A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi szöveges beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója"

Átírás

1 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve működik. Bevételeit és kiadásait az önkormányzati szabályozás és a Közgyűlés döntése határozza meg. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) évi költségvetését a Közgyűlés E Ft bevétellel és kiadással hagyta jóvá. A költségvetési rendelet módosításával az eredeti előirányzat az év során E Ft-ra növekedett. A bevételi előirányzatok változása döntően az önkormányzati sajátos működési bevételek, a központi költségvetésből származó támogatások, a támogatásértékű bevételek, az államháztartáson kívülről átvett bevételek, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és a pénzmaradvány esetében volt számottevő. Az év végéig E Ft bevétel és E Ft kiadás teljesült. A jóváhagyott módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi teljesítés 99,1 %-nak, a kiadási teljesítés 90,4 %-nak felel meg. A Hivatal évi pénzügyi helyzete az önkormányzat pénzügyi helyzetéből adódóan kedvezőtlenebbül alakult, mint a megelőző években. A képződőd források nem voltak elegendőek a költségevetési egyensúly fenntartásához, emiatt jelentős összegű, E Ft működéi hitel felvételére került sor. A beruházási kiadások teljesítéséhez is számottevő E Ft volumenű hitelfelvétel kapcsolódott, amelynek felvételére a Közgyűlés döntésének megfelelően, a Balassa János Kórház Műtőblokkjának befejezéséhez került sor. A Hivatal az évközi forráshiány ellenére az évet maradvánnyal zárta. A pénzmaradvány képződését többletbevételek, a nem tervezett ingatlanértékesítési bevétel beszedése, és kiadási megtakarítások is segítették. A bevételek teljesítése A hivatal tényleges bevételéből ( E Ft) E Ft a részben önálló Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet bevételét képezte, míg E Ft a hivatal feladatellátásához kapcsolódott. Intézményi működési bevételekből a tervezett E Ft-nál lényegesen több, E Ft realizálódott. A jelentős bevételi túlteljesítés az év közben végrehajtott ingatlaneladásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó bevétel ( E Ft) elszámolásából és a kamatbevételből eredt. A Hivatal számláján a működési hitelfelvételt követően a folyószámlahitel igénybevétele megszűnt, az ingatlanértékesítési bevétel teljesítése után pedig

2 2 jelentős pénzeszköz állt rendelkezésünkre, így a kamatbevétel teljesítése magasabb lett a vártnál. Az önkormányzati sajátos működési bevételek egyik összetevője az illetékbevétel. Az illetékekről szóló törvény év végi módosítása következtében az ingatlannyilvántartási-eljárási illeték megszűnt, díjjá alakult át, emiatt a megyei önkormányzatoknál és az illetékből részesedő megyei jogú városoknál illetékkieséssel kellett számolni. Pontos adat a kiesés várható volumenéről nem állt rendelkezésünkre. Befolyásolta az illetékbevételek évi alakulását az ÁFA 25 %-os kulcsának 20 %-ra csökkentése, kieséssel kellett számolni az év második félévében Érd megyei jogú várossá válása miatt is. Hatással volt a bevételekre az ingatlanárak változása, a forgalom alakulása. Fentiekre figyelemmel az illetékbevétel évre tervezett előirányzatát a évi teljesítésnél alacsonyabb összegben javasoltuk meghatározni. Az illetékbevételek korábbi években tapasztalt 2003-ban 45,2 %-os, 2004-ben 16,7 %-os - dinamikus növekedése 2005-ben mérsékeltebbé vált (6 %-os mértéket ért el). A beszámolási időszakban a várakozásainknál kedvezőbben alakult a teljesítés, a évi tényadatokhoz mérten 5 %-os forrásbővülés következett be. Az év végéig E Ft illetékbevétel teljesült. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tolna Megyei Illetékhivatal működéséhez E Ft-tal, az informatikai rendszer fejlesztéséhez 1,4 millió Ft-tal járult hozzá. A megyei önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó bevétel eredeti előirányzata E Ft volt, amely év közben, a normatív hozzájárulás lemondásával összefüggésben E Ft-ra csökkent. A beszámolási időszakban E Ft személyi jövedelemadó bevétel teljesült. Már a költségvetés elfogadásakor ismert volt, hogy a kötelezően képzett államháztartási tartalék összegének megfelelő személyi jövedelemadó bevételhez nem jut hozzá az önkormányzat. Az államháztartási tartalék felhasználására 2006-ban sem nyílt lehetőség, a személyi jövedelemadó bevételből emiatt E Ft nem teljesült. A személyi jövedelemadóból 2006-ban befolyt bevétel a megelőző évi teljesítésnek 112,8 %-a. Önkormányzatok költségvetési támogatásából E Ft előirányzattal számoltunk a költségvetésben. A tervezett előirányzat év közben E Ft-ra módosult. Az év végéig E Ft teljesült e forrásból, ami az eredeti előirányzat 105,4 %-ának, míg a módosított előirányzat 99,2 %-ának felel meg. A támogatás évi teljesítéshez mért alakulása minden jogcím esetében csökkenést mutat. A normatív állami hozzájárulások évi összege 88,1 %-a a megelőző évben igénybevett forrásnak, a normatív kötött felhasználású támogatások volumene 55,9 %-a a múlt évi támogatásnak, a központosított állami támogatások volumene 69,6 %-a a megelőző évi bevételnek. A színházi feladatokra 3,1 %-kal jutott kevesebb, mint 2005-ben. A fejlesztési célt szolgáló támogatások összege figyelemmel a kiugróan magas bázis adatra - mindössze 20,1 %-a a 2005-ben erre acélra felhasználható címzett és egyéb fejlesztési támogatásnak. Összességében a 2006-ban befolyt támogatás a megelőző évi volumen 68,1 %-át teszi ki.

3 3 A működési célú önkormányzati költségvetési támogatások egésze átutalásra került, 100 %-ban teljesült, a felhalmozási célt szolgáló fejlesztési támogatások igénybevétele a támogatott beruházások teljesítéséhez igazodóan 91,3 %. Normatív hozzájárulásból E Ft bevétel volt várható. Év közben a kiegészítő felmérések és az évközi lemondások következtében az előirányzat E Ft-tal csökkent. Tényleges teljesítésként a módosított előirányzattal azonos összeg, E Ft realizálódott. Az év végi elszámolásunk alapján az önkormányzatot ténylegesen megillető normatív támogatás csekély összeggel, de meghaladja az igényelt volument, emiatt 374 E Ft támogatás jóváírására számíthatunk. Központosított állami támogatásból összességében E Ft bevételünk teljesült. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként E Ft-ot kaptunk, amely az Illyés Gyula Megyei Könyvtár állománygyarapítására volt fordítható. A létszámcsökkentéssel összefüggő helyi szervezési intézkedésekre E Ft-ot nyertünk el. ECDL vizsga díjának visszatérítésére 32 E Ft-ot fordíthattunk, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához E Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Szakmai és informatikai fejlesztési támogatásra E Ft-ot bocsátottak rendelkezésre. A központosított állami támogatások felhasználása a szakmai és informatikai fejlesztési támogatás kivételével maradéktalanul megtörtént. A szakmai informatikai támogatásból E Ft kifizetésre került, E Ft áthúzódó kötelezettséggel terhelt, míg 258 E Ft-ot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Ebből a forrásból finanszíroztuk még 2005-ben megkötött szerződések alapján egyes nagy értékű számítástechnikai eszközök bérleti díját. A bérelt eszközöket az oktatási intézmények használják. A támogatás képezte a fedezetét az iskola adminisztrációs szoftver éves használati díjának a jogszabályi előírásoknak megfelelően - valamennyi oktatási intézményünkre vonatkozóan, valamint az említett tételek elszámolása után fennmaradó összegből további számítástechnikai eszközöket béreltünk, illetve kis értékű eszközöket szereztünk be, szintén az intézményeink részére. A 2005-ben a KET bevezetésével összefüggésben rendelkezésre bocsátott E Ft felhasználása is évre húzódott át. A támogatást célnak megfelelően, a Tolna Megyei Illetékhivatalban, a telefonos ügyfélszolgálat technikai feltételeinek biztosítására és számítástechnikai eszközök fejlesztésére, valamint az önkormányzati hivatal egyéb hatósági feladatai számítástechnikai hátterének biztosítására használtuk fel. A 4000 E Ft-ból E Ft kifizetése történt meg, míg 607 E Ft támogatás visszafizetéséről kell gondoskodnunk. A Magyarországi Német Színház működéséhez E Ft állami támogatásban részesültünk. A támogatás egésze felhasználásra került az intézmény feladatellátásához. Normatív, kötött felhasználású támogatásként E Ft bevételünk képződött. Ezen belül E Ft a pedagógus továbbképzést, E Ft a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatását, E Ft a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet, E Ft pedig a szociális ágazat szakmai területen foglalkoztatottjainak továbbképzését tette lehetővé. Az állami támogatás elszámolása keretében E Ft felhasználására nyílt lehetőségük, melyből E Ft teljesítése már megtörtént, míg a Tolna Megyei Közokta-

4 4 tás-fejlesztési Közalapítvány támogatásából E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználására első felében kerülhet sor. Az önkormányzatot 92 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli. A szakmai és informatikai eszközfejlesztésre 2005-ben folyósított támogatásból E Ft felhasználására 2006-ban nyílt lehetőség. Az összeg célszerinti igénybevétele maradéktalanul megvalósult. Fejlesztési célú támogatásként E Ft bevételünk képződött. A tényleges teljesítésből E Ft címzett állami támogatásként, E Ft egyéb önkormányzati fejlesztési támogatásként realizálódott. Címzett állami támogatásokból az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon folyamatban lévő rekonstrukciója befejezéséhez - új közbeszerzési eljárás alapján E Ft bevételt vettünk igénybe. A Dr. Kelemen Endre Középiskola kollégiumának rekonstrukciójához E Ft-ot hívtunk le. Nem tudtuk 2006-ban igénybe venni a Balassa János Kórház B épületének rekonstrukciójához tárgyévre jóváhagyott E Ft támogatást, mert a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáig, melyre csak 2007-ben került sor, nem kerülhetett sor a finanszírozási szerződés aláírására. Egyéb önkormányzati fejlesztési támogatást a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól nyertünk el. A jóváhagyott forrásból az év végéig E Ft-ot kaptunk meg, az alábbi beruházásokhoz kapcsolódóan: a mázai Pszichiátriai Betegek Otthona akadálymentesítéséhez E Ft a gyönki Módszertani Otthon belső útjának építéséhez 464 E Ft a Tolna Lajos Gimnázium belső útjának építéséhez 536 E Ft a Csilla Otthon rekonstrukciójához E Ft a bölcskei Pszichiátriai Otthon telephely tetőrekonstrukciójához 100 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételből kiugróan nagy összegű E Ft bevétel teljesült. Ezen belül E Ft tárgyi eszközök értékesítéséből, E Ft privatizációs bevételből származott. A költségvetés elfogadásakor E Ft bevétel teljesítésével számoltunk, amely a Balssa János Kórház területrészének értékesítéséből képződött volna. Az önkormányzat a Balassa János Kórház területéből megosztással kialakított területrészt ugyan pályázat keretében értékesítette, a szerződés aláírása megtörtént, de a tulajdon átadására, a terület birtokba adására és ehhez igazodóan a vételár kiegyenlítésére az eladásra kijelölt kórházi területen jelenleg még ellátott funkciók kiváltását követően év őszén kerülhet csak sor. Így a tervezett E Ft bevételből 2006-ban az ajánlati biztosítéknak megfelelő E Ft, mint a vételár első részlete realizálódott, ezen a jogcímen az általános forgalmi adó nélküli vételár-rész (4.166 E Ft) került elszámolásra. A költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert, hogy a volt Budai Nagy Antal laktanya déli részén kialakított önálló ingatlan értékesítésre kerül. A pályázat év közben lezajlott, az önkormányzat a területrészt E Ft bruttó vételárért értékesítette. Az ingatlan ellenértékét a vevő határidőben megfizette. Döntően e nagy értékű ingatlan eladásának következménye, hogy a felhalmozási és tőke jellegű bevételekből ilyen jelentős összeg képződött. A E Ft nettó vételár tartalékot képez.

5 5 Az M6 autópálya nyomvonalának kialakításához kapcsolódóan egy földterület eladásról döntött még korábban a Közgyűlés, az adásvételi szerződés az ajánlattevővel létrejött, a vételár ( E Ft) megfizetésre került. Privatizációs bevételekből E Ft teljesült. A tervezetthez mérten 100 E Ft-tal kevesebb bevétel képződött. Támogatásértékű bevételekből a tervezett E Ft előirányzat év közben E Ft-ra módosult. A teljesített összes támogatásértékű bevétel E Ft, ezen belül E Ft működési célú, míg E Ft felhalmozási célú bevételt képez. A támogatásértékű működési bevételekből kiemelendő Szekszárd Megyei Jogú Város E Ft volumenű hozzájárulása az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hozzájárulása a Magyarországi Német Színház működéséhez ( E Ft). Az említetteken kívül még számos különböző jogcímen kaptunk, elsősorban a központi költségvetés különböző szervezeteitől támogatást, döntően intézményi és önkormányzati feladatokra. pl. az Esélyek Háza működéséhez E Ft, gázár kompenzációra E Ft, az országgyűlési képviselő választásra E Ft, helyi önkormányzati választásokra E Ft védelmi feladatokra E Ft, szociális foglalkoztatásra E Ft támogatás érkezett. Egyéb jogcímeken további E Ft teljesült. A támogatásértékű felhalmozási bevételek a volt laktanya területén folyó európai uniós projekthez kapcsolódó támogatások voltak. A megyei önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorcium keretében valósít meg egy projektet. Így a keleti városkapu rehabilitáció I. ütem című pályázathoz E Ft európai uniós támogatás volt elszámolható, míg Szekszárd Megyei Jogú Várostól, mint főpályázótól, BM önerő kiváltásra biztosított támogatásából E Ft került hozzánk átutalásra. A projekt pénzügyi elszámolása még nem zárult le, emiatt az elszámolt támogatás nem teljes. A Belügyminisztérium a Védelmi Bizottság feladataira 800 E Ft felhalmozási célú forrást biztosított. A költségvetés tartalmazta azokat a bevételi előirányzatokat is, amelyek a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel kamatainak megfizetéséhez kapcsolódó hozzájárulásokat fedték le. A hitelfelvétel elhúzódása miatt a kamatteher egyrészt kisebb lett, másrészt a befejezésben szerepet vállaló másik három szervezetre való áthárításra csak 2007-ben kerülhet sor. Ezeken a jogcímeken a teljesítés tehát elmarad a tervezettől. Államháztartáson kívülről, végleges pénzeszközátvételként E Ft teljesült. Ezen belül a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány visszafizetéséből E Ft, az emeltszintű szociális ellátásokért fizetett összegből E Ft, a PA. Zrt. régiós bálhoz nyújtott támogatásából E Ft, két szervezet kisebb összegű hozzáárulásából 60 E Ft képződött.

6 6 A közalkalmazottak és köztisztviselők lakásépítése és vásárlása támogatására biztosított kölcsönök törlesztéséből E Ft bevétel képződött. A költségvetés elfogadásakor a Közgyűlés E Ft hitel felvételéről döntött. Ezen belül E Ft működési hitel, illetve E Ft, 15 éves futamidejű felhalmozási hitel felvételét határozta el a Közgyűlés. A működési hitelből E Ft tényleges működési hiány finanszírozásához volt szükséges, míg E Ft a tartalékok ezen belül elsősorban fejlesztési tartalékok fedezetét képezte. A E Ft működési hitel felvételére a költségvetési terhek elnyújtása érdekében hét éves futamidővel került sor. A legkedvezőbb kamatkondíciók elérése és a hitelt folyósító pénzintézet kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás nyertese az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. lett. A hitel folyósítása két részletben volt esedékes, szeptemberében E Ft és december 1-jén E Ft került jóváírásra. A felhalmozási célú, E Ft összegű hitel felvétele a évben indított, de 2006-ig befejezetlen Műtő- és Diagnosztikai Blokk létesítmény üzembehelyezéséhez szükséges építési-, szerelési munkák és orvosi gép-műszer beszerzések pénzügyi fedezetét biztosította. Az Ft volumenű beruházáshoz E Ft kedvezményes kamatozású MFB hitelt és ennek 10 %-os önrészeként E Ft célhitelt vett fel az önkormányzat, a lefolytatott közbeszerzési eljárást elnyerő OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től. A kamatokat már ebben az évben az igénybevételtől kezdődően fizetni kell, míg a törlesztés először a évi költségvetést terheli majd, E Ft, illetve E Ft összegben. A beruházási hitel terheinek finanszírozásában a Tolna Megyei Önkormányzat mellett szerepet vállalt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza is. A négy fél között együttműködési megállapodás jött létre, melynek értelmében a Műtő- és Diagnosztikai Blokk beruházás befejezéséhez szükséges hitel törlesztésének és kamatainak terheit a hitel futamideje alatt a felek egynegyed-egynegyed rész arányban viselik. A hitel tényleges lehívása a kivitelezéshez igazodott. A célhitelből az év végig E Ft, az MFB hitelből E Ft lehívása történt meg. A keretből megmaradt rész már nem kerül felvételre. Az önkormányzat fizetőképessége fenntartása érdekében E Ft volumenű folyószámla- hitelkeret szerződést kötött a számlavezető pénzintézetével. Év végén a folyószámlahitelből tartozásunk nem állt fenn. A folyószámlahitel igénybevétele miatt E Ft, a évben felvett E Ft működési hitel visszafizetésének időpontjáig, illetve a tárgyévben felvett E Ft működési hitel után E Ft, a felhalmozási hitelekkel összefüggésben E Ft kamat kifizetésére került sor. A évi pénzmaradványból E Ft-ot vettünk igénybe. A felhasználásra a Közgyűlés által jóváhagyott céloknak megfelelőn került sor. Előző évi központi költségvetési kiegészítésekből E Ft, az önkormányzat és intézményei közötti pénzmaradvány átvétel címen E Ft elszámolására került sor.

7 7 A GAMESZ eredeti bevételi előirányzat E Ft volt, míg ténylegesen E Ft bevétele teljesült. Az intézmény bevétele elsősorban, illetve döntően étkeztetési szolgáltatásból, az általa üzemeltetett létesítmény üzemeltetési költségeihez való hozzájárulásból, egyéb szolgáltatási bevételekből származott. A bevételi túlteljesítés az előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett. A GAMESZ évi jóváhagyott pénzmaradványából E Ft-ot vett 2006-ban igénybe. Kiadások alakulása A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi összes kiadási előirányzata E Ft volt. Ezen belül az intézmények támogatása E Ft-ot, a GA- MESZ működése E Ft-ot kötött le, míg a Hivatal kötelezettségeire és az önkormányzati beruházásokra E Ft állt rendelkezésre. A módosított előirányzaton belül E Ft-ban állapította meg a Közgyűlés az intézmények módosított költségvetési támogatása, E Ft-ban fejlesztési célú költségvetési támogatása előirányzatát, míg a GAMESZ kiadási előirányzata E Ft-ra nőtt. A Hivatal feladataira E Ft módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre. A ténylegesen teljesített évi E Ft összes kiadásból az intézmények működési támogatására E Ft-ot, fejlesztési támogatására E Ft-ot, a GAMESZ feladataira E Ft-ot használtunk fel, a Hivatal kiadási teljesítése E Ft volt. Az intézmények költségvetési támogatásának felhasználása 99,5 %-ot ért el, míg a fejlesztési támogatás esetében 65,7 %-ot ért el a teljesítés. Az alul és túlfinanszírozások rendezésére a pénzmaradvány elszámolása keretében lesz mód. A GAMESZ a rendelkezésére álló előirányzat 95,5 %-át használta fel. A Hivatal esetében a teljesítés 73,4 %-ot ért el. A feladatokra biztosított E Ft-ból működési kiadásokra E Ft volt felhasználható. A tényleges teljesítés E Ft, ami a módosított előirányzat 84,9 %-ának felel meg. A működési kiadásokon belül az egyes feladatok ráfordításai a következők szerint értékelhetőek: Az Önkormányzati Hivatal és a Közgyűlés működtetésére E Ft-ot használtunk fel, a rendelkezésre álló előirányzat 90,9 %-át. Ezen belül személyi juttatásokra E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra E Ft-ot, dologi kiadásokra E Ft-ot számoltunk el. A személyi juttatások maradványát kötelezettségek is terhelik, amelyek áthúzódó kifizetésként 2007-ben merülnek majd fel.

8 8 A köztisztviselői illetményalap április 1-jétől Ft-ról Ft-ra módosult, azaz a köztisztviselők illetménye és illetménykiegészítése ettől az időponttól átlagosan 5,1 %-kal növekedett. A Tolna Megyei Illetékhivatal működtetésére E Ft-ot használtunk fel. Az év végén kimutatható személyi kiadás maradvány kötelezettséggel terhelt. A január 1-jei átszervezés miatt decemberben a dolgozók részére kifizetett illetékjutalék és a január 3-án esedékes illetmény fedezete biztosított. Nemzetközi kapcsolatokra E Ft-ot, a megyei intézményekben dolgozó közalkalmazottak és a hivatal köztisztviselői foglalkozás-egészségügyi ellátására E Ft-ot, a Védelmi Bizottság feladatellátására E Ft-ot, a megyei önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, eszközök és járművek biztosítására E Ft-ot, munkavédelmi feladatokra, szintén a megyei intézményekre kiterjedően E Ft-ot, minőségbiztosításra 722 E Ft-ot, megyenapi rendezvényekre 609 e Ft-ot fizettünk ki. Ingatlanaink fenntartására E Ft-ot használtunk fel. A feladat keretében számoltuk el többek között a Műtőblokk létesítménnyel és a laktanya ingatlannal kapcsolatos fenntartási kiadásokat. A Dunatáj folyóirat kiadásával kapcsolatos kiadások E Ft-ot tettek ki, a Europe Direct a pályázati és önkormányzati forrásból ellátott - feladat teljesítéséhez E Ft volt szükséges. Környezetvédelmi feladatokra E Ft-ot, pedagógiai szakmai szolgáltatásokra 350 E Ft-ot, közbeszerzési eljárások lebonyolítására E Ft-ot, turisztikai pályázat teljesítésére E Ft-t, a régiós bál kiadásaira E Ft-ot költöttünk el. A folyamatban lévő gazdasági perekkel összefüggésben E Ft kiadás merült fel. Szakmai eszközfejlesztési célokra E Ft-ot használtunk fel. Az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatokra E Ft-ot, illetve E Ft-ot teljesítettünk. A lakásépítés és vásárlás támogatása számla fenntartásához 1450 E Ft kiadás kapcsolódott. Folyószámlahitel igénybevételével biztosítottuk évben is az önkormányzat fizetőképességének fenntartását. A hitel igénybevételéhez E Ft kamat fizetése kapcsolódott. Működési hitel igénybevételével összefüggő kamatkiadásaink E Ft-ot értek el. Támogatásértékű kiadásként E Ft-ot számoltunk el. Ezen belül a legjelentősebb tétel a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer E Ft-os összege, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság E Ft-os támogatása, a Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás hozzájárulása (2.900 E Ft) volt. Államháztartáson belüli szervezeteknek szociális és egészségügyi feladatokra 480 E Ft-ot, közművelődési feladatokra E Ft-ot adtunk át.

9 9 Az említetteken felül még néhány kisebb volumenű támogatás folyósítására került sor. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadásként működési célra E Ft kiadást számoltunk el. Ezen belül: A megyei önkormányzat kötelező önkormányzati feladatát, az ifjúságpolitikai feladatokat átvállaló Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány E Ft támogatásban részesült. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványnak az oktatás tárgyi feltételeinek javítására a részünkre biztosított kötött felhasználású normatív állami támogatással azonos összeget E Ft-ot - adtuk át. A Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány által működtetett Rév Ambulancia feladataira mely a drogokat használó fiatalok segítésében játszik kiemelt szerepet E Ft támogatást hagyott jóvá a Közgyűlés, mely összeg kiutalása is megtörtént. A Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány ellátási szerződéssel gondoskodik a speciális gyermekvédelmi feladat meghatározott körben történő ellátásáról. A feladat támogatása a teljesített gondozási napok alapján történt. Erre a célra E Ft-ot használtunk fel. Alapítványok támogatására a Közgyűlés egyedi döntései alapján E Ft-ot biztosítottunk. A megye sport életének segítésére, a szervezetek működésére a évi költségvetésben E Ft-ot különítettünk el. A felhasználható forrás részben a központi költségvetésből elnyert többlettámogatásokkal E Ft-ra emelkedett. Sport feladatokra az év végéig E Ft-ot adtunk át. Különböző civilszervezetek, alapítványok közművelődési feladatait E Ft-tal támogatta az önkormányzat. Az egészségügyi és szociális feladatokat ellátó szervezeteket E Ft-tal segítettük. A kisebbségi önkormányzatok megyei szervezeteinek támogatására E Ft-ot, a roma fiatalok tanulmányainak anyagi segítésére E Ft-ot, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács működésére E Ft-ot, a Mentálhigiénés Egyesületnek a Civil szolgáltató Központ tevékenységéhez, E Ft-ot, a Lélekvédő Szolgálatnak E Ft-ot, a Tolna Megyei Honismereti Egyesületnek országos rendezvény megszervezéséhez E Ft-ot, a Megyehét rendezvényeivel kapcsolatos programok költségére 380 E Ft-ot adtunk át. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének 234 E Ft támogatást nyújtott a hivatal. Az emeltszintű szociális ellátással kapcsolatban befizetett hozzájárulás 10 % ának elkülönítéseként 1160 E Ft-ot számoltunk el. A központi forrásból támogatott Tárt kapus rendezvények kiadásaira E Ft-ot használtunk fel.

10 10 A Magyar Olimpiai Bizottság részére Puskás Ferenc temetésének méltó megszervezéséhez E Ft támogatást adtunk át. Különböző szervezeteknek a Közgyűlés elnökei átruházott hatáskörében hozott döntései alapján E Ft pénzeszköz folyósítására került sor. Felújítási, felhalmozási kiadások A Hivatal költségvetésében felújításokra 3320 felhalmozási feladatokra E Ft kiadást teljesítettük a beszámolási időszakban. Az előirányzatok felhasználása nem volt teljes, a módosított előirányzathoz viszonyítva a felújítások 95,2 %-ban, a felhalmozási feladatok 93,1 %-ban teljesültek. Címzett állami támogatással megvalósuló beruházások A címzett állami támogatással megvalósítható Dr. Kelemen Endre Középiskola Kollégiuma rekonstrukciójára a közbeszerzési eljárás nyertesével, az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel kötöttünk szerződést, ,7 E Ft értékben. A munkák egy része szeptemberben befejeződött, míg a teljes befejezés és pénzügyi teljesítés a támogatás ütemezésének megfelelően 2007-re húzódott át.. A rekonstrukcióhoz kapcsolódóan pótmunka megrendelésére (12.127,6 E Ft értékben ) is szükség volt, illetve külön szerződést kötöttünk az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt.-vel a berendezések beszerzésére ,8 E Ft értékben. A címzett állami támogatás ütemezése miatt ez utóbbi két munka értékével egyező fedezetet évre, a felhalmozási céltartalék terhére biztosított az önkormányzat. A pótmunkák címzett támogatás terhére történő elszámolása a jelentős még mindig lekötetlen és várhatóan lemondásra kerülő maradvány ellenére csak úgy lesz lehetséges, ha kérelmünkre annak elszámolását a hatáskörrel rendelkező miniszter engedélyezi. A beruházáshoz kapcsolódóan évben E Ft kiadás teljesült. A bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon rekonstrukciójának befejezésére év végéig volt lehetőség. Az 1,1 milliárd Ft összes beruházási költségű munkák nagyobb része már korábban elkészült, a létesítmény üzembehelyezése megtörtént. Külön közbeszerzési eljárás lefolytatásával választotta ki az önkormányzat a még hátralévő munkák kivitelezőjét, aki a még szükséges feladatokat a rendelkezésünkre álló maradvány terhére megvalósította. A szerződés aláírására a FÜRMANN Kft.-vel október első felében került sor. A munkák befejeződtek, az ellenérték kifizetése megtörtént ban a beruházáshoz kapcsolódóan E Ft kifizetésére került sor. A Balassa János Kórház B épületének rekonstrukciója a műtőblokk befejezését követően volt megkezdhető. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elején zárult. A Magyar Államkincstár az új jogszabályi előírásoknak megfelelően csak a kivitelező kiválasztását követően köt szerződést az önkormányzattal, emiatt a korábban már teljesített kifizetések (engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, kiviteli terv készítése) támogatási összegének lehívására is csak 2007-ben kerülhet sor. Emiatt a évre jóváhagyott E Ft címzett támogatás maradványként áll rendelkezésünkre. A beruházással kapcsolatban 330 E Ft kiadás merült fel 2006-ban.

11 11 A évi új induló címzett támogatással megvalósítani tervezett beruházások a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium kollégiumának rekonstrukciója, valamint a Balassa János Kórház Szűrőcentrumának építése - szakmai koncepcióját előkészítettük és határidőn belül benyújtottuk. Az előkészítési feladatok ebben az évben 540 E Ft kiadással jártak. A címzett állami támogatási rendszer megszűnése miatt támogatás elnyerésére nem kerülhetett sor. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával megvalósuló beruházások A Csilla Otthon rekonstrukciója a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert támogatás igénybevételével több év alatt valósul meg. A II-es pavilon tetőtér beépítése és földszinti bővítése már elkészült. A tárgyidőszak végéig E Ft kifizetése történt meg. A kivitelezésre megkötött szerződés a támogatás átütemezése miatt módosult, illetve pótmunkák elrendelése és pótlólagos források biztosítása is szükségessé vált. A kivitelezést a PSN Építőipari Kft. végzi. A gyönki Módszertani Otthon belső út építésével kapcsolatos beruházásra E Ft-ot használtunk fel. Az összesen E Ft értékű munka befejeződött. A Balassa János Kórház műszaki épületének kiváltására E Ft-ot költött az önkormányzat. A tényleges beruházás csak a jövő évben bonyolódik le. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani. A beruházást szeptemberéig kell befejezni. A Szent András Otthon bölcskei telephelyének tetőrekonstrukciója is a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával valósulhat meg. A kivitelezési szerződés létrejött, a közbeszerzési eljárást a SUGÁR Kft. nyerte el. A vállalási ár ,6 E Ft. A rekonstrukció tényleges megvalósítására 2007-ben kerülhet sor. A rekonstrukcióval kapcsolatban 2006-ban 154 E Ft kiadásunk merült fel. A gyönki Módszertani Otthon A épületének akadálymentesítésére a SUGÁR Kft.-vel jött létre szerződés. A vállalási ár ,5 E Ft. A kivitelezés a támogatás elnyeréséhez igazodóan évre ütemezett. Ebben az évben 143 E Ft kiadást számoltunk el a feladathoz kapcsolódóan. A Pálfai tűzjelző rendszer kiépítése 9.497,6 E Ft értékben valósul meg. A tervezett befejezés év eleje. A beruházással kapcsolatban évben kiadás elszámolás nem történt, a kifizetés évben lesz esedékes. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi Kéttannyelvű Gimnázium C épülete tetőrekonstrukcióját a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évre ütemezetten támogatta. A rekonstrukció azonban lényegében csak a évre biztosított támogatásból készülhet el. A E Ft. vállalási árú feladatot a SUGÁR Kft. nyerte el. Kiadás a feladattal összefüggésben nem volt. Önkormányzati saját forrásból, egyéb állami támogatásból és hitelből megvalósuló beruházások

12 12 Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett legnagyobb volumenű beruházás a Balassa János Kórház Műtő- és diagnosztikai blokk létesítményének befejezése volt. A beruházás kivitelezőjének (Sanamij Budapest Kft.) kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt, a szerződés aláírására augusztus elején került sor. A tendertervek (kiviteli tervek) elkészítése az eljárást megelőzően befejeződött, a tervkészítés költségeinek (bruttó 39,6 millió Ft) kifizetése megtörtént. A beruházással kapcsolatban a beszámolási időszak végéig összesen E Ft merült fel. A kivitelezésre aláírt vállalkozási szerződés alapján a munkák befejezési határideje december 6-a volt. A munkák vállalási ára (a lekötött tartalékkerettel és a megrendelt opciós tartalommal együtt) bruttó ,7 E Ft-ot tett ki. A beruházás bonyolítója a SZÁMÍT Kft., szerződésének költsége E Ft+Áfa. A beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása decemberben lezajlott, a létesítményre a használatbavételi engedélyt elején adta ki az illetékes hatóság. Az eszközök és az épület értékének aktíválására 2007-ben kerül sor. A létesítményt a kórház ténylegesen is használatba vette. Az oktatási intézmények szakmai, informatikai eszközfejlesztésének évi támogatásának felhasználása évre húzódott át. Iskolai ügyviteli szoftverek használati jogának megszerzése jogcímen E Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. (A beruházási kiadásokon túl az oktatási intézmények számítástechnikai eszközeinek három éves bérleti díjából az első évi díj rendezése E Ft volumenben és kis értékű eszközbeszerzések kiadásinak elszámolása is évben volt esedékes.) Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár melletti ingatlan megvásárlásával összefüggésben az év első felében E Ft kifizetés vált esedékessé, további E Ft átutalására decemberben került sor. A vásárlással kapcsolatban még két év költségvetését E Ft terheli majd. A létesítmény részleges felújítására az Illyés Gyula Megyei Könyvtár kapott támogatást. Tervezési feladatokra E Ft-ot használtunk fel. A Berkes János Általános Iskolában, az értényi Idősek Otthonában, valamint a pálfai Fogyatékosok Otthonában a megfelelő ivóvízellátás biztosítása érdekében vált szükségessé kisebb volumenű beruházási feladatok végrehajtása. Erre a feladatra együttesen E Ft kiadást teljesítettünk. A pálfai, belecskai és szekszárdi Fogyatékosok Otthona rekonstrukciós munkáit a ZÁÉV RT. végezte el. A évi befejezést követően a kivitelező cég, az ajánlatában és szerződésében foglaltak alapján árkockázat címén 11 millió Ft-ot meghaladó összeget számlázott le az önkormányzatnak. Az önkormányzat a követelést vitatta, több alkalommal visszautasította a követelés kiegyenlítését, míg 2006 nyarán egyezség jött létre az önkormányzat és a ZÁÉV Rt. között, mely szerint E Ft összegre jogosult a kivitelező árkockázat címen. A kiszámlázott összeget az önkormányzat kiegyenlítette. A Kapospulán található, állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátását biztosító lakásotthon közműhálózatra történő rákötése miatt 150 E Ft érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére került sor.

13 13 A Megyeháza tetőrekonstrukciójának engedélyezési terveire E Ft-ot fizettünk ki. A balesetveszély elhárítása érdekében elvégzendő munkák 2007-re húzódnak át. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására együttesen E Ft-ot használt fel az önkormányzat. Ezen belül a legjelentősebb tételt, E Ft-ot, a pálfai otthonban felmerült kapacitás hiány megoldása érdekében beszerzett mosógép és szárítógép vásárlása jelentette. Céljellegű forrásból E Ft felhasználásával a Tolna Megyei Illetékhivatalban vált biztosítottá az elektronikus és telefonos ügyintézés technikai háttere, illetve számítástechnikai eszközöket szereztünk be további E Ft értékben. Védelmi igazgatási feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez E Ft, az önkormányzati hivatal számítástechnikai eszközeinek vásárlásához E Ft, egyéb eszközbeszerzéshez 49 E Ft kiadás teljesítése kapcsolódott. A Eurpe Direct eszközállományának fejlesztésére 230 E Ft-ot használtunk fel. Ebben az évben egy személygépkocsi megvásárlására került sor, E Ft értékben. Európai Uniótól elnyert támogatással megvalósuló beruházás A Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága pályázati felhívására a Városi Területek Rehabilitációja: város és barnamezős rehabilitáció 1/2004/ROP2.2. pályázat keretében Szekszárd Megyei Jogú Várossal, mint főpályázóval, partnerségi együttműködésben, pályázatot nyújtottunk be Szekszárd Keleti Városkapu rehabilitáció I. ütem címen, melynek keretében a megyei önkormányzatot érintően a volt Budai Nagy Antal laktanya területe egy részének terület-előkészítése, a jövőbeni intézményi beruházások feltételeinek megteremtése, a bontási munkák elvégzése, a közművek kiépítése valósulhatott meg. A támogatási szerződés aláírására év elején kerülhetett sor. A projekt tervezett összes költsége 443 millió Ft, melyből a megyei önkormányzat által megvalósítandó fejlesztés módosított összes költsége 291 millió Ft. Az ehhez elnyert uniós forrás 261,7 millió Ft, a szükséges önrész 29,1 millió Ft, melyből a Belügyminisztérium 14,4 millió Ft-ot biztosított, az önkormányzat pénzbeli hozzájárulása pedig 14,7 millió Ft. Az előkészítő munkák elhúzódása miatt a volt laktanya területén az épületek bontása, a közművek kiépítése csak év elején kezdődhetett meg. A projekt megvalósítása lezárult, a szerződés módosítása és a pénzügyi elszámolás még folyamatban van. Az összes felhasználás várható összege E Ft, önkormányzati saját forrás E Ft, illetve a BM önerő összege E Ft, míg uniós forrásból E Ft bevétel várható évben E Ft kifizetésére került sor. Az önkormányzat E Ft saját forrás felhasználásával előlegezte meg a kiadások egy részét. Az európai uniós forrásokból E Ft teljesült. Az uniós támogatások lehívása és folyósítása közötti időszak 5-6 hónapra tehető, a folyamat rendkívül lassú és időigényes. A bontás és közművesítés munkáinak kivitelezését az ALISCA BAU Építő Kft. végezte. A számlája teljes körűen még nem került kiegyenlítésre. A közműfejlesztés engedélyezési terve, melynek költsége a támogatás terhére nem számolható el E Ft-ba került. A pályázattal elnyert támogatás teljes volumenére bankgaranciát kellett biztosítékul benyújtani. A bankgarancia nyújtásának díja évi E Ft, melyből a pénzintézet 2006-ban E Ft-ot érvényesített. További kiadásként várható a telekhatáron átnyúló lebontott épületsarkok bontási kiadásainak arányos része.

14 14 Felújítások Felújításokra az önkormányzati hivatalnál E Ft kiadás teljesült. A Széchenyi utcai irodaház tetőfelújítása E Ft-ba került, melyből a tulajdonostársak E Ft-ot térítenek meg, így az önkormányzat kiadása 461 E Ft. Az Iregszemcsén lévő lakásotthon vizesblokkjának rendbetétele 440 E Ft-ba, a Közlekedés Felügyelet által használt épületrész tetejének felújítása 756 E Ft-ba került. A Sárpilisen lévő szolgálati lakás felújítása 331 E Ft-ot vett igénybe. A Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola tornatermének villanyszerelési munkáit a RE- NOVÁL PLUSZ Kft. végezte, E Ft értékben. A lakás építéséhez, vásárlásához a megyei intézmények dolgozóinak és köztisztviselőknek E Ft összegben nyújtottunk felhalmozási célú kölcsönt. A kölcsön fedezetét a korábban nyújtott támogatások törlesztéséből befolyt bevétel képezet. Felhalmozási célú hiteleinkhez kapcsolódóan E Ft kamatkiadás merült fel. Felhalmozási célú ÁFA befizetésként E Ft átutalása valósult meg. Pénzmaradvány alakulása A Tolna Megyei önkormányzati Hivatal E Ft, a GAMESZ E Ft pénzmaradvánnyal zárta az évet. A hivatal maradványának jelentős része kötelezettséggel terhelt, illetve részét képezi az az ingatlaneladásból származó E Ft bevétel is, amely szerződés alapján csak meghatározott célra használható fel. A pénzmaradvány felhasználásáról a Közgyűlés a zárszámadási rendelet keretében rendelkezik. A GAMESZ évi működése során E Ft bevételt teljesített, illetve feladataival kapcsolatban E Ft kiadása merült fel. A személyi kiadás módosított előirányzatát 94,5 %-ban, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 98,6 %-ban, a dologi kiadási előirányzatát 98,7 %-ban használta fel. Felújításra 232 E Ft-ot, beruházásra E Ft-ot használt fel. Az adósságállomány (hitelállomány) alakulása A Tolna Megyei Önkormányzat hitelállománya a december 31-i állapot szerint E Ft, míg év végén E Ft rövidlejáratú hitelállománnyal rendelkeztünk. A évi költségvetési kondíciók negatív változása, a hiány halmozódása és a kiadáscsökkentő intézkedések év végi megtétele következtében a költségvetés működési hiányának volumene a tervezéskor elérte a E Ft-ot. Az önkormányzat nem rendelkezett elegendő fejlesztési forrással sem, emiatt a beruházások megvalósítása és a következő évek pályázatainak előkészítése a fejlesztési források hitelből történő bővítését tette szükségessé, erre a célra E Ft hitel felvételé-

15 15 ről döntött a Közgyűlés. Együttesen tehát E Ft működési hitel felvételére kerülhetett sor. A hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében bonyolódhatott le, amely egyrészt elhúzódóvá teszi az eljárást, másrészt a teljesítési adatok alakulásának ismerete nélkül kellett a szükséges döntéseket meghozni. A hitel tényleges folyósítására szeptember és december hónapokban került sor. A felvett E Ft működési hitel 7 éves futamidejű, a törlesztés évente azonos, E Ft-ban lesz esedékes. Az első törlesztésre 2007-ben kerül sor. A Közgyűlés az 1995-ben megkezdett Műtőblokk beruházást állami források hiányában még 2005-ben sem tudta befejezni, ugyanakkor a beruházás üzembehelyezéséhez szüksége források összegét olyan volumenűre becsülték, hogy annak önkormányzati saját forrásból történő előteremtése lehetetlen volt. A megyei önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város, a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Balassa János Kórház között olyan megállapodás jött létre, amelyben minden érintett kötelezettségeket vállalt és hozzájárulást a Műtőblokk befejezéséhez. Ez a megállapodás alapozta meg a beruházás befejezéséhez szükséges fejlesztési hitel felvételét. A hitel felvételére közbeszerzési eljárás keretében volt lehetőség. Az önkormányzat E Ft hitelnyújtására kért ajánlatot. A közbeszerzési eljárást a számlavezető pénzintézet nyerte meg. Az E Ft-on belül E Ft kedvezményes kamatozású (MFB) hitel és E Ft banki kamatozású célhitel felvételéről írtunk alá szerződést. A hitel hosszú lejáratú, 15 éves futamidejű. A hitelekből az év végéig E Ft-ot, illetve E Ft-ot hívtunk le. További felhasználás nem várható, a beruházás befejeződött. Az évente felmerülő tőketörlesztés ( E Ft) és kamat teher finanszírozásához az együttműködésben résztvevő felek egynegyed-egynegyed rész arányban járulnak hozzá. A hitelállomány tehát megtöbbszöröződött, de a hosszabb lejárat miatt a terhek elnyújtva jelentkeznek majd. Az önkormányzat évben E Ft rövidlejáratú működési hitelt vett fel, a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében. A hitel visszafizetése év negyedik negyedévében volt esedékes. A hitel visszafizetése lejáratkor megtörtént. Tartalékok alakulása A Közgyűlés az általános tartalék összegét E Ft-ban, a működési céltartalékot E Ft-ban, a felhalmozási céltartalékot E Ft-ban állapította meg a költségvetési rendelet utolsó alkalommal történt módosítása során. A tartalékok fedezetét a képződött pénzmaradvány biztosítja. A pénzkészlet alakulása A Hivatal E Ft pénzkészlettel zárta az évet. A évi nyitó pénzkészlet E Ft volt.

16 16 A pénzkészlet a GAMESZ pénzkészletét is magában fogalja. A vagyon alakulása A Hivatal évi könyvviteli mérleg szerinti összes eszközének és ezzel egyező forrásának értéke E Ft. Az eszközök értéke a évi E Ft záró állományhoz viszonyítva 50,9 %- kal növekedett. Az értéknövekedés döntő része a befektetett eszközök állományának növekedéséből ered, de számottevő a forgóeszközök értékének növekménye is. A befektetett eszközök beszámolási időszak végi E Ft-os állományát az immateriális javak E Ft, a tárgyi eszközök E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök E Ft, az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott eszközök E Ft értéke együttesen jelenti. Az immteriális javak mérlegszerinti értéke a évi E Ft-ról E Ft-ra csökkent. A tárgyi eszközök nettó értéke az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és a beruházások állománya esetében növekedett, míg a gépek, berendezések felszerelések, a járművek körében csökkent az előző évhez mérten. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke E Ft, ami E Ft-tal több a nyitó állománynál. Az ingatlanok esetében bekövetkezett állománynövekedés az üzembehelyezett beruházások nyilvántartásba vételének következménye. Így többek között a laktanya területét érintő beruházások (közművesítés ) aktíválása növelte az ingatlanok értékét. Az ingatlanok állományának értéke az ingatlaneladások, épületek bontása és az értékcsökkenés elszámolása miatt ugyanakkor csökkent. A gépek, berendezések nettó értéke csökkent. Míg a megelőző évben E Ft nettóértékű eszközállománnyal rendelkeztünk, tárgyévben E Ft-ra módosult a gépek berendezések értéke. A járművek év végi állományának értéke E Ft. Az állomány értéke a nyitó értékhez mérten alig változott. Egy új személygépkocsi beszerzése valósult meg 2006-ban. A beruházások, felújítások december 31-i mérlegszerinti értéke E Ft volt. A év végi E Ft záró értékhez viszonyítva E Ft növekedés következett be. A növekményt a folyamatban lévő, még nem aktívált beruházások okozták. A mérlegben szereplő befejezetlen beruházás állomány jelentős része a Műtő-és Diagnosztikai Blokk építésével kapcsolatos. A évben a Műtőblokk befejezéséhez kapcsolódóan teljesített kiadások értéke E Ft volt, ez teszi ki az állománynövekedés jelentős hányadát. Ezen túlmenően más önkormányzati beruházások is folyamatban vannak, amelyek aktíválására csak a befejezést követően kerül sor.

17 17 A befektetett pénzügyi eszközök állományának értéke a december 31-i E Ft-hoz képest kisebb lett, a évi záró érték E Ft volt. Az egyéb tartós részesedés értéke E Ft-ról E Ft-ra csökkent. A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság a megyei önkormányzat E Ft-os üzletrésszel rendelkezik. Értékvesztés elszámolása nem volt indokolt. A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban meglévő részesedésünk nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft, ami az előző évi záró értékhez viszonyítva nem változott. Értékvesztés elszámolására nem került sor. A KIÚT Kht.-ban 2004-ben pénzügyi befektetésekből keletkezet 6000 E Ft értékű üzletrész esetében a közhasznú társaság gazdálkodási adataira figyelemmel E Ft értékvesztést számoltunk el, így a befektetésünk értéke E Ft-ra csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök tulajdoni részesedés szerint a következők szerint alakultak: 25 %-on felüli részesedések KIÚT Kht., Tamási, E Ft üzletrész, 40% tulajdoni részesedés Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság Szekszárd, 1500 E Ft üzletrész, 32,6 % tulajdoni részesedés A Pécsi székhelyű Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban lévő üzletrész(1.000 E Ft), 8,33 % tulajdoni részesedésnek felel meg. A tartósan adott kölcsönök december 31-i állománya E Ft, a megelőző évhez viszonyítva 12,3 %-kal csökkent. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál nyilvántartott E Ft tartósan adott kölcsön a közalkalmazottak és köztisztviselők részére, lakás- építéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönökből áll fenn. Az éven belül esedékes törlesztések összegét (8.722 E Ft-ot) a rövidlejáratú követelések közé vezettük át. Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök záró állománya E Ft. A forgóeszközök E Ft záró értékéből a készletek állománya minimális, E Ft, a követelések volumene E Ft, a pénzeszközök értéke E Ft, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege E Ft. A követelések értéke a december 31-i E Ft-ról E Ft-ra növekedett. Az áruszállításból és szolgáltatás-nyújtásból fennálló vevői követelések értéke E Ft-ról E Ft-ra emelkedett. Az adósok állománya dinamikusan változott, a évben rögzített E Ft-ról E Ft-ra nőtt a követelés értéke. Az önkormányzati hivatalnál az adósok állománya az illetékbevételekkel kapcsolatos követelés állományból adódik. A számviteli előírások alapján az illetékbevételek tekintetében is éltünk az értékvesztés elszámolásával. A mérlegben kimutatott illetékhátralék érvényes elosztási szabályok szerinti megoszlása a következő:

18 18 Összes illetékkövetelés E Ft 100,0 % Ebből: központi költségvetés E Ft 50,0 % önkormányzati rész E Ft 50,0 % Ebből: Szekszárd Megyei J. Város E Ft 25,1 % Tolna M.Önk.közvetlen E Ft 35,0 % Megyéknek visszaosztásra jut E Ft 65,0 % A követelések fenti megoszlása miatt a saját tőke értéke E Ft-tal csökkenne a követelések más módon történő kimutatása esetén. Az APEH részére történő feladatátadás miatt 2007-ben a követelés E Ft-os összege kivezetésre kerül a mérlegből, emiatt a saját tőke értéke is ezzel azonos összeggel csökken. Az egyéb követelések mérlegben kimutatott értéke E Ft, amelyből a lakásépítés, vásárlás támogatásra nyújtott kölcsönök mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részlete E Ft. A pénzeszközök volumene E Ft, melyből a költségvetési bankszámlák egyenlege E Ft, a pénztáraké pedig 357 E Ft, az idegen pénzeszközök értéke pedig E Ft. Az önkormányzat pénzkészlete növekedett az év során, a záró érték 180,5 %-a az előző év végi állománynak. A költségvetési bankszámlákon lévő egyenleg növekedése az ingatlaneladásból befolyt bevételek és egyéb többletbevételek teljesítésének és tartalékolásának eredménye. Az aktív pénzügyi elszámolások állománya a évi E Ft-ról év végére E Ft-ra nőtt. A források értéke december 31-i állapot szerint E Ft volt. A saját tőke állományának értéke E Ft, melyből az indulótőke értéke ami változatlan E Ft, míg a tőkeváltozás értéke E Ft, ami az előző évhez képest E Ft-tal (12,7 %-kal) csökkent. A saját tőke értékének változását a befektetett eszközök állományának növekedése, a készletek bővülése, a követelések növekedése és a szállítói és egyéb kötelezettségek emelkedésének nettó összege teszi ki. A Műtőblokk beruházás jelentős értéknövelő hatása a sajáttőke változását a hitelből történő finanszírozás miatt nem eredményezhette. A tartalékok záró értéke E Ft. A tartalékok a megelőző évhez képest számottevően, 170,3 %-kal növekedtek. A tartalék növekedés a már ismertetett ingatlaneladások és többletbevételek tartalékolásának következménye. A tartalékokon belül a költségvetési tartalékok állománya E Ft, amelyen belül a költségvetési tartalék elszámolása E Ft. A költségvetési pénzmaradvány E Ft-os nyitó állományával szemben a év végi záró állomány E Ft. A kötelezettségek december 31-i állománya E Ft. A évi záró értéknek ( E Ft) a év végi állomány négyszerese. (Az eladósodási mu-

19 19 tató azaz az összes kötelezettség összes forráshoz viszonyított aránya a megelőző évi 15,3 %-ról, tárgyévben 40,7 %-ra módosult.) A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek összege E Ft-ról E Ft-ra nőtt. A Műtőblokk befejezéséhez felvett 15 éves futamidejű hitelből éven túli kötelezettségként E Ft áll fenn december végén. A működési célra felvett E Ft hitelből éven túli kötelezettség E Ft. A megyei önkormányzat által 2005-ben, részletfizetési konstrukcióban megvásárolt ingatlan vételára E Ft volt, melyből év végéig E Ft kifizetésre került, a tárgyévet követő évben E Ft lesz esedékes, illetve egy évet követően további Ft kötelezettségünk merül fel. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományában a hivatalnál nyilvántartásba vett E Ft éven túli tartozás jelenik meg. A rövid lejáratú kötelezettségek december 31-i állományának értéke E Ft, ami az előző évhez viszonyítva E Ft összegű növekedést mutat. A évben felvett E Ft működési hitelt visszafizette az önkormányzat. Az áruszállításból és szolgáltatásból keletkezett rövidlejáratú kötelezettségek a E Ft nyitó értékhez képest E Ft-ra növekedtek. A hivatalnál a szállítói tartozás döntő része a laktanya projekttel és egyéb beruházásokkal függ össze, amelyek fedezete biztosított. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke év végén E Ft volt. Az önkormányzat által évben felvett hitelek évet terhelő törlesztése E Ft E Ft volumenben jelent meg e kötelezettségek között. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségből a következő évet terhelő kötelezettség az önkormányzat ingatlanvásárlásával kapcsolatos évben esedékes, E Ft összegű részletfizetésből adódik. Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség E Ft volt. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások értéke év végén E Ft volt. Szekszárd, március dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

(1) A Rendelet 14. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Rendelet 14. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Tolna Megyei Önkormányzat 22/2009. (XII. 11.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007 Hivatal bevételei Illetékbevétel alakulása 26-28-ban Az illetékbevételek a módosított 45 előirányzatnál 196.543 ezer forinttal 4 magasabb összegben realizálódtak, ez 1,7 %-os túlteljesítés. 35 A 27. évi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi kiadásai Ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirány- a mód. ei.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi kiadásai Ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirány- a mód. ei. A Tolna Megyei Önkormányi Hivatal 2003. évi kiadásai előirány előirány- a mód. ei. Önkormányi Hiv. működési kiadásai Önk. hiv. és Közgyűlés működése 427 091 455 145 429 840 94,4 Fizetendő ÁFA 3 338 3 338

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 7/2011. (IV. 28.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2011.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 7. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91.. értelmében a képviselő-testület

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben