Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció"

Átírás

1 Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető célja a hallgatók nyelvi szintjének fejlesztése, erős középfokú szintről stabil felsőfokú szintre emelése. Az általános nyelvi órákon a hallgatók kommunikációs készségét fejlesztjük, hogy képesek legyenek mind szóban, mind írásban választékosan megnyilvánulni. Célunk a feladatalapú, nyelvhasználat-orientált, kommunikatív nyelvtudás kialakítása. A kommunikációs készségeket mind a négy alapvető nyelvi készség fejlesztésével kívánjuk javítani. A nyelvi készségeket integráltan fejlesztjük. 2. Kontrasztív országismeret A szakfordító hallgatók egy-egy féléven át tanulnak Brit és Amerikai országismeretet az első és a második félévben, előadás keretében. Ezen ismeretek elsajátítása azért szükséges, hogy könnyebben eligazodjanak a napi angol nyelvű sajtóban megjelenő cikkekben, alapokat, kulturális hátteret szereznek a fordítási-tolmácsolási tárgyak keretében használt anyagok feldolgozásához, felkészülnek arra, hogy munkájuk során ne csak nyelvismerettel rendelkezzenek, hanem ismerjék is az adott országok kulturális hagyományait és olyan aktuális országismeretre tegyenek szert, mely elengedhetetlen mind a magasszintű fordítás, mind a tolmácsolás során. 3. Brit országismeret A hallgatók megismerkednek a brit élet jellegzetességeivel, melyek erősen különböznek a hazánkban megszokottaktól. Bemutatjuk számukra a különböző brit lexikonokat, enciklopédiákat, megtanulják, hogy minek hol lehet utánanézni a világhálón. Nemzetközi konferenciákon gyakran találkoznak brit kollégákkal, ezért képet kapnak arról, hogy mit illik, sőt kell és mit tilos tenniük az angol illemszabályok szerint. Megismerkednek az angol egészségügy felépítésével, a brit kórházak/gyógyszertárak mindennapjaival, mely ismeretek nélkül nem készíthető pontos fordítás, nem lehetséges megfelelő tolmácsolás. 4. Amerikai országismeret A tantárgy szakmai célja, hogy megismertesse a hallgatókkal azokat az alapvető tényeket, tényezőket, amelyek szerepet játszottak az Egyesült Államok kialakulásában, múltjában és jelenében. Fontos, hogy több aspektusból ismerjék meg az amerikai életet és kultúrát, a multikulturalitás aspektusait. A hallgatók megismerkednek az amerikai történelem legfontosabb eseményeivel, jelentős alakjaival, a földrajzi felbontással, a különböző etnikumokkal. Betekintést nyernek az amerikai egészségügyi és biztosítási rendszerbe, a kórházak/gyógyszertárak életébe. 5. EU-tanulmányok A tantárgy két féléves, heti egy-egy óra előadás, melyet a hallgatók a 3. és a 4. félév során teljesítenek. A tárgy teljesítésének feltétele mindkét félév végén írásbeli beszámoló, melyre a hallgatók gyakorlati jegyet kapnak.

2 A tantárgy célja, hogy a hallgatók minél jobban eligazodjanak az Európai Unió polgáraiként. Fontos szempont, hogy minél teljesebb képet kapjanak a saját életüket és munkájukat is közvetve befolyásoló közösség alapelveiről, célkitűzéseiről, működéséről, illetve a közösség által biztosított lehetőségekről. A tantárgy programjában szerepel az uniós intézmények felépítésének és működésének átfogó ismertetése, az uniós polgárság intézményével járó jogok és lehetőségek tanulmányozása, az aktuális hírek/események értelmezése, az unió egészségügyi politikája, illetve a támogatott képzési és kutatási lehetőségek megismerése. 6. Egészségtudományi terminológia A tantárgy három féléves, a 2., 3. és 4. félév tematikájában szerepel, heti kettő előadás a 2. félévben, mely kollokviummal zárul, s heti egy-egy óra gyakorlat a 3-4. félévben, melynek anyagát a záróvizsgán kérjük számon. A terminológia tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a terminológiakutatás céljaival és alapvető fogalmaival. Különös hangsúlyt kapnak a szakszókincs vizsgálatának, valamint a terminusok leírásának és osztályozásának a fordítók, ill. szakfordítók számára releváns kérdései. A cél az adott szakszókincs elsajátítása, különös tekintettel a különbségekre, valamint a szakszókincs gyakorlatban való hatékony alkalmazása. A hallgatók házi fordítások, kis előadások és zárthelyi dolgozatok formájában tesznek tanúbizonyságot tudásukról. 7. A fordítás nyelvhelyességi kérdései A tantárgy két féléves, az első két félévben vehetik fel a hallgatók, heti 1-1 órában, és gyakorlati jeggyel zárul. A tantárgy elsődleges célja: felhívni a hallgatók figyelmét a fordítás nyelvhelyességi kérdéseire, mind a magyarról angolra, mind az anyanyelvükre való fordítás során, továbbá a fordítói nyelvi igényesség kialakításának szükségességére, amelynek egyik alapvető pillére mindkét nyelv esetében a megfelelő, iránymutató szótárak használata. A hallgatók példamondatok, általános, valamint a szakmához kötődő, egészségügyi témájú szövegek angolról magyarra, illetve magyarról angolra fordításának elkészítésével gyakorolnak. Az órákon vett példamondatokon kívül a hallgatók otthon is készítenek fordításokat, amelyeket az oktató lektorál, javít és értékel, majd a jellegzetes hibákra felhívja a hallgatók figyelmét. 8. Bevezetés a fordítás elméletébe A tantárgy egy féléves, az előadást az 1. félévben veszik fel a hallgatók, kollokviummal zárul. A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatókat az angolról magyarra, illetve a magyarról angolra fordítás alapelveivel, a különböző fordítástechnikai eljárásokkal, a fordítás során felmerülő gyakori problémákkal és ezek lehetséges megoldásaival. Tekintve, hogy hallgatóinkat igényes fordítási munkák elkészítésére ösztönözzük, amelyhez elengedhetetlen a kutatómunka és a felkészültség, beszélünk a különböző szótárakról és szótárazási technikákról, az Internet adta lehetőségekről, a magyar nyelvhelyességi és helyesírási szabályok betartásának fontosságáról, a fordítói piaci elvárásokról, valamint a helyes fordítói magatartásról is a fordítási döntések meghozatala folyamán. 9. Bevezetés a fordítás gyakorlatába

3 A tantárgy egy féléves, a szemináriumot az első félévben veszik fel a hallgatók, gyakorlati jeggyel zárul. Ezen az órán alkalmat teremtünk arra, hogy a hallgatók több témakörben is kipróbálják fordítási készségüket, az otthon, illetve az órán elkészített fordításokat pedig közösen elemezzük és értékeljük. A magyarról angolra fordítás során több, a szakmai élethez kapcsolódó, de nem szigorúan szakmai szövegek fordítására is sor kerül. Ezen az órán lehetőség nyílik továbbá a nyelvismeret, a szókincs bővítésére, a két nyelvre jellemző nyelvtani jelenségek áttekintésére, és a célnyelvben alkalmazható lehetséges fordításuk megismerésére. 10. Számítógéppel támogatott fordítás Gyakorlati óra, amelyet a hallgatók a 2. és 3. félévekben vesznek fel. Az óra a gyakorlatban megjelenő, és lassan mindennapossá váló igényt igyekszik kielégíteni: a fordítóirodák, illetve a fordításra megbízást adók egyre gyakrabban kérik a munkák teljesítésénél a különböző fordítómemóriák használatát. Alkalmazásuk komoly technikai felkészültséget igényel, és használatukat be kell gyakorolni. Ez az óra ebben kíván segítséget nyújtani: informatikus szakemberek, meghívott fordítók, fordítóirodák képviselői és a képzésben oktató tanárok mutatják be a programok működését, azok főbb részeit, a programok kínálta lehetőségeket, és válaszolnak a hallgatók kérdéseire. A bemutatókra a számítógép laborban kerül sor, ahol a hallgatók a gépek képernyőjén maguk is láthatják a menüpontokat, és kipróbálhatják a programok működését. 11. Műfajok az egészségtudományban A tantárgy két féléves, a 2. és a 3. félév tematikájában szerepel, heti egy gyakorlati óra keretében vehetik fel a hallgatók, s a harmadik félév végén kollokviummal zárul. Műfajoknak egy nyelv olyan változatait nevezzük, melyeket a beszédhelyzet, vagyis a kommunikáció résztvevőinek személye, azok egymáshoz való viszonya, a kommunikáció (szóbeli vagy írásbeli) témája és helyszíne határoz meg. Az egészségtudományoknak, ezen belül az orvostudománynak jól elkülöníthető szakmai műfajai vannak. 12. Egészségtudományi szakfordítás angolról magyarra A tantárgy három féléves, a szemináriumokat a 2-4. félévben veszik fel a hallgatók, minden félév gyakorlati jeggyel zárul, emellett a 2. félév végén kollokviumot, a 3. félév végén szigorlatot tesznek. A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az egészségtudományi szakma változatos műfajainak fordítási alapelveit, valamint az ezekhez kapcsolódó terminológiát. A hallgatók megismerkednek mind a laikusok számára íródott ismertetők sajátosságaival, mind pedig a tudományos közlemények felépítési és nyelvhasználati szabályaival. Külön figyelmet fordítunk az angol nyelvterületek egészségügyi rendszereinek eltéréseiből adódó fordítási buktatókra; a különböző szakterületek, intézmények, titulusok angol-magyar megfelelőire. 13. Egészségtudományi szakfordítás magyarról angolra

4 A tantárgy három féléves, a szemináriumokat a 2-4. félévben veszik fel a hallgatók, minden félév gyakorlati jeggyel zárul, emellett a 2. félév végén kollokviumi számonkérést szervezünk. A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az egészségtudományi szakma változatos műfajainak fordítási alapelveit, valamint az ezekhez kapcsolódó terminológiát, megismerkednek mind a laikusok számára íródott ismertetők sajátosságaival, mind pedig a tudományos közlemények felépítési és nyelvhasználati szabályaival. Az egészségtudományokkal foglalkozó fordítások piaci igényeinek figyelembe vételével kiemelt figyelmet szentelünk a magyarról-angolra fordítási irány leggyakoribb műfajainak részletes megismerésére. 14. Bevezetés a tolmácsolásba A tantárgy egy féléves, az 1. félévben, egy óra előadás keretén belül vehetik fel a hallgatók. A tantárgy célja a tolmácsolás alapfogalmainak megismerése, a tolmácsolás fajtáinak, a kommunikációs helyzetek sokféleségének bemutatása, és ehhez kapcsolódóan a különböző tolmácsolási típusok létjogosultságának ismertetése. A félév elején sor kerül a tolmácsolás technikai eszközeinek, kellékeinek bemutatására. Bevezetést adunk a jegyzetelés-technikába, a hallgatókkal megismertetjük a fontosabb jeleket és jegyzetelési szokásokat, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet az egyéni rendszer kialakításának szükségességére. Mindeközben folyamatosan javítjuk, fejlesztjük a hallgatók kommunikációs készségét, előadásmódját. 15. Konszekutív tolmácsolás A tantárgy négy féléves, és a hallgatók gyakorlati óra keretén belül vehetik fel. Az első két félévben a heti egy óra gyakorlatot a második félév végén kollokvium zárja. A 3. és 4. félévben heti két óra gyakorlatot vesznek fel a hallgatók, és a negyedik félév végén szigorlatot tesznek a tantárgyból. A tantárgy célja a bevezetés a tolmácsolásba előadáson elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása a konszekutív tolmácsolási típusok körében, és ezen az órán főleg az egyoldalú tolmácsolás válfajában (a tárgyalási tolmácsolás óra a kétoldalú tolmácsolásra fektet hangsúlyt). A szinkrontolmácsolás határát súroló suttogó tolmácsolás gyakorlására is sor kerül az órákon. 16. Tárgyalási tolmácsolás A tantárgy három féléves, a 2., 3. és 4. félévekben vehetik fel a hallgatók, heti egy óra gyakorlat keretében. A tárgyalási tolmácsolás elnevezésű tantárgy a konszekutív tolmácsolás egyik formájaként, a kétoldalú (bilaterális) tolmácsolás gyakorlatának megismerését és elsajátítását hivatott erősíteni a programon belül: a tolmács anyanyelve ( A nyelv) és a tolmács első idegen nyelve ( B nyelv) közötti átváltás képességének a kialakítását, fejlesztését tűzi ki célul. 17. Fordítók és tolmácsok szakmai fóruma

5 A tantárgy két féléves, a 3. és 4. félévekben vehetik fel a hallgatók, heti egy óra előadás keretében. A tantárgy célja az, hogy a hallgatók első kézből származó gyakorlati ismereteket szerezzenek a fordítói tevékenységgel kapcsolatban, amelyet fordító irodák, végzett és szakfordítóként dolgozó volt hallgatók, és külföldön praktizáló/praktizált orvosok bevonásával szeretnénk megvalósítani. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók kapcsolatba kerüljenek a fordítói piac résztvevőivel, elősegítve esetleges későbbi munkavállalásukat, és hogy megismerjék azokat a szakmai fórumokat, melyek segítségével hatékony, magas színvonalú munkát tudjanak végezni.

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK Készítette: Kurtán Zsuzsa - Silye Magdolna Budapest, 2012. június TARTALOM A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLKITŰZÉSE, MÓDSZEREI EREDMÉNYEK 1. A (SZAK)NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása

Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása Képzési katalógus A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENL SÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY AKADÁLYMENTESÍTÉSI PROGRAMIRODA

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium T a t a Fényes fasor 1. Tartalom I. Nevelési program... 4 1. Az iskola története... 4 2. Nevelési alapelveink,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Panajotu Kosztasz Budapest, 2012. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Panajotu Kosztasz: Az angol katonai terminológia adaptálásának kérdései Doktori (PhD)

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben