TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: /2012. XII. Ügyintéző: Patóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VAROS ÖNKORMÁNYlATA AOóssAGKONSZOLlOAClÓJÁRÓL, VALAMINT ÉVEN TÚLI MŰKÖOÉSI HITEL FELVÉTELÉRŐL lu (\A- ~bp>-- ~ Or. Kovács Ferenc PO Igármester l~1c-~ KósaTíme~ alpolgármester fvic0' Patóné Nagy Magdolna osztályvezetes Véleményező bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 3. Jogi és Ügyrendi Bizottság Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző rt ' ti; ~ Itt: l... Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője G> NY REGYHÁZA

2 Tisztelt Közgyűlés! MÓDOSÍTOTT! Magyarország stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) alapján az önkormányzatok működési célra a Kormány hozzájárulásához nem kötött likvid (naptári éven belül visszafizetendő) hitelt és a Kormány hozzájárulásához kötött éven túli hitelt is felvehetnek. A kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának végső határideje ez évi hitelfelvételre vonatkozóan december 10. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény kimondja, hogy az önkormányzatok év végén likvid hitelt nem mutathatnak ki könyveikben, annak állományát át kell konvertálni éven túli működési hitellé. Önkormányzatunk ez évben eft folyószáma hitel állománnyal kezdte a gazdálkodási évet, és év közben eft további hitelfelvétellel számoltunk. Év közben a likviditási helyzet javítása érdekében eft központi támogatásban részesültünk, így év végén a folyószámlahitel állomány várhatóan eft lesz. Annak érdekében, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget tegyünk, át kell alakítanunk az év végén meglévő folyószámlahitel állományát éven túli lejáratú működési hitellé. Önkormányzatunk december 19 én kötött bankszámlavezetésre vonatkozó szerződéséhez eft folyószámlahitel keret és eft munkabérhitel keret tartozik. A hitel kondícióira vonatkozóan a folyószámlahitel kondícióját vettük alapul. A törlesztést az alábbiak szerint ütemezzük: szeptember szeptember szeptember szeptember szeptember 30. évente azonos ( eft) összegben. A kamat maximum három havi BUBOR+1,95 %. Fentiek értelmében szükségessé válik a számlavezetése vonatkozó bankszámlaszerződés II.sz. melléklete 2. pontjának módosítása is az alábbiak szerint: Az OTP Bank Nyrt eft összegű folyószámla hitelkeretet tart a számlatulajdonos rendelkezésére. A Kormányzat eltökélt szándéka, hogy évben (részben) konszolidálja az önkormányzatok adósságállományát. A probléma kezelése azért vált aktuálissá, mert január 1 től átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel párhuzamosan a finanszírozás rendszere is. Az 5000 fősnél nagyobb települések adósságállománya tervek szerint legalább 40 % os kulccsal kerülne konszolidálásra. Ezen felül a kompenzáció további mértéke az önkormányzatok 1 főre jutó adóbeszedési képességének függvényében alakulna. A megyei jogú városok esetében az átvállalás pontos mértéke egyedi tárgyalások eredményeként külön szerződéssel kerül meghatározásra. 1

3 A konszolidáció részletes szabályai a megfelelő törvények és végrehajtási rendeletek megalkotásával válnak ismertté, de a kormányzati-önkormányzati egyeztetések már elkezdődtek. A tárgyalások lezárására, valamint a megállapodások megkötésére legkésőbb július 30-ig sor kerül. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és amellékelt határozat-tervezetet fogadja el. Nyíregyháza, november 22. tll6f~ r. Kovács Ferenc 2 NYíREGYHÁZA

4 HATÁROZAT TERVEZET MÓDOSÍTOTT! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK A Közgyűlés /2012. (XI..) számú h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓJÁRÓL, VALAMINT ÉVEN TÚLI MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELÉRŐL 1. Egyetért a eft összegű éven túli működési hitel felvételével legfeljebb 6 éves lejáratra, évi azonos összegű visszafizetési kötelezettség és maximum 3 havi BUBOR+1,95 % kamatfeltétel mellett. 2. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét a kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására. Felelős: Patóné Nagy Magdolna Határidő: folyamatos, legkésőbb december Utasítja a Polgármesteri Kabinet vezetőjét, hogy a hitel közbeszerzési eljárását indítsa el. Felelős: Batizi Tamás Határidő: azonnal. 4. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az éven túli lejáratú működési hitelszerződést, valamint a folyószámlahitel szerződés módosítását készítse elő. Felelős: Patóné Nagy Magdolna Határidő: folyamatos 5. Felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződések aláírására. Felelős: dr. Kovács Ferenc Határidő: december Felhatalmazza a Polgármestert az adósság konszolidációs tárgyalásokon való részvételre Felelős: dr. Kovács Ferenc Határidő: folyamatos. Nyíregyháza, november. A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői 3

5 KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjáról, éven túli működési hitel felvételéről. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Nyíregyháza Kossuth tér I. MEGBÍZÁS Végrehajtottuk mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk, és amelyeket a megállapodásban felsoroltunk. Megbízásunkat az érvényes nemzeti könyv"vizsgálói standardok alapján vál1a1tuk és végeztük el. A vizsgálati eljárásokat kizárólag azért hajtottuk végre, hogy alapot szo1gá1tassunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése számára, valamint eleget tegyünk a helyi önkonnányzatokról szóló évi LA'V. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A. (2) bekezdésében foglaltaknak, amely kimondja "amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni. A:z előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet köteles tájékoztatni. A:z éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt." Megbízási szerződésünk értelmében feladatunk volt az éven túli hitelfelvétel könyvvizsgálói véleményben történő megerősítése. A vélemény a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard alapján nem minősül teljes körű könyvvizsgálatnak. A véleményünk kialakítása során azt vizsgáltuk, hogy az előterjesztés a hitel felvételére: kellő részletezettséggel készült-e, tartalmaz-e minden lényeges.infonnációt a döntés meghozatalához, a fizetési kötelezettség a futamidő alatt nem haladja meg az önkonnányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. II. ELŐZMÉNYEK A könyvvizsgáló január 16-án kelt könyvvizsgálói jelentésében a 2012-es évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkallátta el. A 2012-es költségvetési évben az Önkonnányzat öt alkalommal módosította a költségvetést, melynek főbb adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 1

6 ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti összeg Módosított Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Összes bevétel Összes kiadás Megttevezés Tárgyévi költségvetés hiánya Költségvetés összesített hiánya ezer Ft-ban Eredeti összeg I Módosított i I Az Ötv a szerint tételesen meg kell határozni, hogy a költségvetés hiányát mely forrásokból finanszítozza az Önkormányzat. A hiány forrása: efh a költségvetési hiány belső finanszítozására szolgáló előző évi pénz maradványból; eft-t beruházási hitelfelvétellel (előző évben fel nem használt összeg); OOO eft-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződés alapján a évi rövidlejáratú működési hitelfelvétellel finanszítozza. Magyarország gazdasági stabilitás áról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Mgs. tv.) alapján az önkormányzatok működési célra: a Kormány hozzájárulásához nem kötött likvid' hitelt és a Kormány hozzájárulásához kötött éven túli hitelt is felvehetnek. *likvid hitel: a naptári éven belül visszajizetendó hitel, ideértve apéniforgalmi számlához kapcsolódóan '!Yt!itott hitelt is. Az Mgs. tv. 10. (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - érvényes en csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfmanszítozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségválla1ásra, b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötés éhez igénybe vett reorganizáció s hitelre, c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. / A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fqles:{!ési cél megvalósitását szolgáló fqles:{!éshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani./ A helyi önkormányzat az Mgs. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes ftzetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 2

7 III. NYILATKOZAT/VÉLEMÉNY A Nyíregyháza Megyei Jogó Város ;2012 XII. számú előterjesztéshez OOO eft folyószámlahitel éven túli hitellé történő átkonvertálásához - a könyvvizsgáló az alábbi nyilatkozatot/véleményt fogalmazza meg: 1. Az Önkormányzat a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével jogszerűen megteheti. A hitel futamideje 4 év, amely szeptember 30-ig visszafizetésre kerül. A tervezett hitel konvertálás a nem veszélyezteti a város működését, a vagyoni, pénzügyi és gazdasági helyzetet. 2. Az Önkormányzat vezetése bemutatta, számításokkal igazolta a hitel visszafizetésének biztosítékát. 3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény által előírt és kötelező felső korlátként rögzített 50%-os mértéket - az adósságot keletkeztető ügyletek együttes értéke - az Önkormányzat számítással bemutatta, azt egyetlen évben sem haladja. Njíregyháza, november 26. Jelen kó"!jvvizsgálói vé/emé'!) ki~rólag az első stflkas~ban ismerletett célra és az Önök t4jéko~atására szolgá4 és nem stflbad más célrafelhasijzálni vagy másfelek kó'zött szétos~ani. VERSATILE AUDIT KFl 4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53. Adoszám: _15 Piroska Sándorné ~ Dr. KvanczJózsef 17 ÜfJJ'vezetó iga:<gató kamarai tag köf!yvvizsgáió VERSATILE AUDIT Kőnyvvizsgáló Kft Nyíregyháza, Nefelejcs u. 2/d. Nyíregyháza, Munkás u. 53. MKVK engedély szám: MKVK engedély szám:

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

C)O't. számú előterjesztés

C)O't. számú előterjesztés C)O't. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2012. évi folyószámlahitel-szerződés 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

d;cl) (Jo~J (( ~d tl--k Faragóné Széles Andrea --------------------

d;cl) (Jo~J (( ~d tl--k Faragóné Széles Andrea -------------------- Nyíregyháza Megyei Jogú Város POLGÁRM ESTERE 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: +36 42 524-500 Fax: +36 42 524-501 E-maii: POLGARMESTER@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: GAZDj10-2j2015. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 100/2013.(VI. 20.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

T/2141. számú törvényjavaslat. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

T/2141. számú törvényjavaslat. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2141. számú törvényjavaslat Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról Előterjesztő: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 3887 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II. 20.) 1 önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben