JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról november 128.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 1991. évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról. 1992. november 128."

Átírás

1 ; JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról november 128.

2 A vizsgálatot vezette: Dr. Elek János főtanácsos A vizsgálatot végezték: Berzétey Attiláné számvevő Écsy Lajosné szakértő

3 Allami Számvevőszék V /92. Témaszám: 119 J e l e n t é s a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról L A vizsgálat célja, idószaka, módszere, körülményei A párto k gazdál kodás ának törvén yess égét kizárólagosan az Allami Számvevőszé k (továbbiakban: ASZ) hivatott vizsgálni, az Allami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. valamint az évi LXII. törvénnyel és az évi XLIV. törvénnyel módositott, a pártok müködéséről és gazdál kodásáról szól ó évi XXXIII. törvény (továbbiakban: párttörvény) alapján. A párttörvény 10. paragrafus (3) bek. alapjá n az ASZ évente legalább egyszer ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek az adott évben á llami költségvet ési támogatásban részesültek. A Kereszténydemokrata Néppárt (továbbiakban: KDNP) évben összesen ,- Ft állami költségvetési támogatást kapott. A törvényességi vizsgálat célja annak ellenőrzése volt, hogy a párt gazdálkodása mennyiben felelt meg a párttörvény előírásainak, továbbá betartották-e a könyvvitel-, a számvitel bizonylati rendjé r ő l szóló és a gazdálkodással összefüggő e gyéb hatályos rendelkezések elöírásait. A vizsgálat alapvetöen az évi gazdálkodásra terjedt ki. a Magyar Közlöny évi 28. számában közzétett ASZ általános ellenőrz é~i program szempontjaina k megfelelöen.

4 - 2 - Az ellenőrzés az 1991_ évi gazdálkodásról közzétett pénzügyi zárómérleg tel ~ieskörűségét. pontosságát. a könyvvezetés gyakorlatát. bizonylati alátámasztottságát. a számvitel bizonylati rendjének betartását elemezte_ A vizsgálat kiterjedt a párt á l tal végzett vállalkozás jellegű gazdálkodási tevékenységre. és elsősorban arra összpontosult, hogy a párt működé séhez s zabályszerűen i génybe vehető forrásokat használt-e fel, gazdálkodó tevékenysége megfelelt-e a párttörvényben megengedett tevékenységeknek, betartotta- e a gazdálkodással összefüggö pénzügyi, számviteli és egyéb szabályokat, eleget tett-e a jogszabályban előírt befizetési kötelezettségeinek_ IL A KDNP 1991_ évi pénzügyi zárómérlegének ellenőrzése A párt az 1991_ évi gazdálkodásáról készített pénzügyi zárómérlegét ( l_ sz_ mellékl et) a Magyar Közlöny 44_ számában tette közzé, a párttörvény mellékletében előírt szerkezetben, de a párttörvény g _ paragrafusában meghatározott határidő után ( 1991 _ április 30_ ). A pénzügyi zárómérleg pontosaágának és teljeskörűségének vizsgálata során az ellenőrzés az alábbiakat állapította meg: A párt gazdálkodásáról közzétett pénzügyi zárómárleg a KDNP egészének gazdálkodáaát tükrözi_ A mérleg tartalmazza a párt 670 helyi szervezetének, 19 megyei és 1 fővárosi koordinációs irodájának gazdálkodási adatait is _ A mérleg szerinti állami támogatás összege megegyezik a ténylegesen átutalt összeggel _ A jogi- és magánszemélyektől kapott pénzbeni adományokat a párttörvényben előírtaknak megfelelően tüntették fel_ A mérleg egyes sorainak a könyvelés adataival történt összevetése során az ellenőrzés feltárt néhány - elsősorban eltérő értelmezésből és nem szabálytalanságból eredő - pontatlanságot_

5 - 3 - A Bevételi oldalt érintő észrevételek: - a parlamenti frakció elkülönített bankszámlá.ján.jelentkező kamatot a párt bevételei között rnutatták ki; - különféle, jelentős értékű tárgyi adomány (irodai berendezések) Ft értékét a mérleg bevételi oldala nem tartalmazza. Ugyanakkor a kiadási oldalon szerepeltetik az állóeszköz tartozékát képező fogyóeszközök beszerzési értékét~ - a párt propagandatevékenységéből elért tárgyévi bevétel feltüntetett összege nem pontos. mivel abban szerepel az előző évben elért bevétel is. A kiadási oldalt érintő észrevételek: - "A párt helyi szervezetei számára" mérlegsoron nem tüntették fel a megyei szervezeteknél és az alapszervezeteknél december 31-én kint lévő, elszámolatlan előlegek Ft összegét. továbbá a kampányelőlegek eimén kifizetett. de a konkrét kiadásokkal el nem számolt , - Ft-ot. A két tétel összegét pénzmaradványként, vagy követelésként vették figyelembe a mérleg C/ részének "halmozott többlet a gazdas ági évben" során; - egyes, más társadalmi szervezeteknek juttatott támogatás összegét (pl. Magyar Vöröskereszt, POFOSZ) "a párt által fenntartott vagy támogatott intézmények számára" rnérlegsoron. és nem a "más társadalmi szervezetek számára" rnérlegsoron tüntették fel; - a párt ifjúsági szervezete, az IKU a tárgyévben önállóan bejegyzett társadalmi szervezet volt. Az IKU-nak juttatott támogatás összegét a "más társadalmi szervezetek szamara juttatott támogatás" soron kellett volna feltüntetni. ehelyett a szervezet költségeit a párt költségei között elszámo l ták; - az eszközbeszerzések után felszámított általános forgalmi adó összegét a "különféle egyéb köl tségek" között mutatták ki az "adók, illetékek" sora helyett. A párt az évi pénzügyi zárómérlegében a bevételek és kiadások különbözeteként Ft évi többletet állapitott meg. Ezt az összeget csökkentette az évi mérleg szerinti hiány, igy a tárgyévi halmozott többlet mérleg ezerinti összege Ft. Ez az összeg azonban az egyes mérlegsorokon megállapított - a mérleg főösszegeit is megváltoztató - helytelen adatközlés miatt pontatlan.

6 - 4 - IlL A párt pénzügyi zárómérlege megalapozottaágát szolgáló könyvvezetés, analitikus nyilvántartási és bizonylati rend ellenőrzése l. A párt évben gazdasági műveleteinek rögzítésére az egyszerüsitett kettős könyvvitel szabályait alkalmazta, az ehhez szükséges számlarendet (számlatükröt) megfelelően összeállította. A párt rendelkezett a szervezet alapvető működéséhez. szervezettségéhez szükséges szabályzatokkal - leltározás! és selejtezési szabályzat kivételével valami nt a párt gazdaság i ügyeinek viteléhez szükséges gazdas ági apparátussal. A párt gazdasági ügyeinek, vagyonkezelésének irányitása a főkönyvelő feladata, októbertől megbizott pártigazgató felügyelete mellett. A párt gazdálkodásának rendszeres ellenőrzése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság fel adata. A párt nem önálló jogi személyiségként müködő alapszervezetei önálló pénzkezelést folytatnak. Az alapszervezetek részére - a párt pénzkezelési szabályzata szerint - ajánlott pénztárkönyv vagy átírótömb vezetése, havi lezárása, az egyenleg és a tényleges pénzkészlet megállapítása. Az alapszervez e tek igényeit, elszámolásait a megyei koordinációs irodák tartják nyilván, és megyénként havonta összesítve j uttatják e l a párt központjához, a bizonylatok egyide jű átadásával. A bizonylatok alapján a könyvelést a központ végzi, így az alapazarvezetek és megyei irodák bevételi és kiadási adatait a központi könyvelés tartalmazza. Az alkal mazott elszámolási módszer következtében a könyvelés a gazdasági eseményeket nem minden esetben a tényleges időpontban rögzíti. A párt több bankszámlával rendelkezett, a közölt forint és deviza bankszámlák forgalmát a könyvelésben rögzitették, a pénzforgalmi egyenlegek a könyveléssei megegyeznek.

7 - 5 - A pénztárkönyveket ( f orint és deviza) el ö írásszerűen vezetik. az azokban rögzített tételek egyeztethetök a könyveléssel _ A párt külföldi hivatalos utazásai nak fedezetére nem vette igénybe a költségvetési támogatása 4 ~~- án ak megfelelö keretet. A külföldi utazásokkal kapcsolatos költségek fedezetét saját devizaszámláiról biztosította. 2. A párt a könyvvitel és a számvitel rend.jéről szóló hatályos rendelkezéseknek megfelelően kialakította az analítikus nyilvántartások rendjét. A gazdasági műveletek könyvviteli e lszámolásának alapját képező bizonylatok kiállítási módjának szabályozását, az előirt kellékek meglétét és alkalmazását a vizsgálat általánosságban kiel é gitőnek talál ta (bérnyilvántartó lapok. SZJA, Tb-járulék. szigorú számadás alá tartozó bizonylatok, stb.) _ Néhány esetben azonban a vizsgálat kisebb-nagyobb tartalmi és alaki hiányosságokat tár t fel a párt által kialakított bizonylatolási és nyilvántartási rendben. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a vizsgálatról készült részletes jelentésben az ellenőrzés felsorolta. A l eggyakrabban előfo rdul ó. illetőleg súlyosabbnak mi n ősítet t szabálytalanságok az alábbiakban foglalhatók öss ze: - A párt a könyvvitel rend j éről szóló pénzügyminiszteri rendeletben előírt, az összes főkönyvi számla forgalmát tartalmazó negyedéves főkönyvi kivonatok közül c sak az év végi zárlatról készitett kivanatot tudta bemutatni ; - az állóeszköz-nyilvántartó kartonok kitöltése hiányos, általában elmulasztották a kartonokra rávezetni, hogy az eszköz kinek a használatában és hol található; - a párt által vezetett állóeszköz-nyilvántartás nem teljeskörű, abban nem szerepelnek egyes, az a lapszervezeteknél l évő eszközök; - nem szerepel sem az állóeszköz-nyilvántartásban, sem a könyvelésben l db nagyértékű színes fénymásoló, amelyet külföldi személy adományozott a pártnak. A fénymásoló létezését a vizsgálat tárta fel, azt a párt a tárgyi adományokról, az ellenőrzés számára készült nyilatkozatában sem szerepeltette; - a helyi szervezetek részére elszámolási előlegként ki-

8 ~ adott támogatás elszámoltatásában és analitikus nyilvántartásában észlelt hiányosságoknak is tudható be az. hogy a párt a tárgyévet 7.9 millió Ft elszámolatlan előleggel zárta. Esetenként elszámolási katelezettség nélkül is eszkazaltek kifizetéseket alapszervezeteik részére: a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatottaknak szabálytalanul. a kavetelményeknek meg nem felelő "szerződések " alapján fizettek ki dijazást. Igy pl. gyakran hiányzik a megbizott aláirása. a munka e lvégzésének igazolása. a munkavégzés időtartama. a dátum, stb. A bizonylatok alapján ily módon nem állapitható meg, hogy a kifizetés SZJA, nyugdij- és Tb járulék fizetési katelezettség alá tartozna-e: - esetenként hiányos az ideiglenes külfaldi kiküldetést teljesitök kaltségelszámolásának dokumentációja. A párt gazdálkodásának e llenőrzése az alapszabályban és a Szervezeti és Mükadési Szabályzatba~ előir tak ezerint a Pénzügyi Ellenörzési Bizottság feladata. A Bizottság tevékenységét éves munkaterv alapján végzi. Az évi gazdálkodás ellenőrzéséről készitett jelentésük tanósága ezerint az ASZ ellenőrzés által is feltárt hiányosságak e lőt tük is ismeretesek, a zok megszüntetésének szükségességét jelezté k a párt Intéző Bizottságának. Az ellenőrzés megállapitotta, hogy az előző évi ASZ vizsgálat által észlel t hiányosságak megszüntetésére a párt megtette a szükséges intézkedéseket. IV. A gazdálkodási tevékenység ellenörzése 1. A párt análló jogi személy. Helyi szervezetei {kazségi, városi, vár osi kerületi, fővárosi kerületi alapszerve zetek) a párt alapszabályának 28. paragrafusa alapján "jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkeznek", azonban, mivel ehhez évben nem rendelkeztek a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, a helyi ezervezetek nem funkc ionáltak önálló jogi személyiségként. A központtal való kapcsolattartásuk a megyei {és fő városi) Koordinációs

9 - 7 - Irodákon keresztül valósult meg. 19 megyei és 1 f6városi koordinációs iroda hangolta össze a helyi szervezet tevékenységét. Az alapazarvezetek a beszedett tagsági díjakból, adományokból és a központtól kapott támogatásból gazdálkodtak. A központi támogatás igénybevételére kialakított rend szerint havonta a befizetett tagdíjak után. a tagdíj összegével azonos nagy-ságrendű ellátmányt számol el a Központ az alapezervezetek részére elszámolási el6- legként. A megyei Koordinációs Irodák müködésükhöz havi 25 E Ft támogatásban részesültek. 2. A vizsgált dokumentumok alapján. valamint a párt nyilatkozata szerint a KDNP a tárgyévben a párttörvényben felsorolt tiltott pénzforrásokat nem fogadott el meg nem engedett gazdálkodó tevékenységet nem folytatott. A pártt örvény a 6. paragrafus (3) bekezdésében megengedett egyszemélyes kft-t müködtetett (Hunnia-Pac Kft ). A kft alapító okirata ezerint a társaság nyeresége az alapító pártot illeti. A vizsgált évben a kft nyereséget nem ért el. a párt számlájára befizetést nem teljesített. A párt propagandatevékenységból (jelvények. zászlók értékesítése ) ért el kisebb nagyságrendű bevételt. v. összegzés összességében megállapítható, hogy a párt évi gazdálkodása, a pénzügyi, bizonylati fegyelem alapvetben szervezett. Az elkövetett hibák a bizonylati fegyelem esetenkénti be nem tartása, valamint a párt alapszervezeteinek alapszabály szerinti jogállása és tényleges müködése közti összhangbeli hiányosságból erednek. A pénzügyi zárómérleg pontatlanságainak egy része arra vezethet6 v i ssza, hogy a párttörvény 1. sz. mellékletében előirt pénzügyi zárómérleghez nem készült kitöltés! útmutató, igy a mérleg egyes sorai tartalmának értelmezése még egy párton belül sem következetes.

10 - 8 - Az ellenőrzés során feltárt pontatlanságok nyilvántartási és egyéb hiányosságak kiküszöbölése céljából fel~ivjuk a párt elnökét. hogy: - intézkedjen a pénzügyi zárómérleg pontatlanságainak kijavitása iránt oly módon, hogy a hibásan kimutatott mérlegsorokon a pontos értékek jelenjenek meg, különös tekintettel a mérleg C/ részében kimutatott "Tényleges pénzügyi helyzet december 31-én" egyes sora.ira; - intézkedjen a bizonylati fegyelem maradéktalan betartása iránt; - alakitsan ki áttekinthet6bb szabályozást a párt központja é$ helyi ( megyei) szervezetei közötti gazdasági folyamatok elszámolására. gondoskodjék a még elszámolatl an elszámolási elölegek rendezéséről, továbbá alapszabályábe.n rendezze alapszervezetei jogállását a tényleges helyze~nek megfelel6en. Budapest november 23. István/ Melléklet: l db

11 A Kcreszttnydc:mokrata N~ppárt évi p6uílgyi z.árómú l~c: A) Tlnylegu b~ételek Forintban 7. Egyéb bevételex l. sz. m c ll r. k l e t - bankkam:ltok 1 o.m árfolyam d!!fcrencja 4(J7 559 Összes bcvéte~: B) Térryl~gts k:uuió.sok :.. Á!lami költségvetésból sz.1rrnazó támogat..is a) Alap összeg b) Választ..isi támogalis ~~ coo Osscsen: ~~,--z l. Hozzájárulások juttat.1sa a) A párt helyi szcrvcz.etei sz.1m~ ra b) A párt ál ta! fennurtott vagy.támogatott intéz.t.énycle számára c) Más társadalmi szervezetck számára d) Killföldi intézmények, szervezetek, személyek számára r 625 SS5 }rf \,~- -- ~..;:>") \., /' E~ jozzájárulások a) Jogi személyektól - ebből 500 COO Ft feletti hozzájárulás bc!foidielctól - ebből 500 COO Ft feletti hozzájárulás k0lf0ldickt61 - óstcrreiche Volkspartci - CDA - CDU - cbix'illoo CXXJ Ft fcletti értéknek megfclcló Osszeg a lcovctlcez.ö kü!~öldielctöl: - Groupe dc Parti Populaire l 016 2S v b) Jogi szcl"!ié!ynelc nem minósüló gazd.l $ági társ.as.1goktól...: e bból 500 CXXJ Ft feletti ~ozzájá:"~ö!ás a lcövetkcz6 belföldiektól - ebb CXXJ Ft feletti hozz.1jáiulás a kovetkcz6 leülföldiektól c) Magánszemélyeletól ebb CXXJ Ft feletti hoz.zá;árulás a k0vetlcez6. belföldiektól - - c bból 100 CXXJ Ft feletti értéknek megfeleló összeg a következó leülföldieletól - Dr. Varga Usz.ló 2 ::s Frau Hannic Kersliens sm cets összesen: 4. A párt propaga:u!atcvékenységéb61 5. A párt gazdálkodó tevékenységéből 6. A pjrt által alap{tott kft. nyereségéból sz.1rmaz6 bevétel S9 88 ().Ui 1. összesen: 2. sz.c::nélyzeti leöltségele a) Munkabtrek b) Költs~gtérítések, napidíjak c) Társadalom!>iztosft.ási hozz.1járulások d) Szociálális és egyéb támogatások 2. összesen: : 3. Á!talános költségele a) Adók, illetélcele b) ÉpOletele fenntartása, karbantartása, közüzemi díj c) Helyis~gelc bérlete d) Adminisztárció és pöstaköltségek ~!llönféle egyéb költs~ ge~_ Osszesen: 4. Sajtó és propagandaköltségele 5. Vá!~ztásolclc.al kapcsolatos költségek 6. Egyéb tevékenységgel kapcsolatos koltségele összes költség: C) Tér.yl~ pénzügyi Mlyut ckcemba 31-ln összes bevétel: ós.s z.es llld.is: Többlet a gazdasági évben Halmozo:t hiány az el6z6 ga.zdasjgi évben H:Wnozott többlet gazdasági évben s:oo~n l &4 <XX> x. A part hc!yi ~nek LimopUdra (ordftoct Ou:zqek a tölt ~ közott ucrepclnck. koi!yydbllk k.ozpontila& tonttil J. Dr. Surjdn.ú1rzM s. k., elnök Kn1dy G~ s. k., mb. pútlp.qaló Dr. Pint l r Plt u Pdl s. k., PEB elnot

~Ilami ~ámbrb _ős?ék

~Ilami ~ámbrb _ős?ék ~Ilami ~ámbrb _ős?ék JELENTÉS a Liberális Polgári Szövetség (Vállalkozók Pártja) 1991. évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról 1992. június 105. A vizsgálatot v ezette: Berzétey Attiláné számvevő

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl 2001. április 0106 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette:

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának. JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 1994. szeptember 205. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február JELENTÉS a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1206 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3058-063/2011. Témaszám: 1033 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 231.

JELENTÉS. a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 231. JELENTÉS a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 231. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről 9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások

Részletesebben

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél JELENTÉS a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél 1105 2011. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0566 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0546 2005. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet) Gyógyszerbeszerzés 34 55 55 46 84 Vegyszegyszerbeszerzés 35 410 410 736 179 Irodaszer, nyomtatvány 36 400 400 338 84 Könyv beszerzés 37 Folyóirat beszerzés 38 Egyéb információ beszerzés 39 4 4 Hajtó,-kenőanyag

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben