A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRİ KÖRNYEZET HATÁSA AZ EMBERI SZERVEZETRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HİMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSAIRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRİ KÖRNYEZET HATÁSA AZ EMBERI SZERVEZETRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HİMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSAIRA"

Átírás

1 BIZTONSÁGTECHNIKA DETRE ZOLTÁN ırnagy A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRİ KÖRNYEZET HATÁSA AZ EMBERI SZERVEZETRE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HİMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSAIRA EFFECTS OF THE NON HABITUAL ENVIRONMENT FOR THE HUMAN BODY, ESPECIALLY EXTREME CHANGES OF TEMPERATURE Magyar katonák, a NATO tagságunkból eredıen a Föld különbözı pontjain látnak el missziós feladatokat. A tevékenységi kör változatos és fıleg nem könnyő, hiszen sok esetben a megszokott környezettıl merıben eltérı idıjárási viszonyok között kell katonai feladatukat ellátni. A NATO elvárása, hogy a XXI. század katonája függetlenül az ıt körülvevı új környezettıl és annak hatásaitól, mind fizikálisan, mind pedig mentálisan feleljen meg a vele szemben támasztott szakmai kihívásoknak, és képes legyen a feladatát mindenkor a lehetı legmagasabb szinten ellátni. Hungarian soldiers serve in the missions all over the world because of the membership NATO. Operations can be very different, very difficult because they have to do their task in the extreme weather conditions. The NATO requirement is that the mental and physical conditions of the soldiers have to answer the requirements of 21st century independently of environment and weather conditions. The soldiers have to able to do their task to the best of their ability. Az éghajlatot alakító tényezık, éghajlati övek kialakulása Az általam kiválasztott és vizsgált területek klímáját, az éghajlatot alapvetıen is alakító tényezık kölcsönhatásai hozzák létre. Ezek közül minden kétséget kizáróan a Nap elektromágneses sugárzásából származó 209

2 hıenergia mennyisége a legdöntıbb. Ennek eloszlása a földrajzi szélességhez igazodik. Ez a tény magyarázza az éghajlat zonális rendjét, valamint az éghajlati övek kialakulását. A Nap által keltett, szoláris eredető hıenergia hasznosulását módosíthatja a szárazföldek és víztömegek eloszlása melyek, azonalitásokat hozhatnak létre. További meghatározó éghajlati tényezı lehet, a tengerszint fölötti magasság és a domborzat is, hiszen ezek a természetföldrajzi környezetek jelentısen módosíthatják az energiaháztartást, a hımérséklet és a csapadék eloszlását. Az éghajlati övek létrejötte alapvetıen a termikus övezetességben nyilvánul meg. Ennek legfıbb oka a Nap sugárzásából származó hıenergiának földrajzi szélességtıl függı eloszlása. A csillagászatilag lehetséges napsugárzás évi energiahozama a pólusoktól az Egyenlítı felé haladva növekszik, értéke az Egyenlítın közel két és félszerese (2,42) a pólusokéhoz viszonyítva. A besugárzás mennyiségének éven belüli változása szabja meg a hımérséklet évi ingadozását. A besugárzás mennyiségének évszakos különbségei a déli félgömbön nagyobbak, mivel a földpálya apszisvonalának helyzete olyan, hogy a déli félteke nyarán vagyunk napközelben, telén pedig naptávolban. Ha a Föld felszíne teljesen homogén lenne, az év adott szakában egy adott helyen évrıl évre szinte teljesen azonos idıjárás alakulna ki. Csak elenyészı ingadozást lehetne regisztrálni, az adott helyre jellemzı egyensúlyi állapot körül. A valóságban az éghajlatot alakító terresztrikus tényezık, mint a földfelszín anyagának különbözıségei, a domborzat, a lég- és tengeráramlások hı- és vízgızszállítása igen jelentıs mértékő, területileg jól körülhatárolható ingadozásokat eredményeznek, elsısorban a hımérséklet, és a csapadékmennyiség éves eloszlásának értékeiben. 210 Misszióink távol a megszokott környezettıl A Magyar Honvédség az ENSZ, NATO, EBESZ, EU és más nemzetközi szervezetek által vezetett béketámogató mőveleteiben fegyveres kontingensekkel, törzstisztekkel, szakértıkkel, valamint fegyvertelen katonai megfigyelıkkel vesz részt.

3 BIZTONSÁGTECHNIKA A Magyar Honvédség békemőveleti feladatokban résztvevı erıinek helyzete és tevékenysége a április közötti idıszakban (a április 15-i létszámokkal) az alábbiak szerint alakult: I. ENSZ EBESZ EU béketámogató missziók Az ENSZ, EBESZ, EU béketámogató mőveletekben, a fenti idıpontban 259 fıvel vettünk részt, melynek megoszlása az alábbi: 1. MINURSO. ENSZ Katonai Megfigyelıi Missziója. Nyugat-Szahara. Létszám: 7 fı 2. UNOMIG. ENSZ Megfigyelıi Missziója, Grúzia Abházia. Létszám: 5 fı 3. UNFICYP. Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziója. Ciprus. Létszám: 84 fı 4. UNIFIL. Az ENSZ Libanoni Békefenntartó Missziója. Libanon. Létszám: 4 fı 5. EBESZ Ukrajna. EBESZ Katonai Megfigyelı, Tanácsadói Miszsziója. Kijev. Létszám: 1 fı 6. EUSEC DR Congo. Az EU Kongói Szakértıi Missziója. Létszám: 2 fı 7. EUFOR TCHAD/RCA-EU. Az EU csádi mőveletének Mőveleti Parancsnoksága Párizs. Létszám: 2 fı 8. EUFOR ALTHEA mővelet, Bosznia-Hercegovina, Szarajevó. Összlétszám: 154 fı 8.1. MH EUFOR KONTINGENS. Létszám: 146 fı 8.2. EUFOR Parancsnokság, egyéni beosztások. Létszám: 8 fı II. NATO-missziók A különbözı mőveleti területeken lévı NATO vezetéső missziókban öszszesen 668 fıvel vettünk részt az alábbi bontásban: 1. KFOR. Pristina, Peč települések, Koszovó. Összlétszám: 348 fı MH KFOR Zászlóalj. MH KFOR Zászlóalj, Peč. Létszám: 314 fı KFOR Parancsnokság törzs + HUN NIC + NTT. Pristina. Létszám: 11 fı. 211

4 1.3. KFOR MEL. KFOR - Megelızı Egészségügyi Laboratórium, Pristina. Létszám: 9 fı KFOR MNTF(W) törzstisztek. (Multinational Task Force West, Nyugati Többnemzeti Alkalmi Harci Kötelék) Parancsnokság, Peč. Létszám: 14 fı. 2. NATO HQ SZARAJEVÓ NAT. A NATO Szarajevói Parancsnoksága, tervezı fıtiszt, személyügyi tanácsadó fıtiszt. Létszám: 2 fı. 3. Belgrádi Katonai Összekötı Iroda. Belgrád, tervezı fıtiszt. Létszám: 1 fı. 4. ISAF. Nemzetközi Biztonsági Közremőködı Erık, Afganisztán. Az ISAF mőveleti területen tartózkodó állomány: fı nemzeti, egyéni törzs- és szakbeosztású állomány; fı PRT állomány; fı MH OMLT állomány (+ 28 fı amerikai); fı KMCS állomány; 5. Összesen 314 fı (az MH állománya). 5. NATO Kiképzı Misszió (NTM-I), Irak. Létszám: 3 fı (kiképzı és törzs beo.) Az áprilisi váltás végrehajtása III. Egyéb béketámogató missziók Más, a fenti kategóriákba nem tartozó békemőveleti feladatot 39 fı hajtott végre az alábbi szolgálati helyen: MFO. Többnemzetiségő Erık és Megfigyelık, Egyiptom, Sínai-félsziget. Létszám: 39 fı (24 katona, 15 rendır). Összesített létszámadatok (2009. április 15-én) Béketámogató mőveletekben az MH részérıl résztvevı állomány: 951 fı; Béketámogató mőveletben résztvevı állomány összesen: 966 fı. (A Honvédelmi Minisztérium Mőveleti Központ adatai alapján, ) A missziós szerepvállalásunk szempontjából a továbbiakban azokat a helyszíneket emelném ki és részletezném földrajzi fekvés szempontjából, amelyek a mérsékelt övi klímától merıben más elsısorban a hımérsékleti adatokat vizsgálva értékeket mutatnak, így az adott misszióban részt vevı katonákra, a megszokottól eltérı, jóval nagyobb terhelés akár extrém terhelés is hárulhat. 212

5 BIZTONSÁGTECHNIKA Ennek következtében a terhelés optimalizálása, könnyebb elviselhetısége érdekében, kiemelten kell foglalkozni a katonák fizikai és pszichikai felkészítésével, ellenálló képességük növelése érdekében. Ciprusi Köztárság Ciprus a Földközi-tenger legkeletibb szigete, három kontinens metszéspontjában fekszik. Földrajzi értelemben Kis-Ázsiához tartozik, habár szinte mindig Európához tartozóként sorolják be. Észak-déli irányban négy tájra osztható: 1. Kyrenia-hegység (északon a parttal párhuzamosan futó hegylánc), 2. Tróodosz-hegység (a terület középsı részén emelkedik, legmagasabb pontja 1953 m); 3. Mezaorea-síkság (a déli parti síksággal összefüggı része); 4. Partvidéke. Az ország fıvárosa Nicosia, a sziget középsı részén található, melyet kettéoszt a déli, fıként görögök lakta, illetve az északi, Törökország által megszállt, törökök lakta részeket elválasztó, un. Zöld Vonal. Ciprus a megszállt területek kivételével, május 01. óta az Európai Unió tagja. Éghajlata, jellegzetesen mediterrán, meglehetısen meleg és száraz, csapadék fıleg november és március között olykor nagy villámlással, mennydörgéssel kísért zivatarok formájában esik. Havazás csak a hegyekben fordul elı. Az enyhe tél általában márciusáprilisban gyorsan csap át a nyárba, mely alatt hosszan tartó szárazság alakul ki. (30-35 Celsius fok) Nyugat-Szahara Afrika nyugati részén, az Atlanti Óceán partján Marokkó és Mauritánia között terül el. A Szahara, Atlanti Óceánnal határos nyugati peremén elterülı ország sivatagi éghajlatát a partvidéki sávban a hideg Kanári-áramlás befolyásolja. Ennek hatására ott a nyár mérsékelten meleg, a legmelegebb hónap középhımérséklete 23 Celsius körül van. A parttól távolabbi sivatagi területek nyara forró, Celsiusos középhımérsékletek, és Celsius fokos maximumok jellemzik. A leghővösebb hónap középhımérséklete Celsius között változik. Az ENSZ által irányított békefenntartó misszióban jelenleg hét magyar kato- 213

6 na szolgál. A szinte teljes egészében sivatagi területen fekvı Nyugat- Szahara az 1800-as évek végétıl, nyolcvan éven át spanyol gyarmat volt. Libanon A Földközi tenger mentén fekszik, partvidéki területein meleg nyarú mediterrán éghajlat alakult ki. A leghidegebb hónap középhımérséklete 8-14 Celsius, a legmelegebbé Celsius fok között változik. Abszolút maximum hımérséklet Celsius, míg a minimum hımérsékleti értékek -1, -3 Celsius között alakulnak. Novembertıl márciusig hullik az évi csapadék 85-95%-a, míg júniustól szeptemberig teljes szárazság uralkodik. A libanoni UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) jelenleg az ENSZ legveszélyesebb missziója, Ban Ki Mun ENSZ fıtitkár szerint, mivel az 1978-as kezdet óta több mint kétszáz ENSZ alkalmazott és katona vesztette életét Libanonban óta egy idıben négy magyar katonatérképész teljesít szolgálatot Dél-Libanonban. Az UNIFIL misszió (27 ország katona) és az itt szolgáló magyar katonák mandátuma a jelenlegi helyzet szerint augusztus 31-ig szól. Kongó/Kinshasa A Kongói Demokratikus Köztársaság egy állam Közép-Afrikában. Északon a Közép-afrikai Köztársaság és Szudán, keleten Uganda, Ruanda, Burundi és Tanzánia, délen Zambia és Angola, nyugaton a Kongói Köztársaság határolja. A Kongó folyó torkolatánál az ország mintegy 40 km hosszú tengerparttal rendelkezik. Az egykori Belga-Kongó megszőnése után függetlenné vált ország, a Kongó-Kinshasa nevet vette fel, majd 1971-tıl Zaire néven létezett. Jelenlegi nevét 1997-ben kapta. Klímáját az esıerdı éghajlat határozza meg, melynek összetevıje az egyenletesen magas hımérséklettel párosuló, az év nagy részében bıségesen hulló csapadék. Ennek hatására a levegı vízgıztartalma egész évben rendkívül magas, és közel áll a telítettséghez. A relatív páratartalom havi átlagai 80-90% között változnak, nehezen elviselhetı fülledtséget idézve elı. A hımérsékleti értékek abszolút maximumait 35 Celsius fok körül jegyzik, de a minimumértékek sohasem süllyednek 20 Celsius fok alá. Az EUSEC DR Congo, szakértıi missziójában 2 magyar katona teljesít szolgálatot. 214

7 BIZTONSÁGTECHNIKA Csád Csád Köztársaság közép-afrikai ország, melyet északról Líbia, keletrıl Szudán, délrıl a Közép-afrikai Köztársaság, délnyugatról Kamerun és Nigéria, nyugatról Niger határolja. Az ország három nagy földrajzi tájegységre tagolódik: északi homoksivatagos (Szahara), középen elterülı száraz éghajlatú-, délen pedig a szudáni szavannás területre. Az ország a Csád tóról kapta a nevét, mely Afrika második legnagyobb vizes, mocsaras területe. Az ország éghajlata forró, trópusi, de a csapadék mennyiségi eloszlása változó. A Szaharában nem éri el az évi 50 millimétert, de a déli országrészben májustól-októberig tartó esıs évszakban 1000 mm is hullik. A sivatagos területek középhımérséklete januárban 21 Celsius, júniusban 35 Celsius fok körül mozog. A maximumhımérséklet a nyári hónapokban elérheti a Celsius fokot is. Az esıs évszakban a magas páratartalom nehezíti a misszióban szolgáló katonák mindennapjait. Csád, a dárfúri fegyveres konfliktus révén vált ismertté. A válság elızményei, az 1990-es évek elejére vezethetık vissza, de a konfliktus kirobbanásának idıpontjának, 2003-at tekintik. Az ENSZ hivatalos adatai szerint, mintegy 400 ezer halottja van a fegyveres összecsapásoknak. Csádot az elmúlt évek során Szudánból érkezett menekültek százezrei özönlötték el. Egyes becslések szerint, több mint 230 ezer szudáni és mintegy 12 ezer csádi menekült tengıdik menekülttáborokban az ország keleti részén. A nyugat-szudáni Dárfúr tartományból Kelet-Csádba átgyőrőzı etnikai konfliktus és a helyi kormányellenes felkelés akadályozza a földönfutók segélyekkel való ellátását. A kialakult, a katonák szempontjából nézve nem mindennapi helyzetet, Henri Bentégeat vezérezredes az Európai Unió Katonai bizottságának elnöke, a következı szavakkal támasztotta alá: A környezet kétségtelenül támaszt bizonyos nehézségeket: egyrészt rendelkeznünk kell a megfelelı helikopter eszközparkkal, melynek révén gyorsan biztonságossá és biztosan ellenırizhetıvé tehetıek a kérdéses zónák. Emellett szükség lesz olyan ritkábban használatos eszközökre is, melyeket az EUFOR a mostani missziókban nem használ. Ezek leginkább a bevetések nehéz, szélsıséges klímafeltételeivel vannak összefüggésben, de a logisztikai kihívások sem lebecsülendıek, hiszen katonáink mind a kikötıtıl, mind a repülıterektıl igen messzire, nehezen megközelíthetı környezetben végzik majd feladataikat. 215

8 Sínai-félsziget A Földközi- és a Vörös-tenger által közrefogott, Ázsiát Afrikával összekötı jellegzetes háromszög alakú félsziget. Neve a Sináj szóból ered, melynek magyar jelentése fog, ami a félsziget formájára utal. Az Egyiptomhoz tartozó félsziget északkelet felıl Izraellel, délkeleten az Akabai-öböllel, délnyugaton a Szuezi-öböllel, nyugaton pedig a Szuezi csatornával határos. A félsziget déli részén magas hegyláncok dominálnak, északi része, pedig sivatagos síkság. Keskeny Földközi-tengeri partvidékén szubtrópusi sztyepp éghajlat van, a félsziget túlnyomó részén pedig sivatagi éghajlat uralkodik, kivéve a déli területeket, ahol magashegyi klímával is találkozhatunk. (2637 m) A leghővösebb hónap középhımérséklete Celsius között változik, a legmelegebb hónap középhımérséklete a Földközi-tenger partvidékén Celsius között változik. Az abszulút maximumhımérséklet az északi parti sávban Celsius fok, míg a sivatagos területeken gyakori a Celsius fokos hımérséklet érték. Télen, a sivatagi területeken helyenként gyenge fagyok is elıfordulhatnak. Bizonyos idıjárási helyzetekben erıs szelek is kialakulhatnak, melyek napokon át, hordják a száraz homokot. A ghibli és a khamzin olyankor jelenik meg, amikor a Földközi-tenger nyugati medencéje vagy É-Afrika partvidéke fölött alacsony légnyomású terület, ciklon vagy zárt depreszszió jelenik meg, és az áramlás délies irányúvá válik. Magyarország a Sínai-félszigeten, szeptember 1. óta vesz részt az MFO (Multinational Force and Observers) kötelékében, egy 39 fıs (24 katona, 15 rendır) kontingenssel. Ez az elsı misszió, amelyben egységeink fegyveres békefenntartó misszió keretében, kiemelt katonai rendészeti feladatokat látnak el. Irak Az ország egész területén két évszak, a tél és március közepétıl november végéig tartó nyár dominál. Az északkeleti szubtrópusi sztyeppéken a tél enyhe, a nyár pedig forró, csapadékmentes, a hımérséklet éjszaka sem süllyed Celsius fok alá. A tél átmenet nélkül jelentkezik, csapadékos, a hımérséklet általában Celsius fok körüli, január elején éjszakánként fagypontig is süllyedhet. 216

9 BIZTONSÁGTECHNIKA Területének egyharmada a trópusi sivatagi övben fekszik. Alkalmanként komoly szél és porvihar is kialakulhat. Bagdadban a leghidegebb hónap a január, a középhımérséklet 10, a maximum 20 Celsius fok, míg a minimumérték -2,-3 Celsius fok. A legcsapadékosabb idıszak decembertıl márciusig tart, míg a legszárazabb, júliustól szeptemberig, ilyenkor gyakorlatilag nem hullik csapadék. Afganisztán Hivatalos nevén Afgán Iszlám Köztársaság Ázsia szívében fekvı, több mint hatszázötvenezer négyzetkilométer kiterjedéső, szárazfölddel határolt ország. Egyes besorolások szerint Közép-egy másik szerint Dél- Ázsiában, egy harmadik szerint Nyugat-Ázsiában van. Vallási, etnikai, nyelvi és földrajzi értelembe véve is hasonlatos a szomszédos országokkal. Délen és keleten, legnagyobb részén Pakisztán, nyugaton Irán, északon Türkmenisztán, Üzbegisztán és Tádzsikisztán, északkeleten Kína határolja. Az ország nevének jelentése: az afgánok földje. Lakossága 27 millió fı körül van. Fıvárosa Kabul, mely 1800 méter magasságban a tengerszint felett. Afganisztán területének legnagyobb részén a Hindukus (a Himalája nyugati nyúlványa) magas hegyláncai terülnek el. A délnyugati-nyugati sík területek sivatagosak, terméketlenek.az ország idıjárására a hosszú hideg tél és a száraz, forró nyár a jellemzı. Beszámolók tanúskodnak arról, hogy az elmúlt tél szélsıséges idıjárásának, a rendkívüli hidegnek, hóviharoknak és lavináknak közel ezer halálos áldozta volt, valamint rengeteg ember szenvedett a végtagfagyások miatt. Leginkább az ország nyugati felében élık szenvedtek az elmúlt évtized legkíméletlenebb tele miatt. A meteorológia adatai szerint -30 Celsius fokos hideget is regisztráltak. A szokatlan téli idıjárás leginkább Herát tartományt sújtotta. A magas hegyeknek köszönhetıen telente az átlaghımérséklet tartósan, mélyen fagypont alatt marad. A völgyekben un. fagyzugok jönnek létre, ahol nem ritkán -20, -30 Celsius fok környékére csökken a hımérséklet minimum értéke. A híradások szerint a szélsıséges idıjárás Baghlan tartomány lakóit sem kímélte, hiszen a hosszú, hideg telet követı, száraz, forró tavasz után, árvíz pusztított szerte a tartományban. Pol-e Khomri folyója, mely száraz idıben egy kis patak csupán, óriásfolyóvá változott az esızések nyomán, és elárasztotta a várost és a környezı településeket. 217

10 Éjszaka a hımérséklet 10 Celsius fokra süllyedt, nappal viszont a kora reggeli óráktól gyorsan emelkedett Celsius fok környékére. A magas hımérséklet mellett a levegı páratartalma is gyorsan telítetté vált. 218 A hıség hatása az emberi szervezetre Az ember optimális mőködése csak bizonyos hımérsékleti határok között lehetséges. Az emberi test fiziológiai mőködésében változás regisztrálható, ha a környezetének hımérséklete egy bizonyos határt meghalad, emelkedik, vagy csökken. A változást a szervezet csak részben tudja kompenzálni a testhımérsékletet szinten tartó mechanizmusaival. További hımérséklet emelkedés vagy csökkenés az adekvát védekezés hiányában, a szervezet fizikai károsodását idézi elı, amely különleges esetekben akár halálhoz is vezethet. A phylogenesis magasabb fokán álló gerinceseket, testhımérsékletük állandósága jellemzi. Az emberi szervezeten belül azonban jelentıs különbségek adódhatnak a test belsejében lévı szervek (ún. mag, amely 37,1 Celsius fok) és a test felszíne (ún. köpeny 36,5 Celsius fok) között. A két érték közül csak a köpeny hımérséklete függ az egyént körülvevı környezettıl. Megfelelı ruházatban az átlagos bırhımérséklet kb. 33 Celsius fok. Az ember kellemes melegérzetéhez Celsius fokos bırhımérséklet szükséges. Az ember testhımérséklete a nap folyamán többször változik, ingadozik. Ezt a jelenséget nevezzük diurnalis ritmusnak. A testhımérséklet legmagasabb 18 óra környékén, legalacsonyabb a hajnali órákban. Fiziológiásan a napi ingadozás 1 Celsius fokon belül marad. A maghımérséklet nagymértékben függ az egyén életkörülményeitıl is. A kora reggeli órákban, hideg környezetben 35,8 Celsius fokra is süllyedhet, míg az étkezést követıen hımérsékletemelkedés figyelhetı meg. Emocionális tényezık is fokozhatják a testhımérsékletet, akár 38,5 Celsius fokig is megemelhetik. Izommunka hatására szintén emelkedik a testhımérséklet. Az emberi szervezetben lejátszódó oxidációs folyamatok, szintén jelentıs hıtermeléssel járnak. Folyamatos hıtermelés mellett a testhımérséklet csak akkor maradhat állandó szinten, ha a hıleadás megegyezik a hıtermeléssel. Ez a megállapítás egyaránt vonatkozik a fiziológiásnak tekinthetı testhımérsékletre, valamint a felmelegedés (hyperthermia) és a lehőlés (hypothermia) állapotára. Testhımérsékletünk állandóságát számos tényezı veszélyeztetheti, befolyásolhatja, ezek közül a környezeti tényezık behatá-

11 BIZTONSÁGTECHNIKA sa a legerısebb. Emelkedı környezeti hımérséklet hatására, vagy az izommunkának köszönhetı hıtermelés mellett, a testhımérséklet csak a mőködésbe lépı regulációs mechanizmusok révén (elsısorban fokozott hıleadás) maradhat állandó. A hideg hatása az emberi szervezetre Az általunk kellemes hımérsékletnek mondott 24 Celsius fokon, a nyugalomban fekvı hiányos öltözető ember bizonyos idıintervallum eltelte után fázni kezd. A bırhımérséklete jelentısen lecsökken, és kifejezetté válik a hımérséklet differencia az egyes bırterületek között. Pl. a láb bırének hımérséklete mintegy 10 Celsius fokkal alacsonyabb lesz a maghımérséklettıl. Emellett hidegben szélesebb lesz az a zóna amelyet köpenynek tekintünk, így a lehőlés 2-4 cm-es mélységig is terjedhet, és ez már az izomszövetben is érzékelhetı. Alacsonyabb környezeti hımérséklet mellett nı a hımérsékletkülönbség a szervezet és a környezet között, ezáltal nı a hıleadás. A környezeti hımérséklet egy bizonyos szint alá történı csökkenése a hıtermelés fokozott mőködését váltja ki. A hiányos öltözető ember viszonylatában ez az érték Celsius fok. Az alacsony környezeti hımérséklet mellett nagyobb hıtermelés döntı tényezıje az akaratunktól független, borzongás, remegés, didergés és az akaratlagos izomaktivitás fokozódása. Emberben a remegés a rágóizomban (musculus masseter) kezdıdik, majd fokozatosan ráterjed a felsı végtag, a törzs, valamint az alsó végtag izomzatára. Erıs didergésben az oxigénfogyasztás a nyugalmi érték ötszörösére is emelkedhet, vagyis elérheti a nehéz munka oxigén szükségletét. Amennyiben a hőtés ereje meghaladja a szervezet regulációs lehetıségeit, akkor idıvel a hımérséklet is csökkenni fog. A didergés maximumát Celsius fokos testhımérséklet mellett érhetjük el, majd további hőtés esetén, kb. 30 Celsius fokos testhımérséklet mellett, a didergés teljesen megszőnik, valamint a testhımérséklet elkezd rohamos csökkenni. A munkateljesítményre ható tényezık 1. Környezeti tényezık: a missziós terület klímája, melynek részét képezi a hımérséklet, a levegı páratartalma, a szélerısség, valamint a terepviszonyok. 219

12 Személyes tényezık: a katona élettani funkciói, az anyagcsere mőködése, fizikai-pszichikai felkészültsége, missziós vagy egyéb harci tapasztalata, motiváltsága (anyagi-erkölcsi) az elvégzendı feladat iránt. 3. Ruházat és felszerelés: a gyakorló öltözet, bakancs szigetelése, légáteresztı képessége (Gore Tex anyag) ésszerő formatervezése, praktikus megoldásai, a felszerelés súlyának optimalizálása (golyóálló mellény, kevlársisak, fegyverek, kiegészítı felszerelések). 4. Folyamat tényezıi: az elvégzendı munka, feladat fajtája (békefenntartó, béketámogató, megfigyelı, orvos stb.) tartalma, szervezettségi foka. A hımérséklet emelkedésének hatása a szervezet hıtermelésére Ha a környezeti hımérséklet a semleges zóna fölé emelkedik, az oxigénfogyasztás mellett fokozódik a hıtermelés. Ez a tény magától értetıdıen nem ideális a hıszabályozás szempontjából, mert a konstans testhımérséklet fenntartása a szervezetet nagyon intenzíven megterheli. Ennek a jelenségnek az oka egyes felfogás szerint a van t Hoff féle (empírikus) szabályban keresendı, miszerint a hımérséklet 10 Celsius fokkal való emelésével, a reakciósebesség 2-4-szeresére nı meg. A reakciósebességnek ez az erıs hımérsékletfüggése magyarázza azt, hogy egyes reakciók szobahımérsékleten igen lassan vagy egyáltalán nem játszódnak le. Izolált szövetek oxigénfogyasztása követi ezt a szabályt. Hıleadási mechanizmusok Alapvetı fizikai törvényszerőség, hogy a melegebb test hıt ad le a hidegebbnek, miáltal hımérséklete csökken, és a hidegebb test hımérséklete, pedig emelkedik. Állandó testhımérséklető élılények esetében a hıleadás annál nagyobb, minél hidegebb az ıt körülvevı környezet. A testhımérsékletet meghaladó környezeti hımérséklet mellett a hıleadás egyes mechanizmusai viszont már ellenkezı irányban mőködnek, tehát a szervezet hıt vesz fel a környezetébıl. a. Vezetés (conductio): eltérı hımérséklető testek közvetlen érintkezése révén, hımérsékletük a kiegyenlítıdés irányába változik. A hıvezetés fontos szerepet játszik a szervezeten belüli hı kiegyenlítıdésben, de a

13 BIZTONSÁGTECHNIKA szervezet, és környezete viszonylatában szerepe elhanyagolható (pl. a test hideg fémmel, akár egy gépkarabéllyal érintkezik). b. Áramlás (convectio): ha a testtel közvetlenül érintkezı levegı vagy vízréteg felmelegszik, akkor csökken a sőrősége, melynek hatására a felmelegített lég-, vagy vízréteg felemelkedik és a helyét hidegebb levegı, vagy víz foglalja el. Az áramlásos hıleadást a hővösebb levegı mozgása, (akár a szél útján) jelentısen befolyásolhatja, viszont a levegı páratartalma csak csekély mértékben. Ha a környezet hımérséklete meghaladja a Celsius fokot, akkor áramlás útján a szervezet hıt vesz fel. c. Sugárzás (radiatio): a sugárzott hı elektromágneses hullámok formájában terjed. A bır a hısugárzás szempontjából abszolút fekete test, amely nm hullámhosszúságú infravörös sugarakat ad le, illetve nyel el. Ennek a jelenségnek a következménye, hogy az emberi test melegíti a környezetében lévı tárgyakat anélkül, hogy a levegı hımérsékletét komoly mértékben emelné. A magas páratartalmú levegı, viszonylag nagyobb mértékben képes a sugárzó hıt elnyelni. A testhımérsékletünknél melegebb környezeti tárgyak hısugárzás révén hıt adnak át a szervezetnek (pl. átforrósodott terepjáró a közelünkben áll). d. Párolgás (evaporátio): ahhoz, hogy szobahımérsékleten 1 g vizet elpárologtassunk, 0,58 kcal hıenergiát kell mozgósítanunk. A testünk felszínérıl elpárologtatott vízmennyiség függ a hımérséklettıl, a légmozgástól és a levegı páratartalmától. Száraz levegıben a párolgás maximális értéket mutat, telített páratartalmú, dunsztos közegben a párolgás teljesen megszőnik. Az ember komfortérzetét a 40-60%-os páratartalom biztosítja. Átlagos páratartalom és a semlegesnél alacsonyabb környezeti hımérsékleten, naponta ml vizet párologtatunk el a bırfelületünkrıl, illetve a tüdı alveolusainak, (léghólyagocskáinak) felületérıl. Mindez kb. 500 kcal hıleadásnak felel meg, ami a teljes hıleadás 20-30%-a. Melegben, óránként a verejték mennyisége elérheti az ml-t (kb kcal hıleadás), munkavégzés esetén elérheti a ml/órát. Száraz levegıben az ember rövid ideig 120 Celsius fokos hımérsékletet is képes elviselni (pl. finn szaunában), de a telített páratartalmú atmoszférában, már az 50 Celsius fok is kibírhatatlan. Ha a külsı környezet hımérséklete emelkedik, egyre fontosabb szerepet tölt be a verejtékezés, mint a hıleadás fı lehetısége. e. Egyéb hıleadási formák: széklet vagy vizeletürítés, belélegzett levegı, ételek és italok fogyasztása. Hatékonyságuk a korábban említettekkel szemben elenyészı. (kb. 5%-a, a teljes hıleadásnak). 221

14 222 A hıség hatása a katona pszichikai funkcióira A hıség már önmagában is hátrányosan befolyásolja a teljesítményt, de ha további kellemetlen feltételekkel kell számolnunk (pl. szél, homokvihar, levegı magas páratartalma, orrfacsaró bőz stb.) akkor ezek összegzett hatását, fokozottan kellemetlennek érezhetjük. FAJTA Szenzoros Figyelem Pszichomotorikus Kognitív képességek Motiváció és munkakedv Szenzoros Figyelem Pszichomotorikus Kognitív képességek Motiváció és munkakedv FUNKCIÓ/FELADATTÍPUS - a szem koordinációja, a kontrasztok érzékelése, - látásélesség, - látási, - hallási, - eredményes célzás, - a célzó elhelyezkedése, - számolás, - problémamegoldó feladatok, - Morse-üzemet fogadása, - rövid távú emlékezet, - rutinfeladatok - a szem koordinációja, a kontrasztok érzékelése, - látásélesség, - látási, - hallási, - eredményes célzás, - a célzó elhelyezkedése, - számolás, - problémamegoldó feladatok, - Morse-üzemet fogadása, - rövid távú emlékezet, - rutinfeladatok HİMÉRSÉKLETI HATÁR ( o C) ÉS FELETTE Tropikus feltételek (magas hımérséklet és pára) Tropikus feltételek (magas hımérséklet és pára) (Gal, R. és Mangelsdorff, 1991)

15 BIZTONSÁGTECHNIKA A pszichés vonatkozású funkciók a meghatározott aspektusokban nagyjából már a 30 Celsius fok feletti hımérsékleten teljesítménycsökkenést mutatnak. A valóságos terepviszonyok között tehát éles helyzetben egyszerre több környezeti tényezı is hat a katonára, ezek lényegesen megváltoztathatják a kellemetlen következmények intenzitását és gyorsaságát. Erre példa a hıséggel párosuló magas páratartalom szint, melynek hatására az ember teljesítménye többszörösen visszaesik, a csak hımérsékleti hatáshoz képest. Az, hogy a hıség milyen tartósan hat a katona szervezetére, szintén lényeges aspektus. Vizsgálatok tanúskodnak arról, hogy hıségben az emberi teljesítmény a munkavégzés kezdeti stádiumában akár még nıhet is, de ezt követıen gyors, progresszív visszaesés regisztrálható. Olyan missziós feladatok esetében figyelhetı meg ez, amelyek hosszabb idıintervallumot ölelnek fel, különösen nagy ingerhatással nem járnak és ciklusosan ismétlıdnek. Ilyenek lehetnek, a figyelemmel kapcsolatos feladatok, mint pl. ırség, személy,- és objektumvédelem, áteresztı pont védelme, igazoltatás, rutinellenırzés, konvojkísérés közbeni fegyveres biztosítás. Az ember számára érdekes, változatos, intenzitását tekintve, pedig dinamikus munka, a magas hımérsékleti hatás mellett is könnyebben végezhetı. Pozitív hatást fejthet ki a kellı motiváció, amely segítheti a katonát feladatának magas szintő ellátásához, azonban a túlmotiváltság káros hatásokkal is járhat. Ilyen esetben a túlbuzgó katona figyelmen kívül hagyja a szervezetébıl érkezı figyelmeztetı fiziológiás jelzéseket és ennek következtében ez akár idı elıtti kimerüléshez is vezethet, alkalmatlanná téve feladatának elvégzésére. Hyperthermia, hypothermia és az akklimatizáció Fiziológiás körülmények között emelkedı testhımérséklettel kell számolni, ha a hıtermelés fokozott, valamint valamilyen oknál fogva a hıleadás gátolt. Hıpangás, közismerısebb nevén hıguta alakul ki, ha a magasabb testhımérséklet mellett nincs egyensúly a hıtermelés és a hıleadás között. Ez különösen akkor lehet veszélyes, ha nagyon melegben izommunkát végzünk, és valami meggátolja a hıleadást (pl. magas páratartalom, párolgást akadályozó öltözet). A 40 Celsius fokos testhımérsékletnél, a központi idegrendszer mőködése már nem tökéletes. További 1-2 Celsius fokos emelkedés már súlyos görcsös állapotot idézhet elı. A 43 Celsius fokos testhımérséklet elérésé- 223

Missziós területek környezeti hatása az emberi szervezetre, különös tekintettel a hőmérséklet változásaira. Az éghajlatot alakító tényezők

Missziós területek környezeti hatása az emberi szervezetre, különös tekintettel a hőmérséklet változásaira. Az éghajlatot alakító tényezők Detre Zoltán ZMNE BJKMK KTSK Missziós területek környezeti hatása az emberi szervezetre, különös tekintettel a hőmérséklet változásaira Magyar katonák, a NATO tagságunkból eredően a Föld különböző pontjain

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM Prof. Dr. BUKOVICS István AGRO-21 Füzetek Klímaváltozás-hatások-válaszok, 2004. 36. szám, 3-31. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalóan

Részletesebben

Kárpátalja turizmusa Туристичне краєзнавство Закарпаття /

Kárpátalja turizmusa Туристичне краєзнавство Закарпаття / Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Кафедра географії Földtudományi Tanszék Kárpátalja turizmusa Туристичне краєзнавство Закарпаття /

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA KESZTHELY 2008 PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növény- és Környezettudományi Intézet INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA JOGUTÓD: ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI

Részletesebben

NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE

NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE A dolgozat erdıtüzek hatásainak átfogó elemzését adja, kitér az erdıtüzek formáira,

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megítélésében Dr. Szternák Nóra orvos hadnagy Témavezetı:

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag -

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - Szabó József: A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - 1. Fogalommagyarázat 1.1. Bevezetés Talán nem felesleges felidézni, hogy

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS MÁSODLAGOS HATÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCE BIZTONSÁGÁRA 2 BEVEZETÉS

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS MÁSODLAGOS HATÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCE BIZTONSÁGÁRA 2 BEVEZETÉS Lindmayer Judit 1 A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS MÁSODLAGOS HATÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCE BIZTONSÁGÁRA 2 A globális klímaváltozás közvetlen hatásai a hőmérséklet növekedése és a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoribbá

Részletesebben

Gazdasági körülmények, életmód, szokások 40% Genetikai adottságok 30% Környezeti tényezık Munkakörnyezeti ártalmak 20% Lakókörnyezeti ártalmak

Gazdasági körülmények, életmód, szokások 40% Genetikai adottságok 30% Környezeti tényezık Munkakörnyezeti ártalmak 20% Lakókörnyezeti ártalmak 1. Az egészség fogalom, és annak WHO- definíciója, a népegészségügyi jellemzık legfontosabb befolyásoló tényezıi, foglalkozási expozíció, foglalkozási ártalom, fokozott expozíció, foglalkozási mérgezés,

Részletesebben

Adler Judit. A foglalkoztatás szerkezeti keretei *

Adler Judit. A foglalkoztatás szerkezeti keretei * Adler Judit A foglalkoztatás szerkezeti keretei * TM 61. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT * A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú

Részletesebben

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába?

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába? VITAANYAG Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdéseirıl A Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 19. -a szerinti társadalmi részvétel és konzultáció dokumentuma Írásbeli

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ OMMF tájékoztató az UV sugárzással járó idıszakokkal kapcsolatos tudnivalókról 3

Tartalomjegyzék. I./ OMMF tájékoztató az UV sugárzással járó idıszakokkal kapcsolatos tudnivalókról 3 Hírlevél 2011/6. Tartalomjegyzék I./ OMMF tájékoztató az UV sugárzással járó idıszakokkal kapcsolatos tudnivalókról 3 II./Beszámoló a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 2010. évi munkájáról 13 III./

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira

A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Budapest A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira Boksai Daniella Témavezetı : Erdélyi Éva, egyetemi adjunktus, Ferenczy Antal, egyetemi

Részletesebben

Dr. Révai Róbert. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezetı: Dr. habil Huszár András MD Ph.D., ny. o. ezredes Intézeti igazgató egyetemi docens

Dr. Révai Róbert. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezetı: Dr. habil Huszár András MD Ph.D., ny. o. ezredes Intézeti igazgató egyetemi docens Dr. Révai Róbert AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK ÉS A PREVENCIÓ SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÉS VESZÉLYHELYZETEK TÜKRÉBEN A RENDÉSZETI SZERVEKNÉL Doktori (PhD) értekezés Tudományos témavezetı:

Részletesebben

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg:

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg: Faiskolai Értesítı 26. szám Különszám 2005. január Geert Hanmstra Wilco van den Berg: A magyarországi faiskolai szektor áttekintése A magyarországi faiskolai szektor áttekintése PT 2004/46a Zoetermeer,

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

A korai nyugdíjaztatás szükségszerőségének bemutatása a mentıdolgozókon keresztül

A korai nyugdíjaztatás szükségszerőségének bemutatása a mentıdolgozókon keresztül A korai nyugdíjaztatás szükségszerőségének bemutatása a mentıdolgozókon keresztül 1 Istenek barátja az, aki a fájdalmat enyhíteni tudja (fennmaradt ókori idézet) 2 Köszönet a Heves Megyei Mentıszervezet

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

Dr. Révai Tamás főorvos ZMNE Ph.D. Hőérzet, hő stressz, hideg stressz, valamint a védőruházat jelentősége a katonai tevékenységek során

Dr. Révai Tamás főorvos ZMNE Ph.D. Hőérzet, hő stressz, hideg stressz, valamint a védőruházat jelentősége a katonai tevékenységek során Dr. Révai Tamás főorvos ZMNE Ph.D. Hőérzet, hő stressz, hideg stressz, valamint a védőruházat jelentősége a katonai tevékenységek során Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. A Föld éghajlatípusai...11 2.

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: METEOROLÓGIA

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: METEOROLÓGIA 23 METEOROLÓGIA...2 23.1 ÖSSZEFOGLALÁS...2 23.2 BEVEZETÉS...2 23.3 AZ IDŐJÁRÁSSAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK A JÁTÉKOK IDEJÉN...3 23.4 AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK IDŐZÍTÉSE...4 23.5 JELLEMZŐ ÉGHAJLATI ADOTTSÁGOK

Részletesebben

segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ

segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ 1 segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ Kövér Tamás munkavédelmi-szakmérnök 2 A munkavédelem célja, feladatai Az ember az élete jelentıs részét iskolában, tanmőhelyben, munkahelyen tölti. Természetes az

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS KESZTHELY 2009 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növény- és Környezettudományi Intézet ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı:

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

Katasztrófavédelmi díj I.

Katasztrófavédelmi díj I. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Katasztrófavédelmi díj I. A globális klímaváltozás humán egészségügyi aspektusai különös tekintettel a járványügy kockázati tényezőire 2012 Egyetemi hallgató

Részletesebben

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 -

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 - A halogénezett szénhidrogének alkalmazása a hőtés-, valamint az oltástechnikában, környezetkárosító hatásuk, törekvések a káros hatások megszüntetésére A gödöllıi Szent István Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben