MAGYAR BERNIPÁSZTOR EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR BERNIPÁSZTOR EGYESÜLET ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 MAGYAR BERNIPÁSZTOR EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület önkormányzati elven működő kutyatenyésztő, kutyabarát természetes személyek és jogi személyek társadalmi szervezete. Az Egyesület elfogadja az FCI által elismert mindenkori magyarországi csúcsszervezetet (FCI: Federation Cynologique Internationale, Nemzetközi Kynológiai Szövetség) Az Egyesület FCI- alap és működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozhat belés külföldi kynológiai szervezethez. 1.. Az egyesület neve és rövidítése: MAGYAR BERNIPÁSZTOR EGYESÜLET (MBE) Az egyesület neve angolul: Hungarian Bernese Mountain Club Székhelye: 2740 Abony, Kécskei u. 12/a. Pecsétje: körpecsét, kiírás: Magyar Bernipásztor Egyesület 2008 Kis pecsét ugyanaz. Embléma: ugyanaz, mint a nagy pecsét. Alapítási éve: 2008 Bankszámlaszáma: PÁTRIA Takarékszövetkezet Abonyi Kirendeltsége Honlapja: 2..A MBE a Pest Megyei Bíróság által nyilvántartásba vett országos hatáskörű egyesület 3.. A MBE jogi személy II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA 4.. Az egyesület célja összefogni a berni pásztorkutya tartókat és tenyésztőket, hogy az állomány minősége javuljon, fajtamentés, állatvédelem. CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGE: Kapcsolattartás más hazai és külföldi ebtenyésztő szervezetekkel, kiállítás, tenyészszemle, verseny rendezése. Klubnapok, előadások tartása, jog és érdekvédelem, tagok részére nyilvántartás vezetése, nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel más szervezetek rendezvényein, lapkiadás. Tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése, versenyek szervezése. Állat és természetvédelem támogatása. Kinológiai tanfolyamok, előadások szervezése, kinológiai tárgyú könyvek és folyóiratok kiadása. A Berner Sennenhund (berni pásztorkutya) tenyésztési programjának kidolgozása. A fajta magyarországi törzskönyvének megalapítása és rendszeres megjelenítése, Az állomány feltérképezése, bírálata, felvétele a törzskönyvbe. 1

2 Az egyesület vezeti a fajtára vonatkozó, a magyar kynológiai csúcsszervezet adataival összhangban lévő, fajta tenyészcéljának megfelelő speciális törzskönyvet. III. TAGSÁGI VISZONY,TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 5.. Az egyesület tagjai lehetnek, hazai és külföldi természetes és jogi személyek, ha elfogadják az alapszabály célkitűzéseit. Az MBE-nek, mint Elismert Tenyésztő Szervezetnek rendes tagja csak olyan személy lehet, aki rendelkezik a berni pásztorkutya fajta legalább egy regisztrált egyedével. Az MBE ETSZ biztosítja mindazon személyek számára a korlátozástól és késleltetéstől mentes belépés és tagsági jogok gyakorlásának lehetőségét, akik a szervezet által vezetett törzskönyvben regisztrált, vagy a törzskönyvbe bejegyezhető berni pásztorkutyát tartanak vagy tenyésztenek. Pártoló tagok lehetnek, akik az előző feltételnek nem felelnek meg, de elfogadják az egyesület célkitűzéseit és vállalják a tagíj fizetési kötelezettséget. 6..A tagsági viszony keletkezésének időpontja: alapító tagok esetében az alakuló közgyűlés napja, további tagok esetében a nyilvántartásba vétel napja. Mind a magánszemély, mind a jogi személy tagfelvételi kérelmét az egyesület elnökének küldi meg. Elfogadás esetén az elfogadó nyilatkozat kézhezvételét követően 8 napon belül tagdíját az egyesület székhelyén befizeti, vagy a bankszámlára utalja. A tagot a tagdíj befizetése után lehet nyilvántartásba venni. A tagok minden évben sorszámozott tagkönyvet kapnak. A tagkönyv tartalmazza a MBE emblémáját, az MBE pontos címét, a tagnyilvántartás számát. A tag nevét, címét a belépés évében a nyilvántartásba vétel keltét, később az éves tagdíj befizetésének időpontját. Az érvényességi évet, az MBE kis pecsétjét, az elnök aláírását. A tagfelvételi kérelemről, illetve annak elutasításáról az elnök a kérelem kézhezvételétől 30 napon belül dönt. Az elutasító döntés ellen miután a tagi jogok a felvételt követően illetik meg a személyt fellebbezésnek nincs helye. A jogi személy nevében a jogokat és kötelezettségeket a szervezet nyilvántartásba bejegyzett képviselője gyakorolja. 7..A tagsági viszony megszűnik: a tag halála, kilépés, tagok sorából törlés, kizárás, jogi személy tag kizárása, egyesület megszűnése esetén jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén. A kilépési szándékot az egyesület elnökénél írásban (eredeti aláírással postai úton) kell bejelenteni. Tagsági jogviszonya a kilépési szándékának bejelentésével egyidejűleg szűnik meg. Kizárni magán és jogi személy tagot csak a Fegyelmi Szabályzat által rögzített szabályok szerint lefolytatott fegyelmi eljárásban meghozott, jogerős és indokolt fegyelmi határozat alapján, a fegyelmi eljárásban az alábbi rögzített fegyelmi vétség elkövetése esetén lehet. Kizárási okok: - aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a MBE Alapszabály szerinti rendjét, vagy a MBE tevékenységét erőszakkal, vagy azzal fenyegetve megváltoztassa, - aki a tagsági viszonyával kapcsolatos a tagsági viszonyra vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban meghatározott bármely kötelezettségét vétkesen megszegi, - akit a MBE sérelmére elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatt bíróság, illetőleg a szabálysértési hatóság jogerősen elmarasztalt, - aki a MBE Alapszabályának és szabályzatainak előírásait, valamint testületi szerveinek határozatait nem tartja be, - aki választással elnyert megbízatásával, tisztségével visszaél, jogait rosszhiszeműen gyakorolja, 2

3 - aki más tag ellen szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból alaptalan hatósági, vagy fegyelmi eljárást kezdeményez, amennyiben a hatósági vagy fegyelmi eljárás megindul. - aki a MBE határozatainak végrehajtását akadályozza, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. - aki vét az évi XXVIII.tv. az Állatok védelméről és kíméletéről előírásai ellen, - aki kutyaviadalt szervez, vagy azon részt vesz bármilyen formában vagy kutyát értékesít viadal céljára, - aki kutyát ad el olyan természetes vagy jogi személy részére, aki tömegesen vásárol fel kutyát petshopban (hobbiállat üzlet) vagy kereskedésben történő értékesítésre vagy maga értékesít kutyát petshopban (hobbiállat üzletben) vagy kereskedésben, - aki kutyáját nem az adott fajtának megfelelő körülmények között tartja, vagy gondozását elmulasztja, - aki a kutya tartása, használata vagy kiképzése során a szükséges és általánosan elfogadott mértéket és módszert meghaladóan kutyáját fizikailag vagy pszichikailag bántalmazza, annak maradandó sérülést okoz. - aki éves tagdíját nem fizeti be a megadott határidőig: a tagdíj tárgyév első napjától esedékes, megelőző évi tagkönyv tárgyév március 31.-ig érvényes. Aki tagsági díját eddig az időpontig nem rendezi, azt a klub elnöke a törlés következményére való figyelmeztetéssel felszólítja a tagdíj fizetésére. Amennyiben a felszólítás kézhez vételétől számított 30 napon belül a tagdíját nem rendezi, a klub elnöke alakszerű határozattal törli a tagok sorából. A törlő határozat ellen annak kézhez vételétől számított 15 napon belül a közgyűlésnél lehet jogorvoslattal élni. 8.. A TAGOK JOGAI: a.) A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Tag bármely tisztségre választható. b.) Az egyesület minden tagjának jogában áll a szervezet közgyűlésén és egyéb tevékenységében, rendezvényén részt venni. Az egyesület tagját szavazati jog illeti meg, mely jogát nem gyakorolhatja, ha ellene fegyelmi eljárás van folyamatban. Rendes tagja korlátlan szavazati joggal rendelkezik. Pártoló tagja általános szervezeti kérdésekben szavazhat, tenyésztéssel kapcsolatos kérdésekben nem szavazhat (ha időközben tulajdonos lesz legalább egy berni pásztorkutyának, akkor kérheti az elnökségtől a tagi státusz módosítását. Természetes személy tag kizárólag személyesen, jogi személy tag pedig képviselője útján járhat el. c.) Az egyesület tagjai aktív és passzív választójoggal rendelkeznek d.) Tagok jogosultak az egyesület által nyújtott kedvezményeket igénybe venni. e.) Jog és érdekvédelem illeti meg f.) Az egyesületet érintő kérdésekben javaslattétel és vélemény-nyilvánítás joga illeti meg. A tagok az egyesületet érintő lényeges kérdésekről az elnöktől tájékoztatást kérhetnek. 9.. TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI a.) A jogszabályokat MBE szabályzataiban leírtakat továbbá az egyesületi határozatokat, megállapodásokat betartani b.) A tagdíjat befizetni. Az egyesület szolgáltatásai csak a tárgyévi tagdíj megfizetése után vehetők igénybe. c.) Tagok kötelesek egymással kulturáltan, udvariasan, segítőkészen együttműködni. d.) Tag nem ronthatja más tag hitelét. Köteles rendezvényeken és máshol sportszerűen viselkedni. e.) Tilos törzskönyvvel, származási lappal, vagy bármely irattal visszaélni. f.) Köteles kutyáit és, ha más állata is van, azokat is kulturáltan tartani. 3

4 g.) Tilos kutyát üzletszerűen szaporítani, azokkal üzletszerű kereskedést folytatni. Ez vonatkozik saját tenyésztésű és mástól vásárolt állatra is. Tag nagybani kereskedőnek, viszonteladónak még alkalomszerűen sem értékesíthet állatot és nem lehet tagja más állatkereskedelemmel foglalkozó szervezetnek sem. h.) Tilos az állatkínzás minden formája. i.) Tisztségviselő nem élhet vissza tisztségével. j.) Tag nem rongálhatja szándékosan az egyesület vagyonát. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MÜKÖDÉSE 10.. A KÖZGYŰLÉS A) A közgyűlés szervezete a.) A közgyűlés a tagok összességének legfőbb tanácskozó és határozathozó szerve, amelyen szavazati joggal vehetnek részt az egyesület magánszemély tagjai és a jogi személy tag képviselője. b.) Az egyesület közgyűlését az elnök hívja össze és vezeti le, vagy levezető elnököt bíz meg. c.) Az elnök halála, lemondása, vagy tartós cselekvőképtelen állapota esetén a közgyűlést az elnökhelyettes hívja össze. d.) A közgyűlésen jegyzőkönyvvezető, 2 hitelesítő, háromtagú mandátumvizsgáló és háromtagú szavazatszámláló bizottság működik. A felsoroltakat a közgyűlés választja, megbízásuk az adott közgyűlésre szól. A jegyzőkönyv magnófelvétel alapján is készülhet. B) A közgyűlés működése: a.) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni továbbá, ha a tagok 1/3 része az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi az elnöknél a közgyűlés összehívását, továbbá, ha fegyelmi ügyet kell elbírálni, valamint, ha bíróság elrendeli. Összehívhatja az elnök a közgyűlést, ha a Felügyelő Bizottság elnöke indokolt esetben javasolja. b.) A meghívót a tagok részére a közgyűlés napját megelőzően 14 nappal kézbesíteni kell. A meghívóban a közgyűlés helyét, időpontját és tárgysorozatát (napirendjét) közölni kell. Határozatot csak a napirendben megjelölt tárgyban lehet hozni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 50%.-a+1 fő jelen van a közgyűlés kezdő időpontjában. Amennyiben a meghirdetett időpontban a szavazásra jogosultak 50%-a+ 1 fő nincs jelen, akkor a közgyűlést fél órával későbbi időpontra, de változatlan napirenddel ki kell tűzni. A fél órával későbbre kitűzött közgyűlés a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes. A meghívóban a határozatképességre vonatkozó szabályt minden esetben közölni kell. A megismételt közgyűlés a jelenlévők létszámára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha a távolmaradás következményeire a tagok figyelmét a meghívóban felhívták. Egyszerű szótöbbséggel elfogadható határozat esetén a határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha a jelenlévők 50%-a+1 fő azt elfogadja. c.) A tagok mandátumát kivéve az alakuló közgyűlésen a mandátumvizsgáló bizottság ellenőrzi és adja át a mandátumkártyát. d.) A közgyűlés rendjéért és a napirendi pontok betartásáért az elnök felelős. e.) Személyi kérdésekben (ügyintéző és képviselő szerv tagjainak választása, fegyelmi eljárás) egyszerű szótöbbséggel, az egyesület feloszlása tárgyában 75%-os többséggel dönt a közgyűlés titkos szavazással. Egyéb kérdésekben nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel dönt a közgyűlés. A tagok többségének kérésére a titkos szavazást bármely kérdésben el kell rendelni. f.) Tisztségviselésre bármely 8.. a)-nak megfelelő egyesületi tag jelölhető, kivéve, ha ellene fegyelmi eljárás van folyamatban. g.) A közgyűlési határozatokat az egyesület székházában 30 napra ki kell helyezni a hirdetőtáblára és a honlapon közzétenni. 4

5 a.) Alapszabály megállapítása, módosítása. C) A közgyűlés hatásköre: b.) Az egyesület megalakulásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának, más nemzetközi szervezethez csatlakozásának kimondása. c.) A vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása, éves beszámolóinak elfogadása. d.) Mérleg, évi költségvetés, éves terv elfogadása. e.) Fegyelmi ügyek II. fokú megtárgyalása, határozathozatal. f.) A tagdíj mértékének megállapítása, elfogadása. Egyéni elbírálás alapján meghatározott időre tagdíj illetve szolgáltatásdíj mentességet adhat. g.) Törlés elleni jogorvoslati kérelem elbírálása. 11..VEZETŐSÉG A vezetőség az elnökből, az elnökhelyettesből és egy vezetőségi tagból álló bizottságban működik. Tagja csak egyesületi tag lehet. A) ELNÖK Az elnököt a közgyűlés választja titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel 4 évre. Korlátlanul újraválasztható. Az elnök a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettsége van. Elnöki tisztséget csak társadalmi munkában lehet betölteni, tevékenységéért jutalom, kedvezmény nem jár, de indokolt költségeit téríteni kell. Egy személyben felelős az alapszabályszerű működésért. Képviseli az egyesületet harmadik személyek felé, szerződéseket köt. Az egyesületen belül utasítási jogköre van, hatáskört azonban nem vonhat el. Munkáltató jogkört gyakorol az egyesület dolgozói felett. Lapkiadó, illetve felelős szerkesztő az egyesület által kiadott sajtótermékek esetében. Fegyelmi eljárást rendel el. Ellát minden feladatot, amit az Alapszabály illetve az egyesület bármely szabályzata a hatáskörébe utal. A bankszámla felett az elnök egy személyben jogosult rendelkezni. B) ELNÖKHELYETTES Az elnökhelyettest a közgyűlés választja titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel 4 évre. Korlátlanul újraválasztható. Az elnök halála, lemondása vagy tartós cselekvőképtelen állapota esetén a következő közgyűlésig ellátja az elnök feladatait. Egyéni esetben az elnököt annak feljogosítása alapján az elnök által meghatározott körben helyettesíti. A helyettesítés ideje alatt történtekről az elnöknek beszámol. C) VEZETŐSÉGI TAG A vezetőségi tagot a közgyűlés választja titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel 4 évre. Korlátlanul újraválasztható. Részt vesz a vezetőség döntéshozatalában. D) A VEZETŐSÉGI ÜLÉS SZERVEZETE Az ülésen szavazati joggal vesz részt az elnök, az elnökhelyettes és a vezetőségi tag. Tanácskozási joggal bárki meghívottként részt vehet. E) VEZETŐSÉG FELADATA ÉS MŰKÖDÉSE 5

6 Az egyesület tevékenységének szervezése irányítása, rendezvények szervezése, közgyűlési határozatok végrehajtása, tenyésztés szervezése, előadások, tanfolyamok szervezése, közgyűlés előkészítése. Az egyesület költségvetésének mérlegének kidolgozása, a közgyűlés elé terjesztése. Az alapszabály kidolgozása és közgyűlés elé terjesztése, egyéb szabályzatok megállapítása, elfogadása módosítása. Az elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnökségi ülést az elnök ajánlott levélben hívja össze. Az elnökség akkor határozatképes, ha 50%+1 fő jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. A vezetőség köteles egymással rendszeres kapcsolatot tartani és szükség szerint, de legalább egy évben kétszer ülésezni. A vezetőségi ülés összehívása felől az elnök dönt. F) FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG A Felügyelő Bizottság a közgyűlés által titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel 4 évre egyénenként külön-külön választott elnökből és két tagból álló testület. Korlátlanul újraválasztható. Tevékenységéért jutalom fizetés nem jár, igazolt költségeiket téríteni kell. A közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik. Feladata az egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata. Feladatait 3 tagú bizottságban látja el, melyet a bizottság elnöke hív össze. Akkor határozatképes, ha mindhárom fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság az egyesület iratait és gazdálkodását bármikor ellenőrizheti, a vezetőségtől információkat kérhet. A bizottság elnöke indokolt esetben a közgyűlés összehívását kezdeményezheti. A Felügyelő Bizottság elnöke amennyiben a törvényes állapot az egyesületen belül másképpen nem állítható helyre a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséghez fordulhat. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök háromhavonta ajánlott levélben hívja össze. G) FEGYELMI BIZOTTSÁG A Fegyelmi Bizottság a közgyűlés által titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel 4 évre egyénenként külön-külön választott elnökből és két tagból álló testület. Tevékenységéért a közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik. Korlátlanul újraválasztható. Tevékenységéért jutalom fizetés nem jár, igazolt költségeiket téríteni kell. Feladata a Fegyelmi Szabályzat alapján az első fokú fegyelmi eljárás lefolytatása. A Fegyelmi Bizottság bizottságban jár el, melyet a bizottság elnöke hív össze. Akkor határozatképes, ha mindhárom fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A fegyelmi határozat ellen a közgyűléshez fellebbezésnek van helye. A fegyelmi eljárás részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. A Fegyelmi határozat ellen annak kézhez vételétől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek. A Fegyelmi Szabályzat elfogadása a Vezetőség (Ld E. pont) hatáskörébe tartozik V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK AZ EGYESÜLET VAGYONA GAZDÁLKODÁSA Az egyesület vagyonát álló, fogyó vagyontárgyak és pénzeszközök képezik. Állandó bevétel a tagdíj, szolgáltatások díjai és a rendezvények bevételei, továbbá támogatások. Az egyesület nonprofit szervezet. Az egyesület vállalkozási tevékenységet, csak céljainak megvalósulása érdekében végezhet. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel és azt jelen alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért maga felel, a tagok az egyesület kötelezettségeiért a tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület gazdálkodását a hatályos jogszabályok rendezik. Egyesületünk a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ) tagja. A megkötött szerződéssel szerzett jogok (pl. FCI tagság) és kötelességek a MEOESZ és MBE közötti hatályos szerződés szerint érvényesek. 6

7 AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE Az egyesület megszűnéséről a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény II. fejezet rendelkezik. (9-10 ), azaz megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, megszűnésének megállapításával. Vagyonáról az utolsó közgyűlés dönt. Amennyiben bármely okból vagyonáról közgyűlési határozat nem születik azt állatvédelmi célokra kell fordítani. A tenyésztő szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén vagy az elismerés visszavonásakor a rendelet hatálybalépése után keletkezett, a nyilvántartásra és a törzskönyvezésre vonatkozó dokumentumokat át kell adni a tenyésztési hatóságnak megőrzése céljából, illetve új tenyésztő szervezeti elismerés esetén a dokumentumokat az új, elismert tenyésztő szervezet részére kell átadni. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE Az egyesület felügyeletéről a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról III. fejezete rendelkezik. (11 ). Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi és politikai támogatást nem nyújt. Az Abonyban március 5-én elfogadott Alapszabályt a közgyűlés február 22- én módosította és egyidejűleg hatályba léptette. Abony, február 22. Pintér János elnök 7

módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Danubius Dog Klub ( Egyesület ) Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan Amely készült a Danubius Dog Klub Alapszabályának módosítására az Egyesület közgyűlés által 2015. május 30.

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Golden Retriever Kör

Golden Retriever Kör Golden Retriever Kör a l a p s z a b á l y a Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Golden Retriever Kör 2. Az Egyesület székhelye: 2030 Érd, Bokor u. 28. 3. Az Egyesület önkormányzati elven működő

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA

Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Villám Postagalamb Sportklub Az egyesület székhelye: 2335 Taksony, Kossuth L. u. 13/a. Az egyesület levelezési

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Debreceni Kossuth Gimnázium Baráti Köre 2. Az egyesület székhelye: 4029 Debrecen Csengő u. 4. 3.

Részletesebben

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége A Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége, mint önkéntességi elven működő területi szervezet, alakuló közgyűlése az egyesülési jogról,

Részletesebben

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008.

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Elfogadta a 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlés 1 ALAPSZABÁLY Az Európai TPM Intézet elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Alapszabálya 2015. évi tervezet a módosításokkal egységes szerkezetben

A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Alapszabálya 2015. évi tervezet a módosításokkal egységes szerkezetben A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Alapszabálya 2015. évi tervezet a módosításokkal egységes szerkezetben /a módosítások teljes mértékben összhangban vannak az egyesület eddigi működésével, kizárólag

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

Mandulafa Egyesület. Alapszabálya. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)

Mandulafa Egyesület. Alapszabálya. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) A MandulafaEgyesület Alapszabálya (Módosításokkalegységesszerkezetbefoglalva.) A Baranya Megyei Bíróság PK. 60.040/2009/4. szám alatt vette nyilvántartásba a MandulafaEgyesületet.Nyilvántartásiszám:2965

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület /a továbbiakban: Sportegyesület/ 2. A szervezet rövidített

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya.

A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya. 1 A Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület Alapszabálya. 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Gázló Környezet- És Természetvédő Egyesület 1.2. Rövidített megnevezése: Gázló Egyesület

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ukrán - Magyar Business Club (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben