A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRİ KÖRNYEZET HATÁSA AZ EMBERI SZERVEZETRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HİMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSAIRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRİ KÖRNYEZET HATÁSA AZ EMBERI SZERVEZETRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HİMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSAIRA"

Átírás

1 BIZTONSÁGTECHNIKA DETRE ZOLTÁN ırnagy A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRİ KÖRNYEZET HATÁSA AZ EMBERI SZERVEZETRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HİMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSAIRA EFFECTS OF THE NON HABITUAL ENVIRONMENT FOR THE HUMAN BODY, ESPECIALLY EXTREME CHANGES OF TEMPERATURE Magyar katonák, a NATO tagságunkból eredıen a Föld különbözı pontjain látnak el missziós feladatokat. A tevékenységi kör változatos és fıleg nem könnyő, hiszen sok esetben a megszokott környezettıl merıben eltérı idıjárási viszonyok között kell katonai feladatukat ellátni. A NATO elvárása, hogy a XXI. század katonája függetlenül az ıt körülvevı új környezettıl és annak hatásaitól, mind fizikálisan, mind pedig mentálisan feleljen meg a vele szemben támasztott szakmai kihívásoknak, és képes legyen a feladatát mindenkor a lehetı legmagasabb szinten ellátni. Hungarian soldiers serve in the missions all over the world because of the membership NATO. Operations can be very different, very difficult because they have to do their task in the extreme weather conditions. The NATO requirement is that the mental and physical conditions of the soldiers have to answer the requirements of 21st century independently of environment and weather conditions. The soldiers have to able to do their task to the best of their ability. Az éghajlatot alakító tényezık, éghajlati övek kialakulása Az általam kiválasztott és vizsgált területek klímáját, az éghajlatot alapvetıen is alakító tényezık kölcsönhatásai hozzák létre. Ezek közül minden kétséget kizáróan a Nap elektromágneses sugárzásából származó 209

2 hıenergia mennyisége a legdöntıbb. Ennek eloszlása a földrajzi szélességhez igazodik. Ez a tény magyarázza az éghajlat zonális rendjét, valamint az éghajlati övek kialakulását. A Nap által keltett, szoláris eredető hıenergia hasznosulását módosíthatja a szárazföldek és víztömegek eloszlása melyek, azonalitásokat hozhatnak létre. További meghatározó éghajlati tényezı lehet, a tengerszint fölötti magasság és a domborzat is, hiszen ezek a természetföldrajzi környezetek jelentısen módosíthatják az energiaháztartást, a hımérséklet és a csapadék eloszlását. Az éghajlati övek létrejötte alapvetıen a termikus övezetességben nyilvánul meg. Ennek legfıbb oka a Nap sugárzásából származó hıenergiának földrajzi szélességtıl függı eloszlása. A csillagászatilag lehetséges napsugárzás évi energiahozama a pólusoktól az Egyenlítı felé haladva növekszik, értéke az Egyenlítın közel két és félszerese (2,42) a pólusokéhoz viszonyítva. A besugárzás mennyiségének éven belüli változása szabja meg a hımérséklet évi ingadozását. A besugárzás mennyiségének évszakos különbségei a déli félgömbön nagyobbak, mivel a földpálya apszisvonalának helyzete olyan, hogy a déli félteke nyarán vagyunk napközelben, telén pedig naptávolban. Ha a Föld felszíne teljesen homogén lenne, az év adott szakában egy adott helyen évrıl évre szinte teljesen azonos idıjárás alakulna ki. Csak elenyészı ingadozást lehetne regisztrálni, az adott helyre jellemzı egyensúlyi állapot körül. A valóságban az éghajlatot alakító terresztrikus tényezık, mint a földfelszín anyagának különbözıségei, a domborzat, a lég- és tengeráramlások hı- és vízgızszállítása igen jelentıs mértékő, területileg jól körülhatárolható ingadozásokat eredményeznek, elsısorban a hımérséklet, és a csapadékmennyiség éves eloszlásának értékeiben. 210 Misszióink távol a megszokott környezettıl A Magyar Honvédség az ENSZ, NATO, EBESZ, EU és más nemzetközi szervezetek által vezetett béketámogató mőveleteiben fegyveres kontingensekkel, törzstisztekkel, szakértıkkel, valamint fegyvertelen katonai megfigyelıkkel vesz részt.

3 BIZTONSÁGTECHNIKA A Magyar Honvédség békemőveleti feladatokban résztvevı erıinek helyzete és tevékenysége a április közötti idıszakban (a április 15-i létszámokkal) az alábbiak szerint alakult: I. ENSZ EBESZ EU béketámogató missziók Az ENSZ, EBESZ, EU béketámogató mőveletekben, a fenti idıpontban 259 fıvel vettünk részt, melynek megoszlása az alábbi: 1. MINURSO. ENSZ Katonai Megfigyelıi Missziója. Nyugat-Szahara. Létszám: 7 fı 2. UNOMIG. ENSZ Megfigyelıi Missziója, Grúzia Abházia. Létszám: 5 fı 3. UNFICYP. Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziója. Ciprus. Létszám: 84 fı 4. UNIFIL. Az ENSZ Libanoni Békefenntartó Missziója. Libanon. Létszám: 4 fı 5. EBESZ Ukrajna. EBESZ Katonai Megfigyelı, Tanácsadói Miszsziója. Kijev. Létszám: 1 fı 6. EUSEC DR Congo. Az EU Kongói Szakértıi Missziója. Létszám: 2 fı 7. EUFOR TCHAD/RCA-EU. Az EU csádi mőveletének Mőveleti Parancsnoksága Párizs. Létszám: 2 fı 8. EUFOR ALTHEA mővelet, Bosznia-Hercegovina, Szarajevó. Összlétszám: 154 fı 8.1. MH EUFOR KONTINGENS. Létszám: 146 fı 8.2. EUFOR Parancsnokság, egyéni beosztások. Létszám: 8 fı II. NATO-missziók A különbözı mőveleti területeken lévı NATO vezetéső missziókban öszszesen 668 fıvel vettünk részt az alábbi bontásban: 1. KFOR. Pristina, Peč települések, Koszovó. Összlétszám: 348 fı MH KFOR Zászlóalj. MH KFOR Zászlóalj, Peč. Létszám: 314 fı KFOR Parancsnokság törzs + HUN NIC + NTT. Pristina. Létszám: 11 fı. 211

4 1.3. KFOR MEL. KFOR - Megelızı Egészségügyi Laboratórium, Pristina. Létszám: 9 fı KFOR MNTF(W) törzstisztek. (Multinational Task Force West, Nyugati Többnemzeti Alkalmi Harci Kötelék) Parancsnokság, Peč. Létszám: 14 fı. 2. NATO HQ SZARAJEVÓ NAT. A NATO Szarajevói Parancsnoksága, tervezı fıtiszt, személyügyi tanácsadó fıtiszt. Létszám: 2 fı. 3. Belgrádi Katonai Összekötı Iroda. Belgrád, tervezı fıtiszt. Létszám: 1 fı. 4. ISAF. Nemzetközi Biztonsági Közremőködı Erık, Afganisztán. Az ISAF mőveleti területen tartózkodó állomány: fı nemzeti, egyéni törzs- és szakbeosztású állomány; fı PRT állomány; fı MH OMLT állomány (+ 28 fı amerikai); fı KMCS állomány; 5. Összesen 314 fı (az MH állománya). 5. NATO Kiképzı Misszió (NTM-I), Irak. Létszám: 3 fı (kiképzı és törzs beo.) Az áprilisi váltás végrehajtása III. Egyéb béketámogató missziók Más, a fenti kategóriákba nem tartozó békemőveleti feladatot 39 fı hajtott végre az alábbi szolgálati helyen: MFO. Többnemzetiségő Erık és Megfigyelık, Egyiptom, Sínai-félsziget. Létszám: 39 fı (24 katona, 15 rendır). Összesített létszámadatok (2009. április 15-én) Béketámogató mőveletekben az MH részérıl résztvevı állomány: 951 fı; Béketámogató mőveletben résztvevı állomány összesen: 966 fı. (A Honvédelmi Minisztérium Mőveleti Központ adatai alapján, ) A missziós szerepvállalásunk szempontjából a továbbiakban azokat a helyszíneket emelném ki és részletezném földrajzi fekvés szempontjából, amelyek a mérsékelt övi klímától merıben más elsısorban a hımérsékleti adatokat vizsgálva értékeket mutatnak, így az adott misszióban részt vevı katonákra, a megszokottól eltérı, jóval nagyobb terhelés akár extrém terhelés is hárulhat. 212

5 BIZTONSÁGTECHNIKA Ennek következtében a terhelés optimalizálása, könnyebb elviselhetısége érdekében, kiemelten kell foglalkozni a katonák fizikai és pszichikai felkészítésével, ellenálló képességük növelése érdekében. Ciprusi Köztárság Ciprus a Földközi-tenger legkeletibb szigete, három kontinens metszéspontjában fekszik. Földrajzi értelemben Kis-Ázsiához tartozik, habár szinte mindig Európához tartozóként sorolják be. Észak-déli irányban négy tájra osztható: 1. Kyrenia-hegység (északon a parttal párhuzamosan futó hegylánc), 2. Tróodosz-hegység (a terület középsı részén emelkedik, legmagasabb pontja 1953 m); 3. Mezaorea-síkság (a déli parti síksággal összefüggı része); 4. Partvidéke. Az ország fıvárosa Nicosia, a sziget középsı részén található, melyet kettéoszt a déli, fıként görögök lakta, illetve az északi, Törökország által megszállt, törökök lakta részeket elválasztó, un. Zöld Vonal. Ciprus a megszállt területek kivételével, május 01. óta az Európai Unió tagja. Éghajlata, jellegzetesen mediterrán, meglehetısen meleg és száraz, csapadék fıleg november és március között olykor nagy villámlással, mennydörgéssel kísért zivatarok formájában esik. Havazás csak a hegyekben fordul elı. Az enyhe tél általában márciusáprilisban gyorsan csap át a nyárba, mely alatt hosszan tartó szárazság alakul ki. (30-35 Celsius fok) Nyugat-Szahara Afrika nyugati részén, az Atlanti Óceán partján Marokkó és Mauritánia között terül el. A Szahara, Atlanti Óceánnal határos nyugati peremén elterülı ország sivatagi éghajlatát a partvidéki sávban a hideg Kanári-áramlás befolyásolja. Ennek hatására ott a nyár mérsékelten meleg, a legmelegebb hónap középhımérséklete 23 Celsius körül van. A parttól távolabbi sivatagi területek nyara forró, Celsiusos középhımérsékletek, és Celsius fokos maximumok jellemzik. A leghővösebb hónap középhımérséklete Celsius között változik. Az ENSZ által irányított békefenntartó misszióban jelenleg hét magyar kato- 213

6 na szolgál. A szinte teljes egészében sivatagi területen fekvı Nyugat- Szahara az 1800-as évek végétıl, nyolcvan éven át spanyol gyarmat volt. Libanon A Földközi tenger mentén fekszik, partvidéki területein meleg nyarú mediterrán éghajlat alakult ki. A leghidegebb hónap középhımérséklete 8-14 Celsius, a legmelegebbé Celsius fok között változik. Abszolút maximum hımérséklet Celsius, míg a minimum hımérsékleti értékek -1, -3 Celsius között alakulnak. Novembertıl márciusig hullik az évi csapadék 85-95%-a, míg júniustól szeptemberig teljes szárazság uralkodik. A libanoni UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) jelenleg az ENSZ legveszélyesebb missziója, Ban Ki Mun ENSZ fıtitkár szerint, mivel az 1978-as kezdet óta több mint kétszáz ENSZ alkalmazott és katona vesztette életét Libanonban óta egy idıben négy magyar katonatérképész teljesít szolgálatot Dél-Libanonban. Az UNIFIL misszió (27 ország katona) és az itt szolgáló magyar katonák mandátuma a jelenlegi helyzet szerint augusztus 31-ig szól. Kongó/Kinshasa A Kongói Demokratikus Köztársaság egy állam Közép-Afrikában. Északon a Közép-afrikai Köztársaság és Szudán, keleten Uganda, Ruanda, Burundi és Tanzánia, délen Zambia és Angola, nyugaton a Kongói Köztársaság határolja. A Kongó folyó torkolatánál az ország mintegy 40 km hosszú tengerparttal rendelkezik. Az egykori Belga-Kongó megszőnése után függetlenné vált ország, a Kongó-Kinshasa nevet vette fel, majd 1971-tıl Zaire néven létezett. Jelenlegi nevét 1997-ben kapta. Klímáját az esıerdı éghajlat határozza meg, melynek összetevıje az egyenletesen magas hımérséklettel párosuló, az év nagy részében bıségesen hulló csapadék. Ennek hatására a levegı vízgıztartalma egész évben rendkívül magas, és közel áll a telítettséghez. A relatív páratartalom havi átlagai 80-90% között változnak, nehezen elviselhetı fülledtséget idézve elı. A hımérsékleti értékek abszolút maximumait 35 Celsius fok körül jegyzik, de a minimumértékek sohasem süllyednek 20 Celsius fok alá. Az EUSEC DR Congo, szakértıi missziójában 2 magyar katona teljesít szolgálatot. 214

7 BIZTONSÁGTECHNIKA Csád Csád Köztársaság közép-afrikai ország, melyet északról Líbia, keletrıl Szudán, délrıl a Közép-afrikai Köztársaság, délnyugatról Kamerun és Nigéria, nyugatról Niger határolja. Az ország három nagy földrajzi tájegységre tagolódik: északi homoksivatagos (Szahara), középen elterülı száraz éghajlatú-, délen pedig a szudáni szavannás területre. Az ország a Csád tóról kapta a nevét, mely Afrika második legnagyobb vizes, mocsaras területe. Az ország éghajlata forró, trópusi, de a csapadék mennyiségi eloszlása változó. A Szaharában nem éri el az évi 50 millimétert, de a déli országrészben májustól-októberig tartó esıs évszakban 1000 mm is hullik. A sivatagos területek középhımérséklete januárban 21 Celsius, júniusban 35 Celsius fok körül mozog. A maximumhımérséklet a nyári hónapokban elérheti a Celsius fokot is. Az esıs évszakban a magas páratartalom nehezíti a misszióban szolgáló katonák mindennapjait. Csád, a dárfúri fegyveres konfliktus révén vált ismertté. A válság elızményei, az 1990-es évek elejére vezethetık vissza, de a konfliktus kirobbanásának idıpontjának, 2003-at tekintik. Az ENSZ hivatalos adatai szerint, mintegy 400 ezer halottja van a fegyveres összecsapásoknak. Csádot az elmúlt évek során Szudánból érkezett menekültek százezrei özönlötték el. Egyes becslések szerint, több mint 230 ezer szudáni és mintegy 12 ezer csádi menekült tengıdik menekülttáborokban az ország keleti részén. A nyugat-szudáni Dárfúr tartományból Kelet-Csádba átgyőrőzı etnikai konfliktus és a helyi kormányellenes felkelés akadályozza a földönfutók segélyekkel való ellátását. A kialakult, a katonák szempontjából nézve nem mindennapi helyzetet, Henri Bentégeat vezérezredes az Európai Unió Katonai bizottságának elnöke, a következı szavakkal támasztotta alá: A környezet kétségtelenül támaszt bizonyos nehézségeket: egyrészt rendelkeznünk kell a megfelelı helikopter eszközparkkal, melynek révén gyorsan biztonságossá és biztosan ellenırizhetıvé tehetıek a kérdéses zónák. Emellett szükség lesz olyan ritkábban használatos eszközökre is, melyeket az EUFOR a mostani missziókban nem használ. Ezek leginkább a bevetések nehéz, szélsıséges klímafeltételeivel vannak összefüggésben, de a logisztikai kihívások sem lebecsülendıek, hiszen katonáink mind a kikötıtıl, mind a repülıterektıl igen messzire, nehezen megközelíthetı környezetben végzik majd feladataikat. 215

8 Sínai-félsziget A Földközi- és a Vörös-tenger által közrefogott, Ázsiát Afrikával összekötı jellegzetes háromszög alakú félsziget. Neve a Sináj szóból ered, melynek magyar jelentése fog, ami a félsziget formájára utal. Az Egyiptomhoz tartozó félsziget északkelet felıl Izraellel, délkeleten az Akabai-öböllel, délnyugaton a Szuezi-öböllel, nyugaton pedig a Szuezi csatornával határos. A félsziget déli részén magas hegyláncok dominálnak, északi része, pedig sivatagos síkság. Keskeny Földközi-tengeri partvidékén szubtrópusi sztyepp éghajlat van, a félsziget túlnyomó részén pedig sivatagi éghajlat uralkodik, kivéve a déli területeket, ahol magashegyi klímával is találkozhatunk. (2637 m) A leghővösebb hónap középhımérséklete Celsius között változik, a legmelegebb hónap középhımérséklete a Földközi-tenger partvidékén Celsius között változik. Az abszulút maximumhımérséklet az északi parti sávban Celsius fok, míg a sivatagos területeken gyakori a Celsius fokos hımérséklet érték. Télen, a sivatagi területeken helyenként gyenge fagyok is elıfordulhatnak. Bizonyos idıjárási helyzetekben erıs szelek is kialakulhatnak, melyek napokon át, hordják a száraz homokot. A ghibli és a khamzin olyankor jelenik meg, amikor a Földközi-tenger nyugati medencéje vagy É-Afrika partvidéke fölött alacsony légnyomású terület, ciklon vagy zárt depreszszió jelenik meg, és az áramlás délies irányúvá válik. Magyarország a Sínai-félszigeten, szeptember 1. óta vesz részt az MFO (Multinational Force and Observers) kötelékében, egy 39 fıs (24 katona, 15 rendır) kontingenssel. Ez az elsı misszió, amelyben egységeink fegyveres békefenntartó misszió keretében, kiemelt katonai rendészeti feladatokat látnak el. Irak Az ország egész területén két évszak, a tél és március közepétıl november végéig tartó nyár dominál. Az északkeleti szubtrópusi sztyeppéken a tél enyhe, a nyár pedig forró, csapadékmentes, a hımérséklet éjszaka sem süllyed Celsius fok alá. A tél átmenet nélkül jelentkezik, csapadékos, a hımérséklet általában Celsius fok körüli, január elején éjszakánként fagypontig is süllyedhet. 216

9 BIZTONSÁGTECHNIKA Területének egyharmada a trópusi sivatagi övben fekszik. Alkalmanként komoly szél és porvihar is kialakulhat. Bagdadban a leghidegebb hónap a január, a középhımérséklet 10, a maximum 20 Celsius fok, míg a minimumérték -2,-3 Celsius fok. A legcsapadékosabb idıszak decembertıl márciusig tart, míg a legszárazabb, júliustól szeptemberig, ilyenkor gyakorlatilag nem hullik csapadék. Afganisztán Hivatalos nevén Afgán Iszlám Köztársaság Ázsia szívében fekvı, több mint hatszázötvenezer négyzetkilométer kiterjedéső, szárazfölddel határolt ország. Egyes besorolások szerint Közép-egy másik szerint Dél- Ázsiában, egy harmadik szerint Nyugat-Ázsiában van. Vallási, etnikai, nyelvi és földrajzi értelembe véve is hasonlatos a szomszédos országokkal. Délen és keleten, legnagyobb részén Pakisztán, nyugaton Irán, északon Türkmenisztán, Üzbegisztán és Tádzsikisztán, északkeleten Kína határolja. Az ország nevének jelentése: az afgánok földje. Lakossága 27 millió fı körül van. Fıvárosa Kabul, mely 1800 méter magasságban a tengerszint felett. Afganisztán területének legnagyobb részén a Hindukus (a Himalája nyugati nyúlványa) magas hegyláncai terülnek el. A délnyugati-nyugati sík területek sivatagosak, terméketlenek.az ország idıjárására a hosszú hideg tél és a száraz, forró nyár a jellemzı. Beszámolók tanúskodnak arról, hogy az elmúlt tél szélsıséges idıjárásának, a rendkívüli hidegnek, hóviharoknak és lavináknak közel ezer halálos áldozta volt, valamint rengeteg ember szenvedett a végtagfagyások miatt. Leginkább az ország nyugati felében élık szenvedtek az elmúlt évtized legkíméletlenebb tele miatt. A meteorológia adatai szerint -30 Celsius fokos hideget is regisztráltak. A szokatlan téli idıjárás leginkább Herát tartományt sújtotta. A magas hegyeknek köszönhetıen telente az átlaghımérséklet tartósan, mélyen fagypont alatt marad. A völgyekben un. fagyzugok jönnek létre, ahol nem ritkán -20, -30 Celsius fok környékére csökken a hımérséklet minimum értéke. A híradások szerint a szélsıséges idıjárás Baghlan tartomány lakóit sem kímélte, hiszen a hosszú, hideg telet követı, száraz, forró tavasz után, árvíz pusztított szerte a tartományban. Pol-e Khomri folyója, mely száraz idıben egy kis patak csupán, óriásfolyóvá változott az esızések nyomán, és elárasztotta a várost és a környezı településeket. 217

10 Éjszaka a hımérséklet 10 Celsius fokra süllyedt, nappal viszont a kora reggeli óráktól gyorsan emelkedett Celsius fok környékére. A magas hımérséklet mellett a levegı páratartalma is gyorsan telítetté vált. 218 A hıség hatása az emberi szervezetre Az ember optimális mőködése csak bizonyos hımérsékleti határok között lehetséges. Az emberi test fiziológiai mőködésében változás regisztrálható, ha a környezetének hımérséklete egy bizonyos határt meghalad, emelkedik, vagy csökken. A változást a szervezet csak részben tudja kompenzálni a testhımérsékletet szinten tartó mechanizmusaival. További hımérséklet emelkedés vagy csökkenés az adekvát védekezés hiányában, a szervezet fizikai károsodását idézi elı, amely különleges esetekben akár halálhoz is vezethet. A phylogenesis magasabb fokán álló gerinceseket, testhımérsékletük állandósága jellemzi. Az emberi szervezeten belül azonban jelentıs különbségek adódhatnak a test belsejében lévı szervek (ún. mag, amely 37,1 Celsius fok) és a test felszíne (ún. köpeny 36,5 Celsius fok) között. A két érték közül csak a köpeny hımérséklete függ az egyént körülvevı környezettıl. Megfelelı ruházatban az átlagos bırhımérséklet kb. 33 Celsius fok. Az ember kellemes melegérzetéhez Celsius fokos bırhımérséklet szükséges. Az ember testhımérséklete a nap folyamán többször változik, ingadozik. Ezt a jelenséget nevezzük diurnalis ritmusnak. A testhımérséklet legmagasabb 18 óra környékén, legalacsonyabb a hajnali órákban. Fiziológiásan a napi ingadozás 1 Celsius fokon belül marad. A maghımérséklet nagymértékben függ az egyén életkörülményeitıl is. A kora reggeli órákban, hideg környezetben 35,8 Celsius fokra is süllyedhet, míg az étkezést követıen hımérsékletemelkedés figyelhetı meg. Emocionális tényezık is fokozhatják a testhımérsékletet, akár 38,5 Celsius fokig is megemelhetik. Izommunka hatására szintén emelkedik a testhımérséklet. Az emberi szervezetben lejátszódó oxidációs folyamatok, szintén jelentıs hıtermeléssel járnak. Folyamatos hıtermelés mellett a testhımérséklet csak akkor maradhat állandó szinten, ha a hıleadás megegyezik a hıtermeléssel. Ez a megállapítás egyaránt vonatkozik a fiziológiásnak tekinthetı testhımérsékletre, valamint a felmelegedés (hyperthermia) és a lehőlés (hypothermia) állapotára. Testhımérsékletünk állandóságát számos tényezı veszélyeztetheti, befolyásolhatja, ezek közül a környezeti tényezık behatá-

11 BIZTONSÁGTECHNIKA sa a legerısebb. Emelkedı környezeti hımérséklet hatására, vagy az izommunkának köszönhetı hıtermelés mellett, a testhımérséklet csak a mőködésbe lépı regulációs mechanizmusok révén (elsısorban fokozott hıleadás) maradhat állandó. A hideg hatása az emberi szervezetre Az általunk kellemes hımérsékletnek mondott 24 Celsius fokon, a nyugalomban fekvı hiányos öltözető ember bizonyos idıintervallum eltelte után fázni kezd. A bırhımérséklete jelentısen lecsökken, és kifejezetté válik a hımérséklet differencia az egyes bırterületek között. Pl. a láb bırének hımérséklete mintegy 10 Celsius fokkal alacsonyabb lesz a maghımérséklettıl. Emellett hidegben szélesebb lesz az a zóna amelyet köpenynek tekintünk, így a lehőlés 2-4 cm-es mélységig is terjedhet, és ez már az izomszövetben is érzékelhetı. Alacsonyabb környezeti hımérséklet mellett nı a hımérsékletkülönbség a szervezet és a környezet között, ezáltal nı a hıleadás. A környezeti hımérséklet egy bizonyos szint alá történı csökkenése a hıtermelés fokozott mőködését váltja ki. A hiányos öltözető ember viszonylatában ez az érték Celsius fok. Az alacsony környezeti hımérséklet mellett nagyobb hıtermelés döntı tényezıje az akaratunktól független, borzongás, remegés, didergés és az akaratlagos izomaktivitás fokozódása. Emberben a remegés a rágóizomban (musculus masseter) kezdıdik, majd fokozatosan ráterjed a felsı végtag, a törzs, valamint az alsó végtag izomzatára. Erıs didergésben az oxigénfogyasztás a nyugalmi érték ötszörösére is emelkedhet, vagyis elérheti a nehéz munka oxigén szükségletét. Amennyiben a hőtés ereje meghaladja a szervezet regulációs lehetıségeit, akkor idıvel a hımérséklet is csökkenni fog. A didergés maximumát Celsius fokos testhımérséklet mellett érhetjük el, majd további hőtés esetén, kb. 30 Celsius fokos testhımérséklet mellett, a didergés teljesen megszőnik, valamint a testhımérséklet elkezd rohamos csökkenni. A munkateljesítményre ható tényezık 1. Környezeti tényezık: a missziós terület klímája, melynek részét képezi a hımérséklet, a levegı páratartalma, a szélerısség, valamint a terepviszonyok. 219

12 Személyes tényezık: a katona élettani funkciói, az anyagcsere mőködése, fizikai-pszichikai felkészültsége, missziós vagy egyéb harci tapasztalata, motiváltsága (anyagi-erkölcsi) az elvégzendı feladat iránt. 3. Ruházat és felszerelés: a gyakorló öltözet, bakancs szigetelése, légáteresztı képessége (Gore Tex anyag) ésszerő formatervezése, praktikus megoldásai, a felszerelés súlyának optimalizálása (golyóálló mellény, kevlársisak, fegyverek, kiegészítı felszerelések). 4. Folyamat tényezıi: az elvégzendı munka, feladat fajtája (békefenntartó, béketámogató, megfigyelı, orvos stb.) tartalma, szervezettségi foka. A hımérséklet emelkedésének hatása a szervezet hıtermelésére Ha a környezeti hımérséklet a semleges zóna fölé emelkedik, az oxigénfogyasztás mellett fokozódik a hıtermelés. Ez a tény magától értetıdıen nem ideális a hıszabályozás szempontjából, mert a konstans testhımérséklet fenntartása a szervezetet nagyon intenzíven megterheli. Ennek a jelenségnek az oka egyes felfogás szerint a van t Hoff féle (empírikus) szabályban keresendı, miszerint a hımérséklet 10 Celsius fokkal való emelésével, a reakciósebesség 2-4-szeresére nı meg. A reakciósebességnek ez az erıs hımérsékletfüggése magyarázza azt, hogy egyes reakciók szobahımérsékleten igen lassan vagy egyáltalán nem játszódnak le. Izolált szövetek oxigénfogyasztása követi ezt a szabályt. Hıleadási mechanizmusok Alapvetı fizikai törvényszerőség, hogy a melegebb test hıt ad le a hidegebbnek, miáltal hımérséklete csökken, és a hidegebb test hımérséklete, pedig emelkedik. Állandó testhımérséklető élılények esetében a hıleadás annál nagyobb, minél hidegebb az ıt körülvevı környezet. A testhımérsékletet meghaladó környezeti hımérséklet mellett a hıleadás egyes mechanizmusai viszont már ellenkezı irányban mőködnek, tehát a szervezet hıt vesz fel a környezetébıl. a. Vezetés (conductio): eltérı hımérséklető testek közvetlen érintkezése révén, hımérsékletük a kiegyenlítıdés irányába változik. A hıvezetés fontos szerepet játszik a szervezeten belüli hı kiegyenlítıdésben, de a

13 BIZTONSÁGTECHNIKA szervezet, és környezete viszonylatában szerepe elhanyagolható (pl. a test hideg fémmel, akár egy gépkarabéllyal érintkezik). b. Áramlás (convectio): ha a testtel közvetlenül érintkezı levegı vagy vízréteg felmelegszik, akkor csökken a sőrősége, melynek hatására a felmelegített lég-, vagy vízréteg felemelkedik és a helyét hidegebb levegı, vagy víz foglalja el. Az áramlásos hıleadást a hővösebb levegı mozgása, (akár a szél útján) jelentısen befolyásolhatja, viszont a levegı páratartalma csak csekély mértékben. Ha a környezet hımérséklete meghaladja a Celsius fokot, akkor áramlás útján a szervezet hıt vesz fel. c. Sugárzás (radiatio): a sugárzott hı elektromágneses hullámok formájában terjed. A bır a hısugárzás szempontjából abszolút fekete test, amely nm hullámhosszúságú infravörös sugarakat ad le, illetve nyel el. Ennek a jelenségnek a következménye, hogy az emberi test melegíti a környezetében lévı tárgyakat anélkül, hogy a levegı hımérsékletét komoly mértékben emelné. A magas páratartalmú levegı, viszonylag nagyobb mértékben képes a sugárzó hıt elnyelni. A testhımérsékletünknél melegebb környezeti tárgyak hısugárzás révén hıt adnak át a szervezetnek (pl. átforrósodott terepjáró a közelünkben áll). d. Párolgás (evaporátio): ahhoz, hogy szobahımérsékleten 1 g vizet elpárologtassunk, 0,58 kcal hıenergiát kell mozgósítanunk. A testünk felszínérıl elpárologtatott vízmennyiség függ a hımérséklettıl, a légmozgástól és a levegı páratartalmától. Száraz levegıben a párolgás maximális értéket mutat, telített páratartalmú, dunsztos közegben a párolgás teljesen megszőnik. Az ember komfortérzetét a 40-60%-os páratartalom biztosítja. Átlagos páratartalom és a semlegesnél alacsonyabb környezeti hımérsékleten, naponta ml vizet párologtatunk el a bırfelületünkrıl, illetve a tüdı alveolusainak, (léghólyagocskáinak) felületérıl. Mindez kb. 500 kcal hıleadásnak felel meg, ami a teljes hıleadás 20-30%-a. Melegben, óránként a verejték mennyisége elérheti az ml-t (kb kcal hıleadás), munkavégzés esetén elérheti a ml/órát. Száraz levegıben az ember rövid ideig 120 Celsius fokos hımérsékletet is képes elviselni (pl. finn szaunában), de a telített páratartalmú atmoszférában, már az 50 Celsius fok is kibírhatatlan. Ha a külsı környezet hımérséklete emelkedik, egyre fontosabb szerepet tölt be a verejtékezés, mint a hıleadás fı lehetısége. e. Egyéb hıleadási formák: széklet vagy vizeletürítés, belélegzett levegı, ételek és italok fogyasztása. Hatékonyságuk a korábban említettekkel szemben elenyészı. (kb. 5%-a, a teljes hıleadásnak). 221

14 222 A hıség hatása a katona pszichikai funkcióira A hıség már önmagában is hátrányosan befolyásolja a teljesítményt, de ha további kellemetlen feltételekkel kell számolnunk (pl. szél, homokvihar, levegı magas páratartalma, orrfacsaró bőz stb.) akkor ezek összegzett hatását, fokozottan kellemetlennek érezhetjük. FAJTA Szenzoros Figyelem Pszichomotorikus Kognitív képességek Motiváció és munkakedv Szenzoros Figyelem Pszichomotorikus Kognitív képességek Motiváció és munkakedv FUNKCIÓ/FELADATTÍPUS - a szem koordinációja, a kontrasztok érzékelése, - látásélesség, - látási, - hallási, - eredményes célzás, - a célzó elhelyezkedése, - számolás, - problémamegoldó feladatok, - Morse-üzemet fogadása, - rövid távú emlékezet, - rutinfeladatok - a szem koordinációja, a kontrasztok érzékelése, - látásélesség, - látási, - hallási, - eredményes célzás, - a célzó elhelyezkedése, - számolás, - problémamegoldó feladatok, - Morse-üzemet fogadása, - rövid távú emlékezet, - rutinfeladatok HİMÉRSÉKLETI HATÁR ( o C) ÉS FELETTE Tropikus feltételek (magas hımérséklet és pára) Tropikus feltételek (magas hımérséklet és pára) (Gal, R. és Mangelsdorff, 1991)

15 BIZTONSÁGTECHNIKA A pszichés vonatkozású funkciók a meghatározott aspektusokban nagyjából már a 30 Celsius fok feletti hımérsékleten teljesítménycsökkenést mutatnak. A valóságos terepviszonyok között tehát éles helyzetben egyszerre több környezeti tényezı is hat a katonára, ezek lényegesen megváltoztathatják a kellemetlen következmények intenzitását és gyorsaságát. Erre példa a hıséggel párosuló magas páratartalom szint, melynek hatására az ember teljesítménye többszörösen visszaesik, a csak hımérsékleti hatáshoz képest. Az, hogy a hıség milyen tartósan hat a katona szervezetére, szintén lényeges aspektus. Vizsgálatok tanúskodnak arról, hogy hıségben az emberi teljesítmény a munkavégzés kezdeti stádiumában akár még nıhet is, de ezt követıen gyors, progresszív visszaesés regisztrálható. Olyan missziós feladatok esetében figyelhetı meg ez, amelyek hosszabb idıintervallumot ölelnek fel, különösen nagy ingerhatással nem járnak és ciklusosan ismétlıdnek. Ilyenek lehetnek, a figyelemmel kapcsolatos feladatok, mint pl. ırség, személy,- és objektumvédelem, áteresztı pont védelme, igazoltatás, rutinellenırzés, konvojkísérés közbeni fegyveres biztosítás. Az ember számára érdekes, változatos, intenzitását tekintve, pedig dinamikus munka, a magas hımérsékleti hatás mellett is könnyebben végezhetı. Pozitív hatást fejthet ki a kellı motiváció, amely segítheti a katonát feladatának magas szintő ellátásához, azonban a túlmotiváltság káros hatásokkal is járhat. Ilyen esetben a túlbuzgó katona figyelmen kívül hagyja a szervezetébıl érkezı figyelmeztetı fiziológiás jelzéseket és ennek következtében ez akár idı elıtti kimerüléshez is vezethet, alkalmatlanná téve feladatának elvégzésére. Hyperthermia, hypothermia és az akklimatizáció Fiziológiás körülmények között emelkedı testhımérséklettel kell számolni, ha a hıtermelés fokozott, valamint valamilyen oknál fogva a hıleadás gátolt. Hıpangás, közismerısebb nevén hıguta alakul ki, ha a magasabb testhımérséklet mellett nincs egyensúly a hıtermelés és a hıleadás között. Ez különösen akkor lehet veszélyes, ha nagyon melegben izommunkát végzünk, és valami meggátolja a hıleadást (pl. magas páratartalom, párolgást akadályozó öltözet). A 40 Celsius fokos testhımérsékletnél, a központi idegrendszer mőködése már nem tökéletes. További 1-2 Celsius fokos emelkedés már súlyos görcsös állapotot idézhet elı. A 43 Celsius fokos testhımérséklet elérésé- 223

16 nél hyperthermiáról beszélünk, melynek következtében keringési elégtelenség léphet fel a szervezetben. A testhımérséklet extrém csökkenését figyelhetjük meg normális hıszabályozás mellett, ha a lehőlés olyan mértékővé válik, hogy azzal a hıtermelés nem tud lépést tartani, vagy ha a hideg környezetben valami gátolja a hıtermelés fokozódását. (pl. alkohol, kábítószer, teljesítményfokozók). A maghımérséklet néhány fokos esése, erıteljesen fokozza a hıtermelést, és mobilizálja a hıleadást gátló mechanizmusokat. Ha 33 Celsius fokra süllyed a maghımérséklet, akkor hypotermiáról beszélünk, mely eszméletvesztéssel jár, valamint az egyén hı regulációs mechanizmusai egyre rosszabbul mőködnek. A 28 Celsius fokos maghımérséklet elérésekor, a szívizom fibrillációja következhet be, mely az egyén halálához is vezethet. Emberi test esetében 25 Celsius fokig csökkenı minimális maghımérsékletnél, a folyamat egyszerő melegítéssel még reversibilis (visszafordítható) lehet. Számos példát találunk arra, hogy bennszülöttek a szélsıséges klimatikus viszonyokat sokkal jobban képesek elviselni, mint azok, akik csak átmenetileg tartózkodnak az adott területen, országban. Néhány hét alatt az ember akklimatizálódik, vagyis hı regulációja alkalmazkodik az új közeghez. A meleghez szokott ember könnyebben verejtékezik, verejtéke hígabb, vizelete koncentráltabb lesz. 224 Hıségben, a teljesítmény esését elıidézı tényezık A magas hımérsékleti értékeknek köszönhetı, csökkenı tendenciát mutató pszichikai funkciókon kívül, egyéb más tényezık is befolyásolhatják a katona negatív irányba változó teljesítményét. Katonai jármővek esetében külön problémát jelenthet a hıhatás, hiszen a gépjármő átforrósodott belsı terében a katona erıs hıstressz hatásnak lehet kitéve. Mindez kombinálódhat egyéb más tényezıkkel is, pl. a gépjármő levegıztetı berendezésén átjutó finom porszemcsék okozta irritációval, vagy akár a légkondicionáló berendezés erıteljes mőködésébıl fakadó allergiás tünetekkel. A magas hımérséklet hatására a gépjármő karosszériája, vagy akár a katona fegyvere is átforrósodhat, melynek óvatlan érintése könynyen égési sérülések okozója lehet. Fényhatások, fényvisszaverıdések következtében a látás átmenetileg torzulhat, optikai illúziók, hallucinációk is kialakulhatnak, továbbá a káros ultraibolya sugár-

17 BIZTONSÁGTECHNIKA zás roncsolhatja, károsíthatja a szemlencsét. (Megfelelı védıszemüveg viselésével elkerülhetı a szem károsodása.) A hıség és a pára ideális táptalaja a baktériumok fejlıdésének, ami fertızésveszély forrása lehet, ellehetetlenítve a védıfelszerelés viselését a feladatvégzés közben. Megváltozhat a munkavégzés szempontjából lényeges eszköz fizikai tulajdonsága a hıhatás következtében. Egyes mőanyag alkatrészek képlékennyé válhatnak, esetleg tágulásuk következtében átmenetileg használhatatlanok lesznek. A szembe csorgó izzadság átmenetileg csökkentheti a látásfunkciót, ennek következtében gyakrabban kell megszakítani a munkát. Az elviselhetetlen szaghatás, vagy egyéb ok miatt viselt védımaszk esetében a pára belülrıl kicsapódik az üvegfalon, korlátozva ezzel a zavartalan látást. A katonai gyakorló öltözet alatt a hıség hatására sajátságos mikroklíma alakulhat ki, amely szintén hozzájárulhat egy esetleges hıstressz kialakulásához. A légáteresztı képesség hiányából adódóan a gyakorló bakancsban, a páralecsapódás következtében a láb szövetei felpuffadnak, korlátozva ezzel a bokaizület megfelelı izületi mozgáshatáron belüli mőködését, illetve ennek hatásaként az érintett bırfelületek, és a körmök kiváló táptalajt biztosíthatnak egyes gombás elváltozásoknak. Sapka vagy fejfedı hiányában nagy az esély hıguta és napszúrás kialakulásának, az erıs napsugárzás /UV-B/ következtében. Védekezés a hıség ellen A célnak minden szempontból megfelelı öltözék viselete. Amennyiben lehetıség van rá, a munkavégzés szempontjából célszerő árnyékos helyet keresni. Végzetes hiba lehet a nem kellı mennyiségő folyadék bevitele a szervezetbe (kiszáradáshoz vezethet, súlyosabb esetben a kiválasztás szervrendszere felmondhatja a szolgálatot) hiszen az izzadás szolgálja egyben a szervezet hőtését. Ezzel egy idıben az ásványi sókat is pótolni kell, hiszen az izzadással ezek is kiürülnek a szervezetbıl. 225

18 İrségben, illetve a nagyobb koncentrációt igénylı tevékenységek esetében, ahol a helyváltoztatásra kicsi az esély, gyakoribb váltásokkal tartható fenn, a megfelelı harckészültség. Összegzés A Magyar Honvédség egyre növekvı és sokrétőbb missziós szerepvállalása kapcsán, kifejezetten hangsúlyosnak gondolom a külszolgálatot majdan ellátó katonák kiválasztását, fizikai-pszichikai felkészítését a célország terepviszonyaira, illetve a megszokott környezettıl merıben eltérı klíma hatásaira. Sajátítsák el azokat a praktikákat, amelyek segítségével a szervezetük optimális mőködése fenntartható lehet, akár szélsıséges klímafeltételek között is. A tényleg sokoldalúan felkészített katona, kiváló felszereléssel, rendelkezésére álló infrastruktúrával együtt, lehet képes a missziós feladatát igazán magas szinten ellátni. 226

19 BIZTONSÁGTECHNIKA Felhasznált irodalom 1. Bálint Péter: Orvosi élettan. Medicina Könyvkiadó Budapest Ferwagner P. Ákos Szélinger Balázs: Oszama bin Laden a Terrorista és az Arab Világ története. Szalay Könyvkiadó ISBN Kertész Ádám: A globális klímaváltozás természetföldrajza. Holnap Kiadó ISBN Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. Magyar testnevelési Egyetem, Budapest, Péczely György: A Föld éghajlata. Egyetemi segédkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN Péczely György: A Föld éghajlata. Tankönyvkiadó Budapest, ISBN Természettudományi Kisenciklopédia. Gondolat Kiadó Budapest, ISBN Zelimir Pavlina, Zoran Komar szerkesztette: Katonapszichológia. Zrínyi Kiadó Budapest, ISBN Katonahírek 227

20 228

Missziós területek környezeti hatása az emberi szervezetre, különös tekintettel a hőmérséklet változásaira. Az éghajlatot alakító tényezők

Missziós területek környezeti hatása az emberi szervezetre, különös tekintettel a hőmérséklet változásaira. Az éghajlatot alakító tényezők Detre Zoltán ZMNE BJKMK KTSK Missziós területek környezeti hatása az emberi szervezetre, különös tekintettel a hőmérséklet változásaira Magyar katonák, a NATO tagságunkból eredően a Föld különböző pontjain

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET A TALAJ HİMÉRSÉKLETE A talaj jelentısége a hımérséklet alakításában kiemelkedı: a sugárzást elnyelı és felmelegedı talaj hosszúhullámú

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata Dr. Lakotár Katalin Európa éghajlata A déli meleg és az északi hideg áramlások találkozása a ciklonpályák mentén Európa éghajlatát meghatározó tényezők - kontinens helyzete, fekvése kiterjedése K-Ny-i

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A LEGALAPVETİBB ÉGHAJLAT-MEGHATÁROZÓ TÉNYEZİ: A FÖLDRAJZI FEKVÉS. A Kárpát-medence az északi félgömbi mérsékelt övezet középsı sávjában, a valódi mérsékelt

Részletesebben

6. Az éghajlati zónák és éghajlati típusok

6. Az éghajlati zónák és éghajlati típusok 6. Az éghajlati zónák és éghajlati típusok Az elızı fejezetben bemutattuk az egyes meteorológiai elemek tényleges eloszlását a Földön. Ez az eloszlás jelentısen különbözik attól, amit légkör nélküli homogén

Részletesebben

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás (P) MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Gál Tamás tgal@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET PÁROLGÁS A párolgás halmazállapot-változás, amelyhez az energiát a felszín által elnyelt napsugárzási

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA I. Az Európa éghajlatát meghatározó tényezők a kontinens helyzete, fekvése és ennek éghajlati következményei. Kiterjedése: K-Ny-i irányban ~11 000km (Nyh. 31, Azori-szk.-Kh. 67, Ural;

Részletesebben

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin KONTINENSEK ÉGHAJLATA Dr. Lakotár Katalin AFRIKA Légnyomás és cirkulációs viszonyok -magas nyomású zóna nyáron 38. szélességig, télen 33-ig É-on, 31-ig nyáron, 27-ig télen a D-i félgömbön felszínközeli

Részletesebben

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Az éghajlati modellek értékelése és A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. A Föld éghajlatai

Dr. Lakotár Katalin. A Föld éghajlatai Dr. Lakotár Katalin A Föld éghajlatai Az éghajlatot alakító tényezők a) Elsődleges tényezők: napsugárzás hőenergia eloszlása a földrajzi szélességhez igazodik éghajlati zonalitás felszín anyagi összetétele

Részletesebben

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA Környezei problémák a Kárpá-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kriikus infrasrukúra védelmi kuaások padanyi.jozsef@uni-nke.hu 2012

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Országos Vízjelzı Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 212. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI

KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI KLÍMAVÁLTOZÁS EMBEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI Jelentıs mértékben hat egészségi állapotunkra Jól alkalmazkodik szervezetünk a változáshoz, de csak egy bizonyos ingerküszöbig. E felett a szervezet stressz állapotba

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi

8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi 8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi Hazánk éghajlatának tanulmányozása elıtt elemeznünk kell, hogy az éghajlatalakító tényezık hogyan érvényesülnek az ország adott földrajzi viszonyai között. 8.1 Hazánk

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka, Szentendre 2007. szeptember 05. 1 EUFOR (BOSZNIA- HERCEGOVINA: 145 + 11 fő)

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között az Országos Meteorológiai Szolgálat adataira, idıjárás- és éghajlatkutatóinak munkáira támaszkodva összeállította: Vissy Károly meteorológus

Részletesebben

Rövid tartalom. A turizmus jelentısége hazánkban Idıjárás / éghajlat és turizmus

Rövid tartalom. A turizmus jelentısége hazánkban Idıjárás / éghajlat és turizmus A klímaváltozás hatása a turizmusra Németh Ákos Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály Rövid tartalom A turizmus jelentısége hazánkban Idıjárás / éghajlat és turizmus A turisztikai klimatológia,

Részletesebben

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik.

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. Direkt rendszerek A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. A példa épületek nem tisztán direkt rendszerek, de jól illusztrálnak néhány elve: hatékony zóna, tájolás, kerületterületarány,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL A légnyomás A földfelszín eltérı mértékő felmelegedése a felszín feletti légkörben légnyomás-különbségeket hoz létre.

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

Kínaiak i.e. 37. kis fejfájás és nagy fejfájás hegyek Jose de Acosta spanyol hódítókat kísérı jezsuita pap Peruban AMS tkp. egy tünetegyüttes:

Kínaiak i.e. 37. kis fejfájás és nagy fejfájás hegyek Jose de Acosta spanyol hódítókat kísérı jezsuita pap Peruban AMS tkp. egy tünetegyüttes: A tengerszint feletti magasság Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK TTIK Embertani Tanszék, 2011 Stressz faktorok Sugárzás: kozmikus és UV Alacsony hımérséklet: az Egyenlítınél 5000 m

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

A látható fény további tartományokra osztható: ibolya (legrövidebb), kék, zöld, sárga, narancs, vörös.

A látható fény további tartományokra osztható: ibolya (legrövidebb), kék, zöld, sárga, narancs, vörös. A napsugárzás Szerkesztette: Vizkievicz András A Napból érkező elektromágneses sugárzás. Több tartományt különítünk el (hullámhossz szerint). Minél rövidebb a sugárzás hullámhossza, annál nagyobb az energiája.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében HORÁNYI ANDRÁS (horanyi( horanyi.a@.a@met.hu) Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus

Részletesebben

Regionális idıjárási helyzetek és légszennyezettség 4.

Regionális idıjárási helyzetek és légszennyezettség 4. Regionális idıjárási helyzetek és légszennyezettség 4. Magyarország makroszinoptikus helyzetei A mérsékelt övben a változékony idıjárás oka, hogy itt zajlik le az alacsony és magas szélességek közötti

Részletesebben

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

Pszichológiai tényezık

Pszichológiai tényezık Pszichológiai tényezık Motivációk: kitörés a mindennapi, megszokott életbıl, lazítás, játszás, családi kötelékek erısítése, presztízs, szociális interakció, tanulás, ön-realizálás, bevásárlás. Társadalmi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A A MUNKAÉLETTAN ALAPJAI A munka felosztása Fizikai munka Könnyő Közepes Nehéz Szellemi munka: Idegi szellemi tevékenység útján jön létre Megismerés folyamatai Érzelmi folyamtok Akarati folyamatok Fizikai

Részletesebben

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás Éghajlat, klíma Az életközösségekre, szupraindividuális rendszerekre ható kényszerfeltételek egy csoportja WMO def.: az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁR KÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154-88/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

Természeti viszonyok

Természeti viszonyok Természeti viszonyok Felszín szempontjából Csallóköz folyami hordalékokkal feltöltött síkság. A regionális magasságkülönbségek nem nagyobbak 0,5-0,8-3,00 m-nél. Egész Csallóköz felszíne mérsékelten lejt

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27.

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27. A közép-afrikai k konfliktusok hatása Európa biztonságára Jelentős biztonsági kockázatot képviselnek a világfejlődésből egyre inkább elmaradó, ugyanakkor egyre jelentősebb népességgel rendelkező régiók,

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 10:44 2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2009. január 16. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Egy elvonuló hidegfront szombat reggelig főként

Részletesebben

Magyarország éghajlata. Klimatológia gyakorlat ıszi félév

Magyarország éghajlata. Klimatológia gyakorlat ıszi félév Magyarország éghajlata Klimatológia gyakorlat 2016. ıszi félév Vázlat Napfénytartam Hımérséklet Csapadék Relatív nedvesség Légnyomás Szél Éghajlati osztályozás Bevezetés Földrajzi szélesség különbség:

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Termográfiai vizsgálatok

Termográfiai vizsgálatok Termográfiai vizsgálatok Elıadó: Engel György Beltéri és kültéri termográfiai vizsgálatok Beltéri termográfia A falak egyes részei mérhetık A rálátás sokszor korlátozott (pl. bútorzat) Idıigényes, elıkészítést

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály A jövıbeli j éghajlati projekciók bizonytalanságai és s kommunikáci ciójuk Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index jelenleg a csökkenı trendvonal alatt tétovázik. A további emelkedés szempontjából fontos az 1270 pontos szint áttörése. Amennyiben ez nem történik

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

Magyarország éghajlata. Dr. Lakotár Katalin

Magyarország éghajlata. Dr. Lakotár Katalin Magyarország éghajlata Dr. Lakotár Katalin Magyarország három éghajlati terület határán: időjárását a keleti kontinentális, a nyugati óceáni, a déli-délnyugati mediterrán hatás alakítja - évi középhőmérséklet:

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Megfigyelı alrendszer

Részletesebben

Székesfehérvár, Topor István ezredes MH ÖHP MIRF főnök

Székesfehérvár, Topor István ezredes MH ÖHP MIRF főnök Székesfehérvár, 2016.09.26. Topor István ezredes MH ÖHP MIRF főnök NATO AZ ISKOLATÁSKÁBAN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEKBEN NATO MAGYARORSZÁGON Topor István ezredes Személyi

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Térinformatikai elemzések. A Klimatológusok csoport beszámolója

Térinformatikai elemzések. A Klimatológusok csoport beszámolója Térinformatikai elemzések A Klimatológusok csoport beszámolója A klimatológusok: Fatér Gábor Péntek Tamás Szűcs Eszter Ultmann Zita Júlia Zumkó Tamás Sávos ütemterv tevékenység hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158.

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Radon a környezetünkben Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Természetes eredetőnek, a természetben eredetileg elıforduló formában lévı sugárzástól

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben