ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV"

Átírás

1 KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, március

2 BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény és a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. Törvény vonatkozó paragrafusait - a hátrányos helyzető dolgozói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérése és javítása céljából, valamint elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen, az alábbi Esélyegyenlıségi Tervet alkotja meg. I. Célok, etikai elvek 1) A megkülönböztetés tilalma, egyenlı bánásmód Kisköre Város Önkormányzata a foglalkoztatás során megelızi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerı felvételnél, alkalmazásnál, a munkabérek, a jövedelmek, juttatások, képzés, továbbképzés és egyéb foglalkoztatással összefüggı esetekre. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a munkavállalók bárminemő - különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyızıdésük miatti diszkriminációjára. 2) Az emberi méltóság tiszteletben tartása Kisköre Város Önkormányzata a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, emberi méltóságát, egyediségét. Fontos feladatnak tekinti a megfelelı munkahelyi légkör kialakítását, az alapvetı értékek megırzéséhez és megerısítéséhez való hozzájárulást. 3) Partneri kapcsolat, együttmőködés Kisköre Város Önkormányzata a foglalkoztatás keretei között a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy átlátható szerzıdéses viszonyokat alakít ki, természetesen a kölcsönös elınyök biztosítása mellett. Kisköre Város PH. 2/9 oldal Esélyegyenlıségi Terv

3 Társadalmi szolidaritás A foglalkoztatás során semmilyen korú, nemő, nemzetiségő, családi vagy egészségi állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom számára a másiknál. Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erısítése. 4) Méltányos és rugalmas ellátás A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létezı egyenlıtlenséget, ezért önkormányzatunk méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amely elısegíti a foglalkoztatottak pozíciójának javulását, megırzését. II. Célcsoportok Kisköre Város Önkormányzata Esélyegyenlıségi Terve különösen az alábbi célcsoportok tekintetében vállal kötelezettséget az esélyegyenlıségi intézkedések meghozatalában: nık 40 év feletti munkavállalók roma származású munkavállalók fogyatékkal élı munkavállalók két vagy több, 10 éven aluli gyermeket nevelı munkavállalók 10 éven aluli gyermeket nevelı egyedülálló munkavállalók tartósan beteg gyermeket nevelı munkavállalók idıs szüleiket családjukban gondozó munkavállalók Kisköre Város PH. 3/9 oldal Esélyegyenlıségi Terv

4 II. Helyzetfelmérés A helyzetfelmérés adatai a évet tükrözik. 1) Számszerő adatok Munkavállalói csoport Létszám (fı) Nık év feletti munkavállalók 10 Romák - Fogyatékkal élık 1 Két vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelık 10 éven aluli gyermeket nevelı egyedülállók 1 Tartósan beteg gyermeket nevelık 1 Idıs szüleiket családjukban gondozók 1-2) Bérezés Az évi XXIII. Tv. szerinti alapilletmény 3) Munkakörülmények A hivatal létszáma a feladatokhoz képest kevés, a munkatársak gyakran túlterheltek. Egyszerre végeznek ügyfélszolgálati és ügyintézıi munkát. Külön ügyfélszolgálati helyiség és ügyfélváró nincs, ez sok esetben zavarja a napi munkavégzést. Ezt leszámítva a munkakörülmények elfogadhatóak, munkavédelmi szempontból jók. Fejlesztésre váró terület a munkavégzés technikai-informatikai támogatottsága, szükség van az elavult géppark cseréjére, a szoftverek frissítésére, irodatechnikai eszközök vásárlására. 4) Szakmai elımenetel, képzések A hivatal rendelkezik éves képzési tervvel, a törvény által elıírt kötelezı képzések megvalósulnak. A köztisztviselık szakmai elımenetelét a hivatal elısegíti az önköltséges továbbképzések támogatásával. A képzési ajánlatok közötti választás kritériuma a költségtényezı és a szakmaiság. 5) Kedvezmények Jelenleg a hivatali gyakorlatban nincsenek munkavállalói kedvezmények. Kisköre Város PH. 4/9 oldal Esélyegyenlıségi Terv

5 III. Konkrét programok és intézkedések 1) Esélyegyenlıségi felelıs, referens kinevezése A szervezeten belüli esélyegyenlıség érvényesítéséhez és az egyenlı bánásmód biztosításához hozzájárulhat, ha olyan felelıse van ennek a területnek, aki szervezeti eljárások kidolgozásával (pl. panaszeljárás), képzések szervezésével, információk terjesztésével erısíti a diszkriminációmentes és egyenlı esélyeket biztosító szervezeti kultúra kialakulását, a szervezeten belüli szaktudás menedzselését. Az esélyegyenlıségi felelıs fı feladatai: szervezeten belüli esélyegyenlıségi hiányosságok felmérése szervezet jellegéhez illeszkedı megfelelı megoldások kidolgozása és bevezetése esélyegyenlıségi terv teljesülésének vizsgálata beszámoló készítése és felterjesztése a munkáltató részére a terv teljesülésérıl következı idıszakra vonatkozó esélyegyenlıségi terv elkészítése, egyeztetése munkavállalói panaszok véleményezése, továbbítása a munkáltató felé 2) Munkaerı felvétel, alkalmazás A nyilvános álláshirdetések megfogalmazásakor a hivatal a dolgozók kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, családi és egészségi állapot stb. szempontjából nem tesz különbséget. Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetéséhez kikéri az esélyegyenlıségi referens véleményét. A munkaerı-felvétel, illetıleg a kiválasztás során a hangsúlyt az adott munkakörhöz szükséges képesítéseken túl a készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség figyelembevételét. A tanulást, továbbképzést igénylı munkaköröknél sem utasítja el a hivatal a 4o év feletti jelentkezıket. Kisköre Város PH. 5/9 oldal Esélyegyenlıségi Terv

6 3) Emberi erıforrás fejlesztése, továbbképzés és átképzés A hivatal az emberi erıforrás fejlesztése területén az alábbi szempontokat érvényesíti: egész életen át való tanulás elve életkortól függetlenül; továbbképzés, átképzés és tanulási lehetıség biztosítása valamennyi aktív életkorban lévı munkavállaló részére, különös tekintettel a 40 év feletti munkavállalókra; a tanulás támogatása munkaidı-kedvezménnyel és a lehetıségekhez képest anyagilag is; iskolarendszerő képzés esetén biztosítja a törvényben meghatározott szabadidıt a munkavállaló részére; évente legalább egy alkalommal esélyegyenlıségi képzést tart a hivatal döntéshozói és/vagy munkavállalói részére legalább 4 órában, amely lehet formális (továbbképzés, tanfolyam) vagy informális (információk átadása a munkahelyi kapcsolatokban) 4) Munkakörülmények javítása, juttatások, kedvezmények A hivatal az alábbi vállalásokat teszi: A gyermekes dolgozók munkaidı-beosztásánál figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények nyitva tartását, és amennyiben ezen idıszakon túli munkavégzést rendel el, a dolgozót legalább 24 órával elıbb tájékoztatja. A kedvezményezettek köre a gyermekes dolgozókra terjed ki. A 14 éven aluli gyermeket nevelı dolgozók rendes évi szabadságának kiadása során lehetıségeihez mérten, figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények mőködése során elrendelt szünetek idıtartamát. Vállalja, hogy a dolgozók életkorát, megbetegedéseit figyelembe véve, illetve a népegészségügyi adatokkal egyeztetve, hangsúlyozott figyelmet fordít a szív- és érrendszeri, a daganatos és mozgásszervi megbetegedések megelızésére. Ennek érdekében - a dolgozók egészségügyi állapotára tekintettel a Népegészségügyi Programban meghatározott, valamint speciális szőréseket és tanácsadásokat szervez. Engedélyezi, hogy a krónikus betegségekben szenvedı, rendszeres kezelés alatt álló dolgozók a kezelést amennyiben ez írásbeli szakorvosi ajánlás vagy vélemény alapján indokolt a munkaidı egy részében is Kisköre Város PH. 6/9 oldal Esélyegyenlıségi Terv

7 igénybe vehessék. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a dolgozó munkaköri feladatainak ellátását. Törekszik a csökkent munkaképességő és a fogyatékossággal élı dolgozók munkahelyi körülményeinek (irodák berendezése) egészségi állapotuknak legmegfelelıbb kialakítására. Nem folytat olyan gyakorlatot, amely hátrányos megkülönböztetést eredményezhet a juttatások, kedvezmények adása terén a 4o év felettiek és a hátrányos helyzető egyéb csoportoknál. Fizetett szabadnapot biztosít a rendkívüli családi események (gyermekszületés, gyermek ballagása stb.) esetére. A kedvezményezettek köre a gyermekes dolgozókra terjed ki. Gyermekeseknél beiskolázási támogatást biztosít, valamint a törvényben elıírt munkaidı kedvezményt. 5) A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése, kilépés A munkáltató vállalásai: A jövıben az esélyegyenlıségi felelıs közremőködésével a közszférát érintı humánerıforrás leépítést fokozott empátiával, még rugalmasabb szervezéssel kívánja kezelni. Mentális törıdést kíván nyújtani a nyugdíj közeli, illetve a nyugdíjkorhatárt elérı dolgozóknak, az életforma megváltozása elıtt. Ennek megvalósítása érdekében olyan, a munkáltató és a dolgozók érdekeit egyaránt figyelembe vevı megoldások nyugdíj-elıkészítı programok kidolgozására törekszik, amelyek lehetıvé teszik azt, hogy a dolgozók a nyugdíjba vonulást megelızı években felkészülhessenek a nyugdíjazásra, a nyugdíjas életformára, az aktív nyugdíjas évekre. Ezért az érintett dolgozók számára egyénre szabottan tájékoztatást ad a nyugdíjba vonulási lehetıségekkel kapcsolatban. A kedvezményezettek köre a nyugdíjazási korhoz közel álló dolgozókra terjed ki. A nyugdíj elıtt álló dolgozók szakmai képességét és tapasztalatát maximálisan felhasználja. A nyugdíj elıtt álló dolgozók munkaidejét, azok beleegyezése nélkül nem csökkenti. A munkáltató a korengedményes nyugdíjazásnak az egyénre és a munkáltatóra gyakorolt hatását, annak alkalmazása elıtt megvizsgálja. Kisköre Város PH. 7/9 oldal Esélyegyenlıségi Terv

8 6) Egyéb vállalások A munkáltató vállalja, hogy a fejlesztések, illetve a folyamatok célcsoportot is érintı átszervezése, racionalizálása során a célcsoport tagjait bevonja a munkába, kikéri véleményüket, javaslataikat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a célcsoportok fejlesztési eredményekhez való hozzájutását, azt minden eszközzel, a célcsoportokkal egyeztetett módon segíti. Törekszik arra, hogy a fejlesztések eredményei igazolható módon kedvezıen hassanak az esélyegyenlıségi célcsoportokra. A munkáltató kijelenti, hogy nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévı elıítéleteket. Az ilyen jellegő példamutatás az esélytudatosság terjedésének és a sztereotípiák leküzdésének egyik leghatékonyabb eszköze és része a szervezeti kultúrának. IV. Panaszkezelés Az egyenlı bánásmód megsértése, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás elıfordulása esetén a dolgozó az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. törvényben részére biztosított eljárások megindítását megelızıen az esélyegyenlıségi felelıshöz fordulhat. A panasztétel nem korlátozza a dolgozót abban, hogy a rendelkezésére álló törvényes eszközök igénybevételével az ügyet jogi útra terelje. Az esélyegyenlıségi felelıs a panaszt ha az ügy jellege lehetıvé teszi anonim módon, a panasz megtételétıl számított 5 munkanapon belül a munkáltató elé tárja. A munkáltató az ügy megoldása érdekében köteles a kivizsgálásra intézkedni. Amennyiben a munkáltató a panasz alapját képezı intézkedés megtételéhez a vizsgálat eredményének ismeretében is ragaszkodik, és ezt a dolgozó sérelmezi, a munkáltató az intézkedést nem foganatosíthatja a panasznak a munkáltatóhoz való benyújtásától számítva az ügy megoldásáig, de legfeljebb 7 napig. Amennyiben a panasz nem a munkáltató intézkedése ellen irányul, és a kivizsgálás megerısíti a dolgozó által kifogásolt jelenség meglétét (zaklatás, emberi méltóság megsértése stb.), a munkáltató haladéktalanul köteles intézkedni a jelenség megszüntetése érdekében. Kisköre Város PH. 8/9 oldal Esélyegyenlıségi Terv

9 Amennyiben a résztvevık nem tudnak megegyezni, közvetítıt vonhatnak be az eljárásba. Az eljárás eredményérıl a munkavállalót (panaszost) tájékoztatni kell. V. Egyéb rendelkezések Az Esélyegyenlıségi Tervet április 30-ig valamennyi munkavállalóval meg kell ismertetni. Minden munkavállalónak nyilatkozni kell, hogy az Esélyegyenlıségi Tervben foglaltakat megismerték. Felelıs: esélyegyenlıségi referens Az Esélyegyenlıségi Tervben rögzített kedvezmények körét a munkáltató egyeztetett módon folyamatosan bıvítheti. A következı idıszakra szóló esélyegyenlıségi terv elfogadási határideje március 31. Kisköre, március Kisköre Város PH. 9/9 oldal Esélyegyenlıségi Terv

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Esélyegyenlőségi terve Preambulum Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény a hátrányos megkülönböztetés csökkentése

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 2012-2013 Tartalom Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1. A közoktatás esélyegyenlősége... 2 2. Az esélyegyenlőségi terv hatóköre... 3 3. Általános

Részletesebben

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 2012. október 15-től 2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra Tartalomjegyzék A. ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 1. Családbarát munkahelyi körülmények

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Polgármesteri Hivatal Érvényes: 2009. április 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 10. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 10. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (II. 11.) BM utasítás a nemzetbiztonsági ellenõrzések eljárási

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve

Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve 2013. június 1-2015. május 31-i időszakra A terv hatálya Az esélyegyenlőségi terv hatálya kiterjed az Echo Innovációs Műhely képviseletében

Részletesebben

Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv. 1. Bevezetés

Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv. 1. Bevezetés Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 1. Bevezetés Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Központi Üzemi Tanács Távközlési Szakszervezet Magyar Távközlési Ágazati Szakszervezet T-Net Szakszervezet Dél-Bács Megyei Távközlési Dolgozók Szakszervezete A Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum 4 I. Előzmények 4 1. 1. Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között 4 1.2. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban Főiskola) esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. január 1. 2007. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék Az esélyegyenlőségi terv szellemisége:

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Csenger TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása... 2 2. Az

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál. Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál. Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

Részletesebben

I. Általános célok, etikai elvek

I. Általános célok, etikai elvek ELNÖK 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 7101 Pf. 92 t. 06 74 505-800 f. 06 74 505-801 e. birosag@szekszardit.birosag.hu szekszarditorvenyszek.birosag.hu Ügyiratszám: 2014. El. I. D. 17/4. Az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Érvényesség: 2008.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve. Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve. Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve. 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra

A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve. 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra Tartalom Bevezető...3 Helyzetelemzés...5 Általános célok...5 Etikai elvek...6 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor, Szegedi u. 2. S Z A K M A I P R O G R A M I. Általános rész, az intézmény alapadatai II. Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások 1. Étkeztetés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: 20/2012.(X.10.) 21/2012.(X.10.) Határozatok: 192/2012.(X.10.)

Részletesebben