiakban: szervezet) a 4. (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kedvezményezettnek, azaz egyesületnek minősül azzal az engedménnyel, hogy az egyesületre meghatározott feltételeket a 2012., és rendelkező évben nem kell teljesítenie [1996. évi CXXVI. törvény 8/A. (1) bek.]. *Az egyházak, valamint ezek vallásos célra létrejött önálló szervezetei kivételével valamennyi, a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett szervezet és annak vallásos célra létrejött önálló szervezete (a továbbiakban együtt: szervezet) január 1-jétől egyesületnek minősül [2011. évi CCVI. törvény 34. (1) bek.]. A 2012., és évben a szervezet kiegészítő feltételek (2813) meglétét igazoló nyilatkozatának nem kell tartalmaznia azt, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységét a rendelkező nyilatkozat évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, továbbá a szervezetnek nem kell teljesítenie a beszámolási kötelezettséget [1996. évi CXXVI. törvény 8/A. (2) bek.]. A szervezetnek az adóhatóság a rendelkezés évének december 31-ével meghatározott és a korábbi időszak pótlistája alapján megnövelt összeget a szervezet nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül, de legkésőbb december 15-éig utalja át. Az adóhatóság a szervezetet a rendelkező év utáni időszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a támogatás mértékéről tájékoztatja. Az adóhatóság január 1-jét követően az ellenőrzést a szervezet kedvezményezettként folytatott közcélú tevékenysége tekintetében végzi [1996. évi CXXVI. törvény 8/A. (3) (5) bek.]. Az Ehtv. 35. (3) bekezdése alapján megszüntetett** szervezet részére a rendelkező évben felajánlott és e törvény rendelkezései alapján még ki nem utalt támogatás a központi költségvetés bevétele [1996. évi CXXVI. törvény 8/A. (6) bek.]. **A bíróság a szervezetet kényszer-végelszámolási eljárás keretében jogutód nélkül megszünteti, ha a szervezet a) a változásbejegyzési eljárás során a változásbejegyzési eljárásban meghatározott feltételeket nem teljesíti, vagy b) február 29-éig a továbbműködéséről nem vagy nemlegesen nyilatkozott. 2833

14 Az adózás nagy kézikönyve 1092 A szervezet technikai száma január 1-jén, az Ehtv. 34. (2) bekezdése szerinti egyház*** technikai száma ha az Országgyűlés az Ehtv. 34. (2) bekezdés szerinti elismerését elutasítja május 20-án megszűnik. A megszüntetett technikai szám ismételten csak annak a szervezetnek adható ki, amelyet az Országgyűlés a technikai szám megszüntetését követően egyházként ismert el [1996. évi CXXVI. törvény 8/A. (7) bek.]. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi C. törvény hatályvesztéséig a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi C. törvénynek az egyházkénti elismerésre vonatkozó szabályaira tekintettel a miniszterhez kérelmet benyújtó egyház elismeréséről az Országgyűlés a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok kivételével február 29-éig dönt. Ha a szervezetet az Országgyűlés május 20-áig egyházként elismeri, az egyház a technikai szám kiadásának évében is jogosult az egyházi kedvezményezettnek járó felajánlott támogatásra [1996. évi CXXVI. törvény 8/A. (8) bek.]. A szervezet a beszámolási kötelezettséget első alkalommal a évben teljesíti azzal a feltétellel, hogy a évben kiutalt támogatásról 2013-ban kell a beszámolási kötelezettséget teljesíteni [1996. évi CXXVI. törvény 8/A. (9) bek.]. Átmeneti rendelkezés A 4. (2) bekezdés a Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvénnyel hatályon kívül helyezett g) pontját* a hatályvesztését megelőzően tett rendelkező nyilatkozatok tekintetében alkalmazni kell [1996. évi CXXVI. törvény 8/B. ]. *Az a szervezet lehet kedvezményezett, amely g) nyilatkozik arról, hogy ga) a rendelkező nyilatkozat évét megelőző öt évben nem kötött vagy tartott fenn együttműködési megállapodást párttal, gb) a rendelkező nyilatkozat évét megelőző öt évben nem állított párttal közös jelöltet országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy

Részletesebben

Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény

Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény Hatályos: 2008.01.01. 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017.

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017. Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2017. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A 2014. évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. tv.) alapján a magánszemélyek

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

a) adóbevallásában, vagy

a) adóbevallásában, vagy 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 09KOZ számú közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 13KOZ számú közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 13KOZ számú közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 13KOZ számú közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2017-ben? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2016-ban?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2016-ban? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2016-ban? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 1, külön törvényben 2 meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14KOZ jelű közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14KOZ jelű közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14KOZ jelű közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

Orszá. Iromigy ; szám : Éreze:tt : 2011 [OV 1.

Orszá. Iromigy ; szám : Éreze:tt : 2011 [OV 1. Orszá és Hivatal a Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottsága Iromigy ; szám : 10ub oc, Éreze:tt : 2011 [OV 1. 1 Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökének Bizottsági módosító javaslat Helybe

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

Tisztelt Támogatóink!

Tisztelt Támogatóink! Tisztelt Támogatóink! KÖSZÖNJÜK, hogy az előző naptári évben Önök adójuk 1 %-át alapítványunk számára ajánlották fel! 2010. évi adójukból 943.620 Ft került számlánkra. Terveink szerint ezt az összeget

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez 2014. A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány (adószám:18174432-1-42) ebben az évben

Részletesebben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben

Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Rendelkezés a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról a 2012. évben Bevezetõ Jelen írásomban a személyi jövedelemadó megha tá ro zott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György Adományok és támogatások Dr. Bódi György Az adomány és a támogatás fogalmi különbözősége 2 A Civil tv. értelmező rendelkezései szerint 2. 1. adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek. I N D O K O L Á S

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek. I N D O K O L Á S V É G Z É S A Fővárosi Törvényszék a 01-01-0001286. sorszám alatt nyilvántartásba vett Children's International Sumer Villages Hungary Gyermek Alapítvány nyilvántartási ügyében az alapítóknak (kérelmezőknek)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni?

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 lehetıséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részérıl a külön

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA. Önkormányzati támogatás

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA. Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatási rendszer a./ Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk szabályozza - a belső piaccal összeegyeztethetetlen, a - a belső piaccal összeegyeztethető,

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az szja 1%-os civil kedvezményezettekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Cikkem a személyi jövedelemadó meghatározott ré szé nek az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI Előadás témacsoportjai I. II. Jogszabályi előzmények, változás céljai, Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási

Részletesebben