A gazdasági rendszerek irányítása a szabályozás mechanizmusán alapul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdasági rendszerek irányítása a szabályozás mechanizmusán alapul."

Átírás

1 2.01. Szervezık, programozók, a felhasználó szakmai képviselıje Elméleti irányzatok, alkalmazástechnikai irányzatok, rendszer szemléleti irányzatok Operációkutatási irány, rendszertechnikai irány, tudományos vezetési irány A jelek csak potenciális információ hordozók. Az információ értéke a felhasználónál megszüntetett bizonytalanság mértékétıl függ, tehát ilyen értelemben szubjektív kategória. Azt, hogy mit tekintünk rendszernek, a szervezési célon túl befolyásolja az objektív valóság, és a rendszer totalitási jellemzıje is. Ludvig von Bertalanffy tekintendı a rendszerelméleti irányzat atyjának. A gazdasági rendszerek irányítása a szabályozás mechanizmusán alapul. Az elemek között értelmezett kapcsolatok halmaza a rendszer struktúráját alkotja. Az egyszerő dinamikus struktúrákat a bouldingi csoportosítás szerint óramővek szintjének szokás nevezni. Azt, hogy mit tekintünk rendszernek, az objektív valóságon túl befolyásolja a szervezési cél, és a rendszer totalitási jellemzıje is. Az elemek illetve azok jellemzıinek fontosság szerinti megkülönböztetése a rendszer rendezettségét jelenti Rendszerjellemzı: A hierarchia szint neve: a) A rendszer saját belsı irányítással kibernetikai rendszer rendelkezik. b) Emberi viszonyok bonyolult társadalmi rendszer összefüggése jellemzi. c) Létezésükre a tudomány jelenlegi szintjén transzcendentális rendszer nem tudunk rendszerelméleti magyarázatot adni. d) Anyag és energiaáramlás közepette a rendszer elemei magukat reprodukálják egyszerő nyílt rendszer és eltartják. e) Klasszikus alakja, példája a növény. genetikai rendszer f) Ezen a szinten értelmezhetık az egyszerő gépek Materiális,bonyolult, nyílt, dinamikus, sztochasztikus. egyszerő dinamikus rendszerek Önszabályozó, öntanuló, önszervezı, határozatlan, meghatározhatatlan.

2 Gazdasági informatika input rányított alrendszer output rányító alrendszer vezér jel input rányított alrendszer output rányító alrendszer

3 Rendszerelmélet és információ elmélet C E B C D B A gazdasági rendszerek irányítása alapvetıen belülrıl történik, ezért belsı képpel rendelkezı rendszereknek tekintjük ıket. A szabályozás folyamatában a figyelı a begyőjtött információkat folyamatosan szolgáltatja az ítéletalkotó felé, mert az ítéletalkotó szerv feladata a beavatkozás. A szabályozás negatív visszacsatoláson alapuló formája a labilis rendszerek labilitását csökkenti, ezért a gazdasági rendszerek öntanuló rendszerek A szabályozás folyamatában a figyelı a begyőjtött információkat folyamatosan szolgáltatja a különbség képzés felé, mert a különbség képzı szerv feladata a beavatkozás. A szabályozás az irányítás nyílt hatásláncú formája, mert a beavatkozás a visszacsatolás alapján történik. A gazdasági rendszerek önszabályozók, mert az emberi tényezı a mőködésükbe bizonytalanságot visz a b c d e C C B C A Rendszer, alrendszer, részrendszer, rendszerelem a./ a zavaró jelek már kifejtették hatásukat b./ hatástalanítja a környezetet c./ lehet negatív jellegő visszacsatolás d./ az irányító a rendszeren kívül helyezkedik el e./ jellemzıje a bizonytalanság f./ a folyamatról levett jelek alapján történik Egészítse ki az alábbi mondatokat! A rendszer kibernetikai szempontból irányító és irányított alrendszerre bontható. Azt a vizsgálati módot, amely idıben egymás utáni állapotok különbségeként képezi le a rendszert, komparatív statikus vizsgálati módnak nevezzük. A szabályozási folyamat elsı mővelete az alapjel képzés. Az olyan rendszereket, amelyek létezése állapotváltozások sorozata, dinamikus rendszereknek nevezzük. A zárt hatásláncú irányítást szabályozásnak nevezzük. A modell a valóság lényeges vonásait tükrözı egyszerősített mása. Az, hogy adott esetben mit tekintünk rendszernek, függ a: szervezési céltól, az objektív valóságtól, a totalitási jellemzıtıl. A belsı képpel rendelkezı rendszerek szabályozása adaptív típusú a./ vezérlés b./ érzékelés c./ döntés d./ tervezés e./ beavatkozás f./ hatástalanítás

4 12 Gazdasági informatika Egészítse ki az alábbi mondatokat. Negatív visszacsatolás esetén a folyamatok eredeti elıjelükkel ellentétesen változnak. Az irányítási folyamat során a döntés mőveletét ítéletalkotó vagy rendelkezı szerv végzi. A gazdasági rendszer egymást feltételezı struktúrák összessége, melyek egymásra épülnek. Ezt fejezi ki a gazdasági rendszer hierarchikus jellege. A szimbolikus modellek alapvetı változatai a matematikai és logikai modellek. Szimuláció alatt a jelenségek leutánzását értjük Az adatok agregált információk. Bertalanffy az elméleti irányzat képviselıje. A jelek értelmezésével a szemantika foglalkozik. A kibernetikai szint jellemzıje az indeterminációs vizsgálati kör. A statikus struktúrák önszabályozó jellegőek a./ vezérelt rendszerek sajátossága b./ külsı faktorok követése c./ az idı beépítése a rendszerbe d./ a vadász követi a nyulat analógiája e./ stabil alapjel követése a./ növényi szint 1./ spiritizmus 2 b./ statikus struktúrák 2./ atomok szerkezete 1 c./ transzcendentális 3./ emberjogi mozgalmak 7 d./ egyszerő dinamikus rendszerek 4./ verbális kommunikáció 8 e./ állati szint 5./ fekete doboz 5 f./ kibernetikai szint 6./ sejtmag 3 g./ társadalmi szint 7./ fogaskerék 6 h./ nyílt rendszerek 8./ tiszavirág 4 i./ emberi szint 9./ kétszikőek a./ felismeri a deduktív közelítés fontosságát b./ tisztázza a hatásköri viszonyokat c./ absztrahál a lényegtelentıl d./ decentralizált döntési kérdéseket preferál e./ input-output analízissel vizsgál a./ bonyolultsága magas fokú b./ stabil bemenetnél is bizonytalan kimenető c./ outputja sztochasztikus d./ önvezérelt e./ hierarchizált

5 Rendszerelmélet és információ elmélet Az információ olyan új ismeret, amely bizonytalanságot szüntet meg. A tudatunktól függetlenül létezı, objektív struktúrák neve: materiális rendszer. A negatív visszacsatolás hatására az állapotváltozások intenzitása eredeti jellegével ellentétesen változik. Boulding a rendszerelmélet szemléleti irányzatának volt a képviselıje. A programvezérlésnél a rendszer kimenete az idı függvényében változik. Azt a rendszertulajdonságot, mely az elmúlt idıszakok gyakorlati tapasztalatait hasznosítva biztosítja a gazdasági rendszerek mőködését öntanulónak nevezzük. Az input-output analízis kibernetikai módszere a fekete doboz A verbalitás: szavak, szakmai összefüggésekben. Minden tudományos igényő tanulmány verbális modell A kimenet, illetve az alapjel az idı függvényében változik Boulding szintjei: társadalmi szint statikus struktúrák szintje sejtek szintje vezérlı mechanizmus szintje állati szint egyszerő dinamikus rendszerek szintje emberi szint transzcendentális szint növényi szint fogalmak: gazdasági rendszer egy épület váz szerkezete idegsejtek funkciói kibernetika lábasfejőek dízelmotor verbális kommunikáció őrkutatás kutyatej reál folyamat pénzügyi folyamat 3 A./ tárgyi eszköz elhasználódás 1./ árbevétel 1 B./ árueladás 2./ szállítóval szembeni kötelezettség 2 C./ anyagbeszerzés 3./ értékcsökkenési leírás 5 D./ elvégzett munka 4./ reprezentációs költség 4 E./ partner vendéglátása 5./ bérköltség Az egyszerő dinamikus rendszerek szintje, az óramővek szintje. A közös kutatási területő tudományok: hibrid tudományok, más szóval határtudományok, azaz interdiszciplináris jellegőek. A gazdasági rendszerek nyitottak Jelizoláció a vezérlés egy fajtája. A határozatlan rendszer az alkalmazkodó képességet kifejezı rendszer tulajdonság A./ beavatkozás 1./ információ 1 B./ új ismeret 2./ szervezés 4 C./ tervezés 3./ érzékelés 3 D./ ellenırzés 4./ alapjel

6 14 Gazdasági informatika mőködésüket spontán törvények határozzák meg: célszerőtlen rendszer a szavak, jelek, információk értelmezésével foglalkozó tudomány szemantika a kibernetikai irányítás ítéletalkotási funkciója a vezetés szférájában is megtalálható. Ennek neve: döntés. a mozgékonyság, a nagy információ felvételi készség, a második jelzırendszer elıször tőnik fel Boulding rendszerszintjeinél. Ez a szint: az állati szint. a jól mőködı információs rendszer jellemzıi: megfelelı helyen, mennyiségben, minıségben, idıben, anyagi érdekeltséggel párosulva jelenjen meg. Szemantikailag, pragmatikailag, szintaktikailag is megfelelı legyen a./ a zavaró jelek már kifejtették hatásukat b./ az entrópia mérésén alapszik c./ ismerni kell a folyamat és beavatkozás közti kapcsolatot d./ a beavatkozó szerv nem integráns része a rendszernek e./ módszere az absztrakció f./ a zavartalanítás egyik alkalmazási módja Visszacsatolás, ahol a szabályozó integráns része a rendszernek. A beavatkozás azonnali (poszteriori) információk alapján történik ndoklás:, hamis. Az analóg modell közvetlen módon egyszerősíti a valóságot (pl.: makett). Szimbolikus ábrázolásra a matematikai és logikai modellek alkalmasak ndoklás:, igaz. Az adatátvitel, kommunikáció a teljes kiépítettségében tartalmazza a forrás meghatározást, kódolást, csatorna kiépítést, dekódolást, és vétel funkcióit Szabályozás: Amennyiben észleljük, hogy a pontos, naprakész adatszolgáltatást nem sikerül biztosítani, a szervezési részleg munkatársait felkérjük az adott rendszer vizsgálatára, szervezési javaslat készítésére. Vezérlés: Tudjuk, hogy az adott részlegnél két kontírozó könyvelı szülés elıtt áll és hosszabb idıre kiesik a munkából. Még ottlétük alatt létszám átcsoportosítással gondoskodunk pótlásukról, hogy a munkában fennakadás ne legyen. zoláció: Részletes ügyviteli utasítással rögzítjük a tevékenységek rendjét, organigramokkal a bizonylatok útját, s ez szinte lehetetlenné teszi a vizsgált tevékenység hibás mőködését Szabályozás: A tároló hımérsékletét mérjük, és ha az eltért a kívánt állapottól, magasabb vagy alacsonyabb fokozatra állítjuk a berendezést. Vezérlés: A külsı hımérsékletet mérjük, és annak változása esetén a tárolók hıfokának eltérése elıtt avatkozunk be. Ezt esetleg helyettünk a készülékbe szerelt termosztát is elvégzi. zoláció: Úgy alakítjuk ki a szigetelést, a nyílászáró szerkezeteket, hogy a külsı hımérséklet változása a tárolók hıfokát ne befolyásolja.

7 Rendszerelmélet és információ elmélet Szabályozás: Tartalékalap képzése. Amennyiben a zavaró jel már hatott, a tartalékalapból a szükséges összeget kivesszük. Vezérlés: Öntözés, ha a zavaró jel káros hatása jelentkezik. zoláció: Mőtrágyázás, a zavaró jel jelentkezése elıtt hatástalanítjuk a káros folyamatokat Szabályozás: Szanatóriumi ellátás javaslata, amikor a zavaró jel már hatott. Vezérlés: Gyógyszer alkalmazása a jelentkezı tünetekkel egyidıben. zolálás: Védıoltás adása esetleges fertızés veszély elıtt. A 2.34., 2.35., és feladat más megoldásokkal is elfogadható. Próbáljon kísérletezni alternatív megoldásokkal. A fenti példák leegyszerősített tan példák, így az élet teljes körőségét nem érzékeltetik Célrendszer: oktatás, kutatás, jól képzett szakemberek kibocsátása, stb. nputok: végzett középiskolások, a munka világából érkezı felvételizık (távoktatás), továbbképzısök (másoddiplomások), oktatók felvétele, más munkavállalók felvétele, külsı szabályozó rendszer, törvények, stb. Outputok: végzett hallgatók, szellemi termékek (pl. tankönyvek), stb. Alrendszerek: szenátus, intézetek, tanszékek, hivatalok (pl. gazdasági osztály), hallgatói önkormányzat. Jelzett szervezetek a hierarchia különbözı szintjein helyezkednek el. Érdemes elgondolkozni az alá-fölérendeltség, funkcionális kapcsolatok, divíziók, stb. bonyolult összefüggésein. Környezet: minisztériumok, gazdálkodó szervezetek, médiumok, foglalkoztatási problémák, stb. Értelmezzük az akciókörnyezet és a közvetett környezet viszonyát. Próbáljon hasonló elemzést végezni egy ipari, kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, vagy az államigazgatás valamelyik területén A sorokban álló állítások, az oszlopokban álló mely fogalmakra jellemzıek? a) Nem sajátja, annak az adatnak, aminek az értelmezésébıl keletkezett. b) Többféle jelentése lehet. c) lyen egy lábnyom a hóban. d) A feltételezett értelmezési szabályokat ismerık közössége számára azonos. e) Konkrét értelmezıhöz köthetı. f) A döntési, reagálási képességet javítja. g) Ahhoz, hogy megkapjuk, csak értelmezésre van szükség. h) Új ismeret i) Értelmezhetı a mennyisége, amely az adat ismétlése esetén növekszik j) Értelmezhetı a mennyisége, amely az adat ismétlése esetén NEM növekszik. Adat Jelentés nformáció

8 16 Gazdasági informatika Állítás: A 466 számú fıkönyvi számla neve Elızetesen felszámított ÁFA. Kategória Tulajdonság Objektum Érték fıkönyvi számla (fıkönyvi számla) neve 466 számú fıkönyvi számla Elızetesen felszámított ÁFA Állítás: A forrás típusú számla tartozik oldalának elıjele negatív. Kategória Tulajdonság Objektum Érték számlatípus tartozik oldal elıjele forrás típusú számla (vagy forrás számlatípus) negatív Tippelje meg, hány bit az alábbi közlések információmennyisége! 1,3 bit 3,3 bit 4,6 bit 5 bit 1. Négy számjegybıl álló, teljesen ismeretlen PN kódnak valaki elárulja az elsı jegyét. 2. Négy számjegybıl álló, teljesen ismeretlen PN kódnak valaki elárulja az egyik jegyét, de nem mondja meg melyiket. 3. Négy számjegybıl álló, teljesen ismeretlen PN kódnak valaki elárulja az elsı jegyét és még egy jegyét, de az utóbbinál nem mondja meg, melyiket. Magyarázatok: 1. A lehetséges esetek száma az eredeti 1/10 részére csökken. Tehát a megszünetett bizonytalanság, azaz az információmennyiség bitben: log(1/10) = log 10 3,3. 2. A lehetséges esetek száma az eredeti 4/10 részére csökken. Tehát az információmennyiség bitben: log(4/10) = log 2,5 1,3. 3. A lehetséges esetek száma az eredeti 1/10*3/10 = 3/100 részére csökken. Tehát az információmennyiség bitben: log(3/100) = log 33,3 log 32 = Tippelje meg, hány bit az alábbi értesülések információmennyisége! 2,4 bit 1. "A dámánál kisebb értékő pikket húztam az 52 lapos jokerek nélküli francia kártya csomagból. (lyen csomagban összesen 10 olyan pikk lap van, aminek az értéke kisebb a dámánál.) 2. Négy számjegybıl álló, teljesen ismeretlen PN kódnak valaki elárulja az elsı 2 jegyét. 3. Szakértık véleménye alapján egy esemény valószínőségét 1/20- nak becsültük, de egy értesülés úgy változtatja véleményünket, hogy az esemény bekövetkeztének valószínősége 2/5. 3 bit 6,6 bit 8 bit 1. A lehetséges esetek száma az eredeti 10/52 részére csökken. Tehát a megszünetett bizonytalanság, azaz az információmennyiség bitben: log(10/52) = log 5,2 2,4.

9 Rendszerelmélet és információ elmélet A lehetséges esetek száma az eredeti 1/100 részére csökken. Tehát az információmennyiség bitben: log(1/100) = log 100 6,6. 3. Az egyszerőség kedvéért nevezzük kedvezı esetnek minden olyan esetet, amely a szóbanforgó esemény bekövetkezését jelenti. Eredetileg a kedvezı esetek mértékének és az összes eset mértékének aránya 1/20, az értesülés után pedig ez 2/5 = 8/20 arányra változik. Mivel az változatlan, hogy mit tekintünk kedvezınek, ez azt jelenti, hogy a még lehetséges összes eset mértéke az eredeti 1/8 részére csökkent. Tehát az információmennyiség bitben: log(1/8) = log 8 = a) megoldása: Az elsı közlésbıl a gyerekek éveinek számára az alábbi nyolc lehetıség adódik: A második közlés a gyermekek koráról számunkra semmi újat nem mond, de komoly információmennyiséggel bír a szemben lévı házat látó barát számára. A fenti nyolc lehetıség ugyanis sorrendben a következı összegeket adja: 38, 21, 16, 14, 13, 13, 11, 10. a tehát az ablakok száma történetesen 16, akkor a gyerekek csak 1, 3 és 12 évesek lehetnek; de ha az ablakok száma 13, a nyolc lehetıség akkor is kettıre szőkül (azaz a bizonytalanság csökken). A harmadik közlés számunkra kétféle információtartalommal is bír: Az elsı két közlés az érdeklıdı barát számára nem volt elegendı a gyermekek korának kitalálásához, tehát az ablakok száma 13. (Ugyanis csak a 13-as összeghez tartozik többféle osztóhármas.) Van legkisebb gyermek, azaz az 1, 6, 6; illetve a 2, 2, 9 lehetıségek közül csak az elıbbi lehet a megoldás. b) megoldása: Az elsı közlés után a lehetséges esetek száma 8, azaz a bizonytalanság mértéke log(8) bit =3 bit. Ezt szünteti meg a következı két közlés. (Abban, hogy nyolc lehetséges esetrıl beszélünk, például benne van az a feltételezés, hogy az adatközlı elég idıs és elég régen találkozott a barátjával ahhoz, hogy azóta akár 36 éves gyereke is lehessen. Mivel itt valamilyen feltételezésekre kell támaszkodni, ezért nem beszélhetünk a bizonytalanság vele az információ-mennyiség pontos meghatározásról, hanem csak a lehetséges legnagyobb bizonytalanság becslésérıl.) A második közlés az érdeklıdı barát számára a lehetséges esetek számát 8-ról 2-re csökkentette, ezért az ı számára a közlés információmennyisége (legfeljebb): log(8) bit log(2) bit = 2 bit. Ugyanezen közlésnek a gyermekek korára vonatkozó információmennyisége számunkra, akik a szemben lévı házat nem látjuk, zérus. Figyelem! Nem azt mondtuk, hogy a második közlés semmilyen információt nem tartalmaz számunkra, hanem csak azt, hogy a gyermekek korára vonatkozó információt nem tartalmaz. Egy másfajta ismeret ugyanis számunkra is következik belıle: A második közlés

10 18 Gazdasági informatika után az érdeklıdı barát már vagy pontosan tudja, hány évesek a gyerekek, vagy 13 ablaka van a szemben lévı háznak. A harmadik közlés mindenki számára megszünteti az elsı közlés után maradt összes (legfeljebb 3 bit) bizonytalanságot, tehát benne az információmennyiség az érdeklıdı barát számára 1 bit, számunkra legfeljebb 3 bit. mmár a feladat b) részét is megoldottuk, de itt kiegészítjük a megoldást az elsı közlés maximális információmennyiségének becslésével is. Ettıl a kérdéstıl az elıbbiekben azért tekintettünk el, mert mint mindjárt látni fogjuk a megválaszolása (nem a pontos, hanem még a maximális értéké is) önkényes feltételezésektıl függ. Ahhoz, hogy "az éveik számának (egész számok) szorzata 36" közlésnek a gyerekek korára vonatkozó információmennyiségét meghatározhassuk, pontosabb ismeretekkel kellene rendelkezni a körülményekrıl. Például arról, hogy milyen korúak, illetve hány éve nem találkoztak a beszélgetı partnerek. A lehetséges esetek sokasága ugyanis más, ha 40 éve találkoztak vagy ha csak 20 éve; továbbá más akkor is, ha a megelızı találkozás alkalmával az elbeszélı 20 éves volt vagy csak 5 éves. (Meg kell jegyezni, hogy a szóban forgó információmennyiség csak számunkra ilyen bizonytalan, a beszélgetı partnerek számára nem, hiszen ık tudják, mikor találkoztak, és feltehetıen ismerik egymás korát.) tt egy olyan becsléssel fogunk élni, hogy kb. 40 éve találkoztak, és ezen túl az elbeszélı kora sem korlátozza a lehetıségeket. Ekkor az elsı közlést megelızıen a lehetséges esetek száma: 40*41*42 / 1*2*3 = (A számítás módja egy, az ismétléses kombinációkra vonatkozó kombinatorikai összefüggésbıl adódik.) Ekkora sokaságból egy adott lehetıséget meghatározó közlés információ-mennyisége (vele a közlés elıtti bizonytalanság): = log(11480) bit 14 bit. a az elsı közlés ezt a sokaságot csökkentette nyolcra. Ezzel a bizonytalanság log(8) bitre, azaz 3 bitre csökkent. Tehát az elsı közlés információmennyisége, azaz az általa megszüntetett bizonytalanság mértéke: 14 bit 3 bit = 11 bit Ez egy pongyolán fogalmazott állítás, hiszen azonos adatnak eltérı körülmények között különbözik az információmennyisége. Az állítás a következı pontosítással értelmessé tehetı: A négybetős magyar szavak információmennyisége legfeljebb 20,52 bit. Az ilyen becsléseknek az a gyakorlati jelentısége, hogy az adattípus bitben kifejezett információmennyiségének felsı korlátja egyben korlátja a tárolásához szükséges jelsorozat hosszának is, ha a használt jelkészlet kétféle jelet tartalmaz Milyen típusú kommunikációs csatornát képeznek az alábbiak? Egyszerő telefon angfelvétel, film Rádióhullám Postaszolgálat Papírdokumentum (levél) Térbeli dıbeli

11 2.47. Rendszerelmélet és információ elmélet 19 Jelezze -szel, hogy a sorokban álló állítások az adatok, illetve információk mely jellemzıire vonatkoztathatók? A kérdéses jellemzıket az oszlopok képviselik. 1. Ennek a jellemzınek, ha az információra vonatkoztatjuk, kétféle értelmezése is lehet, az egyik a rendelkezésreállási. 2. Az adatra vonatkoztatva azt jelentheti, hogy jelen vannak a pontos értelmezést lehetıvé tevı társadatok. 3. Az adatra értelmezhetı. 4. Az információra értelmezhetı. 5. Azt jelenti, hogy a közölt információ megfelel a valóságnak. 6. Az adatnak az a tulajdonsága, hogy a rá alkalmazandó értelmezési szabály határozottan beazonosítható, és ez a szabály ismert és világos az értelmezı számára is. 7. Ez a jellemzı az információra értelmezve azonos a megbízhatósággal. érthetıség teljesség alkalmazhatóság megbízhatóság objektivitás idıszerőség összehasonlíthatóság Mi a kapcsolat a redundancia és az elektronikus aláírás között? Mi a kapcsolat a zaj és az elektronikus aláírás között? Az elektronikus aláírás az aláírt dokumentum tartalmából képzett (az eredeti közlési szándék szempontjából fölös) adat, azaz redundancia. Az elektronikus aláírás (egyebek mellett) az aláírt dokumentum sértetlenségének ellenırzését, azaz az esetleges zajhatás kimutatását szolgáló redundancia R funkció Élılény esetén Gazdasági szervezet esetén Érzékelés, észlelés Érzékszervi funkciók Mérés, adatgyőjtés Térbeli csatorna degrendszeri funkciók Tárgyalás, levél, adatközlı hálózat (kábel, rádióhullám) Reagálás Ösztönös vagy racionális döntésen alapuló cselekvés Jogszabályokon, szabványokon; szervezeti célokon, szabályokon, tudáson; a problémára vonatkozó adatokon; emberi vagy automatizált döntésen alapuló dıbeli csatorna Ösztön, feltételes reflex, emlékezet szervezeti cselekvés. Nyilvántartott (tárolt) adatok, dokumentumok. rattár, adatbázis, adattárház, stb.

12 Gazdasági informatika Tegyen -et az A oszlopba, ha az állítás igaz; az oszlopba, ha az indoklás igaz; az Ö oszlopba, ha az állítás is és az indoklás is igaz, és van összefüggés közöttük; az N oszlopba, ha egyik sem igaz! a) [A jelentéstartalom nem azonos az információval], mert [a jelentéstartalom az azonos értelmezési szabályt alkalmazók mindegyike számára elvben azonos, de nem mindegyikük számára képez új ismeretet]. b) [A jelentéstartalom nem jelent feltétlen új ismeretet], mert [a jelentéstartalom az adat felhasználásának, a döntési, reagálási képesség megváltozásának a mozzanatához kapcsolódó fogalom]. c) [A jelentéstartalom nem azonos az információval], mert [a jelentéstartalom nem feltétlenül képez új ismeretet]. d) [Az információ az adat értelmezésének mozzanatához kapcsolódó fogalom], mert [az információ az adat értelmezése által szerzett új ismeret] e) [Az információ az adat felhasználásának, a döntési, reagálási képesség megváltozásának a mozzanatához kapcsolódó fogalom], mert [az adat bármilyen anyagon, alakban, bármilyen hatással elıállított egyszerő vagy összetett jel]. f) [A megbízhatóság, mint minıségi jellemzı az adatra vonatkoztatható], mert [a megbízhatóság azt jelenti, hogy az adatból nyert információ éppen arra a kérdésre válaszol, ami a döntéshozót foglalkoztatja, alkalmas a lehetséges döntési változatok várható következményeinek felmérésére]. g) [Az érthetıség mint minıség az információra vonatkoztatható], mert [az érthetıség az adatnak az a tulajdonsága, hogy a rá alkalmazandó értelmezési szabály határozottan beazonosítható, és ez a szabály ismert az értelmezı számára is, tehát a jelentéstartalmat illetıen nincs bizonytalanság] A Ö N Elınyös alkalmazások: Az alábbiakból kell legalább kettıt megemlíteni. a zajhatások elleni védekezés; az adat érthetıségének javítása az értelmezési szabály azonosítását megkönnyítı más adat hozzákapcsolásával; az adat térbeli, idıbeli elérthetıségének javítása az adat több csatornán elérhetıvé tételével, az elérési idıt (válaszidıt) csökkentı más adatok hozzákapcsolásával; összefüggések kifejezése az adatkapcsolatokat hordozó redundancia alkalmazásával. átrányos elıfordulások: a nem célszerő redundancia, a vevı (a címzett, a hallgatóság) felesleges közlésekkel, lényegtelen részletekkel való túlterhelése maga is zajnak számít; az aktualizálási (karbantartási) mőveleteknek intenzíven kitett tranzakciókezelı adatbázisok esetében rontja a tranzakciófeldolgozás teljesítményét, és fokozza az inkonzisztens (ellentmondásos) adatbázistartalom kialakulásának esélyét.

13 Rendszerelmélet és információ elmélet A sorokban álló állítások a szoftvereknek az oszlopokkal adott mely csoportjaira igazak? Speciális felhasználói szoftver Általános használt szoftver Operációs rendszer a) de tartoznak az üzleti alkalmazások. b) de tartozik a Word vagy az Excel. c) Feladata a számítógép és a perifériák mőködésének összehangolása d) Egyik jelentısége, hogy a felhasználói szoftverek hordozhatóságát biztosítja. e) de tartoznak a mőszaki tervezı szoftverek. f) de tartozik a web-böngészı. g) de tartozik egy videofilm lejátszása Az alábbi sorok némelyikében olyan állítások állnak, amelyek vagy objektum vagy esemény jellegő jelenségre igazak; olyan jelenségek szerepelnek, amelyek vagy objektum vagy esemény jellegőek; olyan adatok szerepelnek, amelyek vagy objektum vagy esemény jellegő jelenség tulajdonságai. Minden esetben tegyen -et a megfelelı oszlopba. 1. Földrajzi hely Objektum Esemény 2. Bármilyen állapotváltozás 3. Különbözı állapotokat vehet fel. 4. Tulajdonságai nem változnak. 5. Beszerzés, eladás 6. Az élettartama alatt különféle változásoknak lehet kitéve 7. Élılény, személy, társaság 8. Elvont dolog, amely történeti jellemzıkkel bír. 9. Diszpozíciós adatok. 10. Azokat a jellemzıit nevezik törzsadatoknak, amelyek ritkábban változnak vagy stabilak.

14 a./ Gazdasági informatika Adatok győjtése: beszerzési források, beszerzési árak, szállítási határidık, fizetési feltételek, szállítási lehetıségek, távolságok, szállítási költségek, rendelések stb. Adatok tárolása: rendelések, szerzıdések, könyvelési adatok, szállítók adatai, cikkek adatai, raktárak adatai, vevık adatai stb. Adatok továbbítása: rendelések továbbítása, a készletváltozásokról feladás a fıkönyvnek, a számlák továbbítása igazoltatás és könyvelés céljából stb. Adatok feldolgozása: rendelések karbantartása, aktualizálása, készletváltozások követése, nyilvántartása, számlák feldolgozása, vevık, cikkek, szállítók adatainak karbantartása, a forgalmi adatok könyvelése stb. Adatok lekérdezése: a szállítási határidık szerinti, szállítók szerinti, cikkek szerinti, készletek forgalma szerinti lekérdezések stb. Adatok felhasználása: a szállítók kiválasztásánál a szállítókról győjtött adatok kiértékelése, a beszerzési tervek összeállításánál a vevıi rendelések és az elızı idıszaki forgalom adatainak felhasználása, a beszerzési rendelések összeállításánál a készletadatok felhasználása stb. b./ Esemény: Vevıi rendelés megérkezése. Tevékenység: Rendelés felvitele a Rendelés állományba, megvizsgálása, feldolgozása, visszaigazolása a vevınek. Esemény: Az elküldött rendelésre megérkezett szállítói visszaigazolás. Tevékenység: Az adott rendelés aktualizálása, azaz annak a bejegyzése, hogy a szállító visszaigazolta az elküldött rendelést. Esemény: Rendelés elutasítása Tevékenység: A rendelés törlése a Rendelés állományból, és helyette egy másik rendelés összeállítása, felvitele, nyomtatása és elküldése a szállítónak. Esemény: Szállítmány érkezése. Tevékenység: Megvizsgálni, hogy a szállítmány mely rendelésre érkezett, megfelel-e a rendelésnek. Az eredménytıl függıen vagy visszaküldeni, vagy átvenni a szállítmányt. Utóbbi esetben raktárbevételi bizonylatot kell kiállítani, a Készlet állományt aktualizálni (növelni) kell a megérkezett cikkekkel, a készletváltozásról feladást készíteni a fıkönyvnek. a a rendeléshez képest minıségi vagy mennyiségi eltérés van, akkor errıl jegyzıkönyvet kell kiállítani. Esemény: Megérkezett a leszállított árura a számla. Tevékenység: A számlát iktatni kell, igazoltatni és vagy visszautasítani, vagy elfogadni. Utóbbi esetben kifizetni, illetve feladást készíteni a fıkönyvnek. Esemény: Új partner (vevı, vagy szállító) érkezése Tevékenység: Az új partner adatainak a felvitele a Partner állományba.

15 c./ Objektum: PARTNER (SZÁLLÍTÓ, VEVİ) Rendszerelmélet és információ elmélet 23 Tulajdonságai: Partner kód, Partner név, Partner címe, Adószáma, Bankszámla száma, Fıkönyvi folyószámlaszáma, címe, Telefonszáma, Kapcsolattartó neve, Objektum: KÉSZLET Tulajdonságai: Készletkód, Cikkszáma, Raktárkód, Mennyiségi egységkód, Objektum RAKTÁR Tulajdonságai: Raktár kód, Megnevezés, Raktártípus, Objektum :MENNYSÉG EGYSÉG Tulajdonságai: Mennyiségi egységkód, Megnevezés Objektum: FİKÖNYV Tulajdonságai: Fıkönyvi számla száma, Megnevezése, Típusa,.. Objektum: RENDELÉS Tulajdonságai: Rendelés száma, Rendelés dátuma, Szállítási határidı, Partner kód, d./ OBJEKTUMOK 1 Vevıi rendelés megérkezése 2 Rendelés szállítói visszaigazolása E S E M É N Y E K 3 4 Rendelés Szállítmány szállítói elutasítása érkezik 5 Számla érkezik 6 Új partner jelentkezik PARTNER olvasás olvasás olvasás olvasás olvasás felvitel RENDELÉS KÉSZLET RAKTÁR felvitel (vevıi rendelésé) módosítás (kimenı rendelésé) törlés (visszautasított kimenı rendelésé) felvitel (másik kimenı rendelésé) olvasás módosítás olvasás olvasás FİKÖNYV felvitel felvitel A felhasználók milyen értelemben lehetnek a tervezés tényezıi? a tervezés tárgyai? A követelmények forrása. Veszélyforrás, amivel szemben védekezni kell. A felhasználói szerepkörök, és azok hozzáférési jogai funkciókhoz, adatokhoz. A felhasználók képzése, továbbképzése.

16 Gazdasági informatika Különbözı operációs rendszerekkel vezérelt gépek kommunikációjának megoldása a hálózati kommunikáció megjelenítési rétegében. Más példa: Különbözı technológiával készült alhálózatok összekapcsolása. A hálózati kommunikáció rétegei közötti interfészek szabványai. ergonómiai szabványok vagy megfelelı szakképesítés elıírása az eszköz használatához. Dokumentum-szabványok, ügyrend, beszámoltatási rend Pl. adatvédelmi tv., elektronikus aláírásról, elektronikus dokumentumok kezelésérıl szóló tv. SO 12207, SO SSADM, UML, RUP, TL Testre szabott SO 9001 vagy testre szabott SO Pl. a projekt egyes termékeinek értékelési szempontjai a, b, e c b b b, e, f, g, i c a 2.65 c 2.66 b b, d, e, h b, f a, b, e, g b

2.01. Sorolja fel a szervezı team fıbb szerepcsoportjait! 2.02. Melyek a rendszerkutatás fı területei?

2.01. Sorolja fel a szervezı team fıbb szerepcsoportjait! 2.02. Melyek a rendszerkutatás fı területei? 2.01. Sorolja fel a szervezı team fıbb szerepcsoportjait! 2.02. Melyek a rendszerkutatás fı területei? 2.03. Melyek a rendszerkutatás alkalmazástechnikai irányzatának fı ágai? 2.04. Jelölje a megfelelı

Részletesebben

Irányítástechnika alapvetı célja

Irányítástechnika alapvetı célja Irányítástechnika alapvetı célja Folyamat Tevékenység Forgalom Termelékenység Biztonság, Egyenletesség, Változások követése, Termék növelése minıségének javítása Az energia felhasználás csökkentése Az

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI TANFOLYAM SZÁMVITELSZERVEZÉS ÍRÁSBELI VIZSGA 2011.11.16. MEGOLDÁS

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI TANFOLYAM SZÁMVITELSZERVEZÉS ÍRÁSBELI VIZSGA 2011.11.16. MEGOLDÁS MGYR KÖNYVVIZSGÁLÓI KMR OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI TNFOLYM SZÁMVITELSZERVEZÉS ÍRÁSBELI VIZSG 2011.11.16. 2 1. feladat: 1.1 következő ESZKÖZMOZGÁSNEM táblában adja meg a hiányzó adatértékeket! ESZKÖZMOZGÁSNEM

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet ermelési folyamatok II. A gyártástervezés modelljei Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok 1. Számítási modellek és programozási paradigmák 1 Modellezési alapelvek A modellezés célja A modellezés célja a világ minél teljesebb körő megértése Elemek, folyamatok,

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1 Az irányítástechnika alapfogalmai 2008.02.15. 1 Irányítás fogalma irányítástechnika: önműködő irányítás törvényeivel és gyakorlati megvalósításával foglakozó műszaki tudomány irányítás: olyan művelet,

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Az információ a hétköznapi használati eszköz

Az információ a hétköznapi használati eszköz Az információ a hétköznapi használati eszköz Budapest, 2006.10.08 Zubonyai Tibor (tibor.zubonyai@ibssa.org) (www.ibssa.hu) Ennek a cikknek a megírását egy korábbi az IBSSA magazinban megjelent (Business

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok 2. Az objektumorientált programozási paradigma 1 A szoftverkrízis Kihívások a szoftverfejlesztés módszereivel szemben 1. A szoftveres megoldások szerepe folyamatosan

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Raktári tranzakciók Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Szállítás Árubeérkezés Kimutatások Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A partner kiválasztása a Szállító vagy

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

SPC egyszerően, olcsón, eredményesen

SPC egyszerően, olcsón, eredményesen SPC egyszerően, olcsón, eredményesen Rába Tivadar Six Sigma Black Belt BorgWarner Turbo System April 7, 2007 1 Mi az SPC? Miért pont SPC? Tán Show Program for Costumer? Szakértık Statisztikai folyamat

Részletesebben

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT A CÉG Vevők Bank KFT Állam Szállítók 1 A FELADAT A cég tevékenységének, működésének megismerése Üzleti folyamatok dokumentálása Információs rendszerrel szemben támasztott követelmények e meghatározása

Részletesebben

rendszerszemlélető, adatközpontú funkcionális

rendszerszemlélető, adatközpontú funkcionális http://vigzoltan.hu rendszerszemlélető, adatközpontú funkcionális Integrált Vállalatirányítási Rendszerek Alkalmazói fejlesztések mindig valamilyen módszertan alapján történnek. A módszertan eljárások,

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A blokkot irányító személyzet tartózkodó helye

A blokkot irányító személyzet tartózkodó helye A BV személyzet feladatai A Blokkvezénylık helye az atomerımővekben Túri Tamás PA Zrt. Irányítástechnikai Mőszaki Osztály turi@npp.hu Termelési feladatok A kívülrıl, ember-ember kommunikáció útján kapott

Részletesebben

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Alapfunkciók, alapbeállítások Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Bejelentkezés az -ba Alapfunkciók, a rendszer használata Menüsor és ikonsor Jelszóváltás Környezet kiválasztása Bejelentkezés

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Statisztikai függvények

Statisztikai függvények EXCEL FÜGGVÉNYEK 9/1 Statisztikai függvények ÁTLAG(tartomány) A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák értékének átlagát számítja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

OSI-ISO modell. Az OSI rétegek feladatai: Adatkapcsolati réteg (data link layer) Hálózati réteg (network layer)

OSI-ISO modell. Az OSI rétegek feladatai: Adatkapcsolati réteg (data link layer) Hálózati réteg (network layer) OSI-ISO modell Több világcég megalkotta a saját elképzelései alapján a saját hálózati architektúráját, de az eltérések miatt egységesíteni kellett, amit csak nemzetközi szinten lehetett megoldani. Ez a

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı szak részére Dr. Gyurkó György 2011. Szerzı: Dr. Gyurkó György Lektorálta: Dr. Gubán Ákos Elıszó Ez a kötet kis különbséggel

Részletesebben

Számvitel III. rész Dr Gısi Zsuzsanna 1

Számvitel III. rész Dr Gısi Zsuzsanna 1 Számvitel III. részr Dr Gısi Zsuzsanna 1 Könyvelési alapok 2 Gazdasági esemény A gazdasági esemény olyan beavatkozás, amelynek hatására megváltozik a vállalkozó vagyoni helyzete és jövedelemhelyzete, vagyis

Részletesebben

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Anyagmozgatás gépei. Raktározás Anyagmozgatás gépei Raktározás Raktározási rendszer értelmezése Raktározás: Raktár Integrálja a tárolást közvetlenül megelızı és követı raktáron belüli fizikai folyamatokat(mozgatás,egységrakomány- képzés,stb.)továbbá

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

Mérés és modellezés 1

Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni kell

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

Információ / kommunikáció

Információ / kommunikáció Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által

Részletesebben

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján az Atlasz Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított részére,

Részletesebben

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 -

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - Kinek? Minden vállalkozásnak ( de kimondottan olyan vendéglátós

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését.

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését. ÓRATERVEZET 2 A tanítás helye: A tanítás ideje: A tanítás osztálya: 8. osztály + szakkör Tanít: Tanítási egység: Technika - Irányítástechnika A tanítási óra anyaga: Vezérlés, szabályozás Oktatási feladat:

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Hírlevél. 2009. augusztus. ÁFA változásokból eredő programmódosítások. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben

Hírlevél. 2009. augusztus. ÁFA változásokból eredő programmódosítások. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2009. III. negyedév ÁFA változásokból eredő programmódosítások 2009. augusztus Tartalom Jogszabályi változások...

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

A relációs adatmodell

A relációs adatmodell A relációs adatmodell E. Codd vezette be: 1970 A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of ACM, 13(6). 377-387. 1982 Relational Databases: A Practical Foundation for Productivity.

Részletesebben

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCI CIÓS RENDSZEREK Milyen ismereteket sajátítunk tunk el e téma keretében? Adat Információ Tudás Az információ mint stratégiai erőforrás A vállalat információs rendszere

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

SAP Business One. Pénzügy, számvitel. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Pénzügy, számvitel. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Pénzügy, számvitel Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Kimutatások Ellenırzés - Egyeztetés Egyeztetési felületek ellenırzéshez Automatikus könyvelés a háttérben Gazdasági események bizonylatainak

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok)

30.B 30.B. Szekvenciális hálózatok (aszinkron és szinkron hálózatok) 30.B Digitális alapáramkörök Logikai alapáramkörök Ismertesse a szekvenciális hálózatok jellemzıit! Mutassa be a két- és többszintő logikai hálózatok realizálásának módszerét! Mutassa be a tároló áramkörök

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai

Az irányítástechnika alapfogalmai Az irányítástechnika alapfogalmai 2014. 02. 08. Folyamatirányítás - bevezetés Legyen adott egy tetszőleges technológiai rendszer Mi a cél? üzemeltetés az előírt tevékenység elvégzése (termék előállítása,

Részletesebben

Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék. Johanyák Zsolt Csaba

Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék. Johanyák Zsolt Csaba Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék Johanyák Zsolt Csaba 003 Tartalomjegyzék. Bevezetés.... A megbízhatóság fogalmai..... A termék idıtıl függı képességei...... Használhatóság /Üzemkészség/

Részletesebben

Közlekedésmérnöki alapszak (BSc) Közlekedési információs rendszerek I. BMEKOKUA201 (Transportation Information Systems I.)

Közlekedésmérnöki alapszak (BSc) Közlekedési információs rendszerek I. BMEKOKUA201 (Transportation Information Systems I.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közlekedésmérnöki alapszak (BSc) Közlekedési információs rendszerek I

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Informatika tágabb értelemben -> tágabb értelemben az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozik Informatika szűkebb értelemben-> számítógépes

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal.

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2 A tantárgy képzési-oktatási célkitőzései: 1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2. Elsajátíttatni a hallgatókkal a hatályos Számviteli

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben