E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére"

Átírás

1 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes Vincze Miklós irodavezető jegyző Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Melléklet: képviselő-testületi határozat Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében Tisztelt Képviselő-testület! A T. Képviselő-testület december 14-i ülésén a 212/2011. (XII. 14.) sz. Kth. határozatával döntött a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat megvalósításához szükséges többletönerő biztosításáról. A döntés értelmében figyelemmel a megítélt támogatási összegre: Ft az önerő mértéke Ft-ra módosult. Önkormányzatunk időközben kézhez kapta a vonatkozó projekt megvalósítását szolgáló /2011/VKSZI sz. Hatósági szerződést /támogatási szerződés/. A Hatósági szerződés értelmében a fejlesztés véghatárideje június 29. napja. Az előleg összege: Ft, utófinanszírozott támogatási forma. A fenntartási időszak 5 év új eszközökre, 3 év a használt eszközökre. A Hatósági szerződéshez be kell csatolni a csökkentett támogatási összegnek megfelelően módosított projektköltségvetést. Műszaki tartalom csökkentésére nincs mód. A Hatósági szerződés a támogató előzetes hozzájárulásával lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatott a fenntartási kötelezettségét /üzemeltetés/ bérbeadással, használatba adással teljesítse /a támogató részéről elfogadható rendszer megvalósításával kapcsolatban egyeztetéseket kell majd lefolytatni, amennyiben Önkormányzatunk úgy dönt, hogy így biztosítja a feladatellátást/. A megvalósításra meghatározott rövid határidőre tekintettel a közbeszerzési eljárásokat meg kell kezdenünk /a vonatkozó előterjesztés a T. Képviselő-testület napirendjén szerepel/. A pályázat keretében kiépítésre kerül a nyerstej feldolgozó technológia. A nyerstej kezeléséhez szükség van továbbá a tejpasztörizáló berendezés bérleti konstrukcióban történő biztosítására is. Az egy éves bérleti díj az akkori előzetes piacfelmérés alapján 4,2M Ft lenne, amely költség a tejfeldolgozó üzem szeptember 28-i képviselő-testületi ülésen jóváhagyott pénzügyi tervben szerepel. A projekt költségvetésével kapcsolatban figyelembe kell venni továbbá rá kell aktiválni a fejlesztésre a felmerült egyéb járulékos költségeket is pl: tervezés, közbeszerzés, hatósági díjak, műszaki ellenőr, stb. Mind a Hatósági szerződés megkötésének, mind a közbeszerzési eljárás lefolytatásának elengedhetetlen előfeltétele a projekt megvalósítását szolgáló, egyben a folyamatos likviditást biztosító finanszírozási döntések. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény hatályba lépett január 1. napja határozza meg az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyeleteivel kapcsolatos kormányzati hozzájárulás szabályait. A települési önkormányzatok esetében kivétel főváros, megyei jogú város, országos kisebbségi önkormányzat - a kormányzati hozzájárulás nélküli hitelfelvételi korlátot maximum 10 millió forintban határozza meg egységesen. Szintén nem kell hozzájárulás továbbá a naptári éven belüli likvid hitel felvételéhez, valamint az EU-s projektek önerejének finanszírozásához, valamint az azokhoz kapcsolódó támogatásmegelőlegező hitel felvételéhez.

