~Ilami ~ámbrb _ős?ék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~Ilami ~ámbrb _ős?ék"

Átírás

1 ~Ilami ~ámbrb _ős?ék JELENTÉS a Liberális Polgári Szövetség (Vállalkozók Pártja) évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról június 105.

2 A vizsgálatot v ezette: Berzétey Attiláné számvevő A vizsgálatot végezték: Scsy Lajosné szakértö Gyarmati Béla szakértö dr. Velényi János szakértő

3 Allami Számvevőszék V-1015j10j1992. Témaszám: J e l e n t é s a Liberális Polgári Szövetség /Vállalkozók Pártjaj évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról I. A vizsgálat célja, időszaka, módszere, körülményei A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény (továbbiakban: párttörvény) kizáró lagosan az Allami Számvevőszék (továbbiakban: ASZ) feladatául jelöli ki a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzését. Az ASZ a törvény felhatalmazása alapján évente legalább egyszer köteles ellenőrizni azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek az adott évben állami költségvetési támogatásban részesültek. A Liberális Polgári Szövetség /Vállalkozók Pártjaj (továbbiakban: párt) az évi általános országgyű lé si választásokon elért eredménye alapján - a párttörvényben előirt elosztási szabályok ezerint - rendszeres állami költségvetési támogatásban részesül. Ennek megfelelően a párt évben E Ft állami költségvetési támogatást kapott. A törvényeaségi vizsgálat célja annak ellenőrzése volt, hogy a párt gazdálkodása mennyiben felelt meg a párttörvény előirásainak, továbbá betartották-e a könyvvitel-, a számvitel bizonylati rendjéről szóló és a gazdálkodással összefüggő egyéb hatályos rendelkezések előirása it. A vizsgálat alapvetően az évi gazdálkodásra terjedt ki. A párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzése a Magyar Közlöny évi 28. számában közzétett ASZ általános ellenőrzési program szempontjainak megfelelően történt. Az ASZ ellenőrizte az évi gazdálkodásról közzétett pénzügyi zárómérleg teljeskörűségét, pontosságát, a könyvvezetés

4 - 2 - gyakorlatát, bizonylati alátámasztottságát, a számvi tel bizonylat! rendjének betartását. A vizsgálat kiterjedt a párt által végzett vállalkozás jellegü gazdálkodási tevékenységre is. Az ASZ vizsgálat elsősorban arra összpontosult, hogy a párt müködéséhez szabályszerüen igénybevehető forrásokat használt-e fel, gazdálkodó tevékenysége megfelelt-e a párttörvényben megengedett tevékenységeknek, betartotta-e a gazdálkodással összefüggő pénzügyi-számviteli és egyéb szabályokat. A jelentés megállapításai az Országos Elnökségnél, továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg; a Jász-Nagykun-Szolnok; a Veszprém megyei Koordinációs Bizott~ágnál, valamint a Tatabányai Helyi Csoportnál lefolytatott helyszini ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. II. A párt évi pénzügyi zárómérlegének ellenőrzése A párt a Magyar Közlöny évi 33. számában tette közzé az évi gazdálkodásáról készitett pénzügyi zárómérleget (a jelentés l. sz. melléklete ) a párttörvény mellékletében előirt ezerkezetben és a párttörvény 9. paragrafusában meghatározott határidőre. A pénzügyi zárómérleg pontosaágának éa teljeskörűségének vizsgálata során az e ll enőrzés az alábbiakat állapitotta meg: - a mérleg nem tartalmazza a párt 18 megyei éa 240 helyi szervezetének gazdálkodási adatait. A párt Országos Elnöksége (továbbiakban: Központ) az önálló jogi személyiségü és igy pénzügyi önállósággal rendelkező megyei és helyi ezervezetek gazdálkodása elszámolásának és mérlegkészitésének szabályait nem alakitotta ki. A pénzügyi zárómérleg összeállításához csak utólag, a mérleg megjelentetése határidejének utolsó napján kérte be területi szervezetei adatait. A mérleg közzététele óta beérkezett mérlegadatok ( így pl. a tagdíjak) öaazeaitéaét a Központ a vizsgálat időpontjáig nem végezte el. A Magyar Közlbnyben megjelent pénzügyi zár ómérleg kizárólag

5 - 3 - csak a párt központjának évi adatait tartalmazza. Emellett a megjelentetett pénzügyi zárómérleg a Központnál tapasztalt nem megfelelő bizonylati fegyelem, könyvelés, a pénzkezelés ellenőrzés által észlelt hiányosságai miatt is pontatlan, nem a valós helyzetet tükrözi. A Központ adatai alapján kimutatott pénzügyi h e lyzet nem a tényleges állapot szerinti.! gy pl. : = Tagdíjak eimén bevételt a mérlegben nem tüntetettek fel, holott a párt helyi csoportjainál voltak tagdijbevételek. (Pl. a tatabányai helyi csoport vizsgálatának megállapitása szerint Ft volt a tagdijbevétel.) - Az egyéb bevételek között a mérlegben téves és adatok szerepe lnek. A kamat soron feltüntetett hiányos Ft összeg t éves, a könyvelésben elszámolt összegné l Ft- tal kevesebb. A hitel soron lévő E Ft-ot tévesen vették be a mérlegbe, mert az nem bevéte l, hane m átfutó tétel amelyet évközben elszámolási rovaton bevételké n t és kiadásként elszámoltak. = Az egyéb bevétel soron f eltüntetett össz egben szerepel 155 E Ft, elszámolási előle gbö l származó házipénztári bevétel, amely átfutó e l számolás bevételnek, de nem tényleges bevételnek minősül. Az e soron feltüntetett összeg jogcímek ezerinti részletezését a párttör vénynek a mé r leg kitöltésér e vonatkozó előírás a ellenére nem végezték el. = A párt területi szervezetei számára adott hozzájárulások eimen a mérlegben feltüntetett kiadás összege nem egyezik me g a központban vezetett naplófökönyv ezerint i összeggel. = A más társadalmi szervezeteknek adott juttatás összegében t üntettek fel helyi ezervezetnek adott támogatást, ezért a mérlegben szereplő adat t éves. = A szem~lyzeti költségek között a munkabére k során fel-

6 - 4 - tüntetett Ft kiadás nem egyezik a naplófőkönyv és a mérleg összeállításához készitett munkalap adataival ; a mérleg a naplófőkönyvnél Ft-tal kisebb összeget tartalmaz. =A társadalombiztosítási hozzájárulások során Ft a kiadás. A könyvelés ezzel szemben ilyen eimen Ft-ot mutat. Tehát a mérlegben ilyen eimen kimutatott kiadásból Ft a könyvelés alapján nem tekinthető bizonyítottnak. =A k öltségtérítésként beállitott Ft mérlegben Ft-tal nagyobb a könyvelés ennek nincs bizonylati alátámasztása. kiadás a adatánál, = Az általános költségek, sajtó- és propaganda költségek, és az egyéb tevékenységekkel kapcsolatos költségek részletezését a naplófőkönyvben nem végezték el, h anem a fenti jogeimeken felmerült kiadásokat együtt az e gyéb kiadások" oszlopban könyvelték. A párt az évi zár ómérlegében Ft halmozott többletet mutatott ki a gazdasági év végén. Ez az összeg azonban több szempontból sem tükrözi a párt tényleges pénzügyi helyzetét. Al apvetően azért nem, mert nem tartalmazza a párt megyei bizottságal és helyi csoportjai. által kezelt bankszámlák és pénztárak évi nyitó- és záróegyenlegeit, az előző gazdasági évről származó halmozott többlet összege sem egyezik meg az évi helyesbitett zárómérleg adatával. Továbbá a mérlegben kimutatott bevételek és kiadások nem a valósá gos állapot szerintiek. Fentiek miatt a párt pénzügyi zárómérlegében közzétett adatok nem tekinthetők teljeskörűnek és megalapozottnak.

7 - 5 - III. A párt pénzügyi zárómérlege megalapozottaágát szolgáló könyvvezetés, analitikus nyilvántartási és bizonylati rend '- ellenőrzése A párt nem egységesen alkalmazza a választható könyvvezetési módokat. A Központ, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Veszprém, a Szolnok megyei Koordinációs Bizottság könyvvezetési kötelezettségét évben az egyszeres könyvvitel előírásai szerint teljesitették. A Tatabányai Helyi Csoport bankforgalmát egy "'átirótömbben", készpénzforgalmát "pénztárjelentésben" vezeti. A Tatabányai Helyi Csoport könyvelése tartalmazza a Komárom-Esztergom megyei, a Veszprém megyei s zervezet könyvelése a Pápa Városi Helyi Csoport, a Szolnok megyei szarvezet könyvelése a városi helyi csoport pénzforgalmi adatait is. A Központ év folyamán január l-től június 30-ig az APEH által hitelesitett naplófőkönyv szerinti kézi könyvelést (Kecskeméten ), majd ezt követöen (BudapeE:ten ) n ov e mber 30-ig a gazdasági müveletek könyvviteli elszámelását számítógépes feldolgozással végezte december l-től december 31-ig ismételten naplófőkönyvben kézileg vezették a könyvviteli nyilvántartást. A h á rom külön vezetett könyvelés adatait egy munkalapon összesitették.(a párt által elkészített évi pénzügyi zárómérleg adatait ennek alapján állitották össze. ) A könyvvezetéssel, az analitikus nyilvántartások vezetésével és a bizonylati fe gyele~nel ö sszefüggésben számo s szabály t a lanságot észlelt az ellenőrzés, amelyek alapvető oka arra vezethető vissza, hogy a párt nem rendelkezett a szervezet alapvető müködéséhez, szervezettségéhez szükséges szabályzatokkal (házipénztár! pénzkezelési, bizonylati, leltározás! és selejtezési stb. szabályzatok ). Az ellenőrzés a legtöbb szabálytalanságot a Központ vizsgálata során tárta fel. Ezek köztil példaként az a l ábbiak emelhető}::: ki. 1/ A könyvvezetés vonatkozásában: = A pénztárban lévő készpénz állományáról - sem a z évi záró, sem az évi nyitó es zárókészletről

8 - 6 - leltárt nem készítettek, így a kimutatott pénztári ' készpénzállomány dokumentummal nincsen alátámasztva. A jogszabályban előírt negyedévenkénti zárlatot az ott meghatározott formában, külön sorban nem végezték el. = Az évben végzett kézi könyvelés a naplófőkönyvben a gazdasági eseményeket nem minden esetben a tényleges időpontban rögzítette. = Az március 18-án megnyitott sz. OTP csekkszámlára - az l sz. OTP kivonat tanüsága szerint - a párt által befizetett 250 E Ft, illetve 9 Ft kezelési költség könyvelésének nincs nyoma. A 2., 3. sz. bankkivonatokat, illetve a kivonatokhoz mellékelt pénzforgalmi bizonylatokat az ellenőrzésnek nem tudták bemutatni. 2. Az analitikus nyilvántartások vonatkozásában a könyvelés alapjául is szolgáló kötelező nyilvántartásokat nem vezetik hiánytalanul: = A párt évben több pénzforgalmi,jelzószámmal rendelkezett. A naplófőkönyvi könyvelés nem teszi lehetővé több bankszámla egyenlegének elkülönített -figyelését. Ezért ezek forgalmának figyelésére külön analítikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály. A párt ilyen nyilvántartást nem vezetett. = A tulajdonukban lévő állóeszközökról egyedi nyilvántartó lapokat vezetnek, amelyek az állóeszközökre vonatkozó jellemző adatokat tartalmazzák. Az állóeszközökről azonban évben leltár felvételére nem került sor. Ennek hiányában az év december 31.-i állóeszköz állomány leltárral nem támasztható alá. Az analítikus nyilvántartólapok vezetésénél elmulasztották - egyes vagyontárgyak esetében - az egyedi kartonra rávezetni, hogy azok kinek a használatában és hol vannak elhelyezve.az átadások tényét átvételi elismervényen a vagyontárgyat átvevők aláírásukkal elismerték, azonban ezt a tényt az egyedi nyilvántartó lapokon nem vezették át. = A Közpo_nt bérnyilvántartó lapokat vezet az á ltala al-

9 - 7 - kalmazott dolgozókról. Ezeknek kitöltése nem minden esetben történik meg maradéktalanul Igy pl. a munkaviszony megszüntetését több esetben a nyilvántartó lapokon nem tüntették fel. = Nincs naprakész nyi lvántartás a vevő tartozásokról és a szállítói követelésekról. - A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok készle t éről - mint pl. a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok - a gazdálkodó szervek nyilvántartást kötelesek vezetni.ezt a kötelezettségét a párt elmulasztotta. Ennek hiányában a vizsgált i dőszakban felhasználásra került bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatok t ömbjeinek mennyisége megnyugtató módon nem volt megállapítható. 3/ A k önyvelés alapjául szolgáló bizonylatok kiállítása - mind a Központnál, mint a vizsgált területi ezerve zeti egységeknél - számta lan esetben nem felelt me g a számvitel bizonylati rendjéről szóló jogszabály előírása inak. Az ellenőrzés f o lyamán feltárt hiányosságokat a központ, illetőleg a területi szarvezetek vizsgálatá r ól készült részjelentésekbe n az ellenőrzés konkrétan felsorolta. A leggyakrabban e lőfordult hiányosságak a következőkben foglalhatók össze. - A pártnál nem szabályozták megfe lel ően a szervezeti, müködési és bizonylatolábi kérdéseket. Tisztázatlanok voltak a kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultságok. Nem szabál yozták a saját gépkocsi használatta l összefüggő költségtérítés elszámolásának gyakorlatát. Fentiek következtében gyakor i, hogy : = a saját személygépkocsi igénybevétele nincs engedélyezve a kiküldetési nyomtatv ányon ; = a kiadási pénztárbizonyl atokon hiányzik az utal ványozó, valami nt a pénz felvevőjének aláírása; = gyakori a bizonylat nélküli kifizetés; = ugyanazon időpontra v onatkozóan szabálytalanul benzinszámla és utielszámolás alapján is fizettek ki költségtérítést; = a köl tségelszámoláe:okat nem ellenőrizték (igy pl. Eukerült a dapest-ferihegy vonatkozásában 160 km után költségtérítés elszámolásra); = a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok hibás kiálli-

10 - 8 - tása esetén a stornirozást nem az előirt módon végzik; - az egyes időszakok pénzmozgásairól vezet-ett pénztárjel e ntés előirt lezárása nem r endszeres és nem pontos; = az e l számolási e l ő l egek }{ezelésének vizsgálata során az ellenőrzés 45 E Ft házipénztárba való visszafizetését a bizonylatok felül vizsgál ása során nem tar totta bizonyitottnak. Az összeg á l lítól agos befizetését a párt a kkori elnöke nevére - szabálytalanul - a Pos tabanknál megnyitott betétszámlán elhelyezett E Ft elszámolása során mulasztották el bizonylattal dokumentáln!.._ = 4/ A párt alapszabálya szerint a gazdasági f olyamatok el l enőrzése az Ellenőrzési Biz o t t ság feladata. Az évi gazdálkodási folyamatok szúrópróbaszerü vizsgálata folyamán az ellenőrzés nem talált az egyes bizonylatokon az Ellenőrz ő Bizottság ellenőrzésére utaló megjegyzést, holott a párt elnökségi ülésein felvett jegyzőkönyvek, valamint az Ellen őrző Bizottság jelentéseinek tanúsága szerint a párt vezető testületeit rendszeresen tájékoztatták a párt gazdálkodásában észlelt hiányosságokról, legutóbb XI. hó 27-én kelt az Országos Elnökség részére készült jelentésben. A párt gazdálkodási fegyelme évben kezdett megszilárdulni, az időközben újjáválasztott vezetőség intézkedésére. Az ellenőrzés megállapitása szerint a párt évi gazdálkodási tevékenységére kedvezőtlen hatással volt a vezető tisztségviselő személyek körének gyakori változása. A tárgyévben pl. 4 pártelnök, 3 gazdasági alelnök és 2 főkönyvelő váltotta e gymást. Az évben a vizsgálat idején a párt már r e ndelkezik több szabályzattal, de pl. a házipénztári pénzkezelés szafol yamatok könyve- bályzata még nincs elfogadva. A gazdasági l ését számítógépen, a párttörvény követelményeinek megfelelöen részletezett módon, a számviteli törvény előirásait is figyelembe véve végzik, így a vizsgált évre vonatkozóan megállapitott hiányosságak kiküszöbölése biztositottnak látszik.

11 - 9 - IV. A gazdálkodási tevékenység ellenőrzése l. A Központ évben döntő részben állami költségvetési támogatásból (92 %) ; lekötött pénzeszköze inek kamataiból (1,2 %), továbbá egyéb tevékenységből s zármazó bevételeiből (6,8 %) gazdálkodott. A megyei Koordinációs Bizottságok a Központ által l eutalt állami költségvetési támogatásból, valamint a helyi csoport ok beszedett tagdíjának 20 %-ából, a helyi csoportok a tagok által befizetett tagdijból és pénzadományokból gazdálkodtak. Vállalkozó tevékenységet nem végeztek. A megyei Koordináció s Bizottságok, a Központ és a helyi csopor tok - az alapszabályban elfogadotta k szerint önálló jogi s zemélyek azzal a kikötéssel, hogy fedezet nélküli k ockázatot a pár t fe l sőbb szerve engedélyével vál lalhatnak. A me gyei szervezetek, valamint a helyszinen v i zsgál t helyi csoport önál ló e l s z ámolási száml ával rendelkeznek. A párt müködéséhez b i ztositott költségvetési támogatás felhasználásáról elnökségi határozat rendelkezik: - a támogatás havi összegének 20 %- át minden hónapban t agl étszám-arányosan felosztják azon megyék között, amelyek minden hó 10-ig jelentik l é t számukat a Központnak. A tárgyévbe n mindössze 8 me gyei Bizottság rés zesült költs égvet ési támogatásban, a h e lyi csoportok támogatást nem kaptak. A Központ a tár gyévben a párttörvényben f e l sor olt tiltott pénzforrásokat nem fogadott el, tárgyi adományt nem kapott, vállalatot nem alapitott, pénzeszközeit értékpapirha nem fektette. Egyéb tevékenységbő l szárma zó bevételei között a pártot szimbo l izáló tárgyak / j elvény, kö r c imke, zászlók stb./ é r tékesitéséből, kamatból és Kft átruházásából származó továbbá a "Ma gánerő " c. l ap ev1. ter jesz t éséből t á r gyévre áthúzódó bevétele i s zer epeltek. Ez utóbb már - az előző ASZ vizsgálat által is megál lapitott t i ltott t evékenységgel azonban a z év folyamán felhagytak. 2. A Központ 19'91. évben a párttörvény 6. paragrafus (3) be-

12 kezdésében megengedett egyszemélyes Kft-ket működtetett: a Magáneró Kereskedelmi és Lapkiadó Kft-t, valamint a Profi Fruct Kereskedelmi Kft-t. Ez utóbbit VII~ 10. napjan érvényes átruházási szerződéssel magánszemély részére átruházták, ebből 373 E Ft bevételre tettek szert. ;; A párt II. 22-én kezdeményezte a Magánerő Kft felszámolására irányuló eljárást, amelyet a Bács-Kiskun megyei Biróság XI. 12-én meginditott. Felszámo l óként az Allami Fejlesztési Intézetet jelölte ki. A felszámolási eljárásról szóló közlemény a Magyar Közlöny XI i számában megjelent. A végzést hivatalosan a párt is megkapta, azonban a vizsgálat idejéig nem jelentette be a felszámolónak hitelez6i követelését, kérve annak érvényesitését a felszámolás során. Az év folyamán a párttörvény előírásaival ellentétes tevékenységeket - amelyeket már az évben végzett ASZ ellenőrzés is kifogásolt - megszüntették. v. OSSZEGZJ5S összességében megállapítható, hogy a párt (ezen belül különösen a Központ) évi gazdálkodása, alapvetöen a pénzügyi, bizonylati fegyelem - nagyfokú rendezetlenséget, szervezetlenséget mutatott. Az év folyamán azonban l épéseket tettek a gazdálkodási fegyelem megszilárditására. A törvénysértő tevékenységeket megszüntették, az május 30-i kongresszuson újjáválasztották a vezetőséget, amely garancia lehet arra, hogy a párt gazdálkodási fegyelme tartósan megszilárduljon. A vizsgálat idején tapasztalt pozitiv tendenciák figyelembevételével az évi szabálytalanságok miatt az ellenőrzé s az alábbi törvényességi felhívásban foglaltakat kezdeményezi.

13 - ll - VI. Felhívás a fel tárt h iányosságok megszüntetésére A pártok mgködésér61 és gazdálkodásáról szóló, többször módositott évi XXXIII. tv. 10. paragrafus (4) bek. alapján felhivjuk a párt elnökét: jelentesse meg a Magyar Közlönyben a párt évi gazdálkodásáról készült, helyesbitett pénzügyi zárómérleget; - haladéktalanul intézkedjék a számviteli, fegyelem maradéktalan betartása. a hiányzó elkészítése, a gazdálkodással összefüggő előirásainak betartása. a belső ellenőrzés ködtetése iránt; bizon~rlati szabályzatok jogszabályok haté1wny ma- - saját hatáskörében tegye meg a szükséges intézkedéseket a volt pártelnök által felvett E Ft elszámolásánál feltárt 45 E Ft összegű eltérés rendezésére. Budapest, július 31. Melléklet: l db

14 l. sz. mellékle t - A Libe~lgári Szövetség Vállalkozók Pártja ~évi pénzügyi záróoiérlege 2. Személyzeti költségek a) Munkabérek Forintban b) KOitségtérítések. c) Társadalombiztosítási hozzájárulások A) Tényleges bevételek c) Szociális üdülési támogatások l. Tagd(jak. 2. Állami költségvetésből származó táma-. gatás 3. Egyéb hozzájárulások 4. A párt propagandatevékenységéből 5. A párt gazdálkodó tevékenységébő l 6. A párt által alapított vállalat és kft. nyereségéből származó bevétel 2 Osszesen 3. Általános költségek OOO a) Adók, illetékek b) Épületek fenntartása, karbantartása, közüzemi díjai c) Helyiségek bérlete d) Adminisztrációs és postaköltségek e) KülOnféle egyéb költségek 3. Osszesen 4. Sajtó-és propagandaköltségek n ssn Egyéb bevétel -Kamat - Hitel - Kft. eladásából - Egyéb bevétel ÖSszes pénzbevétel a gazdasági évben OOO Választásokkal kapcsolatos költségek 6. Egyéb tevékenységgel kapcsolatos költségek összes kiadás a gazdasági évben i C) Tényleges pénziigyi helyzet a gazdasági év zárásakor B) Tényleges kiadlísok l. Hozzájárulások juttatása b) A párt helyi szervei számára d) Más társadalmi szervezetek számára l. Osszesen Bevételek a gazdasági évben Kiadások a gazdasági évben : Többlet az 1991-es évben: 202 CXX> Halmozott többlet az el6z6 gazdasági évről : Halmozott többlet a gazdasági év végén ~ Dr. Szinnai Gáborné s. k., adótanácsadó Csikós Csaba s. k., 6gyvezet6 alelnök :.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 340 Jelentés az Agrárszövetség 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A Szövetség gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1996-1997. évi

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 1991. évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról. 1992. november 128.

JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 1991. évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról. 1992. november 128. ; JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 1991. évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról 1992. november 128. A vizsgálatot vezette: Dr. Elek János főtanácsos A vizsgálatot végezték: Berzétey Attiláné

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0902 2009. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

2012. 01. 01. -2012. 12. 31.

2012. 01. 01. -2012. 12. 31. DEBRECENI KÖR DÁMA EGYESÜLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. 01. 01. -2012. 12. 31. A Debreceni Kör Dáma Egyesület Székhelye: 4024 Debrecen, Kadosa u. 5. sz. 1999. 11. 17. én alakult Bírósági végzés száma:

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről JELENTÉS A 2004 2005. évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről 0562 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

JELENTÉS. a Görög Országos Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről. l 996. február 294.

JELENTÉS. a Görög Országos Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről. l 996. február 294. JELENTÉS a Görög Országos Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről l 996. február 294. A vizsgálatot irányította: Nagy József igazgató helyettes A vizsgálatot vezette: Bamberger M

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12108 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0006-051/2012. Témaszám:

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 4027 Debrecen Füredi út 76. I. Közhasznú beszámoló - Eredménylevezetés - Mérleg II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2004. évi közhasznú tevékenységéről Budapest, 2005. április

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről I. Általános rész Alapítvány neve: Kapernaum Csoport Alapítvány Székhelye: 1126 Budapest, Hollósy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Számviteli beszámoló az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Összesen 26 398 299. Összesen 1 482 520. Összesen: 3 163 427

Számviteli beszámoló az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Összesen 26 398 299. Összesen 1 482 520. Összesen: 3 163 427 1117. Budapest, Pázmány Péter sétány u. 1/A. Számviteli beszámoló az Alapítvány i gazdálkodásáról Nyitó tételek Bankszámla 425 215 lekötött bankszámla 1 271 261 Értékpapír 24 607 773 Pénztár 94 050 Összesen

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI .' SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓjÁHOZ Kaposvár, 2012.

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés 1 Tisztelt Közgyűlés! A civil szervezetek történetében az adó 1%-ának felhasználását szabályzó 1996-os törvény hatálybalépése óta nem volt olyan komoly felbolydulás, mint a 2011.évi jogszabályi változások

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről I. Általános rész Alapítvány neve: Kapernaum Csoport Alapítvány Székhelye: 1126 Budapest, Hollósy

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2003. évi közhasznú tevékenységéről Budapest, 2004. április

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

JELENTÉS január

JELENTÉS január JELENTÉS a 2011. évi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányokra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezeteknél 13001 2013. január Állami Számvevőszék

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: 18197134-6910-529-01 Egyéb szervezet neve: SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság Egyéb szervezet címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Keltezés:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója

Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója 19666718-9190-529-01 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Országos Polgárőr Szövetség 1077. Budapest, Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója Keltezés:

Részletesebben

339 Jelentés a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

339 Jelentés a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 339 Jelentés a Munkáspárt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RÉSZ II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt 1994. és 1995. évi gazdálkodásáról közzétett

Részletesebben

AQUINCUM ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Kiegészítő információk az alapítvány évi egyszerűsített beszámolójához és annak közhasznúsági mellékletéhez

AQUINCUM ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Kiegészítő információk az alapítvány évi egyszerűsített beszámolójához és annak közhasznúsági mellékletéhez AQUINCUM ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő információk az alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolójához és annak közhasznúsági mellékletéhez Az alapítvány általános jellemzői Megnevezése: Aquincum Iskoláért

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

JELENTÉS május

JELENTÉS május JELENTÉS a 2010. évi októberi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezetnél 1103 2011. május 3. Önkormányzati

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben