Jánoshalmai kistérség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalmai kistérség"

Átírás

1 Jánoshalmai kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A Jánoshalmi kistérség a Bácsalmási kistérségtıl északra helyezkedik el, négy település tartozik ide, bár területe 399 km 2, alapvetıen tanyavilág szerkezető. A Felsı-Bácska északi peremén elhelyezkedı kistérség gazdálkodását nagyrészt az határozza meg, hogy itt találkozik a löszös síkság és a csernozjomos homoksíkság. Legnagyobb része értékes mezıgazdasági terület, amely jó feltételeket biztosít a gazdálkodás számára. Az egyre intenzívebben (belvíz-szabályozás) terjeszkedı mezıgazdaság azonban több helyen veszélyt jelent az itt megbúvó ıshonos növény- és állatvilágra, ezért egyre több helyen találunk védelem alá helyezett élıhelyeket. A kistérséghez tartozó települések mindegyike tartogat olyan értéket, amelyért érdemes felkeresni az osztálykirándulások során. Ajánlás: A természet- és környezetvédelem, a dél-alföldi mezıgazdasági termelés, illetve ipartörténeti emlékek és hozzájuk kötıdı történeti-, kulturális értékek iránt érdeklıdı diákok és tanárok számára ajánljuk. A tanyákon és a meglátogatott településeken még a régi, hagyományosnak mondott vendégszeretettel fogadják az ide látogatókat.

2 Jánoshalma Közigazgatási rangja: város (népesség: 9751 fı) A város az 54-es és az 55-ös fıút felıl egyaránt megközelíthetı, a Bácskai-löszhát és a Kiskunság találkozásánál fekszik. Ásatásokból elıkerült emlékek tanúsítják, hogy a településen nomád pásztornépek éltek: szarmaták, hunok és avarok. A tatárjárás után kunok települtek a megmaradt lakosság közé. Késıbb 1439-ben a Hunyadi család birtokába került ez a terület, akkor kapta a falu a Jankószállás nevet, melyet csak 1904-ben változtattak Jánoshalmára. A 150 éves török uralom alatt a település szinte teljesen elnéptelenedett, ekkor szerbek, majd bunyevácok költöztek ide tıl katolikus magyarok népesítik be a községet, néhány délszláv és szlovák családdal együtt ben vásártartási jogot kap a település és ezzel mezıvárosi rangot, melyet 1886-ig megıriz. Az elmúlt két évszázad alatt a különbözı tájakról idetelepült lakosok változatos népi kultúrája, szokás-, és hiedelemvilága viszonylag egységessé ötvözıdött. Természeti adottsága az (illancsi homokvilág és a bácskai löszvidék találkozása) lehetıvé tette a szılı- és gyümölcstermesztést, mely idıvel nemzetközi hírővé vált. Ezt a tevékenységet egészítették ki a szántóföldi növénytermesztéssel és a hozzá tartozó állattartással ben Jánoshalma ismét városi rangot kapott. Szent Anna plébániatemplom Ez a nagyon szép, impozáns templom 1783 és 1788 között késı barokk stílusban épült, majd között az eklektika jegyében bıvítették. Figyelemre méltóak a templom színes üvegablakai, érdekes az úgynevezett huszártorony, a barokk szószék, mely a budai karmelita templomból

3 való. A templom elıtt látható nagyon szép kovácsolt-, és öntöttvas feszületet a mohácsi csata 350 éves évfordulója alkalmából állították 1876-ban. A templom körüli szépen gondozott parkban érdemes végignézi a szobrokat és az emlékmőveket (Nepomuki Szent János szobor, Madzinyi János és Dr. Szobonya Zoltán, valamint az es szabadságharc katonái emlékére emelt két kopjafa, Hunyadi szobor, Szentháromság szobor) Béke tér Tel: 06/ Látogatás elızetes egyeztetés alapján. Felsıbácskai Mőmalom - Hengermalom Ezt a középkori várkastélyra emlékeztetı impozáns épületet, Közép- Európa egyik legszebb malmának tartják ben épült, és még mai is mőködik, kiváló minıségő lisztet ad. Az 1920-as évekbıl származó berendezését 1956-ban, 1985-ben és 2000-ben felújították, illetve részben kicserélték. Ipari mőemlék. Elızetes egyeztetéssel a malom diákcsoportok számára látogatható, a szakemberek szívesen elmagyarázzák a gabonaırlés régi és mai technikai eszközeinek mőködését, az ırlés technológiai folyamatait. Dózsa Gy. utca 143. (77)

4 Szélmalom Egykor a településen több szélmalom és szárazmalom állt, de ma már csak a Jókai utcai Anna-malom, és a Bajai u. 75. szám alatt látható Doktor-telepi szélmalomba gyönyörködhetünk, melynek a gerendájába vésett évszám arról üzen, hogy 1892-ben épült. A közelmúltban felújították, népi mőemlék. Helytörténeti győjtemény A Városi Könyvtár alagsorában található helytörténeti győjtemény mellett igazi kuriózum Bányai Taskovics Mihály brazíliai paleontológus és természetbúvár anyagából készült kiállítás, melyen 120 millió éves halkövületeket, ısi növénymaradványokat, érdekes kızetféleségeket, valamint 5-6 ezer éves indián szerszámokat is láthatunk. Bajai u Tel +36 (77) K:-P:08-18h, Szo:08-12h Zsinagóga és iskola A Rákóczi Ferenc úton a lakóházak között áll a mőemlék jellegő zsinagóga, mely meg tudta ırizni teljes eredeti berendezését ban épült, mai formáját 1920-ban nyerte el. Freskói nagyon értékesek, ilyen ritkaságszámba menı falfestmények Európában csak Lengyelországban és Németországban találhatók. Csoportok - a városi könyvtár számán tett - elızetes bejelentkezés alapján látogathatják. Tel.: 06/ Király Lovastanya Ezt a szépen és gondosan kialakított tanyát tematikus programjai miatt nemcsak szállás- és étkezési lehetıségként ajánljuk, hanem mint önálló programot. A tanya egyik fı profilja az óvodás és diákcsoportok fogadása, és korosztályhoz kötıdı programok-, illetve táborok szervezése.

5 A programok összeállítását pedagógusok végzik, és egy részét ık vezetik. A Király Lovastanya dolgozóinak segítségével jól és változatos programok keretében megismerhetı Jánoshalma, Jánoshalma kistérsége és a környék egészen Szegedig. A tanyáról, mint kiindulópontról csillagtúraszerően felkereshetı a környék legjelentısebb természeti, kulturális és ipari mőemléke. Többsége megközelíthetı a tanya által biztosított lovas kocsival, de vonaton érkezı vendégek elé is szívesen kimennek lovas kocsival. A tanyán a gyerekek lovagolhatnak, de igény esetén lehetıség van lovas oktatásra is, sıt, megismerkedhetnek a lótartás alapjaival. Részt vehetnek korosztályhoz és érdeklıdéshez igazított kézmőves foglalkozáson, úszásoktatáson, helyi kenyérsütésen (a jánoshalmi mőemlék malomban tett látogatáskor kapott lisztbıl), bıvíthetik biológiai ismereteiket a fedett állatsimogatóban, a területhez tartozó tó partján, és az 5000 hektáros háborítatlan, vadakkal teli erdıben, illetve a közeli ısborókásban. Szakmája, tevékenysége iránt elkötelezett vadász és horgász tart érdekes beszélgetést, gyakorlati bemutatót ezekrıl a szakterületekrıl. Saját tematikus táborokat is szerveznek. Felkészültek az autista és a sajátos nevelési igényő gyerekek fogadására is! Vendéglátóipari szakközépiskoláknak gyakorlati helyszíneként is mőködik ez a tanya. Korszerően kialakított szálláshelyével, konyhájával és változatos programokat kínáló környezetében felejthetetlen napokat tölthetünk itt. Jánoshalmától 3 km-re található a tanya zárt, kullancsmentes területe. A programok, látogatások egyeztetése: 06-30/ tanya, 06-30/ Király Sándor (gazda), 06-30/ Sári Éva - programszervezı 6440 Jánoshalma, Parcelok 27/a

6 évf. természetismeret, földrajz évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek, mővészettörténet) természet-, és környezetvédelem, hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve technikatörténettel, településszerkezettel és lovaglással foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára.

7 Kéleshalom Közigazgatási rangja: község (népesség: 516 fı) Ez a kis, a tanyavilágba benyúló zsákfalu Jánoshalmát és Hajóst összekötı útról érhetı el (befelé 3 km). Érdemes felkeresni a külterületén található, fokozottan védett értékei miatt, de sokak érdeklıdésére számot tartó látványosság a minden évben megrendezésre kerülı kettes fogathajtó verseny is. A települést vadakban gazdag erdı veszi körül, ezért régebben sok vadászt csábított ide ez a térség. A homokos részeken a legjobb közlekedési eszköz a lovas kocsi, ezért a településen több család is rendelkezik hintóval, így a környékre látogatók ezzel is bejárhatják a vidéket. Különleges felfedezési lehetıségeket jelentenek a homokbuckák és erdıfoltok árnyékában megbújó tanyák, ahol megfigyelhetjük a tanya, mint gazdasági és lakóegység sajátosságait. A tanyavilág emberei még emlékeznek a közösségi összefogás fontosságára és szükségességére. Vendégszeretetük és segítıkészségük meglepı módon hat a városi életformához szokott emberekre. A falu lakosságának új munkahely lehetıségeket jelenthet a település határában az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében támogatott kéleshalmi tartálypark létesítése, mely segíti a korszerő borászatot. A falu egyetlen jelentıs építészeti emléke a Szent István király tiszteletére szentelt templom, mely 1938-ban épült, érdekessége a csonka tornya. Az elıtte lévı, szépen gondozott park területén teljes nyugalomban dolgozhatjuk föl a környéken látottakat.

8 Kéleshalmi homokbuckák ısborókás Duna-Tisza közének jellegzetes geomorfológiai képzıdményei a Kéleshalom, Illancs környéki homokbuckák ben létesítették a Kéleshalmi homokbuckák Természetvédelmi Területet (168 hektár). A kéleshalmi homokbuckák érdekessége, hogy egyaránt megtalálható itt a Duna-Tiszaközi Homokhát északi részén jellemzı borókás fehér nyárasok, és a déli részén gyakran elıforduló galagonyás fehér nyárasok. Ezeken a természetes erdıtípusokon kívül fellelhetık a múlt század elején kezdett homokfásítások eredményeként létrejött akácosok és nyár erdık. Az Illancs környéki homokbuckákat az elmúlt évtizedekben részben beerdısítették, részen a szılı- és gyümölcstelepítésre (átalakítással) tették alkalmassá, ezzel megváltoztatva a táj eredeti arculatát. Az ısborókás természetvédelmi terület, fokozottan védett értéket képvisel! A közeli mocsárvilág nyugodt, békés háborítatlan természeti környezete is kedvelt kirándulóhely, érdemes felkeresni. Megközelíthetı: Kéleshalom határából induló homokos gyalogúton (2 km). Ha gyorsabban és kényelmesebben kívánunk elérni úti célunkhoz, akkor csak a lovas kocsikat tudjuk javasolni! évf. természetismeret, földrajz évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek,) természet-, és környezetvédelem, hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve technikatörténettel, településszerkezettel és lovaglással foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Kitekintı: Amennyiben elég idıvel rendelkezünk, akkor látogassunk át az innen 14 km-re lévı hajósi pincefaluba (Hajós), mely népi építészetünk egyik érdekes együttese. Hangulatos löszfalba vájt pincék, nádtetıs présházak és gyönyörően megmővelt szılıtáblák jellemzik. Érdemes megnézni a pince- és présházmúzeumot (Présház u. 93.), ahol a szılıfeldolgozás eszközeit tanulmányozhatjuk.

9 Mélykút Közigazgatási rangja: város (népesség: 5747 fı) Mélykút neve az 1572-es kamarai összeírásban szerepel elıször, pedig már a honfoglalás elıtt is lakott volt ez a terület. Szent Lászlótól IV. Béla idejéig besenyık és kunok települtek az Alföldre. A kunok fokozatosan olvadtak be a magyarságba. Az akkori falu a mai Kápolna-hegy és környékén volt. A török dúlás keményen sanyargatta az itt élı, inkább állattenyésztéssel, mint földmőveléssel foglalkozó lakosságot. Nem kímélte a Rákóczi szabadságharc idıszaka sem, ekkor elnéptelenedett a falu. A 18. század második évtizedében új letelepülık jöttek ide, és az 1729-es oklevél már ismét lakott helynek tünteti fel ben a Grassalkovich család birtokába került ez a terület, ık rakták le a jelenlegi templom alapját, ekkor a régi falu arculata teljesen megváltozott, mert a templom köré kezdtek el építkezni. Mivel a templomot egy kiemelkedı dombra építették, így alkalmassá vált a hely, hogy itt faluközpont alakuljon ki. Nagy múltra tekint vissza és napjainkban is jelentıs a város lovas múltja, évente kétszer rendeznek nemzetközi szintő versenyeket. A településen lovagoltatásra, sétakocsikáztatásra több vállalkozás jött létre, a falusi turizmus mellett ben Mélykút városi rangot kapott. Szent Joachim római katolikus templom Grassalkovich gróf a régi náddal fedett kápolna helyébe (ami az Öreg-temetı területén állt) szép új templomot emeltetett egy kiemelkedı dombra, mely július végére lett kész ben bıvítették. A berendezés a 18. század második felébıl, a festett üvegablakok pedig a 20. századból származnak. Petıfi tér 06/

10 A templom és a Városháza közötti szépen rendezett parkban érdemes részletesen megnézni és beszélgetni az érzelmek mővészi tömörítésérıl, Pálosy Mihály marosvásárhelyi születéső fafaragómővész impozáns szobrai kapcsán. A szobrok többsége civil közadakozásból készült. A mővész témaválasztása felöleli a magyar történelem sorsfordulóit: az államalapítástól az 1848-as szabadságharcon (Petıfi szoborcsoport) keresztül, az 1956-os elbukott forradalom megörökítéséig. Szvetnik Joachim emlékház Szvetnik Joachim Kossuth-díjas ötvösmővész, az Eszterházy-kincsek restaurátorának, a Szent Korona azonosítójának szülıházában helytörténeti kiállítást és emlékszobát (ötvös-restaurátor mőhelyt) tekinthetünk meg, ahol a mester dolgozott. Ebben a házban született, és életének utolsó éveit is itt töltötte. Születésének 70. évfordulója alkalmából újították fel a házat és ettıl kezdve a nagyközönség számára látogatható. A helyi lakosok tisztelettel ırzik kiemelkedı munkásságú ötvös-restaurátoruk emlékét. A mővész életérıl és munkásságáról bıvebben:

11 Honvéd u. 41. Telefonszám: 20/ Malustyik János az emlékház gondnoka, vagy 30/ Nyitva tartás: Elızetes bejelentkezéssel látogatható Belépıjegy: Nincs, adományt szívesen fogadnak Carl Sagan Amatır Magán-csillagvizsgáló és fényképezıgép győjtemény Malustyik János videó-operatır 11 éve mőködı magángyőjteménye sok érdekes tárgyat rejt, de a kiállítási terület helyszőke miatt csak kiscsoportos, érdeklıdı fotó szakkörösöknek ajánljuk megtekintését. A magán csillagvizsgálót azzal a céllal hozta létre a tulajdonos (Magyar Csillagászati Egyesület tagja), hogy a csillagászati ismereteket népszerősítse szülıfalujában fı számára tud bemutatót tartani a padlástérben kialakított kis csillagvizsgáló segítségével. Fényképezıgép és filmkamera győjteménye a maga nemében páratlan. Dankó P. utca 13. Malustyik János: 20/ Látogatás csak elızetes egyeztetés alapján. Állandó rendezvények: Mélykúti Napok Augusztus közepén, a templom búcsújához kapcsolódóan rendezik meg évf. természetismeret, földrajz évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek, mővészettörténet) természet-, és környezetvédelem, hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve technikatörténettel, csillagászattal foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára.

Berettyóújfalui kistérség

Berettyóújfalui kistérség Berettyóújfalui kistérség Régió: Észak-Alföld, Megye: Hajdú-Bihar Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 15-17. bcenter@bosz.hu A térség ısidık óta lakott

Részletesebben

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. sz. Tel: 42/510-443 Fax:

Részletesebben

Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy

Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. kadarkuti.tkt@citromail.hu 82/385-212, A zselici táj jellegzetességét

Részletesebben

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN 1. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 1.1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A KISTÉRSÉGRİL ÉS A FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEKRİL... 6 1.2. GAZDASÁGI

Részletesebben

Jász- Nagykun- Szolnok megye, kiemelve a Tiszazug

Jász- Nagykun- Szolnok megye, kiemelve a Tiszazug 1 A Tiszazug bemutatása A Tiszazug Jász- Nagykun- Szolnok megye déli részén, a Tisza és a Körös folyók szögletében fekszik, a legkisebb kiterjedéső kistérség az országban, - igazi rejtett kincs. Festıi

Részletesebben

Helytörténeti füzetek 1. szám. Kenderes város lett

Helytörténeti füzetek 1. szám. Kenderes város lett Helytörténeti füzetek 1. szám Kenderes város lett Készítették: Baranyi Mihály polgármester Pádár Lászlóné jegyzı A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi: Horváth Mihályné Fodor Imre Lódi Jánosné Mikes

Részletesebben

HAJT-A Csapat Egyesület

HAJT-A Csapat Egyesület HAJT-A Csapat Egyesület Bénye Farmos Gomba Káva Kóka Mende Monor Monorierdô Nagykáta Nyáregyháza Pánd Péteri Pilis Sülysáp Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecsô

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja 2013. február Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító-és

Részletesebben

Vendégváró Tápió-vidék

Vendégváró Tápió-vidék ELÕSZÓ A Budapesttõl alig 40 km-re fekvõ Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, de ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik. A fõ közlekedési útvonalakból kiesve a Gödöllõi-dombság

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZİVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2008 Hódmezıvásárhely Mártély Mindszent Székkutas TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Elnök: Dr. Hörcsik Richárd 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Útvonal leírás és látnivalók a monori vasútállomástól Tetepusztáig a és + turistajelzéseken. Összeállította: Kiss Attila középiskolai tanár

Útvonal leírás és látnivalók a monori vasútállomástól Tetepusztáig a és + turistajelzéseken. Összeállította: Kiss Attila középiskolai tanár 1 Útvonal leírás és látnivalók a monori vasútállomástól Tetepusztáig a és + turistajelzéseken végighaladva. Összeállította: Kiss Attila középiskolai tanár Vasútállomás: 1847-ben adták át az országban másodikként

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 4. füzet Jósvafı, 2006. december IV. évfolyam 4. szám 2007. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén

Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet

Részletesebben

A szervezık nevében sok szeretetettel kö- szöntöm a találkozó résztvev

A szervezık nevében sok szeretetettel kö- szöntöm a találkozó résztvev 111 A szervezık nevében sok szeretetettel kö- k szöntöm a találkozó résztvev vevıit! Mindenkinek jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánunk Bartók Julianna (szerkesztı) 1 222 A VÁROS TÖRTÉNETE

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

POMÁZ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓDOSÍTÁS 2010 2010. JANUÁR. (Az adatgyőjtés lezárva:2010.01.10.)

POMÁZ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓDOSÍTÁS 2010 2010. JANUÁR. (Az adatgyőjtés lezárva:2010.01.10.) POMÁZ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓDOSÍTÁS 2010 (Az adatgyőjtés lezárva:2010.01.10.) 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 19 2 ÖSSZEFOGLALÓ... 13 1.1 AZ IVS KIDOLGOZÁSÁNAK

Részletesebben

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila Szerkesztette: Ballai Máté Ballainé Svébis Márta Illés Ferenc dr. Kecskés László Keresztes Teréz Ladányi-Kovács Zoltán Moiskó Csilla Molnár Verona Sörösné Boldoczki Tímea Varga István Fotók: Ujvári Sándor

Részletesebben

Vidéki kalandok. a Dél-Alföldön

Vidéki kalandok. a Dél-Alföldön Vidéki kalandok a Dél-Alföldön Vidéki kalandok a Dél-Alföldön Tartalomjegyzék Bevezető...5 Látnivalók...6 Duna-menti-síkság...7 Bácskai-síkvidék...11 Duna-Tisza-közi síkvidék...14 Alsó-Tisza-vidék... 24

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 1. Bevezetés, elızmények 2. Helyzetfeltárás A település helyzetének, adottságainak és erıforrásainak feltárása 2.1.

Részletesebben

TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN

TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 1 Rövid ismertetés a települések neve szerint, ABC-sorrendben A Apaj Réce tanösvény Az

Részletesebben

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA készítette: Dr.G.Fekete Éva REG-LEX Bt. Edelény, 2002. 2 A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TARTALOM I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1. A térség turisztikai

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

VÉRTESI NATÚRPARK ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA

VÉRTESI NATÚRPARK ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA 2005. MÁRCIUS PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY KÉSZÍTETTÉK FEKETÉNÉ SZABÓ ERZSÉBET (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY) KARSA DÓRA (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY) KLÉBERT ANTAL (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY)

Részletesebben