Szikszói kistérség SZIKSZÓI KISTÉRSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szikszói kistérség SZIKSZÓI KISTÉRSÉG"

Átírás

1 Szikszói kistérség Régió: Megye: Borsod-Abaúj- Zemplén A Cserehát és a Hernád völgyének találkozásánál lévı kistérség természeti adottságai és földrajzi elhelyezkedése, valamint a közlekedésben (Miskolc-Kassa útvonal), és így a kereskedelemben elfoglalt helye miatt évszázadokon keresztül az ország gazdasági és politikai vérkeringésének fontos része volt. Ez a helyzet idınként elınyökkel, idınként hátrányokkal járt, hiszen gyakran pusztító árvizek, filoxéra járványok mellett saját és idegen hadseregek is dúltak ezen a területen. A pusztításokat követıen a térség lakossága mindig helyreállította házait, templomait, újraindult a földeken a termelés és a kereskedelem. A helyzet gyökeresen a trianoni békerendszert követıen változott meg, amikor a Felvidék nagy részének elcsatolásával a kassai útvonal óriásit veszített korábbi jelentıségébıl. Ekkor a térség háttérbe szorult, gazdasági és politikai jelentısége visszaesett, a megélhetés ennek következtében megnehezült. Ajánlás: A térségbe látogatók olyan városokat és falvakat ismerhetnek meg, melyek a különbözı történelmi korokban szinte egyik napról a másikra pusztultak el és születtek újjá, így a megmaradt emlékekben hol a gazdagság, hol a szegénység jeleit láthatjuk. Az utóbbi évtizedekben a terület hátrányos helyzete miatt a Cserehát és a Hernád meg tudta ırizni természetes környezetét, amely így alkalmas a nyugodt, csendes szemlélıdésre, megfigyelésre és ezt követıen az összehasonlításokra.

2 Szikszó Közigazgatási rangja: város (népesség: 6185 fı) A 3-as fıút mellett, Miskolctól 16 km-re a Cserehát hegyvonulatainak és a Hernád völgyének találkozásánál fekszik a település. Régen itt húzódott Borsod és Abaúj vármegyék határa. A település nevének jelentése: szikes völgy. A város északi részén folyik át a Vadász patak, amely szeszélyes vízjárásával általában évenként - már többször okozott komoly gondot a lakosságnak, legutóbb nyarán, amikor még a II. Rákóczi Ferenc kórházat is elöntötte a víz. A környék természetföldrajzi adottságai kedvezıek, a Hernád-völgy öntés - és mezıségi talaja a gabonafélék termeléséhez nyújt jó feltételt, míg a Cserehát déli fekvéső domboldalai a gyümölcs-, és szılıtermeléshez és borászathoz. A vidék az ıskortól lakott, elsı okleveles említése ból való. A században már a lakosságszám eléri az 1000 fıt. Megnövekvı gazdasági szerepe és fontossága a rajta áthaladó Kassa felé tartó útnak köszönhetı. A törökök és a labancok többször elpusztították a települést. Thököly Imre szikszói csatáját még Budapesten a Hısök terén fölállított történelmi arcképcsarnokban is megformálták. Az árvíz mellett többször pusztított tőzvész is a területen. A század fordulóján a szikszói szılıket az Európában végigvonuló filoxéra járvány teljesen elpusztította, pedig még 50 évvel korábban Fényes Elek azt írta róla, hogy: Szikszó bora sok, és jóságra a hegyaljaival vetélkedik. A fejlett kereskedelemmel rendelkezı mezıváros a trianoni békét követıen a megmaradt Abaúj - Torna vármegye székhelyévé vált tıl járási székhely lett, majd városi rangját 1989-ben kapta vissza. Református templom A ma is látható 40 méter hosszú, háromhajós csarnokrendszerő, sokszög záródású templom gótikus stílusban épült a században. Ennek emlékeit ırzik a torony szép pálcatagos, liliomdíszes déli kapuja, pillérsora, a hajó egykori csúcsíves boltozatának festése, díszített maradványai, illetve a Szentély falában lévı ülıfülkék.

3 A templom több alkalommal leégett, így a korábbi belsı és külsı falfestményeinek többsége megsemmisült a beszakadó boltozatokkal együtt. Mai belsı kiképzése 1823-ból való. A gerendakazettás mennyezete az 1852-es tőzvész után készült. Berendezése Éles Lajos miskolci asztalosmester munkájának eredménye. A templomot körbevevı lırésszerő erıdfala századi fontos szerepet játszott a török elleni védekezésben, a 18. században átépítettek. Az Európai Unió Kulturális Bizottsága az európai építészeti örökséghez sorolta a templomot és a helyreállítását is támogatta. A templomban lezajlott legnevezetesebb történelmi esemény az 1568-ban itt tartott zsinat, melyben határozat született arról, hogy kenyér is legyen az úrvacsorában. Ma a templomban történeti múzeum is mőködik. Kálvin tér 2. Tel.: 46/ Római katolikus templom A református templom szomszédságában a Pázmány téren áll. Az eredeti templomot 1778-ban építették, a Szentháromság tiszteletére. Az 1852-es tőzvészben gyakorlatilag megsemmisült, de késıbb újjáépítették. Az 1990-es évek második felében a hívek döntése alapján új templomot emeltek, a régi harangtorony megtartásával. Kossuth L. u. 2 Tel.: 46/ Bethánia kastély A Miskolc-Kassai-i (3-as) út mellett található az 1700-as évek elején épült kastély, és az elıtte elterülı park, a Bethánia-kert. Utolsó tulajdonosa gróf Hunyadi Lászlóné,

4 Csáky Sarolta grófnı végrendeletében olyan társaságra hagyta az épületet és a parkot, aki leányneveléssel és szikszói gyerekek tanításával foglalkozik. Az Orsolya rend apácáit követıen a missziós nıvérek kezébe került. Az 1952-es államosítás után a helyi termelıszövetkezet tulajdonába ment át. Jelenleg a Szociális Misszió Társulat óvodát és öregek szociális otthonát mőködtet az épület falai között. Felújítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében most folyik. Az épület történelmi nevezetessége, hogy 1783-ban a Kassára tartó II. József itt töltött egy éjszakát. Kassai utca Magyar-hegyi borpincék A nagy múltú szılıtermesztés és bortermelés idején a város északi oldalán található Magyar-hegy volt a bortermelés központja, jelenleg is több mint 200 pince található a hegyoldalban, melyek közül a legrégebbiek helyreállítása önkormányzati és civil összefogással megkezdıdött. Ha idınk engedi érdemes kilátogatni a régi hangulatot idézı pincesorra. Izraelita temetı A Magyar-hegy délnyugati oldalában található a szépen karbantartott és rendezett zsidó temetı, mely Szikszó város korábban jelentıs létszámú zsidó közösségére emlékeztet. A II. világháború és a holokauszt borzalmait csak kevesen élték túl, de a túlélık többsége is elhagyta Szikszót. A temetı felújítását a többségében Kaliforniában élı Szikszóról szétszóródó zsidó diaszpóra adományából végezték el. Látogatás elızetes bejelentkezés alapján: Gondnok Kerekes Sándor Szent Anna u. 1. tel.: 46/ A temetı mellett, a volt zsinagóga falán elhelyezett tábla ırzi a tragédia emlékét évf. természetismeret, földrajz évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek, mővészettörténet) természet-, és környezetvédelem, hon-, és népismeret, illetve kisebbségi problémákkal, multikulturalitással foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára.

5 Uszoda Szikszó zöldövezetében, a Sportcsarnok mellett található meg a Városi Uszoda korszerő épülete. Egy nagymedence és egy kismedence épült a C termálvízre Szikszó, Rákóczi u. 20. Tel: 46/ Garbóczi Panzió és Cukrászda Összes férıhely: 17 fı Kassai u. 2. Tel: (46) Fax: (46) Kis Matróz Étterem II. Rákóczi Ferenc u.10. Tel: 46/ Turul Ételbár Bolt u. 38/c Tel.: 46/ Kitekintı: Idınket érdemes úgy beosztani, hogy meg tudjuk látogatni az Edelényi kistérséghez tartozó, Szikszótól 22 km távolságra lévı Boldva községet, a Bódva partján, ahol különlegesen szép Árpád-kori templomot láthatunk. A Keresztelı Szent János tiszteletére szentelt egykori bencés apátsági templom, román stílusban épült 1175 és 1180 között. Érdekes építészeti megoldást figyelhetünk meg, hisz a téglát és a követ a megszokottól eltérıen alkalmazták: a belsı felület rétege kı kváder, a külsı pedig tégla körül a monostorban írták a Pray-kódexet, mely elsı összefüggı nyelvemlékünket, a Halotti beszédet tartalmazza ben a második tatárjáráskor a monostor

6 szerzetesei Somogyvárra menekültek, azóta plébániatemplom. Belsejét míves, különleges értékő freskók díszítik után kerül a reformátusok kezére az épület. A templom északi oldalán a kolostorépület maradványai, déli oldalán pedig a 12 méter átmérıjő körtemplom (rotunda) alapjai láthatók. Monostor tér 2. Tel.: 46/ A templom rendszerint zárva van, kulcsát a templom melletti házból tudjuk elkérni.

7 Kázsmárk Közigazgatási rangja: község (népesség: 1056 fı) Szikszótól észak felé haladva Aszaló község után balra letérve egy mellékúton érhetı el a község. Elsı okleveles említése 1332-bıl származik. A 14. század végén Alsó- és Felsıkázsmárk néven létezett. A törökvész hatására a 17. században elnéptelenedik, aztán újra benépesült, de 1711-ben egy pestisjárvány következtében a falu népessége teljesen kihalt ban újra betelepítik. A két község 1936-ban egyesül Kázsmárk néven. Református templom Gótikus stílusban épült a 14. században. Két alkalommal, ben és 1760-ban átépítették. Karzata festett, kazettás. Mai formáját az ban épült homlokzat elıtti toronnyal nyerte el. Elızetes bejelentkezéssel látogatható. Kossuth u. 12. Tel.: 46/ Görög katolikus kápolna A görög katolikus kápolnát Szent Márk evangélista tiszteletére szentelték. Kossuth u. 1. Tel.:46/

8 Péchy-kúria A kúriát egy korábbi épület átalakításával, klasszicizáló, késı barokk stílusban az as években építették. Fıbejárata az épület domb felöli oldalán nyílik, mely timpanonnal díszített. A komoly felújításra szoruló épület magántulajdonban van és nem látogatható. Hegyalja u évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, mővészettörténet) hon-, és népismeret, illetve középkori vallástörténettel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök résztvevıi számára.

9 Felsővadász Közigazgatási rangja: község (népesség: 547 fı) A község Szikszótól északi irányban 22 km-re található a Cserehátban, a Vadász patak völgyében. A Kassai, és a Miskolci Hermann Ottó Múzeumban ırzött régészeti leletek alapján tudjuk, hogy már az ıskorban lakott hely volt. Az államalapítást követıen királyi birtokká vált és nevét az itt letelepített királyi szolgáltató népek közül a vadászokról kapta. Elsı okleveles említése 1279-bıl származik. A században a Vadász család, majd ezt követıen 1517-ig a Perényiek tulajdona, akiktıl a Rákóczi család vásárolja meg. Rákóczi György a század közepén egy erıdített várkastélyt is épít a birtokon. A Rákóczi szabadságharc után az elkobzott birtok királyi adományként a Meskó családhoz kerül. Utolsó tulajdonosai a Vay család tagjai voltak. A környék elsı postahivatalát itt nyitották meg 1871-ben. Az innen származó elsı-takarékkönyv váltókat Budapesten a Postamúzeumban találhatjuk meg. A településen áthalad az országos kék túra útvonala is. Rákóczi-kastély A néhány éve elkészült várkastély 1567-ben Hasszán, temesvári pasa megostromolta és felgyújtotta. A helyreállítást és megerısítést követıen itt született (1544-ben) és nevelkedett Rákóczi Zsigmond, a család vagyonának és hatalmának megalapozója, aki elıbb a szendrıi, majd az egri vár fıkapitánya, késıbb királyi tanácsos. Erdély fejedelmévé is megválasztják, de pozíciójáról lemond Báthory Gábor javára. A politikai hatalomtól visszavonult fıúr a kastélyban tölti utolsó éveit 1608-ban bekövetkezı haláláig. Az

10 1860-as években a kastélyt felújították, megmagasították, és kétszintes épületté alakították. Az épület ma általános iskolaként mőködik, dísztermében II. Rákóczi Ferenc portréja és korabeli bútorok láthatók, és itt található a helytörténeti kiállítás is. Csak elızetes bejelentés alapján látogatható. Rákóczi Ferenc tér 1 Telefonszám: (46) , (46) Római katolikus templom A régi katolikus templom a 15. században épült gótikus stílusban ben és ben a Rákócziak felújíttatták. Mai formáját a torony elkészültével ben nyerte el. Dózsa György u. 13. Telefonszám: Görög katolikus templom A templom 1864-ben készült el, és az Istenszülı születésének tiszteletére szentelték. A korábbi templom toronykeresztjét a szentélyben helyezték el. Gazdag díszítéső, jó állapotban lévı ikonosztáza, - melyen kiválóan tanulmányozhatjuk a görög katolikus liturgia jellegzetes ábrázolásait ben készült. Elızetes bejelentéssel látogatható. Kossuth u. 42. Telefonszám:

11 Kitekintı: Mezıgazdasági Tájmúzeum Szikszó felé menet 5 km-re Kupa községen haladunk át, ahol érdemes egy rövid idıre megállnunk és megtekintenünk a gazdaságtörténeti állandó kiállítást. Magyar Mezıgazdasági Múzeum Barátainak helyi köre gondozásában összegyőjtötték az abaúji hagyományos paraszti gazdálkodás emlékanyagait: a növénytermesztés, az állattartás és a paraszti kézmőves foglalkozások (szövés-fonás) tárgyait. Különlegesen gazdag a mérıeszköz győjteménye, de berendezett paraszti szobát is láthatunk. Petıfi u. 10. szept. 21. Tel.: 46/ Nyitva: elızetes bejelentés alapján szombaton óráig, vasár- és ünnepnapokon óráig évf. természetismeret, földrajz évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek, mővészettörténet) természet-, és környezetvédelem, hon-, és népismeret, illetve paraszti életmód-, és technikatörténettel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára.

Jánoshalmai kistérség

Jánoshalmai kistérség Jánoshalmai kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A Jánoshalmi kistérség a Bácsalmási kistérségtıl északra helyezkedik el, négy település tartozik ide, bár területe 399 km 2, alapvetıen tanyavilág

Részletesebben

Berettyóújfalui kistérség

Berettyóújfalui kistérség Berettyóújfalui kistérség Régió: Észak-Alföld, Megye: Hajdú-Bihar Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 15-17. bcenter@bosz.hu A térség ısidık óta lakott

Részletesebben

Tokaji kistérség TOKAJI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Tokaji kistérség TOKAJI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Elnök: Májer János 3910 Tokaj, Rákóczi u. 52. csaba.kedves@tokaj.hu Tel: 47/552-060 Mind természeti,

Részletesebben

Lengyeltóti kistérség

Lengyeltóti kistérség Lengyeltóti kistérség Régió: Dél-Dunántúli Megye: Somogy Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tel.: 06/85-530-016 kisterseg@poganyvolgy.hu Fábos Katalin Kinga kistérségi

Részletesebben

Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén

Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén 2 Tartalomjegyzék SZLOVÁKIAI PROGRAMLEHETİSÉGEK... 4 TORNA /8KM/... 4 SZÁDELİI-VÖLGY /10KM/... 4 ÁJ /12KM/... 5 SZEPSI (MOLDAVA N BODVOU) /15KM/... 6 JÁSZÓ

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Elnök: Dr. Hörcsik Richárd 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét

Részletesebben

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. sz. Tel: 42/510-443 Fax:

Részletesebben

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN 1. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 1.1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A KISTÉRSÉGRİL ÉS A FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEKRİL... 6 1.2. GAZDASÁGI

Részletesebben

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN -

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN - A KEZDETEK 1984-BEN FRANCIAORSZÁGBAN TÖRTÉNELMI MŰEMLÉKEK NYÍLT NAPJA (MELY HISTORIC MONUMENTS OPEN DAY NÉVEN VÁLT ISMERTTÉ) CÍMMEL EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS INDULT ÚTJÁRA, AZZAL A CÉLLAL, HOGY AZOK A

Részletesebben

Éjjel nappal hívható Hotline Tel.: 06-1/438-8080 Web: www.itthon.hu

Éjjel nappal hívható Hotline Tel.: 06-1/438-8080 Web: www.itthon.hu TÉRSÉGI TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS PONTOK Tourinform Rétság 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Tel.: 35/550-155, 35/550-036 Fax: 35/550-156 (szezonális iroda, nyitva: június 15-augusztus 31.) E-mail: retsag@tourinform.hu

Részletesebben

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS EGYHÁZKÖZSÉG Alsódobsza, Rákóczi u. 37. A régi Zemplén vármegye déli részén, a Hernád folyó mentén a Miskolc és Szerencs között levő település lassan 200 éves temploma éke és büszkesége

Részletesebben

Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy

Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. kadarkuti.tkt@citromail.hu 82/385-212, A zselici táj jellegzetességét

Részletesebben

HodbWVi]Zan^ `^hi gh \ :\n]{ovhg{y X CZbZhgZbeZ]daa h G{Y X` a`zy CV\n` a`zy 6JHOIG>6 :\n]{ovh]daa h =VgVhoi^[Vaj BdacVhoZXh Y E^c`Vb^cYhoZci

HodbWVi]Zan^ `^hi gh \ :\n]{ovhg{y X CZbZhgZbeZ]daa h G{Y X` a`zy CV\n` a`zy 6JHOIG>6 :\n]{ovh]daa h =VgVhoi^[Vaj BdacVhoZXh Y E^c`Vb^cYhoZci Pinka Rába Kiadja: Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Felelôs kiadó: Bebes István elnök Szerkesztették: Mikos Veronika, Farkas Tiborné A kiadványban megjelent fotók a Körmend és Kistérsége

Részletesebben

Csepreg, egy nyugat-dunántúli történelmi város

Csepreg, egy nyugat-dunántúli történelmi város Csepreg, egy nyugat-dunántúli történelmi város Csepreg környéke földrajzilag a nyugat-magyarországi peremvidék része. Itt találkozik egymással az Alpok keleti lábánál elkerülı dombvidék és a magyar Kisalföld.

Részletesebben

POMÁZ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓDOSÍTÁS 2010 2010. JANUÁR. (Az adatgyőjtés lezárva:2010.01.10.)

POMÁZ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓDOSÍTÁS 2010 2010. JANUÁR. (Az adatgyőjtés lezárva:2010.01.10.) POMÁZ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓDOSÍTÁS 2010 (Az adatgyőjtés lezárva:2010.01.10.) 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 19 2 ÖSSZEFOGLALÓ... 13 1.1 AZ IVS KIDOLGOZÁSÁNAK

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MJ. VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

SALGÓTARJÁN MJ. VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY K E N Y E R E S C O N S U L T I N G T A N Á C S A D Ó B E T É T I T Á R S A S Á G 3100 Salgótarján, Zrínyi u.5. Tel.:06-32-431-453 SALGÓTARJÁN MJ. VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Részletesebben

Szászrégen és környéke

Szászrégen és környéke Bartos Csilla Orlai Sándor Szászrégen és környéke Útikalauz Környezetvédõ Egyesület Érd, 2007. Szászrégen és környéke Útikalauz Írta, szerkesztette: Bartos Csilla és Orlai Sándor Fénykép: Orlai Sándor

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

II. A SAJÓ KÖZÉPSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE. A Sajó középső folyása

II. A SAJÓ KÖZÉPSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE. A Sajó középső folyása II. A SAJÓ KÖZÉPSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE A Sajó középső folyása 102 II. A SAJÓ KÖZÉPSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Szalóc (Slavec) A település a Sajó jobb partján fekszik. Lakossága: 464 fő. A Bebek család birtokaként

Részletesebben

Várpalota Zirc Bakonybél

Várpalota Zirc Bakonybél 1. útvonal: Várpalota, Thury-vár Várpalota Zirc Bakonybél Itt vagyon kezdõdése Veszprém vármegyének írta útleírásában Oláh János prédikátor az 1800-as években Palotáról. Történelmi és kulturális örökségünk

Részletesebben

TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA /TERVEZET/ 2008. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ...4 1 A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...4 1.1 Tata szerepe a régióban...4 1.2

Részletesebben

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA készítette: Dr.G.Fekete Éva REG-LEX Bt. Edelény, 2002. 2 A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TARTALOM I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1. A térség turisztikai

Részletesebben

A Sajó magyarországi része (Dél-Gömör)

A Sajó magyarországi része (Dél-Gömör) IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) A Sajó magyarországi része (Dél-Gömör) Dél-Gömör A történelmi Gömör megye, több más egykori magyarországi megyéhez hasonlóan, az Osztrák-Magyar Monarchia bukása

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

6. Autós vagy motoros palóc út Madách és Mikszáth nyomában Palócföldön 7 nap hat vacsorával, hat éccakával

6. Autós vagy motoros palóc út Madách és Mikszáth nyomában Palócföldön 7 nap hat vacsorával, hat éccakával ÚTVONALÚT ÚTVONAL 1. nap: 6. Autós vagy motoros palóc út Madách és Mikszáth nyomában Palócföldön 7 nap hat vacsorával, hat éccakával Érkezés: 9-órakor Horpácsra. HORPÁCS Az irodalmi emlékeiről nevezetes

Részletesebben

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben?

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Tállya www.tallya.hu Rákóczi-kúria: A Rákóczi-kúriát a római katolikus templommal szemben találhatjuk. Ebben az épületben fordította le Károli Gáspár a Szent

Részletesebben

Mőemlékek, irodalmi emlékek,

Mőemlékek, irodalmi emlékek, Borbély Gábor Mőemlékek, irodalmi emlékek, jeles emberek az Érmelléken A z épített örökség egy nép kultúrájának, kulturális örökségének szerves része, ugyanakkor záloga jövıjének is. Templomok, várak,

Részletesebben

Panyola község értékvédelmi tanulmánya. készítette: Fekete Anikó. BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak

Panyola község értékvédelmi tanulmánya. készítette: Fekete Anikó. BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak Panyola község értékvédelmi tanulmánya készítette: Fekete Anikó BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak Istvánfi Gyula: A magyar falu építészete 2010. ıszi félév 1 Tartalomjegyzék I. Panyola

Részletesebben

A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése

A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Kisteleki kistérség...5 2.1. Elhelyezkedése...5 2.2. A térség területe, népessége...6 2.3.Településszerkezet,

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben