A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi szöveges beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója"

Átírás

1 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve működik. Bevételeit és kiadásait az önkormányzati szabályozás és a Közgyűlés döntése határozza meg. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) évi költségvetését a Közgyűlés E Ft bevétellel és kiadással hagyta jóvá. A költségvetési rendelet módosításával az eredeti előirányzat az év során E Ft-ra növekedett. A bevételi előirányzatok változása döntően az önkormányzati sajátos működési bevételek, a központi költségvetésből származó támogatások, a támogatásértékű bevételek, az államháztartáson kívülről átvett bevételek, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és a pénzmaradvány esetében volt számottevő. Az év végéig E Ft bevétel és E Ft kiadás teljesült. A jóváhagyott módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi teljesítés 99,1 %-nak, a kiadási teljesítés 90,4 %-nak felel meg. A Hivatal évi pénzügyi helyzete az önkormányzat pénzügyi helyzetéből adódóan kedvezőtlenebbül alakult, mint a megelőző években. A képződőd források nem voltak elegendőek a költségevetési egyensúly fenntartásához, emiatt jelentős összegű, E Ft működéi hitel felvételére került sor. A beruházási kiadások teljesítéséhez is számottevő E Ft volumenű hitelfelvétel kapcsolódott, amelynek felvételére a Közgyűlés döntésének megfelelően, a Balassa János Kórház Műtőblokkjának befejezéséhez került sor. A Hivatal az évközi forráshiány ellenére az évet maradvánnyal zárta. A pénzmaradvány képződését többletbevételek, a nem tervezett ingatlanértékesítési bevétel beszedése, és kiadási megtakarítások is segítették. A bevételek teljesítése A hivatal tényleges bevételéből ( E Ft) E Ft a részben önálló Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet bevételét képezte, míg E Ft a hivatal feladatellátásához kapcsolódott. Intézményi működési bevételekből a tervezett E Ft-nál lényegesen több, E Ft realizálódott. A jelentős bevételi túlteljesítés az év közben végrehajtott ingatlaneladásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó bevétel ( E Ft) elszámolásából és a kamatbevételből eredt. A Hivatal számláján a működési hitelfelvételt követően a folyószámlahitel igénybevétele megszűnt, az ingatlanértékesítési bevétel teljesítése után pedig

2 2 jelentős pénzeszköz állt rendelkezésünkre, így a kamatbevétel teljesítése magasabb lett a vártnál. Az önkormányzati sajátos működési bevételek egyik összetevője az illetékbevétel. Az illetékekről szóló törvény év végi módosítása következtében az ingatlannyilvántartási-eljárási illeték megszűnt, díjjá alakult át, emiatt a megyei önkormányzatoknál és az illetékből részesedő megyei jogú városoknál illetékkieséssel kellett számolni. Pontos adat a kiesés várható volumenéről nem állt rendelkezésünkre. Befolyásolta az illetékbevételek évi alakulását az ÁFA 25 %-os kulcsának 20 %-ra csökkentése, kieséssel kellett számolni az év második félévében Érd megyei jogú várossá válása miatt is. Hatással volt a bevételekre az ingatlanárak változása, a forgalom alakulása. Fentiekre figyelemmel az illetékbevétel évre tervezett előirányzatát a évi teljesítésnél alacsonyabb összegben javasoltuk meghatározni. Az illetékbevételek korábbi években tapasztalt 2003-ban 45,2 %-os, 2004-ben 16,7 %-os - dinamikus növekedése 2005-ben mérsékeltebbé vált (6 %-os mértéket ért el). A beszámolási időszakban a várakozásainknál kedvezőbben alakult a teljesítés, a évi tényadatokhoz mérten 5 %-os forrásbővülés következett be. Az év végéig E Ft illetékbevétel teljesült. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tolna Megyei Illetékhivatal működéséhez E Ft-tal, az informatikai rendszer fejlesztéséhez 1,4 millió Ft-tal járult hozzá. A megyei önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó bevétel eredeti előirányzata E Ft volt, amely év közben, a normatív hozzájárulás lemondásával összefüggésben E Ft-ra csökkent. A beszámolási időszakban E Ft személyi jövedelemadó bevétel teljesült. Már a költségvetés elfogadásakor ismert volt, hogy a kötelezően képzett államháztartási tartalék összegének megfelelő személyi jövedelemadó bevételhez nem jut hozzá az önkormányzat. Az államháztartási tartalék felhasználására 2006-ban sem nyílt lehetőség, a személyi jövedelemadó bevételből emiatt E Ft nem teljesült. A személyi jövedelemadóból 2006-ban befolyt bevétel a megelőző évi teljesítésnek 112,8 %-a. Önkormányzatok költségvetési támogatásából E Ft előirányzattal számoltunk a költségvetésben. A tervezett előirányzat év közben E Ft-ra módosult. Az év végéig E Ft teljesült e forrásból, ami az eredeti előirányzat 105,4 %-ának, míg a módosított előirányzat 99,2 %-ának felel meg. A támogatás évi teljesítéshez mért alakulása minden jogcím esetében csökkenést mutat. A normatív állami hozzájárulások évi összege 88,1 %-a a megelőző évben igénybevett forrásnak, a normatív kötött felhasználású támogatások volumene 55,9 %-a a múlt évi támogatásnak, a központosított állami támogatások volumene 69,6 %-a a megelőző évi bevételnek. A színházi feladatokra 3,1 %-kal jutott kevesebb, mint 2005-ben. A fejlesztési célt szolgáló támogatások összege figyelemmel a kiugróan magas bázis adatra - mindössze 20,1 %-a a 2005-ben erre acélra felhasználható címzett és egyéb fejlesztési támogatásnak. Összességében a 2006-ban befolyt támogatás a megelőző évi volumen 68,1 %-át teszi ki.

3 3 A működési célú önkormányzati költségvetési támogatások egésze átutalásra került, 100 %-ban teljesült, a felhalmozási célt szolgáló fejlesztési támogatások igénybevétele a támogatott beruházások teljesítéséhez igazodóan 91,3 %. Normatív hozzájárulásból E Ft bevétel volt várható. Év közben a kiegészítő felmérések és az évközi lemondások következtében az előirányzat E Ft-tal csökkent. Tényleges teljesítésként a módosított előirányzattal azonos összeg, E Ft realizálódott. Az év végi elszámolásunk alapján az önkormányzatot ténylegesen megillető normatív támogatás csekély összeggel, de meghaladja az igényelt volument, emiatt 374 E Ft támogatás jóváírására számíthatunk. Központosított állami támogatásból összességében E Ft bevételünk teljesült. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként E Ft-ot kaptunk, amely az Illyés Gyula Megyei Könyvtár állománygyarapítására volt fordítható. A létszámcsökkentéssel összefüggő helyi szervezési intézkedésekre E Ft-ot nyertünk el. ECDL vizsga díjának visszatérítésére 32 E Ft-ot fordíthattunk, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához E Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Szakmai és informatikai fejlesztési támogatásra E Ft-ot bocsátottak rendelkezésre. A központosított állami támogatások felhasználása a szakmai és informatikai fejlesztési támogatás kivételével maradéktalanul megtörtént. A szakmai informatikai támogatásból E Ft kifizetésre került, E Ft áthúzódó kötelezettséggel terhelt, míg 258 E Ft-ot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Ebből a forrásból finanszíroztuk még 2005-ben megkötött szerződések alapján egyes nagy értékű számítástechnikai eszközök bérleti díját. A bérelt eszközöket az oktatási intézmények használják. A támogatás képezte a fedezetét az iskola adminisztrációs szoftver éves használati díjának a jogszabályi előírásoknak megfelelően - valamennyi oktatási intézményünkre vonatkozóan, valamint az említett tételek elszámolása után fennmaradó összegből további számítástechnikai eszközöket béreltünk, illetve kis értékű eszközöket szereztünk be, szintén az intézményeink részére. A 2005-ben a KET bevezetésével összefüggésben rendelkezésre bocsátott E Ft felhasználása is évre húzódott át. A támogatást célnak megfelelően, a Tolna Megyei Illetékhivatalban, a telefonos ügyfélszolgálat technikai feltételeinek biztosítására és számítástechnikai eszközök fejlesztésére, valamint az önkormányzati hivatal egyéb hatósági feladatai számítástechnikai hátterének biztosítására használtuk fel. A 4000 E Ft-ból E Ft kifizetése történt meg, míg 607 E Ft támogatás visszafizetéséről kell gondoskodnunk. A Magyarországi Német Színház működéséhez E Ft állami támogatásban részesültünk. A támogatás egésze felhasználásra került az intézmény feladatellátásához. Normatív, kötött felhasználású támogatásként E Ft bevételünk képződött. Ezen belül E Ft a pedagógus továbbképzést, E Ft a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatását, E Ft a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet, E Ft pedig a szociális ágazat szakmai területen foglalkoztatottjainak továbbképzését tette lehetővé. Az állami támogatás elszámolása keretében E Ft felhasználására nyílt lehetőségük, melyből E Ft teljesítése már megtörtént, míg a Tolna Megyei Közokta-

4 4 tás-fejlesztési Közalapítvány támogatásából E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználására első felében kerülhet sor. Az önkormányzatot 92 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli. A szakmai és informatikai eszközfejlesztésre 2005-ben folyósított támogatásból E Ft felhasználására 2006-ban nyílt lehetőség. Az összeg célszerinti igénybevétele maradéktalanul megvalósult. Fejlesztési célú támogatásként E Ft bevételünk képződött. A tényleges teljesítésből E Ft címzett állami támogatásként, E Ft egyéb önkormányzati fejlesztési támogatásként realizálódott. Címzett állami támogatásokból az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon folyamatban lévő rekonstrukciója befejezéséhez - új közbeszerzési eljárás alapján E Ft bevételt vettünk igénybe. A Dr. Kelemen Endre Középiskola kollégiumának rekonstrukciójához E Ft-ot hívtunk le. Nem tudtuk 2006-ban igénybe venni a Balassa János Kórház B épületének rekonstrukciójához tárgyévre jóváhagyott E Ft támogatást, mert a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáig, melyre csak 2007-ben került sor, nem kerülhetett sor a finanszírozási szerződés aláírására. Egyéb önkormányzati fejlesztési támogatást a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól nyertünk el. A jóváhagyott forrásból az év végéig E Ft-ot kaptunk meg, az alábbi beruházásokhoz kapcsolódóan: a mázai Pszichiátriai Betegek Otthona akadálymentesítéséhez E Ft a gyönki Módszertani Otthon belső útjának építéséhez 464 E Ft a Tolna Lajos Gimnázium belső útjának építéséhez 536 E Ft a Csilla Otthon rekonstrukciójához E Ft a bölcskei Pszichiátriai Otthon telephely tetőrekonstrukciójához 100 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételből kiugróan nagy összegű E Ft bevétel teljesült. Ezen belül E Ft tárgyi eszközök értékesítéséből, E Ft privatizációs bevételből származott. A költségvetés elfogadásakor E Ft bevétel teljesítésével számoltunk, amely a Balssa János Kórház területrészének értékesítéséből képződött volna. Az önkormányzat a Balassa János Kórház területéből megosztással kialakított területrészt ugyan pályázat keretében értékesítette, a szerződés aláírása megtörtént, de a tulajdon átadására, a terület birtokba adására és ehhez igazodóan a vételár kiegyenlítésére az eladásra kijelölt kórházi területen jelenleg még ellátott funkciók kiváltását követően év őszén kerülhet csak sor. Így a tervezett E Ft bevételből 2006-ban az ajánlati biztosítéknak megfelelő E Ft, mint a vételár első részlete realizálódott, ezen a jogcímen az általános forgalmi adó nélküli vételár-rész (4.166 E Ft) került elszámolásra. A költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert, hogy a volt Budai Nagy Antal laktanya déli részén kialakított önálló ingatlan értékesítésre kerül. A pályázat év közben lezajlott, az önkormányzat a területrészt E Ft bruttó vételárért értékesítette. Az ingatlan ellenértékét a vevő határidőben megfizette. Döntően e nagy értékű ingatlan eladásának következménye, hogy a felhalmozási és tőke jellegű bevételekből ilyen jelentős összeg képződött. A E Ft nettó vételár tartalékot képez.

5 5 Az M6 autópálya nyomvonalának kialakításához kapcsolódóan egy földterület eladásról döntött még korábban a Közgyűlés, az adásvételi szerződés az ajánlattevővel létrejött, a vételár ( E Ft) megfizetésre került. Privatizációs bevételekből E Ft teljesült. A tervezetthez mérten 100 E Ft-tal kevesebb bevétel képződött. Támogatásértékű bevételekből a tervezett E Ft előirányzat év közben E Ft-ra módosult. A teljesített összes támogatásértékű bevétel E Ft, ezen belül E Ft működési célú, míg E Ft felhalmozási célú bevételt képez. A támogatásértékű működési bevételekből kiemelendő Szekszárd Megyei Jogú Város E Ft volumenű hozzájárulása az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hozzájárulása a Magyarországi Német Színház működéséhez ( E Ft). Az említetteken kívül még számos különböző jogcímen kaptunk, elsősorban a központi költségvetés különböző szervezeteitől támogatást, döntően intézményi és önkormányzati feladatokra. pl. az Esélyek Háza működéséhez E Ft, gázár kompenzációra E Ft, az országgyűlési képviselő választásra E Ft, helyi önkormányzati választásokra E Ft védelmi feladatokra E Ft, szociális foglalkoztatásra E Ft támogatás érkezett. Egyéb jogcímeken további E Ft teljesült. A támogatásértékű felhalmozási bevételek a volt laktanya területén folyó európai uniós projekthez kapcsolódó támogatások voltak. A megyei önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorcium keretében valósít meg egy projektet. Így a keleti városkapu rehabilitáció I. ütem című pályázathoz E Ft európai uniós támogatás volt elszámolható, míg Szekszárd Megyei Jogú Várostól, mint főpályázótól, BM önerő kiváltásra biztosított támogatásából E Ft került hozzánk átutalásra. A projekt pénzügyi elszámolása még nem zárult le, emiatt az elszámolt támogatás nem teljes. A Belügyminisztérium a Védelmi Bizottság feladataira 800 E Ft felhalmozási célú forrást biztosított. A költségvetés tartalmazta azokat a bevételi előirányzatokat is, amelyek a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel kamatainak megfizetéséhez kapcsolódó hozzájárulásokat fedték le. A hitelfelvétel elhúzódása miatt a kamatteher egyrészt kisebb lett, másrészt a befejezésben szerepet vállaló másik három szervezetre való áthárításra csak 2007-ben kerülhet sor. Ezeken a jogcímeken a teljesítés tehát elmarad a tervezettől. Államháztartáson kívülről, végleges pénzeszközátvételként E Ft teljesült. Ezen belül a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány visszafizetéséből E Ft, az emeltszintű szociális ellátásokért fizetett összegből E Ft, a PA. Zrt. régiós bálhoz nyújtott támogatásából E Ft, két szervezet kisebb összegű hozzáárulásából 60 E Ft képződött.

6 6 A közalkalmazottak és köztisztviselők lakásépítése és vásárlása támogatására biztosított kölcsönök törlesztéséből E Ft bevétel képződött. A költségvetés elfogadásakor a Közgyűlés E Ft hitel felvételéről döntött. Ezen belül E Ft működési hitel, illetve E Ft, 15 éves futamidejű felhalmozási hitel felvételét határozta el a Közgyűlés. A működési hitelből E Ft tényleges működési hiány finanszírozásához volt szükséges, míg E Ft a tartalékok ezen belül elsősorban fejlesztési tartalékok fedezetét képezte. A E Ft működési hitel felvételére a költségvetési terhek elnyújtása érdekében hét éves futamidővel került sor. A legkedvezőbb kamatkondíciók elérése és a hitelt folyósító pénzintézet kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás nyertese az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. lett. A hitel folyósítása két részletben volt esedékes, szeptemberében E Ft és december 1-jén E Ft került jóváírásra. A felhalmozási célú, E Ft összegű hitel felvétele a évben indított, de 2006-ig befejezetlen Műtő- és Diagnosztikai Blokk létesítmény üzembehelyezéséhez szükséges építési-, szerelési munkák és orvosi gép-műszer beszerzések pénzügyi fedezetét biztosította. Az Ft volumenű beruházáshoz E Ft kedvezményes kamatozású MFB hitelt és ennek 10 %-os önrészeként E Ft célhitelt vett fel az önkormányzat, a lefolytatott közbeszerzési eljárást elnyerő OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től. A kamatokat már ebben az évben az igénybevételtől kezdődően fizetni kell, míg a törlesztés először a évi költségvetést terheli majd, E Ft, illetve E Ft összegben. A beruházási hitel terheinek finanszírozásában a Tolna Megyei Önkormányzat mellett szerepet vállalt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza is. A négy fél között együttműködési megállapodás jött létre, melynek értelmében a Műtő- és Diagnosztikai Blokk beruházás befejezéséhez szükséges hitel törlesztésének és kamatainak terheit a hitel futamideje alatt a felek egynegyed-egynegyed rész arányban viselik. A hitel tényleges lehívása a kivitelezéshez igazodott. A célhitelből az év végig E Ft, az MFB hitelből E Ft lehívása történt meg. A keretből megmaradt rész már nem kerül felvételre. Az önkormányzat fizetőképessége fenntartása érdekében E Ft volumenű folyószámla- hitelkeret szerződést kötött a számlavezető pénzintézetével. Év végén a folyószámlahitelből tartozásunk nem állt fenn. A folyószámlahitel igénybevétele miatt E Ft, a évben felvett E Ft működési hitel visszafizetésének időpontjáig, illetve a tárgyévben felvett E Ft működési hitel után E Ft, a felhalmozási hitelekkel összefüggésben E Ft kamat kifizetésére került sor. A évi pénzmaradványból E Ft-ot vettünk igénybe. A felhasználásra a Közgyűlés által jóváhagyott céloknak megfelelőn került sor. Előző évi központi költségvetési kiegészítésekből E Ft, az önkormányzat és intézményei közötti pénzmaradvány átvétel címen E Ft elszámolására került sor.

7 7 A GAMESZ eredeti bevételi előirányzat E Ft volt, míg ténylegesen E Ft bevétele teljesült. Az intézmény bevétele elsősorban, illetve döntően étkeztetési szolgáltatásból, az általa üzemeltetett létesítmény üzemeltetési költségeihez való hozzájárulásból, egyéb szolgáltatási bevételekből származott. A bevételi túlteljesítés az előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett. A GAMESZ évi jóváhagyott pénzmaradványából E Ft-ot vett 2006-ban igénybe. Kiadások alakulása A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi összes kiadási előirányzata E Ft volt. Ezen belül az intézmények támogatása E Ft-ot, a GA- MESZ működése E Ft-ot kötött le, míg a Hivatal kötelezettségeire és az önkormányzati beruházásokra E Ft állt rendelkezésre. A módosított előirányzaton belül E Ft-ban állapította meg a Közgyűlés az intézmények módosított költségvetési támogatása, E Ft-ban fejlesztési célú költségvetési támogatása előirányzatát, míg a GAMESZ kiadási előirányzata E Ft-ra nőtt. A Hivatal feladataira E Ft módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre. A ténylegesen teljesített évi E Ft összes kiadásból az intézmények működési támogatására E Ft-ot, fejlesztési támogatására E Ft-ot, a GAMESZ feladataira E Ft-ot használtunk fel, a Hivatal kiadási teljesítése E Ft volt. Az intézmények költségvetési támogatásának felhasználása 99,5 %-ot ért el, míg a fejlesztési támogatás esetében 65,7 %-ot ért el a teljesítés. Az alul és túlfinanszírozások rendezésére a pénzmaradvány elszámolása keretében lesz mód. A GAMESZ a rendelkezésére álló előirányzat 95,5 %-át használta fel. A Hivatal esetében a teljesítés 73,4 %-ot ért el. A feladatokra biztosított E Ft-ból működési kiadásokra E Ft volt felhasználható. A tényleges teljesítés E Ft, ami a módosított előirányzat 84,9 %-ának felel meg. A működési kiadásokon belül az egyes feladatok ráfordításai a következők szerint értékelhetőek: Az Önkormányzati Hivatal és a Közgyűlés működtetésére E Ft-ot használtunk fel, a rendelkezésre álló előirányzat 90,9 %-át. Ezen belül személyi juttatásokra E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra E Ft-ot, dologi kiadásokra E Ft-ot számoltunk el. A személyi juttatások maradványát kötelezettségek is terhelik, amelyek áthúzódó kifizetésként 2007-ben merülnek majd fel.

8 8 A köztisztviselői illetményalap április 1-jétől Ft-ról Ft-ra módosult, azaz a köztisztviselők illetménye és illetménykiegészítése ettől az időponttól átlagosan 5,1 %-kal növekedett. A Tolna Megyei Illetékhivatal működtetésére E Ft-ot használtunk fel. Az év végén kimutatható személyi kiadás maradvány kötelezettséggel terhelt. A január 1-jei átszervezés miatt decemberben a dolgozók részére kifizetett illetékjutalék és a január 3-án esedékes illetmény fedezete biztosított. Nemzetközi kapcsolatokra E Ft-ot, a megyei intézményekben dolgozó közalkalmazottak és a hivatal köztisztviselői foglalkozás-egészségügyi ellátására E Ft-ot, a Védelmi Bizottság feladatellátására E Ft-ot, a megyei önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, eszközök és járművek biztosítására E Ft-ot, munkavédelmi feladatokra, szintén a megyei intézményekre kiterjedően E Ft-ot, minőségbiztosításra 722 E Ft-ot, megyenapi rendezvényekre 609 e Ft-ot fizettünk ki. Ingatlanaink fenntartására E Ft-ot használtunk fel. A feladat keretében számoltuk el többek között a Műtőblokk létesítménnyel és a laktanya ingatlannal kapcsolatos fenntartási kiadásokat. A Dunatáj folyóirat kiadásával kapcsolatos kiadások E Ft-ot tettek ki, a Europe Direct a pályázati és önkormányzati forrásból ellátott - feladat teljesítéséhez E Ft volt szükséges. Környezetvédelmi feladatokra E Ft-ot, pedagógiai szakmai szolgáltatásokra 350 E Ft-ot, közbeszerzési eljárások lebonyolítására E Ft-ot, turisztikai pályázat teljesítésére E Ft-t, a régiós bál kiadásaira E Ft-ot költöttünk el. A folyamatban lévő gazdasági perekkel összefüggésben E Ft kiadás merült fel. Szakmai eszközfejlesztési célokra E Ft-ot használtunk fel. Az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatokra E Ft-ot, illetve E Ft-ot teljesítettünk. A lakásépítés és vásárlás támogatása számla fenntartásához 1450 E Ft kiadás kapcsolódott. Folyószámlahitel igénybevételével biztosítottuk évben is az önkormányzat fizetőképességének fenntartását. A hitel igénybevételéhez E Ft kamat fizetése kapcsolódott. Működési hitel igénybevételével összefüggő kamatkiadásaink E Ft-ot értek el. Támogatásértékű kiadásként E Ft-ot számoltunk el. Ezen belül a legjelentősebb tétel a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer E Ft-os összege, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság E Ft-os támogatása, a Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás hozzájárulása (2.900 E Ft) volt. Államháztartáson belüli szervezeteknek szociális és egészségügyi feladatokra 480 E Ft-ot, közművelődési feladatokra E Ft-ot adtunk át.

9 9 Az említetteken felül még néhány kisebb volumenű támogatás folyósítására került sor. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadásként működési célra E Ft kiadást számoltunk el. Ezen belül: A megyei önkormányzat kötelező önkormányzati feladatát, az ifjúságpolitikai feladatokat átvállaló Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány E Ft támogatásban részesült. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványnak az oktatás tárgyi feltételeinek javítására a részünkre biztosított kötött felhasználású normatív állami támogatással azonos összeget E Ft-ot - adtuk át. A Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány által működtetett Rév Ambulancia feladataira mely a drogokat használó fiatalok segítésében játszik kiemelt szerepet E Ft támogatást hagyott jóvá a Közgyűlés, mely összeg kiutalása is megtörtént. A Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány ellátási szerződéssel gondoskodik a speciális gyermekvédelmi feladat meghatározott körben történő ellátásáról. A feladat támogatása a teljesített gondozási napok alapján történt. Erre a célra E Ft-ot használtunk fel. Alapítványok támogatására a Közgyűlés egyedi döntései alapján E Ft-ot biztosítottunk. A megye sport életének segítésére, a szervezetek működésére a évi költségvetésben E Ft-ot különítettünk el. A felhasználható forrás részben a központi költségvetésből elnyert többlettámogatásokkal E Ft-ra emelkedett. Sport feladatokra az év végéig E Ft-ot adtunk át. Különböző civilszervezetek, alapítványok közművelődési feladatait E Ft-tal támogatta az önkormányzat. Az egészségügyi és szociális feladatokat ellátó szervezeteket E Ft-tal segítettük. A kisebbségi önkormányzatok megyei szervezeteinek támogatására E Ft-ot, a roma fiatalok tanulmányainak anyagi segítésére E Ft-ot, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács működésére E Ft-ot, a Mentálhigiénés Egyesületnek a Civil szolgáltató Központ tevékenységéhez, E Ft-ot, a Lélekvédő Szolgálatnak E Ft-ot, a Tolna Megyei Honismereti Egyesületnek országos rendezvény megszervezéséhez E Ft-ot, a Megyehét rendezvényeivel kapcsolatos programok költségére 380 E Ft-ot adtunk át. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének 234 E Ft támogatást nyújtott a hivatal. Az emeltszintű szociális ellátással kapcsolatban befizetett hozzájárulás 10 % ának elkülönítéseként 1160 E Ft-ot számoltunk el. A központi forrásból támogatott Tárt kapus rendezvények kiadásaira E Ft-ot használtunk fel.

10 10 A Magyar Olimpiai Bizottság részére Puskás Ferenc temetésének méltó megszervezéséhez E Ft támogatást adtunk át. Különböző szervezeteknek a Közgyűlés elnökei átruházott hatáskörében hozott döntései alapján E Ft pénzeszköz folyósítására került sor. Felújítási, felhalmozási kiadások A Hivatal költségvetésében felújításokra 3320 felhalmozási feladatokra E Ft kiadást teljesítettük a beszámolási időszakban. Az előirányzatok felhasználása nem volt teljes, a módosított előirányzathoz viszonyítva a felújítások 95,2 %-ban, a felhalmozási feladatok 93,1 %-ban teljesültek. Címzett állami támogatással megvalósuló beruházások A címzett állami támogatással megvalósítható Dr. Kelemen Endre Középiskola Kollégiuma rekonstrukciójára a közbeszerzési eljárás nyertesével, az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel kötöttünk szerződést, ,7 E Ft értékben. A munkák egy része szeptemberben befejeződött, míg a teljes befejezés és pénzügyi teljesítés a támogatás ütemezésének megfelelően 2007-re húzódott át.. A rekonstrukcióhoz kapcsolódóan pótmunka megrendelésére (12.127,6 E Ft értékben ) is szükség volt, illetve külön szerződést kötöttünk az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt.-vel a berendezések beszerzésére ,8 E Ft értékben. A címzett állami támogatás ütemezése miatt ez utóbbi két munka értékével egyező fedezetet évre, a felhalmozási céltartalék terhére biztosított az önkormányzat. A pótmunkák címzett támogatás terhére történő elszámolása a jelentős még mindig lekötetlen és várhatóan lemondásra kerülő maradvány ellenére csak úgy lesz lehetséges, ha kérelmünkre annak elszámolását a hatáskörrel rendelkező miniszter engedélyezi. A beruházáshoz kapcsolódóan évben E Ft kiadás teljesült. A bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon rekonstrukciójának befejezésére év végéig volt lehetőség. Az 1,1 milliárd Ft összes beruházási költségű munkák nagyobb része már korábban elkészült, a létesítmény üzembehelyezése megtörtént. Külön közbeszerzési eljárás lefolytatásával választotta ki az önkormányzat a még hátralévő munkák kivitelezőjét, aki a még szükséges feladatokat a rendelkezésünkre álló maradvány terhére megvalósította. A szerződés aláírására a FÜRMANN Kft.-vel október első felében került sor. A munkák befejeződtek, az ellenérték kifizetése megtörtént ban a beruházáshoz kapcsolódóan E Ft kifizetésére került sor. A Balassa János Kórház B épületének rekonstrukciója a műtőblokk befejezését követően volt megkezdhető. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elején zárult. A Magyar Államkincstár az új jogszabályi előírásoknak megfelelően csak a kivitelező kiválasztását követően köt szerződést az önkormányzattal, emiatt a korábban már teljesített kifizetések (engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, kiviteli terv készítése) támogatási összegének lehívására is csak 2007-ben kerülhet sor. Emiatt a évre jóváhagyott E Ft címzett támogatás maradványként áll rendelkezésünkre. A beruházással kapcsolatban 330 E Ft kiadás merült fel 2006-ban.

11 11 A évi új induló címzett támogatással megvalósítani tervezett beruházások a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium kollégiumának rekonstrukciója, valamint a Balassa János Kórház Szűrőcentrumának építése - szakmai koncepcióját előkészítettük és határidőn belül benyújtottuk. Az előkészítési feladatok ebben az évben 540 E Ft kiadással jártak. A címzett állami támogatási rendszer megszűnése miatt támogatás elnyerésére nem kerülhetett sor. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával megvalósuló beruházások A Csilla Otthon rekonstrukciója a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert támogatás igénybevételével több év alatt valósul meg. A II-es pavilon tetőtér beépítése és földszinti bővítése már elkészült. A tárgyidőszak végéig E Ft kifizetése történt meg. A kivitelezésre megkötött szerződés a támogatás átütemezése miatt módosult, illetve pótmunkák elrendelése és pótlólagos források biztosítása is szükségessé vált. A kivitelezést a PSN Építőipari Kft. végzi. A gyönki Módszertani Otthon belső út építésével kapcsolatos beruházásra E Ft-ot használtunk fel. Az összesen E Ft értékű munka befejeződött. A Balassa János Kórház műszaki épületének kiváltására E Ft-ot költött az önkormányzat. A tényleges beruházás csak a jövő évben bonyolódik le. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani. A beruházást szeptemberéig kell befejezni. A Szent András Otthon bölcskei telephelyének tetőrekonstrukciója is a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával valósulhat meg. A kivitelezési szerződés létrejött, a közbeszerzési eljárást a SUGÁR Kft. nyerte el. A vállalási ár ,6 E Ft. A rekonstrukció tényleges megvalósítására 2007-ben kerülhet sor. A rekonstrukcióval kapcsolatban 2006-ban 154 E Ft kiadásunk merült fel. A gyönki Módszertani Otthon A épületének akadálymentesítésére a SUGÁR Kft.-vel jött létre szerződés. A vállalási ár ,5 E Ft. A kivitelezés a támogatás elnyeréséhez igazodóan évre ütemezett. Ebben az évben 143 E Ft kiadást számoltunk el a feladathoz kapcsolódóan. A Pálfai tűzjelző rendszer kiépítése 9.497,6 E Ft értékben valósul meg. A tervezett befejezés év eleje. A beruházással kapcsolatban évben kiadás elszámolás nem történt, a kifizetés évben lesz esedékes. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi Kéttannyelvű Gimnázium C épülete tetőrekonstrukcióját a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évre ütemezetten támogatta. A rekonstrukció azonban lényegében csak a évre biztosított támogatásból készülhet el. A E Ft. vállalási árú feladatot a SUGÁR Kft. nyerte el. Kiadás a feladattal összefüggésben nem volt. Önkormányzati saját forrásból, egyéb állami támogatásból és hitelből megvalósuló beruházások

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Hivatal bevételei A befolyt 1.758.5 ezer forintos illetékbevétel az előirányzat 8,6 %-a. Abszolút értékben ez 423.57 ezer forinttal kevesebb a tervezettnél, és 558.197 ezer forinttal a 26. évi tényleges

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI 13094 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-351-010/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

JELENTÉS. Velence Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1269 2012. április

JELENTÉS. Velence Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1269 2012. április JELENTÉS Velence Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1269 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3091-020/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560122 Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben