1. Modul MIKROÖKONÓMIA. Közbeszerzési referens képzés - Gazdasági modul. Elıadás vázlatok, Oktató: Csiszárik- Kocsir Ágnes 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Modul MIKROÖKONÓMIA. Közbeszerzési referens képzés - Gazdasági modul. Elıadás vázlatok, Oktató: Csiszárik- Kocsir Ágnes 1"

Átírás

1 1. Modul MIKROÖKONÓMIA 1 I. A KÖZGAZDASÁGTAN ALAPFOGALMAI Közgazdaságtan tárgya: Választások és döntések tudománya szűkös körülmények (szőkösség viszonyai) között, Az embereknek a gazdasági folyamatban (termelés, elosztás, csere, fogyasztás) felmerülı döntési alternatíváival foglalkozó társadalomtudomány A közgazdaságtan kérdései: mit termeljenek, hogyan termeljenek, kinek termeljenek, Osztályozása sokféle szempont alapján történhet. Elméleti / alkalmazott: Normatív / pozitív: 2 A közgadaságtan fı részei: Mikroökonómia Makroökonómia Nemzetközi gazdaságtan Gazdasági rendszerek összehasonlító elemzése A közgazdaságtan fıbb módszerei: Modellezés Mennyiségi összefüggések feltárása: o Teljes mennyiség (Ty = y) o Átlag mennyiség (Ay = y / x) o Határmennyiség (My = y / x) 3 Kocsir Ágnes 1

2 Szükséglet: A szükséglet az egyén és a közösség szubjektív hiányérzete, életfeltételeinek elsajátítása iránti belső igény. Sokféle lehet: Társadalmi mértékben a szükségletek: effektív / látens Gazdasági szükséglet: eszköz / mozzanat Hasznosság: A javak azon hasznos tulajdonságainak összességét, amelyek valamilyen szükséglet kielégítésére alkalmassá teszik ıket. 4 A szükségletek kielégítésére alkalmas javak is sokfélék lehetnek: SZABAD: GAZDASÁGI: Termékek / Szolgáltatások Magánjavak (egyéni) / Közjavak (közjószágok) Termelés: A gazdasági javak nem állnak szabadon és korlátlanul rendelkezésre, A termelés az emberi szükségletek kielégítésére alkalmas javak előállításának folyamata A termeléshez tartozik tágabb értelemben újratermelés mellett elosztás, forgalmazás, fogyasztás, A termeléshez termelési tényezőket kell felhasználni 5 Termelési tényezők: Munkaerő Természeti tényezők Tőkejavak Vállalkozó Info, tudás 6 Kocsir Ágnes 2

3 Termelési lehetőségek határa: A gazdálkodásban megnyilvánuló döntési kényszert illusztrálja A görbe minden pontja hatékony (un. Pareto féle hatékonyság) Ahhoz, hogy az egyik termékből folyamatosan egy egységnyivel többet állítsunk elő, a másik termékfajtából a növekvő termékmennyiségről le kell mondanunk. 7 II. PIACGAZDASÁGI ALAPFOGALMAK A gazdaság szervezeti-gazdasági alapegységei: 1. Háztartás A fogyasztás gazdasági, szervezeti egysége. Család háztartás Alapvető gazdasági tevékenységük a fogyasztás, Gazdasági funkciói: végső fogyasztók, jövedelemösszpontosító, jövedelem felhasználó, munkaerőbázis, Megtakarítók hitelkínálat, vagyonuk a nemzeti vagyon része, elsősorban saját szükségletre termelnek és szolgáltatnak, kiegészítő, kisegítő jellegű árutermelő tevékenysége is van 8 2. Üzleti szervezetek Alapvető funkciója a javak és szolgáltatások elıállítása, a termelés, Jellemzıi: önállóság, profitérdekeltség, kockázatvállalás, eredményességét a valóságos piac minısíti. 3. Állam Sajátos gazdasági szereplı + gazdasági kapcsolatot és folyamatot aktívan befolyásoló közhatalmi tényezı, Gazdasági funkciói: gazdasági hatékonyság elısegítése makrogazdasági egyensúly és stabilitás biztosítása társadalmi igazságosság és méltányosság 9 Kocsir Ágnes 3

4 Piaci szereplők: Mindazon személyek, szerveztek és csoportok, akik termelési vagy fogyasztási tevékenységükkel közvetlenül befolyásolják a piaci folyamatokat, és a piaci események szempontjából egységnek tekinthetık. Piaci szereplık: háztartások, vállalkozás, állam, A piaci szereplık közös jellemzıi: racionális gazdasági cselekvés, önérdek, gazdasági hatékonyság. Csak azok a piac szereplıi, akik vagy keresletükkel, vagy kínálatukkal kapcsolódnak a piachoz. 10 Gazdaságkoordinációs formák: ETIKAI AGRESSZÍV PIACI BÜROKRATIKUS VEGYES 11 A piaci koordináció sémája: KINEK? MIT? HOGYAN? 12 Kocsir Ágnes 4

5 A bürokratikus koordináció sémája: KINEK? KÖZPONT MIT? HOGYAN? 13 A vegyes koordináció sémája: KINEK? KÖZPONT MIT? HOGYAN? 14 Piaci tényezők: 1. Kereslet: Abban az árutömegben fejezıdik ki, melyet a fogyasztók az adott idıpontban, adott árak mellett képesek és hajlandók megvásárolni. Keresleten mindig a fizetıképes keresletet értjük. Egyéni / piaci kereslet 2. Kínálat: Az a meghatározott mennyiségő és összetételő árutömeg, amelyet az árutermelık valamely piacon, adott áron eladásra felkínálnak. Egyéni / Árupiaci kínálat 15 Kocsir Ágnes 5

6 3. Ár: Az áru értékének pénzben történı kifejezése. A piaci árat rövidtávon a kereslet-kínálat határozza meg. Azonban az ár maga is befolyásolja a kereslet-kínálatot. Az egyes szereplık számára megváltoztathatatlan külsı adottság. 4. Jövedelem: Termelı / fogyasztó nézıpontja Nominál / reál jövedelem 16 A keresleti függvény: 17 A kínálati függvény: 18 Kocsir Ágnes 6

7 Marshall-kereszt: 19 Az árak gazdasági szerepe: információ a döntésekhez, mérés, elszámolás, nyilvántartás, termelés és fogyasztás szabályozása, Jövedelemelosztás, egyensúlyteremtés a piacon. 20 A piaci verseny jellege, piaci formák: A piac jellegét meghatározzák: A piaci szereplők száma és nagysága A piacra lépés feltételei A termék jellege A piaci szereplők befolyása az áralakulásra Az információhoz való hozzájutás lehetőségei Piaci formák: Tökéletes versenypiac: Monopolpiac: Oligopol-piacnak (monopolisztikus versenypiac): Monopszónia, oligopszónia Alapvető piacok: Termékpiac Tényezőpiac 21 Kocsir Ágnes 7

8 A vállalati környezet elemei Természeti-technológiai környezet Gazdasági-piaci környezet VÁLLALAT Társadalmi környezet 22 Az üzleti szervezetek és a piaci szerkezet A piacok két nagy csoportja: Nyomásos, vevői piac Szívásos, hiánypiac A piaci szerkezetet meghatározó tényezık: A szereplık száma, nagysága, Piacra lépés feltételei, A szereplık befolyása az árra és egymás termelési döntéseire, Termék jellege, Információhoz való jutás lehetıségei, Piac típusok: Tökéletes verseny, Monopólium, Oligopólium, Monopolisztikus verseny 23 Időtávok a mikroökonómiában A mikroökonómiai időtáv a gazdasági változásokra, impulzusokra való reagálás módja és időigénye alapján határolható be. Az inputok természete különböző: Befektetett eszköz, Forgóeszköz, Három időtávot különböztetünk meg: Piaci időtáv Rövid időtáv Hosszú időtáv 24 Kocsir Ágnes 8

9 p p p P 1 P 0 Piaci táv Q Rövid táv Q Q 0 Q 1 Hosszú táv Q Eredeti keresleti görbe (d 0 ) Új keresleti görbe (d 1 ) Kínálati görbe (s) 25 III. Költségfogalmak Számviteli és gazdasági költség Explicit és implicit költség Fix és változó költség 26 Bevétel és profit Bevétel Árbevétel (R = p * Q) Profit Normálprofit Bruttó profit Számviteli profit Gazdasági profit 27 Kocsir Ágnes 9

10 Rövid távú költségfüggvények Költségek π = R - C ATC AFC AVC MC 28 AFC Modul MAKROÖKONÓMIA 30 Kocsir Ágnes 10

11 I. A makroökonómia alapfogalmai: Tárgya: Törvényszerőségek feltárása, A nemzetgazdaság teljesítményét meghatározó tényezık, Reál- és pénzfolyamatok, Gazdaság egyensúlyi / egyensúlytalansági kérdései, Kormányzati gazdaságpolitika lehetıségei és hatásai Eszközei: költségvetési politika monetáris politika jövedelempolitika külgazdaság politika 31 A makroökonómia módszerei: Aggregálás Indexálás Mérleg Bruttó és nettó nemzeti termelés mérlege Ágazati kapcsolatok mérlege Költségvetés mérlege Nemzetközi fizetési mérleg Modell 32 A makroökonómia alapfogalmai: Kibocsátás (quantity = Q) Nominálkibocsátás Reálkibocsátás Potenciális kibocsátás Makrojövedelem (Yield = Y) Fogyasztás (Consumption = C) Megtakarítás (Saving = S) Beruházás (Investment = I) Makroegyensúly Aggregált kereslet (aggregated demand = AD) Aggregált kínálat (aggregated supply = AS) Árszínvonal Infláció 33 Kocsir Ágnes 11

12 A makrogazdaság szektorai: HÁZTARTÁSOK VÁLLALATOK ÁLLAM KÜLFÖLD 34 A makrogazdaság teljesítményének mérése: KÉT RENDSZER: MPS: (material product system) rendszer: alapvetıen az anyagi termelését és szolgáltatásokat értelmezi, nem veszi figyelembe a nem anyagi szolgáltatások (oktatás, egészségügy, államigazgatás, stb.) eredményeit (pl. volt KGST országok). SNA: (system of national accounts) rendszer: a javak összesítésekor minden létrehozott terméket, szolgáltatást és szervezett tevékenységet számításba vesz (ENSZ által kidolgozott, nemzetközi rendszer). 35 Az SNA rendszer: A javak összesítésekor minden létrehozott terméket, szolgáltatást és szervezett tevékenységet számításba vesz. A saját fogyasztásra szánt termékek értékét a piaci ár alapján becsülik fel, míg a társadalmilag szervezett formában végzett, de nem érékesített tevékenységeket a költségeik alapján összesítik. A számbavétel másik kiindulópontja a gazdasági szereplık teljesítményének megkülönböztetése. Hazai output (jövedelem) Nemzeti output (jövedelem) A makroteljesítmény nominál vagy reálértéken történı kifejezése: Nominál folyó áron Reál bázisévei áron 36 Kocsir Ágnes 12

13 A makroteljesítmény piaci áron vagy tényezıköltségen való kifejezése: Piaci ár Tényezıköltség A halmozódás szerint három csoportba soroljuk a mutatókat: bruttó mutatók: félnettó mutatók: Nettó mutatók: 37 Megtermelt jövedelem Elsıdleges elosztás során szerzett jövedelem Végsıfelhasználásra kerülı jövedelem Félnettó jellegő mutatók (elnevezésükben bruttó ) GDP GNI GNDI Nettó jellegő mutatók NDP NNI NNDI 38 Az SNA számlarendszer legfıbb mutatói: Bruttó hazai termék (GDP gross domestic product): GDP = GO termelıfogyasztás = hozzáadott érték Nettó hazai termék (NDP net domestic product): NDP = GDP - amortizáció Bruttó nemzeti jövedelem (GNI gross national income): GNI = GDP + külföldrıl kapott jövedelmek külföldre utalt jövedelmek Nettó nemzeti jövedelem (NNI net national income): NNI = GNI amortizáció NNI = NDP + külföldrıl kapott jövedelmek külföldre utalt jövedelmek Bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem (GNDI gross national disposable income): GNDI = GNI + külföldrıl kapott transzferek külföldre utalt transzferek Nettó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem (NNDI net nationat disposable income): NNDI = GNDI - amortizáció NNDI = NNI + külföldrıl kapott transzferek külföldre utalt transzferek 39 Kocsir Ágnes 13

14 II. Az infláció fogalma, fajtái Az árszínvonal a gazdaság összes terméke és szolgáltatása adott idıpontban érvényes árának súlyozott számtani átlaga. Az árak idıszakok közötti mozgását (változását) az árindexszel fejezzük ki, ami lehet növekvı vagy csökkenı: Infláció Defláció Az általános árszínvonal változását leggyakrabban a fogyasztói árak változásával azonosítják. Az infláció alakulásának mérésére használt inflációs ráta tehát egyben a fogyasztói árindex is (Consumer Price index, CPI). 40 Az inflációs ráta nagyságától függıen: Kúszó infláció Vágtató infláció Hiperinfláció Az infláció negatívan hat a nominálváltozók reálértékére is, 41 Az infláció okai: Az infláció legáltalánosabban megfogalmazható oka a termelési és jövedelmi folyamatok között diszharmónia: Keresleti infláció árinfláció, pénzinfláció Kínálati vagy költséginfláció Keresleti inflációt eredményezı fontosabb tényezık: Makrokeresletet közvetlenül megnövelı tényezık, Makrokeresletet közvetetten növelı tényezık, Költséginflációt okozó tényezık, 42 Kocsir Ágnes 14

15 III. A munkanélküliség fogalma, típusai Munkanélküli: az, akinek az adott pillanatban (az elmúlt négy hétben) nincs munkája, de aktívan munkát keres (és készen áll arra, hogy 30 napon belül munkába álljon). Típusai: Frikciós (súrlódásos) munkanélküli Strukturális munkanélküli Konjukturális munkanélküli Kereslet-elégtelenségi munkanélküli Munkanélküliséget kiváltó tényezık: 43 Népesség megoszlása: Népesség Munkaerıforrás (M) Munkaerıforráson kívüliek (NM) Gazdaságilag Aktívak (A) Gazdaságilag Inaktívak (IA) Önállóak (Ö) Foglalkoztatottak (F) Munkanélküliek (U) Aktív keresık (K) Ideiglenes távollevık (NK) Modul PÉNZÜGYEK ALAPJAI 45 Kocsir Ágnes 15

16 I. A pénz fogalma, fajtái Ahogy a társadalom fejlıdött, úgy váltotta fel a cserekereskedelmet a pénzhasználat, Pénzfejlıdés szakaszai: Árupénz Aranypénzrendszer elsı szakasza Aranypénzrendszer második szakasza Modern hitelpénzrendszer, belsı érték nélküli pénz A pénz funkciói: Értékmérı funkció Forgalmi eszköz funkció Fizetési eszköz funkció Felhalmozási funkció Világpénz A pénz fontosabb tulajdonságai: Keresett, Értékálló, Homogén, Tartós, Osztható, Szállítható,Felismerhetı, 46 A pénz csoportosítása: Eredet szerint: jegybankpénz, kereskedelmi banki pénz Formája szerint: Készpénz, Számlapénz Felhasználás szerint: szőken értelmezett pénz M1, kp + lekötési idı nélküli betétek tágan értelmezett pénz M2, M1 + határidıs betétek, pénzpiaci értékpapírok hitelpénz D, kvázi pénz gazdaságban lévı pénz M2 + D További csoportosítás: belföldi pénz, külföldi pénz Monetáris aggregátumok: M0 - jegybankpénz: monetáris bázis, vagy forró pénz M1 - szőken értelmezett pénz: - tranzakciós pénz M2 - szélesebben értelmezett pénzmennyiség (vagy un. kvázipénzek: M1 + határidıs betétek M 3 részei: M2 + a bankrendszer által kibocsátott értékpapírok M 4 részei: M3 + vállalatoknál és lakosságnál lévı államkötvények Pénzteremtés: Függ a bankrendszer szintjétıl Pénzteremtés történhet hitelnyújtással és devizavásárlással A pénz megsemmisülése a hitel visszafizetésével vagy devizaeladással történik 47 II. Pénzügypolitika A pénzügyi politika a gazdaságpolitika szerves része. fı célja az áru- és pénzmennyiség makroszintő összehangolása Három része van, A költségvetési (fiskális) politika: Az állami bevételek és kiadások tudatos alakításával közvetlen hatás gyakorlása a gazdaságra, A költségvetési politika szolgálhat stabilizációs, allokációs és elosztási funkciókat. A költségvetési politika eszközei: automatikus eszközök, diszkrecionális eszközök 48 Kocsir Ágnes 16

17 A monetáris politika: A monetáris politika elsıdlegesen a pénz kínálatán és keresletén keresztül próbálja a pénzügyi egyensúlyt megteremteni mennyiség és ár szabályozása, A monetáris politikának az irányítása a Jegybanktanács feladata.. A monetáris beavatkozás lehetséges eszközei: Indirekt: tartalékolási elıírások, refinanszírozás, kamatpolitika, Nyíltpiaci mőveletek, árfolyam-politika, Direkt: hitelkorlátok, kamatplafon, 49 A pénz iránti kereslet: Tranzakciós pénzkereslet, Óvatossági pénzkereslet, A spekulációs pénzkereslet Devizapolitika: Összehangolja a külsı és a belsı fizetési rendszert Devizagazdálkodás: módszerek, intézkedések, elıírások és tiltások összessége, amely révén az adott ország pénzügyi rendszere kapcsolódik a nemzetközi pénzügyi rendszerhez, valamint egy másik nemzetgazdaság pénzügyi rendszeréhez, A devizagazdálkodás lehet: Szabad, Kötött 50 III. Bankrendszerek A bankrendszer felépítését tekintve lehet egy vagy kétszintő, Egyszintő Kétszintő A JB alapvetı feladatai: A forint belsı és külsı értékállóságának védelme, Törvényes fizetıeszköz kibocsátása, Felel a monetáris egyensúlyért rendelkezik a monetáris irányítás eszközeivel Felel az ország fizetıképességéért, Irányítja a nemesfém gazdálkodást, kezeli az arany és devizatartalékokat, Részt vesz a gazdaságirányításban, İ az állam bankja 51 Kocsir Ágnes 17

18 Pénzügyi intézmények formái: Hitelintézet pénz és a tıkepiacon is mőködnek, szélesebb körben tevékenykednek, mint a pénzügyi vállalkozások: Bank, Szakosított hitelintézet, Szövetkezeti Hitelintézet, Fióktelepi formában mőködı hitelintézet, Pénzügyi Vállalkozások a pénzügyi szolgáltatások szőkebb körét végezheti, ma kb 100 ilyen vállalkozás van, pl ilyen a lízingcég, Pénzügyi intézmény alapítása: Meg kell lenni a jegyzett tıke minimumnak, A mőködés személyi és tárgyi feltételeinek igazolása, A folytatandó tevékenységek üzletszabályzatai és szerzıdési feltételei, Betétgyőjtés esetén csatlakozás az OBA-hoz, Zsírórendszerhez való csatlakozás, BAR-hoz való csatlakozás, 52 Pénzügyi szolgáltatások: Betétgyőjtés, Pénzkölcsön nyújtása (hitel, kölcsön, követelés megvásárlás vagy leszámítolás, faktoring, forfetírozás), Pénzügyi lízing, Pénzforgalmi szolgáltatás (számlavezetés, fizetések lebonyolítása), Készpénzhelyettesek kibocsátása (kártya, csekk), Kezesség, bankgarancia, Pénzügyi ügynöki tevékenység Befektetési alapok részére letétkezelés, Letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, Hitel referencia szolgáltatás, Önkéntes biztosító pénztárak részére vagyonkezelés, Magánnyugdíj pénztárak részére vagyonkezelés, Kiegészítı pénzügyi szolgáltatások: Pénzváltás, Elszámolásforgalmi ügylet, Pénzfeldolgozási tevékenység, Pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi pénzpiacon 53 Betét és befektetés biztosítás : Országos Betétbiztosítási Alap tól, hitelintézeteknél elhelyezett betétek befagyása esetén a betétesek részére meghatározott kártalanítási összeg kifizetése, betéteseket fenyegetı veszély elhárítása, állami kezesség beváltása, részt vesz a bankok felszámolási eljárásában, tájékoztatja a betéteseket a kártalanítás feltételeirıl, Befektetı-védelmi Alap: A kisbefektetık védelmét szolgálja Minden olyan befektetési szolgáltató köteles csatlakozni a BEVAhoz, amely bizományosi tevékenységet, kereskedelmi tevékenységet, portfoliókezelést, vagy értékpapír letéti ırzést, értékpapír-számlavezetést vagy ügyfélszámla vezetést végez. 54 Kocsir Ágnes 18

19 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete: A szervezet célja a biztosítási, pénztári, pénz- és tıkepiaci területeken mőködı szervezetek tevékenységének ellenırzése. E felügyeletek elsıdleges küldetése a pénzügyi szervezetek ügyfeleinek védelme, a tisztességes és átlátható piaci verseny fenntartása. A felügyeletek fı feladata a különbözı pénzügyi szervezetekre vonatkozó törvények betartatása, a pénzügyi rendszerek biztonságos mőködésének szavatolása, és mindazon piaci résztvevık érdekeinek képviselete, akik kapcsolatba kerülnek a pénzügyi piacokon mőködı különféle szervezetekkel és személyekkel. Ugyanakkor megkövetelik a befektetési döntések megalapozásához szükséges információk közzétételét is. 55 Banki kockázatok A spekuláció és a kockázat összetartozó fogalmak. Kockázat és hozam: A nagyobb hozam ígérete nagyobb kockázattal jár Pénzügyi kockázatok: Befektetési kockázat: Likviditási kockázat: Hitelezési kockázat: Kamatkockázat: Árfolyamkockázat: Lehívási kockázat: 56 A banküzem megbízható (prudens) mőködését elısegítı követelmények A hitelintézetek felelıséggel tartoznak a saját és a rájuk bízott idegen forrásokért. A kockázatok mérséklése érdekében mőködésüket szabályozzák az úgynevezett prudenciális szabályokkal. Prudens követelmények: Fizetıképesség fenntartása: likviditás: szolvencia: 57 Kocsir Ágnes 19

20 Saját tıke védelme: a saját tıke nem csökkenthet a törvény által megkövetelt legkisebb jegyzett tıke alá A saját tıke forrásai: Alapítói (jegyzett) tıke Az adózott eredménynek az a része, amelyek a tulajdonosok a hitelintézetnél hagynak. Szavatoló tıke: a hitelintézet jogszabályok által meghatározott saját tıkéje és azok a források, amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelések kielégítésébe tıkeként bevonhatók Alapvetı tıkeelemek: Jegyzett tıke: Tıketartalék: Eredménytartalék: Mérleg szerinti eredmény Lekötött tartalék: Általános tartalék: 58 Járulékos tıkeelemek: értékelési tartalék: alárendelt kölcsöntıke: A hitelintézet tıkemegfelelése Tıkemegfelelési mutató: 8 %-os követelmény a bank a kockázattal korrigált eszközeinek mérlegfıösszegét milyen mértékben finanszírozza a szavatoló tıkéjével szavatoló tıke / kockázattal korrigált eszközeinek mérlegfıösszege Nagykockázat: egy ügyfél (ügyfélcsoport) részére az összes kockázatvállalás nagysága (nyújtott hitel, vállalt kezesség, nyitott akkreditív) meghaladja a hitelintézet szavatoló tıkéjének 10 %-át. Egy ügyféllel szemben vállalható kockázat: a szavatoló tıke 25 %-át meg nem haladó kockázatot vállalhat. A vállalható nagykockázatok együttes összege: nem lehet több a hitelintézet szavatoló tıkéjének nyolcszorosánál Kockázati céltartalék, Általános kockázati céltartalék 59 Bankügyletek: A pénzügyi intézmények által végzett szolgáltatásokat bankügyleteknek nevezzük, A bankügyleteket három csoportba lehet sorolni: aktív, passzív, egyéb Passzív bankügyletek, Betétgyőjtés, pénzalapok kezelése, Értékpapír kibocsátás, Bankközi, JB-i, és egyéb hitelfelvétel, Váltó viszontleszámítolás, Egyéb forrásképzés (pl: saját tıke emelése) Aktív bankügyletek, Pénzkölcsön nyújtása, Pénzügyi lízing, Értékpapír vásárlás, Tıkebefektetések, Bankgarancia, bankkezesség vállalása, 60 Kocsir Ágnes 20

21 Betétügyletek: Betétnek a betétszerzıdés alapján fennálló tartozást, vagy bankszámlaszerzıdés alapján fennálló pozitív bankegyenleget nevezünk, Csoportosítás: Lekötés módja szerint: Lejárat szerint: Kamatozás szerint: Rendelkezési jogosultság szerint: Betétes személye szerint: Kezelés módja szerint: Hitelfelvétel a bank részérıl: 61 Hitelügyletek: Az aktív bankmőveletek között ez a legfontosabb a megtakarítások eljutnak a felhasználókhoz, Csoportosítása: Forma szerint: Közgazdasági jellege szerint: Lejárat szerint: Technikai forma szerint: Cél szerint: Hitelfelvevık köre szerint: Fedezet szerint: 62 Követelés vásárlás, engedményezés ezek a szolgáltatások is a kölcsönnyújtás körébe tartoznak Faktoring: áruk, szolgáltatások nyújtásából eredı rövid lejáratú követelés engedményezése, általában visszkereseti jog mellett, a faktorált követelés általában nem haladja meg a hat hónapot Forfetírozás: Követelés megvásárlása általában visszkereseti jog nélkül, A forfetírozás egy késıbbi idıpontban esedékes, többnyire beruházási javak szállításából és/vagy beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából származó követelések fıleg exportkövetelések megvásárlása a pénzintézet részérıl visszkereset nélkül, azaz az összes kockázat átvállalása mellett. A forfetır magára vállalja a nemfizetés kockázatát, és a követelés eladójával szemben még veszteség esetén sem támaszt semmiféle igényt, 63 Kocsir Ágnes 21

22 Lízing: Lízing esetén a lízingbe adó segít a lízingbe vevınek valamely eszköz megszerzésében, A lízingszerzıdést a hitelszerzıdéstıl alapvetıen az különbözteti meg, hogy a tulajdonjog mint dologi biztosíték minden lízingszerzıdésnek a feltétele. A lízing valójában áruban nyújtott hitelként is értelmezhetı, A lízing szereplıinek száma alapján beszélhetünk: Közvetett lízingrıl, Közvetlen lízing. Alaptípusai: Operatív lízing Pénzügyi lízing Visszlízing 64 A hitelezési folyamat: A hitel pénzeszközök ideiglenes átengedése meghatározott idıre, kamatfizetés ellenében. A hitelezési folyamat fıbb szakaszai: Hitelkérelem összeállítása, bankhoz való benyújtása, Hitelkérelem banki vizsgálata, elbírálása, Hitelszerzıdés megkötése vagy a hitelkérelem elutasítása, A hitel folyósítása a kölcsönszerzıdés szerint, Hitel visszafizetése, A hitelkérelem vizsgálatának négy szakasza: Adósminısítés Ügylet minısítés Biztosítékok értékelése Kölcsönfeltételek értékelése A bankok a hitelkonstrukciókban elıre konkrét feltételeket hirdetnek meg azt ellenırzik, hogy az adott ügylet ennek megfelel-e, Külön megállapítják a hitel összegét, futamidıt, kamatlábat, törlesztési és a türelmi idıt, 65 Bankközi Adós és Hitelinformációs Rendszer (BAR): Célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél minısítési munkáját, és csökkentse ezzel a hitelnyújtás kockázatát, Tagjai a pü.intézmények és befektetési társaságok, A BAR rendszer vállalkozási és lakossági nyilvántartásra tagolódik: A rendszer az adatokat a tartozás megszőnését követıen még 5 évig tárolhatja, 66 Kocsir Ágnes 22

23 Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) valamennyi betéti termékre vonatkozóan kell számítani, Az EBKM és a pénzintézet által meghirdetett éves betéti kamatláb annyiban tér el egymástól, hogy míg a kamatlábak 360 napra vetítve kerülnek megállapításra, ugyanakkor egy adott év, azaz 365 nap elteltével az elhelyezett betét után fizetett kamatösszeg visszaszámítása magasabb kamatlábat eredményez. Teljeshiteldíj-mutató THM A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevınek a tıkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, a THM tartalmazza a hitellel kapcsolatban felmerülı összes kamat-, díj- és kezelési költséget. minél alacsonyabb a THM, annál kedvezıbb a fizetendı teljes hiteldíj. Ezen felül az ügyintézés gyorsasága és a törlesztési szerkezet igazodása jelenthet elınyt a hitelfelvevı számára. 67 IV. ÁLLAMHÁZTARTÁS Az állam gazdasági funkciói: Allokációs funkció, Elosztási funkció, Stabilizációs funkció, Az állam fı feladatai: Allokáció, Stabilizáció, Egyensúly megırzése, Jogi keretek kialakítása, Önfenntartás, A négy alrendszer: Központi költségvetés, Elkülönített állami pénzalapok, Társadalombiztosítás, Helyi önkormányzatok rendszere 68 Az állam gazdasági feladatai: Bizonyos infrastruktúra biztosítása, Gazdasági szereplık számára az esélyegyenlıség biztosítása, Piaci ösztönzık teremtése, externáliák mérséklése, Környezetvédelem, Közös fogyasztás intézményrendszerének biztosítása, Az államháztartás mőködése során biztosítani kell: Pénzügyi egyensúly, Állami feladatok teljesítése, Közpénzekkel való gazdálkodás, Gazdaság ellenırizhetısége, 69 Kocsir Ágnes 23

24 Központi kormányzat Az államháztartás központi szintjét jelenti. Költségvetési egyenleg: szuficit deficit. A deficit finanszírozása történhet: államháztartás rendszerén belül, jegybanki hitelnyújtással, pénzügyi intézmények által nyújtott hitellel, a vállalkozások és a lakosság által nyújtott hitellel. A költségvetés összeállításának szemléletmódjai igényalapú tervezés, erıforrás alapú tervezés, 70 A központi költségvetés fıbb bevételei és kiadásai Bevételek: adók és adójellegő bevételek (pl. áfa, vám), nem adójellegő bevételek (pl. illetékek), tıkebevételek (állami tulajdon utáni részesedés), nemzetközi kapcsolatokból származó bevételek (adományok, juttatások) Kiadások: beruházások, felújítások adósságszolgálat és kamattérítés, az államháztartás többi alrendszerének támogatása, a központi költségvetési szervek támogatása, a gazdálkodó szervezetek támogatása, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból származó kiadások, Kocsir Ágnes 24

25 Elkülönített állami pénzalapok bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás MEA , , , , , , , ,0 SZA 608,3 608, , ,1 KNPA , , , , , ,6 NKA , , , , , ,0 WMÁBA 329,8 329,8 90,0 90,0 90,0 90,0 85,0 85,0 KTIA , , , , , , , ,6 73 Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás Országonként jelentıs különbségek: Ellátandó feladat, Juttatások mértéke, Járulékfizetés, Költségvetéssel való kapcsolat, Szervezeti felépítés, Biztosítási díjtételek és szolgáltatások, Szociális biztonsági rendszer: Kötelezı TB, Önkéntes pénztárak, Kiegészítı pénztárak, Magánbiztosítás 74 Két része: Nyugdíjbiztosítás (cél, kezelı, bevételek, kiadások) Egészségbiztosítás (cél, kezelı, bevételek, kiadások) Magyarországon négy pillér: Kötelezı TB, Kötelezı magánnyugdíjbiztosítás (1996-tól a fiatalok már ide tartoztak + akik akarnak), Önkéntes magánnyugdíjbiztosítás, Nyugdíj elıtakarékossági számla (2006-tól) A nyugdíj megállapításának rendszerei: Felosztó kirovó rendszer. Várományfedezeti rendszer. Tıkefedezeti rendszer. Magyarországi helyzet 75 Kocsir Ágnes 25

26 Központi költségvet és Elkülönített állami pénzalapok Társadalom -biztosítás EGYEN- LEG 2004 elıirányzat -978,6 24,4-380,9-1335,1 tény ,9-422, elıirányzat -699,7 18,4-341,3-1022,6 tény -544,7 30,4-470,8-985, elıirányzat ,8-1545,8 tény -1266,7 55,2-175,9-1387, elıirányzat -1656, , tény (01-08 hó) -1166,2 81,4-102,5-982,3 76 Helyi önkormányzatok Az államháztartás része az önkormányzati rendszer minden országban, Önkormányzatok csoportosítása: Települési Területi Önkormányzati feladatok: Kötelezı, Önként vállalt, 77 Önkormányzati modellek Központosított Vagy Kiadásorientált Önkormányzati Vagy bevételorientált Európában két k t alapmegoldás Észak-európai (skandináv) Dél-európai (mediterrán) Germán-modell Magyar modell 78 Kocsir Ágnes 26

27 Az önkormányzatok gazdálkodásának fogalma A költségvetési törvény minden évben: megállapítja a helyi önkormányzatokat megilletı állami támogatást és hozzájárulást, meghatározza a központi adókból való részesedés mértékét, Önkormányzati kiadások csoportosítása: közgazdasági osztályozás ágazati csoportosítás Az önkormányzati kiadások finanszírozásának módjai: állami feladat, közvetlen állami finanszírozás mellett állami feladat, mint önkormányzati kötelezettség finanszírozása központilag biztosított forrásból állam által támogatott, az önkormányzat által ellátandó feladat önkormányzat saját felelısségre végzett feladatok 79 Önkormányzatok bevételi jogcímei: Saját bevételek Állami finanszírozás és támogatás Normatív állami finanszírozás Címzett és céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás Önhibáján kívül hátrányos helyzető önkormányzatok támogatása Átengedett központi adók Egyéb bevétel Önkormányzati bevételeket meghatározza: Az országban megtermelt jövedelem A központi és helyi elvonások mértéke, A centralizált jövedelem elosztása, Az állami finanszírozás funkciói: helyi adók kiegészítése, központilag meghatározott, helyi szinten végrehajtott állami feladatok finanszírozása, bizonyos feladatok ellátására való ösztönzés, területi különbségek kiegyenlítése. 80 V. AZ ADÓRENDSZER Adó: Kikényszerített jellegő, Vissza nem térülı, Pénbeni szolgáltatás, Amelyet az állam vagy felruházott testület olyan jogszabályok alapján hajt be, amelyek meghatározzák a kötelezettség nagyságát, feltételeit, fizetési esedékességét, Ellenszolgáltatás nélkül, Nem fizetés szankciókat von maga után, Ok a közkiadásokból az adózó is részesül, mert a jogosultság alanyi, állampolgári vagy rászorultsági alapon áll fenn, részesülnie kell a kiadásokból is, Adózási alapfogalmak: Adóalany Adó tárgy, Adóalap Adó mérték, 81 Adókulcs Kocsir Ágnes 27

28 Adók közgazdasági funkciói: Alapvetı vagy fedezeti funkció, Kiegészítı funkciók, Az adórendszerek általános alapelvei: Objektív adómérték Szubjektív adómérték, Adóelosztás elve, Adóhatás elve, Adójogi és adóigazgatási elv, 82 Követelmények az adórendszerrel szemben: Igazságosság, méltányosság Haszonelvőség, Fizetıképességi elv, Hatékonyság elve Semlegesség elve, Stabilitási elv, Egyértelmőség Egyszerőség, Alacsony adminisztratív költségek Rugalmasság, Csoportosítás: Adóviselés alapján: Tárgya: Felhasználás szerint: Mérték: Adózás módja: Adótípus: Idıbeli esedékesség: Közgazdasági funkció: 83 Fıbb adótípusok: SZJA, TA, ÁFA, Osztalékadó, Jövedéki adó, Helyi adók: IPA, építmény-, telek-, kommunális-, idegenforgalmi adó 84 Kocsir Ágnes 28

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

2011.10.12. A pénz fogalma. A pénzfejlıdés szakaszai. A PÉNZ ÉS A BANKRENDSZER. A pénzpiac, a pénzkínálat és az infláció. könnyen felismerhetı

2011.10.12. A pénz fogalma. A pénzfejlıdés szakaszai. A PÉNZ ÉS A BANKRENDSZER. A pénzpiac, a pénzkínálat és az infláció. könnyen felismerhetı A PÉNZ ÉS A BANKRENDSZER. A pénzpiac, a pénzkínálat és az infláció 3. témakör A pénz fogalma A pénzzel alapvetıen kétféle gazdasági folyamatban találkoznak: pénzzel bonyolítják le az áruk cseréjét, a tranzakciókat.

Részletesebben

A vállalattal kapcsolatban lévık

A vállalattal kapcsolatban lévık Az éves beszámoló és a vállalati eredmény elemzése Gazdasági elemzés 4. alkalom Budaházy György Az elemzés szükségessége A vállalkozás helyzetének, fejlıdésének a megítélése évenként a teljesítmény megállapítása.

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek Feladatgyőjtemény Közbeszerzési referens képzés Pénzügyi gazdasági moduljához 2011. 1. Pénzügyi ismeretek 1. 1000 Ft-os betét értéke mennyi lesz 120 nap múlva, ha az esedékes éves kamatláb 15%? 2. 2500

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

MINTA FELADATSOR. Megoldás: mivel a négy év múlva esedékes összegre vagyunk kíváncsiak, ezért a feladat a bankszámla jövıértékének meghatározása, t

MINTA FELADATSOR. Megoldás: mivel a négy év múlva esedékes összegre vagyunk kíváncsiak, ezért a feladat a bankszámla jövıértékének meghatározása, t MINTA FELADATSOR 1. Hány forintunk lenne a bankszámlán 4 év múlva, ha ma 200 ezer forintot helyeznénk el évi 8%-os kamatra, és a bank a kamatokat negyedévenként tıkésíti? mivel a négy év múlva esedékes

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK Vizsgatételek a Közgazdaságtan alapjai (Mikroökonómia) tárgyból a nappali tagozat I.évfolyamának

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A makrogazdasági tevékenység számbavétele 13. lecke SNA (System of National

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Bacsi, 4. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Közgazdaságtan - 5. elıadás

Közgazdaságtan - 5. elıadás Közgazdaságtan - 5. elıadás A termelés rövid távú költségei Bacsi, 5. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék.

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék. A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék A pénz Meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow 2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1.Pénzgazdálkodás ágai Pénzügy 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások 3. Önfinanszírozás Cash Flow 4. Likviditás vezetıi döntései Likviditás

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR TÉTELHÚZÓS VIZSGA BA alapszak (Pénzügy és számvitel) 2012. november Az immateriális javak fogalma, csoportjai, szerepük a vállalkozásoknál. Az immateriális javak helye a mérlegben.

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1 II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak 2013.10.03. A makroökonómia alapösszefüggései 1 1) Gazdasági folyamatok Gazdasági folyamatokon a vizsgált időszakáltalában egy év- alatt a megtermelt javak termelésével

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA. Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam. Gazdaságpolitika

GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA. Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam. Gazdaságpolitika GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam Gazdaságpolitika Gazdaságpolitika Pénzügyi politika Költségvetési (fiskális) politika Monetáris

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben