Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv"

Átírás

1 Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv Hatályos: október 15. Józan Judit jegyzı

2 Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Hivatal) vezetıje az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. Törvény alapján az Esélyegyenlıségi tervet alkotja meg: I. RÉSZ Hatály Személyi hatály: Az Esélyegyenlıségi terv (továbbiakban: terv) a Hivatal valamennyi dolgozójára (köztisztviselıjére, munkavállalójára továbbiakban munkavállalók), továbbá a Hivataltól nyugdíjba vonult munkatársára* kiterjed. Kiterjed továbbá a megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottakra, mindazon esetekben, amikor a megbízási szerzıdésben ezzel kifejezetten ellentétes rendelkezés nincs, illetve a megbízási szerzıdés természetébıl adódóan értelemszerően a hatály kérdése nem merülhet fel. * A nyugdíjba vonult munkatársakra értelemszerően a terv bizonyos jelzett- elemei vonatkoznak, tekintettel a hatályos szabályozásokban (elsısorban a Ktv.) foglalt vonatkozó rendelkezésekre is. II. RÉSZ Általános célok, célcsoportok, etikai elvek Az elsı esélyegyenlıségi terv(idıszak) célja: A tárgykörben meglévı rendszerek, tervek, eljárások, juttatási lehetıségek felülvizsgálata, az esetleges új, indokolt elemek kidolgozása, továbbá az esélyegyenlıséget biztosító, vagy jobban segítı eljárások pontosítása, adott esetben revíziója, módosítása. Mindemellett a fentiek kapcsán a Hivatalban jelenlévı hátrányos helyzető célcsoportok kiemelt figyelembe vétele, segítése, ösztönzése alapvetı munkáltatói feladat. Az esélyegyenlıségi terv irányultsága, irányvonala: A terv elsısorban és célirányosan a Hivatalnál munkaviszonyban álló, alábbiakban rögzített 5 hátrányos helyzető csoportra terjed ki. Kiterjed továbbá a potenciális munkavállalókra is a felvételi eljárások során. Célcsoportok: 1. Nık évnél idısebb munkavállalók 3. Romák* 4. Fogyatékos, megváltozott munkaképességő személyek 5. Két, vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelı, vagy gyermeket egyedül nevelı munkavállalók *Roma identitású személyekkel kapcsolatos nyilvántartás jelenleg Hivatalunk vonatkozásában nincs, tekintettel arra, hogy ezt csak önkéntes írásbeli nyilatkozat alapján lehet felvenni. Amennyiben azon igény megjelenik, hogy roma identitású személlyel kapcsolatos rendelkezések is kifejezetten, e célcsoportra irányultan, jelenjenek meg a rendelkezésekben, úgy feltételként rögzítjük, hogy a nyilvántartás, annak kezelése és a rendelkezések alapját jelentı írásbeli nyilatkozatot az érintettnek meg kell adnia 2

3 A Hivatal a következı irányelvek, etikai elvek betartására törekszik: A megkülönböztetés tilalma, egyenlı bánásmód Az egyenlı bánásmód követelménye alapján a Hivatal munkavállalóival, illetve a potenciális munkavállalókkal szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékő figyelembe vételével kell eljárni. A Hivatal a foglalkoztatás során megelızi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed munkaerı-felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések, lehetıség szerinti, minél szélesebb körben történı biztosítására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggı esetekre. Kiterjed továbbá, a munkavállalók bárminemő, különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyızıdésük stb. miatti diszkriminációra. Ez alól kivételek a foglalkoztatás jellegébıl, vagy természetébıl egyértelmően következı, szükséges megkülönböztetés esetei (pl.: gépkocsivezetı). Kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók életkora, neme, nemzetiségi hovatartozása, családi vagy egészségügyi állapota miatt bekövetkezı közvetlen és közvetett megkülönböztetés megelızésére, megszőntetésére. Az egyenlı bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás elıfordulása esetére szabályozott és megnyugtató módon biztosítja a munkavállaló sérelmének orvoslását, orvosolhatóságát, adott esetben jogorvoslati lehetıséget. A Hivatal azonnal és teljes körően megszünteti, felszámolja és megakadályozza azon kezdeményezéseket, illetve a kialakítás irányába mutató formákat, helyzeteket, melyek célja, vagy hatása valamely személlyel szemben a megfélemlítı, ellenséges, megalázó, megszégyenítı vagy támadó környezet kialakulása, létrejötte. Munkahelyi érdekképviselet hiányában a Hivatal lehetıséget teremt az esélyegyenlıséget csorbító, akadályozó helyzetek elkerülése, megszüntetése végett olyan munkahelyi fórumok igénybe-vételére (szociális bizottság, közvetítı fórum-esélyegyenlıségi referens, személyügyi ügyintézı), ami közvetve, a jogorvoslati lehetıséget adott esetben kiváltva és gyorsítva, azonnal segítséget nyújthat a problémák megoldására, kezelésére, orvoslására. Az emberi méltóság tiszteletben tartása A Hivatal a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A Hivatal a saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat öszszeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi légkört alakít ki, amelyek ezeknek az alapvetı értékeknek a megırzéséhez és megerısítéséhez hozzájárulnak. Partneri kapcsolat, együttmőködés A Hivatal a foglalkoztatási viszony keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében minden esetben jogszerő és egyértelmő viszonyokat (a belsı szabályozások, munkajogi intézkedések, iratok, dokumentáció területén) alakít ki, szem elıtt tartva a kölcsönös elınyök egyidejő biztosítását A Hivatal elismeri és támogatja azon, a szakmai együttmőködésen túlmutató, adott esetben informális lehetıségek létjogosultságát és kialakítását is, amelyek egyértelmően kihatással lehetnek a szakmai-partneri együttmőködésekre, azok fejlıdésére (pl.: informális találkozók, a közszolgálati jogviszonyhoz kötıdı /pl.: Sportnap, Köztisztviselık Napja/ közösségi formák ösztönzése és egyéb, akár önszervezıdı- kirándulások, kihelyezett munkaértekezletek, sporttevékenység ösztönzése, segítése, munkahelyi torna támogatása, stb.). Társadalmi szolidaritás A foglalkoztatás, vagy más társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, nemő, nemzetiségő, családi vagy egészségügyi állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom és így a Hivatal számára sem a másiknál. 3

4 Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erısítése, amely nagyban elısegítheti a hátrányos helyzető csoportok foglalkoztatási és érvényesülési lehetıségeit. Méltányos és rugalmas elbánás A megkülönböztetés tilalma, az egyenlı bánásmód elve nem alkalmas az összes létezı egyenlıtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. A Hivatalnak keresni és a költségvetési kondícióira is tekintettel, alkalmazni kell az olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket, amelyek elısegítik, elısegíthetik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának megırzését, javulását. A Hivatalban az esélyegyenlıséggel kapcsolatos feladatokat az aljegyzı látja el. A feladata: Az esélyegyenlıséggel kapcsolatos szabályozások alapos megismerése, elsajátítása. A vonatkozó jogszabályokból és a Tervbıl eredı mindennemő, az esélyegyenlıség tárgykörét érintı teendı önálló, a hivatalvezetésnek történı beszámolás melletti, folyamatos ellátása. Tanácskozási joggal részt vesz, véleményt mond és adott esetben konkrét javaslatokat tesz a Szociális Bizottság esélyegyenlıségi területet érintı ülésein, napirendi pontjainak megtárgyalásakor. E vonatkozásban folyamatos kapcsolatot tart a Bizottság elnökével. Együttmőködés az e területen érintettekkel (pl.: hivatalvezetés, személyügyi ügyintézı, felügyeleti szervek, stb.) Az esélyegyenlıségi terv teljesülésének vizsgálata. Javaslatot tesz és elıkészíti a hatályos Tervvel kapcsolatos minden olyan korrekciót, amit az esélyegyenlıség javítása érdekében szükségesnek tart. Minden olyan esetben haladéktalanul jelzéssel él a Hivatal vezetése felé, aminek során az esélyegyenlıség megsértését tapasztalja, intézi a panaszbejelentésekkel kapcsolatos eljárást. III. RÉSZ Helyzetfelmérés A helyzetfelmerés kapcsán azok a tényezık kerülnek, kerültek vizsgálat, elemzés alá, amelyek az esélyegyenlıség tekintetében kiemelt jelentısséggel bírnak, illetıleg relevánsak és mérhetıek. Ezen tényezık összeállításánál alapvetıen ráirányult a figyelem az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény rendelkezéseibıl, szellemiségébıl adódó és a Tervben is rögzített 5 hátrányos helyzető célcsoportra. A statisztikai személyi állományi létszám 43 fı, ebbıl 37 fı nı, 6 fı férfi. A Hivatalra alapvetıen jellemzı, hogy 4 kivétellel határozatlan idejő kinevezéssel, munkaszerzıdéssel,(a továbbiakban szerzıdéssel) foglalkoztatja munkatársait. Statisztikai felmérés, helyzetelemzés az 5 hátrányos helyzető célcsoport tekintetében: 1. Nık évnél idısebb munkavállalók 3. Fogyatékos, megváltozott munkaképességő személyek együttes elemzése: Az összes munkavállaló: 86%-a nı (37 fı), 33 %-a negyven év feletti (14 fı), csökkent (fogyatékos, megváltozott) munkaképességő munkavállaló nem dolgozik a szervezetben. A vezetı beosztásúak (5 fı) 80%-a nı, 1 fı közülük (33%)- 40 év feletti. A végzettségeket tekintve megállapítható, hogy 16 fı felsıfokú, 27 fı középiskolai végzettséggel rendelkezik. 4

5 -A felsıfokú végzettségőek nemenkénti megoszlása a következı:13 fı nı és 3 fı férfi. -A középfokú, középiskolai (továbbiakban középiskolai végzettségőek) végzettségőek közül 24 fı nı, 3 fı férfi. - a felsıfokú végzettségőek közül 40 év feletti: 3 fı. - a középiskolai végzettségőek közül 40 év feletti: 9 fı. 4. Romák -a kapcsolatos nyilvántartás hiányában, e tekintetben helyzetfelmérést nem készíthettünk. 5. Két, vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelı, vagy gyermeket egyedül nevelı munkavállalók. Gyermeküket egyedül nevelı munkavállalók száma: 4 fı össz. gyermekszám: 7 gyermek Tíz éven aluli gyermeket nevelı szülık száma: 14 fı Nagycsaládos:2 fı - Fontosnak tartott egyéb vonatkozású statisztikák: Jelenleg a hivatalból 6 fı tanulmányi szerzıdéssel végzi tanulmányait felsıoktatási intézményben. A továbbtanulókból:2 fı 40. év feletti, 3 fı közép, 3 fı pedig jelenleg is felsıfokú végzettségő. A munkakörülmények: a közelmúltban került sor az irodák kifestésére, a munkakörülmények optimálisnak mondhatók. A Hivatal tervezi az épület teljes felújítását pályázati pénzbıl, a felújítás tervei elkészültek, a szükséges engedélyek megvannak. Munkaidı a Ktv. szerint egyöntető minden dolgozó esetében. A szakmai elımenetel (végzettség, gyakorlati idık beszámítása, munkaerı-felvétel) vonatkozásában a Ktv. konkrét és kötelezı szabályozásokat, egyértelmő útmutatást ad. Ezek betartására minden esetben megtörtént, megtörténik A helyzetfelmérés kapcsán rögzített elemzés, megállapítások, következtetések: Általános megállapítások: A fentiek alapján megállapítható, hogy a kiemelten fókuszba állított, frekventált, érdeksérelemre érzékeny területeken a helyzetfelmérés nem mutatott ki egyenlıtlenségeket, aránytalanságokat, eltéréseket. A hátrányos helyzető célcsoportok esetén rögzíthetı, hogy a helyzetük figyelembe vételével került sor a korábbiakban is a foglalkoztatásukra. Számarányukat tekintve is egészséges és arányos szinten vannak jelen a Hivatalban. A munkaköri megoszlás is optimális, mind a vezetıi, mind pedig a középiskolai II. besorolási és a felsıfokú I. besorolási osztály tekintetében egyaránt. Részletes megállapítások: Képzés: Az elımenetelhez elengedhetetlen közigazgatási alap és szakvizsga-lehetıségek, tanulmányok ütemezetten, a köztisztviselıvel egyeztetett idıpontokban kerülnek realizálásra. A bérezés tekintetében megállapítható, hogy nincs esélyegyenlıtlenség e területen a nıi és férfi munkatársak között az alábbiak miatt: A Ktv. vonatkozó szabályozása kötött bértáblában rögzíti az illetményt. A bértábla alapján, ugyanazon munkakörben, ugyanolyan szintő végzettséggel, és ugyanolyan jogviszonyban töltött idı után, a férfi és nı dolgozó ugyanazt a bérezést, illetmény összesent kapja Az egyéb juttatások során az alanyi jogon járó juttatás természetébıl adódóan- szociális és hátrányos helyzettıl függetlenül minden munkatárs részére biztosításra kerül. Mivel jelen Tevvel megnevezésre került 5. hátrányos helyzető csoport, így a jövıben a fenti döntések során, ezen szempontokat is koncentráltabban kell figyelembe venni a juttatások területén is. A munkakörülmények optimálisnak mondhatók. A munkaidı évben igazgatási szünet keretében egységesen történt a nyári szabadságok kiadása. 5

6 Az egészségvédelem területén az általános orvosi felülvizsgálatokat szervezett keretek között rnódszeresebbé kell tenni a jövıben a dolgozók jobb egészségmegırzése érdekében. A szakmai elımenetel tekintetében a továbbiakban is maradéktalanul be kell tartani a jogszabályi követelményeket. A gyermekneveléssel és a szülıi szereppel kapcsolatos kedvezmények területén az elmúltévekben kialakult pozitív gyakorlatot tovább kell folytatni, adott esetben erısíteni. IV. RÉSZ Konkrét célok A Terv a Hivatal elsı esélyegyenlıségi terve, ezért a konkrét feladatokon túl szemléletformáló szerepe is van, aminek megjelenési irányvonalait az alábbiak szerint emeljük ki: Célok: I. Az esélyegyenlıségnek, mint új fogalom és normarendszernek a megismertetése, bemutatása és a személyi állományhoz, mint alapvetı felhasználóhoz történı közelhozása. II. Az egyenlı bánásmód betartása és az esélyegyenlıség elısegítése. Mindezekre tekintettel a végrehajtás során megjelenı korrekciók megtétele a szükséges folyamatok, eljárási rendelkezések kidolgozása, kialakítása, a Tervben foglaltak maximális betartása, betartatása. III. A jelenlegi megfelelı szintő munkakörülmények további javítása, továbbá az egészség megırzése, mint általános érték, alapvetı biztosítása. IV. A képzési programokhoz való egyenlı hozzáférés elısegítése, a továbbtanulók ösztönzése. V. A Hivataltól nyugdíjba vonultak támogatása. VI. A családos munkavállalók számára megjelenı kedvezmények maximális biztosítása, a pénzügyi lehetıségek függvényében és a Tervben rögzítettek szerint- történı esetleges kiterjesztése. Konkrét programok, intézkedések az egyes célcsoportok érdekében I. ESÉLYEGYENLİSÉGNEK, MINT ÚJ FOGALOMRENDSZERNEK A MEGISMER- TETÉSE, BEMUTATÁSA TEKINTETÉBEN A hivatalvezetés az aljegyzı, a személyzeti vezetı és a szervezeti egységek vezetıi bevonásával megteremti annak lehetıségét, hogy ezen új terület a személyi állomány egésze vonatkozásában mind hamarabb ismertté váljék. A fentiek érdekében a hivatalvezetı a hivatali fórumokon lehetıséget ad a szakterület ismertetésére. A hivatalvezetés megtesz mindent, biztosít minden olyan lehetıséget, ami elısegíti az esélyegyenlıségi terület értelmezését és segíti a munkatársak ez irányú tudatformálását. Felelıs: jegyzı, aljegyzı, személyügyi ügyintézı, szervezeti egységek vezetıi III. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD BETARTÁSA ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİSE- GÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A Hivatal vállalja és garantálja, hogy az egyenlı bánásmód követelménye alapján a Hivatal a munkavállalóival, illetve a potenciális munkavállalókkal szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékő figyelembe vételével jár el. Ennek keretében: A Hivatal az aljegyzı aktív bevonásával és az egyéb eljárásokkal, a foglalkoztatás során, megelızi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. 6

7 A Hivatal azonnal és teljes körően megszünteti, felszámolja és megakadályozza azon kezdeményezéseket, illetve a kialakítás irányába mutató formákat, helyzeteket, melyek célja, vagy hatása valamely személlyel szemben a megfélemlítı, ellenséges, megalázó, megszégyenítı vagy támadó környezet létrehozása, esetleges kialakulása. Az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából nem tesz különbséget. Ennek érdekében: az álláshirdetések megjelentetéséhez az aljegyzı szakvéleményét elızetesen kikéri. A Hivatal a munkaerı-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség figyelembevételét. Felelıs: jegyzı, aljegyzı, személyügyi ügyintézı - AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD ELVEINEK MEGSÉRTÉSE ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A SZÜKSÉGES ELJÁRÁS A KÖVETKEZİ: A Hivatal lehetıséget biztosít a panasztételre, a következı módon a) Az egyenlı bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás elıfordulása esetén a munkavállaló közvetlenül az aljegyzıhöz fordulhat. b) Az aljegyzı a panaszt amennyiben az érintett kéri anonim módon-, véleményével és megoldási javaslat felvázolásával együtt a jegyzı elé tárja 8 munkanapon belül. c) Ha panasznak a munkáltatóhoz, illetve az aljegyzıhöz történı benyújtásától számítva, az ügy megoldásáig, a kifogásolt munkáltatói intézkedés végrehajtása nem lehetséges. Ennek tényérıl az aljegyzı a munkáltatót, a munkáltatói jogkör gyakorlóját azonnal tájékoztatja. A munkáltató az ügyet az esélyegyenlıségi aljegyzıtıl való megérkezéstıl számított 8 munkanapon belül megvizsgálja és meghozza vonatkozó döntését. d) Az eljárás eredményérıl a munkavállalót az aljegyzı írásban, a döntéstıl számított 3 munkanapon belül tájékoztatja. e) Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló az Egyenlı Bánásmód Hatósághoz fordulhat panaszával. Felelıs: jegyzı, aljegyzı IV. A MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA, TOVÁBBÁ AZ EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉRDEKÉBEN A Hivatal vállalja, hogy a pénzügyi lehetıségei figyelembe vételével: - A munkavállalók jó egészségi állapotának, egészségvédelmének, biztonságának, és jó közérzetének megtartására érdekében a Hivatal prevenciós általános orvosi vizsgálatokat szervez. - A szemüveg-költségtérítés szabályozásának szakmai felülvizsgálata, a kedvezmények biztosítása. - Az egészséges életmód kialakítására, folytatására a munkavállalókat aktív eszközökkel ösztönzi. Támogatja, propagálja, lehetıvé teszi, ösztönzi az évente megrendezésre kerülı Közszolgálati Sportnapon történı részvételt. Anyagi lehetıségei függvényében szervezett utazással és a nevezési díjak befizetésével, továbbá a sportnap támogatásával járul hozzá a rendezvényen történı megjelenéshez. 7

8 Felelıs: jegyzı, aljegyzı V. A KÉPZÉSI PROGRAMOKHOZ VALÓ EGYENLİ HOZZÁFÉRÉS ELİSEGÍTÉSE, A TOVÁBBTANULÓK ÖSZTÖNZÉSE: A Hivatal a szakképzett és alkalmazkodó-képes munkaerı számának növelése érdekében biztosítja az egész életen át tartó tanulás lehetıségét minden munkavállaló számára. Ennek érdekében a munkakör ellátását segítı, valamint a szakmai elımenetelhez hozzájáruló képzésekben való részvétel engedélyezése kortól, nemtıl, családi és egészségügyi állapottól függetlenül történik. Felelıs: jegyzı VI. A HIVATALBÓL NYUGDÍJBA VONULTAK TÁMOGATÁSA TEKINTETÉBEN A kapcsolattartás elsıdlegesen az aljegyzı és a személyügyi ügyintézı bevonásával történik. - A Hivatal anyagi és egyéb lehetıségeinek függvényében, az elızı évekhez hasonlóan meg kell találni azokat a pénzbeni, természetbeni, formális vagy informális támogatási lehetıségeket, kapcsolódási pontokat, melyek elısegítik és erısítik a nyugdíjasokkal történı kapcsolattartást és biztosítják azt, hogy az alapvetı kötıdések megmaradjanak a korábbi dolgozók vonatkozásában. Felelıs: jegyzı VII. A CSALÁDOS MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉ- NYEK KITERJESZTÉSE A Hivatal rögzíti, hogy: - A családos munkavállalók számára, a pénzügyi lehetıségek függvényében, tovább kell erısíteni a szociális jellegő támogatásokat, esetlegesen új támogatási lehetıségek, ösztönzık kialakításával pl:a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolás érdekében, a) iskolakezdési támogatást biztosít Határidı: évenként az iskolakezdést megelızıen. b.) biztosítja a rendkívüli családi események (gyermekszületés, gyermek ballagása stb.) esetére a szabadságot (a rendes szabadságkeret terhére). Felelıs: jegyzı Záró rendelkezések -Jelen Terv kiegészíthetı, ha tervidıszakban elıre nem látható módon olyan jelentıséggel bíró elemek merülnek fel, amelyek halaszthatatlan beavatkozást tesznek indokolttá az esélyegyenlıség biztosítása, biztosíthatósága érdekében és egyúttal a késedelem jelentıs érdeksérelemmel járna. Hatálya: október 15-tıl 2011 október 15-ig. Kunszentmiklós, október 15. Józan Judit jegyzı 8

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

A jelen megállapodást aláíró felek elkötelezik magukat a munkahelyi esélyegyenlıség elvei mellett, és ennek érdekében intézkedéseket hoznak.

A jelen megállapodást aláíró felek elkötelezik magukat a munkahelyi esélyegyenlıség elvei mellett, és ennek érdekében intézkedéseket hoznak. ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV a 2007. január 1 2009. december 31. idıszakra A Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó Intézményének esélyegyenlıségi terve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2013-2015 Az egyenlı bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyőlés elismerte minden ember jogát

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Időbeli hatálya: 2014. január 1 2014. december 31. Esélyegyenlőségi terv Jelen esélyegyenlőségi terv a munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A január december 31. közötti idıszakra

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A január december 31. közötti idıszakra A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A 2009. január 1.- 2009. december 31. közötti idıszakra A Pécsi Tudományegyetem az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. GÖDÖLLİ 2005. március 1.

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. GÖDÖLLİ 2005. március 1. A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE GÖDÖLLİ 2005. március 1. A megállapodást az aláíró felek 2005. 03.01-tıl 2007. 03.01-ig tartó idıszakra fogadják el. A következı idıszakra szóló esélyegyenlıségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Polgármesteri Hivatal Érvényes: 2009. április 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések 1. Az esélyegyenlıségi tervet elfogadó felek Az egyenlı bánásmódról

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND 1. Törvényi háttér Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve 2013-2016 I. RÉSZ... 3 BEVEZETÉS... 3 AZ ET JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 AZ ET ELKÉSZÍTÉSE, ELFOGADÁSA, BEVEZETÉSE ÉS TARTALMA... 3 II. RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

I. Általános rész. Általános elvek

I. Általános rész. Általános elvek TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének folyamata... 3 2. Az esélyegyenlıségi terv hatálya... 3 II. A hátrányos helyzető munkavállalói csoportok meghatározása...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A GÁBOR DÉNES FİISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2007-2011 A Gábor Dénes Fıiskola (a továbbiakban Fıiskola) esélyegyenlıségi terve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0055

TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0055 9/1 Az országgyűlés az Európai Unió, valamint a társadalom elvárásaira válaszul elfogadta az Egyelő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt, amely az 1992. évi XXII.

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM

A SEMMELWEIS EGYETEM 48/2011.( IV. 28.) számú határozat A SEMMELWEIS EGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2011. Tartalomjegyzék Preambulum... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Terv célja és hatálya... 4 3. Az Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30.-i ülésére 2. napirend. Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30.-i ülésére 2. napirend. Göndörné Frajka Gabriella jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30.-i ülésére 2. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK. I/1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód.

I. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK. I/1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig terjedő időszakra I. Jogszabályi alapok - A Munka Törvénykönyve 70/A (1), (2), (3) - A 2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV SOPRON 2008 !"#$%$&'( Jelen Esélyegyenlségi Terv az egyenl bánásmódról és az esélyegyenlség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben, valamint a

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV SOPRON 2014 ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról és az

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Preambulum 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkavállalót

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV SOPRON 2016 ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2016. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról és az

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Szám: 21-21/1182/2016. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017 2019. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

I. Bevezetı rendelkezések 1.

I. Bevezetı rendelkezések 1. Kunszentmiklós Városi Képviselı-testületének 21/2001. (X. 19.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról Módosítva: 27/2001. (XI. 16.) Hatályba

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2009. január 1-től 2011. január 1-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2009. január 1-től 2011. január 1-ig terjedő időszakra Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 3600 Ózd, Vasvár út 84. 48/570-060 E-mail: ozdtuo@axelero.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2009. január 1-től 2011. január 1-ig terjedő időszakra 2 Az országgyűlés

Részletesebben

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól június 30-ig terjedő időszakra)

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól június 30-ig terjedő időszakra) AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól 2013. június 30-ig terjedő időszakra) Jelen esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2015. január 1. 2015. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék 1.1.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Kakas Béla polgármester. Iktatószám 3-126/2013.

Kakas Béla polgármester. Iktatószám 3-126/2013. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı Kakas Béla polgármester Tárgy Beszámoló a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal, a Sándorfalvi Kulturális Központ, az

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 Az MTA ATK Esélyegyenlőségi terve 2012. január 1.-től 2013. december 31.-ig

Részletesebben

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről 1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés j) pontja, valamint az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

Kakas Béla polgármester

Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı Kakas Béla polgármester Tárgy Beszámoló Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a Sándorfalvi Kulturális

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Szabályzat

Esélyegyenlőségi Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 A Szabályzat hatálya és célja...3 1....3 II. A hallgatók esélyegyenlősége...3 A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása...3 2....3

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2011.01.01-2012.12.31. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2011. január 1-jétől 2012.december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV AZ ALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV AZ ALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV AZ ALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE 2011 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, célok...4 1.1 A megkülönböztetés tilalma, egyéni bánásmód...4 1.2 Az emberi méltóság tiszteletben tartása...4

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának esélyegyenlőségi terve

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának esélyegyenlőségi terve A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 2015. szeptember 1-től 3. sz. melléklete Általános célok, etikai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. Békési Polgármesteri Hivatal. I. Bevezetés

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. Békési Polgármesteri Hivatal. I. Bevezetés ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Békési Polgármesteri Hivatal I. Bevezetés Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony

Részletesebben

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 1. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) a képzés és foglalkoztatás során tiszteletben tartja a hallgatói

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv. I. Általános célok, alapelvek

Esélyegyenlőségi terv. I. Általános célok, alapelvek ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014.El.I.D.8. Esélyegyenlőségi terv a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE a 2012. január 1. 2014. január 1. közötti időszakra 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1. Közvetlen

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A DEBRECENI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A DEBRECENI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. október 5. - 2010. december 31. 2007. október 4 2/14 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Az Esélyegyenlőségi Terv tárgya, hatálya, jogi alapjai 3 3. Esélyegyenlőség

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Aldebrő-Tófalu Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A. -ának, és az Egyenlő bánásmódról

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ÉPÍTİIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 1986 ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KAPOSVÁR 2008 TARTALOMJEGYZÉK Esélyegyenlőségi terv... 3 Törvényi háttér... 3 1. Bevezető... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának Esélyegyenlőségi Terve. Általános célok, etikai elvek

Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának Esélyegyenlőségi Terve. Általános célok, etikai elvek Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának Esélyegyenlőségi Terve Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala az EU horizontális elveivel összhangban, az Esélyegyenlőségi Terv megalkotásáról döntött 2009. évben.

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLÁSOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLÁSOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY VIAD ORO K ÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS S ZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 B ALATONFÜRED, V AJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 AROP. PALYAZAT@ YAHOO. COM DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola esélyegyenlőségi terve július 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola esélyegyenlőségi terve július 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola esélyegyenlőségi terve 2012. július 1-jétől 2014. december 31-éig terjedő időszakra 1 Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

A Csepel- Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Esélyegyenlőségi terve. a 2005-01-01-től 2006-12-31-ig terjedő időszakra

A Csepel- Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Esélyegyenlőségi terve. a 2005-01-01-től 2006-12-31-ig terjedő időszakra A Csepel- Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Esélyegyenlőségi terve a 2005-01-01-től 2006-12-31-ig terjedő időszakra A megállapodást az aláíró felek a 2005-01-01-től 2006-12-31-ig

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE KABAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE a 2014. december 31.-2020 január 1. közötti időszakra Szegi Emma polgármester dr Csabai Zsolt jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ...3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

OM azonosító:031033 2009. szeptember

OM azonosító:031033 2009. szeptember Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel:52/361-436 Tel./Fax:52/557-724 e-mail: iskolatitkar@pavaiv-hsz.sulinet.hu OM azonosító:031033. szeptember TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Kúria elnökének 10/2014. számú utasítása. a Kúria esélyegyenlőségi tervéről szóló 17/2013. számú elnöki utasítás módosításáról

A Kúria elnökének 10/2014. számú utasítása. a Kúria esélyegyenlőségi tervéről szóló 17/2013. számú elnöki utasítás módosításáról A Kúria elnökének 10/2014. számú utasítása a Kúria esélyegyenlőségi tervéről szóló 17/2013. számú elnöki utasítás módosításáról A Kúria elnökének 10/2014. számú utasítása a Kúria esélyegyenlőségi tervéről

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. dolgozóira vonatkozó esélyegyenlőségi terve. 2011.október 1. és 2013.szeptember 30.

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. dolgozóira vonatkozó esélyegyenlőségi terve. 2011.október 1. és 2013.szeptember 30. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény dolgozóira vonatkozó esélyegyenlőségi terve 2011.október 1. és 2013.szeptember 30. közötti időszakra 2011. Bevezető A 2003. évi CXXV. tv. Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE NÓGRÁD MEGYEI JEGYZŐ... sz. napirendi pont 37-44/2015. ikt. szám JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

KISTÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV KISTÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV KÉSZÍTETTE: KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KRUZSLECZ MIHÁLYNÉ SZEMÉLYÜGYI ÜGYINTÉZŐ 2009. SZEPTEMBER 1 Tartalomjegyzék 1. A terv hatálya... 3 2. Általános célok,

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Gyomaendrőd 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 Általános célok, etikai elvek... 3 II. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. esélyegyenlőségi terve. 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. esélyegyenlőségi terve. 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség esélyegyenlőségi terve 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra 2010. július hó A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint munkáltató

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben