~Ilami ~ámbrb _ős?ék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~Ilami ~ámbrb _ős?ék"

Átírás

1 ~Ilami ~ámbrb _ős?ék JELENTÉS a Liberális Polgári Szövetség (Vállalkozók Pártja) évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról június 105.

2 A vizsgálatot v ezette: Berzétey Attiláné számvevő A vizsgálatot végezték: Scsy Lajosné szakértö Gyarmati Béla szakértö dr. Velényi János szakértő

3 Allami Számvevőszék V-1015j10j1992. Témaszám: J e l e n t é s a Liberális Polgári Szövetség /Vállalkozók Pártjaj évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról I. A vizsgálat célja, időszaka, módszere, körülményei A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény (továbbiakban: párttörvény) kizáró lagosan az Allami Számvevőszék (továbbiakban: ASZ) feladatául jelöli ki a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzését. Az ASZ a törvény felhatalmazása alapján évente legalább egyszer köteles ellenőrizni azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek az adott évben állami költségvetési támogatásban részesültek. A Liberális Polgári Szövetség /Vállalkozók Pártjaj (továbbiakban: párt) az évi általános országgyű lé si választásokon elért eredménye alapján - a párttörvényben előirt elosztási szabályok ezerint - rendszeres állami költségvetési támogatásban részesül. Ennek megfelelően a párt évben E Ft állami költségvetési támogatást kapott. A törvényeaségi vizsgálat célja annak ellenőrzése volt, hogy a párt gazdálkodása mennyiben felelt meg a párttörvény előirásainak, továbbá betartották-e a könyvvitel-, a számvitel bizonylati rendjéről szóló és a gazdálkodással összefüggő egyéb hatályos rendelkezések előirása it. A vizsgálat alapvetően az évi gazdálkodásra terjedt ki. A párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzése a Magyar Közlöny évi 28. számában közzétett ASZ általános ellenőrzési program szempontjainak megfelelően történt. Az ASZ ellenőrizte az évi gazdálkodásról közzétett pénzügyi zárómérleg teljeskörűségét, pontosságát, a könyvvezetés

4 - 2 - gyakorlatát, bizonylati alátámasztottságát, a számvi tel bizonylat! rendjének betartását. A vizsgálat kiterjedt a párt által végzett vállalkozás jellegü gazdálkodási tevékenységre is. Az ASZ vizsgálat elsősorban arra összpontosult, hogy a párt müködéséhez szabályszerüen igénybevehető forrásokat használt-e fel, gazdálkodó tevékenysége megfelelt-e a párttörvényben megengedett tevékenységeknek, betartotta-e a gazdálkodással összefüggő pénzügyi-számviteli és egyéb szabályokat. A jelentés megállapításai az Országos Elnökségnél, továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg; a Jász-Nagykun-Szolnok; a Veszprém megyei Koordinációs Bizott~ágnál, valamint a Tatabányai Helyi Csoportnál lefolytatott helyszini ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. II. A párt évi pénzügyi zárómérlegének ellenőrzése A párt a Magyar Közlöny évi 33. számában tette közzé az évi gazdálkodásáról készitett pénzügyi zárómérleget (a jelentés l. sz. melléklete ) a párttörvény mellékletében előirt ezerkezetben és a párttörvény 9. paragrafusában meghatározott határidőre. A pénzügyi zárómérleg pontosaágának éa teljeskörűségének vizsgálata során az e ll enőrzés az alábbiakat állapitotta meg: - a mérleg nem tartalmazza a párt 18 megyei éa 240 helyi szervezetének gazdálkodási adatait. A párt Országos Elnöksége (továbbiakban: Központ) az önálló jogi személyiségü és igy pénzügyi önállósággal rendelkező megyei és helyi ezervezetek gazdálkodása elszámolásának és mérlegkészitésének szabályait nem alakitotta ki. A pénzügyi zárómérleg összeállításához csak utólag, a mérleg megjelentetése határidejének utolsó napján kérte be területi szervezetei adatait. A mérleg közzététele óta beérkezett mérlegadatok ( így pl. a tagdíjak) öaazeaitéaét a Központ a vizsgálat időpontjáig nem végezte el. A Magyar Közlbnyben megjelent pénzügyi zár ómérleg kizárólag

5 - 3 - csak a párt központjának évi adatait tartalmazza. Emellett a megjelentetett pénzügyi zárómérleg a Központnál tapasztalt nem megfelelő bizonylati fegyelem, könyvelés, a pénzkezelés ellenőrzés által észlelt hiányosságai miatt is pontatlan, nem a valós helyzetet tükrözi. A Központ adatai alapján kimutatott pénzügyi h e lyzet nem a tényleges állapot szerinti.! gy pl. : = Tagdíjak eimén bevételt a mérlegben nem tüntetettek fel, holott a párt helyi csoportjainál voltak tagdijbevételek. (Pl. a tatabányai helyi csoport vizsgálatának megállapitása szerint Ft volt a tagdijbevétel.) - Az egyéb bevételek között a mérlegben téves és adatok szerepe lnek. A kamat soron feltüntetett hiányos Ft összeg t éves, a könyvelésben elszámolt összegné l Ft- tal kevesebb. A hitel soron lévő E Ft-ot tévesen vették be a mérlegbe, mert az nem bevéte l, hane m átfutó tétel amelyet évközben elszámolási rovaton bevételké n t és kiadásként elszámoltak. = Az egyéb bevétel soron f eltüntetett össz egben szerepel 155 E Ft, elszámolási előle gbö l származó házipénztári bevétel, amely átfutó e l számolás bevételnek, de nem tényleges bevételnek minősül. Az e soron feltüntetett összeg jogcímek ezerinti részletezését a párttör vénynek a mé r leg kitöltésér e vonatkozó előírás a ellenére nem végezték el. = A párt területi szervezetei számára adott hozzájárulások eimen a mérlegben feltüntetett kiadás összege nem egyezik me g a központban vezetett naplófökönyv ezerint i összeggel. = A más társadalmi szervezeteknek adott juttatás összegében t üntettek fel helyi ezervezetnek adott támogatást, ezért a mérlegben szereplő adat t éves. = A szem~lyzeti költségek között a munkabére k során fel-

6 - 4 - tüntetett Ft kiadás nem egyezik a naplófőkönyv és a mérleg összeállításához készitett munkalap adataival ; a mérleg a naplófőkönyvnél Ft-tal kisebb összeget tartalmaz. =A társadalombiztosítási hozzájárulások során Ft a kiadás. A könyvelés ezzel szemben ilyen eimen Ft-ot mutat. Tehát a mérlegben ilyen eimen kimutatott kiadásból Ft a könyvelés alapján nem tekinthető bizonyítottnak. =A k öltségtérítésként beállitott Ft mérlegben Ft-tal nagyobb a könyvelés ennek nincs bizonylati alátámasztása. kiadás a adatánál, = Az általános költségek, sajtó- és propaganda költségek, és az egyéb tevékenységekkel kapcsolatos költségek részletezését a naplófőkönyvben nem végezték el, h anem a fenti jogeimeken felmerült kiadásokat együtt az e gyéb kiadások" oszlopban könyvelték. A párt az évi zár ómérlegében Ft halmozott többletet mutatott ki a gazdasági év végén. Ez az összeg azonban több szempontból sem tükrözi a párt tényleges pénzügyi helyzetét. Al apvetően azért nem, mert nem tartalmazza a párt megyei bizottságal és helyi csoportjai. által kezelt bankszámlák és pénztárak évi nyitó- és záróegyenlegeit, az előző gazdasági évről származó halmozott többlet összege sem egyezik meg az évi helyesbitett zárómérleg adatával. Továbbá a mérlegben kimutatott bevételek és kiadások nem a valósá gos állapot szerintiek. Fentiek miatt a párt pénzügyi zárómérlegében közzétett adatok nem tekinthetők teljeskörűnek és megalapozottnak.

7 - 5 - III. A párt pénzügyi zárómérlege megalapozottaágát szolgáló könyvvezetés, analitikus nyilvántartási és bizonylati rend '- ellenőrzése A párt nem egységesen alkalmazza a választható könyvvezetési módokat. A Központ, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Veszprém, a Szolnok megyei Koordinációs Bizottság könyvvezetési kötelezettségét évben az egyszeres könyvvitel előírásai szerint teljesitették. A Tatabányai Helyi Csoport bankforgalmát egy "'átirótömbben", készpénzforgalmát "pénztárjelentésben" vezeti. A Tatabányai Helyi Csoport könyvelése tartalmazza a Komárom-Esztergom megyei, a Veszprém megyei s zervezet könyvelése a Pápa Városi Helyi Csoport, a Szolnok megyei szarvezet könyvelése a városi helyi csoport pénzforgalmi adatait is. A Központ év folyamán január l-től június 30-ig az APEH által hitelesitett naplófőkönyv szerinti kézi könyvelést (Kecskeméten ), majd ezt követöen (BudapeE:ten ) n ov e mber 30-ig a gazdasági müveletek könyvviteli elszámelását számítógépes feldolgozással végezte december l-től december 31-ig ismételten naplófőkönyvben kézileg vezették a könyvviteli nyilvántartást. A h á rom külön vezetett könyvelés adatait egy munkalapon összesitették.(a párt által elkészített évi pénzügyi zárómérleg adatait ennek alapján állitották össze. ) A könyvvezetéssel, az analitikus nyilvántartások vezetésével és a bizonylati fe gyele~nel ö sszefüggésben számo s szabály t a lanságot észlelt az ellenőrzés, amelyek alapvető oka arra vezethető vissza, hogy a párt nem rendelkezett a szervezet alapvető müködéséhez, szervezettségéhez szükséges szabályzatokkal (házipénztár! pénzkezelési, bizonylati, leltározás! és selejtezési stb. szabályzatok ). Az ellenőrzés a legtöbb szabálytalanságot a Központ vizsgálata során tárta fel. Ezek köztil példaként az a l ábbiak emelhető}::: ki. 1/ A könyvvezetés vonatkozásában: = A pénztárban lévő készpénz állományáról - sem a z évi záró, sem az évi nyitó es zárókészletről

8 - 6 - leltárt nem készítettek, így a kimutatott pénztári ' készpénzállomány dokumentummal nincsen alátámasztva. A jogszabályban előírt negyedévenkénti zárlatot az ott meghatározott formában, külön sorban nem végezték el. = Az évben végzett kézi könyvelés a naplófőkönyvben a gazdasági eseményeket nem minden esetben a tényleges időpontban rögzítette. = Az március 18-án megnyitott sz. OTP csekkszámlára - az l sz. OTP kivonat tanüsága szerint - a párt által befizetett 250 E Ft, illetve 9 Ft kezelési költség könyvelésének nincs nyoma. A 2., 3. sz. bankkivonatokat, illetve a kivonatokhoz mellékelt pénzforgalmi bizonylatokat az ellenőrzésnek nem tudták bemutatni. 2. Az analitikus nyilvántartások vonatkozásában a könyvelés alapjául is szolgáló kötelező nyilvántartásokat nem vezetik hiánytalanul: = A párt évben több pénzforgalmi,jelzószámmal rendelkezett. A naplófőkönyvi könyvelés nem teszi lehetővé több bankszámla egyenlegének elkülönített -figyelését. Ezért ezek forgalmának figyelésére külön analítikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály. A párt ilyen nyilvántartást nem vezetett. = A tulajdonukban lévő állóeszközökról egyedi nyilvántartó lapokat vezetnek, amelyek az állóeszközökre vonatkozó jellemző adatokat tartalmazzák. Az állóeszközökről azonban évben leltár felvételére nem került sor. Ennek hiányában az év december 31.-i állóeszköz állomány leltárral nem támasztható alá. Az analítikus nyilvántartólapok vezetésénél elmulasztották - egyes vagyontárgyak esetében - az egyedi kartonra rávezetni, hogy azok kinek a használatában és hol vannak elhelyezve.az átadások tényét átvételi elismervényen a vagyontárgyat átvevők aláírásukkal elismerték, azonban ezt a tényt az egyedi nyilvántartó lapokon nem vezették át. = A Közpo_nt bérnyilvántartó lapokat vezet az á ltala al-

9 - 7 - kalmazott dolgozókról. Ezeknek kitöltése nem minden esetben történik meg maradéktalanul Igy pl. a munkaviszony megszüntetését több esetben a nyilvántartó lapokon nem tüntették fel. = Nincs naprakész nyi lvántartás a vevő tartozásokról és a szállítói követelésekról. - A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok készle t éről - mint pl. a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok - a gazdálkodó szervek nyilvántartást kötelesek vezetni.ezt a kötelezettségét a párt elmulasztotta. Ennek hiányában a vizsgált i dőszakban felhasználásra került bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatok t ömbjeinek mennyisége megnyugtató módon nem volt megállapítható. 3/ A k önyvelés alapjául szolgáló bizonylatok kiállítása - mind a Központnál, mint a vizsgált területi ezerve zeti egységeknél - számta lan esetben nem felelt me g a számvitel bizonylati rendjéről szóló jogszabály előírása inak. Az ellenőrzés f o lyamán feltárt hiányosságokat a központ, illetőleg a területi szarvezetek vizsgálatá r ól készült részjelentésekbe n az ellenőrzés konkrétan felsorolta. A leggyakrabban e lőfordult hiányosságak a következőkben foglalhatók össze. - A pártnál nem szabályozták megfe lel ően a szervezeti, müködési és bizonylatolábi kérdéseket. Tisztázatlanok voltak a kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultságok. Nem szabál yozták a saját gépkocsi használatta l összefüggő költségtérítés elszámolásának gyakorlatát. Fentiek következtében gyakor i, hogy : = a saját személygépkocsi igénybevétele nincs engedélyezve a kiküldetési nyomtatv ányon ; = a kiadási pénztárbizonyl atokon hiányzik az utal ványozó, valami nt a pénz felvevőjének aláírása; = gyakori a bizonylat nélküli kifizetés; = ugyanazon időpontra v onatkozóan szabálytalanul benzinszámla és utielszámolás alapján is fizettek ki költségtérítést; = a köl tségelszámoláe:okat nem ellenőrizték (igy pl. Eukerült a dapest-ferihegy vonatkozásában 160 km után költségtérítés elszámolásra); = a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok hibás kiálli-

10 - 8 - tása esetén a stornirozást nem az előirt módon végzik; - az egyes időszakok pénzmozgásairól vezet-ett pénztárjel e ntés előirt lezárása nem r endszeres és nem pontos; = az e l számolási e l ő l egek }{ezelésének vizsgálata során az ellenőrzés 45 E Ft házipénztárba való visszafizetését a bizonylatok felül vizsgál ása során nem tar totta bizonyitottnak. Az összeg á l lítól agos befizetését a párt a kkori elnöke nevére - szabálytalanul - a Pos tabanknál megnyitott betétszámlán elhelyezett E Ft elszámolása során mulasztották el bizonylattal dokumentáln!.._ = 4/ A párt alapszabálya szerint a gazdasági f olyamatok el l enőrzése az Ellenőrzési Biz o t t ság feladata. Az évi gazdálkodási folyamatok szúrópróbaszerü vizsgálata folyamán az ellenőrzés nem talált az egyes bizonylatokon az Ellenőrz ő Bizottság ellenőrzésére utaló megjegyzést, holott a párt elnökségi ülésein felvett jegyzőkönyvek, valamint az Ellen őrző Bizottság jelentéseinek tanúsága szerint a párt vezető testületeit rendszeresen tájékoztatták a párt gazdálkodásában észlelt hiányosságokról, legutóbb XI. hó 27-én kelt az Országos Elnökség részére készült jelentésben. A párt gazdálkodási fegyelme évben kezdett megszilárdulni, az időközben újjáválasztott vezetőség intézkedésére. Az ellenőrzés megállapitása szerint a párt évi gazdálkodási tevékenységére kedvezőtlen hatással volt a vezető tisztségviselő személyek körének gyakori változása. A tárgyévben pl. 4 pártelnök, 3 gazdasági alelnök és 2 főkönyvelő váltotta e gymást. Az évben a vizsgálat idején a párt már r e ndelkezik több szabályzattal, de pl. a házipénztári pénzkezelés szafol yamatok könyve- bályzata még nincs elfogadva. A gazdasági l ését számítógépen, a párttörvény követelményeinek megfelelöen részletezett módon, a számviteli törvény előirásait is figyelembe véve végzik, így a vizsgált évre vonatkozóan megállapitott hiányosságak kiküszöbölése biztositottnak látszik.

11 - 9 - IV. A gazdálkodási tevékenység ellenőrzése l. A Központ évben döntő részben állami költségvetési támogatásból (92 %) ; lekötött pénzeszköze inek kamataiból (1,2 %), továbbá egyéb tevékenységből s zármazó bevételeiből (6,8 %) gazdálkodott. A megyei Koordinációs Bizottságok a Központ által l eutalt állami költségvetési támogatásból, valamint a helyi csoport ok beszedett tagdíjának 20 %-ából, a helyi csoportok a tagok által befizetett tagdijból és pénzadományokból gazdálkodtak. Vállalkozó tevékenységet nem végeztek. A megyei Koordináció s Bizottságok, a Központ és a helyi csopor tok - az alapszabályban elfogadotta k szerint önálló jogi s zemélyek azzal a kikötéssel, hogy fedezet nélküli k ockázatot a pár t fe l sőbb szerve engedélyével vál lalhatnak. A me gyei szervezetek, valamint a helyszinen v i zsgál t helyi csoport önál ló e l s z ámolási száml ával rendelkeznek. A párt müködéséhez b i ztositott költségvetési támogatás felhasználásáról elnökségi határozat rendelkezik: - a támogatás havi összegének 20 %- át minden hónapban t agl étszám-arányosan felosztják azon megyék között, amelyek minden hó 10-ig jelentik l é t számukat a Központnak. A tárgyévbe n mindössze 8 me gyei Bizottság rés zesült költs égvet ési támogatásban, a h e lyi csoportok támogatást nem kaptak. A Központ a tár gyévben a párttörvényben f e l sor olt tiltott pénzforrásokat nem fogadott el, tárgyi adományt nem kapott, vállalatot nem alapitott, pénzeszközeit értékpapirha nem fektette. Egyéb tevékenységbő l szárma zó bevételei között a pártot szimbo l izáló tárgyak / j elvény, kö r c imke, zászlók stb./ é r tékesitéséből, kamatból és Kft átruházásából származó továbbá a "Ma gánerő " c. l ap ev1. ter jesz t éséből t á r gyévre áthúzódó bevétele i s zer epeltek. Ez utóbb már - az előző ASZ vizsgálat által is megál lapitott t i ltott t evékenységgel azonban a z év folyamán felhagytak. 2. A Központ 19'91. évben a párttörvény 6. paragrafus (3) be-

12 kezdésében megengedett egyszemélyes Kft-ket működtetett: a Magáneró Kereskedelmi és Lapkiadó Kft-t, valamint a Profi Fruct Kereskedelmi Kft-t. Ez utóbbit VII~ 10. napjan érvényes átruházási szerződéssel magánszemély részére átruházták, ebből 373 E Ft bevételre tettek szert. ;; A párt II. 22-én kezdeményezte a Magánerő Kft felszámolására irányuló eljárást, amelyet a Bács-Kiskun megyei Biróság XI. 12-én meginditott. Felszámo l óként az Allami Fejlesztési Intézetet jelölte ki. A felszámolási eljárásról szóló közlemény a Magyar Közlöny XI i számában megjelent. A végzést hivatalosan a párt is megkapta, azonban a vizsgálat idejéig nem jelentette be a felszámolónak hitelez6i követelését, kérve annak érvényesitését a felszámolás során. Az év folyamán a párttörvény előírásaival ellentétes tevékenységeket - amelyeket már az évben végzett ASZ ellenőrzés is kifogásolt - megszüntették. v. OSSZEGZJ5S összességében megállapítható, hogy a párt (ezen belül különösen a Központ) évi gazdálkodása, alapvetöen a pénzügyi, bizonylati fegyelem - nagyfokú rendezetlenséget, szervezetlenséget mutatott. Az év folyamán azonban l épéseket tettek a gazdálkodási fegyelem megszilárditására. A törvénysértő tevékenységeket megszüntették, az május 30-i kongresszuson újjáválasztották a vezetőséget, amely garancia lehet arra, hogy a párt gazdálkodási fegyelme tartósan megszilárduljon. A vizsgálat idején tapasztalt pozitiv tendenciák figyelembevételével az évi szabálytalanságok miatt az ellenőrzé s az alábbi törvényességi felhívásban foglaltakat kezdeményezi.

13 - ll - VI. Felhívás a fel tárt h iányosságok megszüntetésére A pártok mgködésér61 és gazdálkodásáról szóló, többször módositott évi XXXIII. tv. 10. paragrafus (4) bek. alapján felhivjuk a párt elnökét: jelentesse meg a Magyar Közlönyben a párt évi gazdálkodásáról készült, helyesbitett pénzügyi zárómérleget; - haladéktalanul intézkedjék a számviteli, fegyelem maradéktalan betartása. a hiányzó elkészítése, a gazdálkodással összefüggő előirásainak betartása. a belső ellenőrzés ködtetése iránt; bizon~rlati szabályzatok jogszabályok haté1wny ma- - saját hatáskörében tegye meg a szükséges intézkedéseket a volt pártelnök által felvett E Ft elszámolásánál feltárt 45 E Ft összegű eltérés rendezésére. Budapest, július 31. Melléklet: l db

14 l. sz. mellékle t - A Libe~lgári Szövetség Vállalkozók Pártja ~évi pénzügyi záróoiérlege 2. Személyzeti költségek a) Munkabérek Forintban b) KOitségtérítések. c) Társadalombiztosítási hozzájárulások A) Tényleges bevételek c) Szociális üdülési támogatások l. Tagd(jak. 2. Állami költségvetésből származó táma-. gatás 3. Egyéb hozzájárulások 4. A párt propagandatevékenységéből 5. A párt gazdálkodó tevékenységébő l 6. A párt által alapított vállalat és kft. nyereségéből származó bevétel 2 Osszesen 3. Általános költségek OOO a) Adók, illetékek b) Épületek fenntartása, karbantartása, közüzemi díjai c) Helyiségek bérlete d) Adminisztrációs és postaköltségek e) KülOnféle egyéb költségek 3. Osszesen 4. Sajtó-és propagandaköltségek n ssn Egyéb bevétel -Kamat - Hitel - Kft. eladásából - Egyéb bevétel ÖSszes pénzbevétel a gazdasági évben OOO Választásokkal kapcsolatos költségek 6. Egyéb tevékenységgel kapcsolatos költségek összes kiadás a gazdasági évben i C) Tényleges pénziigyi helyzet a gazdasági év zárásakor B) Tényleges kiadlísok l. Hozzájárulások juttatása b) A párt helyi szervei számára d) Más társadalmi szervezetek számára l. Osszesen Bevételek a gazdasági évben Kiadások a gazdasági évben : Többlet az 1991-es évben: 202 CXX> Halmozott többlet az el6z6 gazdasági évről : Halmozott többlet a gazdasági év végén ~ Dr. Szinnai Gáborné s. k., adótanácsadó Csikós Csaba s. k., 6gyvezet6 alelnök :.

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl 2001. április 0106 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette:

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február JELENTÉS a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1206 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3058-063/2011. Témaszám: 1033 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának. JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 1994. szeptember 205. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA 2006. Tartalomjegyzék SZÁMVITELI POLITIKA I. A Magyar Szakképzési Társaság ismertetése--------------------------------------------------------5 II. Éves

Részletesebben

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről 9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél JELENTÉS a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél 1105 2011. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0566 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben