Lapja. m m. L, A Mozdc~puezet A FAROK CSOVALTA KUTYA VONY~TASA. Szakszeruezete tbje'bztato' Mulinya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapja. m m. L, A Mozdc~puezet A FAROK CSOVALTA KUTYA VONY~TASA. Szakszeruezete tbje'bztato' Mulinya"

Átírás

1 m m OR L, A Mozdc~puezet A Mozdonyvezet~ Lapja Szakszeruezete tbje'bztato' Mulinya X. Cvfolyam, 1-2. szim Alapiths he: janubr-februir A FAROK CSOVALTA KUTYA VONY~TASA Az elrnclt hetekben a MAV Rt.-nC1 fell6po vil- a vasutasshg egcsz6re n6me a gazdasbgi eloresighelyzettel kapcsolatban kialakult egy infor- jelz6sek szerint (7-9%-OS inflhci6 viiltozatlan mici6s hiborh, melyet a MAV vezetoi 6s Ka- ad6ttibla miatt) reilbkr csokkencst eredmbtona Kilnlin miniszter a m6difrkon keresztiil nyez. A sztrhjkba hajszol~r61 csak annyit, inditott a vasutassaggal szemben, kulonos te- hogy a mozdonyvezetok tobbs6ge kritikaval kintettel a szakszervezetekre. Naprbl-napra illette a szakszervezeti vezetoket, ami6rt meghazudtolva 6s megalizva a vasutassbg "csak" hatbrozott idejii sztrijkot hirdettek jelentos rkszct, anlit mi sem turiink tovbbb sz6 eddig, 6s irisban nyilatkoztak arr61, hogy a n6lkiil. Hely hibnybban a teljess6g igcnye tovhbbiakban a meghatirozatlan ideig, megilnklkul felsorolnkk nchiny val6tlan Bllithst CS lapodhig tart6 sztriijkot hirdess6k meg a szakannak ciifolatbt. szervezetek. HossA hetek 6ta nincsenek Crde- A MAV Rt. megegyezbsre torekszik a szak- n~i tbrgyallok, mert azok a ronda szakszerszervezetekkel, a b6r 6s Kollektiv szerzodcs vezetek nem hajlanddk aliirni egy nyilatkozatiirgykban, de a szakszervezeti vezetok inkiibb tot, melyben lemondaninak a torvcny iiltal bizsztrijkba viszik a dolgozbkat. A val6shgban tositott jogositvinyaikr61 6s CrvCnytelenitenbk diktitumszerii, 8,5%-osnak mondott bcrernelc- az elmclt 10 kvben a MAV-val kijtott Crvbnysi javaslat, anli 6%-OS bbremelkst garantbl nmin- ben levo munkaiigyi megbllapodhsokat, amik a den vasutasnak. Ezt a miniszterelnok 2,5%-OS munkavbllal6k Crdek6ben kottettek. reilbbr novekedksnek allitja be. A val6shgban folytaths a 2. oldaloiz)

2 2 Mozdonyvezetdk Lapja bnuar-febnrar Gfolytatcis az els6 oldalrdl) A miniszter elmondla.szerint mkg nern lhtott dolgoz6 vasutast de egyszer majdnem sikeriilt neki, h az egy vasutas kabhtban dolgoz6 pol- a fejleszthkre szint osszeg, a thmogathsok nern p6toljhk a kozszolghlat teljesitkskbiil keletkez6 veszteskgeket. A vezetks a torvknyes keretek kozott miikodo, az orszigban val6ban cs6valja a kutyht" (a MAV vezetese b a kor- zetek vezetoit teszi felelliss6 a vasirtnhl ki- mhny, mint tulajdonos) 6s 'he hm a szbyog alakult problkmhkkrt. Ez a jelek szerint egybe- (vasutas) adjon vkrt"!!! Megkrtem az egylk cseng a jelenlegi kormhny hltal a civil szerkollcghat, aki a minisztert a "mosolyg6s vezetekrol kialakitott k6pcvel CS elkkpzelkseivipera" becenkwel illeti. Naponta jelennek vel. Minden szakszervezeti jogositvinyt meg meg adatok a vasutas bkrekrol, kiemelve a kell sziintetni, 6s utha szabadon rendelkezni a mozdonyvezetok bkrbt, osszehasonlitva kiilon- vkdtelen munkavhllal6kkal. A jogokat ks a boz6 foglalkozhsi korok bkreivel, amik b6reket rnajd a hatalom meghathrozza, mert o megtcvesztok a kozv6lemcny szhmhra, mivel tudja, hogy mi a j6 a dolgozblazak. idiinkht thlzottak, nern a val6shgnak meg- Egy mondatban osszefoglalva, a demokrhcia j6 feleloek. Szerintiik a vasutasok jovedelme a hatalomnak, addig, amig a kontrollt nern jelentosen meghaladja tijbbek kozott az gyakoroljitk a torv6nyben felhatalmazott throrvosokkt, 6s az egykni vallalkoz6k tobb- sadalmi szervezetek, mert ha megpr6bhlj&k, a skgkkt, amit egy gondolkodni tud6 ember nern tthsadalom ellenskgeivk vhlnak. hisz el. A vas~t vezetoi szerint a vasutasok Ma mar egykrtelmuen lhtszik, hogy a konflik- lehetne emelni, nern veszik figyelembe, hogy a vasutasok a munkajuk nagyobb rkszkt kozfel- megrnozdul~5mak eredmknytelenskge a magyar den~okratikus intkzmknyrendszer egyik kozalkalmazottak nern Crdemelnek bert, mert vezetoi koriilbeliil 600 B, szolghlati fonokig bezha bruttb tobb szkezer forintos jutalmat csonyabb szintre is httol6dik 6s a munkiv61- krdekeik vkdelmkben fellkpni, faleg ha az Orszhggyiilks megszavazza a kiilijnboz6 szak- mbdositlokat, adet a MAV a kozlekedksi ' De mirol is van sz6 tulajdonkkppen? miniszter thn~ogatkiival kivh kezdembnyezni. A MAV 1968-t61 tobbszori htszervezksen esett De remkljiik, hogyha a "kutya" ugat tovhbb, at, an~i nern hozta meg a virt eredmknyeket. Az att61 m6g a karavhn halad!!! irinyitd apparatus vizfejkbnt megmaradt a vasgt mikozben rol re fogyott a vasutasok 16tszhma 10 CV alatt. Nincsen hatkkony iizletpolitikaja, 30 6ve kevks

3 MOZDONYVEZETOK SZAKSZERVEZETE 1145 Budapest, Bdcskai utca 11. Tel./fa: , , , Vastiti: 01/16-62,19-90, , Budapest, januiir 19. KZLEMENV A Mozdonyvezet6k Szakszervezete Kijldbttk6zgyrCjlese a mai napon egyhangljlag Ogy dontott, hogy febru6r l-6n r6t6l meghat6rozatlan id6re sztrbjkot hirdet, ha addig nem jon letre megallapodas: - a kollekfiv szerzeid6sr6/, - a vi b6remel6sro"/, - a munkaiigyi kapcsolafok rendezbsbr61. A testulet eliteli a MAV Rt. vezetoinek magatartasat, melynek kovetkezteben sztrajkok robbantak ki a vasirtnal, de ugyanez a feleldsseg terheli a tulajdonos kepviselojet, a kozlekedesi minisztert is. A Mozdonyvezetdk Szakszervezete tovabbra is kesz a konstruktiv targyalasokra, de nem fogadja el azt. hogy nincs kollektiv szenddes, es nincs a mozdonyvezet6k szamara elfogadhat6 - realnovekedest eredmenyezd - bermegdllapodas. A MOSZ ezutan is egyuttmiikodik a masik ket reprezentativ vasutas sza kszervezettel es szamit a hazai mun kavallal6 k, sza kszervezetei k szolidaritasara, tamogatasara. Mozdonyvezet6k Szakszervezete Kiildottkozgyiil6se

4 4 Mozdonyvezet6k Lapja 20m. januci& A Mozdonyvezetok Szakszervezet6nek ugyvivo Bizottshga mai, renduviili ii16skn krtkkelte a MAV Rt. vezet6skvel folytatott thrgyalbok jelenlegi helyzetkt, kialditotta hllhspontjht, meghozta dontbskt, 6s javaslatokat terjeszt elb a ~iildiittkozg~~- 16s december tartandb rendkiviili ul6scre. 1. A Mozdonyvezetok Szakszervezete Kuldiittkiizgyiilkse oktbber 13-a" kialakitotta javaslatht a kvi bkremelbsre 6s a Kollektiv Szerzodks mbd~~itad sh, mely javaslatot november htadta a MAV Rt. vezetbsknek 6s a mhsik kkt reprezentativ szakszervezetnek azzal, hogy bizik az eredmknyes tarwalbs~kban* TGl a mozdonyvezetok foglalkoztatasi biztonshghnak megtarthhn, a ~ollekti~ Szerzodks mbdosithsiin, a munkakijriilm6nyek javithshn, 14 %-OS alapb6r-ernel6si igknyt fogalmazott meg. A MAV Rt. vezettse november november 30-irn megismktelve - 5,88%-OS alapbkrfejleszt6sre tett javaslatot azzal, hogy ez 8,5%-OS 6tlagb6r-novekedbs biza tosit, de a kovetkezo fobb feltktelekkel: - vhllaljanak a szakszervezetek 2000-ben munkabkkct, - jhruljanak hozzh a szocihlis- 6s jblkti koltsdgek 15%-OS csiikkent6s6hez, 1000 mellkkvonal uzemeltetcs6nek megsziintet6skhez. A Mozdonyvezetok Szakszervezete nem fogadja el a munkiiltatb b6remelesi javaslatiit, rnunkabhkdt a M megillapodiisok megk6t6se eset6n vfilla1, visszautasitja a szociilis- 6 j616ti kiiltsegek csiikkent6s6t 6s az 1000 km-nyi rnelldkvonal felsziimolisiit. helyzetet, 6s amegyiben a MAv Rt. nem mbdosit javaslathn, kezdje a felkkszulbt a hathrozott munkav6llalbi fellkpksre, a munkabesziintetks megszervez6skre. 3. A Mozdonyvezetok Szakszervezete a mai napon megalakitotta sztriij kbizottsiigiit. Budapest, november 6.

5 2000. januhr-februhr Mozdonyvezet6k Lapja 5 Kukely MPrton ~r vez6rigazgat6 n%&~ Rt. Vez6rigazgat6sPga Budapest Tisztelt kzdrigazgat6 UP! A Mozdonyvezetok Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete CS a Vasuti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete az elmiilt h6napban itadta 0nnek javaslatht a Cvi bcremeltsre, CS a Kollektiv Szerzodks m6dositashra vonatkozban. A MAV Rt. vezetoi ugyancsak irhsos javaslatot terjesztettek elo, dontoen a jovo tvi b6remelcsrol6s a Kollektiv SzerzodCs m6dositistir61. A Vasuti Brdekegyezteto Tanhcs keretkben folyi, thrgyaltisok a bcremelcs kcrdkscben eddig nem jtirtak eredrnknnyel, hiszen a munkhltati, javaslata elfogadhatatlan a munkavillal6k r6szcrol. Mindhkom reprezentativ szakszervezet illet6kes testiiletei aggodalomrnal hllapitott& meg, hogy veszklybe keriilhet az hltaluk kcpviselt munkavallal6k jovo Cvi bkremelbse. A szakszervezetek a mai napon CrtCkeltkk a kialakult helyzetet, 6s arra a kozos elhatirozbra jutottak, hogy a M~LV Rt. vezetksknek elfogadhatatlan bcremelcsi javaslata CS a jovo Cvi bcremelcs veszclyeztetettscge miatt a hathlyos MunkatorvCnykonyv alapjiin egyezteto thrgyalhst kezdemenyeznek, kiilonos tekintettel a sztrhjkr61 sz kvi VII. TV. eloirhsaira. (Az egyezteto thrgyalhs alapjhul szolgh16 irhsos hllhspontot a MOSZ 6s a VSZ november 9-611, a VDSzSz november atadta a munktiltat6nak.) Budapest, december 9. Kiss L aszld a MOSZ elnoke Dr. Markus Imre a VS2 elnoke Gaskd Istvdn a VDSzSz elnoke

6 6 Mozdonyvezet6k Lapja januar-februar KEDVES A mozdonyvezetok, vasutas munkaviillal6k sorsiit alapvetoen, 6s hosszii tivra befolyhol6 donto ponthoz 6rkeztek a M& Rt-vel folytatott, tvre sz616 b6r-, 6s kollektiv szerzod6si tiirgyalasok. 1. A munkiiltat6 m6ltiinytalan, reiilber-csiikken6st eredmknyezo tiirgyalasi j avaslatiit nem haj land6 megviiltoztatni. 2. A Kollektiv Szerziid6s vivmhnyait csorbitva, nem csak a munkakoriilmknyeket 6s a foglalkoztatis feltkteleit akarja a munkav6llal6k hiitriinyiira megviiltoztatni, hanem ezzel sziindtkosan keresetcsokken6st is eloid6z. 3. A vasdt vezetoi az eddigi egyeztetksek soriin ktts6gbe vont& az bdekk6pviseletek partnerskgkt, egyoldaliian akarj6.k szabalyozni a jovo 6vi mozdonyvezetoi jovedelmeket 6s munkiiltatiisi feltkteleket. Sziind6- kosan 6s nyiltan a munkaviillalbk trdekkkpviseletei ellen fordultak, azok mudsiijhak ellehetetlenittstt akarjk. 4. A MAV Rt- vezetkse arra torekszik, hogy szembeiillitsa a vasutas munkaviillal6kat sajiit szakszervezeteikkel, ezkrt az aliibbiakat ktrjiik Toled. Ne vegy6l ht a bcrezbedde1, munkhltathsi felt6teleiddel osszefiiggo, egyoldalu munkgltat6i hrtesitbst, munkaszerzodcs-mbdosithst 6s mhs olyan dokumentumot, amely hosszu vhllalbi pozicibi't. Csak az egyscges fell6pcs hozhat szimodra eredmbnyt! A MOSZ Kuldottkozgyiiltse nevtben: Apavbri Jbzsef Kiss Ldszlb Dr. Borsik Jbnos iigvvezet6 alelnok

7 2000. januhr-februhr Mozdonyvezet6k Lapja 7 NYILATKOZAT janudr 10. A Mozdonyvezetok Szakszervezete - az illetekes miniszter a hhttkrbol,,moz november iigy kezdte tiirgya- gatja" a MAV Rt. vezet6sct, nem segitelhsait a bkremelksrol 6s a kollektiv szer- ni akar, hanem igyekszik ellehetetleni- zodcs m6dositasir61, hogy bizott a thr- teni az am6gy is nehcz thrgyalhsokat, gyalbok szakszerii, nyugodt lcgkorii CS ellentmondhsos nyilatkozataival megeredmknyes lefolytathshban. Ezzel sbrtette a mozdonyvezetoket, vasutaszemben a MAv Rt., 6s a tulajdonosi sokat. jogokat gyakorl6 minisztkrium vezetoi azt akarjhk, hogy: Sajnhlatos, hogy mind a MAV Rt. veze- - ne legyen bhrmeg5illapod5is, csokken- tcse, mind a kozlekedksi miniszter jen a mozdonyvezetok rehlbkre, vas.irtrefomr61 sz6noko1, mikozben - ne legyen kollektiv szerzod6s, csak a nincs ilyen. Legfeljebb a kormhnydon- MunkatorvCnykonyvben eloirt minimu- tcs alapjhn szabad kezet kapott (pknzt mok CrvCnyesiiljenek, nem!) kozlekedksi miniszter intbzkedhet - ne legyen egyiittmukod6s a szakszer- az htalakiths elok6szitkskro1, a mellkkvezetekkel, tagadva a munkaiigyi kap- vonalak egy rcszcnek felszhmolhar61. csolatok ICnyegCt, Mhsfelol joggal panaszkodnak az utasok - ne legyen Crdekvhdelme, szakszerve- a koszos kocsik miatt, de azt tudni kell, zete a mozdonyvezetoknek, majd ok hogy a kocsitisztithst a MAV RtmegvCdik a munkavhllal6kat. maghnv~llalkozhsba adta, tehht ez is az o hthhrithatatlan felelosscge. Siilyositja a konfliktust, hogy: A mozdonyvezetok - mint mindig - - a MAV Rt. vezetoi kknyszeredetten, hatiirozottan, egyskgesen, (kozel 100%- Crdemi javaslatok nklkiil vesmek rkszt a osan) pontosan CS szakmai utasithsok thrgyalhsokon, szerint viselkednek a sztrhjk idejcn, - a szakszervezetek kozos, kompromisz- vhrva a mielobbi, szhmukra is elfogadszumos bcremelcsi javaslakira vizsgc hat6 bcrmeghllapodbt, a kollektiv szer- 16dhs nklkiil nemet mondtak, zodcs m6dosithsht, megkotksct. - a mozdonyvezetoket, a vasutasokat szembe akarjhk forditani sajht szakszer- A Mozdonyvezetok Szakszervezete vezeteikkel, kbnytelen meghllapitani, hogy a kiala- - a MAV Rt. vezetoi azonosulnak sajht kult konfliktuscrt egyontetiien a MAV. kommunikhci6s irodhjuk propagandiijh- Rt. 6s a kozlekedksi tarca vezetoit terheval, a tknyeket mellozii diihodt iromh- li a felelosskg. nyaival (hovatovhbb a kommunikhci6s iroda iriinyitja a M~LV Rt. vezetkskt 6s nem forditva), Mozdony vezetox Szakszervezete

8 SZTRAJKJAINK december januar februar 1... A Szabad Szakszervezetek Nemzetkozi Szovetsiige fotitkhrknak azonos szovegu levele Magyarorszag miniszterelnok6hez 6s kozlekedbsi miniszterbhez Kedves Miniszterelnok UP! Tar= szocihlis phrbeszkd Magyarorszagon A Szabad Szakszervezetek Nemzetkozi szovetskge (SzSzNSz) mcly aggodalmiit fejezi ki amiatt, hogy Magyarorszhgon az krdemi szocihlis piirbeszkd megszakadt. A magyar munkaviillalbknak mind nagyobb sziimban kell sztrhjkhoz folyamodni, hogy hallathas& hangjukat. A bkrpolitika, amely tulajdonkkppen a reiilbkrek esokkencskt jelenti CS az iitmenet terheit a munkavhllalbkra helyezi, ugyanakkor korlhtozza a hh-omoldalii struktxlrhk hatkkony miikodhkt, nem felel meg az eurbpai szociiilis modellnek. A kozelmiiltban EU tisztskgvis~l& 3 is kifejtettkk aggodalmukat ezzel kapcsolatban. Ezek alapjiin tiimogatjuk a januh 10-kn kezdodo sztriijkot, arnelyet a SzSzNSz magyar tagszervezeteinek, a MSZOSZ-nek, az ASZSZ-nek CS a Lighnak vasutas szakszewezetei inditottak. Siirgetjiik a thrgyalhsos rendezq thmogathsht 6s hatiirozottan tiltakomnk az ellen, hogy a vezetb egyoldal6 valtoztat6sokat vezessen be a kollektiv szerzod6s~l kapcsolatban. Esztelettel ' Bill Jordan i f6titkbr

9 Tisztelt Miniszterelnok Ur! Tisztelt Minimer or! Tisztelt Elnok or! Esztelt Kze'rigazgatd or! Magyar tagszakszervezetiink a MOZDONYVEZET~K SZAKSZERVEZETE (MOSZ), amely az Eur6pai Auton6m Mozdonyvezeto Szakszervezetek "ALE" tagja - tiz mhsik tagszakszervezet mellett - rkszletesen tiijkkoztatott azokr61 az okoml, amelyek az december 20-i sztriijkhoz vezettek. Terrnbszetesen ismerjiik mi is mindazokat a problkmdsat, amelyek ma szinte valamennyi eur6pai vasutra jellemzoek. Ezkrt bizonyos mkrtkkig megkrtjiik a munkaad6k pozici6jat is. Ennek ellenkre mindenkor elvhrjuk, hogy 0n mint kozlekedksi miniszter megkrtse a kollkghk helyzetkt is, illetve tisztelje az 0ket kkpviselo szakszervezetek vklemknyeit. A legnagyobb krtkk amelyet mi szakszervezetkknt vkdelmezhetiink, az a munkahelyek megorzkse, valamint egy olyan jovedelmi szinvonal biztosithsa, amely tagjaink ks csalhdjaik kletvitelkt, szocihlis, pknziigyi 6s jogi krtelemben egyarhnt szavatolj a. Ebb01 a szempontb61 a MOSZ kovetelksei mkrtkktartbak, 6s 0noknkl is meg kell teremteni azt a kkszskget, amely egy mkrtkkad6 kompromisszum 6s alkalmas a munkabbke helyreallitishra. Az "ALE tagszakszervezetei nevkben, valamint a magam nevkben is, mint az ALE elnoke, szabad legyen 0nt arra kkrnem, hogy gondoskodjon arr61, hogy a thgyalk sok a kollkgik szhmitra olyan mklthyos eredmknyt biztositsanak, amelyek mielobb elvezetnek a sikerhez, valamint a munkabkke mielobbi helyrehllithshra. A MOSZ tagjai bizhatnak annak a tobb mint mozdonyvezeto szolidarithshban, akik szervezetileg az ALE-hoz tartoznak. Abban a remknyben, hogy az dnok befolyhshval pozitivan zhrulnak a thrgyalbok, maradok barhti udvozlettel: FranljCurt am Main, Bn Man fred Schell sk ALE-elnok

10 10 Mozdonyvezet6k Lapja januar-februar A Magyar KozlekedCsi Miniszter vhlasza Manfred Schell Or tatisit, 6s a reilkeresetek novekedkskt a elnok tivolabbi jovoben is. Az htfogci reform ALE egy versenykkpes vhllalat megteremtk- Eurcipai Auton6m Mozdonyvezeto sct is szolgilja, mint ahogyan a jobb ks Szakszervezetek fejlettebb muszaki 6s technolbgiai feltkteleket megteremtkskt is. A legiijabb Rsztelt EZniik ~ r! adatok birtokiban a vasutas szakszerve- A Management es a Magyar Vasutaknhl zetek vklemknyeinek megkkrkskre is a vasutasokat kepviselo szakszervezetek rovidesen sor keriil, mivel a magyar korkozott folyamatban lkvo bkrtiirgyalisok -miny a vasuti reformhoz sziikskges dontekintetkben a kovetkezokrol tudom 0nt tkst tn elfogadta. tiijkkoztatni: Ezen intezkedksek elofeltktele, hogy Hasonl6an, mint a fejlett eur6pai demok- minden munkavillal6 t megnyerjiink riicih511, a munkavillal6k 6s a munka- akiket a reform krint, ezt akkor kezdad6k krdekeinek koordinici6ja intkzm6- hetjiik meg, ha a szakszervezetekkel nyesen nemzeti 6s villalati szinteken 6s az iizemi tanicsokkal ezt megvitategyarbt szabilyozva lesz. A sztrhjkjog- tik. gal kapcsolatosan azt az kszrevktelt ten- Biztos vagyok, hogy azok a szervezetek, nkm, - amelyet mi a konfliktusos egyez- amelyek a munkavhllal6k krdekeit 6s a tetksek legutols6 eszkozknek tartunk a munkaadbt kkpviselik, a legpontosabmunkavillal6k CS a munkaadcik kozott - ban mkrlegelik a sziikskges intkzkedkseez 1989-ben lett torvknyileg szabilyoz- ket, abban a tekintetben, hogy figyelemva. be veszik a magyar vasutassag jovojkt. A problkma megoldisa thrgyalhos uton Bizom abban is, hogy 0k is felismerik, folyamatban van, 6s a Magyar Vasutak hogy a reform csak akkor lesz megval6- Managementje a 2000-es kwe vonatko- sithat6, ha a munkaad6 CS a munkaval- 26 bkrtiirgyalhsbkat 1999 novemberkben la16k kozotti konfliktus megsziinik 6s megkezdte. Ezek a tiirgyalisok mkg ma minden b6kctlenskg megoldbdik, amely is tartaiak. ily m6don biztositja a munkabkkkt. A magyar kormhnynak az az hlliispontja, hogy fontosabb a hosszii tsm5 krdeke- Budapest, janutir 7. ket kovetnie, mint a rovidtsm5akat. A hossz6 taw5 6rdekeink abban jutnak Kiszsiges hive: kifejezksre, hogy a Magyar Vasutakat Kdlmdn Katona egy olyan Atfog6 reforrnnak vessiik a,,, (Forditotta: amely biztositja a vasutasok foglalkoz- Huszbr Lbszli, )

11 2000. januar-februar Mozdonyvezet6k Lapja 11 Az ESZT ElnoksCgCnek ALLASFOGLALASA Az ESZT tagszervezetei - akik az oktathban, kutatiisban, koztisztvisel6i munkakorokben, miiszaki, egcszs6giigyi dolgoz6kcnt tevbkenykednek - hosszii id0 6ta megalapozottan kiizdenek az altaluk kcpviselt munkavhllal6k bcrccrt. Mindezek alapjhn szolidhrisak vagyunk azokkal a szakszervezetekkel, amelyek jogos bcrharcot folytatnak, CS fellkpnek a kollektiv szerzodhek megkotcsccrt CS a szakszervezeti jogok csorbithhak szhndbka ellen. EltokClt szhndkkunk, hogy a b6rthrgyalhsokat a thyadatok alapjh tovhbb folytatjuk mindaddig, amig a munkavbllal6in.k korct nern tudjuk olyan helyzetbe hozni, amely lehetbvc tesi szhmunkra az elottiink h116 feladatok tisztesseges ellhthht, CS az ehhez sziikskges 1CtfeltCtelek megteremtksbt. Budapest, januar 5. az ~rtelmisbgi Szakszervezeti TomoriilCs elnoksege i A KKDSZ SZOLIDARITASI KOZLEM NYE A KiizgyujtemCnyi CS Kiizmiivel6dCsi Dolgozbk Szakszervezete (KDDSZ) fenntartja szolidarithat a masodik napja sztrsijkold vasutasokkal, egyethrt kiivetelhseikkel, kivsinja, hogy kiizdelmii k legyen eredmcnyes. A KKDSZ egyiittal visszautasitja mindazokat a rnanipulhci6kat, amelyek hamis Bllithsokkal megpr6bhljhk a vasutasok 6s szakszervezeteik ellen hangolni a kozalkalmazottakat, egycb - kisebb nyomhgyakorlb erbvel rendelkezo - munkavhllal6kat 6s a kozvclemcnyt. Ezt az hllhfoglalht ezcrt hozzuk nyilvhosshgra, mert: l) Mi tudjuk, hogy nern a vasutasok bqe "sok" (a havi brutt6 htlagos ,- Ft-tal, amelykrt rendszeresen j elentos mennyiskgii tblmunkht is telj esiteniiik kell), hanem a rnicnk kevcs. Azt is tudjuk, hogy ez nern "csak" bbrharc. Azaz, hogy a bcreken tiil, ilyen bizonytalan foglalkoztath.ssa1, brdemi Crdekegyezteto thrgyalbsok 6s j6 kollektiv szerzbdcsek nclkiil nern lehetiink az Eurbpai Uni6 tagjai. Ez azt jelenti, hogy a vasutas CrdekvCdelmi kiizdelem Crtiink, magyar munkavhllal6kcrt is folyik, a szolidarith tehht nern csak kotelesscgiink, de Crdekiink is! 2) Tudjuk, hogy a kozvclemcny szakszervezet-el- 1enessCgCnek provokhlhsiival a hatalom legszivesebben valamennyi munkaviillal6t fegyvertelenn6, kiszolghltatotth tenne. EzCrt nern szabad elfogadni azokat a hazug hllithsokat, amelyek a kotelezettsbgiiket teljesita, a munkavhllal6kat vcd6 szakszervezeteket akarja bunbakkknt feltiintetni a sztrhjk- Crt. Eur6pa minden demokratikus joghllamirban thmogatjhk az emberek a szakszervezeteket, hiszen pontosan tudjak, hogy veliik egyiitt, Crtiik kiizdenek emberi, munkavhllal6i joguk61-t a mindenkori hatalommal szemben. f gy van ez Magyarorsziigon is, ahol novekszik a szakszervezetek szervezetts6ge CS belso egyskge, amivel egyre 6rdemesebbt5 vhlnak a rnagyar szakszervezetek is az hllampolghrok thmogathhra! 3) Tudjuk, hogy a ~ ~v-nhl ti5bb mint egy Cvtizede fennbll6 konfliktus mindenek elott abb61 fakad, hogy a kornyezetkimcl6 vasiiti kozlekedks CS szhllitis fejlesztbse elmaradt Magyarorszhgon. Mikozben minden magyar hllampolghr elemi Crdeke lenne, hogy a levego, #a talaj Q a vizek, az 6pitett CS a termcszeti kornyezet vcdelmcve1 - edrt a vasiit fejlesztcsbve1 is - kiizdjiink onnon CletesClyeink jobbithshcrt! Az ezzel szernben a vascti h616zat sziikitcsct, lebonthsbt szorgalmazb hllami politikht pedig minden torvcnyes eszkozzel ellenezziik, S ezcrt is thmogassuk a vasutassbg, a szakszervezetek kiizdelmdt. Budapest, janucir 11-kn Vaddsz Jdnos a KKDSZ eln6ke

12 12 Mozdonyvezet6k Lapja januhr-februhr Mozdonyvezetok Szakszervezete Kedves Bariitaink! A Repiilogkp Miiszakiak Fiiggetlen Szakszervezete CS a RepiilogCp Szerelok Szakszervezete egyetkrt a vasfiti dolgoz6kat reprezental6 szakszervezetek ckljaival CS t6mogatbul (ha addig meghllapodhs nem sziiletik) januir t brhig szolidarithsi sztrhjkot tart. Hisziink abban, hogy csak az osszefog~sban van escly! Ferihegy, janubr 7. * Ffirhz Ferenc RMFSz ~&yvivo" Sods Gdbor RSzSz Elniili Kedves Kolldgiik! A kvi bkrfejlesztkssel kapcsolatos harcotokat timogatjuk, ckljaitokkal egyetkrtiink. Sikeres megillapodist kivhva ezcton is kifejezziik szolidaritisunkat a tevoleges segitskg mellett. Budapest, janubr 7. ~dvozlettel: Inokai G& Koztiti Kwekedksi Szakszervezet A KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETENEK KOZLEMENYE A Kereskedelmi Alkalrnmottak Szakszervezete - hetetleniteni sziindckoz6 1CpCseivel. Mikozben figyelemmel kiscrve a Vasutasok, a Mozdony- vkhat6 a sztriijkoi6k ellerii hangulatkeltcs minden vezetak 6s a Vasijti '~olgoz6k Szabad Szakszerve- eszkozknek Q m6dszercnek bevetcse, a Kereskezete, azaz a VSZ, a MOSZ CS a VDSZSZ 2 h6nap- delmi Alkalmazottak Szakszervezete ez ijton hivja folyi, bcrthrgyalhi erofeszitkseit a hv-val - ja CS k6ri fel a munkiiltat6kat CS munkavillal6kat, figy itcli meg, hogy annak eredmcnytelenscge hogy megcrtksse1 8s tiirelemmel viseljkk el a vasmessze hilmutat a felek eltcro hlliispontjiinak gaz- iiti dolgoz6k sztriijkjibol ad6d6 idaleges hiitrhdasiigi tartalmij konfliktushn: nyokat 6s kcnyeimetlenscgeht a szocihlis partnera munkhltat6 eddig megtett 1CpQeibol nyilvhn- scg CS a szolidarith jegycben! va16, hogy itt politikai er6demonstrhcib folyik a szakszervezetek ellen, amely szinkronban van a Budapest, janudr 7. kormhyzatnak a szakszervezeteket hltalhban elle- Dr. Saling J6zsef

13 Kedves bardtain k! A legnagyobb egyiittkrz6ssel 6s aggodalommal figyeljiik kiizdelmeteket, melyet a kollektiv szerzodks megorzkskkrt, a vasutas munkavhllal6k rehlkeresethek ni5velkskkrt 6s immhr a szakszervezeti jogokkrt is vivtok. Harcotok tul mutat a M~IV hathrain, sikeretek, amelyet oszintkn kivhnunk, megerositheti a magyar szakszervezeti mozgalrnat 6s novelheti a munkavhllalbk jogi ks anyagi biztonshght. Tulajdonosotok, az hltala kinevezett vezetok, de a munkatokat feliigyelo minisztkriurn is mindent kockhra tett, rnindent bevet, hogy bukhsotokat okozza. Nagy gyozelem lenne szhmukra, de ezt nem krhetik el! Erot CS kitartbt, egyskget, szoros osszefoghst kkihnunk Nektek 6s ezzel eredmknyeket a a~ munkavallal6inak. Fogadjatok a MBtrai Eromu Villamos Szakszervezete Bizalrni Tanhcsanak, CS tagshgitnak szolidarithsat! Esonta, janudr 7, Rajki Sdndornd Alapszem titkdr Mdtrai Erornu" Re'sme'nythrsasdg Warnos Szakszewezet Esonta A Paksi Atomerornu Rt. teriiletkn miikodo CrdekvCdelmi szervezetek: Atomeromu Ifjushgi Szewezete, Munkastanscs, Muszakos Dolgoz6k drdekvt5delmi Szervezete, Paksi AtomerSmii Dolgoz6k Szakszervezete tagjai, kollektivhja 6s munkavhllalbja nevbben szolidarititsunkat fejezziik ki januq 10-kn kezdodo bkrharcotok mellett. Biztosithatunk benneteket arrbl, hogy munkathrsaink tudjhk 6s krtik mi kknyszeritett benneteket arra, hogy donteseteket meghozthtok ks azt szilhrd elhathrozhssal vkghez is viszitek. Nagyrabecsulksunk azkrt a pkldakrtkkii osszefoghskrt, amelyet a mindhiirom szervezet tangsit 6s megvalbsit. Kivanjuk, teljesedjen ki 6s krvknyesuljon az irhnyotokban megnyilvhnulb szimphtia CS szolidaritas. Szolidaritasunk ismktelt kihangsfilyoz&hval, barhti iidvozlettel: Pnks; janubr 7. drdekve'delrni Szervezetek neve3en: Szigeti Jdzsef Paksi Atomero"mu" Dolgozd Szakszewezete eln okhelyettes

14 SZAKSZERVEZETE Tisztelt Borsik Kolldga! Eszteelt Borsik kolldga! Sajnhlattal trtesultiink arr61, hogy a munkitltat6val Szolidirisak vagyunk a vasutas szakszervezetek folytatott tirgyalhsaik a MAV Rt. vezetoinek me- sztrijkjhval 6s felkkrtiik a munkahelyeinken dolrev rnagatartha miatt, nem vezettek eredmknyre. goz6 tagthrsainkat, hogy lehetoskg szerint helyez- Elitkljiik a MAV Rt. vezetoinek manipulhlb maga- zkk ki a szolidaritht kifejezo kkk szalagot. tartisht a Kollektiv Szerz6dCs iigykben. Vklemknyiink szerint nincs Kollektiv Szerzodks munka- RemCljiik 6s kivhnjuk, hogy niunkavillalbk Crdevhllal6i jog CS egyetkrtks n6lkiil. kkben megtartott munkabeszuntetcsiik Crje el Nem khyszeritheto ki a dolgoz6k sdmhra elony- c6ljh. telen szerzodks. Ugyancsak elitkljiik a munkhltat6 bcrthrgyaliisok Bzrdapest, janudr'8. sorh tan6sitott magatarthsdt is. VClemCnyiink szerint egy bcrmeghllapodiis csak 6gy johet lktre, hogy a bkremelbs a munkavhllairdvozlettel: Sulci Sdndor 16knak rehlb6rcsbkkenqt ne okozzon.. iigyvezeto" elnok Tisztelt Borsik kolldga! BANYA- ES ENERGIAIPARI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETI SZOVETSEGE 0 A Bhnya- CS Energiaipari Dolgozbk Szakszervezeti SzovetsCge mklyen egyiitt Crez veletek abban a harcban, melyet jogos kovetelkseitek CrdekCben, szakszervezeti vivmhnyaitok, szocitilis juttatbsaitok megorzkskkrt, S a tulajdonos munkavtillal(, ellenes magatartbsa elleni tiltakozhsul vivtok. Sorsunk kozos, hiszen a korrnbny elhibkott energiapolitikhja kovetkeztkben a bhnyamunkiisok is nem egyszer kknyszeriiltek tiltakozhsukat az krdekvkdelem torvcnyileg biztositott legkemknyebb esxkozkvel kifejezksie juttatni. Timogat..uk kovetelkseiteket, szolidtirisak vagyunk ckljaitokkal! Harcotok eredmknyesskge valamennyi azonos sors6 munkavbllalb sikere! Hissziik, hogy csak osszefogissal, egymhs irtinti szolidaritbssal, S egyscges fell6pcssel tudunk hatkkonyam elledillni a dolgoz6i krdekeket thmadb tulajdonosi akaratnak! Aldozatos Ldelmetekhez kivhunk erot, kitartbt, S b~tiszk6sziintkssel: Budapest, janudr 10. Jo' szerencsdt! Schalkhammer Antal, elnok

