ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III."

Átírás

1 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. évfolyama részére

2 Kedves Hallgatók! A pedagógia szigorlat magában foglalja a pedagógia tantárgycsoport tananyagát. A szigorlati felkészüléshez használják fel az előadásokon és a szemináriumokon feldolgozott tananyagot és a gyakorlati képzésük során szerzett tapasztalataikat. A szigorlati témakörök eredményes feldolgozásához, kifejtéséhez szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy megjelöljük a kapcsolódó, fontosabb szakirodalmi forrásokat. Ezek többsége megtalálható a korábbi stúdiumok kötelező és ajánlott irodalmi jegyzékeiben, de van olyan is, amely azok között nem szerepelt. Ezek tanulmányozása az elmélyültebb, igényesebb felkészülést, az óvodapedagógia aktuális kérdéseiben való jártasságot segítik elő. A szigorlat rendje: A pedagógia szigorlatra a hallgatóknak a kari tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásai szerint jelentkezniük kell. A választott vizsganapon óráig írásbeli, azt követően szóbeli vizsgát tesznek. Az írásbeli vizsga tartalma a pedagógiai tárgyak alapvető fogalmainak, összefüggéseinek értelmezése. (Az írásbeli vizsga feladatai kizárólag a tájékoztató füzetben megjelölt írásbeli követelmények alapján készülnek.) Az írásbeli dolgozatokat a megírást követően azonnal javítjuk, az eredményéről a hallgatók tájékoztatást kapnak. A dolgozat sikertelensége esetén a hallgató szóbeli vizsgára nem bocsátható.

3 Szigorlati írásbeli alapismeretek, fogalmak Kisdedóvási törvény, közoktatási törvények, köznevelési törvény, Az óvodai nevelés országos alapprogramja,központi és helyi szabályozás, alternativitás, pluralizmus, intézményi autonómia, gyermeki jogok; A társadalmi értékrend alakulásának értelmezése, szocializáció, család (funkciói, típusai, szerkezete, funkciózavarok), primer és szekunder szocializáció, szociális tanulás (perszonalizáció, individualizáció, identifikáció, interiorizáció), érték, értékszocializáció a primer és szekunder szocializáció során; Gyermekkép, nevelhetőség, nevelés, pedagógiai érték, norma, értékközvetítés, értékrelativizmus, nevelési folyamat, neveltségi szint, szokásalakítás, direkt és indirekt nevelési módszerek; Játék, a játék feltételei az óvodában; spontán és irányított játék; játéktípusok az óvodában, játékba ágyazott ismeretközvetítés és tanulás, a játék helye, szerepe az alternatív pedagógiai irányzatokban Képesség, jártasság, készség, ismeret, tanulás, spontán tanulás, tapasztalatszerzés, a tanulási folyamat, tanítás, tevékenységi formák és műveltségtartalmak az óvodai tanulás folyamatában, az oktatás célja, tartalma, oktatási-tanulási módszerek, szervezeti keretek, munkaformák, kötött és kötetlen szervezési mód, tananyagkoncentráció, tartalmi integráció, komplex tevékenység; A tervezés pedagógiai szempontjai, homogén és heterogén csoportszervezés, A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a helyi óvodai nevelési program, minőségfejlesztés, az óvodai csoport éves nevelési terve, tematikus terv, epochális terv, projekt terv, hetirend, napirend; Egészség, egészséges életmód, testápolás, szokásalakítás, az egészséges életvitel kialakítása, a gyermek testi fejlődésének biztosítása, a gyermek egészségének védelme, edzése; Érzelmi nevelés, szociális szükségletek és értékek, szociális tanulás, szociális minta, pedagógiai légkör, empátia, énkép, státusz, szerep, szerepkonfliktus; Erkölcs, erkölcsi fejlődés,, heteronom és autonóm erkölcs, az erkölcsi nevelés folyamata, erkölcsi értékek, normák, anómia, erkölcsi tudat, erkölcsi ítéletek, modellnyújtás, -tanulás; Esztétikai nevelés, esztétikum, esztétikai minőségek, katarzis, kalokagathia, giccs, ízlés, esztétikai alkotó képesség, kreativitás; Szegregáció, integráció, inklúzió, differenciálás, sajátos nevelési igény, előítélet, iskolakészültség, az egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztés tervezése (az individuális fejlesztés dokumentumai: személyiséglap, egyéni fejlődési lap, fejlődési napló, adatvédelem); Inter- és multikulturális nevelés, szegregált és inklúzív nevelés, nemzet, nemzeti identitástudat, nemzeti kisebbség, etnikum, migráció, A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, előítélet; Pedagógus mentálhigiénéje (önismeret, önkontroll, mintaközvetítés), érzelmi intelligencia, pedagógus jogok és kötelességek, pedagógusetika, pedagógiai kommunikáció, verbális és nonverbális kommunikáció, testbeszéd, kongruencia, vezetési stílusok és nevelői attitűdök; Konfliktusok, okai, típusai, funkciói az óvodában, konfliktuskezelés, megoldási stratégiák

4 Reformpedagógiai irányzatok (Freinet-, Montessori- és Waldorf-pedagógia) az óvodai nevelésben, alternatív óvodai nevelési programok ("DOB"-program, "Játék, mozgás, kommunikáció", Komplex prevenciós program, "Tevékenységközpontú óvodai program", "Epochális óvodai nevelési program", "Óvodai nevelés játékkal, mesével", "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel", Óvodaiskola Program). SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK PEDAGÓGIA, NÓK, EÓK 1. Az óvoda mint közoktatási intézmény 2. Szocializáció és színterei. 3. A nevelés mint értékközvetítő, személyiségfejlesztő folyamat 4. A játék mint az óvodai nevelés eszköze 5. A tapasztalat- és ismeretszerzési folyamat óvodai sajátosságai 6. Tervezés az óvodában 7. Az inter- és multikulturális nevelés az óvodában 8. Az óvodapedagógus hivatása, kapcsolatrendszere 9. A sajátos nevelési igény, differenciált bánásmód az óvodai nevelésben 10. Az egészségfejlesztés pedagógiája 11. Konfliktusok az óvodában 12. Az erkölcsi nevelés 13. Az esztétikai nevelés 14. Reform- és alternatív pedagógiai irányzatok, programok az óvodai nevelésben

5 A szigorlat témakörei, a témakörök kifejtéséhez kapcsolódó fogalmak és szakirodalmak Minden tételhez kötelező: A 255/2009. (XI. 20.) Kormányrendelettel módosított 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. A többször módosított évi LXXXIX. törvény a közoktatásról. A CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1. Az óvoda helye, szerepe és feladatai a magyar közoktatásban. Az óvoda megjelenése és fejlődése a magyar közoktatás rendszerében. A szabályozás dokumentumai (törvények, rendeletek) a magyar óvoda történetében. Az óvodai nevelés célja, funkciói, pedagógiai alapelvei, feladatai. Az óvodai élet megszervezésének elvei Az óvodával, mint közoktatási intézménnyel szemben támasztott társadalmi igények, elvárások alakulása. Pluralizmus és alternativitás a közoktatásban. Az intézményi átmenetek pedagógiai kérdései: család - bölcsőde - óvoda, óvoda - iskola. Az óvodából az iskolába történő átmenet előkészítésének feladatai. A fejlettség szerinti, rugalmas beiskolázás. Az óvoda külső kapcsolatai. Kisdedóvási törvény, közoktatási törvény, köznevelési törvény, központi és helyi szabályozás, intézményi autonómia, Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, gyermekkép, óvodakép, iskolakészültség, fejlettség szerinti, rugalmas beiskolázás. Bakonyi Anna (2000): A magyar óvodai nevelés helyzete: az önállóság előnyei és a távlatok problémái. Kisgyermeknevelés, 3. sz Báthory Zoltán (1997): Az óvodai nevelés országos alapprogramjának humanista üzenete. Óvodai Nevelés 6. sz Gubicza Katalin (1996): Beiskolázás, iskolaválasztás. In: Óvodavezetők kézikönyve IV. kötet, OKKER Kiadó, Kelemen Elemér (2000): Az óvoda a magyar társadalom történetében I-III. rész. in: Óvodai nevelés, sz p., 5. sz p., 6. sz Kereszty Zsuzsa (szerk.) (1993): Óvodaiskolai program 1. Szorobán Bt Podráczky Judit (2000): A társadalmi célok kifejeződése az évi kisdedóvási törvényben. In.: Pedagógusképzés, Bp. ELTE-TÓFK. Szüdi János (1998): Óvoda a közoktatás rendszerében. OKKER Kiadó, Bp. (Az óvodai nevelés tartalmi szabályozása. Az óvodai nevelés és a szakszolgálatok) Vágó Irén (2002): Óvodai intézményrendszer, óvodai nevelés az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz

6 2. Szocializáció és színterei A gyermek- és családkép történeti alakulásának főbb állomásai. A szocializáció és a nevelés fogalma, sajátosságai. A család mint a primer, az óvoda mint a szekunder szocializáció színtere. A család fogalma, típusai, funkciói, funkciózavarai. Szülői jogok és kötelességek A családi és az óvodai nevelés kapcsolatrendszere, az együttműködés hagyományos és alternatív formái, tartalma, szervezetei. Szocializáció, primer és szekunder szocializáció, szociális tanulás, perszonalizáció, individualizáció, identifikáció, interiorizáció, család, egyszülős család, nukleáris család, nagycsalád, válás, szülői közösség, óvodaszék, szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás, gyermekkép, eredendő bűn, tabula rasa. Bagdy Emőke (1994): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Bakonyi Anna (1998): Gyerekek, óvók, szülők helyzete Magyarországon a XXI. század küszöbén. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz Bakonyi Anna (1997): A család mint óvodahasználó meghatározó szerepe a gyermeknevelésben. in: Villányi (szerk.): Óvodavezetők kézikönyve. V. kötet OKKER, Bp Bodonyi Edit, Busi Etelka, Hegedűs Judit, Magyar Erzsébet, Vizelyi Ágnes (2006): Család, gyermek, társadalom. In: A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 5. kötet (sorozatszerk.: M. Nádasi Mária) 6-17., Boreczky Ágnes Németh András (1997): A gyermekkor változó színterei. Gyermek, nevelés, iskola és a gyerekkor változó színterei. Eötvös Kiadó, Bp Kovács György Bakosi Éva (2004): Óvodapedagógia I. Debrecen , , Czike Bernadett (szerk.)(1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Kiadó, old. Perlai Rezsőné (2002) : A család és az óvoda kapcsolata különös tekintettel a hátrányos helyzetű cigány gyermekekre Magyar Óvodai Egyesület Pukánszky Béla (2005): A gyermekről alkotott kép változásai az óvoda történetében. Educatio,. 4. sz Ronkovicsné Faragó Eszter (1997): A családi nevelés atmoszférája. In: Villányi Györgyné (szerk.): Óvodavezetők kézikönyve. IX. kötet OKKER, Sallai Gézáné (2001): Az óvoda és a család kapcsolata. in: Villányi Györgyné (szerk.): Óvodavezetők kézikönyve. IX. kötet OKKER, Török Balázs (2005): Óvodák és szülők: vonzások és választások. Educatio, sz

7 3. A nevelés mint értékközvetítő, személyiségfejlesztő folyamat Értékek, egyén és közösségfejlesztő értékek, értékközvetítés. A nevelésről és a nevelhetőségről alkotott pedagógiai felfogások. A normatív és értékrelatív nevelési koncepciók. Az óvodai nevelési folyamat sajátosságai, rendszere, feltételei, megszervezése, a nevelési folyamat irányítása, indirekt és direkt nevelési módszerek. A neveltségi szint és mérése. Érték, egyén és közösségfejlesztő értékek, norma, értékrelativizmus, nevelés, nevelhetőség, nevelési folyamat, szokásalakítás, értékközvetítés, direkt és indirekt nevelési módszerek, neveltségi szint. Bakonyi Anna (2001): Az óvodás gyermekek értékelési-mérési rendszerének elvi és gyakorlati kérdései, in.: Szivák Judit (szerk.): Minőség az óvodában. OKKER, Budapest, Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. Okker, Bp. Célok és értékek o. Lénárd Sándor (2006): A nevelés értelmezése, célja, feladatrendszere. In: Multimédia és pedagógia Neveléselmélet (Az Alapfogalmak és a Nevelés cél- és feladatrendszere c. fejezetek) Lénárd Sándor- Rapos Nóra (2001): A neveltségi szint mérése az óvodában, in.: Szivák Judit (szerk.): Minőség az óvodában. OKKER, Budapest, Vekerdy Tamás: Az értékszocializáció néhány kérdése. In: Neveléselméleti szöveggyűjtemény (szerk: Vargáné Fónagy Erzsébet)(2000) ELTE TÓFK Bp Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp ,

8 4. A játék mint az óvodai nevelés eszköze A játék pedagógiai értelmezése az alapdokumentumokban. A játék fejlődése és az egyes játékformák az óvodáskorban. Játék értelmezése és szerepe a reform- és az alternatív pedagógiai irányzatokban. A játéktevékenység szociális és környezeti feltételei A játéktevékenységek szervezése. Eltérések a fiúk és lányok játékában. Az óvodapedagógus szerepe és feladatai a játék támogatásában. Konfliktusok kezelése a játékban. Játék, spontán játék, irányított játék; játéktípusok az óvodában: gyakorló játék, szerepjáték, bábozás, szabályjáték, konstruálás, barkácsolás és kézimunka; funkcionális játékterek az óvodában; hagyományos és újabb játékszerek; szabad játék. B. Lakatos Margit (szerk.)(2001): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. V. fejezet. Játék. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, 301. Babic, N. Irovic, S. (1998): A pedagógus és a gyermek interakciója játék közben az óvodában. In: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.): 9. Játékpedagógiai Fórum, Hajdúböszörmény, B. Méhes Vera (1993): Az óvónő és az óvodai játék. Calibra, Bp , Einon, D.(1999): A tanulás kezdetei. Aquila Könyvkiadó, Bp. A fizikai fejlődést elősegítő játékok , A biztonságos játék , Játékok járni tudó apróságok számára , A tipegő kétévesektől az iskolásokig Ismerkedés a térrel Karlócainé Kelemen Mariann (1976): Kisgyermekek játékos könyve. Medicina, Budapest

9 5. A tapasztalat- és ismeretszerzési folyamat óvodai sajátosságai A spontán és a szervezett tapasztalatszerzés szerepe a kulcskompetenciákat megalapozó tanulási képességek fejlődésében/fejlesztésében. A tanulás értelmezése az óvodában; feltételei, folyamata, módszerei, megszervezése. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai. Az értelmi nevelés feladatai az óvodában. Az óvodapedagógus szerepe az anyanyelvi nevelés feladatainak megvalósításában A komplexitás, a tevékenységekbe integrált műveltségtartalmak, a projekt módszer. Tapasztalatszerzési lehetőségek a játékban, gondozásban, munkatevékenységekben. Munka jellegű tevékenységek az óvodai nevelés folyamatában. Az iskolakészültség jellemzői Tanulás, spontán tanulás, szervezett tanulás, tanítás, tapasztalatszerzés, jártasság, készség, képesség, kulcskompetencia, oktatási-tanulási módszerek, szervezeti keretek, munkaformák, kötött és kötetlen szervezési mód, projekt, tartalmi integráció, komplex tevékenységek, játékba ágyazott tevékenységi tartalmak, munka, munka jellegű tevékenységek, iskolakészültség. Az óvodai nevelés országos alapprogramja 137/1996. Kormányrendelet Földi Rita (2003): Az óvodai fejlesztés lehetőségei. In: XII. Óbudai Közoktatási Konferencia / [alkotó szerk. Werenka Ödön]. - Budapest : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ped. Szolgáltató Int.ézet Einon,D. (1999): A tanulás kezdetei. Aquila Könyvkiadó, Bp. Gerő Zsuzsa (2002): Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban: Flaccus Kiadó, Bp. Ismeretszerzés-fantáziaműködés gondolkodásfejlesztés o. Gósy Mária: Beszéd és óvoda. Nikol Kkt Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. OKKER, Bp. A tanulás , Motiváció és értékelés o. Kovács György - Bakosi Éva (2005): Óvodapedagógia - Játékos tanulás az óvodában. Debrecen Ranschburg Jenő (2002): A világ megismerése óvodáskorban. OKKER, Bp. A mennyiség és az idő fogalma o. Zsolnai Anikó (2006): A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban. Módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak és tanítóknak. Mozaik Kiadó, Szeged.

10 6. Tervezés az óvodában A tervező munka jogi háttere (közoktatási törvény, ÓNÓAP, A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve) A helyi óvodai nevelési program felépítése, készítésének folyamata, bevezetésének feltételei. Az óvoda egyéb dokumentumai (alapító okirat, SZMSZ, házirend, éves munkaterv) A pedagógiai tervezés formái (óvodai csoport nevelési terve, havi terv, tematikus terv, epochális terv, projekt terv, hetirend, napirend, tervezet), alapelvei A tervezés kiindulópontja: a gyermekek megismerése, a megismerés módjai. A gyermekhez kapcsolódó egyéni tervezési feladatok (egyéni fejlesztési terv, személyiséglap, fejlődési napló, tehetséggondozás) A minőségfejlesztés és -biztosítás értelmezése az intézményi munkában. közoktatási törvény, ÓNÓAP, A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve, A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve, helyi óvodai nevelési program, alapító okirat, SZMSZ, házirend, éves munkaterv, minőségbiztosítás, -fejlesztés, az óvodai csoport nevelési terve, haviterv, tematikus terv, epochális terv, projekt terv, hetirend, napirend, az individuális fejlesztés dokumentumai: személyiséglap, fejlődési napló, adatvédelem, Hunyady Györgyné - M.Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Coménius Bt., Pécs Nagy Jenőné (1998): Az óvodai programkészítéshez szükséges előzetes információk, elemzések, értékelések. In: Óvodavezetők kézikönyve VII. kötet, OKKER Kiadó, Bp. Kovács György- Bakosi Éva (2004): Óvodapedagógia. Szerzői kiadás Debrecen, Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. OKKER, Bp Petren Ferencné (1998): Az óvodavezetés elmélete és módszertana. Comenius Bt.. Pécs, ; (A tervezés írásos formái az óvodában és a minőségbiztosítás c. részek). Serfőző Mónika (2001): Minőség a közoktatási intézményekben. In: Szivák Judit (szerk.): Minőség az Óvodában. OKKER, Bp Villányi Györgyné (2002): Az óvodai nevelési dokumentumok elemzése, az óvodai nevelőmunka megfigyelése és az interjúk tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, 12. szám

11 7. Az inter- és multikulturális nevelés az óvodában Az interkulturalizmus fogalma, az interkulturális óvodai nevelés alapelvei A nemzeti, etnikai, kisebbségi nevelés óvodai irányelvei. A multikulturalizmus fogalma, eredete és szintjei, lehetőségei az óvodai nevelésben Az eltérő szociokulturális hátterű gyermekek megismerése. Az előítélet-mentesség megteremtése. Alternatív pedagógiai koncepciók ("Lépésről-lépésre" óvodai program, a Montessori- és a Freinet- szellemiségű programok) az inter- és multikulturális nevelés szolgálatában. Roma, migráns - külföldi családok gyermekeinek nevelése az óvodában, a szülők támogatásának módjai. Interkulturalizmus, interkulturális nevelés, multikulturalizmus, multikulturális nevelés, kisebbség, etnikum, migráció, népi hagyomány, a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés irányelvei, előítélet, tolerancia, empátia, inklúzív nevelés, szegregált nevelés, kétnyelvűség A művelődési és közoktatási miniszter 32/1998. (VII.3.) MKM rendelete a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve Babusik Ferenc (2003): Roma gyerekek óvodáztatása. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz Csányi Yvonne (1999): Integráció, befogadás. In: Kereszty Zsuzsa (szerk.): Mindenki iskolája. IFA-BTF-OM Forray R. Katalin /szerk/ (2000): Romológia Ciganológia. Dialóg Campus Kiadó, Bp.- Pécs, Réthy Endréné (2002) A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában. Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései. In: Magyar Pedagógia 102. évf. 3.sz Szüdi János (1998): A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése. In: Óvoda a közoktatás rendszerében. OKKER, Bp Torgyik Judit (2004): Multikulturális társadalom, munltikulturális nevelés Új Pedagógiai Szemle, április-május Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus-inkluzív oktatási rendszer. pdf Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp.,

12 8. Az óvodapedagógus hivatása, kapcsolatrendszere Az óvodapedagógusi munka neveléstörténeti megközelítése (az első kisdedóvóktól napjainkig). A pedagógusok jogai és kötelességei. Pedagógusetika. A pedagógusszerep változása az 1980-as évek közepétől napjainkig. A pedagógiai kommunikáció. Az óvodapedagógus beszédkultúrája. Mentálhigiéné, önismeret, önkontroll szerepe az óvodapedagógus testi-lelki egészségének megtartásában. A kiégés folyamata, megelőzése. A pedagógiai munka megújítása (önképzés, továbbképzés). pedagógusetika, pedagógiai kommunikáció, verbális és nonverbális kommunikáció, testbeszéd, kongruencia, érzelmi intelligencia, érzelmi biztonság, szerep, pedagógusszerep, mentálhigiéné, önismeret, önkontroll, kiégés, Bagdy Emőke: Hivatás és személyiség. A hivatásra nevelés, pályaszocializáció pedagógusképzésben. a In.:Bagdy Emőke /szerk./ (1997): A pedagógus hivatásszemélyisége. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Debrecen, Gombocz János Trencsényi László (2007): Változatok a pedagógiára. Okker, Budapest, Hoffmann Rózsa (szerk.)(2004)): Szakmai etikai kódex pedagógusoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kolozsváry Judit (2004): Az óvodapedagógus személyisége. In: A pedagógusszerep kihívásai (szerk: Kolozsváry Judit) Trezor Kiadó, Bp (A hivatás c. résztől) Kovács György Bakosi Éva (2004): Óvodapedagógia I. Debrecen Szüdi János (1999): A pedagógus-továbbképzés és szakvizsga. in: Villányi Györgyné (szerk.): Óvodavezetők kézikönyve. VIII. kötet OKKER, Bp Vág Ottó (1989) Az óvodapedagógiai képzés különböző szintjei a magyar neveléstörténetben. In: Óvóképző és tanítóképző főiskolák tudományos közleményei XXII. kötet. Debrecen, Zrinszky László (1993): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp ,

13 9. A sajátos nevelési igény, differenciált bánásmód az óvodai nevelésben A sajátos nevelési igény fogalma a köznevelési törvényben. A sajátos nevelési igény megjelenése az óvodai nevelésben. Az integrálhatóság jogi és szakmai, szervezeti feltételei. A differenciálás fogalma, típusai és lehetőségei az óvodában. A beilleszkedési zavar tünetei, korrekciós lehetőségek az óvodai csoporton belül. A korai fejlesztés fogalma, helye az intézményrendszerben. Szakellátás szerepe a sajátos nevelési igényű gyermekek diagnosztizálásában, elhelyezésében, fejlesztésében. A szakellátás és az óvodapedagógusok kapcsolata, együttműködése. sajátos nevelési igényű gyermek, fogyatékosság, beilleszkedési és magatartási zavar, szegregáció, integráció, differenciálás, előítélet, korai fejlesztés, diagnosztika, szakellátás: Nevelési Tanácsadó, rehabilitációs bizottságok, EGYMI, utazó gyógypedagógus, pedagógiai megfigyelések és pedagógiai szakvélemény 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Csányi Yvonne (1999): Integráció, befogadás. In: Kereszty Zsuzsa (szerk.): Mindenki iskolája. IFA-BTF-OM Kolozsváry Judit (2002): "Más" gyerek, "más" szülő, "más" pedagógus. Okker, Bp., Rózsáné Czigány Enikő (1995): Elfogadni sajnálat nélkül. Óvodai Nevelés, 7. sz Rózsáné Czigány Enikő Csiky Erzsébet (1998): Egy bölcsődei és óvodai integrációs modell. In: Óvodavezetők kézikönyve. Okker 7. kötet. Vetró Ágnes (2000) A figyelem és a cselekvésszervezési képesség zavarai. In: Gyógypedagógiai alapismeretek (szerk.: Dr. Illyés Sándor). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

14 10. Az egészségfejlesztés pedagógiája Az egészség fogalma (WHO meghatározás) z óvodáskorú gyermek életkori sajátosságai, alapvető testi és lelki szükségletei. A testi és lelki egészségre negatívan ható tényezők az óvodában. Az egészséges életmódra nevelés feladatai, valamint feltételrendszere az óvodai nevelés folyamatában. Az óvoda egészségnevelési programja. Az óvoda feladata az egészséget elősegítő feltételek megteremtésében, a szokások kialakításában. Az óvodás gyermek életritmusa, napirendje. Egészségnevelési prevenciós programok az óvodáskorú gyermekek számára Egészség, testi és lelki szükségletek; alapvető fiziológiai szükségletek, mozgásszükséglet, lelki szükségletek: a biztonság igénye, új tapasztalatok szerzése, az önállóság, a belső állapot spontán kifejezése, kötődés, egészséges életmód, edzés, önismeret, önkontroll, énkép, prevenció Bihariné Krekó Ilona (1998): Egészségnevelés. Társszerzők: Kulin Eszter, Pákozdi Erika. BTF, Bp. Dehelán Éva (2003): A pedagógiai-pszichológiai prevenció lehetőségei az óvodában. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. OKKER, Budapest, Kovács György Bakosi Éva (2004): Óvodapedagógia I. Debrecen Skiera, E.: A gyermek alapvető lelki szükségletei és figyelembevételük az iskolában. In: Gereben Ferencné Kereszty Zsuzsa (szerk.)(1996): Különböznek. BTF, Budapest, old. vagy A gyermek alapvető lelki szükségletei és azok figyelembevétele a nevelés során. In: Kisgyermeknevelés 2. évf. 2. sz Winnicott, Donald W. (2000): Kisgyermek, család, külvilág. Animula kiadó, (Az ötévesnél kisebbek igényei.) Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp

15 11. Konfliktusok az óvodában A konfliktus fogalma, típusai, szintjei, okai A konfliktusok (gyerek-gyerek, pedagógus-gyerek, szülő-pedagógus, vezető-pedagógus, pedagógus-pedagógus, pedagógus-kisegítő személyzet) hatása a gyermek szocializációjára. A konfliktuskezelés és -megoldás stratégiái az óvodai nevelésben A nevelő és a nevelt harmonikus kapcsolatának jellemzői. A vezetési stílusok és nevelői attitűdök pedagógiai konzekvenciái. A vegyes csoportban folyó nevelőmunka sajátosságai. Konfliktus, szerepkonfliktus, ténykonfliktus, érdekkonfliktus, kapcsolati konfliktus, értékkonfliktus, strukturális konfliktus, konfliktuskezelő stratégiák: versengő, alkalmazkodó, elkerülő, kompromisszumkereső, problémamegoldó; vezetési stílusok és nevelői attitűdök, konfliktuskezelés megoldás: alku, alkulehetőség, konszenzus, Gordon módszerei. Gordon, Thomas (1989): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat Kiadó, Budapest. Körmöci Katalin (2004): A vegyes életkorú csoportokról pro és kontra I. Óvodai Nevelés 3. sz. Körmöci Katalin (2004): A vegyes életkorú csoportokról pro és kontra II. Óvodai Nevelés 4. sz. Puky Istvánné (2003): Konfliktusok az óvodában. Esetelemző gyakorlatok. Comenius Bt., Pécs, Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata In: Neveléselméleti szöveggyűjtemény (szerk.: Vargáné Fónagy Erzsébet)(2003): ELTE TÓFK Bp Zrinszky László (2006): Neveléselmélet. Műszaki Kiadó, Bp ,

16 12. Az erkölcsi nevelés Az erkölcs fogalma, változása A gyermek erkölcsi fejlődése és az erkölcsi nevelés folyamata Az erkölcsi értékek közvetítésének lehetőségei és módszerei az óvodai nevelési folyamatban. Magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének direkt és indirekt módszerei. A büntetés és a jutalmazás pedagógiai kérdései. Munka jellegű tevékenységek szerepe az erkölcsi nevelésben. Az óvodapedagógus mint magatartási modell. Hazaszeretetre, nemzeti identitástudatra való nevelés nevelés Erkölcs, heteronom és autonom erkölcs, erkölcsi értékek, erkölcsi ítéletek, normák, anómia, direkt és indirekt nevelési módszerek, magatartási modell, szociális tanulás, nemzet, nemzeti identitástudat, hazaszeretet Brezsánszky László (szerk.)(1998): A bátorító nevelés alapjai. Altern Füzetek 10. Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány Hegedűs Judit: Jutalmazás és büntetés. Multimédiapedagógia József István (2010): A csecsemő és a kisgyermek erkölcsi fejlődése. In: Képzés és gyakorlat Training and practice 2. sz Kovács György Bakosi Éva (2004): Óvodapedagógia I. Debrecen Németh Erzsébet (1997): Hogyan jutalmazzunk? A jutalmazás előnyei és hátrányai a pedagógiában. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Villányi Györgyné (2003): Állampolgári nevelés kisgyermekkorban. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp ,

17 13. Az esztétikai nevelés Az esztétikai nevelés és a hozzátartozó fogalmak (esztétika, esztétikum) definiálása Az esztétikai és az erkölcsi nevelés kapcsolata, neveléstörténeti gyökerei. Az esztétikai élmények forrásai, az esztétikum megjelenése az óvodai tevékenységekben. Az óvodapedagógus feladatai az esztétikai értékek közvetítésében, befogadásában, az ízlésformálásban, az esztétikai alkotó képesség, a kreativitás fejlesztésében, a tárgyi környezet esztétikumának alakításában. A viselkedés és a magatartás esztétikája. Esztétika, esztétikum, esztétikai minőségek, katarzis, kalokagathia, giccs, ízlés, esztétikai élmény, alkotó képesség, kreativitás, esztétikai érzékenység, fantáziaműködés és élmény, alkotás, szabad rajz és mesealkotás. Bálványos Huba-Sánta László (2003): Vizuális kultúra. Balassi Kiadó, Bp. Gerő Zsuzsa (2002): A művészeti nevelés jelentősége a személyiségformálásban. In. Érzelem fantázia, gondolkodás óvodáskorban. Flaccus Kiadó, Bp Horváthné Fülep Éva (1994): Komplex esztétikai nevelés az óvodában. Fejlesztő Pedagógia, 2-3. szám Kovács György Bakosi Éva (2004): Óvodapedagógia I. Debrecen , Mészáros István: Az esztétikai nevelés tartalma. In: Neveléselméleti szöveggyűjtemény (szerk: Vargáné Fónagy Erzsébet) ELTE TÓFK Bp (Az esztétikai elemző és értékelő képesség formálása c. részig). Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp.,

18 14. Reform- és alternatív pedagógiai irányzatok, programok az óvodai nevelésben Pluralizmus és alternativitás a közoktatás rendszerében. Reformpedagógiai irányzatok az óvodai nevelésben (Freinet, Montessori, Waldorf) Két választott alternatív óvodai program (pl. DOB", "Játék, mozgás, kommunikáció", "Komplex-prevenciós Óvodai Program", "Tevékenységközpontú óvodai program", "Epochális óvodai nevelési program", "Óvodai nevelés játékkal, mesével", "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel", Óvodaiskola Program) bemutatása az alábbi szempontok mentén: alapfilozófiájuk, gyermekkép, kiemelt értékek, cél, környezeti sajátosságok, szervezeti formák, közvetített tartalmak, módszerek, sajátos eszközök, pedagógus szerepfelfogása, pedagógusok sajátos felkészítése Pluralizmus, alternativitás, alternatív óvodai nevelési program, szakmai autonómia, reformpedagógia, Freinet-, Montessori- és Waldorf-pedagógia, "DOB", "Játék, mozgás, kommunikáció", "Komplex-prevenciós Óvodai Program", "Tevékenységközpontú óvodai program", "Epochális óvodai nevelési program", "Óvodai nevelés játékkal, mesével", "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel", Óvodaiskola Program, Montessori eszközök o Bakonyi Anna (1995): Irányzatok, alternativitás az óvodai nevelés területén. Tárogató Kiadó, o Fábián Katalin (1997): Tevékenységközpontú óvodai program. Fabula Bt. Miskolc o Györfi Éva (1993): Az epochális rendszerű óvodai program. In.: Óvodai Nevelés 10.sz, o Kereszty Zsuzsa (szerk.)(2003): Óvodaiskola program. Szorobán Bt. Bp. o Kiss Erika - Szirt Miklósné (1998): Montessori - pedagógia az óvodában. HORIZONT Humán szolgáltató Bt. Bp. o Porkolábné Dr. Balogh Katalin - Balázsné Szűcs Judit - Szaitzné Gregorits Anna (2004): Komplex prevenciós óvodai program Kudarc nélkül az iskolában Argumentum Kiadó, Bp.

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék. Differenciálás pszichológiája és pedagógiája (gyakorlat) TBL06A031 2014/2015 tanév tavasz

ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék. Differenciálás pszichológiája és pedagógiája (gyakorlat) TBL06A031 2014/2015 tanév tavasz ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék Differenciálás pszichológiája és pedagógiája (gyakorlat) TBL06A031 2014/2015 tanév tavasz II. évfolyam, tanító szak, levelező tagozat Óraszám: 10 óra/félév Zárási forma:

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév

Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév Új törekvések a pedagógus- és családtámogatási feladatainak ellátásában 2011.12.01. 2011.12.03. 27 92% 2011.12.01. 2011.12.03. 18 98% Óvodából iskolába:

Részletesebben

PEDAGÓGIA SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK

PEDAGÓGIA SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR 2750 Nagykőrös Hősök tere 5. PEDAGÓGIA SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK 1. A pedagógia önálló tudománnyá válása Pedagógiai rendszerek neveléstörténeti áttekintése.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Módszertani kultúrában az óvodapedagógia ma verhetetlen Magyarországon. (Kutatási program az eredményes óvoda-iskola átmenet

Részletesebben

Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév

Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév Új törekvések a pedagógus- és családtámogatási feladatainak ellátásában 2011.12.01. 2011.12.03. 27 92% 2011.12.01. 2011.12.03. 18 98% Óvodából iskolába:

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján (6 féléves képzés) félévek 1.

Részletesebben

AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI

AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 KIEMELT PROJEKT AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak Önéletrajz Név: Rózsáné Czigány Enikő Születési hely: Budapest Születési idő: 1953. szeptember 19. Tanulmányok: (fordított időrendi sorrendben) fénykép helye Tanulmányok 1998-2001 Végzettség / képesítés

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2011 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben