Győr Kultúrájáért Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr Kultúrájáért Alapítvány"

Átírás

1 1. számú melléklet Győr Kultúrájáért Alapítvány (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának május 27-i Közgyűlésén elfogadott dőlt és vastag betűszedéssel jelölt módosítást tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat) Jóváhagyó közgyűlési határozat száma: 94/1991. (VI. 20.) Kgy. sz. Módosító közgyűlési határozat száma: 337/1995. (XII. 21.) Kgy. sz. 318/1997. (IX. 11.) Kgy. sz. 177/1998. (V. 21.) Kgy. sz. 323/1999. (VII. 26.) Kgy. sz. 212/2007. (VII. 05) Kgy. sz. (Visszavonva: 277/2007. (X. 4.) Kgy. sz.) 277/2007. (X. 4.) Kgy. sz 424/2008. (XII. 18.) Kgy. sz. 186/2010. (VI. 24.) Kgy. sz. 323/2011. (XII. 16.) Kgy. sz../2014. (V. 27.) Kgy. sz.

2 A L A P Í T Ó O K I R A T Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1.) mint alapító az évi IV. törvény 74/G. -ában írt felhatalmazás alapján abból a felismerésből kiindulva, hogy Győr város közművelődésének, kultúrájának támogatása a változó életkörülmények között elképzelhetetlen szakmai, erkölcsi és anyagi támogatás nélkül, Győr város kultúrájának támogatására, tartós közérdekű célra létrehozzuk ezt az alapítványt 1. Az alapítvány neve: G Y Ő R K U L T Ú R Á J Á É R T A L A P Í T V Á N Y 2. Az alapítvány székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. Körbélyegzőjének felirata: Győr Kultúrájáért Alapítvány Győr Az alapítvány célja: 3.1.Győr és Győr környékének polgárai részére kulturális életük elősegítése, fellendítése a változó és nehezedő gazdasági körülmények ellensúlyozása, anyagi eszközök megteremtésének lehetősége, a művészeti, közművelődési feladatokat ellátó intézmények, személyek, különösen a XX., XXI. századi művészek alkotó munkájának, kiállításának támogatása, - a város közművelődésének fellendítése, - a közművelődés minden ágazatára kiterjedő tevékenység és tárlatok, kiállítások megrendezésének látogatottságának a felnövekvő ifjúság művészetre nevelésének elősegítése, összegyűjtött műgyűjteményeknek a nagyközönség számára közkinccsé tétele, oktatási, közművelődési bemutatása, azok védelme (egységben való) megőrzése, tudományos feldolgozásának és korszerű dokumentálásának lehetővé tétele Az alapítvány az alábbi, bárki által igénybe vehető közhasznú tevékenységeket közvetve, támogatás útján látja el: - kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 7. pontja), - kulturális örökség megóvása (a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 5. (1) bekezdése), - közösségi kulturális hagyományok ápolása, kulturális célok támogatása (a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek faladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 121. ). Az alapítvány által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját az alapítvány által közzétett hirdetésekben lehet figyelemmel kísérni. 4. Az alapítvány működésének időtartama: határozatlan 5. Az alapító Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata induló vagyonként az alapítvány rendelkezésére ,- Ft-ot ajánlott fel és ezt az összeget az elkülönített OTP számlára átutalta, az alapítvány rendelkezésére bocsátotta. 2

3 6. Csatlakozás az alapítványhoz 6.1. A Győr Kultúrájáért Alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságai (a továbbiakban: csatlakozók), ha az alapítvány célkitűzéseivel egyetért, és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja és támogatni kívánja az alapítványt A csatlakozási szándékot az alapítvány kuratóriumához a csatlakozónak írásban kell eljuttatnia, mely nyilatkozatban az alapító okirat rendelkezéseit a csatlakozónak magára nézve kötelezőnek kell elismernie. A kuratórium dönt ennek elfogadásáról Az alapítványhoz csatlakozónak joga van az alapítvány céljain belül egy vagy több általa meghatározott célra korlátozni adományának felhasználását. A kezelő szerv az ilyen vagyont köteles elkülönülten kezelni és a kijelölt célra, illetve célokra felhasználni Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével lehet. 7. A kezelő szerv 7.1. Az alapítvány vagyonának kezelésére az alapító kuratóriumot hoz létre. A kuratórium elnökből, állandó tagokból áll. A tagok a kuratóriumi tagság elfogadásáról írásban nyilatkoznak. A kuratórium 11 főből áll. Az alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői Az alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető, ügyintéző szerve a Kuratórium, amely az alapítványt, annak vagyonát, bevételeit kezeli A Kuratórium tagjait az alapító határozott időre, január 1. napjától december 31. napjáig jelöli ki. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapító visszahívja Az alapító a Kuratórium tagjainak az alábbiakat jelöli ki. Az elnököt az alapító jelöli ki. A Kuratórium elnöke: dr. Ruppert István (9023 Győr, Bem tér 13.) A Kuratórium tagjai: dr. Benkő Szabolcs (9024 Győr, Tihanyi Á. út 10/A.) Grászli Bernadett (9400 Sopron, Rákosi út 22.) Hefter László (9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky utca 32.) dr. Horváth Zoltán (9028 Győr, Fehérvári út 127.) dr. Horváth Sándor Domonkos (9028 Győr, Sági út 41.) Lebó Ferenc (9026 Győr, Bácsai út 135.) Popper Ágnes (90247 Győr, Tompa u. 18.) Prohászka Ottó (9012 Győr, Mandula utca 14.) Serfőző Istvánné (9026 Győr, Rozmaring utca 49/C) Velekei László (9024 Győr, Dugonics utca 18.) 7.5. A kuratórium tagjai a tevékenységüket társadalmi munkában látják el, csupán a tevékenységük ellátásával kapcsolatos költségtérítés illeti meg őket. Feladataikat személyesen kötelesek ellátni A Kuratórium feladatai: - az alapítvány esetleges szabályzatainak elfogadása, 3

4 - támogatók és támogatások szervezése, - olyan értékteremtő feladatokban való részvétel, amelyek az alapítvány vagyonát gyarapítják, - a város intézményeivel, szervezeteivel való együttműködés, - nyilvános pályázatok közzététele, - a pályázatok elbírálása, - döntések meghozatala a megjelölt alapítványi célok megvalósulásához szükséges teendők előkészítéséhez, koordinálásához, irányításához, - olyan nyilvántartás vezetése, amelyből kitűnik a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, - elfogadja a költségvetését, az éves beszámolót és az azzal egyidejűleg készített közhasznúsági jelentést, eleget tesz az alapítvány letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, - megszűnési ok bekövetkezése esetén az alapító értesítése a szükséges intézkedés megtétele céljából, ennek 30 napon belüli eredménytelensége esetén a nyilvántartó bírósághoz bejelenti a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettségének késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek A Kuratórium szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal ülést tart. A kuratóriumi ülést az elnök hívja össze 8 nappal korábban a napirendet is tartalmazó írásos meghívóval az alapítvány székhelyére. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint fele személyesen jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt kuratóriumi ülés az azon megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti meghívóban megjelölt időpontban kell megtartani változatlan napirendi pontok mellett. Amennyiben az eredeti meghívó nem tartalmazza az erre vonatkozó tájékoztatást, és a megismételt kuratóriumi ülés időpontját, úgy az elnöknek külön kell azt összehívni az eredeti időpontot követő 8 napon belül. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A Kuratórium határozatait a jelenlevő tagok szótöbbségével hozza. Döntéseit az érintettel postai úton, igazolható módon közli, azokat a internetes honlapon nyilvánosságra hozza. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ezen kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A meghívónak tartalmaznia kell: - alapítvány nevét, és székhelyét, - az ülés idejének és helyszínének megjelölését, - az ülés napirendjét. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az aki, vagy akinek közeli hozzátartozója - a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, - vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 4

5 A határozathozatalból kizárt tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni A Kuratórium elnökének és tagjainak az összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok: - a kuratórium tagja olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, - nem lehet a kuratórium tagja az a személy, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alól nem mentesült, - nem lehet a kuratórium tagja az a személy, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, - akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató alapítvány kuratóriumi tagja nem lehet, - az eltiltást kimondó határozatban megjelölt időtartamig nem lehet a kuratórium tagja az a személy, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, - az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja, - az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban, - nem lehet a kuratórium tagja, akit a bíróság a közügyektől eltiltott, - a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az alapítvány kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig: amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetve törölte. A kuratórium tagja, illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Megszűnik a kuratórium tagjának megbízása: - megbízás időtartamának lejártával, - alapító általi visszahívással, - az alapítóhoz címzett lemondással, - halállal, - cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, - kizáró, összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja a lemondás az új tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A kizáró és összeférhetetlenségi ok megállapítása az alapító joga. A kuratórium tagjai ügyvezetési tevékenységük során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az alapítvánnyal szemben. 5

6 7.9. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely a titkár feladata. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke, a jegyzőkönyvvezető, és a tagok közül választott két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá A Kuratórium az alapítvány céljainak megvalósulásáról, az alapítvány, mint közhasznú szervezet működéséről éves beszámolót készít az alapító részére, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése elé kell terjeszteni tájékoztatás céljából. Gazdálkodásának fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni. 8. A Kuratórium ügyeinek intézését megbízott titkár látja el Az alapítvány titkára ellátja a Kuratórium ügyviteli feladatait, előkészíti a Kuratórium üléseit, végrehajtja a Kuratórium határozatait, biztosítja az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést, illetve ellátja az információs feladatokat. A titkár továbbá ellátja mindazokat az igazgatási és jogi képviseleti feladatokat, melyeket a Kuratórium számára kijelöl Az alapítvány Kuratóriumának mindenkori titkári teendőit Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városmarketing, Kulturális és Sport Főosztálya biztosítja A Kuratórium tevékenységéhez szakértőket vehet igénybe. 9. Gazdálkodás az alapítvány vagyonával 9.1. Az alapítvány vagyonát az induló vagyon, a csatlakozás során és azt követően felajánlott, megállapodás útján szerzett vagyon, ezek hozadéka, valamint felajánlások alkotják. Az alapítvány a rendelkezésére álló pénzvagyont bankszámlán keresztül kezeli. A bankszámla felett rendelkezési joga a kuratórium elnökének és egy kuratóriumi tagnak együttesen van Az alapítvány gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve a mindenkori vagyon hozadékából folytathat. Az alapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Nem hozhat létre továbbá alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz, azzal nem egyesíthető, az alapítvány más alapítvány alapítói jogainak gyakorlására nem jelölhető ki Az alapítvány gazdálkodása során elért eredmény nem osztható fel, csak az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítására fordítható. A gazdasági tevékenységből származó alapítványi nyereséget a Kuratórium köteles az alapítvány vagyonába visszaforgatni és alaptőke bővítésére fordítani Az alapítvány vagyonából kell fedezni: a.) az alapítási cél megvalósítását, b.) az alapítvány működési költségeit, c.) a Kuratórium tagjai által igényelhető költségtérítést és d.) a szakértő díjazását Az alapítási vagyon kizárólag alapítási célra és a fent említett költségekre fordítható. 6

7 10. Az alapítvány céljának betöltése érdekében támogatásban részesíti esetenként vagy pályázati kiírással elérhetően a cél megvalósítását, betöltését vagy azzal foglalkozó személyeket, intézményeket vagy kulturális egyesületeket, társulatokat A pályázatokat a nyilvánosság biztosítása érdekében a Kuratórium köteles közzétenni. A közzététel legalább a megyei napilapban, ami jelenleg a Kisalföld, jelenik meg. A pályázatok elbírálása a kuratórium feladata. 11. Az alapítvány megszűnése Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át Az alapítvány megszűnik: - ha a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg, - az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítása vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, - az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. Az alapító az alapítványt nem szüntetheti meg. A bíróság az alapítványt az alapító kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, ha a feladat iránti szükséglet megszűnt vagy a feladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az alapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt alapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 12. Záró rendelkezések Az alapítvány szervezete pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól ilyen támogatást nem fogad el, országgyűlési, megyei, fővárosi, városi képviselőt nem támogat és nem állít Az Alapító Okirat által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, a évi LXV. törvény, valamint a közalapítványok működésére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának május 27-i Közgyűlésén./2014. (V. 27.) határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak. Győr, május 27. Borkai Zsolt polgármester 7