3 Az adósságszolgálattal kapcsolatban gazdasági stabilitásról szóló törvény kimondja, hogy a tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ezen előírást Önkormányzatunk a jelenlegi összes adósságot keletkeztető ügyleteink figyelembe vételével teljesíteni tudja. Az adósságot keletkeztető ügyletként jelen esetben a hitelt, a kölcsönt, határozza meg, míg annak értékeként a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig annak aktuális tőketartozását veszi figyelembe. Felhívom továbbá a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. A T. Képviselő-testület döntése alapján megkezdődött a tejfeldolgozó üzem kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése. A tervező beszerzendő technológiai gépsor és az építési kivitelezés során az épületbe beépítendő épületgépészeti eszközöket összevetve megállapította, hogy a beszerzendő technológiai gépsor eszközei közül át kell sorolni több tételt, mivel azok jelentősen befolyásolják, csökkentik az épület elektromos és gépészeti rendszerének kivitelezési költségét és a működtetés költségét. Az átcsoportosítás nem érinti a beruházás összköltségvetését, és támogatási összeget, valamint az önerő mértékét, csak sorok közötti átvezetést keletkeztet. Ennek megfelelően az építési költség Ft-ra, míg az eszközbeszerzés Ft-ra módosul. A Hatósági szerződés megkötésével kapcsolatban a pénzügyi tervet felül kell vizsgálnunk, és a módosított pénzügyi tervet kell mellékelni a Hatósági szerződés mellé. Felülvizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a tejpasztörizáló berendezés amit bérel majd az Önkormányzat lényegesen olcsóbban is bérelhető, amennyiben nem új, hanem felújított berendezést bérel, így az eredeti Ft/hó bérleti díjjal szemben már Ft/hó díjért. A bérleti díj költségét a technológia beszerzésére, bérlésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban szerepeltetjük. Mindezek figyelembe vételével a tejfeldolgozó üzem költségvetése az alábbiak szerint alakul: Forrás Nettó összeg 1. támogatás, ebből előleg utófinanszírozás (támogatásmegelőlegező hitel) 2. önerő, ebből hosszúlejáratú hitel önkormányzati forrás (saját bevétel) egyéb költségek (saját bevétel) járulékos költségek (pl: tervezés) eszközbérlés műszaki ellenőr összesen: A fentiek alapján az önerő, és az egyéb költségek figyelembe vételével: Ft, amelyből Ft finanszírozható hosszúlejáratú hitelből, míg Ft-ot kell az Önkormányzatunknak a saját bevételeiből biztosítani az alábbi bontásban: év: Ft év: Ft Az eszközbérléssel kapcsolatos költségek szerepelnek a tejfeldolgozó üzem pénzügyi tervében, így a későbbiekben ezen havi díj forrása biztosított, de a közbeszerzési eljárás megkezdésének előfeltétele a kötelezettségvállalás /kiadási előirányzat biztosítása/.

4 Az utófinanszírozásra tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy naptári éven belüli likvid hitelt, mégpedig támogatásmegelőlegező hitelt vegyen fel Ft összegben. Javasolom továbbá, hogy a Ft összegű hosszúlejáratú fejlesztési célú hitelt vegyen fel az Önkormányzat. A beruházás megvalósítási költségét a évi költségvetésében kiadási előirányzatként határozza meg azzal, hogy a kapott támogatás mellett Ft hosszúlejáratú beruházási hitelfelvételt irányoz elő, a Ft-ra fedezetet a saját bevételeiből biztosítja. A tárgyévet követően esedékes Ft-ra év kötelezettséget vállal. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el előterjesztésemet. Kerekegyháza, január 25. Dr. Kelemen Márk polgármester

5 HATÁROZATI JAVASLAT../2012. (I. 25.) sz. Kth. Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat megvalósítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Kecskeméti Fiókjától Ft összegű, naptári éven belüli rövid lejáratú, likvid hitelt: támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel a december 31-ig felmerülő költségekre. A hitel fedezeteként az önkormányzat a megítélt támogatás összegét engedményezi a hitelintézet javára. Egyben felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 2./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel felvételével, visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat a futamidő alatti éves költségvetésekbe betervezi. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat megvalósítása érdekében, az önkormányzatot terhelő önerőt Ft összegben az adott évi költségvetéseiben biztosítja. A támogatás összege Ft, a projekt teljes költségvetése: Ft. 4./ A Képviselő-testület a Ft összegű hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitelt vesz fel. Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a hitelfelvétel érdekében, az ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen 5./ Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntéseket a és a évi költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:. - Vincze Miklós jegyző, és általa - Pénzügyi iroda - OTP Bank Nyrt.

6 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 14-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 212/2011. (XII. 14.) sz. Kth. Többletönerő biztosítása a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat megvalósítása érdekében Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázata megvalósításával kapcsolatban nyilatkozik, hogy a megítélt Ft összegű támogatás mellett, összegének ismeretében a fejlesztést az eredeti műszaki tartalommal valósítja meg. A projekt költségvetése: Ft. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez szükséges kiadási előirányzatot az Ft önerőt és a Ft többletönerőt, összesen Ft összegben a költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a fejlesztés megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció megrendelésére a 166/2011. (IX. 28.) Kth. határozat 3./ pontjában foglaltak szerint. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 4./ Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntést a és a évi költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: 1./ Vincze Miklós jegyző és általa: - Pénzügyi Iroda vezetője, - Trisza Tervező és Szolgáltató Kft. Dr. Kelemen Márk sk. polgármester Vincze Miklós sk. jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, december 15. Vincze Miklós jegyző

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2607-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz EU Élelmiszersegély programban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10165-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: A BÁCSVÍZ Zrt-vel megkötött ISPA víziközművagyon üzemeltetési szerződés 2. sz. módosítása

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére 8727-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő további

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: Döntés pályázat megvalósításáról és fenntartásáról

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben