Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: J /2011 Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat minden év május 31-ig átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, és a Képviselő-testület határozatával értékelésre megküldi a megyei gyámhivatalnak. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet az önkormányzat felé. Az értékelésnek tartalmaznia kell elsősorban: a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseit, feladatait (a mellékelt tájékoztató) a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, a bűnmegelőzésben való részvételt, a felügyeleti szervek tapasztalatait, a jövőre vonatkozó célok. Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 94. (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén

2 2 a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát, c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát, d) negyvenezernél több állandó lakos él, az a)-c) pontokban meghatározottak mellett gyermekjóléti központot [40. (3) bek.] köteles működtetni. (4) A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. (5) A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően. (6) Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét meghaladja, - eltérő megállapodás hiányában - az ellátást valamennyi jogosult számára azonos feltételek szerint kell biztosítani. E rendelkezést kell alkalmazni az ellátás megszüntetése esetén is. (7) Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk alapján már biztosított ellátást. 94/A. A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését a külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják. Szentes város demográfiai adatai a 0-18 éves korosztály összetételére vonatkozóan: Korcsoport fiú lány együtt fiú lány együtt fiú lány Együtt 0-3 éves éves éves éves Összesen: I. fejezet Az önkormányzat által a gyermekek védelmét biztosító ellátások 1) pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2) személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formák gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - óvodai, iskolai napközbeni ellátás

3 3 - családi napközi családok átmeneti otthona gyermekek átmeneti otthona helyettes szülői hálózat Pénzbeli és természetbeni ellátások A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokat a Szociálpolitikai Osztályon lehet igényelni. Az osztály látja el a jegyzői gyámhatósággal kapcsolatos feladatokat is. Az osztály létszáma 9 fő, ebből 2 fő teljes munkaidőben a gyermekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos feladatokat látja el, vagyis a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását, rendkívüli gyermekvédelmi támogatások kiutalását (élelmiszerre, ruhaneműre, megélhetésre, napközi térítési díjra stb.), a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását, valamint az önkormányzati ösztöndíj támogatások elbírálását. Továbbra is feladatunk a megszűnt Magyar Államkincstár Családtámogatási Kirendeltsége helyett biztosítani az ügyfelek számára a különféle igénylőlapok (családi pótlék, gyes, gyet, gyed, fogyatékossági támogatás stb.) elérhetőségét, amely nagymértékben megnöveli az ügyfélforgalmat. A jegyzői gyámhatósági feladatokat 1 fő ügyintéző kapcsolt munkakörben látja el, ami azt jelenti, hogy a szociális törvényben előírt feladatok (egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyezése, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) mellett végzi a gyámhatósági munkát, amely sok esetben azzal is jár, hogy azonnali intézkedést igénylő esetekben (pld. ideiglenes elhelyezés) a többi feladatot másik ügyintézőnek kell átvenni. A Szociálpolitikai Osztály végzi a kistérségben működő gyermekvédelmi alapellátások működési engedélyezési eljárását. Ebben minden kistérségben lévő település érintett a gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala kijelölése alapján ide tartozik Hódmezővásárhely, és Mindszent gyermekvédelmi alapellátásának működési engedélyeztetése is. A Szociálpolitikai Osztály ügyiratforgalma Év Iktatott ügyiratok száma Határozatok száma Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg abban az esetben, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át ( évben ,-Ft). Az egy főre jutó összeghatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-a (2010. évben ,-) volt, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozta,

4 4 ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. A támogatással együtt járó kedvezmények is bővültek évben, mivel a gyermekétkeztetés esetében ingyenes ellátásra jogosultak köre az általános iskola 7. osztályába járó gyermekekre is kiterjedt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére évente kettő alkalommal alanyi jogon egyszeri támogatás került kiutalásra augusztus és december hónapokban, melynek teljes összegét központi forrás finanszírozta. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kor szerinti megoszlása: Gyermekek 6 évesig 7-14 évesig év felett Összesen száma kor évesig szerint évben évben évben Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma szerint: családok száma a Családok száma 1 gyermek es család 2 gyermekes család 3 gyermek es család 4-5 gyermekes család 6 vagy több gyermek es család Összesen év év év Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására, valamint folyósítására akkor kerülhetett sor, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek gyámja a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesült. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege egységesen a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22 %-a, évben havonta 6.270,-Ft volt. A családokat abban az esetben, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 50 %-kal növelt összegét, amely évben ,-Ft volt, az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítette. Ellentétben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával, itt van lehetőség méltányosságra, így egyedi elbírálás alapján minden rászoruló kaphat segítséget.

5 5 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható: a) átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére, b) a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő gyámhivatali visszahelyezés elősegítésére, c) beiskolázásra, d) gyógyszerre, e) élelmiszerre, f) ruhaneműre, gyermekintézmények térítési díjának megfizetésére, g) váratlan, előre nem tervezhető, önhibán kívüli kiadásokra (pld. baleset, elemi károsultság) A természetbeni ellátások nagy hányadát tették ki a napközi térítési díjak. A gyermekek nyári gyermekétkeztetéséről szóló 11/2010. (IV.20.) SZMM rendelet szerint évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése. Az előző évekhez képest kevesebb központi támogatást kapott az önkormányzat, így a 638 gyermek napi egyszeri meleg étkeztetéséhez közel eft-ot saját forrásból biztosított az önkormányzat. A nyári étkeztetésre azok az önkormányzatok voltak jogosultak, amelyek a meghatározott időszakban vállalták, hogy a gyermekek számára legalább 44 napig folyamatosan napi egyszeri melegétkeztetést biztosítanak. Ugyancsak természetbeni ellátás keretében kaptak a családok élelmiszer-, valamint gyógyszerutalványt, ezzel is biztosítva a valóban célszerű felhasználást évben rendkívüli támogatás 2039 gyermek részére került megállapításra, ebből 694 esetben természetbeni, 846 esetben pénzbeli segítséget nyújtott az önkormányzat. 509 gyermek esetében került megállapításra napközi térítési díjhoz támogatás. Természetesen a számok között vannak átfedések, hiszen az igényekhez igazodóan került megállapításra a támogatás, amely gyermekenként ,-Ft támogatást jelentett. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatáson belül került megszervezésre a szociális állattartási program, melynek keretében 20 család kapott választási malacot, és takarmányt. A helyi rendelkezések értelmében szociális rászorultságtól függően önkormányzati ösztöndíjat kaphattak azok a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok, akik anyagi helyzetüknél fogva erre rászorultak. A Képviselő-testület döntése értelmében a támogatás összege ,-Ft-ról ,-Ft-ra nőtt évben 189 fiatal kapott ilyen típusú támogatást. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet értelmében az a gyermek, akinek szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezték be, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló után különböző többletszolgáltatások igényelhetők, különösen

6 6 ingyenes étkeztetés, ingyenes tankönyvellátás, Útravaló Ösztöndíjprogram, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program stb., amelyek a tanuló iskolai sikerességét segítik elő. Ahhoz, hogy a tanuló jogosultságát meg lehessen állapítani, ahhoz a szülők önkéntes nyilatkozata szükséges évben 436 gyermek esetében került megállapításra, hogy halmozottan hátrányos helyzetű. II. fejezet A jelzőrendszer és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat nyújtó intézményrendszer évi tevékenységének összefoglalása A védőnői szolgálat, valamint a házi gyermekorvosok szorosan kapcsolódnak a gyermekvédelmi rendszerhez. Szentes városban 15 védőnői körzet működik, jelenleg 14 területi védőnő látja el a védőnői feladatokat, egy körzet folyamatos helyettesítés alatt áll. A középiskolákban két ifjúsági védőnő is dolgozik. A védőnői körzetek Szentesen vegyesek, területi és iskolai munkát egyaránt ellátnak. A területi védőnői gondozás szakterületei Családgondozás (nővédelmi gondozás, várandós anya és családjának gondozása, gyermekágyas,- szoptató anya és családjának gondozása, újszülött, csecsemő és családjának gondozása, 1-3 éves korú kisded és családjának gondozása, 3 éves kortól a beiskolázásig a gyermek és családjának gondozása, otthongondozott 6-18 éves gyermekek családjának gondozása) Nővédelmi gondozás (ismeretek átadása a családtervezési módszerek alkalmazásával kapcsolatosan, tájékoztatás az igénybe vehető védőoltások, szűrővizsgálatok jelentőségéről, az önvizsgálat fontosságáról, a lakossági szűrővizsgálatok igénybevételének támogatása, ösztönzése, szükség esetén a szervezésében való közreműködés. Tájékoztatás a tudatos családtervezés fontosságáról és módszereiről, nincs igazán szervezett társadalmi bázisa, kiépített rendszere régen házasság előtti tanácsadás keretében is működött, de megszűnt.) Várandós anya gondozása (családlátogatás alkalmával tájékoztatás a várandósság alatti vizsgálatokról, szűrővizsgálatokról, káros szenvedélyek hatásairól, a születendő gyermek életkörülményeinek felmérése, önálló védőnői tanácsadás keretében a vérvételek és a szűrővizsgálatok figyelemmel kísérése, várandósok rutinvizsgálata, szülésfelkészítő előadássorozat 2004 óta, szülőszoba látogatás, apás együtt-szülésre felkészítés lehetősége). Gyermekágyas és szoptató anya gondozása (A gyermekágyas anya aktuális testi és lelki állapotának figyelemmel kísérése, segítése, a szoptatás támogatása, a

7 7 családi, ill. anya gyermek kötődés, ideális helyzetben szülők gyermek közötti kötődés kialakulásának segítése, családdá kovácsolódás folyamata, gyermekágyas kontroll tudatosítása. Újszülött, csecsemő gondozása (családlátogatás módszertani útmutató szerinti gyakorisággal, ill. szükség szerint legfontosabb az anyatejes táplálás támogatása, a megfelelő testi, értelmi és mozgásfejlődés figyelemmel kísérése utóbbiaknál szükség esetén korai fejlesztés lehetőségének felajánlása, önálló vagy orvossal tartott tanácsadások alkalmával tájékoztatás a kötelező és az ajánlott védőoltásokról, a védőoltások szervezése, dokumentálása, önálló védőnői státuszvizsgálatok 1 hó, 3 hó, 6 hó és 1 éves korban, 6 hónapos kortól a hozzátáplálás megbeszélése, balesetmegelőzés) 1-3 éves korú kisded gondozása módszertani útmutató szerinti gyakorisággal családlátogatás keretében, önálló védőnői státuszvizsgálatok végzése tanácsadás keretében 1, 2 és 3 éves korban, bölcsődébe nem járó kisdedeknek kifejezetten ajánlott a óta működő baba-mama klub) 3-6 éves korú kisgyermek gondozása (családlátogatás keretében a módszertan útmutató szerinti gyakorisággal, önálló védőnői státuszvizsgálatok végzése tanácsadás keretében 4, 5 és 6 éves korban, beiskolázás előtti látogatás) Az oktatási intézményben végzett védőnői munka szeptemberétől kezdve az óvodákban feleslegessé vált a védőnői biometriai szűrés, mivel helyette a kötelezően előírt, önállóan végzendő státuszvizsgálatot kell minden életév végén, tanácsadások keretében, szülő jelenlétében elvégezni. Negyedévente, illetve kérésre szükség szerint tisztasági szűréseket végeznek, valamint a szülői értekezleteken is részt vesznek. A problémás eseteket személyesen is megbeszélik az óvónőkkel. Az általános iskolások minden tanévben kötelező szűrővizsgálatokon vesznek részt, a vizsgálatokat a módszertani útmutató szerint végzik. A kiszűrt gyerekeket szakorvoshoz irányítják, próbálják követni, hogy el is mennek-e (gyakran előfordul, hogy nem). Rendszeresen ellenőrzik a személyi higiénét, negyedévente, illetve szükség szerint fejtetvességi vizsgálatot végeznek. A vizsgálatok alkalmával beszélnek a gyerekeknek az obesitásról (elhízás) és veszélyeiről, a magas vérnyomásról, személyi higiénéről és, ösztönzik őket a rendszeres sportolásra, testmozgásra. Az iskolák igénye szerint: az egészséges táplálkozásról, a felnőtté válásról, a káros szenvedélyekről (drog, alkohol, dohányzás), és a fogamzásgátlásról tartanak előadást.

8 8 Az iskoláskorú gyerekek is kapnak kötelező védőoltásokat, ennek kapcsán tájékoztatást kapnak ezek fontosságáról, az oltási reakciókról, a szülőket is tájékoztatják az oltásokról, ezeket a védőoltásokat megszervezik, és dokumentálják. Egyéb tevékenységeik Anyatejgyűjtés szervezése Helyet biztosítanak a csecsemőápolási és egészségnevelési, valamint az elsősegélynyújtó verseny megrendezésének is, melyet a Vöröskereszttel közösen szerveznek Karitatív munkát végeznek (ruha-, élelmiszerosztás, bútor, játék, babakocsi, gyerekágy közvetítése) Babamasszázs tanfolyamok szervezése 6 kolléganő irányításával igény szerinti időpontokban a Havas házban (Ady E.u.17.) Baba-mama klub szervezése 2004 óta a Rózsavölgyi házban (Ady E.u.18.) Születés Hete rendezvény szervezése a Vöröskereszttel és a Szülészettel közösen Anyatejes Világnap szervezése óta minden évben. Bababarát terület A Szentesi Védőnői Szolgálat az Ady Endre utca 17. szám alatti Központi Csecsemő- és Kisgyermek tanácsadó, illetve az Ady Endre utca 18. szám alatti Terhes tanácsadó épületére elnyerte a Bababarát Terület címet. Gyermekvédelmi területi munka Gondozott gyermekek száma Év Gyermekszám évben 90 gyermek esetében észleltek gyermekvédelmi problémát, amikor jelzéssel éltek a gyermekjóléti szolgálat felé. A jelzés többnyire írásban történt, amit általában megelőzött telefonos jelzés, az esetek részletezése pedig jelzőrendszeri megbeszélés, illetve levél formájában történt. Milyen esetekben jeleztek a Gyermekjóléti Szolgálat felé? anyagi problémák, elhanyagolt lakókörnyezet, rossz szociális körülmények, gyermekelhanyagolás, gyermekbántalmazás, gyermekellátási problémák, viselkedési problémák, szociális okból veszélyeztetett kismamák, párkapcsolati problémák, családon belüli erőszak, elmaradt védőoltások, lelki terror esetén.

9 9 Gyermekvédelmi célból is a védőnők 90 családot látogattak 2010-ben, a problémás családok látogatásának száma 526 volt. A családokkal főleg: családlátogatások, tanácsadások, védőnői fogadóórák alkalmával, valamint telefonon tartották a kapcsolatot. A családlátogatások során tapasztalt problémák a következőképpen oszthatók fel jellegük szerint: A legtöbb esetben anyagi problémát tapasztaltak, ez minden családban előfordult, 5 esetben fordult elő jogi, 9 esetben párkapcsolati probléma, 16 családnál tapasztaltak egészségügyi veszélyeztetettséget, Gyermekbántalmazást 3 esetben észleltek. Családlátogatások során egyéb problémák is előkerültek, pld. elhanyagolt lakáskörülmények, alkoholizáló szülő, családi veszekedések, konfliktus a nagyszülőkkel, felügyelet nélkül hagyott gyermekek, apa, aki rettegésben tartja az egész családot. Jelzőrendszeri megbeszélésen hetente egyszer vesznek részt, mivel egy-egy családgondozó személyesen meglátogatja a Védőnői Szolgálatot kapcsolatóra keretében. Így lehetőség van jelezni a problémákat személyesen is a Gyermekjóléti Szolgálat felé, de ez nem azt jelenti, hogy a védőnő nem keresné fel a szolgálatot egy-egy akut esetben személyesen vagy telefonon. Szorosabbá vált a kapcsolat a két szolgálat között. Szociális okból 16 kismamát tartanak nyilván veszélyeztetettként, ebből 8 fiatalkorú (14-18 év közötti)! évben 2 titkolt terhességből született gyermek. Együttműködés a gyermekvédelemben A gyermekvédelmi feladatot ellátó személyekkel általában jó a védőnők kapcsolata, de nincs együttműködés zökkenők nélkül. Amennyiben a családok életében zavart látnak, mint elsődleges jelzőrendszer, jelzik a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a Gyámhatósággal és a Pedagógiai Szakszolgálattal is. Gyermekorvosok A gyermekek orvosi ellátásának személyi és tárgyi feltételei változatlanok voltak ez eltelt évben. A háziorvosi praxisok betöltöttek, a kórház gyermekosztályán változatlanul súlyos létszámhiány áll fenn. Az iskolai orvosi szobák kialakítása az általános iskolákban változatlanul probléma. A beszámoló 5 háziorvosi praxis és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat jelentése alapján készült.

10 10 Az ellátott gyermekek számára vonatkozóan a háziorvosi praxisok adatai hiányosak. Az Iskola-egészségügyi Szolgálat hozzávetőlegesen 2600 középiskolást lát el, melyhez tárgyévben hozzátették a Rigó Alajos Intézmény szakképzős osztályait. A gyermekkorúak általános egészségügyi helyzetével kapcsolatosan megállapítható, hogy a gyermekorvosi rendeléseket leggyakrabban felső és alsó légúti hurutok, bélfertőzések miatt keresik fel. A kötelező szűrések során kimutatott betegségek: Krónikus légúti betegségek Magas vérnyomás Allergia Túlsúly Mozgásszervi betegségek, gerinc-, ízületi bajok, lúdtalp Szemészeti betegségek. A jellemző betegségeknek négy fő oka van: 1. az alapvető egészségügyi ismeretek hiánya az egyik legfontosabb ok, 2. az emberek egészségükkel kapcsolatos nemtörődömsége, és a 3. rossz szociális környezet. Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat évben 2688 gyermeket látott el, közülük 400 fő igényelt orvosi gondozást szűrővizsgálat történt a osztályokban, emellett kötelező volt a 16 évesek szűrővizsgálata is fő esetében került sor orvosi vizsgálatra a középiskolákban, ebből 292 fiatalt kellett szakorvoshoz utalni, és különféle betegséggel újonnan 273 fiatalt szűrtek ki. A családok helytelen életmódja, a gyermekeknek adott rossz példa beavatkozás nélkül egész életében elkíséri az egyént és további problémák forrása lesz. Bölcsődei, óvodai gyermekvédelem A gyermekek napközbeni ellátásának első pillére a bölcsőde. Szentes Város Bölcsődéje 74 férőhelyen biztosítja a bölcsődés korú gyermekek nappali felügyeletét, gondozását. A szülőkkel folyamatos, napi kapcsolatban vannak, így a problémákat azonnal meg tudják beszélni. A bölcsőde szakmai mutatói az előző évekhez hasonlóan alakultak. Az igény továbbra is nagy a kisgyermekes szülők részéről az intézménybe való bekerülésre.

11 11 A bölcsőde szakmai mutatói közül az engedélyezett férőhelyek száma a június 15-től 70 főről, 74 férőhelyre emelkedett. Oka a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabály módosítása. A változtatás hatására egy bölcsődei csoportban az engedélyezett férőhelyek száma max. 14 fő, ha az adott csoportba felvett gyermekek 24 hónapnál nem fiatalabbak. Egy bölcsődei csoportban, ha két évesnél fiatalabb gyermekek járnak, akkor a csoportlétszám max.12 fő lehet. A fogyatékos gyermekeket is ellátó csoportban legfeljebb 10 gyermek fejleszthető, gondozható. Korábban a jogszabály 10 főben határozta meg a csoportok létszámát kortól függetlenül. Az alapellátáson túl időszakos gyermekfelügyeletet és a házi gyermekfelügyeletet üres férőhely hiány miatt nem vállaltak.

12 12 Az intézmény bővítésére, infrastrukturális fejlesztésére nyert pályázat kivitelezése június közepén indult meg. A felújított és bővített bölcsőde várhatóan júniusában nyitja meg kapuit. A fejlesztés miatt az intézmény a Klauzál Utcai Óvodába költözött, ahol jelenleg is üzemel. A színvonalasabb szakmai munka biztosítása érdekében az intézményben dolgozó 14 fő szakdolgozó közül évben 5 fő felsőfokú csecsemő és kisgyermeknevelőgondozó szakképesítést szerzett, s 4 fő év júliusában fejezte be tanulmányait e szakon. Az óvodák statisztikai adatai szerint évben 1029 gyermek ellátásáról gondoskodtak. A látogatott családok száma 76, a családlátogatási alkalmak száma 83. Az óvodákba járó gyermekek közül 370 fő (35,9 %) hátrányos helyzetű, 82 fő (7,9 %) halmozottan hátrányos helyzetű. Veszélyeztetettként tartanak nyilván 13 gyermeket. Az általános tapasztalat szerint a szülők érdeklődők, együttműködők, a segítségnyújtást többségükben elfogadják. Sok esetben előfordul azonban, hogy a szülők a beszélgetések alkalmával együttműködési készséget mutatnak, de nem teljesítik az ígéreteiket. A jelentkező problémák a családokban: anyagi gondok 326 eset jogi 2 párkapcsolati 6, valamint 15 egyszülős család bántalmazás 1 egyéb 13 (tetvesség, gyermeknevelési hiányosság, magatartászavar, gyerekek túlzott gátlásossága) A gyermekvédelmi feladatot ellátók közötti együttműködést jónak ítélik, a bölcsőde kivételével minden intézményben van gyermek- és ifjúságvédelemmel külön megbízott szakember. Külön fogadóórája nincs minden kollégának, a szülőket tájékoztatják, hogy mikor kereshetik fel a gyermekvédelemmel foglalkozó pedagógusokat. Iskolai, kollégiumi gyermekvédelem Az iskolai gyermekvédelmi rendszerben dolgozók az elmúlt évekhez képest nem sok változást tapasztaltak, véleményük szerint továbbra is kihatnak a gyermekekre a kedvezőtlen szociális, gazdasági problémák. Az általános iskolában tanuló diákok száma: 2255 fő, ebből alsó tagozatos 1066 fő felső tagozatos 1189 A gyermek- és ifjúságvédelemben észlelt problémák sokrétűek: Igazolatlan hiányzás, késés, csavargás Magatartási problémák

13 13 Tanulmányi eredmény romlása, sok gyerek felkészületlenül érkezik az iskolába (hiányzik a lecke, nincs elszerelés) Szülő-gyerek konfliktus, tanár-diák, szülő-tanár konfliktus Kötelesség- és felelősségtudat hiánya Alkohol és drogfogyasztás (ezek következményei) Nehéz a családból hozott normákat, viselkedésmintákat pozitív irányba befolyásolni. Fiatalok devianciájának fő okai: Családi háttér anyagi problémák elhanyagolás kommunikáció hiánya nevelési hiányosságok nő a válások száma, a szülők konfliktusai miatt a gyerekek magatartása, tanulmányi munkája hanyatlik a különváló szülők között sodródik a tanuló agresszió a családon belül, mely gyakran iskolai agresszióban is megnyilvánul Kortársak hatása deviáns magatartásforma alkohol, drog Önértékelési problémák Elsősorban a középiskolás fiatalok esetében, elenyésző a szülői értekezletek látogatottsága, a legtöbb esetben az iskola kezdeményezi a problémák megbeszélését, de jellemzően csak az esetleges fegyelmi tárgyalásokra jelennek meg a szülők az iskolában. Telefonos megkeresés során, vagy családlátogatás kapcsán együttműködőknek bizonyulnak a szülők, de sok esetben nem tartják be ígéreteiket. Hatványozottan igaz ez az általános, valamint a középiskolai kollégiumban a gyerekek lakóhelyétől, a szülőktől való nagy távolság miatt, amely kihat mindenképpen az intézkedésekre is. A kapcsolattartás az említett ok miatt inkább postai úton, vagy telefonon történik a szülőkkel. A kollégiumban jelenleg 257 gyermeket látnak el, melyből 57 fő hátrányos helyzetű, 4 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. A rendszeres napi munkában külön foglalkoznak a tanulási, magatartási, nevelésbeli hátrányok csökkentésével. Igény szerint pedagógus segítségével korrepetálást biztosítanak, emellett próbálnak a fiatalok kevés szabadidejére hasznos elfoglaltságokat szervezni különféle szakkörök keretében: kézműves, foci, kosárlabda, szabás-varrás, kézimunka. A Művelődési Iroda koordinálja a nevelési-oktatási, sport és a közművelődési intézmények tevékenységét, figyelemmel kíséri programjaikat.

14 ben az önkormányzat által az önkormányzati fenntartású általános iskolákra és óvodákra benyújtott TÁMOP / Az egyenlő esélyért Szentesen elnevezésű pályázat keretében az óvodákban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő foglalkozásokat szerveztek. Szintén e pályázat keretében az óvodás korú HHH-s gyermekek szeptember 01-től különböző programok közül választhattak, mely a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek korai és tartós óvodáztatása érdekében valósult meg hetente egy órában. Programkínálat bővítése Intézmény foglalkozás fő Kertvárosi Óvoda Rákóczi F. u. Angol 12 Óvoda Rákóczi F. u. néptánc 21 Óvoda Damjanich Óvoda Néptánc 1 Mátéffy Óvoda Tartásjavító 1 torna Köztársaság u. Tartásjavító 3 Óvoda torna Központi Óvoda Apponyi Óvoda Tartásjavító 7 torna Vásárhelyi Óvoda angol 20 Vásárhelyi Óvoda Gyermek 20 aerobic Farkas A. Óvoda néptánc 10 Farkas A. Óvoda drámajáték 10 A Nyitott óvodai programok keretében a Rákóczi Ferenc utcai Óvoda december 17-én Adventi készülődés címmel hét féle tevékenységet biztosító foglalkozást tartott hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek számára. A négy önkormányzati fenntartású általános iskolában a HHH-s és SNI 7-8. osztályos tanulók számára fejlesztő foglalkozásokat tartottak heti 2-3 alkalommal, melyben helyet kapnak a pályaorientációs tevékenységek is. A felvételire való tantárgyi felkészítés mellett a tanulói kompetenciák fejlesztése is megvalósul. Felvételire való felkészítés és pályaorientáció A 7-8. osztályos HHH-s tanulók számára HHH-s csoport HHH-s létszám (fő) SNI csoport SNI csoport létszám (fő) Deák-Damjanich Petőfi S. Ált. Isk Klauzál G. Á. Isk Koszta J. Á. Isk

15 15 Összesen: A fent említett pályázaton túl az Iroda civil referense a civil szervezetek pályázatai tevékenységét segítette, amelyek a gyermekek, fiatalok részére programokat, tevékenységeket biztosítanak. Fontos megemlíteni a Dózsa Ház Közösségi Tér létrejöttét (Ifjúsági Cselekvési Tervben foglalt intézkedés), amelyben a gyerekek megvalósíthatják saját elképzeléseiket szakértő támogatással. Civil szervezetek (Nagycsaládosok, Hunyadiak Örökében Hagyományőrzők) részvételével Add tovább fiatalokkal a települések közösségeiért mozgalom szervezése a Dózsa Házban. Ötlet szintjén megszületett egy, a nyugdíjas pedagógusok részvételével megvalósuló mentorprogram is gyerekek felzárkóztatásának elősegítése korrepetálással -, a részletek kidolgozása folyamatban van. Európai Mobilitási Hét Autómentes Nap hagyományosan minden év szeptember 22-én a Legrand Zrt támogatásával Két kerékkel egészségesebb 2010-ben több, mint 2500 gyerek részvételével zajlott a St. Jupát SE szakmai felügyeletével. Civil Ifjúságsegítő Kerekasztal szakmai fórum működése az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek tömörítésére. VE-GA Ifjúsági szövetség a SZIDÖK mentorszervezete folyamatos szakmai támogatása az ifjúság demokráciára nevelése érdekében évben volt a 20. alkalommal meghirdetett Kihívás Napja programsorozat a Művelődési Iroda szervezte és koordinálta -, melyben Szentes a kezdetek óta részt vesz. Ennek elismeréseként május 12-én Budapesten a Magyar Sport Házában emlékplakettet vett át. A Kihívás napján a városban számos helyszínen voltak rendezvények, melyeken az óvodás korosztálytól kezdve a szeniorokig mindenki képviseltette magát. A évi Kihívás Napja versenyében Szentes kategóriájában (VI. kategóriában 11 település indult) az előkelő harmadik helyen végzett. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílt arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban tanuljanak, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A programba Szentes Város Önkormányzata évben kapcsolódott be évben a város 15 fő pénzbeli támogatását biztosította összesen 674,- eft összegben. A program iránti érdeklődés és jelentkezés egyre inkább elterjedt, 2011/12-es tanévre a településről 10 tanuló jelentkezett. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat évi tevékenysége A Nevelési Tanácsadó által nyújtott szolgáltatások száma: 1344 fő, ebből 3-6 évesek számára: - logopédiai ellátásban részesültek: 205 fő - nevelési tanácsadáson megjelentek: 204 fő - pszichológiai ellátásban részesültek: 71 fő - iskolaérettségi vizsgálaton megjelentek: 42 fő

16 évesek számára: - logopédiai ellátásban részesültek: 92 fő - nevelési tanácsadáson megjelentek: 155 fő - pszichológiai ellátásban részesültek: 88 fő évesek számára: - logopédiai ellátásban részesültek: 9 fő - nevelési tanácsadáson megjelentek: 205 fő - pszichológiai ellátásban részesültek: 48 fő - gyógytestnevelésben részesült 61 fő évesek számára: - logopédiai ellátásban részesültek: 0 fő - nevelési tanácsadáson megjelentek: 25 fő - pszichológiai ellátásban részesültek: 138 fő A szolgáltatásokat 101 esetben szülő, 522 esetben óvoda, 691 esetben iskola, 14 esetben gyermekjóléti szolgálat, 8 esetben gyermekpszichiátriai gondozó, 8 esetben más személy kérte. Az alábbiak szerint végeztek egyéni- csoportos tanácsadást: A tanácsadást 190 gyermek vette igénybe, 704 alkalommal, ebből az iskolában 153 fő óvodában 37 fő szülők számára tanácsadás 1241 alkalommal gyermekek számára 301 alkalommal pályaválasztási tanácsadás Az alábbi típusú vizsgálatokat készítették: - pedagógiai vizsgálatok 172 főnél - pszichológiai vizsgálat 18 főnél - iskolaérettségi vizsgálat 42 főnél Nevelési tanácsadó terápiás ellátásában résztvevők száma: 745 fő, terápiás alkalmak száma: alkalom. Az alábbi típusú fejlesztő foglalkozásokat végeztek: - óvodai fejlesztést 184 főnél - iskolai fejlesztést 77 főnél - SNI-s ellátást (együttműködési megállapodások alapján) 178 főnél - pszichológiai terápiát 306 főnél - logopédiai terápiát 306 főnél - gyógytestnevelést 61 főnél Az intézmény tapasztalata, hogy a gyermekek, a szülők szívesen veszik igénybe az óvodai, iskolai pszichológiai ellátást. Gond, hogy nincs megfelelő nagyságú terápiás szoba az oktatási intézményekben. Ugyanez a probléma az egyéb fejlesztések esetében is, nincs elég hely a kis- és nagymozgásos terápiákhoz, a játékhoz, ami elengedhetetlen a foglalkozásokhoz.

17 17 Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat véleménye, hogy az iskolák sok esetben még mindig félnek felvállalni a szülőkkel a konfliktust, és az utolsó pillanatban kérik a segítséget. Javaslatuk, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszerben dolgozók munkájának megsegítése érdekében egy komplex tanfolyamot kellene kidolgozni, melynek végrehajtásában is szívesen részt vennének. Nagyszerű dolog, hogy a humánerőforrásuk a pszichológiai ellátás területén olyannyira megnövekedett, hogy valódi, specializált ellátást tudnak nyújtani a gyerekeknek. Az óvodák, iskolák, és a kistérség intézményei óvoda- és iskolapszichológiai ellátás keretében azonnali segítséget, elsődleges ellátást tudnak nyújtani a gyerekeknek, a terápiás eseteket pedig az Ambulancián klinikai szakpszichológusok látják el. Ugyancsak az Ambulancián folyik a városi középiskolás korosztály tanácsadása is, vagyis a terápiát nem igénylő, kisebb beavatkozást kérő tanulók ellátása. Pályatanácsadás keretében az általános iskolákban kihelyezetten, a középiskolások esetében pedig ambuláns formában látják el a továbbtanulásra készülőket. Mindezek mellett viszont kialakult az a helyzet, hogy a szakemberek nehezen tudják helyben ellátni a fiatalokat, ugyanis az óvodák nagy része egyáltalán nem rendelkezik megfelelő fejlesztő szobával (a legtöbb helyen a vezető irodájában folyik a fejlesztés, logopédia és a pszichológia is), csak néhány helyen van kialakítva erre külön helyiség. Így, bár pl. az óvodapszichológus szakember rendelkezésre áll, mégis kénytelenek az óvodásokat és a szüleiket is az Ambulanciára hívni konzultációra. A helyzet megnehezíti sajnos az óvodák közötti rugalmas óraátcsoportosítást is (pl. az egyik óvodában betegek a pszichológushoz járó gyerekek, akkor gyorsan átmegy egy másik óvodába és ott tartja meg az óráit), mert a pici irodák általában foglaltak fejlesztés vagy logopédiai foglalkozás miatt. Az óvodai fejlesztő, terápiás szobák ügyében mindenképpen jó lenne eredményt elérni. A Nyanyus háza néven továbbra is működik a családi napközi 7 férőhellyel, így biztosított a biztonságos napközbeni gyermekfelügyelet a nem hagyományos időrendben dolgozó családok részére. A módszertani feladatokat is ellátó Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása zökkenőmentes volt. A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, a családban történő nevelésének elősegítése érdekében: a gyermeki jogokról, a támogatásokról és az ellátásokról való folyamatos, városi szintű tájékoztatás, a gyermekek és szüleik támogatáshoz való hozzájutásának, és a jogaik érvényesítésének segítése, a támogatások célszerű felhasználására való felkészítés; pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, egészségügyi problémák, továbbá a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy annak megszervezése; az előzőekhez kapcsolódó szabadidős és prevenciós programok szervezése; hivatalos ügyek intézésének segítése; a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, tanácsokkal való ellátása, problémái megoldásában való közreműködés

18 18 A szolgálat évről 369 gyermek folyamatos gondozását hozta át a 2010-es évre. Évközben 142 gyermek helyzete rendeződött, lezárásra került. Új esetként 135 gyermeket vettek gondozásba, mely nagyságrendileg megegyezik az előző év hasonló időszakával év Felvett esetek 117 családból 188 gyermek Lezárt esetek 41 családból 61 gyermek Év során gondozott esetek 328 családból 544 gyermek Védelembe vett esetek dec.31-én 54 gyermek Találkozások száma (alkalom) Családnál: 1298 Intézményben: év év 117 családból 157 gyermek 110 családból 159 gyermek 146 családból 204 gyermek 141 családból 232 gyermek 321 családból 529 gyermek 345 családból 582 gyermek 51 gyermek 70 gyermek Családnál: 1938 Intézményben: 2540 Családnál: 2037 Intézményben: 2622 A Családsegítő Szolgálat alaptevékenysége 1993 óta számos feladattal bővült, követve a jogszabályi változásokat, illetve igazodott a helyben felmerülő sajátos igényekhez. Ma már például az életviteli problémákhoz, anyagi nehézségekhez kapcsolódó tanácsadáson, ügyintézési segítségen túl biztosítja a családi, kapcsolati problémák hatékonyabb megoldását célzó család- és párteápiát, illetve a konfliktuskezelés egy igen eredményes módszerét, a mediációs szolgáltatást. Napjaink egyre jelentősebb problémájára, a háztartások eladósodására keresi a megoldást az adósságkezelési tanácsadás, mely adott esetben jelentős pénzbeli támogatással is kibővülhet, melyet az Önkormányzat biztosít a rászoruló háztartások számára óta - szoros együttműködésben a Szociálpolitikai Osztállyal-, működik a Szolgálatnál az aktív korúak beilleszkedési programja, mely a tartós munkanélküli ügyfelek számára nyújt személyre szabott ellátást, de mindezek mellett biztosított az ügyfelek számára az ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás is évben, bár a kliensek száma nem növekedett, a probléma-típusokban, illetve a kliensek összetételében fokozottan érzékelhető volt, hogy az elsődleges, hozott problémaként egyre többen a közüzemi- és banki hátralékok miatt keresték fel a szolgálatot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a problémák kizárólagosan jelennek meg a kliensek életében. Ez maga után vonja a családi-kapcsolati problémákat, szenvedélybetegséget stb. A hatékony segítés ebben az esetben sokkal összetettebb munkafolyamat, komoly szakmai felkészültség szükséges, növeli az egy ügyfélre fordított időt, kitolja az együttműködési folyamat végét szeptember 1-jétől a családgondozók köréből eseti gondnok került kirendelésre az iskoláztatási támogatás folyósításának Hozott problémák /fő/ felfüggesztése esetén annak érdekében, hogy a támogatás felhasználása megfelelő módon információhiány életviteli; 17 családi, ügyintézési; történjen. foglalkoztatási; 113 családon belüli erőszak; 19 kapcsolati 164 lelki/mentális; 49 anyagi; 499 gyermeknevelési 141

19 19 ÉV Kliensszám Forgalmi adatok A gyermekek átmeneti gondozása A Szentesi Családsegítő Központ intézményeiben kerül biztosításra a gyermekek átmeneti gondozása a Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona, Helyettes Szülői Hálózat keretében. A Családok Átmeneti Otthonában a évben az összes gondozási napok száma nap. A Kistérségből család nem kérte felvételét az intézménybe. Mutató CSÁO CSÁO CSÁO Összes ellátott személy 50 fő 52 fő 49 fő Ebből felnőtt 26 fő 26 fő 27 fő gyermek 24 fő 26 fő 22 fő Összes ellátott család 14 család 16 család 16 család Felvett új családok száma 6 család 8 család 8 család Kigondozott családok száma 6 család 8 család 6 család Lakószobák kihasználtsága 98 % 85% 82,2 % Férőhelyek kihasználtsága 82 % 73% 70,6% Egy napra jutó átlag 27,02 fő 23,9 23,3fő A bekerülési ok négy család esetében gyermeknevelésre alkalmatlan környezet, két esetben családi konfliktus, két esetben pedig az albérlet elvesztése volt. A kigondozott családok közül 2 család részt vehet a TÁMOP 5.3.3/8/ jelű projektben, ahol képzésben, munkaképesség, munkaegészség fejlesztésben, lakhatási támogatásban részesülhetnek, a program segítséget biztosít az elhelyezkedésben, és a lakhatásban. Egy család esetében az édesapa lakhatását szüntették meg közös megegyezéssel, mivel nem tudott alkalmazkodni az intézmény házirendjéhez. Az édesanya gyermekével a Gyermekek Átmeneti Otthonában került elhelyezésre. Két család szociális bérlakásba, egy pedig családtaghoz költözött októberét követően a korszerűsítési munkák miatt az új jelentkezőket csak kigondozott családok helyére tudták felvenni. A felújítási időszakban is folyamatosan működött az intézmény, amit az önkormányzat segítsége tett lehetővé, hiszen a Koszta József u. 12. sz. alatt három bérlakást bocsátott az intézmény rendelkezésére. A bérlakások felújításában és az udvarának rendbetételében az intézményben gondozott családok is részt vettek.

20 20 Gondozottak számának évenkénti alakulása alakulása Igénybevétel okainak évenkénti július közepére kívül-belül megújult a Családok Átmeneti Otthona. A beruházás az Izland, Liechtenstein, Norvég támogatásból valósult meg. A korszerűsítés az épület külső hőszigetelését, nyílászáróinak cseréjét, új típusú napenergiát is felhasználó fűtési és meleg vízellátási rendszer kiépítését, valamint a Szemünk fénye program keretében az épület világításkorszerűsítését foglalta magában. Az energetikai korszerűsítés mellett sor került az épület részbeni akadálymentesítésére, külső és belső festésére is. A felújítási munkák során az intézmény folyamatosan működött, amit a kivitelezők, az önkormányzat, az intézmény dolgozóinak és lakóinak kölcsönös együttműködése tett lehetővé. A Gyermekek Átmeneti Otthonában december 31-ig az összes gondozási napok száma 5940 nap. A Kistérségből Szegvárról egy édesanya 1 gyermekkel kérte elhelyezését. A belvíz miatt egy családot helyeztek el december 27-én. A lakószobákban több alkalommal volt szükségszerű az összeköltöztetés. Két édesanya egy-egy gyermekkel, illetve egy kamasz lány lakott együtt egy édesanyával és gyermekével. Krízis esetében a családok összeköltöztethetők, hosszú távra azonban ez nehézségeket okoz a családgondozás szempontjából, a gyermekek nevelése, gondozása családonként, életkoronként eltérő. Mutató GYÁO év GYÁO év GYÁO Összes ellátott személy 43 fő 68 fő 63 fő Ebből felnőtt 13 fő 22 fő 21 fő gyermek 30 fő 46 fő 42 fő Összes ellátott család 18 család 26 család 28 család Felvett új családok száma 12 család 21 család 21 család Kigondozott családok száma 13 család 19 család 19 család Lakószobák kihasználtsága 92,58 % 92,69 % 96,16 % Férőhelyek kihasználtsága 84,55 % 74,87 % 70,42 % Egy napra jutó átlag 19,15 fő 17,22 fő 16,20 fő Ebben az évben inkább jellemzőbb volt az egy édesanya egy gyermekkel, és egyedül beköltöző kamasz fiatalok családi konfliktus miatt történő elhelyezése. A lakószobák kihasználtsága így magas, 96,16 %, de a férőhelyek kihasználtsága éppen ezért 70,76 %-ra csökkent. Életkor szerinti megoszlás az alábbi:

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen 1. sz. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának átfogó értékelése, a 2013. január 1-jétől hatályos 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011.

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011. Hegyesd község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2011. Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben