Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám:190-1/ Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 1

2 1101. Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 2

3 Tartalom I./1)A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 4 2) Az óvoda alaptevékenységét szabályozó jogszabályok 4 3) Az óvoda adatai 5 4) A bélyegző és használata, aláírási jogok: 6 5) Az intézmény alaptevékenységei 8 6) Az intézmény jogállása: 9 7) Gazdálkodási jogköre: 9 8) A törvényes működés alapdokumentumai 10 9) Az intézményi dokumentáció nyilvánossá tétele, a dokumentumok hozzáférhetősége 10 10) Az óvodai belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata 10 II. Az intézmény vezetési szerkezete 11 1) Az óvoda alkalmazotti állománya 11 2) Az óvodában működő egyeztető fórumok 14 III.AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 16 1) Az Óvoda működési rendjét meghatározó dokumentumok 16 2) Fenntartói hatáskör 17 3) Az óvoda működési körzete 17 4) Engedélyezett létszám 17 5) Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogdása 17 6) Az óvodában való benntartózkodás rendje 18 7) Az alkalmazottak munkaideje, a munkaidő nyilvántartása 19 8) Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 21 9) A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere 23 10) Létesítmény, helyiségek használatának rendje 34 11) Belső kapcsolattartás, és az értekezletek rendje 37 12) Pedagógiai adatkezelésünk 38 13) Helyettesítési rend 39 14) A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolat 39 15) Külső kapcsolatrendszer formája, módja 42 16) Ünnepek megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 43 17) Rendszeres egészségügyi feladatok ellátásnak rendje 45 18) Intézményi védő - óvó előírások 46 19) KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 48 20) Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének és tárolt dokumentumok kezelési rendje 49 21) A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 50 22) Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 51 23) Záró rendelkezések 52 24) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 53 25) Nyilatkozat 53 26) HATÁROZAT 54 27) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 55 28) Mellékletek, belső szabályzatok felsorolása 55 Munkaköri leírás minták 79 Munkaidő beosztása Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 3

4 I./1)A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ) - az óvoda vezetőjének előterjesztése alapján - a nevelőtestület elfogadta, az óvodaszék és a Szülői Szervezete meghatározott kérdésekben véleményezési jogát gyakorolta. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya: A Szervezeti és Működési Szabályzat a mellékletét képező belső szabályzatokkal együtt az Óvoda valamennyi közalkalmazottjára kötelező érvényű. A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. 2)Az óvoda alaptevékenységét szabályozó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az Óvoda szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatok rendszerét. A SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapja: 326/2013 VIII. 30 Korm. rendelet 2011.évi CXC törvény-a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban Nkt.) évi Nkt. 35, bekezdés h pontja évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban Áht.) a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel ( a továbbiakban: Ávr.) egységes szerkezetben. 3/2012. (III.1) Polgármesteri és jegyzői közös utasítás 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról ( a továbbiakban OAP) 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvényvégrehajtásáról. 20/2012( VIII. 31. ) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban R) év I. törvény a Munka törvénykönyvéről ( a továbbiakban: MT. ) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.) évi XXXVIII. tv. az államháztartásról 1993 évi LXXIX Tv bekezdése, (továbbiakban Kt.) Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 4

5 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről évi XXXI. tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet módosítása az óvodáztatási támogatásról a GYvtv. 20/C és a 160/A évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 8. (4) bekezdés. többször módosított 11/1994 (VI.8.) MKM. rendelet 4.., 292/2009.(XII.19) Kormány rendelet 64/2010.(III. 18.) Korm. rend. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 3/2002. OM rendelet A közoktatás minőségbiztosításáról 138/1992.(X.28.) Korm. rendelet, a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. ÖMIP Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fejlesztési és intézkedési terve Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat polgármestere, és jegyzője 3/2012. (III. 1.) polgármesteri, és jegyzői közös utasítás. Kőbányai tehetségsegítő stratégia )Az óvoda adatai Az intézmény megnevezése: Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Az intézmény székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Hrsz.: 38924/9 Alapító: X.Tanács Végrehajtó Bizottsága Alapítás éve: Fenntartó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Képviselőtestülete 1102 Budapest, Szent László tér 29. Alapító okirat kelte, száma: Gazdálkodási jogkör: költségvetési szerv 2012.december 13 K/18472/7/2012/II. Önálló jogi személy Önállóan működő Meghatározott pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytat Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 5

6 Működési köre: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete által meghatározott körzet PIR száma: Statisztikai törzsszáma: TEOR száma: 8011 Bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. X. kerületi Fiók Adószáma: Az óvoda 100 férőhellyel, 4 csoporttal működik. Engedélyezett létszám: 1 fő óvodavezető, 8 fő óvodapedagógus, 1 fő fejlesztőpedagógus(óvodapedagógus)1 fő Pedagógiai asszisztens, 1fő Pszichológus,1 fő óvodatitkár, 4 fő dajka, 0,5 fő fűtő, 0,5fő kertész, 0,5 fő kisegítő. 64)A bélyegző és használata, aláírási jogok A körbélyegzőt az óvoda vezetője és az óvodavezető-helyettes használhatja. Hivatalos iratokon aláírási joggal az óvodavezetője az óvodavezető-helyettes, megbízott vezető-helyettes és az óvodatitkár rendelkezik a munkaköri leírásban szabályozottak alapján. A hosszú bélyegzőt az óvoda vezetője és az óvodavezető-helyettes használhatják. A bélyegzőket a vezetői irodában elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni kell. Az érvénytelenítést meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben. Az új bélyegzőt a fenntartó jóváhagyásával az intézményvezető rendeli meg Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 6

7 1101. Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 7

8 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény (továbbiakban KT.) alapján óvodai nevelés ellátás 5) Az intézmény alaptevékenységei ÓVODAI NEVELÉS Szakfeladat szám Megnevezése Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Takarítás Zöldterület kezelés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 8

9 6) Az intézmény jogállása: Az óvoda önállóan működő, bérgazdálkodó költségvetési szerv, mely valamenynyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) Az önállóan működő költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője a képviselőtestület által kinevezett személy, aki az intézményi dolgozók vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogkört, gyakorolja továbbá az utalványozási és kötelezettségvállalási jogot az ellátandó feladatok tekintetében. A fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállítja és a fenntartó a költségvetési rendeletében biztosítja azt. Az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről a fenntartó gondoskodik. A gazdálkodási feladatok részletes szabályozása az Együttműködési megállapodás tartalmazza. Tevékenységéről és gazdálkodásáról a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint köteles beszámolni. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más közalkalmazottjára. A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján történik. Bérek kifizetése a Magyar Államkincstár feladata. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal képviselő testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. Az óvodát az óvodavezető képviseli. 7) Gazdálkodási jogköre: Az intézmény a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény vezetőjének vezetői felelőssége mellett. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 9

10 8) A törvényes működés alapdokumentumai Az Óvoda törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg. - Pedagógiai program - Házirend - Munkaterv - SZMSZ Ezek önálló dokumentumként megtekinthetők. Szabályzatok: Közalkalmazotti Együttműködési Szabályzat Munkavédelmi szabályzat Tűz-és balesetvédelmi szabályzat Iratkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Munkaruha szabályzat Munkaköri leírások Munkarend Pályázati eljárás rendje 9) Az intézményi dokumentáció nyilvánossá tétele, a dokumentumok hozzáférhetősége Az óvoda alapdokumentumai az intézmény alkalmazottai és a szülők részére hozzáférhető a nevelői szobában időpont egyeztetéssel. A szülők részére megtekinthető még az óvoda honlapján: /http://csupacsodaovoda.lapunk.hu /, valamint előzetes egyeztetés alapján, papír alapon az intézmény alap dokumentumai közül: Helyi óvodai pedagógiai program, Éves munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat az óvoda titkárságán. A házirend egy példányát minden újonnan belépő óvodás szülője megkapja, és minden csoport faliújságán kifüggesztésre kerül. 10) Az óvodai belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésre kell bocsátani. A csoportnaplót, a mulasztási naplót és a gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő dokumentációt naprakészen a csoportszobában kell tartani, az óvoda területéről kivinni csak vezetői engedéllyel szabad Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 10

11 II. Az intézmény vezetési szerkezete 1)Az óvoda alkalmazotti állománya Óvodavezetőség: Óvodavezető. Óvodavezető-helyettes. Közalkalmazotti Tanács (továbbiakban: KAT) elnöke a )Óvodavezető Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Közoktatási törvény határozza meg. Ellátja továbbá más jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat. A vezető biztosítja a tárgyi- és a személyi feltételekkel a zavartalan munkát, irányítja az óvoda szakmai életét. További feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, melyet a fenntartó készít el. Az óvoda vezetője felelős az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, az észszerű és takarékos gazdálkodásért. A kiadványozás és képviselet szabályait a-3/2012.(iii.1.) polgármesteri és jegyzői utasítás a Polgármesteri Hivatalban, és az önállóan működő költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés, és az utalványozás szabályozásáról-szerint látja el. Utalványozási hatáskörét átruházhatja az óvodavezető-helyettesnek, a megbízott óvodavezető-helyettesnek, és az óvodatitkárnak. A nevelési oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. Hatáskörébe tartozik: A rendelkezésére álló költségvetés alapján az óvoda működéséhez szükséges személyi-és tárgyi feltételek biztosítása Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Felel a pedagógiai munkáért. Megszervezi a gyermekvédelmi feladatok ellátását. Megteremti a nevelőmunka biztonságos feltételeit. Intézkedik a gyermekbalesetek megelőzése tárgyában Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 11

12 Dönt a gyermek óvodába való felvételéről a törvényben írtak szerint. Dönt a felül bírálati és törvényességi kérelmekről első fokon eljárva, a hatáskörében tartozó ügyekben. Dönt a gyermekek csoportba történő beosztásáról. Dönt az óvodai elhelyezés - átvétellel, kimaradással, fizetési hátralék miatti - megszüntetéséről. Felelős a kiemelt figyelmet igénylő gyermek felülvizsgálatának kezdeményezéséért, szakértőhöz utalásáért. Kizárólagos jogkörébe tartozik: a nevelőtestület vezetése, a pedagógiai munka irányítása, a tanügy igazgatási döntések meghozatala, munkáltatói, továbbá a hatáskörébe tartó gazdálkodási és kiadványozási (aláírási) jogkör gyakorlása, fegyelmi jogkör. Megtervezi az intézmény költségvetését a fenntartó által meghatározott irányelvek alapján a már alkalmazásban lévő dolgozók éves bérét és egyéb személyi juttatásait, valamint a munkáltatót terhelő járulékokat (útiköltség, minőségi kereset kiegészítés, CAFETERIA juttatás, továbbképzés, szakkönyv, betegszabadság stb.). Megtervezi a soros előrelépéseket, valamint a jubileumi jutalmakat, végkielégítéseket, felmentéseket. A saját hatáskörű előirányzat módosításokról a Gazdasági és Pénzügyi Főosztályt tájékoztatja. Változás esetén (munkaviszony megszüntetés, új belépők, fizetés nélküli szabadság, gyes, gyed, betegállomány, helyettesítés, szabadság) biztosítja a személyi bértömeg egyensúlyát. Az előre nem tervezhető rendkívüli kifizetések esetén kezdeményezi a fenntartónál a szükséges összeg biztosítását. A szabályos működtetés mellett esetlegesen képződő bérmegtakarítást jutalmazásra fordítja (előre elfogadott jutalmazási szempontok alapján) a Szervezési és Ügyviteli Főosztály Szervezési Osztály munka és bérügyek dolgozójával való előzetes egyeztetés után. A jutalmazásra fordítható összeg kifizetése előtt, a kiemelt jogcímen belül az előirányzat átcsoportosítást önállóan végrehajtja, megjelöli a főkönyvi számot, amely biztosítja a szükséges pótelőirányzat fedezetét és erről az önállóan működő és önállóan gazdálkodót tájékoztatja. A személyi juttatásokról egyénenként és összesítve bérnyilvántartást vezet a fenntartóval kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 12

13 Az intézményben szükségessé vált felújítási, karbantartási igények jelzése a Kőbányai Vagyonkezelő RT felé. Az általuk elvégzett tényleges javítások, munkák igazolása a munkát végző vállalkozók számláin. A napi működés során adódó rendkívüli karbantartási igények jelzése a Vagyonkezelő felé. Közvetlenül irányítja: gyermekvédelmi munkát, a fejlesztő pedagógus munkáját a gazdálkodási feladatokban résztvevő óvodatitkár munkáját, munka- és tűzvédelmi tevékenységet, a kertész munkáját. b) Óvodavezető-helyettes: Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi, hatáskörét, és annak gyakorlási módját a munkaköri leírás szabályozza. Az óvodavezető akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítést. A nevelési területén közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül is részt vesz a dajkák munkájának irányításában. Felelős: Az intézményi továbbképzéseknek szervezéséért. A szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításárért. Az óvodaszék és a szülői szervezet működésének segítéséért. A helyettesítési beosztás elkészítéséért. Pedagógusok adminisztrációjának ellenőrzéséért. Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.( 2 számú melléklet ) Az óvodavezető-helyettesre átruházott jogkörök: - Munkavédelem, balesetvédelem, tűz és katasztrófavédelem irányítása, feltételek biztosítása - A HACCP rendszer folyamatos működésének biztosítása, ellenőrzése, irányítása, a szükséges adminisztráció vezetése - Dajkák munkájának ellenőrzése, irányítása, esetleges helyettesítésük megszervezése, dokumentálása. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van: óvodavezetőnek óvodavezető-helyettesnek Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 13

14 A vagyonnyilatkozatokat 2 évente a jogszabályok betartásával, a fenntartóhoz kell benyújtani. A dokumentumok tárolásáról is az Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Az óvoda szervezeti vázrajza: óvodavezető óvodavezető helyettes óvodatitkár KAT elnök pszichológus /munkaközösség vezető/ óvodapedagógusok pedagógiai asszisztens dajkák, fűtő-kertész 2)Az óvodában működő egyeztető fórumok a)nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési intézményben a pedagógusok közössége, nevelési kérdésekben az óvoda legfőbb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok, valamint a nevelőmunkát segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. A nevelőtestület döntési, a magasabb jogszabályokban megfogalmazott véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik A nevelőtestület kapcsolattartásának formái: értekezletek, havi összejövetelek, megbeszélések, hospitálások, tanulmányi kirándulások. Döntési joggal rendelkezik: a pedagógiai program elfogadásában, az SZMSZ elfogadásában, a munkaterv jóváhagyásában, átfogó értékelések és beszámolók elfogadásában, házirend elfogadásában, továbbképzési terv elfogadása adott ügyben eljáró pedagógus kiválasztásában Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 14

15 Véleményezi: az egyes pedagógusok külön megbízatásainak elosztását, az óvodavezető-helyettes megbízását, valamint a megbízás visszavonását, az intézményvezetői programokat, Javaslatot tesz: az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 70 (3) b )Szakmai munkaközösség A munkaközösség ez-egy nevelési terület elméleti és gyakorlati ismereteinek feldolgozására alakul. Tartalmi irányultságát a tagok érdeklődése határozza meg. Vezetője vállalja a munka irányítását, megszervezését. Eredménye a munka minőségi javítása. Minden nevelőtestületi tag részt vesz benne. A nevelőtestület szakmai munkaközössége: az azonos feladatok ellátására, illetve nevelési területenként szakmai munkaközösséget hozhat lére. Részvétel a pedagógiai munkában: Az óvoda pedagógusainak szakmai módszertani kérdésekben segítséget ad az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, és ellenőrzéséhez. Együttműködik az óvodapedagógusokkal, havi egy alkalommal a munkaközösség vezető beszámol a testületnek a munkáról. Ha több tanéven keresztül működő állandó munkacsoport van, tagjait tisztségükben a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten megerősíti. A szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség irányítására, koordinálásra, munkaközösség vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. A munkaközösségek évenként, az igényeknek megfelelően változhatnak, éves munkatervet készítenek. Feladatai: segítséget ad szakmai, módszertani kérdésekben a nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, a tagok véleményeztetik a feladatok megvalósulását, munkájuk során javaslatot tehetnek a nevelőmunka változtatására, igényelheti szaktanácsadó segítségét, összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert, végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, javaslatokat tehet a helyi nevelési program módosítására Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 15

16 c) Közalkalmazotti tanács Feladatait, jogait és kötelességeit a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza. Az Óvodavezetőség havonta egyszer-illetve szükség szerint- ülést tart. Az ülésekre meg kell hívni véleményezési-javaslat tevői joguk gyakorlása miatt a közalkalmazotti tanácsot, valamint a szakszervezet képviselőjét. III.AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 1)Az Óvoda működési rendjét meghatározó dokumentumok Az Óvoda törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Alapító okirat, Pedagógiai Program, (továbbiakban PP) Szervezeti és Működési Szabályzat és melléklete, Az óvoda belső szabályzatai, Éves intézményi munkaterv Házirend. A helyi óvodai nevelési program az OAP-hoz kapcsolódva tartalmazza, a feladat ellátás szakmai alapjait. A munkaterv az egy nevelési évre szóló konkrét tevékenységeket és munkafolyamatokat tartalmazza az időpontok megjelölésével, a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet az intézmény vezetése készíti el, a fenntartó programjával összhangban, és a tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 16

17 2)Fenntartói hatáskör A fenntartó előzetes egyeztetés nélkül is végezhet ellenőrzést. Ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t. Az SZMSZ és azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szü 3)Az óvoda működési körzete A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Képviselőtestülete által jóváhagyott működési körzet. Az óvoda 100 férőhellyel, 4 csoporttal működik. 4)Engedélyezett létszám 1 fő óvodavezető, 8 fő óvodapedagógus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő pszichológus, 1 fő óvodatitkár, 4 fő dajka, 1 kisegítő, 0,5 kertész,0,5 fűtő. Az engedélyezett létszámot a továbbiakban Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Képviselő-testülete határozza meg. Az alkalmazottak benntartózkodási rendjét, feladatait az SZMSZ-hez kapcsolódó belső szabályzatokban található munkaköri leírások tartalmazzák. 5)Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogdása a)nyitvatartási idő: Napi 12 óra; 6 00 órától óráig. Rendezvények esetén, a nyitva tartás eltérő rendjéről, az érintetteket időben tájékoztatni kell, melyet az óvoda vezetője engedélyezhet. (előtte 7 nappal kifüggesztve a faliújságon). b) Ügyeleti rend A reggeli ügyelet ig; a délutáni ig összevont csoporttal, óvodapedagógus irányításával történik. Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, öt napos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik. Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 17

18 c) Nyári időszak A nyári időszakban a gyermekek létszámától függően alakul ki a csoportok száma. Nyári és téli zárva tartás ideje alatt az ügyeletet igénylő gyermekek elhelyezése a kerületi óvodákban biztosított. Nyári zárás alatt hetente egy alkalommal szerdánként az óvodában ügyeletet kell tartani a haladéktalanul intézkedést igénylő ügyek lebonyolítása miatt. Az ügyelet reggel 8 órától 12 óráig tart. A nyári zárásról a fenntartó dönt január 31-ig. A nyári zárásról a szülőket hirdetmény formájában február 15-ig kell értesíteni. Az óvodai zárva tartások idejét előre közöljük a szülőkkel, és kérjük, hogy írásban nyilatkozzanak, igénylik-e az ügyeletet. Az ügyelet megszervezése intézményi szinten, illetve a környező óvodában történik nevelés nélküli munkanap esetén. A heti pihenő és munkaszüneti napokon az óvoda zárva tart. Az óvodai nevelési év rendjében az 5 nevelés nélküli munkanap, - nevelőtestületi értekezletek megtartására, tanulmányi kirándulások lebonyolítására kerül felhasználásra. (Ezek időpontjáról, a szülőket legalább hét nappal a zárva tartás előtt értesítjük.) 6) Az óvodában való benntartózkodás rendje a)vezetők intézményben való tartózkodásának rendje: Az óvoda nyitvatartási ideje alatt az óvodavezetőnek, vagy a helyettesnek az intézményben kell tartózkodnia. A vezető és a helyettes esetleges távollétében a vezető feladatait a megbízott kolléga látja el, illetve a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan munkaidőre alkalmazott óvodapedagógus. Az óvoda nyitvatartási idején belül 8 00 és óra között az óvodavezetőnek vagy a helyettesnek vagy a megbízottnak az óvodában kell tartózkodnia. A vezetés havonta egy alkalommal megbeszélést tart az aktuális feladatokról. Ezt a megbeszélést a vezető hiányzása esetén a vezető-helyettes vezeti. b)az alkalmazottak benntartózkodásának rendje: Az óvoda nyitvatartási ideje alatt között az óvodapedagógusoknak, és a pedagógiai munkát segítő dolgozóknak az intézményben kell tartózkodniuk a munkaidő beosztásuk szerint Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 18

19 c)az óvodával jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje: Az óvodával jogviszonyban nem állók csak az óvodavezető, óvodavezető- - helyettes, óvodatitkár vagy a felelős vezető tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az óvoda területén. Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvoda vezetője állapítja meg. Az óvodába belépő személyeket a dajka az óvodatitkárhoz kíséri. Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező személyeket az óvodavezetőhöz irányítja. A fenntartói, szakértői, tanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi. 7) Az alkalmazottak munkaideje, a munkaidő nyilvántartása a)óvodavezető: munkaideje: heti 40 óra, ebből kötelező óraszáma heti 10 óra. b) Óvodavezető-helyettes munkaideje: heti 40 óra, ebből kötelező óraszáma heti 24 óra. A 24 órán túli munkaidejében, a vezetővel vagy az óvodatitkárral, a munkaköri leírás szerinti feladatait végzi. c) Óvodapedagógusok: munkaideje: heti 40 óra, ebből heti kötelező óraszámuk, kötött munkaidejük, heti 32 óra. A pedagógusok munkarendjét úgy kell összeállítani, hogy az intézmény teljes nyitva tartásában óvodapedagógus foglalkozzon a gyermekekkel. A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a közoktatási törvény rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a teljes rendes munkaidő neveléssel le nem kötött részében ellátott feladatokhoz szükséges időből áll. Ebből legfeljebb heti 4 óra eseti helyettesítés rendelhető el, valamint külön jelölni kell az óvodában és az óvodán kívül ellátott feladatokat. Ezen feladatok körét a vezetői utasítás tartalmazza. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. A műszakok elcserélését a vezető engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdés előtt munkára képes állapotban munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel korábban kell érkeznie. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról szakszerű helyettesítéssel gondoskodni lehessen Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 19

20 d)a nevelőmunkát segítő közalkalmazottak munkaideje: 40 óra Az óvodatitkár egy műszakos rendben, a csoportban dolgozó dajkák munkakezdése váltakozó, mely változhat a szükségletek szerint. A kisegítő délután től ig, de helyettesítések esetén változhat a beosztása. A kertész-fűtő munkaideje a téli-nyári szezonhoz igazodik. Érkezéskor és távozáskor minden alkalmazott köteles az erre rendszeresített jelenléti ívet aláírni. A jelenléti ív az óvodában tartózkodást igazolja. A nevelőmunkát segítő és más közalkalmazottak munkarendje: A nevelőmunkát segítők alkalmazottak munkarendjét a távollévők helyettesítési rendjét a vezető, vagy a helyettes vezető állapítja meg. Az alkalmazottak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 5 perccel kötelesek munkára képes állapotban munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell a vezetőt. Az alkalmazottaknak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatásnak ellátásáról szakszerű helyettesítéssel gondoskodni lehessen. e)a munkaidő nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai: A nyilvántartások vezetéséért felelős: - az intézmény valamennyi dolgozója. A munkaidő nyilvántartás vezetését naponta rögzíteni kell. f)a munkaidő nyilvántartás nyomtatvány tartalma: Saját készítésű munkaidő nyilvántartása van intézményünknek. A kötelezően vezetendő nyomtatványokat az óvoda külön szabályzata tartalmazza: - munkaidő nyilvántartó lap. A nyomtatvány tartalmazza a dolgozók nevét, a nyitva tartáshoz igazodó kötelező óraszámát, munkaidejét, a hét napjait, a dolgozók aláírását. Az intézményen kívül végzett munkát a vezetői utasításban rögzített kódszámokkal kell a jelenléti íven vezetni. Külön vezetői utasítás tartalmazza a neveléssel le nem kötött időkeret óvodában töltendő, és óvodán kívül is ellátható feladatait. A munkaidő nyilvántartás vonatkozásában a neveléssel le nem kötött munkaidő meghatározásakor nevelésnek minősül a gyermekekkel való közvetlen óvodai foglalkozás Budapest, Kőbányai út 38. Oldal 20

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tar t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés, általános rendelkezések..3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 39084/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. július 16-án. ELŐTERJESZTÉS a pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját s útközben gazdagodunk. /Paulo Coelho/ A PÉTER

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben