A L A P S Z A B Á L Y A A VPE június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y A 2012. A VPE 2012. június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL"

Átírás

1 A L A P S Z A B Á L Y A A VPE június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL 1

2 V A S A D P O L G Á R Ő R E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A A Pest Megyei Bíróság TE szám alatt, október 30-án vette nyilvántartásba a Vasad Polgárőr Egyesületet. A Vasad Polgárőr Egyesület a Pest Megyei Bíróság szeptember 15-én kelt végzése alapján közhasznú szervezet. Az Egyesület tagsága által a nyilvántartás évében elfogadott alapszabályát meghatározó jogszabályok 1 a év során megújultak. Többek között a Magyarország közbiztonságának megszilárdításában fontos szerepet betöltő Polgárőrségek hatékony működésének biztosítása, valamint a rendőrséggel, a helyi önkormányzattal és a lakossággal való együttműködés kereteinek meghatározása érdekében az Országgyűlés megalkotta a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvényt. A Vasad Polgárőr Egyesület tagjai a megváltozott jogszabályi környezetre is tekintettel a hatályos Alapszabály módosítása helyett az alábbi Alapszabályt fogadják el. 1. Az Egyesület 1.1. Az Egyesület neve: Vasad Polgárőr Egyesület telefon száma: segélyhívó száma: Számlaszám: Adószáma: Vasad Polgárőr Egyesület az Országos Polgárőr Szövetség tagja 1.3. Az Egyesület székhelye: 2211 Vasad, Kossuth u évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő szabályairól 11/2012. (II.29.) KIM rendelet a civil szervezet bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapokról 1 / 14

3 2. Az Egyesület célja: Vasad település közigazgatási területén a közrend és közbiztonságvédelme Az Egyesület tevékenysége: A Vasad település közigazgatási határain belül a közrend és közbiztonság védelmében, bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében; közterületi járőr és figyelő szolgálat ellátása, közúti baleset helyszínének biztosítása, gyermekek ellátását szolgáló létesítmények közelében jelzőőri tevékenység ellátása, közbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési célból elhelyezett képfelvevők által rögzített felvételek megfigyelése, rendezvények biztosítása Az Egyesület kiegészítő tevékenysége; bűnmegelőzésen belül a vagyonvédelem, a gyermek és ifjúságvédelem, kábítószer fogyasztás elleni fellépés, közreműködés a biztonságos közlekedés megvalósításában, a környezetvédelemre, a köztisztaságra veszélyes cselekményekkel szembeni fellépésben, megelőzésben, az Egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenység, a körözött tárgyak, személyek és holtestek azonosításában és felkutatásában Vasad Polgárőr Egyesület tevékenységét addig végezheti, míg megfelel a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek Vasad Polgárőr Egyesület hatóköre: Vasad önkormányzat közigazgatási területe. 3. Az Egyesület rövidített neve: VPE 3.1. Az Egyesület pecsétje: Vasad Polgárőr Egyesület (körbélyegző) 4. A VPE rendes tagság keletkezése 2 / 14

4 4.1. Vasad Polgárőr Egyesület rendes tagjává olyan személy válhat, aki; a) 18. életévét betöltötte, b) cselekvőképes és c) büntetlen előéletű írásban nyilatkozik a belépési szándékról és önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását, elfogadja az Egyesület célját és magára nézve kötelezően elismeri az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzatot, az Egyesület Alapszabálya alapján a tagokat kötelező teljesítést vállalja, A VPE taggá választásról az Egyesület Elnöksége egyszerű többséggel határoz. 5. A VPE pártolói tagság keletkezése 5.1. VPE pártoló tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely; írásban nyilatkozik arról, hogy az Egyesület pártoló tagja kíván lenni, az Egyesület polgárőri tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja, a pártoló taggá válásról az Egyesület Elnöksége egyszerű többséggel határoz. 6. A VPE rendes és pártoló tagság megszűnése 6.1. A rendes tagság megszűnik, ha a taggal szemben a bíróság bűnösséget megállapító jogerős ítéletet hozott, és az ítélet jogerőre 3 / 14

5 emelkedésének napján a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) alapján nem mentesült A tagság megszűnik, ha a tag a tagságról lemond; a lemondásról írásban, igazolható módon kell nyilatkozni, a lemondásról szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni, a tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat Egyesület általi átvételének napján szűnik meg A tagság megszűnik, ha a tagot a Közgyűlés az egyesületből kizárja; a tagot az Egyesületből ki lehet zárni, ha; az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzatot, az Egyesület alapszabály rendelkezéseit megsérti, az Egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít; a tagot az Egyesületből kizárni csak a taggyűlés által elfogadott határozatban (belső szabályzatban) meghatározott eljárás lefolytatást követően lehet A tagot a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül törölni kell; halála esetén, megszűnése esetén A tag az Alapszabály pontjában foglaltak nem teljesítése miatt a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az Elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el A tagnyilvántartásból való törlést elrendelő elnökségi határozatot az Elnökségnek közölnie kell a taggal Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az Egyesület tagjai közül törlik, tagsága az Egyesületben a törlés napjával megszűnik évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 4 / 14

6 6.6. A VPE tagságról való lemondás a tagot az Egyesülettel szemben terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesíti. 7. A VPE tag jogai 7.1. Az Egyesületi rendes tagja jogosult; az Egyesület rendezvényein és a taggyűlésen részt venni, a taggyűlésen szavazni, az Egyesület bármely tisztségére választható, ha megfelel a törvényi követelményeknek, a taggyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tenni, jogosult igénybe venni az Egyesület tagok részére biztosított szolgáltatásait A VPE pártoló tagja; az Egyesület szerveibe nem választhat és nem választható, az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, köteles betartani az Egyesület Alapszabályát, végrehajtani a taggyűlés és az Elnökség határozatait az Elnökség ülésén jelen lehet az Elnökség ülésén a napirendi pontok vonatkozásában felszólalhat. 8. A VPE rendes tag kötelezettségei 8.1. Az Egyesület rendes tagja köteles; a tagdíjat fizetni, betartani az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzatot, az Egyesület Alapszabály rendelkezéseit, évi IV. törvény 62. (5) Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 5 / 14

7 betartani a Közgyűlés és az Elnökség határozatait Az Egyesület pártoló tagja köteles az Alapszabály pontban önként vállalt kötelezettségének eleget tenni Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását. 9. A VPE Közgyűlése 9.1. A VPE legfőbb szerve az Egyesület Közgyűlése, mely a tagok összességéből áll A VPE Közgyűlései nyilvánosak Az Egyesület Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik; döntés az Alapszabály módosításáról, döntés az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról vagy feloszlásának kimondásáról, döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról, döntés az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról, döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, döntés az elnökség beszámolójának elfogadásáról, a VPE éves munkatervének elfogadása, a VPE éves költségvetésének megállapítása A VPE Közgyűlésének összehívása; az Egyesület Közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, Egyesület Közgyűlésének összehívásáról írásban az Egyesület Elnöksége helyi kézbesítő útján, és az évi CLXXV törvény aiban foglaltak 6 / 14

8 önkormányzat hirdető tábláján történő közzététellel gondoskodik, a meghívónak a Egyesület Közgyűlésének kezdő napját nyolc nappal megelőzően kell a tagokhoz megérkeznie, biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a taggyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. A javaslattételre legalább 5 napot kell biztosítani Az Egyesület Közgyűlését a napirend közlésével kell összehívni Az Egyesület Közgyűlését össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt az Egyesület rendes tagjainak legalább egytizede - az ok és a cél megjelölésével - kéri. 10. A VPE Közgyűlésének határozatképessége, döntési rendje Az Egyesület Közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint fele részt vesz A Közgyűlés döntéseit (határozatait) a jelenlévő rendes tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza A rendes tagok több mint felének szavazat szükséges, az Alapszabály módosításához, az Egyesület feloszlatásának elhatározásához, az Egyesületi Elnökség valamely tagjának visszahívásához; az Egyesület feloszlásának elhatározásához A Közgyűlés a 9.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt; az Egyesület Elnökség tagjainak megválasztásáról, a rendes tagnak az Egyesületből való kizárásáról Az Egyesület elnökségének tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről a Közgyűlésnek egyszerre kell határozni. 7 / 14

9 10.5. A Közgyűlés az ülés megkezdésekor a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja Az Egyesület Közgyűlésének határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni. 11. A VPE megismételt Közgyűlése A megismételt Közgyűlést az eredeti taggyűlési meghívóban az eredeti taggyűlés napjára lehet összehívni, ha a Közgyűlés nem határozatképes A megismételt Közgyűlést kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt taggyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza A megismételt Közgyűlést tag kizárásáról, Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról vagy feloszlásáról csak akkor határozhat, ha azon a rendes tagok több mint fele részt vesz. 12. A VPE ügyintéző és képviseleti szervezete A Vasad Polgárőr Egyesület ügyintéző és képviselő (operatív irányító) szervezete az Egyesület Elnöksége Az Egyesület ügyintéző és képviselő szervezetét a Közgyűlés választja határozatlan időre. 8 / 14

10 12.3. Az Egyesület Elnökségi taggá választható az a rendes tag, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá Az Egyesület Elnökség tagjai; az Egyesület Közgyűlése által választott Elnök, az Egyesület Közgyűlése által választott Alelnök, az Egyesület Közgyűlése által választott 4 elnökségi tag, az Egyesület Közgyűlése által választott Egyesületi Titkár Az Egyesület Elnökségének tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Az Egyesület Elnökségi tagság megszűnése; az Egyesület Elnökségi tagságról való lemondással, a lemondást az elnökség ülésén kell bejelenteni, jegyzőkönyvben rögzíteni, és/vagy a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni Az Egyesület Közgyűlése által történő visszahívással. 13. A VPE Elnökség feladatai, döntési rendje Az Egyesület Elnökségiének a hatáskörébe tartozik mindazon ügy intézése, amely nem tartozik a taggyűlés vagy az elnök hatáskörébe Az Egyesület Elnöksége elkészíti és a Közgyűlés elé tárja elfogadás végett az éves közhasznú jelentést Az Egyesület Elnökségi ülései nyilvánosak Az Egyesület Elnökségi határozatképes, ha azon a tagok legalább fele részt vesz évi IV. törvény 62. (5) bekezdése szerint Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 9 / 14

11 13.4. Az Egyesület Elnöksége a határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza Az Egyesület Elnöksége üléseiről jegyzőkönyvet készít, melyet a jelenlévő tagok írnak alá Az Egyesület Elnöksége döntéseiről határozatot hoz, melyet a határozatok tárában közzé kell tenni Az Egyesület Elnöksége tevékenységéről éves beszámolót készít, melyet az Egyesület Közgyűlése fogad el. 14. A VPE Elnökség üléseit az Egyesület Elnöke vezeti Az Egyesület Elnökséget az Egyesület Elnöke bármikor, de negyedévente egyszer összehívja Az Egyesület Elnökségének összehívását írásban, igazolható módon, az önkormányzati kézbesítő útján, telefonon vagy elektronikus levélben kell kezdeményezni az Elnökség tagjait úgy kell meghívni, hogy a meghívók kiküldés és az ülés napja között legalább öt napnak kell lennie Az Egyesület Elnökének össze kell hívnia az Egyesület Elnökségét, ha; legalább két elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével azt kezdeményezi, olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik Az Elnökség üléseinek napirendjét maga határozza meg, napirendi pontokra az Elnökség tagjai az ülés előtt és az ülés alatt is indítványozhatnak, melyek megtárgyalásáról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. 15. A VPE Elnökének feladata Az Egyesület Közgyűlésének összehívása, melyet az Alapszabály és a pontokban meghatározott eseteken túl bármikor kezdeményezhet Képviseli az Egyesületet, az egyesület képviseletére megbízólevelet ad ki. 10 / 14

12 15.3. Kezeli az Egyesület pénzeszközeit, kiadások számláit ellenőrzi, utalványozási jogkört gyakorol, vezeti a pénztárkönyvet Kezeli a bevételi és kiadási bizonylatait Az Egyesület Elnökét akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti. 16. A VPE Titkárának a feladata Az Egyesület Titkára vezeti; az Egyesület tagnyilvántartását, a határozatok tárát Az Egyesület Titkára kezeli az egyesület iratait, gondoskodik; az Egyesület közhasznú jelentés közzétételéről, az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást ad, jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy esetében haladéktalanul, minden más esetben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben Köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható: a kérelmező neve, címe, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének ideje. 17. Határozathozatal (döntéshozatal) rendje Az Egyesület Közgyűlése és Elnöksége üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni A jegyzőkönyvet Közgyűlés esetén a levezető elnök és az Egyesület két erre kijelölt tagja, az elnökségi ülés esetén az Elnökség jelenlévő tagjai írják alá Az Egyesület Közgyűlése és Elnöksége döntéseit határozatba foglalja. 11 / 14

13 A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak, a tagsági viszony alapján nyújtott az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás Az Egyesület Közgyűlése és az Elnöksége által hozott határozatokat a határozatok tárába nyilván kell tartani Az Egyesület Közgyűlése az Egyesületből való kizárásra irányuló eljárás szabályait tartalmazó belső szabályzatot határozatban fogadja el Az Egyesület működésével, a szolgáltatások igénybevétele módjával, valamint a beszámoló közlésével kapcsolatos nyilvánosságot a Határozatoknak az Önkormányzat hirdető táblájára kifüggesztésével biztosítja. 18. A VPE képviselete Az Egyesületet a Közgyűlés által közvetlenül választott Elnöke önállóan képviseli Az Egyesület Elnökének akadályoztatása esetén az Egyesületet az Alelnök képviseli Az Egyesület Titkára és bármely tagja az Egyesületet az Elnök által adott felhatalmazás alapján képviseli. 19. A VPE rendes tagjainak az éves tagdíjat egy összegben, készpénzben kell átadni az Egyesület Titkárának. 20. A VPE vagyona, gazdálkodása Az Egyesület: 12 / 14

14 Országos Polgárőr Szövetség útján biztosított költségvetési támogatás, az Egyesületi rendes tagok által fizetet tagdíj, pártoló tagok által fizetet tagdíj, az Önkormányzat támogatása, egyéb szervezetek és személyek felajánlásai, az Egyesület által végzett tevékenységbe illeszkedő - nonprofit - gazdasági-vállalkozási tevékenység Az Egyesület tagdíjának mértékét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés évente határozza meg Az Egyesület pénzkezelés céljából a Pátria Takarékszövetkezet Vasadi Kirendeltségén nyit bankszámlát Az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület Elnöke, Alelnöke és Titkára minden esetben kettő aláíró rendelkezhet Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az Egyesület Elnöksége készíti el, s azt a taggyűlés fogadja el Az Egyesület célja megvalósítása érdekében a tevékenységébe illeszkedő nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet. 21. A VPE Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a taggyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 22. Vasad Polgárőr Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete működése pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 23. Vasad Polgárőr Egyesület megszűnik, ha a) az Egyesület másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 13 / 14

15 í Ó á í é á ő á é é ó é é é í ő á á í íí é é é é é í á á é Í á á ő í é Í á á Ó é á é é é é é í Ó á á í á ó ő é Íí é é ó é é í é á é á é Ó á á ő Í é é ó é á ő ő é á é í é ő á á á ö á á á íí é á á á é á á í á á á ó

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1.

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1. KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA mely a 2013. szeptember 30. napján megtartott alakuló taggyűlésen került elfogadásra, és módosításra a 2014. január 6. napján megtartott

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya

A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglaltan 1 Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya Az Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület 1.2. Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége A Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége, mint önkéntességi elven működő területi szervezet, alakuló közgyűlése az egyesülési jogról,

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai Törvényszék: Ügyszám:. P k. Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható.

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható. Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET. Székhelye: 2534 Tát, Fő út 19. ALAPSZABÁLYA

TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET. Székhelye: 2534 Tát, Fő út 19. ALAPSZABÁLYA TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET Székhelye: 2534 Tát, Fő út 19. ALAPSZABÁLYA A TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók

Részletesebben

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Debreceni Kossuth Gimnázium Baráti Köre 2. Az egyesület székhelye: 4029 Debrecen Csengő u. 4. 3.

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (A 2012. június 28-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben (A 2015. május 29-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - A Szuhakállói Polgárőr Egyesület Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (A 2014.05.23. és 2014.09.03. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) Amely abból a célból készült, hogy megfeleljen

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben