Lapja. m m. L, A Mozdc~puezet A FAROK CSOVALTA KUTYA VONY~TASA. Szakszeruezete tbje'bztato' Mulinya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapja. m m. L, A Mozdc~puezet A FAROK CSOVALTA KUTYA VONY~TASA. Szakszeruezete tbje'bztato' Mulinya"

Átírás

1 m m OR L, A Mozdc~puezet A Mozdonyvezet~ Lapja Szakszeruezete tbje'bztato' Mulinya X. Cvfolyam, 1-2. szim Alapiths he: janubr-februir A FAROK CSOVALTA KUTYA VONY~TASA Az elrnclt hetekben a MAV Rt.-nC1 fell6po vil- a vasutasshg egcsz6re n6me a gazdasbgi eloresighelyzettel kapcsolatban kialakult egy infor- jelz6sek szerint (7-9%-OS inflhci6 viiltozatlan mici6s hiborh, melyet a MAV vezetoi 6s Ka- ad6ttibla miatt) reilbkr csokkencst eredmbtona Kilnlin miniszter a m6difrkon keresztiil nyez. A sztrhjkba hajszol~r61 csak annyit, inditott a vasutassaggal szemben, kulonos te- hogy a mozdonyvezetok tobbs6ge kritikaval kintettel a szakszervezetekre. Naprbl-napra illette a szakszervezeti vezetoket, ami6rt meghazudtolva 6s megalizva a vasutassbg "csak" hatbrozott idejii sztrijkot hirdettek jelentos rkszct, anlit mi sem turiink tovbbb sz6 eddig, 6s irisban nyilatkoztak arr61, hogy a n6lkiil. Hely hibnybban a teljess6g igcnye tovhbbiakban a meghatirozatlan ideig, megilnklkul felsorolnkk nchiny val6tlan Bllithst CS lapodhig tart6 sztriijkot hirdess6k meg a szakannak ciifolatbt. szervezetek. HossA hetek 6ta nincsenek Crde- A MAV Rt. megegyezbsre torekszik a szak- n~i tbrgyallok, mert azok a ronda szakszerszervezetekkel, a b6r 6s Kollektiv szerzodcs vezetek nem hajlanddk aliirni egy nyilatkozatiirgykban, de a szakszervezeti vezetok inkiibb tot, melyben lemondaninak a torvcny iiltal bizsztrijkba viszik a dolgozbkat. A val6shgban tositott jogositvinyaikr61 6s CrvCnytelenitenbk diktitumszerii, 8,5%-osnak mondott bcrernelc- az elmclt 10 kvben a MAV-val kijtott Crvbnysi javaslat, anli 6%-OS bbremelkst garantbl nmin- ben levo munkaiigyi megbllapodhsokat, amik a den vasutasnak. Ezt a miniszterelnok 2,5%-OS munkavbllal6k Crdek6ben kottettek. reilbbr novekedksnek allitja be. A val6shgban folytaths a 2. oldaloiz)

2 2 Mozdonyvezetdk Lapja bnuar-febnrar Gfolytatcis az els6 oldalrdl) A miniszter elmondla.szerint mkg nern lhtott dolgoz6 vasutast de egyszer majdnem sikeriilt neki, h az egy vasutas kabhtban dolgoz6 pol- a fejleszthkre szint osszeg, a thmogathsok nern p6toljhk a kozszolghlat teljesitkskbiil keletkez6 veszteskgeket. A vezetks a torvknyes keretek kozott miikodo, az orszigban val6ban cs6valja a kutyht" (a MAV vezetese b a kor- zetek vezetoit teszi felelliss6 a vasirtnhl ki- mhny, mint tulajdonos) 6s 'he hm a szbyog alakult problkmhkkrt. Ez a jelek szerint egybe- (vasutas) adjon vkrt"!!! Megkrtem az egylk cseng a jelenlegi kormhny hltal a civil szerkollcghat, aki a minisztert a "mosolyg6s vezetekrol kialakitott k6pcvel CS elkkpzelkseivipera" becenkwel illeti. Naponta jelennek vel. Minden szakszervezeti jogositvinyt meg meg adatok a vasutas bkrekrol, kiemelve a kell sziintetni, 6s utha szabadon rendelkezni a mozdonyvezetok bkrbt, osszehasonlitva kiilon- vkdtelen munkavhllal6kkal. A jogokat ks a boz6 foglalkozhsi korok bkreivel, amik b6reket rnajd a hatalom meghathrozza, mert o megtcvesztok a kozv6lemcny szhmhra, mivel tudja, hogy mi a j6 a dolgozblazak. idiinkht thlzottak, nern a val6shgnak meg- Egy mondatban osszefoglalva, a demokrhcia j6 feleloek. Szerintiik a vasutasok jovedelme a hatalomnak, addig, amig a kontrollt nern jelentosen meghaladja tijbbek kozott az gyakoroljitk a torv6nyben felhatalmazott throrvosokkt, 6s az egykni vallalkoz6k tobb- sadalmi szervezetek, mert ha megpr6bhlj&k, a skgkkt, amit egy gondolkodni tud6 ember nern tthsadalom ellenskgeivk vhlnak. hisz el. A vas~t vezetoi szerint a vasutasok Ma mar egykrtelmuen lhtszik, hogy a konflik- lehetne emelni, nern veszik figyelembe, hogy a vasutasok a munkajuk nagyobb rkszkt kozfel- megrnozdul~5mak eredmknytelenskge a magyar den~okratikus intkzmknyrendszer egyik kozalkalmazottak nern Crdemelnek bert, mert vezetoi koriilbeliil 600 B, szolghlati fonokig bezha bruttb tobb szkezer forintos jutalmat csonyabb szintre is httol6dik 6s a munkiv61- krdekeik vkdelmkben fellkpni, faleg ha az Orszhggyiilks megszavazza a kiilijnboz6 szak- mbdositlokat, adet a MAV a kozlekedksi ' De mirol is van sz6 tulajdonkkppen? miniszter thn~ogatkiival kivh kezdembnyezni. A MAV 1968-t61 tobbszori htszervezksen esett De remkljiik, hogyha a "kutya" ugat tovhbb, at, an~i nern hozta meg a virt eredmknyeket. Az att61 m6g a karavhn halad!!! irinyitd apparatus vizfejkbnt megmaradt a vasgt mikozben rol re fogyott a vasutasok 16tszhma 10 CV alatt. Nincsen hatkkony iizletpolitikaja, 30 6ve kevks

3 MOZDONYVEZETOK SZAKSZERVEZETE 1145 Budapest, Bdcskai utca 11. Tel./fa: , , , Vastiti: 01/16-62,19-90, , Budapest, januiir 19. KZLEMENV A Mozdonyvezet6k Szakszervezete Kijldbttk6zgyrCjlese a mai napon egyhangljlag Ogy dontott, hogy febru6r l-6n r6t6l meghat6rozatlan id6re sztrbjkot hirdet, ha addig nem jon letre megallapodas: - a kollekfiv szerzeid6sr6/, - a vi b6remel6sro"/, - a munkaiigyi kapcsolafok rendezbsbr61. A testulet eliteli a MAV Rt. vezetoinek magatartasat, melynek kovetkezteben sztrajkok robbantak ki a vasirtnal, de ugyanez a feleldsseg terheli a tulajdonos kepviselojet, a kozlekedesi minisztert is. A Mozdonyvezetdk Szakszervezete tovabbra is kesz a konstruktiv targyalasokra, de nem fogadja el azt. hogy nincs kollektiv szenddes, es nincs a mozdonyvezet6k szamara elfogadhat6 - realnovekedest eredmenyezd - bermegdllapodas. A MOSZ ezutan is egyuttmiikodik a masik ket reprezentativ vasutas sza kszervezettel es szamit a hazai mun kavallal6 k, sza kszervezetei k szolidaritasara, tamogatasara. Mozdonyvezet6k Szakszervezete Kiildottkozgyiil6se

4 4 Mozdonyvezet6k Lapja 20m. januci& A Mozdonyvezetok Szakszervezet6nek ugyvivo Bizottshga mai, renduviili ii16skn krtkkelte a MAV Rt. vezet6skvel folytatott thrgyalbok jelenlegi helyzetkt, kialditotta hllhspontjht, meghozta dontbskt, 6s javaslatokat terjeszt elb a ~iildiittkozg~~- 16s december tartandb rendkiviili ul6scre. 1. A Mozdonyvezetok Szakszervezete Kuldiittkiizgyiilkse oktbber 13-a" kialakitotta javaslatht a kvi bkremelbsre 6s a Kollektiv Szerzodks mbd~~itad sh, mely javaslatot november htadta a MAV Rt. vezetbsknek 6s a mhsik kkt reprezentativ szakszervezetnek azzal, hogy bizik az eredmknyes tarwalbs~kban* TGl a mozdonyvezetok foglalkoztatasi biztonshghnak megtarthhn, a ~ollekti~ Szerzodks mbdosithsiin, a munkakijriilm6nyek javithshn, 14 %-OS alapb6r-ernel6si igknyt fogalmazott meg. A MAV Rt. vezettse november november 30-irn megismktelve - 5,88%-OS alapbkrfejleszt6sre tett javaslatot azzal, hogy ez 8,5%-OS 6tlagb6r-novekedbs biza tosit, de a kovetkezo fobb feltktelekkel: - vhllaljanak a szakszervezetek 2000-ben munkabkkct, - jhruljanak hozzh a szocihlis- 6s jblkti koltsdgek 15%-OS csiikkent6s6hez, 1000 mellkkvonal uzemeltetcs6nek megsziintet6skhez. A Mozdonyvezetok Szakszervezete nem fogadja el a munkiiltatb b6remelesi javaslatiit, rnunkabhkdt a M megillapodiisok megk6t6se eset6n vfilla1, visszautasitja a szociilis- 6 j616ti kiiltsegek csiikkent6s6t 6s az 1000 km-nyi rnelldkvonal felsziimolisiit. helyzetet, 6s amegyiben a MAv Rt. nem mbdosit javaslathn, kezdje a felkkszulbt a hathrozott munkav6llalbi fellkpksre, a munkabesziintetks megszervez6skre. 3. A Mozdonyvezetok Szakszervezete a mai napon megalakitotta sztriij kbizottsiigiit. Budapest, november 6.

5 2000. januhr-februhr Mozdonyvezet6k Lapja 5 Kukely MPrton ~r vez6rigazgat6 n%&~ Rt. Vez6rigazgat6sPga Budapest Tisztelt kzdrigazgat6 UP! A Mozdonyvezetok Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete CS a Vasuti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete az elmiilt h6napban itadta 0nnek javaslatht a Cvi bcremeltsre, CS a Kollektiv Szerzodks m6dositashra vonatkozban. A MAV Rt. vezetoi ugyancsak irhsos javaslatot terjesztettek elo, dontoen a jovo tvi b6remelcsrol6s a Kollektiv SzerzodCs m6dositistir61. A Vasuti Brdekegyezteto Tanhcs keretkben folyi, thrgyaltisok a bcremelcs kcrdkscben eddig nem jtirtak eredrnknnyel, hiszen a munkhltati, javaslata elfogadhatatlan a munkavillal6k r6szcrol. Mindhkom reprezentativ szakszervezet illet6kes testiiletei aggodalomrnal hllapitott& meg, hogy veszklybe keriilhet az hltaluk kcpviselt munkavallal6k jovo Cvi bkremelbse. A szakszervezetek a mai napon CrtCkeltkk a kialakult helyzetet, 6s arra a kozos elhatirozbra jutottak, hogy a M~LV Rt. vezetksknek elfogadhatatlan bcremelcsi javaslata CS a jovo Cvi bcremelcs veszclyeztetettscge miatt a hathlyos MunkatorvCnykonyv alapjiin egyezteto thrgyalhst kezdemenyeznek, kiilonos tekintettel a sztrhjkr61 sz kvi VII. TV. eloirhsaira. (Az egyezteto thrgyalhs alapjhul szolgh16 irhsos hllhspontot a MOSZ 6s a VSZ november 9-611, a VDSzSz november atadta a munktiltat6nak.) Budapest, december 9. Kiss L aszld a MOSZ elnoke Dr. Markus Imre a VS2 elnoke Gaskd Istvdn a VDSzSz elnoke

6 6 Mozdonyvezet6k Lapja januar-februar KEDVES A mozdonyvezetok, vasutas munkaviillal6k sorsiit alapvetoen, 6s hosszii tivra befolyhol6 donto ponthoz 6rkeztek a M& Rt-vel folytatott, tvre sz616 b6r-, 6s kollektiv szerzod6si tiirgyalasok. 1. A munkiiltat6 m6ltiinytalan, reiilber-csiikken6st eredmknyezo tiirgyalasi j avaslatiit nem haj land6 megviiltoztatni. 2. A Kollektiv Szerziid6s vivmhnyait csorbitva, nem csak a munkakoriilmknyeket 6s a foglalkoztatis feltkteleit akarja a munkav6llal6k hiitriinyiira megviiltoztatni, hanem ezzel sziindtkosan keresetcsokken6st is eloid6z. 3. A vasdt vezetoi az eddigi egyeztetksek soriin ktts6gbe vont& az bdekk6pviseletek partnerskgkt, egyoldaliian akarj6.k szabalyozni a jovo 6vi mozdonyvezetoi jovedelmeket 6s munkiiltatiisi feltkteleket. Sziind6- kosan 6s nyiltan a munkaviillalbk trdekkkpviseletei ellen fordultak, azok mudsiijhak ellehetetlenittstt akarjk. 4. A MAV Rt- vezetkse arra torekszik, hogy szembeiillitsa a vasutas munkaviillal6kat sajiit szakszervezeteikkel, ezkrt az aliibbiakat ktrjiik Toled. Ne vegy6l ht a bcrezbedde1, munkhltathsi felt6teleiddel osszefiiggo, egyoldalu munkgltat6i hrtesitbst, munkaszerzodcs-mbdosithst 6s mhs olyan dokumentumot, amely hosszu vhllalbi pozicibi't. Csak az egyscges fell6pcs hozhat szimodra eredmbnyt! A MOSZ Kuldottkozgyiiltse nevtben: Apavbri Jbzsef Kiss Ldszlb Dr. Borsik Jbnos iigvvezet6 alelnok

7 2000. januhr-februhr Mozdonyvezet6k Lapja 7 NYILATKOZAT janudr 10. A Mozdonyvezetok Szakszervezete - az illetekes miniszter a hhttkrbol,,moz november iigy kezdte tiirgya- gatja" a MAV Rt. vezet6sct, nem segitelhsait a bkremelksrol 6s a kollektiv szer- ni akar, hanem igyekszik ellehetetleni- zodcs m6dositasir61, hogy bizott a thr- teni az am6gy is nehcz thrgyalhsokat, gyalbok szakszerii, nyugodt lcgkorii CS ellentmondhsos nyilatkozataival megeredmknyes lefolytathshban. Ezzel sbrtette a mozdonyvezetoket, vasutaszemben a MAv Rt., 6s a tulajdonosi sokat. jogokat gyakorl6 minisztkrium vezetoi azt akarjhk, hogy: Sajnhlatos, hogy mind a MAV Rt. veze- - ne legyen bhrmeg5illapod5is, csokken- tcse, mind a kozlekedksi miniszter jen a mozdonyvezetok rehlbkre, vas.irtrefomr61 sz6noko1, mikozben - ne legyen kollektiv szerzod6s, csak a nincs ilyen. Legfeljebb a kormhnydon- MunkatorvCnykonyvben eloirt minimu- tcs alapjhn szabad kezet kapott (pknzt mok CrvCnyesiiljenek, nem!) kozlekedksi miniszter intbzkedhet - ne legyen egyiittmukod6s a szakszer- az htalakiths elok6szitkskro1, a mellkkvezetekkel, tagadva a munkaiigyi kap- vonalak egy rcszcnek felszhmolhar61. csolatok ICnyegCt, Mhsfelol joggal panaszkodnak az utasok - ne legyen Crdekvhdelme, szakszerve- a koszos kocsik miatt, de azt tudni kell, zete a mozdonyvezetoknek, majd ok hogy a kocsitisztithst a MAV RtmegvCdik a munkavhllal6kat. maghnv~llalkozhsba adta, tehht ez is az o hthhrithatatlan felelosscge. Siilyositja a konfliktust, hogy: A mozdonyvezetok - mint mindig - - a MAV Rt. vezetoi kknyszeredetten, hatiirozottan, egyskgesen, (kozel 100%- Crdemi javaslatok nklkiil vesmek rkszt a osan) pontosan CS szakmai utasithsok thrgyalhsokon, szerint viselkednek a sztrhjk idejcn, - a szakszervezetek kozos, kompromisz- vhrva a mielobbi, szhmukra is elfogadszumos bcremelcsi javaslakira vizsgc hat6 bcrmeghllapodbt, a kollektiv szer- 16dhs nklkiil nemet mondtak, zodcs m6dosithsht, megkotksct. - a mozdonyvezetoket, a vasutasokat szembe akarjhk forditani sajht szakszer- A Mozdonyvezetok Szakszervezete vezeteikkel, kbnytelen meghllapitani, hogy a kiala- - a MAV Rt. vezetoi azonosulnak sajht kult konfliktuscrt egyontetiien a MAV. kommunikhci6s irodhjuk propagandiijh- Rt. 6s a kozlekedksi tarca vezetoit terheval, a tknyeket mellozii diihodt iromh- li a felelosskg. nyaival (hovatovhbb a kommunikhci6s iroda iriinyitja a M~LV Rt. vezetkskt 6s nem forditva), Mozdony vezetox Szakszervezete

8 SZTRAJKJAINK december januar februar 1... A Szabad Szakszervezetek Nemzetkozi Szovetsiige fotitkhrknak azonos szovegu levele Magyarorszag miniszterelnok6hez 6s kozlekedbsi miniszterbhez Kedves Miniszterelnok UP! Tar= szocihlis phrbeszkd Magyarorszagon A Szabad Szakszervezetek Nemzetkozi szovetskge (SzSzNSz) mcly aggodalmiit fejezi ki amiatt, hogy Magyarorszhgon az krdemi szocihlis piirbeszkd megszakadt. A magyar munkaviillalbknak mind nagyobb sziimban kell sztrhjkhoz folyamodni, hogy hallathas& hangjukat. A bkrpolitika, amely tulajdonkkppen a reiilbkrek esokkencskt jelenti CS az iitmenet terheit a munkavhllalbkra helyezi, ugyanakkor korlhtozza a hh-omoldalii struktxlrhk hatkkony miikodhkt, nem felel meg az eurbpai szociiilis modellnek. A kozelmiiltban EU tisztskgvis~l& 3 is kifejtettkk aggodalmukat ezzel kapcsolatban. Ezek alapjiin tiimogatjuk a januh 10-kn kezdodo sztriijkot, arnelyet a SzSzNSz magyar tagszervezeteinek, a MSZOSZ-nek, az ASZSZ-nek CS a Lighnak vasutas szakszewezetei inditottak. Siirgetjiik a thrgyalhsos rendezq thmogathsht 6s hatiirozottan tiltakomnk az ellen, hogy a vezetb egyoldal6 valtoztat6sokat vezessen be a kollektiv szerzod6s~l kapcsolatban. Esztelettel ' Bill Jordan i f6titkbr

9 Tisztelt Miniszterelnok Ur! Tisztelt Minimer or! Tisztelt Elnok or! Esztelt Kze'rigazgatd or! Magyar tagszakszervezetiink a MOZDONYVEZET~K SZAKSZERVEZETE (MOSZ), amely az Eur6pai Auton6m Mozdonyvezeto Szakszervezetek "ALE" tagja - tiz mhsik tagszakszervezet mellett - rkszletesen tiijkkoztatott azokr61 az okoml, amelyek az december 20-i sztriijkhoz vezettek. Terrnbszetesen ismerjiik mi is mindazokat a problkmdsat, amelyek ma szinte valamennyi eur6pai vasutra jellemzoek. Ezkrt bizonyos mkrtkkig megkrtjiik a munkaad6k pozici6jat is. Ennek ellenkre mindenkor elvhrjuk, hogy 0n mint kozlekedksi miniszter megkrtse a kollkghk helyzetkt is, illetve tisztelje az 0ket kkpviselo szakszervezetek vklemknyeit. A legnagyobb krtkk amelyet mi szakszervezetkknt vkdelmezhetiink, az a munkahelyek megorzkse, valamint egy olyan jovedelmi szinvonal biztosithsa, amely tagjaink ks csalhdjaik kletvitelkt, szocihlis, pknziigyi 6s jogi krtelemben egyarhnt szavatolj a. Ebb01 a szempontb61 a MOSZ kovetelksei mkrtkktartbak, 6s 0noknkl is meg kell teremteni azt a kkszskget, amely egy mkrtkkad6 kompromisszum 6s alkalmas a munkabbke helyreallitishra. Az "ALE tagszakszervezetei nevkben, valamint a magam nevkben is, mint az ALE elnoke, szabad legyen 0nt arra kkrnem, hogy gondoskodjon arr61, hogy a thgyalk sok a kollkgik szhmitra olyan mklthyos eredmknyt biztositsanak, amelyek mielobb elvezetnek a sikerhez, valamint a munkabkke mielobbi helyrehllithshra. A MOSZ tagjai bizhatnak annak a tobb mint mozdonyvezeto szolidarithshban, akik szervezetileg az ALE-hoz tartoznak. Abban a remknyben, hogy az dnok befolyhshval pozitivan zhrulnak a thrgyalbok, maradok barhti udvozlettel: FranljCurt am Main, Bn Man fred Schell sk ALE-elnok

10 10 Mozdonyvezet6k Lapja januar-februar A Magyar KozlekedCsi Miniszter vhlasza Manfred Schell Or tatisit, 6s a reilkeresetek novekedkskt a elnok tivolabbi jovoben is. Az htfogci reform ALE egy versenykkpes vhllalat megteremtk- Eurcipai Auton6m Mozdonyvezeto sct is szolgilja, mint ahogyan a jobb ks Szakszervezetek fejlettebb muszaki 6s technolbgiai feltkteleket megteremtkskt is. A legiijabb Rsztelt EZniik ~ r! adatok birtokiban a vasutas szakszerve- A Management es a Magyar Vasutaknhl zetek vklemknyeinek megkkrkskre is a vasutasokat kepviselo szakszervezetek rovidesen sor keriil, mivel a magyar korkozott folyamatban lkvo bkrtiirgyalisok -miny a vasuti reformhoz sziikskges dontekintetkben a kovetkezokrol tudom 0nt tkst tn elfogadta. tiijkkoztatni: Ezen intezkedksek elofeltktele, hogy Hasonl6an, mint a fejlett eur6pai demok- minden munkavillal6 t megnyerjiink riicih511, a munkavillal6k 6s a munka- akiket a reform krint, ezt akkor kezdad6k krdekeinek koordinici6ja intkzm6- hetjiik meg, ha a szakszervezetekkel nyesen nemzeti 6s villalati szinteken 6s az iizemi tanicsokkal ezt megvitategyarbt szabilyozva lesz. A sztrhjkjog- tik. gal kapcsolatosan azt az kszrevktelt ten- Biztos vagyok, hogy azok a szervezetek, nkm, - amelyet mi a konfliktusos egyez- amelyek a munkavhllal6k krdekeit 6s a tetksek legutols6 eszkozknek tartunk a munkaadbt kkpviselik, a legpontosabmunkavillal6k CS a munkaadcik kozott - ban mkrlegelik a sziikskges intkzkedkseez 1989-ben lett torvknyileg szabilyoz- ket, abban a tekintetben, hogy figyelemva. be veszik a magyar vasutassag jovojkt. A problkma megoldisa thrgyalhos uton Bizom abban is, hogy 0k is felismerik, folyamatban van, 6s a Magyar Vasutak hogy a reform csak akkor lesz megval6- Managementje a 2000-es kwe vonatko- sithat6, ha a munkaad6 CS a munkaval- 26 bkrtiirgyalhsbkat 1999 novemberkben la16k kozotti konfliktus megsziinik 6s megkezdte. Ezek a tiirgyalisok mkg ma minden b6kctlenskg megoldbdik, amely is tartaiak. ily m6don biztositja a munkabkkkt. A magyar kormhnynak az az hlliispontja, hogy fontosabb a hosszii tsm5 krdeke- Budapest, janutir 7. ket kovetnie, mint a rovidtsm5akat. A hossz6 taw5 6rdekeink abban jutnak Kiszsiges hive: kifejezksre, hogy a Magyar Vasutakat Kdlmdn Katona egy olyan Atfog6 reforrnnak vessiik a,,, (Forditotta: amely biztositja a vasutasok foglalkoz- Huszbr Lbszli, )

11 2000. januar-februar Mozdonyvezet6k Lapja 11 Az ESZT ElnoksCgCnek ALLASFOGLALASA Az ESZT tagszervezetei - akik az oktathban, kutatiisban, koztisztvisel6i munkakorokben, miiszaki, egcszs6giigyi dolgoz6kcnt tevbkenykednek - hosszii id0 6ta megalapozottan kiizdenek az altaluk kcpviselt munkavhllal6k bcrccrt. Mindezek alapjhn szolidhrisak vagyunk azokkal a szakszervezetekkel, amelyek jogos bcrharcot folytatnak, CS fellkpnek a kollektiv szerzodhek megkotcsccrt CS a szakszervezeti jogok csorbithhak szhndbka ellen. EltokClt szhndkkunk, hogy a b6rthrgyalhsokat a thyadatok alapjh tovhbb folytatjuk mindaddig, amig a munkavbllal6in.k korct nern tudjuk olyan helyzetbe hozni, amely lehetbvc tesi szhmunkra az elottiink h116 feladatok tisztesseges ellhthht, CS az ehhez sziikskges 1CtfeltCtelek megteremtksbt. Budapest, januar 5. az ~rtelmisbgi Szakszervezeti TomoriilCs elnoksege i A KKDSZ SZOLIDARITASI KOZLEM NYE A KiizgyujtemCnyi CS Kiizmiivel6dCsi Dolgozbk Szakszervezete (KDDSZ) fenntartja szolidarithat a masodik napja sztrsijkold vasutasokkal, egyethrt kiivetelhseikkel, kivsinja, hogy kiizdelmii k legyen eredmcnyes. A KKDSZ egyiittal visszautasitja mindazokat a rnanipulhci6kat, amelyek hamis Bllithsokkal megpr6bhljhk a vasutasok 6s szakszervezeteik ellen hangolni a kozalkalmazottakat, egycb - kisebb nyomhgyakorlb erbvel rendelkezo - munkavhllal6kat 6s a kozvclemcnyt. Ezt az hllhfoglalht ezcrt hozzuk nyilvhosshgra, mert: l) Mi tudjuk, hogy nern a vasutasok bqe "sok" (a havi brutt6 htlagos ,- Ft-tal, amelykrt rendszeresen j elentos mennyiskgii tblmunkht is telj esiteniiik kell), hanem a rnicnk kevcs. Azt is tudjuk, hogy ez nern "csak" bbrharc. Azaz, hogy a bcreken tiil, ilyen bizonytalan foglalkoztath.ssa1, brdemi Crdekegyezteto thrgyalbsok 6s j6 kollektiv szerzbdcsek nclkiil nern lehetiink az Eurbpai Uni6 tagjai. Ez azt jelenti, hogy a vasutas CrdekvCdelmi kiizdelem Crtiink, magyar munkavhllal6kcrt is folyik, a szolidarith tehht nern csak kotelesscgiink, de Crdekiink is! 2) Tudjuk, hogy a kozvclemcny szakszervezet-el- 1enessCgCnek provokhlhsiival a hatalom legszivesebben valamennyi munkaviillal6t fegyvertelenn6, kiszolghltatotth tenne. EzCrt nern szabad elfogadni azokat a hazug hllithsokat, amelyek a kotelezettsbgiiket teljesita, a munkavhllal6kat vcd6 szakszervezeteket akarja bunbakkknt feltiintetni a sztrhjk- Crt. Eur6pa minden demokratikus joghllamirban thmogatjhk az emberek a szakszervezeteket, hiszen pontosan tudjak, hogy veliik egyiitt, Crtiik kiizdenek emberi, munkavhllal6i joguk61-t a mindenkori hatalommal szemben. f gy van ez Magyarorsziigon is, ahol novekszik a szakszervezetek szervezetts6ge CS belso egyskge, amivel egyre 6rdemesebbt5 vhlnak a rnagyar szakszervezetek is az hllampolghrok thmogathhra! 3) Tudjuk, hogy a ~ ~v-nhl ti5bb mint egy Cvtizede fennbll6 konfliktus mindenek elott abb61 fakad, hogy a kornyezetkimcl6 vasiiti kozlekedks CS szhllitis fejlesztbse elmaradt Magyarorszhgon. Mikozben minden magyar hllampolghr elemi Crdeke lenne, hogy a levego, #a talaj Q a vizek, az 6pitett CS a termcszeti kornyezet vcdelmcve1 - edrt a vasiit fejlesztcsbve1 is - kiizdjiink onnon CletesClyeink jobbithshcrt! Az ezzel szernben a vascti h616zat sziikitcsct, lebonthsbt szorgalmazb hllami politikht pedig minden torvcnyes eszkozzel ellenezziik, S ezcrt is thmogassuk a vasutassbg, a szakszervezetek kiizdelmdt. Budapest, janucir 11-kn Vaddsz Jdnos a KKDSZ eln6ke

12 12 Mozdonyvezet6k Lapja januhr-februhr Mozdonyvezetok Szakszervezete Kedves Bariitaink! A Repiilogkp Miiszakiak Fiiggetlen Szakszervezete CS a RepiilogCp Szerelok Szakszervezete egyetkrt a vasfiti dolgoz6kat reprezental6 szakszervezetek ckljaival CS t6mogatbul (ha addig meghllapodhs nem sziiletik) januir t brhig szolidarithsi sztrhjkot tart. Hisziink abban, hogy csak az osszefog~sban van escly! Ferihegy, janubr 7. * Ffirhz Ferenc RMFSz ~&yvivo" Sods Gdbor RSzSz Elniili Kedves Kolldgiik! A kvi bkrfejlesztkssel kapcsolatos harcotokat timogatjuk, ckljaitokkal egyetkrtiink. Sikeres megillapodist kivhva ezcton is kifejezziik szolidaritisunkat a tevoleges segitskg mellett. Budapest, janubr 7. ~dvozlettel: Inokai G& Koztiti Kwekedksi Szakszervezet A KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETENEK KOZLEMENYE A Kereskedelmi Alkalrnmottak Szakszervezete - hetetleniteni sziindckoz6 1CpCseivel. Mikozben figyelemmel kiscrve a Vasutasok, a Mozdony- vkhat6 a sztriijkoi6k ellerii hangulatkeltcs minden vezetak 6s a Vasijti '~olgoz6k Szabad Szakszerve- eszkozknek Q m6dszercnek bevetcse, a Kereskezete, azaz a VSZ, a MOSZ CS a VDSZSZ 2 h6nap- delmi Alkalmazottak Szakszervezete ez ijton hivja folyi, bcrthrgyalhi erofeszitkseit a hv-val - ja CS k6ri fel a munkiiltat6kat CS munkavillal6kat, figy itcli meg, hogy annak eredmcnytelenscge hogy megcrtksse1 8s tiirelemmel viseljkk el a vasmessze hilmutat a felek eltcro hlliispontjiinak gaz- iiti dolgoz6k sztriijkjibol ad6d6 idaleges hiitrhdasiigi tartalmij konfliktushn: nyokat 6s kcnyeimetlenscgeht a szocihlis partnera munkhltat6 eddig megtett 1CpQeibol nyilvhn- scg CS a szolidarith jegycben! va16, hogy itt politikai er6demonstrhcib folyik a szakszervezetek ellen, amely szinkronban van a Budapest, janudr 7. kormhyzatnak a szakszervezeteket hltalhban elle- Dr. Saling J6zsef

13 Kedves bardtain k! A legnagyobb egyiittkrz6ssel 6s aggodalommal figyeljiik kiizdelmeteket, melyet a kollektiv szerzodks megorzkskkrt, a vasutas munkavhllal6k rehlkeresethek ni5velkskkrt 6s immhr a szakszervezeti jogokkrt is vivtok. Harcotok tul mutat a M~IV hathrain, sikeretek, amelyet oszintkn kivhnunk, megerositheti a magyar szakszervezeti mozgalrnat 6s novelheti a munkavhllalbk jogi ks anyagi biztonshght. Tulajdonosotok, az hltala kinevezett vezetok, de a munkatokat feliigyelo minisztkriurn is mindent kockhra tett, rnindent bevet, hogy bukhsotokat okozza. Nagy gyozelem lenne szhmukra, de ezt nem krhetik el! Erot CS kitartbt, egyskget, szoros osszefoghst kkihnunk Nektek 6s ezzel eredmknyeket a a~ munkavallal6inak. Fogadjatok a MBtrai Eromu Villamos Szakszervezete Bizalrni Tanhcsanak, CS tagshgitnak szolidarithsat! Esonta, janudr 7, Rajki Sdndornd Alapszem titkdr Mdtrai Erornu" Re'sme'nythrsasdg Warnos Szakszewezet Esonta A Paksi Atomerornu Rt. teriiletkn miikodo CrdekvCdelmi szervezetek: Atomeromu Ifjushgi Szewezete, Munkastanscs, Muszakos Dolgoz6k drdekvt5delmi Szervezete, Paksi AtomerSmii Dolgoz6k Szakszervezete tagjai, kollektivhja 6s munkavhllalbja nevbben szolidarititsunkat fejezziik ki januq 10-kn kezdodo bkrharcotok mellett. Biztosithatunk benneteket arrbl, hogy munkathrsaink tudjhk 6s krtik mi kknyszeritett benneteket arra, hogy donteseteket meghozthtok ks azt szilhrd elhathrozhssal vkghez is viszitek. Nagyrabecsulksunk azkrt a pkldakrtkkii osszefoghskrt, amelyet a mindhiirom szervezet tangsit 6s megvalbsit. Kivanjuk, teljesedjen ki 6s krvknyesuljon az irhnyotokban megnyilvhnulb szimphtia CS szolidaritas. Szolidaritasunk ismktelt kihangsfilyoz&hval, barhti iidvozlettel: Pnks; janubr 7. drdekve'delrni Szervezetek neve3en: Szigeti Jdzsef Paksi Atomero"mu" Dolgozd Szakszewezete eln okhelyettes

14 SZAKSZERVEZETE Tisztelt Borsik Kolldga! Eszteelt Borsik kolldga! Sajnhlattal trtesultiink arr61, hogy a munkitltat6val Szolidirisak vagyunk a vasutas szakszervezetek folytatott tirgyalhsaik a MAV Rt. vezetoinek me- sztrijkjhval 6s felkkrtiik a munkahelyeinken dolrev rnagatartha miatt, nem vezettek eredmknyre. goz6 tagthrsainkat, hogy lehetoskg szerint helyez- Elitkljiik a MAV Rt. vezetoinek manipulhlb maga- zkk ki a szolidaritht kifejezo kkk szalagot. tartisht a Kollektiv Szerz6dCs iigykben. Vklemknyiink szerint nincs Kollektiv Szerzodks munka- RemCljiik 6s kivhnjuk, hogy niunkavillalbk Crdevhllal6i jog CS egyetkrtks n6lkiil. kkben megtartott munkabeszuntetcsiik Crje el Nem khyszeritheto ki a dolgoz6k sdmhra elony- c6ljh. telen szerzodks. Ugyancsak elitkljiik a munkhltat6 bcrthrgyaliisok Bzrdapest, janudr'8. sorh tan6sitott magatarthsdt is. VClemCnyiink szerint egy bcrmeghllapodiis csak 6gy johet lktre, hogy a bkremelbs a munkavhllairdvozlettel: Sulci Sdndor 16knak rehlb6rcsbkkenqt ne okozzon.. iigyvezeto" elnok Tisztelt Borsik kolldga! BANYA- ES ENERGIAIPARI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETI SZOVETSEGE 0 A Bhnya- CS Energiaipari Dolgozbk Szakszervezeti SzovetsCge mklyen egyiitt Crez veletek abban a harcban, melyet jogos kovetelkseitek CrdekCben, szakszervezeti vivmhnyaitok, szocitilis juttatbsaitok megorzkskkrt, S a tulajdonos munkavtillal(, ellenes magatartbsa elleni tiltakozhsul vivtok. Sorsunk kozos, hiszen a korrnbny elhibkott energiapolitikhja kovetkeztkben a bhnyamunkiisok is nem egyszer kknyszeriiltek tiltakozhsukat az krdekvkdelem torvcnyileg biztositott legkemknyebb esxkozkvel kifejezksie juttatni. Timogat..uk kovetelkseiteket, szolidtirisak vagyunk ckljaitokkal! Harcotok eredmknyesskge valamennyi azonos sors6 munkavbllalb sikere! Hissziik, hogy csak osszefogissal, egymhs irtinti szolidaritbssal, S egyscges fell6pcssel tudunk hatkkonyam elledillni a dolgoz6i krdekeket thmadb tulajdonosi akaratnak! Aldozatos Ldelmetekhez kivhunk erot, kitartbt, S b~tiszk6sziintkssel: Budapest, janudr 10. Jo' szerencsdt! Schalkhammer Antal, elnok

15 2000. januar-februtir Mozdonyvezet6k Lapja 1 C MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ES ROKON SZA~KBAN DOLGOZOK SZAKSZERVEZETI SZOVETSEGE VMUTAS KOLLEGAK! A Magyar Vegyipari, Energiaipari CS Rokon Szakrnhkban Dolgozdk Szakszervezeti Szovetskge taimogatja 6s szolidsiris a VASUTAS SZAKSZERVEZETEK gltal meghirdetett sztraijkkal. ElitCliink minden olyan intbzkedkst a munkhltat6 rcszcr61, mely a sztriijk megtorcscre, a szakszervezetek lejhratasiira, a tagsdg megf6lemlitcscre CS a sz~jkol6 vasutasok elleni hangulatkeltksre irhnyul. Budapest, januar 10. A KDSZ elnoksdge nevdben: Paszternhk Gyorgy alelnok TUNGSRAM Dolgozok Fuggetlen Szakszervezete VASUTI DOLGO~K SZABAD SZAKSZERVEZETE! MOZDONYVEZET~K SZAKSZERVEZETE! VASUTASOK SZAKSZERVEZETE! TISZTELT KOLLEGAK, VASUTAS BARATAINK! A TUNGSRAM Dolgoz6k Fiiggetlen Szakszerve- ElitCljiik a MAV Rt. menedzsmentjknek magatarzete szolidarithsht fejezi ki a bbrharcot folytatb titsat melyet az eddigi thrgyalhsokon tanusitott. Ez vasutas munkavhllal6kkal! a magatartik a vasutas dolgoz6k lejkathht ered- Meggyozodksiink, hogy a magyar munkavdllal6k mknyezi! A vezetcs azt fogja elkmi, hogy a thrb6rhelyzetcnek az ekovetkezo Cvekben jelentosen sadalom egyes rctegei nem megbecsulcssel, javulnia kell ahhoz, hogy Eur6pa fejlettebb rksze hanern megvetkssel fognak az egksz d v Rt-re befogadja, CS sajhtjaival egyenlo emberekkknt ke- tekinteni. TermCszetesen ez a161 nem lehet kivktel zelje hazhnk hllampolghrait. a MAV vezetkse sem. firthetetlen 6s elitklendo a Magyar Kormhny Akik tevbkenyskge ezt eredmhyezi, nem m6lt6ak 6vi bbrpolitikhja, mely 8,25%-OS bkrnovekedksi egy kollektiva vezetcscre! cclkitiizcseive1 a b6rek csokkent6sct cclozza! Mint magyar iillampol iirok koveteljiik, hogy a Harcotok igazsdgos! MAV vezetgse, CS a M 1 V tulajdonosa - az hllam - Tdmogatjuk, hogy a vasiitndl dolgoz6k CrezhetB - rendezze kapcsolatrendszerct dolgozbival! rehlbkr-novekedcst jelento bkrfejlesztksben rcsze- Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy a vezetbs desiiljenek! magdg, olykor hdts6 szhndkkokt61 vezkrelt maga- - Tamogatjuk, hogy olyan kollektiv szerzodks ke- tartha rendszeresen - kvente - visszatcr6 konflikriiljon allirhra, mely biztositja az EU-ba igyekvo tus helyzetet teremt a Magyar AlIarnvasutaknd1. Magyarorszdg vashtthasdgdnhl a rendezett mun- Ha a vdlsdg feloldhhhoz a menedzsment levhltltfisa kaiigyi viszonyokat, 6s a mklthnyos szociilis sziikskges, haladkktalanul meg kell azt tenni! elldt6 rendszereket! - Titmogatjuk, hogy szakszervezeteitek torvcny- Budapest, januar 10. ben biztositott jogai 6s miikodcs6nek zavartalan Selmeczy Gyorgy feltktelei tovhbbra is megval6suljanak! titkdr..

16 16 Mozdonyvezet6k Lapja ianufir-februfir Pedagbgusok Demokratikus Szakszervezete Kedves Kollkgdk! A Pedagdgusok Demokratikus Szakszervezete ~ gyviv~ Testiilete ismktelten szolidarithht fejezi ki a vasutasok bkrrendezht cklz6 CrdekCrvCnyesito akcidj6val. Megitklksiink szerint akcidtok az egksz szakszervezeti mozgalom szempontjhbdl kiemelkedo jelentoskgii. Budapest, janucir IO. ~dvozlettel: Molnhr Pdter iigvvivo" PEDAGOGUSOK SZAKSZERVEZETE Tisztelt Alelnok ~ r! Akcidtokkal szolidhrisak vagyunk. Bizunk abban, hogy eredrnbnyt Crtek el, CS kozos sztriijkotok hozzhjhrul a nomhlis krdekegyeztetks kialakithhhoz. Budapest, januar 10. ~dvozlettek Borbdth Gdbor fsitkdr Viziigyi Kozszolgiiltatiisi Dolgozbk Szakszervezeti SzovetsCge MAv RT. vezethe, Kukely MPrton vezbrigazgat6 Tisztelt Vezdrigazgatd ~ r! Eniton tudat.uk a MAV Rt. vezetkskvel, hogy a Viziigyi Kozszolghltathsi DolgoAk Szakszervezeti Szovetskge tiimogatja a MV Rt-nCl miikodo szakszervezetek jogos kovetelkseit Q szo~idsirisak vagyunk a vasutas munkav6llal6k kiizdelmkben. A szakszervezetek jogai egyben rninden munkav6llal6 jogait is jelentik. Ezkrt tiltakozunk az ellen, hogy a munkiiltatd a bkr- CS kollektiv allcu idoszakhban a munkavhllal6k (szakszervezetek), mint a mhik szocihlis partner jogainak csorbithsht tervezi 6s ezzel megkiscrli a szakszervezeteket szembeforditani a munkav6llaldkkal. Budapest, janucir II. Szakszervezetiin k n eviben : Zs fros Sdn dor titk&r

17 2000. janu8r-februtlr Mozdonyvezet6k Lapja 17 PAP~RIPARI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETE AUTON~M SZAKSZERVEZETEK SZ~~ETSEGE Dr. Borsik Jhnos ugyvezeto elnok rcszcre Tisztelt Elnok ~ r f A ~Av-ntil foly6 sztriijkotokhoz elniikskgunk nevkben kiviinok Neked, S rajtad keresztiil a mozdonyvezetbek 6s valamennyi vasutas dolgoz6nak tovhbbi bhtor, harcos kihllht. SzivbBl kivhnjuk, hogy a most vivott kemkny bkrharcotok legyen szhmotokra mink1 eredmknyesebb, melybtil miis szakszervezetek, igy mi is ertit merithetiink sajht krdekv6delmi munkhnkhoz. Budapest, janucir 11. ~dvozlettel: Pados Ferenc elnok AZ DECEMBER 20-1 VASUTAS SZTR~~JKKAL SZOLIDARIS SZAKSZERVEZETEK FELSOROLASA Pedagbgusok Szakszervezete, Vasas Szakszervezeti Szovetskg, Budapest, Vasas Szakszervezeti SzovetsCg, Miskolc, Magyar Vegyipari, Energiaipari CS Rokon Szakmikban Dolgoz6k Szakszervezeti SzovetsCge, Dunaferr Vasas Szakszervezeti SzovetsCg, Viziigyi Kozszolgilati Dolgoz6k Szakszervezeti SzovetsCge, MunkistanPcs Vas~ti ~~azati Szovetskg, SzCkesfehCrvir, Fej Cr megyei Munkistanics hrdekvkdelmi SzovetsCge, Auton6m Szakszervezetek Szovetsbge, MEDOSZ Mezogazdashgi Erdkszeti SzovetsCg, Beliigyi Dolgozbk SzakszervezetCnek 36. sz. alapszervezete, Biinyaipari Dolgoz6k Szakszervezeti SzovetsCge, MSZOSZ, Nemzetkozi CS Hivatisos gcpkocsivezet6k Orsziigos Szakszervezete, KKDSZ, Szloviik Vasutasok Szakszervezete, PostAs Szakszervezet, Villamosipari Dolgoz6k Szakszervezeti SzovetsCge. 1

18 A F6v6rosi Aut6 buszuzemek Sza kszervezetl Szbvetsege, a Kijzljtl Kozlekedesi Szak- szervezet, a Mozdonyvezetb k Sza kszervezete es a Varosi Tomegk6zlekedesl Dolgoz6k Szakszervezeti Szavetsege, az Autonbm Sza kszervezetek Sztlvetsegene k keretein belul, a kozlekedesben dolgoz6 munkavallalok hatekonyabb erdekvedelmere 1999, december 14-en megallapodast kotott, amely kiterjed az egyuttmiikijdesre es a kijicson6s tamogatasra. A megbllapodas eddlgi eredmenyei rendkivul pozitiv tapasztalatokat hoztak, hlszen megsokszorozta a bertargyalasokat folytat6 szakszervezetek erejet, ktjzrehatott abban, hogy a Volan Rt.-knel 6s a BKV-nu1 rovid, lntenziv targyalasokon sikerult bermegallapodast kijtnl, Segitette a mozdonyvezet6k berharcat a mlndket teruleten lezajlott szolidarltasl sztrajk. A megclllapodcls rninta6rt8kci1 mert egy agazaton belul peldat mutatott az ijssze- fogas szijksegess4geret az a bban megmutatkozo kdz6s fellepes erejere. Ennek kdszijnhetden tijbb - az Autondm Szakszervezetek Sz6vets6gehez es mas konf6deraciohoz tartozb - sza kszervezet erdeklddest mutatott a megallapodashoz va16 csatlakozas kerdeseben, s6t egy szakszervezet mar testuleti dijntessel is meger6sitette belepitsi szandekat, Mlndezekre flgyelemmel a szerz6d6 felek klb6vitettek a sztfi3jk esetere el hatarozan- 66 tevbleges szolldarltas lehetseges eszktizelt, melyek meg jelent6sebb segitseget adnak a berharc, vagy mas, a munkavallal6k erdekitt szolga16 targyalasok slkeressegenek elbmozditasara. Budapest, januar 24. Dr. Borslk Jbnos ugyvezeio" alelnok MOSZ A megcillupodds alciircisa december 14-dn. Balrdl-jobbra: Viig Pkternk, VTDSZ, Dr Borsik Jiinos, MOSZ, Szabd Enik6, PR rnenedzseq Inokai Gdza, KKSZ, Gazdag Jdzsef; FA USZ.

19 2000. janu8r-februfir - MozdonyvezeMk Lapja 9 Ha valoban hatvan 6ran at tart, akkor evszazadunkban harmadi k legnag yobb sztraj k- jukat kezdtek el ejszaka a vasutasok. Ahogy oka volt a szazad eleji nagy demonstraci6nak (akkor tuntetes is volt), er6s alapja a Bokroscsomag.atveteletu megtagad6 nagy sztrajknak, ugy e mostani sem veletlenijl fenyeget ilyen dermesztd id6- tartammal. A hatalot-n olyan palyakat allitott fel, amelyek az utkozbpontok fele tereltek a feleket. Nem Politikai ez a sztrajk, de immar nem is fuggetlen a politikat61. Mar nern lehet az. A MAV harom nagy szakszervezetene k legmarkansabb szemelyisegei orszagos szakszervezeti vezetdk is. Azza lettek az eddigiek alapjan. A kormany bevallottan az nern a partnerek koze Sorolja a szakszervezeteket, tehat 6ket is. Az erdekegyeztetes forumait atepitettek, az erdekvedok szamara kedvezdtlenebb terepen j6- szerevel egyetlen megallapodas sem sziiletett meg. A korabbi, tobbnyire nehany oras vasutas munkabesziintet6- sek szinte mindig eredmenyt hoztak. Erre a mostani helyzetben alig van esely. Peldakent emlitheto Borsik Janos, a mozdonyvezetok szakszervezeti vezet6je, aki az autonomok tekintelyes konfoderaciojat is kepviseli a Munkafigyi Tanacsban. Ott a magyar gazdasag egeszet tekintve 13,5 szazalekos ber- Kinek 611 a sorompo? emelest kovetel a munkavallal6knak, ahogy a vasljtnal is kijrfilbeliil ennyit. Ott 8,25 a csontkemeny ellenajanlat, itt 8,5. Ennyi a kiilonbseg. Ha itt engednenek neki, ott is kellene. De a korrnany sehol nern hajland6. Most fordul 016 el6- szor, hogy a MAV - egyel6re Ogy fest - tartalbkok, alkulehet6seg nel kijl bocsatkozott targyalasba. Hogy a peldanhl maradjak, Borsik igy fogalmaz a Mozdonyvezet6k Lapjaban:,A kormany politikaja tisztan es egyenesen szakszervezet-ellenes." Kukely Marton, a MAV vezerigazgat6ja szerint pedig:,a mer6- ben gazdasagi, illetve dolgozoi erdekvedelmi kerdes bizonyos mesterkedesek nyoman olyan politikai szinezetet kaphat, amely mogott elveszhet a vasut, a vasutasok igazi erdeke." Katona Kalman kozlekedesi miniszter abban seglti a vezerigazgatot, hogy a vasutasokat levalassza a szakszervezetekr6l. A vasa felelesztesere fordithato ezer milliard (I) forintert tudna megharcolni a kormanyban, mondja, ha nern a szakszervezetek vezetnek a ceget, hanem a menedzsment. A110 vasutnak nern szerez penzt. A vasutasoknak (is), azt sugallja k, hogy szakszervezeti vezetdik nelkiil jobban elhetnenek. ljgy fest, a szakszervezetek letenek ertelmer6l is szol e sztraj k. A megszokottnal sokkal tobb szolidarittisi nyilatkozatnak ez lehet a legfdbb oka. A politikanak ilyen sulyos sztrajkhelyzetre reagalnia kell. Az egyik lehetsbdes valasz grof Tisza Istvan&;".aki az 1904-es nagy sztr6ek harmadik napjan a parlamentben kijelentette:.ha ma estig nern lesz meg a kijbzdnodhs, amely, adja Isten, hogy meglegyen, akkor el van vetve a kocka. A szenvedest, amely az allamvasuti alkalmazottakra var, mar aligha lehet elkerulni..." Egy masik lehetseges alapallasra is egy idezet, az eldzb, az s nagy sztrajk idejeb61:,a most bekovetkezett sztrajkert es annak kovetkezmenyeiert a magyar kormany, a kozlekedesi kormanyzat a felelds. Ha nern tortennek haladektalanu1 intezkedesek az egeszsegiigy helyzetenek er6teljes javitasara, a pedag6gusok es a kozalkalmazottak helyzetenek rendezesre erdekeben, akkor a vasutassztrajkot sok egyeb sztrajk is koveti." Ez Torgyan Jozsef Iatomasa volt, immar a hatalomban konnyen levonhato tanulsagokkal. Van meg egy valtozat, ami Lotz Karoly akkori szakminiszter szavaiban jelent meg. A hosszu sztrajk utan kijszbnetet fejezte ki az ellenzeknek, a szakszervezeteknek es a MAV vezetbinek, ami ert a legnehezebb pillanatokban sem veszltette k el j6zansagukat. Nepszabadsag, januar 10. Nagy N. Peter

20 EGY LEVEL, KET VALASZ A Mozdonyvezetd'k Lapja el6zo" szhmdban sot sse'rto" a mozdonyvezeto" kolle'ghkra. kiizreadtuk dr. Torgydn Jbzsef miniszter- Feltehetoen a kistdrsdgek lakosshga, akihez - a Foldm~veldsiigyi ds yiddkfejlesz- ket fenyeget a vascitfeeszhmolds, nem ilyen tksi Minisztdln'um vezetgdhez - eljuttatott - a kormhnyzati tdrca fe1elo"sskget nklkii- levelet. Meg;rwottek a va'laszok, kett6 is. Az loz6 - magatarthsra szhmit, elso" semmifmondd, a mdsik ugyancsak, de ez. mtfg eldg rossz sh7usban kiokttztb is, Dr. Borsik J. F-... ' ul& ~~F~~~~ Mfta~~Ztl%1~4 H E C ~ UM-R lt355. 3udaW. Kossuth t&r 1 X. T8W. Budafcst 55, Pf. I. ik~sz,: 3$)17/11'; SZPHA Dr. Borsik JBnos ur iigyvezeto alelnok hathsok mkrskklkskhez sziikskges beru- Mozdonyvezet Gk Szakszervezete hhzhsok, illetve intkzkedksek megtkte- BUDAPEST lkre. Ezek ismeretkben lehet - kello m&- legelks uthn - donteni egyes vasutvo- Tisztelt Alelnok or! nalak sorshr61, illetve az esetleges vasiiti forgalomkorl~tozlsokr61. A dr. Torgyan J J6zsef miniszter fir rkszkre A Foldmtivelksugyi ks Vidikfejlesztksi irott, a vasutvonalak tervezett felszh- Minisztkrium a fenti hllbpontot kkpmol&,hval foglalkoz6 levelkre vaaszol- viselte mindenkor 6s ebben a szellemben va az alhbbiakr61 thjkkoztatom: vklemknyezte pkldhul legut6bb a,mav Egyet&ek annel &ban, bogy Magyar- atfog6 reformjhrm, vi miikodok6- orsz&gon vasfitvonalat megsziintetni, pesskgknek biztosithsiir61, szervezetknek illetve arra javaslatot tenni csuphn korszer(isit6sko1, a kozkptii~6 miikadovasgtuzemi gazdashgosshgi szamjth- kkpesskget, a megtijulls folytatlsat lesokra alapozva nem szabad, a~ ilyen hetovk tevo kozkpta~ illami szerepvhldontkseket komplex komyezeti, thrsadal- lalhr61a sz616 kormhny-eloterjesztkst. mi 6s gazdashgi tanulmhnyok alapjh kell elokksziteni. Ezekben a tanul- Budapest, december 20. manyokban ki kell tkrni a vasuti vonalak esetleges megsziintetkskbol eredo kovet- tidviizlettel: kezrnknyek vizsgalathra, illetve a kiros dri Szald Pe'ter

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Egyeztettünk. A tárgyalásokat a parlamenti választások,

HÉZAG NÉLKÜL. Egyeztettünk. A tárgyalásokat a parlamenti választások, VIII. évfolyam 11. szám Egyeztettünk Mottó: Attól még senki sem lett szegényebb, hogy beleadott mindent. 16.-án a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) vezetõ

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XXII. Kongresszusának 2013. december 14. napján elfogadott szövegmódosítással egybeszerkesztve I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK 1. A szakszervezet neve: PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

POLGARMESTERI HIVATALA JEGYZ~J~TOL. Bkkkscsaba, Szent Istvhn t6r 7. Tisztelt KozgyulCs!

POLGARMESTERI HIVATALA JEGYZ~J~TOL. Bkkkscsaba, Szent Istvhn t6r 7. Tisztelt KozgyulCs! BEKESCSABA MEGYEI JOGU V ~ O S POLGARMESTERI HIVATALA JEGYZ~J~TOL Bkkkscsaba, Szent Istvhn t6r 7. Nyilvinos ul6s napirendj e! A dont6shozatal egyszerii tobbskget igknyel! Jkt. sz.: VIII - 473 / 2006. Elokkszito:

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Vantara Gyula országgyűlési képviselő tájékoztatója a Magyar Országgyűlés által beterjesztett törvényjavaslatokról

Vantara Gyula országgyűlési képviselő tájékoztatója a Magyar Országgyűlés által beterjesztett törvényjavaslatokról F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Vantara Gyula országgyűlési képviselő tájékoztatója a Magyar Országgyűlés által beterjesztett törvényjavaslatokról Összefoglaló

Részletesebben

I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben!

I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben! AZ ÚJ LEHETŐSÉG - a Magyar Polgári Párt politikai keretprogramja - I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT közel tíz éve formálódó erdélyi magyar közakarat eredménye,

Részletesebben

XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus

XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus 2 2007. július augusztus A puskaport nem árt szárazon tartani! A közlekedés biztonságának javítása érdekében több mint fél éve próbál

Részletesebben

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN Gyorsfordítás NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN 2011 NOVEMBER Tartalom Bevezető megjegyzések Külön észrevételek a munkatörvénykönyv

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED

TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED A ZOK A VÁLTOZÁSOK, AMELYEK az elmúlt tíz évben zajlottak le a magyar tankönyvkiadás területén, igen jellemzőek a posztszocialista átmenet időszakára, mondhatni igen jellemző

Részletesebben

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami Társadalmi-önkorm a területi politikában KOR KÉP Az alkotmányos jogállami demokrácia nélkülözhetetlen eleme a participáció, annak vizsgálata, hogy a közvetlen és a képviseleti demokrácia miként érvényesülhet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. 101 3 Budapest, JSrisztina krt 55. Cg.: 01-10-041928 Ad6szhm: 1077338 1-2-44 mint Szolgailtat6 (tovbbbiakban: SzolgBltat6)

Magyar Telekom Nyrt. 101 3 Budapest, JSrisztina krt 55. Cg.: 01-10-041928 Ad6szhm: 1077338 1-2-44 mint Szolgailtat6 (tovbbbiakban: SzolgBltat6) amely ICtrejijtt egyrcszro1: az OrszhggyulCs Hivatala 1055 Budapest, Kossuth L. tcr 1-3. Ad6szhm: 1530001 4-2-4 1 BankszhmlaszBm: 10032000-0 1400805-00000000 mint Elofizeto, (tovibbiakban: EIGfizeto) Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan?

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan? II. rész Miért, mit és hogyan I. fejezet Család A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember? Miért? Mit? Hogyan? Az

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-176/2005/40. Iktatási szám: AM/184/2006/35. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Centrum Parkoló Rendszer Parkolás Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

XVIII. évfolyam 1. szám Alapítás éve: 1892 2008. január

XVIII. évfolyam 1. szám Alapítás éve: 1892 2008. január XVIII. évfolyam 1. szám Alapítás éve: 1892 2008. január 2 2008. január szerkesztõi jegyzet Mozdonyvezetõk Lapja 2008. Másfél évtizedes múltra tekint vissza a Mozdonyvezetõk Lapja. A kezdeti fénymásolási

Részletesebben

Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza

Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza Egy előadással szemben több követelmény is támasztható. Az egyik az, hogy az előadó a címről beszéljen. Nem egyfajta extravaganciára való törekvés miatt választottam

Részletesebben

K I V O N A T. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2002. március 12-i ülésérl készült jegyzkönyvbl

K I V O N A T. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2002. március 12-i ülésérl készült jegyzkönyvbl K I V O N A T Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2002. március 12-i ülésérl készült jegyzkönyvbl 14. Elterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. alaptke emelése, valamint a gyepmesteri telep

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform Tartalom Jegyzet Tartalomjegyzék Reflektorban a reform Parlamenti munka Tanyaprogram készül Szabálysértési reform Közbeszerzési tanácsok Európai Unió Környezetbarát feszutiválok Négyes metró Pályázatfigyelõ

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CÍMLAP KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. december hó www.vatikft.hu 06-1/413-0959 1 KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok Írta: Gottgeisl Rita Láng Noémi Készült az Emberi

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı oktatásinevelési

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2011. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/312-394, 312-989 E-mail: primer@ajkanet.hu A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

II. fejezet A regionális hulladékgazdálkodási rendszerben kijelölt hulladékkezelő központok és hulladékártalmatlanító, elhelyező létesítmények

II. fejezet A regionális hulladékgazdálkodási rendszerben kijelölt hulladékkezelő központok és hulladékártalmatlanító, elhelyező létesítmények 6) Közszolgáltató, az egységes közösségi tehervállalás elve alapján a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak számítása során nem tesz különbséget az egyes települések hulladékkezelő központokhoz mért

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben