22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére"

Átírás

1 22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére Tárgy: Működési hitel igénybevétele Előterjesztő: Hegedüs Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke Készítette: Városgazdálkodási Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! 2 A Képviselő-testület a költségvetési kiadások finanszírozása céljából az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) rendeletének 4. - ában eft összegű forrás kiegészítő hitel felvételét rendelte el. A költségvetési rendelet előírása alapján a költségvetés hiányának fedezésére hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 10. -a értelmében adósságot keletkeztető ügyletet (likvid hitel és célonként 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet kivételével) az önkormányzat érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet, melyhez kapcsolódóan kérelmet kell benyújtani. Az adatszolgáltatási és engedélyezési eljárás kizárólag elektronikus úton, az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszeren keresztül történik. A kérelemhez csatolni kell: - a hitelszerződés tervezetét a Stabilitási törvény 10. (9) bekezdése szerint, - a tárgyévi költségvetési rendeletet, - ha az önkormányzat a saját bevételét a költségvetési évet követő évekre a tárgyévi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indokolását, - a költségvetési évet követő három évre vonatkozó költségvetési kitekintésről szóló, Áht. 29. (3) bekezdése szerinti határozatot (73/2012. (III.8.) Kt. határozat), - ha a saját bevételek tervezett növekedése a helyi adó kulcsának növelésén alapul, az önkormányzat kihirdetett adórendeletét. A kérelemben szerepeltetni kell az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét. Az ügylethez a Kormány az alábbi feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá: - az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti, - az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított (fejlesztési cél esetén), és - az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek között csak azokat kell figyelembe venni, amelyek esetében a jogosult már benyújtotta az igényét, az ebből adódó fizetési kötelezettségeket az esedékesség évében kell feltüntetni. A hiteleknél a tőketörlesztés mellett a kamatfizetést is figyelembe kell venni. A rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének számít: - a helyi adóból származó bevétel,

3 - az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, - az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, - a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, - bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint - a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 3 A költségvetési kitekintés alapján a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (hitelfelvételi korlát) évben eft, évben eft, évben eft. A bevételek között évben terveztük a Gunaras Zrt. részvények értékesítésének bevételét. A helyi adóbevételek növekedésével számoltunk, azonban az önkormányzatok 2013-tól változó finanszírozása miatt ez az összeg, illetve a felhasználási célja változhat. Az önkormányzat év elején 200 millió forintos folyószámla hitelkerettel és 150 millió forintos munkabér hitelkerettel rendelkezett, a év végi folyószámlahitel állomány 198 millió forint volt. A hitelszerződések június 1-gyel lejártak, a képviselő-testület 158/2012. (IV.26.) Kt. határozatában döntött 280 millió forint folyószámlahitel és 150 millió forint munkabérhitel felvételéről. A Stabilitási törvény előírásai alapján a folyószámlahitel likvid hitelnek minősül, felvételéhez nem volt szükség a Kormány hozzájárulása. A számlavezető bank a hitelkérelmünk alapján a folyószámlahitel esetében a korábbi 200 millió forint hitelkeretet engedélyezte, a hitelszerződést ezzel az összeggel megkötöttük. A 280 millió forintos hitelkeret megnyitásának feltételeiként a következőket kérte a bank: - forgalomképes ingatlan(ok) fedezetként való bevonása, - a bevont ingatlan(ok)nak a banki szabályozó rendszer szerinti 100%-os fedezetet kell biztosítania a 200 millió Ft feletti hitelösszegre, - OTP Jelzálogbank Zrt. által készített értékbecslés, - az ingatlan(ok)nak érvényes biztosítással kell rendelkeznie, - ingatlan biztosításának engedményezése az OTP Bank Nyrt-re, - hitelszerződés és jelzálogszerződés közjegyzői okiratba foglalása. Az év eddig eltelt időszakában (január-május) mindössze 2 olyan nap volt, amikor az önkormányzat nem rendelkezett folyószámlahitellel, az átlagos hitelállomány 105 millió forint, ehhez jön a munkabérhitel átlagos 100 millió forintos összege. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására az I. ütemben a pályázatot benyújtottuk, az eredményéről még nincs információnk. A hitelállomány alapján látható, hogy már nem átmeneti likviditási nehézségről van szó, az önkormányzatnál kialakult egy állandó működési hiány, ami év végéig várhatóan nem rendeződik, azonban a folyószámlahitel és a munkabérhitel szerződések december 21-gyel lejárnak (mivel likvid hitelek, ezért ezeknek év

4 4 végén nem lehet egyenlegük), ezért javaslom, hogy a likvid hitelek egy részét az önkormányzat váltsa ki éven túli működési célú hitellel. Célszerűnek látom 200 millió forint összegű rulírozó (lejárat előtt visszafizethető, majd ezt követően ismét igénybe vehető) hitel felvételét 2 éves futamidővel, forint alapon. A 24 hónapra számított becsült érték ( Ft amennyiben folyamatosan kihasználjuk a 200 millió forintos hitelkeretet) a szolgáltatások megrendelésénél jelenleg érvényes Ft-os uniós közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a nemzeti eljárásrend alól pedig kivételt képez a hitel és pénzkölcsön igénybevétele a Kbt k) pontja alapján. A vagyonrendelet előírásai szerint ajánlatkérési eljárást kell lefolytatni, melynek eredményéről mivel a becsült érték az 5 millió forintot meghaladja a képviselő-testület dönt. Az engedélyeztetési kérelemhez már a kiválasztott hitelintézettel megkötendő szerződés tervezetét kell csatolni, ezért a finanszírozó kiválasztása meg kell, hogy előzze a kérelem beadását. A felhívásban hivatkozni kell arra a tényre, hogy a hitelfelvétel a Kormány engedélyéhez kötött, szerződéskötésre csak a jóváhagyást követően kerülhet sor. A hitelre a folyószámlahitel- és munkabérhitel szerződések lejáratának időpontjától, december 21-től van szüksége az önkormányzatnak. A folyószámlahitel biztosítékaként az önkormányzat a bankra engedményezte a költségvetési támogatásokat, a személyi jövedelemadót, a gépjárműadót és a helyi adóbevételeket. Nem likvid hitel esetében a hitel fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a helyben maradó személyi jövedelemadó, a normatív hozzájárulás, támogatás, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás és a költségvetési támogatás nem használható fel, ezért javaslom a helyi adóbevételek és a gépjárműadó engedményezését biztosítékként felajánlani. Kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat jóváhagyására. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200 millió Ft összegű működési célú hitel felvételét rendeli el. A hitel lejáratának időpontja december 31. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja, biztosítékként a helyi adóbevételek és a gépjárműadó bevételt a finanszírozó bankra engedményezi. 2. A Képviselő-testület a finanszírozó bank kiválasztására az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) rendelet szerinti közbeszerzésen kívül nyílt ajánlatkérési eljárás lefolytatását rendeli el. Az ajánlati felhívás jóváhagyását a Városgazdálkodási Bizottságra bízza.

5 5 3. A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. tv. előírásai alapján kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstáron keresztül 200 millió forint összegű működési célú hitel felvételének kormányzati engedélyeztetéséhez. A hitelfelvétel a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozásához szükséges. Határidő: 2. pont esetében: július 31. az ajánlati felhívás megküldésére 3. pont esetében: augusztus 31. a kérelem benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: 2. pont esetében: Jegyzői Titkárság, Városgazdálkodási Iroda 3. pont esetében: Városgazdálkodási Iroda Hegedüs Csaba bizottsági elnök

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

C)O't. számú előterjesztés

C)O't. számú előterjesztés C)O't. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2012. évi folyószámlahitel-szerződés 2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Ózd, 2013. november 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző 2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 100/2013.(VI. 20.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 3/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

T/2141. számú törvényjavaslat. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

T/2141. számú törvényjavaslat. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2141. számú törvényjavaslat Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról Előterjesztő: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben