Idegen szavak napjaink orvosi szaknyelvében Putz Orsolya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idegen szavak napjaink orvosi szaknyelvében Putz Orsolya"

Átírás

1 Idegen szavak napjaink orvosi szaknyelvében Putz Orsolya 1. Bevezető gondolatok Az orvosi nyelv terminológiájának a görög-latin szavak képezik az alapját, de más tudományágakhoz hasonlóan az angol szavak megjelenésének hatására jelentős mértékben átalakult az elmúlt évtizedekben. Milyen jelenségek figyelhetők meg napjaink orvosi nyelvének terminológiájában? Milyen változásokat eredményez az angol szavak térhódítása? Dolgozatomban többek között ezekre a kérdésekre adok választ. Kutatásom célja, hogy átfogó és általános képet adjon a jelenlegi orvosi nyelv belső szakmai rétegének terminológiájáról, különös figyelmet szentelve az angol szakszavaknak. Vizsgálatom tárgyát nem az orvos-beteg közötti, hanem az orvosorvos közötti kommunikáció nyelve képezte. Így figyelmemet az orvosoknak és szakembereknek, nem a laikusoknak szóló orvosi tárgyú szövegekre irányítottam Kutatásomat arra a hipotézisre alapoztam, hogy a jelenlegi orvosi nyelv terminológiájának jelentős hányadát teszik ki az angol szavak. Napjaink orvosi nyelvének belső szakmai rétegét úgy tanulmányoztam, hogy a Magyar Sebészet című orvosi szakfolyóirat 2006 augusztusi számának harminc cikkét tanulmányoztam. Vizsgálatom során az idegen szavak eredete kapcsán szem előtt tartottam az angol és a latin nyelv kapcsolatát. Az angol nyelv szókincsének jelentős hányada latin eredetű, azonban a latin szavakat az angol saját nyelvtani rendszeréhez igazította. Így léteznek olyan szavak, amelyeknek latin és angol változata egymás mellett él. Ennek értelmében azt tekintettem angol eredetű szónak, amely a magyar orvosi nyelv terminológiájába nem a latin nyelvben meglévő, hanem az angolban elterjedt formájában került be. Tehát ezek másodlagos átvételnek nevezhetők. Kutatásom során e szavakat angolnak, angol eredetűnek tekintettem. 2. Latin eredetű idegen szavak 2.1. A meg nem honosodott latin szavak A cikkek szövegének tanulmányozása során a latin szavaknak egy olyan csoportját különíthetjük el, amelyek még erősen őrzik ősi gyökerüket. Ezt az eredeti, tehát latinos helyesírásuk mutatja. Pl. mediastinitis, ileus, cardiorespiratoricus. Ezek jellemzően anatómiai szakszavak, a betegségek nevezéktanába tartozó fogalmak és a diagnózis pontos megnevezésére szolgáló kifejezések, melyeket a szerzők sohasem rögzítenek fonetikusan. Következetesen az Orvosi helyesírási szótárban (Fábián 1992) található formában írják őket. Előfordul azonban, hogy a cikkekben olvasható szavak írásmódja eltér a szabályzatban olvasható alaktól, vagy a szabályzatban feltüntetett lehetséges alakok közül a kevésbé javasolt formában használják őket a szerzők. Ahogy az

2 ábra is mutatja ezeket a szavakat latinosan írják, annak ellenére, hogy ezek az alakok fonetikusan találhatók a szótárban. Abból, hogy mégsem az előírt vagy a javasolt, írásmód szerint rögzítenek egyes szavakat, arra következtethetünk, hogy fontosnak tartják ezek latin eredetének hangsúlyozását. 366 A cikkekben olvasható szavak anatomia chronicus exploratio 1. ábra: A latinos helyesírás A szabályzat által előírt, javasolt formák anatomia anatómia chronicus krónikus exploráció Az eredeti latin és a magyaros helyesírás között ingadozás figyelhető meg. A szerzők olyannyira következetlenek, hogy előfordul, hogy akár egy cikken belül is eltérő írásmóddal találkozunk. A 2. ábra azt tanúsítja, hogy a szerzők a szavakat vagy az eredeti latin vagy a fonetikus helyesírás szerint rögzítik, de az is előfordul, hogy hibrid alakot hoznak létre. A szövegekben olvasható egyik változat axillaris carcinoid cytometriás 2. ábra: Ingadozó helyesírás A szövegekben olvasható másik változat axilláris karcinóma citometriás 2.2. A már meghonosodott latin szavak Mivel a latin szavak már évszázadok óta megtalálhatók az orvosi nyelvben, nagyrészük beépült a szókincsbe. Ezt a fonetikus írásmódjuk jelzi. Pl. laparoszkópos, posztoperatív, diszlokációval. Ezek a példák is jól szemléltetik, hogy az a betűből á, az ae-ból e, az o-ból ó, az i-ből í, az y-ból i, a c-ből k, a t-ből c, az s- ből gyakran z vagy sz lesz. Hibrid alakok jönnek létre, ha a szerzők az eredeti latin helyesírást megőrzik, de a szó belseji magánhangzót megnyújtják. Ahogy a 3. ábrán is láthatjuk, a szabályzat e szavakat az eredeti latinos helyesírás szerint tartalmazza. A cikkekben olvasható hibrid alakok distális epigastriális hematoxylin 3. ábra: Hibrid alakok A szabályzatban rögzített alakok distalis epigastrialis hematoxilin

3 A hibrid alakokra a fonetikus írásmód felé vezető út egyik állomásaként is tekinthetünk. Ezt követi a teljes alak magyaros írásmódja, abban az esetben, ha a szerzők a szavakat már nem érzik idegennek. Ezt a folyamatot a szótárak csak idővel követik. Így ahogy a 4. ábra is mutatja számos olyan fonetikusan lejegyzett szót találunk a cikkekben, amelyeket a szótár a latinos helyesírás szerint rögzít. 4. ábra: Ingadozó helyesírás A cikkekben olvasható változatok adenokarcinómát davaszkularizáció digesztív A szótárban olvasható változatok adenocarcinoma devascularisatio digestivus, digestio A latin szavak meghonosodását a fonetikus írásmódjuk mellet az is jelzi, hogy gyakran szerepelnek szóösszetételek tagjaként. A cikkekben több ilyen latin szó is szerepel elő- vagy utótagként. Pl. bélreszekió, seromaképződésben, pylorus-megtartásos pancreasfej-reszekció. A latin és magyar szavakból álló szóösszetételek azt bizonyítják, hogy a latin szavaknak már kialakult szócsaládjuk van a mai orvosi szaknyelvben. 3. Angol eredetű idegen szavak 3.1. Az angol szavak írásmódja Az angol szavak többsége csak a közelmúltban került be az orvosi nyelv terminológiájába, így nagy részüket eredeti helyesírásuk szerint rögzítik a szerzők. Pl. slippage, stent, on-lay. Kisebb számban fordulnak elő a meghonosodást mutató fonetikusan lejegyzett alakok. Pl. klippekkel, biopszia, drenáltak. Hogyan jelentkeznek a fenti példában szereplő, az eredeti helyesírással írt angol szavak a szövegben? A következőkben erre a kérdésre keresem a választ. Az ugyanis, hogy a szerzők hogyan rögzítik őket, megmutatja, hogy milyen mértékben tekintik a terminológiától idegennek vagy a szerves részének ezeket a szavakat. Sok esetben a cikk folyószövegében olvassuk őket, ugyan úgy, mint a magyar vagy a latin szavakat. Pl. Természetesen ezeket a betegeinket a szokásos follow-up prokolljánál gyakrabban ellenőrizzük! A staging laparoszkópia napjainkban is a sebészeti eszköztár egyik lényeges eleme. Az is gyakori, hogy a szerzők idézőjelben használják őket. Pl. 27 esetben ún. critical care - bed side laparoszkópia történt. A short-esophagus teljeskörű ismerete és megértése nagyon fontos azon sebészek számára, akik refluxgátló műtéteket végeznek. Olyan esetekkel is találkozunk, amikor zárójelben tüntetik fel őket a szerzők a magyar megfelelőt követően. Az onkológiai konszenzusnak megfelelően a mamilla-areola komplexszel együtt távolítottuk el a mirigyállományt (un. skin-sparing mastectomia). Ahogy a példák is mutatják, az angol szavak írásmódja változatos, lényegesen eltér a latin szavakétól, hiszen azokat kizárólag a folyószöveg részeként olvashattuk. Az idézőjeles és zárójeles formák azt tanúsítják, hogy az angol szavak nagy részét még idegennek tekintik a szerzők. 367

4 Az írásmód kapcsán nemcsak a szavak környezetét, hanem helyesírását is érdemes megvizsgálnunk. Ahogy a latin, úgy az angol szavak helyesírásában is bizonyos mértékű ingadozást figyelhetünk meg. Ahogy az 5. ábra is mutatja, egyes szavakat többféle helyesírással találunk a cikkekben vagy akár egy cikken belül. A cikkek szövegében található egyik alak down-staging end-to-end hand-port 5. ábra: Ingadozó helyesírás A cikkek szövegében található másik alak downstaging end to end hand port 3.2. Az angol szavak viszonya a magyar és a latin terminusokhoz A latin szavak kapcsán korábban láthattuk, hogy egyes idegen szavaknak már kialakult szócsaládja van a magyar orvosi szaknyelvben. Ez az angol szavakra is igaz, hiszen ezek is gyakran alkotnak olyan összetett szavakat, amelyeknek elővagy utótagja magyar terminus. Pl. stentbeültetés, passage-zavart, graftcsereként. Az összetételeken kívül érdemes azt is megfigyelnünk, hogy az angol szavak milyen gyakran fordulnak elő kifejezések tagjaként. Érdekes jelenség, ahogyan az angol, a magyar és a latin szavak egy fogalmon belül keverednek. Pl. laparoszkópos gastric band műtét, in-lay implantatio, diagnosztikus és staging laparoszkópia Angol nyelvű rövidítések A cikkek szövegét uralják a mozaikszavak, amely két okra vezethető vissza. Egyrészt, a szerzők a rövidítések használatával időt spórolnak meg. A cikkek tárgyát képező műtéti eljárások vagy a szövegekben szereplő műtéti eszközök neve több szóból áll, melyeket a szerzők nem írnak le minden alkalommal újra és újra. Csak a cikk elején teszik ezt meg, majd zárójelben feltüntetik a rövidítést. A cikk további részében már csak a rövidítést olvashatjuk. Pl. A hypophysis adenilátcikláz aktiváló polipeptidet (Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide; PACAP) elsőként birka hypothalamusból izolálták. A kutatások később kimutatták, hogy a PACAPnak nem csupán az idegrendszeri károsodásokkal szemben, hanem más sejtkultúrákban és különböző in vivo kísérleti modellekben is jelentős protektív hatása van. Az is előfordul, hogy a szerzők már a cikk elejétől kezdve a rövidítést használják anélkül, hogy jelentését korábban megmagyarázták volna. Ebből a gyakorlatból arra következtethetünk, hogy a szakmabeliek ezeknek a rövidítéseknek a feloldásával tisztában vannak. Pl. A CRC májáttétek sebészi kezelésével 40%-os 5 éves túlélés érhető el a nemzetközi és a saját tapasztalatok alapján. A rövidítések használatának másik oka, hogy sok szó már ebben a formában, tehát a rövidítésével együtt kerül át az angol nyelvből a magyarba. A szerzők 368

5 írásgyakorlatába már annyira megszokottak a rövidítések, hogy sok esetben nem oldják fel őket. Pl. SN-eket, TAPP technikával, DSA. Gyakori, hogy a magyar vagy magyarosított szavakat tartalmazó kifejezéseket zárójelben követik az angol rövidítésük. Pl. őrszemnyirokcsomó-biopszia (SNB), axilláris disszekció (ALND), szövettani vizsgálata (SLNB). Az is előfordul, hogy a latin szavakat angol mintára rövidítik, amelyet a csupa nagybetűkből álló mozaikszók mutatnak. Pl. chronicus pancreatitis (CP), inzulen dependens diabetes mellitus (IDDM), arteriovenosus anasztomózis (AVA) Az angol szavak jelentése, magyarázata Most vizsgáljuk meg, hogy a szerzők mennyire törekednek az angol szavak fordítására, jelentésük feltüntetésére. Egyrészt bizonyos cikkekben az idegen szó után zárójelben rögzítik a magyar megfelelőt, vagy a magyar után az angolt. Pl. sentinel (őrszem) nyirokcsomó, kézi segédletű (hand assisted) laparoszkópos nephrectomia. Másrészt nem ritka, hogy a magyar megfelelő nem adható meg egy szóval, csak hosszú körülírással, vagy a szerzők csak magyarosítják őket. Pl. mamilla-areola komplexszel együtt távolítottuk el a mirigyállományt (un. skin-sparing mastectomia), hypophisis adenilát-cikláz aktiváló polipeptidet (Pulitary adenylate cyclase-activating polypeptide). Egyes esetekben a szerzők a cikken belül az angol szakszót és annak magyar megfelelőjét felváltva használják. Ezt a jelenséget szemlélteti a 6. ábra. A cikkekben található angol szavak band bypass flow cytometriás mérés 6. ábra: Angol-magyar szópárok A cikkekben található magyar megfelelőjük gyűrű áthidaló érműtét áramlási cytometriás mérés A bemutatott példák azt bizonyítják, hogy egyes cikkek szerzői kizárólag angolul használják a terminusokat, mások viszont magyarul is feltüntetik ezek jelentését. Az ábrán bemutatott angol szavaknak tehát létezik magyar megfelelőjük, és a szerzők többé-kevésbé használják is őket. Viszont rengeteg olyan szakszó van, amelyet kizárólag angolul találunk a szövegben, a magyar megfelelőjük nélkül. Pl. dissector, port, T-helper. 4. Záró gondolatok A kutatás elérte célját: a cikkek segítségével átfogó és általános képet kaphattunk a jelenlegi magyar orvosi nyelv belső szakmai rétegegének terminológiájáról. A vizsgálat alátámasztotta hipotézisemet, mely szerint a tanulmányozott és bemutatott terminológia jelentős számú angol eredetű szót tartalmaz. 369

6 Kutatásom rávilágított arra a tényre, hogy az orvosi szaknyelv terminológiájának jelentős részét az idegen szavak adják. A latin szavak kapcsán megfigyelhettük, hogy helyesírásuk gondot okoz a szerzőknek. Hiába áll már majdnem két évtizede rendelkezésre az Orvosi helyesírási szótár (Fábián 1992), az orvosi szaknyelv helyesírási mindmáig nem egységes. A kutatás alapján továbbá leszögezhetjük, hogy az orvosi nyelv, a többi tudományterület szaknyelvéhez hasonlóan, folyamatosan új, angol eredetű szavakkal bővül. Jogosan merül fel tehát az igény a folyamatos fordításra, újabb és egyre frissebb helyesírási szótárak és fogalommagyarázatok készítésére. Mindez természetesen a nyelvészek és az orvosok együttműködését igényli. Irodalom Fábián Pál (szerk.) Orvosi helyesírási szótár. Budapest: Akadémiai Kiadó. Források Magyar Sebészet évfolyam, augusztus. 370

Az egyszerű és az összetett idegen orvosi szavak írása

Az egyszerű és az összetett idegen orvosi szavak írása Az egyszerű és az összetett idegen orvosi szavak írása BEVEZETÉS Az egyszerű és az összetett idegen köz- és szakszavakat, beleértve az idegen orvosi szavakat is, kétféleképpen írhatjuk: eredeti nyelvüknek

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 Összefoglalás A globalizálódó világban egyre nagyobb figyelem irányul az idegen nyelvek és a szaknyelvek ismeretére, valamint vizsgálatára, mind oktatói, mind

Részletesebben

ORVOSI NYELV. E-posta: bosze@eagc.eu. A nyelvhasználat a nyelv lélegzése.

ORVOSI NYELV. E-posta: bosze@eagc.eu. A nyelvhasználat a nyelv lélegzése. ORVOSI NYELV Magyar orvos-biológiai szakírás: magyarosítás, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra Nyelvészeti megfontolások az orvos szemével BŐSZE PÉTER DR. Semmelweis Egyetem I. Sz. Szűlészeti

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Doktori disszertáció tézisei Mátis Bernadett Sportnyelvünk változásai a 21. század

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára

A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára Katedra KRUZSLICZ TAMÁS A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára Bevezetés Napjaink nyelvhasználatában meghatározó kommunikációs színteret jelentenek a digitális médiumok. Marshall

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Dósa Ildikó A SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT LEXIKO-SZEMANTIKAI ÉS TERMINOLÓGIAI VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

A homoszexualitás nyelvi kifejeződése

A homoszexualitás nyelvi kifejeződése A homoszexualitás nyelvi kifejeződése [nyelvészeti záródolgozat] írta: Miklós Eszter Gerda www.ketely.hu Miklós Eszter Gerda: A homoszexualitás nyelvi kifejeződése 1 Tartalomjegyzék A homoszexualitás nyelvi

Részletesebben

CZAKÓ DEZSŐ. Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat

CZAKÓ DEZSŐ. Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat CZAKÓ DEZSŐ Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat Hatékony tanulási módszerek, színvonalas szakirodalom-kutatás, igényes dolgozatok Bevezetés Ez a jegyzet az Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a emzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM IV. KOCKÁZATOS TEVÉKEYSÉGEK... 3 Szexuális jellegű tartalmak

Részletesebben

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 BEVEZETÉS

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 BEVEZETÉS Józan Nándor 1 Palik Mátyás 2 RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 Mai társadalmunk egyik legfontosabb eleme a multimédia és annak felhasználása. Az ezredfordulót

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

A mai magyar börtönszleng

A mai magyar börtönszleng Doktori értekezés Szabó Edina A mai magyar börtönszleng 1996 2005 Debrecen 2005 A mű elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-ne add el!-ne változtasd!)

Részletesebben

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben

Vasutasszleng. Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Készítette: Papp Olívia III. magyar

Vasutasszleng. Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Készítette: Papp Olívia III. magyar Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Vasutasszleng Készítette: Papp Olívia III. magyar Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Debrecen, 2015 NYILATKOZAT Alulírott Papp

Részletesebben

Nyelvhelyességi szempontok a magyar orvosi irodalomban

Nyelvhelyességi szempontok a magyar orvosi irodalomban Nyelvhelyességi szempontok a magyar orvosi irodalomban BÔSZE PÉTER DR. Fôvárosi Szent István Kórház, Nôgyógyászati Osztály, Budapest Az orvosi, biológiai szavak és kifejezések írásánál jóllehet, elviekben

Részletesebben

VERDES SÁNDOR (K)egyetlen élet, (K)egyetlen törvény

VERDES SÁNDOR (K)egyetlen élet, (K)egyetlen törvény VERDES SÁNDOR (K)egyetlen élet, (K)egyetlen törvény VERDES SÁNDOR Kegyetlen egyetlen ÉLET TÖRVÉNY Varázsszer az életbôl, az életre, az élethez ZÖLD-S STUDIO BUDAPEST 2008 TARTALOM AJÁNLÁS... 7 MIÉRT (IS)?...

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Doktori (PhD) értekezés A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Terestyényi Enikő

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

Tulajdonnevek az orvosi-biológiai irodalomban

Tulajdonnevek az orvosi-biológiai irodalomban Tulajdonnevek az orvosi-biológiai irodalomban BEVEZETÉS A magyar helyesírási szabályzat a tulajdonneveknek több formáját különbözteti meg: személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, csillagnevek, intézménynevek,

Részletesebben

KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT. A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai

KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT. A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2005 2007 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

Kacsuk Zsófia* I. Az európai szabadalmi rendszer jogforrásai

Kacsuk Zsófia* I. Az európai szabadalmi rendszer jogforrásai Kacsuk Zsófia* AZ EURÓPAI ELSŐBBSÉGI JOG ELEMZÉSE AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL JOGGYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN AVAGY HOGYAN IGÉNYELJÜK A SERPENYŐ ELSŐBBSÉGÉT MŰANYAG POHÁRRA? Az alábbi tanulmány célja az Európai

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2008 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllô, Gazdaság-

Részletesebben

Kolozsvár: A magyar nyelv szerepe a gazdasági és társadalmi életben. Nyelvi jogok, Románia, Kolozsvár, Nyelvi Karta, Európa Tanács

Kolozsvár: A magyar nyelv szerepe a gazdasági és társadalmi életben. Nyelvi jogok, Románia, Kolozsvár, Nyelvi Karta, Európa Tanács Kolozsvár: A magyar nyelv szerepe a gazdasági és társadalmi életben Kulcsszavak: Nyelvi jogok, Románia, Kolozsvár, Nyelvi Karta, Európa Tanács Bevezető: Az Európa Tanács keretében 1992-ben elfogadott Regionális

Részletesebben

Rendszermodellezés és részvétel: egy magyar kísérlet tanulságai 1

Rendszermodellezés és részvétel: egy magyar kísérlet tanulságai 1 Szociológiai Szemle 24(2): 90 115. Rendszermodellezés és részvétel: egy magyar kísérlet tanulságai 1 Király Gábor, Köves Alexandra, Pataki György, Kiss Gabriella kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu; koves.alexandra@gmail.com;

Részletesebben

NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY. 0. Bevezetés. 1. Tartalmi szempontok

NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY. 0. Bevezetés. 1. Tartalmi szempontok Kornai András Kálmán László NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY 0. Bevezetés E cikk megírásának közvetlen előzménye az, hogy egy korábbi cikkünket (Kálmán és Kornai, 1985) Tolcsvay Nagy Gábor (1989) mint

Részletesebben