Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgy űlési Képviselőcsoportja CirS г&ggyiilés HiVatzl a Irom ányszá~n: 1 1(04 6 Érkezett : 2014 iйаj ~ Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 41. (1)-(3 ) bekezdése alapján az Országgy űlésről szóló évi =VI. törvény és egye s kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/104. számú törvényjavaslathoz az alábbi módosító javaslato t terjesztem el ő : 1. А törvényjavaslat 5. (1) bekezdésének nyitó szövegrésze а következők szerin t módosul : (1) А közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban : Kbt.) 18. (6) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : 2. А törvényjavaslat 5. (2) bekezdése а következ ők szerint módosul :,,(2) А Kbt a а következő n)-o) ponttal egészül ki : (E törvényt пет kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő) n) az Országgy űlésr ől szóló évi XXXVI. törvény [112. (2) bekezdésében, a] ában és [a ]1 14. (3) bekezdésében meghatározott keret terhére tö rténő beszerzések vonatkozásában[,] i o) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely а pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végz ő alapítványokról szóló évi XLVII. törvény 1. -a alapján létrehozott alapítvány alapító okiratában meghatározot t tudományos, ismeretterjeszt ő, kutatási vagy oktatási tevékenység végzésére irányul, vagy az t közvetlenül segíti. " 1

2 3. А törvényjavaslat 11. (1) bekezdése а következ ők szerint módosul :,,(1) Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban : Ogytv.) 80. (1 ) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А képviselői megbízatás а (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel vag y megbízatással. А képvisel ő а tudományos, egyetemi oktatói, főiskolaioktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint а jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet kivéve más keres ő foglalkozást nem folytathat és egyéb tevékenységéért а tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkeszt ői, valamint а jogi oltalom alá es ő szellemi tevékenységet kivéve díjazást nem fogadhat e1. А képvisel őnek а mez őgazdasági őstermel őként folytatott tevékenysége nem minősül kereső foglalkozásnak vagy díjazás ellenében folytatott egyéb tevékenységnek. " 4. А törvényjavaslat 13. -a а következ ők szerint módosul : 13. Az Ogyty (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А képvisel ő - а miniszterelnök, а miniszter, az államtitkár, а házelnök, az alelnök, а képvisel ői megbízatással rendelkező háznagy, а képviselőcsoport vezetője, valamint annak а polgármesteri megbízatást ellátó képvisel őnek а kivételével, aki nyilatkozata alapján polgármesteri megbízatásával összeffiggésben személygépkocsi használatra jogosult - nevére, valamint az általa а saját vagy hozzátartozója használati jogát igazoló közokirat vagy telje s bizonyító erejű magánokirat alapján megjelölt személygépkocsi forgalmi rendszámára szól ó - egy, az Országgy űlés Hivatala által biztosított, másra át nem ruházható, készpénzre ne m átváltható -, üzemanyagtölt ő állomáson felhasználható üzemanyagkártya (a továbbiakban : üzemanyagkártya) használatára jogosult. Az üzemanyagkártya feltöltése els ő alkalommal а feltöltés időpontját alapul véve az adott tárgynegyedév végéig, а második alkalomtó l kezdődően havonta történik az állami adóhatóság által közzétett, az üzemanyagköltség - elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárak figyelembevételével. Az üzemanyagkártyával felhasználható összeg kiszámításánál а közúti gépjárművek üzemanyag - ér ken őanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékér ől szóló jogszabályban meghatározott, legfeljebb 2000 cm3 henger űrtartalmú személygépkocsira vonatkoz ó üzemanyag-fogyasztási norma vehető figyelembe. Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, а kettős üzemű, valamint а hibrid hajtású személygépkocsi esetében а benzinüzemű személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma szerint számított összeget kel l alapul venni. " 2

3 5. А törvényjavaslat 14. -a а következők szerint módosul : 14. Az Ogyty (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (3) А képvisel ő tevékenységét az Országgyűlés Hivatala által finanszírozott személye k segítik[, munkavégzésük helye а képviselő (1) bekezdés szerinti irodája, vagy а 112. (3 ) bekezdése szerinti keret feletti rendelkezési jog és а munkáltatói jogkör gyakorlásána k átruházása esetén а képvisel őcsoport számára а 114. (1) bekezdése szerint biztosítot t iroda is meghatározhatóa munkavégzés helyeként]. " 6. А törvényjavaslat 15. -a а következ ők szerint módosul : 15. Az Ogyty a а következő (б) és (7) bekezdéssel egészül ki : ( б) А képviselő а 111. (1) bekezdésében meghatározott jogosultságának gyakorlásáról а képvisel őcsoportja javára írásos nyilatkozatban lemondhat, amely nyilatkozatban а képviselő а (2) bekezdés szerinti keret feletti rendelkezési jogot а képvisel őcsoport vezetőjére ruházza át. (7) А képviselőcsoport vezetője а [(4) és ](6) bekezdés szerinti rendelkezési jogát személyesen vagy meghatalmazása alapján а képviselöcsoportvezető-helyettes útján gyakorolja. " 7. А törvényjavaslat 16. -a а következők szerint módosul : 1 б. Az Ogyty a helyébe а következő rendelkezés lép : 118. (1) А képvisel őcsoport а 112. (2) bekezdésében meghatározott keret, а 113. (1 ) bekezdésében meghatározott keret, valamint а 114. (3) bekezdésében meghatározott keret között év közben átcsoportosítást hajthat végre. (2) А képvisel őcsoport vezet ője а 112. (3) bekezdésében és а 115. (4) és (6 ) bekezdésében meghatározott keretb ő l а 113. (1) bekezdésében, illetve а 114. (3 ) bekezdésében meghatározott keretre [- а 112. (3) bekezdésében meghatározott kere t tekintetében а képviselő egyetértésével -] év közben átcsoportosítást hajthat végre. 3

4 (3) А képvisel őcsoport vezetője а 112. (3) bekezdésében meghatározott keret, valamint а 115. (4) és (6) bekezdésében meghatározott keretek között év közben átcsoportosítás t hajthat végre. (4) А (2)[-(3)] bekezdésben meghatározott átcsoportosítások során а munkáltatót terhelő járulékok összegét is figyelembe kell venni. (5) А képvisel őcsoport havonta, tárgyhónapot megel őző hónap 20-ig tájékoztatja az Országgyűlés Hivatalát а tárgyhónapra vonatkozó, az (1)-(3) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról. (6) А fi~ggetlen képviselő esetében az (1)-(5) bekezdésben meghatározottakat megfelel ően alkalmazni kell."" 8. А törvényjavaslat 21. -a а következők szerint módosul : 21. Е törvény a) 11. (1) bekezdése, 12. -a, 13. -a, 14. -a, 15. -a, 18. [а)-c) pontja], 19. a) é s b) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak, b) 11. (2) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése és 31. cikk (3 ) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. " 9. А törvényjavaslat 1. melléklete а következők szerint módosul : 1. melléklet а évi... törvényhez 1 [,]_ Az Szja. tv. I. számú mellékletének а bizalmi vagyonkezel őkről és tevékenységük szabályairól szóló évi XV. törvény 56. (6) bekezdésével megállapított pontja helyébe а következő rendelkezés lép : (Egyéb indokkal adómentes :) bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján а vagyonkezelő általa kezelt vagyon (id e nem értve annak hozamait) terhére а kedvezményezett magánszemély részére juttatott vagyoni érték; nem alkalmazható ez а rendelkezés, ha а kedvezményezett magánszemély е jogállását valamely tevékenység, dolog átruházása vagy szolgáltatás nyújtása ellenértékeként, vagy azzal összefüggésben szerezte, továbbá nem alkalmazható е rendelkezés akkor sem, ha а kifizető - kifizet ő hiányában а kedvezményezett magánszemély - nyilvántartása alapján а bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon és annak hozamai nem különíthet őek el. 4

5 2. Az Szja. tv. I. számú melléklet 7. pontja а következ ő ponttal egészül ki : (Egyéb indokkal adómentes:) külföldön bejegyzett pártalapítvány által, а bejegyzés helye szerinti állam állampolgárságával rendelkez ő munkavállalója részére а munkavégzésre irányul ó jogviszonyra tekintettel kifizetett összeg, amennyiben е jogviszonyra tekintettel а bejegyzés helye szerinti állam nem vet ki rá adót. " Indokolás Az I. ponthoz А módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz. А 2. ponthoz А módosítás szövegpontosító javaslatot tartalmaz, valamint а kivételi körből kiveszi az Országgyűlés Hivatala által а képviselők irodai elhelyezésének biztosítása érdekében eszközölt beszerzéseket, tekintettel arra, hogy а Kbt. jelenleg hatályos szövege szerint sem merül fel közbeszerzési kötelezettség az ezzel kapcsolatos kiadási tételek kapcsán. А 3. ponthoz А módosítás célja а keres ő foglalkozásként végezhető kivételek körének pontosítása, a z oktatói tevékenységek körében. А javaslat egyértelműsíti, hogy az egyetemi, illetőleg а főiskolai oktató tevékenység tartozik е kivételi körbe. А 4. ponthoz А módosítás lényege, hogy а képvisel ő az üzemanyagkártyát ne bármilye n személygépkocsihoz használhassa fel, hanem csak olyanhoz, amelynek használatához val ó jogát közokiratban vagy teljes bizonyítóerej ű magánokiratban tudja bizonyítani. Az 5. ponthoz А módosítás célja а törvényjavaslat eredeti céljához illeszkedve hogy а képvisel ők, illetőleg а képviselőcsoportok számára szélesebb lehetőséget biztosítson а képviselőt és képviselőcsoport működését segítő alkalmazottak munkavégzési helyének meghatározása körében. А módosítás szövegpontosítást tartalmaz. А 6. ponthoz 5

6 А 7. ponthoz А módosítás egy szövegpontosításon túl arról is rendelkezik, hogy abban az esetben, ha а képviselő lemond а rendelkezésére álló képvisel ői alkalmazási keretről, akkora keretb ől történő átcsoportosításhoz а kés őbbiekben már nem kell а képvisel ő további beleegyezése. А 8-9. pontokhoz Szövegpontosító módosítások. Budapest, május 12. Czunyiné Dr. rtalan Judit Fidesz-Magyar Polgári Szövetsé g Országgyű lési Képvisel ő csoportj a б

2014. évi XVIII. törvény az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

2014. évi XVIII. törvény az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról* 9890 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 71. szám 2014. évi XVIII. törvény az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása É kozett: 202 DE 21. 2012. évi... törvény egyes törvényeknek, az.országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal összefügg ő módosításáról * 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr!

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr! O bizágc mezes. 2011 SZE 12 6. Országgy űlési képviselő Zárószavazás előtti módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/4049 / Tisztelt Elnök űr! Az államháztartás stabilitását

Részletesebben

2014. évi... törvény az üzletek nyitva tartásáról Érkezett:

2014. évi... törvény az üzletek nyitva tartásáról Érkezett: 2014. évi... törvény az üzletek nyitva tartásáról Érkezett: LC ifi P kl. J 0 6. Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor mindenko r ésszer

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben