ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék. Differenciálás pszichológiája és pedagógiája (gyakorlat) TBL06A /2015 tanév tavasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék. Differenciálás pszichológiája és pedagógiája (gyakorlat) TBL06A031 2014/2015 tanév tavasz"

Átírás

1 ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék Differenciálás pszichológiája és pedagógiája (gyakorlat) TBL06A /2015 tanév tavasz II. évfolyam, tanító szak, levelező tagozat Óraszám: 10 óra/félév Zárási forma: gyj. (3 kredit) Oktató: Rádi Orsolya A tantárgy célja: Szemléleti és gyakorlati segítséget nyújtson a differenciálás megvalósításához. Elmélyítse a hallgatók egyéni szükségleteire épülő differenciált oktatáshoz, neveléshez szükséges pedagógiai és pszichológiai ismereteket. Tantárgyleírás: 1. Multikulturális nevelés - történeti áttekintés. Eltérő élethelyzetek, szociokulturális háttér, képességek, szocializációs szint. 2. Integráció, inklúzió, deszegregáció. A differenciálás fogalma, típusai. A differenciálást szükségesség tevő pedagógiai szempontok. 3. A differenciálást szükségessé tevő képességek: fogyatékosság, tanulás-, teljesítmény-, beilleszkedés-, viselkedés- és magatartászavar, tehetség, nehezen nevelhetőség, a definiálás elvi szempontjai. A tanulás- és magatartászavar, mint komplex tünetegyüttes, kialakulásuk neuropszichológiai, pszichoszociális és pedagógiai megközelítése. 4. A kiemelt figyelmet igénylők köre a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján: különleges bánásmódot igénylők, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget mutató, kiemelt tehetségű valamint a gyermekvédelmi törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Jellemzőik, tanulási motivációjuk hatása a teljesítményre, viselkedésre. 5. Az iskolai együttnevelés szabályozói, az eredményes tanítást, tanulást lehetővé tevő tervezési, szervezési, módszertani követelmények. 6. Tanulási zavarok és megjelenési formái. A diszlexia fogalma, okai, tünetei. A diszlexiások információfeldolgozási sajátosságai. A diszkalkulia fogalma, tünetei a mennyiségfelfogás és számfogalom területén: hibatípusok. Az aktivitás és a figyelem zavarai, hatása a tanulás eredményességére, a viselkedésre. 7. A differenciált tanulást, fejlesztést, a tehetséggondozást segítő módszerek a tanórába ágyazottan. Kooperativitás hatása a tanulási motivációra, a gondolkodásra, kommunikációra, az énkép fejlődésére, a társas kapcsolatokra. Követelmények: 1. A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről áttanulmányozása alapján az új fogalomhasználatból a kiemelt figyelmet igénylők körének és az érintettek iskolai nevelésére vonatkozó szabályozók összegyűjtése, átgondolása majd a saját vélemény írásbeli összegzése a törvényi lelőhely, pontos szöveg feltüntetésével - arról, hogy a jövendőbeli munkában ezek a szempontok miként valósíthatók meg.

2 2. A tárgyhoz kapcsolódóan a gyakorlat során egy érintett gyermekről esettanulmány készítése a megadott szempontok alapján. 3. Tanórai kiscsoportos feladatvégzésben való aktív részvétel. 4. Differenciált tanulásszervezés a gyakorlatban: tervezet készítése. 5. A tanórán elhangzottak és a megadott szakirodalmak alapján a Zárthelyi dolgozatok megírása. Kötelező irodalom évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. In Magyar Közlöny 2011.évi 162.sz /2012. (X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelésének A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény évi CXVIII. törvényi módosítása 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról Gereben Ferencné (2009) Tanulási sikeresség (anya)nyelvi kompetencia. In: Gyógypedagógiai Szemle 2-3. sz. /A folyóirat az interneten is elérhető/ Hunyady Györgyné (2003, szerk.): Differenciált fejlesztés, kooperatív tanulás. ELTE TÓFK jegyzet. M.Nádasi Mária (2006): A differenciálástól az adaptivitásig. In: Fejlesztő Pedagógia. 17. évf. 6. sz M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt, Pécs. Rózsáné Cz. E. (2001): A magatartászavarokkal küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása. In: A magatartászavarokkal küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása. Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak. (szerk.: Csányi Y.). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Rózsáné Cz. E. (2006): Sajátos nevelési igényű tanulók. Egyéni fejlesztési terv készítés, fejlesztés. In: Fejlesztő Pedagógia. 17.évf./ Torgyik Judit (2008): Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés. In: Vojnitsné Kereszty Zsuzsa-Kókayné Lányi Marietta (2008): Könyv a differenciálásról. Máshonnan-máshogyan-együtt. Educatio Társadalmi Szolgáltató Társaság, Budapest , , , Budapest, február Rádi Orsolya

3 SZEMPONTOK AZ ESTBEMUTATÁSHOZ (Rózsáné Czigány Enikő) Családi háttér, intézményi előélet Fontosabb anamnesztikus adatok, amelyet a szülő fontosnak tartott a pedagógussal közölni A család formális struktúrája, társadalmi helyzete A család nevelési stílusa A gyermek és szülők, gyermek és testvér kapcsolata, hatása az iskolai viselkedésre A család viszonyulása az adott intézményhez, pedagógushoz Megelőző intézményes nevelés, esetleges intézményváltások Migráns tanuló esetében 1. a gyermek és szülei állampolgársága 2. a gyermek és szülei magyar nyelvi ismeretei ez lehetővé teszi-e vagy nehezíti-e a kommunikációt, a gyermek tanulását 3. előzetes iskolai tanulmányok 4. (a többi megegyezik az előzőekével és a következőkkel!) A gyermek megfigyelése Viselkedés: - Beilleszkedése az adott gyermekközösségbe, az iskolához való viszonya - Iskolai szocializáltság az adott életkorhoz viszonyítva (szokások, értékek, normák alakulása, csoport-szabályok betartása, stb.) - Önkontroll-funkciók (csoporthelyzet) - Pozitív és negatív irányú viselkedéses tünetei - Szociális képességek (alkalmazkodás felnőtthöz, társakhoz, együttműködés másokkal, énkép, éntörekvések megnyilvánulása, segítőkészség, késleltetés, türelem, igazmondás, vállalt feladatok ellátása, stb.) Kapcsolatrendszer: - Gyermek-tanító/napközis nevelő - Gyermek-gyermekek, baráti kapcsolat - A társas kezdeményező készség sajátossága - A szándékok, ötletek megvalósítási módja - Az igazságtevés, a társak védelme - Az elismerésre törekvés jellemzői - Konfliktushelyzetek és megoldásuk módja Feladatvégzés - motivációs bázis (motívumok típusai, különböző tantárgyak iskolai tevékenységek iránti érdeklődés, stb.) - aktivitás mutatói - kreativitás (megoldási stratégiák, konvergens vagy divergens gondolkodás) - kreativitás a tanórán kívüli tevékenységekben - az elvégzett feladatok külső megjelenése (íráskép, füzetkép, stb.) - az egyes tantárgyakban elért eredmények - kiemelkedő tantárgyi teljesítmények - a jellemző tanulmányi teljesítés egyenletes vagy változó

4 Kommunikáció - Gyermek-gyermek között (tanóra, játék-, szünet, egyéb foglalkozás, étkezés, stb. Pl.. hangerő, gyakoriság, beszéd tartalma, formája, gesztusok, érzelmi töltet, stb.) - Gyermek-pedagógus között (tanóra, játék-, szünet, egyéb foglalkozás, étkezés, stb. Pl.. hangerő, gyakoriság, beszéd tartalma, formája, gesztusok, érzelmi töltet, stb.) Játék - A tanórák közti folyosói, udvari játék tartalma, stílusa, ötletessége - Szerepjáték tartalma - Eszközhasználat - A felnőttek életéből, médiából való megjelenítések - Verbális, érzelmi megnyilvánulások Tanulási képességek - Észlelés: taktilis-kinesztéziás, olfaktoros, vizuális, auditív, idői, téri, relációs, szín, forma, alak - Mozgás: nagymozgás, finommozgás-grafomotorium, állóképesség - Figyelem: taktilis-kinesztéziás, olfaktoros, vizuális, auditív, mozgás; figyelem terjedelme, tartóssága, szándékossága - Emlékezet: eseményhez-, látottakhoz-, hallottakhoz-, szaghoz, ízhez-, tapintáshoz-, mozgásos cselekvéshez, írottakhoz-olvasottakhoz, elvont dolgokhoz kötött - Gondolkodás: tulajdonságok, egyeztetés-összehasonlítás, soralkotás, viszonyfelismerés, következtetés, lényegmegértés, csoportosítás, fogalomalkotás, analizís-szintézis, ok-okozati összefüggések meglátása, elvont fogalmi gondolkodás - Beszéd és nyelvi fejlettség: nyelvi kódok használata (kidolgozott és kidolgozatlan) Eredményes tanulás - Tantárgy, témakör, amely felkelti az érdeklődését - A tanító által alkalmazott módszer, ami felkelti, és huzamosabb ideig leköti a figyelmét - Tanulásszervezési mód, amelyben szívesen dolgozik, eredményesen működik együtt társaival Szempontok a gyakorlatvezetővel történő konzultációhoz - A gyermek mely viselkedési megnyilvánulásai jelentik a legtöbb problémát - A gyermek mely tantárgyhoz kötött teljesítménybeli és viselkedéses megnyilvánulásai jelentenek problémát - A gyermek mely tantárgyhoz kötött teljesítményei kiemelkedőek - A gyermek tantárgyhoz nem köthető milyen tevékenységei mutatnak kiemelkedő képességet - Van-e olyan élethelyzet, tanóra, foglalkozás, egyéb tevékenység, ahol a probléma nem, vagy még intenzívebben jelentkezik

5 - Milyen ezzel kapcsolatos korrekciós eljárásokat alkalmaz és milyen hatékonysággal - A gyermek tanulási képességeinek szintje - Jellemzően hogyan módosul a gyermek viselkedése szokatlan helyzetben - Van-e a gyermeknek nevelési tanácsadó vagy szakértői bizottság vagy egyéb szakszolgálati vagy orvosi szakvéleménye - Kap-e külső segítséget a gyermek beilleszkedés/teljesítményzavarainak korrekciójához A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős milyen intézkedéseket kezdeményezett, és milyen hatékonysággal

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III.

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. évfolyama részére Kedves Hallgatók! A pedagógia szigorlat magában foglalja

Részletesebben

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK Pedagógiai elvek Hatékony és azonnali segítség nyújtása a gyermeknek, a családnak. A személyes kapcsolatok, személyesség, a közösség biztosítása. Az általánosan

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka II TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez

Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez 1 Sokféle képet alkothatunk az emberről, olyat

Részletesebben

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET 2011

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV 2014-2015 Esélyegyenlőségi terv törvényi háttere: Törvények Petrovay György Katolikus Általános Iskola, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1993.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM Törvényi szabályozás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTŐ PROGRAM

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTŐ PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTŐ PROGRAM 2014 Oldal 1 A Helyi tantervben a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását készítettük el. Ehhez Az emberi erőforrás miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola. Pedagógiai Program 4. számú melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola. Pedagógiai Program 4. számú melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Pedagógiai Program 4. számú melléklet Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályok:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1 I. A Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Verzió: 2.0 1 Köszöntő helyett Fogyatékosok jelenlétükkel humanizálják

Részletesebben

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Vásártéri Óvoda A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Az óvoda OM-azonosítója: 101602 1. Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos neve: ~ Vásártéri Óvoda Pontos címe, telefonszáma, e-mail

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben