~ott 7015 MÁJ évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ott 7015 MÁJ 1 1 2015. évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l"

Átírás

1 Qfszú> Irományszám : gya és Hlvet t lq 44'1.Í." ~ott 7015 MÁJ évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l 1. (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 25. (2) bekezdése az alábbira változik : (2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az a természetes vagy jogi személy, jog i személyiséggel nem rendelkez ő szervezet, akit (amelyet) az ingatlan-nyilvántartásba jogosultkén t bejegyeztek, illetve aki (amely) a bejegyzés folytán jogosulttá, illetve kötelezetté válna, a feljegyzés rá nézve előnyt vagy terhet jelentene, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás bejegyzett joga vagy a javára, illetve terhére feljegyzett tény megváltozását vagy törlését eredményezné. Az ingatlan - nyilvántartási eljárásban ügyfél az eljárást kezdeményez ő hatóság, valamint az adatváltozás t bejelentő személy is, továbbá az a társasház, lakásszövetkezet, amelynek épületében az adot t ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyféli jogállással rendelkez ő személy lakásingatlana található. (2)Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 27/A. -a az alábbira változik: 27/A. Az eljárás megindításáról az ingatlanügyi hatóság azt az ügyfelet értesíti, akinek a z ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogának törlését, illetve akivel szemben vételi jog bejegyzését kérik, továbbá azt a társasházat, lakásszövetkezetet, amelynek épületében az e szerin t értesítendő ügyfél ingatlana található. Az értesítést az ingatlanügyi hatóság az ügyfél ingatlan - nyilvántartásba bejegyzett lakcímére, illetve székhelyére kézbesíti. Az értesítés mell őzhető, ha a hatóság az eljárás megindítását követő nyolc napon belül a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti. (3)Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 32. (1) bekezdése az alábbi új, h) ponttal egészül ki : [(1) Az okiratnak ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson tartalmazni a kell.) h) a társasház, a lakásszövetkezet igazolását arról, hogy az ingatlan tulajdonosának ninc s közösköltség-tartozása. 2. (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban : Hpt.) 98. -a az alábbi új, (la) bekezdéssel egészül ki : (1 a) A bels ő szabályzatnak kötelez ő tartalmaznia az arra vonatkozó rendelkezéseket, hogy a pénzügyi intézmény csak akkor köthet társasházi vagy lakásszövetkezeti lakásra lakáshitelre vonatkozó szerz ődést, ha a hiteligényl ő bemutatja a társasház közös képvisel őjének, illetve a

2 lakásszövetkezet elnökének igazolását arról, hogy a hiteligénylőnek nincs közösköltség-tartozása. Az igazolás kötelező formáját és tartalmát a pénzügyi intézmény üzletszabályzata tartalmazza." (2) A Hpt (1)bekezdése az alábbi új, h) ponttal egészül ki: [ (1) A hitel- és a kölcsönszerződés általános szerződési feltételeit magában foglaló üzletszabályzatnak tartalmaznia kell legalább] h) az arról szóló tájékoztatást, hogy a lakás célú hitelszerződés megkötésének feltétele társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás esetében a társasház közös képviselője, illetve a lakásszövetkezet elnöke által kiállított igazolást bemutatása arról, hogy a kérelmez őnek nincs közösköltség-tartozása annak a lakásnak a tekintetében, amelyre az ügyfél a hitelszerz ődést meg kívánja kötni. 3. (1) A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 155. (1 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép : (1) Az árverés sikertelen, h a a) nem tettek vételi ajánlatot, vagy a felajánlott vételár nem érte el az ingatlan becsértékének felé t vagy lakóingatlan esetében a 147. (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a 70%- át ; b)az árverési vevő az árverési jegyzőkönyvet nem írta alá; c) az árverési vev ő nem fizette be vagy nem utalta át a teljes vételárat az árveréstől számított 1 5 napon belül, illet őleg a végrehajtó által a vételár megfizetésére adott határid őn belül ; vagy d)a társasház vagy lakásszövetkezet, amelyben az árverésre bocsátott ingatlan található, nem tett a végrehajtó ilyen tartalmú értesítését ől számított 30 napon belül az ingatlan becsértéknek felét, vagy lakóingatlan esetében a (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a 70% - át elérő vételi ajánlatot. (2) A Vht (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép : (1) A végrehajtó az ingatlant a felek, vagy az érintett társasház, lakásszövetkezet kívánságára az általuk meghatározott vevő részére és az általuk megállapított becsértéken árverésen kívül, d e árverési vétel hatályával adja el. (3) A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 165. (1) bekezdése az alábbi új, fa) ponttal egészül ki: 4(1) Ha a befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt valamennyi követelést, a kielégítési sorrend a követelések jogcímét alapul véve a következőj fa) a társasház, a lakásszövetkezet által megel őlegezett illeték, eljárási díj, végrehajtásiköltség-el őleg," 4.

3 E törvény szeptember 1-jén lép hatályba. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S A törvényjavaslat általános indokául a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviselet i Szakmai Szövetsége, valamint a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége által számomra jelzett, a gyakorlatban tapasztalható problémák szolgálnak. Az általuk leggyakrabban tapasztalható nehézség az, hogy a lakástulajdonosok úgy terhelik meg az ingatlanukat, hogy el őzőleg jelentős közösköltség-tartozást halmoznak fel, amelynek megtérítésére az ingatlan esetlege s árverezése esetén nincs esély. A javaslat célja tehát olyan eljárási szabályok inkorporálása, amelye k lehet ővé teszik, hogy a társasház, a lakásszövetkezet idejében tudomást szerezzen arról, hogy az ingatlantulajdonos megterhelni készül az ingatlanát, illetve hogy a társasház, a lakásszövetkeze t hozzájárulására is szükség legyen mindehhez. A javaslat a hitelt nyújtó pénzintézetek számára is előnyös, hiszen így pontosabb képet alkothatnak a szerz ődő fél valós vagyoni helyzetér ől. Annak az ügyfélnek, aki a közös költséget sem képe s kiegyenlíteni, nyilvánvalóan lehetetlen lesz a banki törlesztő részletek megfizetése. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az 1. -hoz Gyakori probléma, hogy az ingatlantulajdonos úgy értékesíti az ingatlanát, hogy a közösköltségtartozását nem egyenlíti ki. Máskor olyan jelent ős összeggel terheli meg az ingatlant, hogy a z ingatlan árverezése során a társasház, a lakásszövetkezet követelését annyira hátrasorolják, hog y esély sincsen a hátralék beszedésére. Az új tulajdonos ugyanakkor tehermentesen szerzi az ingatlant, így a közösköltség-hátralék megfizetésére sem kötelezhet ő. A javaslat értelmében a társasházat, a lakásszövetkezetet megilletné az ügyfél jogállása, így id őben értesülne arról, hogy a tulajdoni lapra hitelt kívánnak bejegyeztetni, és a közösköltség-tartozásra hivatkozva meg is fellebbezhetné a bejegyz ő döntést. A2. hoz Gyakori probléma, hogy a jelentős közösköltség-hátralékot felhalmozók még banki jelzálogjogga l is megterhelik az ingatlanukat, így a társasház vagy lakásszövetkezet még a végrehajtási eljárá s keretében sem jut hozzá az üzemeltetési- (közös)költség-tartozás rendezéséhez, mivel az utóla g bejegyzett banki jelzálog miatt a kielégítési sorrendben hátrébb kerülhet. A bankok érdeke is az, hogy tudják, egy notórius tartozó kíván hitelt felvenni, mert ebben az esetben mérlegelniük kellene, hogy adnak-e hitelt. A3. -hoz A társasház, a lakásszövetkezet a jelenlegi gyakorlat szerint jellemz ően csak utólag értesül arról, hogy valamely ingatlant árverés útján értékesítették. A javaslat megteremti a lehet őséget arra, hogy

4 a társasház, a lakásszövetkezet idejében tudomást szerezzen az árverésr ől, sőt arra is, hogy amennyiben erre lehet ősége van a becsült értéken, árverés nélkül juthasson hozzá az ingatlanhoz. Ez azért is előnyös, mert így a tartozást felhalmozó tulajdonos kiváltásával a többi lakás értéke is emelkedhet. Gyakorta előfordul, hogy az ingatlant olyan befektetők vásárolják fel általában a gyors továbbértékesítés reményével, amelyek csak tovább gyarapítják az el őző tulajdono s közösköltség-hátralékát. Ilyen esetekben a tulajdonosok közösségének is érdeke lenne az ingatlan t megvásárolni, hogy esetleg kés őbbi bérbeadás vagy továbbértékesítés útján hozzájussanak jogo s követelésükhöz. A javaslat értelmében a társasház, a lakásszövetkezet követelése a kielégítési sorban el őrébb sorolódik, így megvan az elvi lehetőség arra, hogy a társasház, a lakásszövetkezet hozzájusson a felhalmozott hátralék összegéhez, de legalábbis annak egy részéhez. A4. hoz Hatályba léptet ő rendelkezés, amely a törvényjavaslat tavaszi ülésszakon történ ő elfogadásának esetén kellő felkészülési időt is biztosít.

5 ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő dr. Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére helyben tárgy : törvényjavasla t Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 31. skk. -ai alapján A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivelkapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról címmel a mellékelten csatolt terjesztem elő. törvényjavaslato t Budapest, május 11. Tisztelettel: dr. Szabó Szabolc s független országgyűlési képvisel ő Együtt

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

T/4858. számú törvényjavaslat. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

T/4858. számú törvényjavaslat. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4858. számú törvényjavaslat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról Előadó Dr. Matolcsy György

Részletesebben

2011. évi... törvény. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró l

2011. évi... törvény. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró l 112.Go 5 Érrozett: 2 U11 1 íiv i : ~J 0 0. 2011. évi.... törvény Képviselői önálló indítvány a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró l 1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994.

Részletesebben

а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdése k rendezéséről

а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdése k rendezéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Оmаgg Y ü 1és Hivгu :a 6.[" rк~e,~te 2014 JuN 27. T/.... számú törvényjavaslat а Kúriának а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó jogegységi határozatával

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 2015. évi... törvény a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 1. (1) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó

Részletesebben

T/9876. számú. törvényjavaslat. a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme. érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

T/9876. számú. törvényjavaslat. a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme. érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9876. számú törvényjavaslat a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról Előadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter

Részletesebben

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Hartai Takarékszövetkezet kiemelten a fizetési nehézségekkel küzdő, a takarékszövetkezettel együttműködő

Részletesebben

T/1997. számú. törvényjavasla t. a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/1997. számú. törvényjavasla t. a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY ÜL} S HIlíAiAL A Érkezett : 2014 NOV 11. T/1997. számú törvényjavasla t a fogyasztónak nyújtott hitelr ől szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Részletesebben

T/2055. számú. törvényjavaslat

T/2055. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSLÁGv Y ÜL, H 7Á. A,A Érkezett : 2014 NOV 1 7 T/2055. számú törvényjavaslat az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének állami útja I. Az emberi társadalmakban minden időszakban fontos szerepet játszott a föld, az ingatlan. Kezdetben

Részletesebben

Irományszám 1,/pC6.24« É w : 2Q O i 2 6.

Irományszám 1,/pC6.24« É w : 2Q O i 2 6. QTgz4,gy iaies i ixvatai a Irományszám 1,/pC6.24«É w : 2Q O i 2 6. mm.. Tf1~ Fi ~~ ~rl: r-ln ra. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helybe n Tisztelt

Részletesebben

T/11398/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398. számú törvényjavasla t

T/11398/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398. számú törvényjavasla t ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A Érkezett : 2013 JuN 1'9. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ T/11398/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

Részletesebben

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 2015. évi... törvén y a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 1. A büntet őeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása 1. A büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

2008.évi... törvény. A törvény hatálya

2008.évi... törvény. A törvény hatálya 2008.évi.... törvény Országgy űlés -j C Hivatala [romút ysxáni t Érkitt : 2007 DEC 1 7, a társasházakról, a lakásszövetkezetekr ől, a lakások és helyiségek bérletéről és az elidegenítésük egyes szabályairól,

Részletesebben

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében - Dr. Görömbei Sándor bírósági titkár- Berettyóújfalui Járásbíróság 2013. I. Bevezető A publikáció, mint fogalom jelentése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. MŰKŐDÉSÉRŐL. (2015. január 1-től hatályos)

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. MŰKŐDÉSÉRŐL. (2015. január 1-től hatályos) TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. MŰKŐDÉSÉRŐL (2015. január 1-től hatályos) Bankunk Együttműködési Megállapodást kötött a 2011. évi CLXX. törvény alapján, tevékenységét 2012. január 1-én megkezdő,

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Érvényes: 2014. május 16. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A követeléskezelés eljárási rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő!

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet 1 Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Szentesi

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2013. július 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén Az ingatlan-nyilvántartásba való tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmek,

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye: cégjegyzék száma: Cégbíróság: statisztikai

Részletesebben