Lengyeltóti kistérség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lengyeltóti kistérség"

Átírás

1 Lengyeltóti kistérség Régió: Dél-Dunántúli Megye: Somogy Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tel.: 06/ Fábos Katalin Kinga kistérségi koordinátor tel.: 30/ Fogadóóra ideje: csütörtök 9-12 óra Ebben a kistérségben található Somogyvár Kupavár-hegy 28 hektáros természetvédelmi területe, mely országos jelentıségő, a hazai kultúrtörténetben betöltött kiemelkedı szerepe miatt. A Kupavár-hegy jelentıs stratégiai szereppel bírt, mert régen a Balaton magas vízszintje biztosította, hogy elıdeink egészen a hegy lábáig csónakkal tudtak közlekedni. Az 1800-as években a tó környéki lecsapolási munkák eredményeként a hegyet félkörben ölelı széles balatoni víztükör visszahúzódott, de a mai napig is a várhegyrıl a Balaton felé csodálatos panoráma tárul elénk. Bár nem tartozik a kistérséghez, de közelsége és irodalomtörténeti jelentısége miatt föltétlen érdemes ellátogatnunk Nikla községébe, Berzsenyi Dániel volt kúriájához és sírjához. Ajánlás: Azoknak a diákoknak és tanároknak ajánljuk a környék meglátogatását, akik az államalapítás és a korai Árpád-kor, a nemzeti emlék-, és kultuszhelyek iránt érdeklıdnek, illetve a 19. századi magyar irodalommal foglalkoznak. Különleges érdekessége a térségnek a somogyvámosi Krisnavölgy, melyet a biogazdálkodás, multikulturalitás és a vallástörténet iránt érdeklıdıknek érdemes megtekinteni. A kistérség három ajánlott településén csoportok részére alkalmas szálláslehetıséget nem találtunk. Javaslatunk: Somogyvártól 12 km-re található Lengyeltótiban a Kék Tó Nyaralóházak, mert itt apartmanházak, bungalók és kempingezési lehetıség is van. Az étkezés helyben megoldható az étteremben, csoportoknál elızetes egyeztetés alapján. Elérhetıség: 8693 Lengyeltóti, Tel.: 85/ Nyitva tartás:

2 Somogyvár Közigazgatási rangja: község (népesség: 1846 fı) Fonyódtól közúton és vasúton 22 km, Kaposvárról szintén közúton és vasúton 29 km távolságra található. Hazánk egyik legjelentısebb történelmi emlékhelye Somogyvár és a Kupavári hegy. Hajdan Somogy székhelye volt, történelmi múltja egészen a honfoglalás korig nyúlik vissza. Géza fejedelem adományozta a somogyi hercegséget Koppány vezérnek, aki a várhegyen építette fel a Somogynak, latinul Simighiumnak nevezett nemzetségfıi várát. Valószínősíthetı, hogy errıl a helyrıl kapta a nevét a megye is. Késıbb, amikor Szent István legyızte az ellene fordult pogány vezért (emlékére 2004-ben a várhegy tövében kopjafás sírjelet helyeztek el), Szent Apollinaris tiszteletére keresztelı egyházat és királyi palotát emeltetett, ekkor vált a hely megyeszékhellyé és ezt a rangját közel 600 évig megırizte ben a település városi kiváltságokat kapott és 1410-ben királyi várossá lett. A helyiek évszázadokon keresztül kihasználva a településen keresztülvezetı hadiutat, élénk kereskedelmet folytattak eljuttatva az itteni bort és terményeket az ország különbözı pontjaira. Az idık folyamán egymást váltogatták a terület tulajdonosai, majd a 17. század utolsó harmadában Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul a települést. Az ı családjának és leszármazottainak birtokában volt a 20. század közepéig. Kupavár Bencés apátság - Történelmi Emlékhely A Szent Egyed bazilika, volt bencés apátság román stílusban épült, majd gótikus átépítéső történelmi emlékhely. Szent László király alapította (1091-ben) a romjaiban is impozáns bencés apátságot. Mivel a király a franciaországi Sant-Gilles-i apátság szerzeteseit hívta ide, így az épületegyüttes a fénykorában a francia-magyar kultúra páratlan ötvözete lehetett. Az apátság az Árpád-korban végig megırizte francia kapcsolatait, egy évszázadon keresztül a szerzetesek csakis francia apátot választhattak. Az apátság bencés szerzetesei közvetlen kapcsolatot tartottak a Földközi-tenger melléki Sant-Gilles-i apátsággal. A magyar és európai szellemi találkozásnak köszönhetıen Somogyvár az ország szellemi központjává is vált. A feltárt rom Pusztaszer és Mohács után az ország harmadik történelmi emlékhelye 1983 óta.

3 1972-ben kezdték meg az apátság régészeti feltárását, és az alapítás 900. évfordulóján 1991-ben megnyitották a romokat a látogatók elıtt. Nyitva tartás: április 1. és október 31. között hétfı kivételével minden nap ig Tel.: Balázs Jutka / A Széchenyi család kastélya A Széchenyiek gyönyörő kastélyt építettek, ezt 1870-ben gróf Széchenyi Dénes kibıvítette és eklektikus stílusban átalakíttatta. A kastélyban jelenleg speciális általános iskola és nevelıotthon mőködik, így az épület nem látogatható. A kastély 24 hektáros parkja sok botanikai értéket rejteget, megtalálható itt a mamutfenyı, páfrányfenyı, lucfenyı, erdei és feketefenyı, ezüsthárs, platán, szürke nyár, japánakác, és további, közel 200 különleges növény. A Széchenyi-család család klasszicista jellegő sírkápolnája, amely a 19. században épült, szintén a parkban található. A park látogatásához is, - mely egy érdekes, élményt adó botanikai séta, - az iskolaigazgató engedélye szükséges. Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár, Kaposvári u. 20. Tel.: 85/ Római katolikus templom és kálvária A templom dombon 1838 és 1842 között klasszicista stílusban épült templomhoz kálvária vezet, mely közadakozásból épült. A helyi tehetısebb családok emelték Jézus szenvedéseinek emlékére. (A stációknak jelenleg folyik a restaurálása.) A templom orgonája országosan is egyedülálló két manuálos, 16 regiszteres König-orgona évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve mővészet-, és vallástörténet témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára

4 Rendezvények: Szent László napok Minden évben László naphoz közeli hétvégén. Egyházi és kulturális és szórakoztató programok várják a vendégeket. Búcsú Minden év július közepén Magdolna napot követı vasárnap. Információ: 85/ , 85/ , Kiskupa csárda Csoportoknak bejelentkezés esetén kedvezményt adnak. Nyitva tartás: h-ig. Elérhetıség: telefon: 06/

5 Somogyvámos Közigazgatási rangja: község (népesség: 797 fı) Somogyvártól 3 km-re található. Somogyvámos környéke sőrő erdeivel, jó minıségő földjével, kedvezı éghajlatával, tiszta környezetével ideális megélhetést biztosít az itt élık számára. A mai Somogyvámos határában régóta létezett Vámosfalu, az ös adólajstromban Vámosfalva néven szerepelt. A korai letelepedés bizonyítékai a faluban feltárt avar temetı és az Ihászdőlıben emelkedı Pusztatorony, mely a században épült, az ıstelepülésen. Pusztatorony Ez a megmaradt templomrom Somogyvámos melletti mővelési területre esik. (Ez lehetett az egykori Vámosfalu helye) Érdekes, felejthetetlen látványt nyújt a gabonatáblák között emelkedı középkori templomtorony. A gótikus épület maradványának régészeti feltárása 1964-ben kezdıdött. Különlegesen jellegzetes, hogy a torony négyszögbıl indulva, fokozatosan nyolcszögbe formálódik. A diákokat itt megérintheti a múló idı, a történelem, hiszen lassan nyolc évszázada ellenáll az idınek, az idıjárásnak ez az építmény, melynek a tornya mellett látható a nyugati fala, a szentély maradványa, ezek segítségével könnyebb elképzelni az egykor felépült templom egészét. A falu felıl lehet megközelíteni kövezett, kitaposott úton, az Ihász-dőlı felé. A templom melletti kis füves rész és pad lehetıséget teremt a történelem tanításra és történelmi elmélkedésre. Krisna-völgy Az 1993-ban megvásárolt 150 hektárnyi területet országszerte Krisna-völgyként ismerik. Bejárata a falu házai között, a Fı utca 38 szám felıl van. A magyar krisna tudatú hívık közössége azzal a céllal alakította ki a Krisna-völgyet, hogy az itt élık az ısi Indiából eredı védikus kultúra letéteményesei és továbbvivıi legyenek ben rakták le itt Magyarország elsı védikus templomának alapkövét, melyet 1996-ban avattak fel. Az évek során folyamatosan alakult ki a hindu hagyományok szerint élı krisnások faluja. Az itt élık kézmőves tevékenységet folytatnak, és gazdálkodnak a biofarmon. Fı hivatásuknak tekintik a szegények élelmezésének segítését. A farm központi épülete egy közösségi ház, melynek falai tégla oszlopok közé döngölt helyileg kitermelt agyagból készült. Magán

6 hordozza a hagyományos magyar, és az indiai templom-építészet jellemzıit. Ebben az épületben találhatóak: a templom, a konyha, a vegetáriánus étterem, az indiai ajándékbolt és a szerzetesek lakhelye. Krisna-völgy Vendégház Somogyvámos, Fı u / Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm 8699 Somogyvámos, Fı u. 38. Tel: 85/ / Honlap: évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) Természet-, és környezetvédelem, biogazdálkodás és vallástörténet témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára.

7 Nikla Közigazgatási rangja: község (népesség: 763 fı) Távolsága Somogyvártól 12 km. A Nikla nevet a latin Nikolauszból eredeztetik. Az okleveleken 1395-ben Nikala, 1454-ben már Nikla-ként szerepel a település. Az iratok szerint 1332-ben már plébániája volt, de késıbb elnéptelenedett az évi összeírásban új telepítvényként szerepel ez a terület. Telepesei tótok voltak, akik a mai Horvátország és Bosznia területérıl jöttek ide. A 18. század végén szláv eredető családok lakták, akik gyorsan elmagyarosodtak. A területet nyugaton a Koroknai vízfolyás határolja, melynek egyik tápláló ága 50 évvel ezelıtt még malmot mőködtetett. Nikla környéke kedvelt rejtekhelye volt a betyároknak, - mivel a Balatontól lehúzódó Berek szélére épült, ami védelmet nyújtott a rejtızködıknek. A betyárok és a betyárvilág emlékezetét számos népi történet ırzi. Diákcsoportoknak e tájjal ismerkedı kirándulóknak, irodalom iránt érdeklıdıknek és a klasszikus költészet szerelmeseinek egyaránt kiemelkedı úti célja lehet Nikla, hisz itt élt a hazafias ódaköltészet legnagyobb magyar mővelıje, Berzsenyi Dániel. NIKLA A Dani uraság, ahogy a helybeliek emlegették 1804-ben költözött ide. Felesége birtokait és sajátját akarta egyesíteni, ezért választotta az egyházashetyei születéső költı, hogy Niklára költözik. Itt sokáig magányosnak érezte magát, csak lassan találta meg költıi hangját, majd Kazinczy pártfogásával vált országosan is ismerté. A Kazinczy köréhez tartozó gondolkodók hatására ı is kifejtette nézeteit a társadalomról, mely a felvilágosodás korában elıvett ókori tézisekbıl eredtek: az ész, ha felismeri a jót, szükségképpen követni is fogja. Berzsenyi 1817-ben egyik napról a másikra abbahagyta az írást, mivel Kölcsey a kiadatás elıtt álló munkáját igen erısen megkritizálta, ezután életét már csak a gazdálkodásnak szentelte. Hosszas betegeskedés után február 24- én a helyi temetıben helyezték örök nyugalomra. Síremlékét a niklai temetıben találjuk. Berzsenyi Emlékmúzeum A régi, tönkrement lakóház helyére 1811-ben építtette Berzsenyi a - ma múzeumnak helyt adó - négy szoba-konyhás kúriát. A tágas termekbe a költı személyes tárgyait, levelezésének dokumentumait tekinthetjük meg. Pipája, tolla, népi hangszerei, berendezési tárgyak a költı korát, a vidéki nemes életét idézik fel. A ház elıtti három holdas park természetvédelem alatt áll. Tisztelettel állhatunk meg Wesselényi Miklós és Berzsenyi Dániel által ültetett gesztenyefák, vagy a Döbrentei berkenyéje elıtt, melyet 1830 táján helyezett el a parkban. Nikla, Berzsenyi utca 96. Nyitva: ápr.1-okt.31-ig óráig, máskor óráig, hétfın zárva.

8 Római Katolikus Templom Az 1755-ben épült barokk templom kis harangját a nép képzelete csodás erıvel ruházta fel, amikor az 1811-es nagy vihar haragjával mely nagyon sok házat megrongált próbált szembeszállni. A hagyomány szerint a harangot valamikor a templom építés táján a berekszél vizében találták. Ezért úgy gondolták, hogy ha a víz hozta, véd is a víz ellen, innen a harang csodálatos ereje. A valóságban a harang néhány évtizeddel fiatalabb a templomnál, amelyet a rajta látható 1750-es felirata bizonyít. Nikla, Berzsenyi utca 76. NIKLA 7. és 11. évf. anyanyelv és irodalom (szépirodalom, irodalomtörténet), évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Nikla község Önkormányzata 2003 augusztusában indította útjára Berzsenyi Mézes Nap néven évrıl évre megrendezésre kerülı rendezvénysorozatát további információ:

Berettyóújfalui kistérség

Berettyóújfalui kistérség Berettyóújfalui kistérség Régió: Észak-Alföld, Megye: Hajdú-Bihar Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 15-17. bcenter@bosz.hu A térség ısidık óta lakott

Részletesebben

Jánoshalmai kistérség

Jánoshalmai kistérség Jánoshalmai kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A Jánoshalmi kistérség a Bácsalmási kistérségtıl északra helyezkedik el, négy település tartozik ide, bár területe 399 km 2, alapvetıen tanyavilág

Részletesebben

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. sz. Tel: 42/510-443 Fax:

Részletesebben

Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy

Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. kadarkuti.tkt@citromail.hu 82/385-212, A zselici táj jellegzetességét

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Elnök: Dr. Hörcsik Richárd 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét

Részletesebben

Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén

Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén 2 Tartalomjegyzék SZLOVÁKIAI PROGRAMLEHETİSÉGEK... 4 TORNA /8KM/... 4 SZÁDELİI-VÖLGY /10KM/... 4 ÁJ /12KM/... 5 SZEPSI (MOLDAVA N BODVOU) /15KM/... 6 JÁSZÓ

Részletesebben

A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése

A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Kisteleki kistérség...5 2.1. Elhelyezkedése...5 2.2. A térség területe, népessége...6 2.3.Településszerkezet,

Részletesebben

A szervezık nevében sok szeretetettel kö- szöntöm a találkozó résztvev

A szervezık nevében sok szeretetettel kö- szöntöm a találkozó résztvev 111 A szervezık nevében sok szeretetettel kö- k szöntöm a találkozó résztvev vevıit! Mindenkinek jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánunk Bartók Julianna (szerkesztı) 1 222 A VÁROS TÖRTÉNETE

Részletesebben

2 szakasz Koprivnica Pécs

2 szakasz Koprivnica Pécs 2 szakasz Koprivnica Pécs Koprivnica-Križevci County Koprivnica-Križevci Megye Horvátország északi részén található. Nevét a megye két legnagyobb városáról kapta: Koprivnica és Križevci. Koprivnica a megyeszékhely.

Részletesebben

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN 1. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 1.1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A KISTÉRSÉGRİL ÉS A FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEKRİL... 6 1.2. GAZDASÁGI

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Gergely Ákos. Rejtélyes Pentele. (helytörténeti tanulmány) Dunaújváros 2007.

Gergely Ákos. Rejtélyes Pentele. (helytörténeti tanulmány) Dunaújváros 2007. Gergely Ákos Rejtélyes Pentele (helytörténeti tanulmány) Dunaújváros 2007. Pentele nevérıl Szent Pantaleon legendája Pentele neve a görög Pantaleon név (jelentése: teljesen olyan, mint egy oroszlán ) magyarosított

Részletesebben

Jász- Nagykun- Szolnok megye, kiemelve a Tiszazug

Jász- Nagykun- Szolnok megye, kiemelve a Tiszazug 1 A Tiszazug bemutatása A Tiszazug Jász- Nagykun- Szolnok megye déli részén, a Tisza és a Körös folyók szögletében fekszik, a legkisebb kiterjedéső kistérség az országban, - igazi rejtett kincs. Festıi

Részletesebben

3. szakasz Pécs Nagykanizsa

3. szakasz Pécs Nagykanizsa 3. szakasz Pécs Nagykanizsa Pécs Nagykanizsa szakasz áttekintő térképe Abaliget Kelta eredetű településnek tartják. A 11. században az Aba nemzetség alapította, írásos emlékekben 1332-ben bukkant fel először

Részletesebben

MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV

MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV BARANGOLÁS A MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTJAIN Kiadja: Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület, Dr. Finta István elnök 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. www.mvh-hacs.hu Minden jog

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy megye Magyarország dél-nyugati részén helyezkedik el, északon a Balaton, délen

SOMOGY MEGYE. Somogy megye Magyarország dél-nyugati részén helyezkedik el, északon a Balaton, délen SOMOGY MEGYE Somogy megye Magyarország dél-nyugati részén helyezkedik el, északon a Balaton, délen pedig a Dráva folyó mentén Horvátország határolja. Az országnyi méretű gyakran Somogyországnak is nevezett

Részletesebben

Vendégváró Tápió-vidék

Vendégváró Tápió-vidék ELÕSZÓ A Budapesttõl alig 40 km-re fekvõ Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, de ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik. A fõ közlekedési útvonalakból kiesve a Gödöllõi-dombság

Részletesebben

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009.

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009. FÖVENYESI SALÁTA Bakancsban vasparipával 2009. Balatononudvari-Fövenyes A Balaton északi partján, Balatonfüredtől 10 km-re keletre, a Tihanyi-félsziget szomszédságában fekszik Balatonudvari település.

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

Zalai élmények két keréken

Zalai élmények két keréken Zalai élmények két keréken Kerékpáros túraajánlatok www.zalabringa.hu 2 Tisztelt Kerékpározók! Kedves Vendégeink! Zala megye természeti adottságai ideális terepet kínálnak ahhoz, hogy két keréken fedezzük

Részletesebben

Panyola község értékvédelmi tanulmánya. készítette: Fekete Anikó. BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak

Panyola község értékvédelmi tanulmánya. készítette: Fekete Anikó. BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak Panyola község értékvédelmi tanulmánya készítette: Fekete Anikó BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak Istvánfi Gyula: A magyar falu építészete 2010. ıszi félév 1 Tartalomjegyzék I. Panyola

Részletesebben

Biatorbágy. Budajenő. Budakeszi. Herceghalom. Nagykovácsi. Páty. Perbál. Bemutatkozik a. Remeteszőlős. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. Telki.

Biatorbágy. Budajenő. Budakeszi. Herceghalom. Nagykovácsi. Páty. Perbál. Bemutatkozik a. Remeteszőlős. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. Telki. Biatorbágy Budajenő Budakeszi Herceghalom Nagykovácsi Páty Bemutatkozik a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014 Perbál Remeteszőlős Telki Tök Budakörnyéki Önkormányzati Társulás A Budakörnyéki Önkormányzati

Részletesebben

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA készítette: Dr.G.Fekete Éva REG-LEX Bt. Edelény, 2002. 2 A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TARTALOM I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1. A térség turisztikai

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

Északi Tájakon 2009 ÁPRILIS A TARTALOMBÓL

Északi Tájakon 2009 ÁPRILIS A TARTALOMBÓL Északi Tájakon A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Képes ízelítı Szövetségi hírek Az álmok valóra válnak Népek tavasza TT beszámoló-köszönet Akikre

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MJ. VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

SALGÓTARJÁN MJ. VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY K E N Y E R E S C O N S U L T I N G T A N Á C S A D Ó B E T É T I T Á R S A S Á G 3100 Salgótarján, Zrínyi u.5. Tel.:06-32-431-453 SALGÓTARJÁN MJ. VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Részletesebben

Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén

Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet

Részletesebben

Miskolci Egyetem Marketing Intézet. Barangolás az İrségben!

Miskolci Egyetem Marketing Intézet. Barangolás az İrségben! Miskolci Egyetem Marketing Intézet Barangolás az İrségben! Nagy Katalin Holló Krisztina Miskolc, 2011 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 A turizmus rendszere, jellemzıi... 6 Nyugdíjasok

Részletesebben