OMAR - Önkormányzati Mobil Adatkezelı Rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OMAR - Önkormányzati Mobil Adatkezelı Rendszer"

Átírás

1 OMAR - Önkormányzati Mobil Adatkezelı Rendszer Napjainkban a közterület-felügyeletek egyre több és komplexebb feladattal találják szemben magukat, különösen nagyvárosi környezetben legyen az a forgalmas belváros vagy külterület. A hagyományosnak tekinthetı tevékenységek, mint az építési -és közterületfoglalási engedélyek ellenırzése kiegészülhet olyan területekkel például a kutyák közterületi jelenlétének szabályozása és ellenırzése, illegális hulladéklerakatok felderítése, a forgalmat zavaró vagy gyanús jármővek problémájának a kezelése stb., amelyek sokféle új adat helyszíni rögzítését és központi feldolgozását igénylik. A megnövekedett feladatok zavartalan és hatékony ellátásának támogatására olyan informatikai megoldásokra van szükség, amelyek a munkamenet minden fázisát a közterülettıl az irodáig egy egységes, rendezett és könnyen kezelhetı számítógépes rendszerben fogják össze. Erre a célra fejlesztettük ki az OMAR rendszert, amely a mobil informatikára és a GSM kommunikációs technológiákra épülve hatékonyabbá teszi a közterületen szolgálatot teljesítık és az általuk szolgáltatott információk feldolgozását végzık munkáját. Az OMAR természetesen kapcsolódik az önkormányzatnál mőködı egyéb rendszerekhez, így elsısorban a szabálysértési iroda programjához, amelynek számára a szükséges bemenı adatokat szolgáltatja a szabálysértési eljárások lebonyolításához. Ezen kívül az OMAR rendelkezik saját statisztikai feldolgozó és térképi megjelenítı funkciókkal is, amelyekkel az egyes szabálysértések idıbeli és térbeli eloszlását is nyomon lehet követni. A problémás területek és események elemzésének segítségével pedig növelhetı a közterület-felügyelet tevékenységének a hatásfoka. A rendszer felépítése Az OMAR rendszer felépítése a támogatandó munkafolyamat jellegéhez és fázisaihoz igazodik. Ennek megfelelıen a közterületen zajló munkát a mobil számítógépeken (PDA) futó OMAR mobil kliens progarm szolgálja ki, míg az önkormányzatban a központi adatbázis és a hozzákapcsolt kliens gépeken mőködı program biztosítja az adatfelvitelt, lekérdezést és a további feldolgozó tevékenységek elvégzését. Cognitech Intelligens Technológiák Kft. 1

2 A mobil közterület-felügyelet számítógépes támogatásának lényege, hogy a közterület-felügyelık a mobilszámítógépek segítségével közvetlen GPRS/GSM kapcsolatban állnak az adatbázissal, oda információkat jutatthatnak és onnan adatokat kaphatnak. A rendszer részei ennek megfelelıen a közterületen használt mobilszámítógépek (PDA-k), illetve az önkormányzatnál telepített központi adatbázis és kliens programok (l. 2. ábra). 2. ábra. Az OMAR rendszer elvi elépítése és elemei. Amint az ábrából látható, adatmozgások egyfelıl a közterületen mőködı PDA-k és a központi adatbázis, illetve a kliens munkahelyek és a központi adatbázis között zajlanak és mindkét esetben kétirányúak. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a közterület-felügyelıaz általa a helyszínen rögzített adatokat beküldheti az adatbázisba, és onnan a számára szükséges adatokat le tudja tölteni a kézi számítógépére. Másrészt az erre feljogosított önkormányzati ügyintézı a kliens munkahelyen a közterület-felügyelı számára szükséges adatokat pl. a közterület foglalási engedélyeket be tudja vinni az adatbázisba és onnan a közterület-felügyelı által felvitt adatokat le tudja kérni további feldolgozásra. Cognitech Intelligens Technológiák Kft. 2

3 Az OMAR rendszer jelenleg a közterület-felügyelet alábbi tevékenységeit támogatja: közterülethasználati engedélyek lekérdezése az adatbázisból, építési engedélyek érvényességének ellenırzése, kátyúk, útbeszakadások jelzése, megrongálódott vagy hiányzó KRESZ táblák jelzése, reklámtáblákra vonatkozó szabályok ellenırzése, ebtartással kapcsolatos szabálysértések jelzése, gyanús vagy a forgalmat akadályozó jármővekkel kapcsolatos intézkedések, illegálisan lerakott hulladék jelzése, a zöldterülettel és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok kapcsolat a helyi térfigyelı rendszerrel, ha van. A rendszer moduláris és bıvíthetı jellegéból adódóan a fent felsorolt tevékenységek mellett a használata során felmerülı további igényeket is ki tudja szolgálni ilyenek lehetnek pl. a környezetvédelmi, vagy zöldterület menedzselési feladatok. A továbbiakban röviden áttekintjük az OMAR rendszer három fı komponensét, azaz a közterületen mőködı OMAR mobil klienst, az önkormányzatban telepített központi adatbázist és az azt kezelı intranet/internet alapú kliens programot. Az OMAR mobil kliens Az OMAR használatának egyik végpontja a közterület, ahol a fent felsorolt tevékenységi területeken végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatos helyszíni adatok rögzítése, ill. az intézkedéshez szükséges, a központi adatbázisban tárolt információk lekérdezése történik. Az OMAR rendszerben mobil eszközként jelenleg a PSION Ikön-t használjuk (3. ábra), amely minden, a fentiekhez szükséges funkciót tartalmaz, és ezen kívül IP65-ös védettséggel rendelkezik, ami a kültéri használat során a megfelelı idıjárás-állóságot garantálja. 3. ábra. A PSION Ikön egyike a legkorszerőbb mobil eszközöknek Cognitech Intelligens Technológiák Kft. 3

4 Az adatrögzítés és az intézkedés pontos helyének meghatározását segíti a mobilszámítógépekbe telepített GPS modul, amely például kátyúk, illegális hulladék lerakatok, roncs autók stb. helyének meghatározásánál nagy segítséget jelent. Ez különösen a külterületeken, vagy a városhatár környékén hasznos, ahol a sőrő házszámozás hiánya miatt más mód nincs a pozíció meghatározására. Az intézkedés helyszínérıl természetesen jó minıségő színes fénykép is készíthetı a beépített 2 megapixeles kamerával dokumentációs célra, ami - pl. kátyúk, hulladék-lerakatok stb. esetében - az illetékes önkormányzati ügyintézı döntését többlet információval segítheti. Ezen kívül a fotódokumentáció az intézkedéssel kapcsolatos késıbbi esetleges vitáknál bizonyító erejő lehet. Az adatkommunikációt a központi adatbázissal a beépített GSM modul biztosítja, amely az elıfizetéstıl függıen csak adat, vagy adat-és hangkapcsolatot egyaránt biztosít. A baloldali képen a közterület-felügyelı éppen egy építési engedély érvényességét ellenırzi az OMAR rendszer segítségével. OMAR adatbázis és kliens program A központi adatbázis Az adatbázis az önkormányzat számítógépére van telepítve, amely csatlakozik az intézmény lokális hálózatához. Az adatbázishoz tartozó ügyfélprogramok lehetıvé teszik az adatokkal kapcsolatos feladatok feldolgozását. A közterületrıl az adatok közvetlenül érkeznek a rendszerbe, ezzel elkerülhetı az ügyintézéssel járó papírmunka. A mobil rendszer további elınye, hogy a közterületen szerzett rengeteg információ nem megy át több lépésen mire eljut a megfelelı helyre, így nem fordulhat elı, hogy egy fontos adat elkeveredik vagy elveszik. Adatbázis ügyfélprogram Az ügyfélprogramok megfelelı jogosultsági rendszer szerint jelenítik meg a felhasználók számára a szükséges adatokat, így mindenki azt látja, amire szüksége van. A kerület digitális térképén a különbözı adatok vizuálisan is megjeleníthetık és nyomon követhetık, illetve a megfelelı intézkedések meghozatala (vagy annak hiánya) is nyilvántartható. Cognitech Intelligens Technológiák Kft. 4

5 Az OMAR rendszer a központi adatbázison keresztül lakosság számára is nyújt szolgáltatásokat az önkormányzati honlapon keresztül. A központi adatbázisban tárolt adatokból az önkormányzat saját belsı hálózatán keresztül (természetesen megfelelı védelemmel biztosítva a kapcsolatot) az önkormányzati honlapra is felkerülhetnek szelektált, közérdekőnek számító információk. Ilyenek lehetnek például az elszállított jármővekre vonatkozó információk, amelyekhez a tulajdonos az önkormányzati honlapon történt regisztráció után - kizárólag a saját jelszavával - hozzáférhet (hol, mikor veheti át az elszállított jármővét, mennyit kell fizetnie stb.). Mint a támogatott tevékenységek felsorolásánál említettük, az OMAR az önkormányzat közterületi ebjelenléttel kapcsolatos szabályozásának betartását ellenırzı intézkedéseket is segíti. Ez az OMAR-hoz kapcsolt, de attól függetlenül is használható EBAZ rendszeren keresztül lehetséges. Egy példa: a kátyúk, útbeszakadások feldolgozása Kátyúk, útbeszakadások észlelésekor a közterület-felügyelı a mobil számítógépen (Ikön) futó mobil kliens program kátyúkezelı képernyıjén (4. ábra) keresztül minden szükséges adatot rögzíthet, majd az ELKÜLDÉS nyomógomb lenyomásával egy lépésben rögzítheti a központi adatbázisba. A GPS egység lehetıvé teszi, hogy a kátyú helyzete automatikusan lekérdezésre és rögzítésre kerüljön méteres pontosággal. 4. ábra. A mobil kliens kátyúkezelı képernyıje az Ikön-on. Cognitech Intelligens Technológiák Kft. 5

6 A mobilszámítógépbe épített 2 Megapixeles fényképezıgép segítségével arra is van lehetıség, hogy a kátyúról jó minıségő színes fényképek készüljenek. Az 5. ábrán az OMAR központi adatbázisához tartozó kliens program kátyúfeldolgozó képernyıje látható. A térképen a kátyúk területi eloszlását mutató körök színe attól függ, hogy a kérdéses kátyú feldolgozása milyen stádiumban van (rögzítve, intézkedés megkezdve, folyamatban, kijavítva). A térkép feletti jobb alsó ablakban a kiválasztott kátyú adatai és fényképe látható, a bal felsı pedig a rögzített kátyúkra vonatkozó feldolgozottsági statisztikát mutatja. 5. ábra. Az adatbázis ügyfélprogram kátyúkezelı képernyıje. Cognitech Intelligens Technológiák Kft. 6

7 Összegzés A mobil közterület-felügyelet tehát a közterületi munkafázisokban résztvevık vezeték nélküli összekapcsolásával felgyorsítja és pontosítja az adatáramlást, ezzel pedig gördülékenyebbé teszi mind a közterület-felügyelık, mind az általuk szolgáltatott adatok feldolgozását végzık munkáját. A teljes munkafolyamat számítógépesítése áttekinthetıvé, nyomonkövethetıvé és ellenırizhetıvé teszi az egyes lépések végrehajtását, kiküszöböli a papírmunkát, tárolja és egyszerően visszakereshetıvé teszi az adatokat. Mindezeken keresztül az OMAR rendszer az önkormányzatok közterületi feladatainak végrehajtását hatékonyabbá és költségtakarékossabbá teszi. A rendszer elıször a VII. kerületben lett telepítve, ahol - az EBAZ rendszerrel együtt - már évek óta használatban van. Cognitech Intelligens Technológiák Kft. Cím: EMG Ipari park, 1163 Budapest, Cziráki u tel/fax: (06-1) , tel: (06-1) /203 web: Cognitech Intelligens Technológiák Kft. 7

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció 20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció Jelen fejezet sok szempontból a projekt-generálásról és projekt-tervezésrıl szóló (11. és 12.) fejezet folytatásának tekinthetı, tematikájában

Részletesebben

Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer. 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) 311-120. 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 10/A

Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer. 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) 311-120. 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 10/A Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) 311-120 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 10/A Web: http://www.szintezis-erp.hu E-mail: erp@szintezis.hu Vállalati háttér

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS

AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS AZ INTÉZMÉNYI ÉS A KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁS GYAKORLATA A KÖZIGAZGATÁSBAN TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4 MELLÉKLETEK 1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása Elsı változat Viszonylatok Jármővek 1 2 3 4 Egyéb 1 Autóbuszállomásról 8:30 X 9:00 X 9:20 X 10:25

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós tanszékvezetı A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei Szilágyi János informatikus

Részletesebben

Csoportmunka távolról

Csoportmunka távolról DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKA KAR Csoportmunka távolról TÉMAVEZETİ: DR. RUTKOVSZKY EDÉNÉ EGYETEMI TANÁRSEGÉD KÉSZÍTETTE: KÓSA LAJOS ÁKOS PROGRAMTERVEZİ INFORMATIKUS DEBRECEN 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

CRM Customer Relationship Management

CRM Customer Relationship Management CRM Customer Relationship Management A CRM azt jelenti, hogy minden egyetlen kérdés körül forog: Hogyan lehet az ÖSSZES vállalati célt, az ÖSSZES vállalati tevékenységet EGYETLEN egésszé formálni (integrálni)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD EDWARDS ENTERPRISEONE Funkcionális ismertetı JD EDWARDS ENTERPRISEONE Integrált vállalatirányítási rendszer 2008. Tartalomjegyzék 1 PÉNZÜGY-SZÁMVITEL... 3 1.1 Fıkönyv...3 1.2 Kontrolling...6 1.3 Partner adatbázis...6 1.4 Szállítói

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

Gábor Dénes Fıiskola. Adatvéd(elem) 0123/2004. Fehér István

Gábor Dénes Fıiskola. Adatvéd(elem) 0123/2004. Fehér István Gábor Dénes Fıiskola Adatvéd(elem) 0123/2004 Fehér István Székesfehérvár 2007 Tartalomjegyzék Elıszó 1 1. fejezet: Adatvédelem 4 1.1. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak 4 1.2. Az adatvédelem törvényi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/3. Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezeteknek (IBIX) 1.0 verzió 2008. június Közigazgatási

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. bemutatása... 13. AtRo. 4. Az AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. Információs Rendszere... 35.

AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. bemutatása... 13. AtRo. 4. Az AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. Információs Rendszere... 35. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Vállalati Információs Rendszer... 4 2.1 Történeti áttekintés... 5 2.2 Vállalatirányítási Rendszer (ERP)... 8 2.3 Vezetıi Információs Rendszer (MIS)... 10 AtRo Kereskedelmi

Részletesebben

Ajánlat. az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira

Ajánlat. az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira Ajánlat Ajánlat az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira Az EU Intelligens Település koncepciója szerint Page 1 Bemutatkozás

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA E-KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATGIÁJA (2007-2013)

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA E-KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATGIÁJA (2007-2013) GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA E-KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATGIÁJA (2007-2013) 2005. szeptember 30. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Székhely:

Részletesebben

Engedje meg, hogy néhány oldalas ismertetőnkkel ezúton hívjuk fel szíves figyelmét rendszerünkre.

Engedje meg, hogy néhány oldalas ismertetőnkkel ezúton hívjuk fel szíves figyelmét rendszerünkre. Tisztelt Felhasználó Engedje meg, hogy néhány oldalas ismertetőnkkel ezúton hívjuk fel szíves figyelmét rendszerünkre. Mai rohanó világunkban egyre fontosabb, hogy minden önkormányzat rendelkezzen olyan

Részletesebben

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten DEBRECENI EGYETEM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKA TANSZÉK TANSZÉKVEZETİ: DR. HABIL. HERDON MIKLÓS Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten Online agricultural databases

Részletesebben

Használati útmutató 06 40 / 200 446 06-96 / 510 000 Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda 9001 Győr Pf. 1646

Használati útmutató 06 40 / 200 446 06-96 / 510 000 Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda 9001 Győr Pf. 1646 Használati útmutató A Felhasználói kézikönyv célja, hogy a Közoktatási Törvény és a 20/1997. kormányrendelet által előírt tanuló- és pedagógus nyilvántartás működési kereteit a mindennapi tevékenységek

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori értekezés tézisei A hazai marketing információs rendszer fejlesztési lehetıségei faipari és bútoripari vizsgálatok alapján Némethné Tömı Zsuzsanna Sopron 2005

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

PannonVision. Defendor

PannonVision. Defendor PannonVision Defendor Basic Professional v. 5 PC alapú digitális video rögzítı 2010 Szeptember Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1 BEVEZETÉS... 3 1.2 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 1.3 FUNKCIÓK RÖVID

Részletesebben

NYITRAI ENDRE CIVILNYILVÁNTARTÁSOK A NYOMOZÁSBAN. 1. A civilnyilvántartások jelentısége

NYITRAI ENDRE CIVILNYILVÁNTARTÁSOK A NYOMOZÁSBAN. 1. A civilnyilvántartások jelentısége NYITRAI ENDRE CIVILNYILVÁNTARTÁSOK A NYOMOZÁSBAN 1. A civilnyilvántartások jelentısége A nyomozó hatóság adatszerzés céljából általános szőrı-kutató munkát végez a rendészeti nyilvántartásokban. A klasszikus

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán?

Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Intézményi innováció az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában Ezen dokumentum tanácsadói segédanyag. Csak a Borsos Miklós Általános Iskola két feladat

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen Szakdolgozat Nagy Péter Zoltán Debrecen 2010 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes Térinformatikai Technológiák Témavezetı: Dr. Zichar Marianna Egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Péter Zoltán Programtervezı

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 Konferencia és rendezvényszervezés a Moodle keretrendszer segítségével Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Informatika Tanszék Pécs, 2009 Témavezetı, belsı

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Elnöke által kiadott. 4004/2012. számú Tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Elnöke által kiadott. 4004/2012. számú Tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott 4004/2012. számú Tájékoztatás az AEO-tanúsítvány kibocsátásának feltételeihez és kritériumaihoz kapcsolódó ellenırzési módszerekrıl és vizsgálati területekrıl

Részletesebben