15 2000. januar-februtir Mozdonyvezet6k Lapja 1 C MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ES ROKON SZA~KBAN DOLGOZOK SZAKSZERVEZETI SZOVETSEGE VMUTAS KOLLEGAK! A Magyar Vegyipari, Energiaipari CS Rokon Szakrnhkban Dolgozdk Szakszervezeti Szovetskge taimogatja 6s szolidsiris a VASUTAS SZAKSZERVEZETEK gltal meghirdetett sztraijkkal. ElitCliink minden olyan intbzkedkst a munkhltat6 rcszcr61, mely a sztriijk megtorcscre, a szakszervezetek lejhratasiira, a tagsdg megf6lemlitcscre CS a sz~jkol6 vasutasok elleni hangulatkeltksre irhnyul. Budapest, januar 10. A KDSZ elnoksdge nevdben: Paszternhk Gyorgy alelnok TUNGSRAM Dolgozok Fuggetlen Szakszervezete VASUTI DOLGO~K SZABAD SZAKSZERVEZETE! MOZDONYVEZET~K SZAKSZERVEZETE! VASUTASOK SZAKSZERVEZETE! TISZTELT KOLLEGAK, VASUTAS BARATAINK! A TUNGSRAM Dolgoz6k Fiiggetlen Szakszerve- ElitCljiik a MAV Rt. menedzsmentjknek magatarzete szolidarithsht fejezi ki a bbrharcot folytatb titsat melyet az eddigi thrgyalhsokon tanusitott. Ez vasutas munkavhllal6kkal! a magatartik a vasutas dolgoz6k lejkathht ered- Meggyozodksiink, hogy a magyar munkavdllal6k mknyezi! A vezetcs azt fogja elkmi, hogy a thrb6rhelyzetcnek az ekovetkezo Cvekben jelentosen sadalom egyes rctegei nem megbecsulcssel, javulnia kell ahhoz, hogy Eur6pa fejlettebb rksze hanern megvetkssel fognak az egksz d v Rt-re befogadja, CS sajhtjaival egyenlo emberekkknt ke- tekinteni. TermCszetesen ez a161 nem lehet kivktel zelje hazhnk hllampolghrait. a MAV vezetkse sem. firthetetlen 6s elitklendo a Magyar Kormhny Akik tevbkenyskge ezt eredmhyezi, nem m6lt6ak 6vi bbrpolitikhja, mely 8,25%-OS bkrnovekedksi egy kollektiva vezetcscre! cclkitiizcseive1 a b6rek csokkent6sct cclozza! Mint magyar iillampol iirok koveteljiik, hogy a Harcotok igazsdgos! MAV vezetgse, CS a M 1 V tulajdonosa - az hllam - Tdmogatjuk, hogy a vasiitndl dolgoz6k CrezhetB - rendezze kapcsolatrendszerct dolgozbival! rehlbkr-novekedcst jelento bkrfejlesztksben rcsze- Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy a vezetbs desiiljenek! magdg, olykor hdts6 szhndkkokt61 vezkrelt maga- - Tamogatjuk, hogy olyan kollektiv szerzodks ke- tartha rendszeresen - kvente - visszatcr6 konflikriiljon allirhra, mely biztositja az EU-ba igyekvo tus helyzetet teremt a Magyar AlIarnvasutaknd1. Magyarorszdg vashtthasdgdnhl a rendezett mun- Ha a vdlsdg feloldhhhoz a menedzsment levhltltfisa kaiigyi viszonyokat, 6s a mklthnyos szociilis sziikskges, haladkktalanul meg kell azt tenni! elldt6 rendszereket! - Titmogatjuk, hogy szakszervezeteitek torvcny- Budapest, januar 10. ben biztositott jogai 6s miikodcs6nek zavartalan Selmeczy Gyorgy feltktelei tovhbbra is megval6suljanak! titkdr..

16 16 Mozdonyvezet6k Lapja ianufir-februfir Pedagbgusok Demokratikus Szakszervezete Kedves Kollkgdk! A Pedagdgusok Demokratikus Szakszervezete ~ gyviv~ Testiilete ismktelten szolidarithht fejezi ki a vasutasok bkrrendezht cklz6 CrdekCrvCnyesito akcidj6val. Megitklksiink szerint akcidtok az egksz szakszervezeti mozgalom szempontjhbdl kiemelkedo jelentoskgii. Budapest, janucir IO. ~dvozlettel: Molnhr Pdter iigvvivo" PEDAGOGUSOK SZAKSZERVEZETE Tisztelt Alelnok ~ r! Akcidtokkal szolidhrisak vagyunk. Bizunk abban, hogy eredrnbnyt Crtek el, CS kozos sztriijkotok hozzhjhrul a nomhlis krdekegyeztetks kialakithhhoz. Budapest, januar 10. ~dvozlettek Borbdth Gdbor fsitkdr Viziigyi Kozszolgiiltatiisi Dolgozbk Szakszervezeti SzovetsCge MAv RT. vezethe, Kukely MPrton vezbrigazgat6 Tisztelt Vezdrigazgatd ~ r! Eniton tudat.uk a MAV Rt. vezetkskvel, hogy a Viziigyi Kozszolghltathsi DolgoAk Szakszervezeti Szovetskge tiimogatja a MV Rt-nCl miikodo szakszervezetek jogos kovetelkseit Q szo~idsirisak vagyunk a vasutas munkav6llal6k kiizdelmkben. A szakszervezetek jogai egyben rninden munkav6llal6 jogait is jelentik. Ezkrt tiltakozunk az ellen, hogy a munkiiltatd a bkr- CS kollektiv allcu idoszakhban a munkavhllal6k (szakszervezetek), mint a mhik szocihlis partner jogainak csorbithsht tervezi 6s ezzel megkiscrli a szakszervezeteket szembeforditani a munkav6llaldkkal. Budapest, janucir II. Szakszervezetiin k n eviben : Zs fros Sdn dor titk&r