2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása"

Átírás

1 É kozett: 202 DE évi... törvény egyes törvényeknek, az.országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal összefügg ő módosításáról * 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény módosítása 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir ől és az önkormányzati képvisel ők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) Az (1)-(2) bekezdésben, a (4) bekezdésben, valamint a 18. -ban foglaltaktól eltérően a főpolgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó szabályokról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény rendelkezik. 2. Hatályát veszti a Pttv. 3. (2) bekezdésében a,valamint körzetközponti feladatot ellátó é s az a fővárosi önkormányzat esetén 15,0-16,5 szövegrész. 2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény módosítás a 3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 36. (1) bekezdés e) pontja a következ ő szöveggel lép hatályba : [36. (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának ne m képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásáho z szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet] e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivata l köztisztviselője, alkalmazottja; A Mötv a a következ ő szöveggel lép hatályba : (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekr ől, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározot t alapilletményéb ől, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A törvényt az Országgyűlés a december 17-ei ülésnapján fogadta el.

2 (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármester e megbízatásának id őtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéb ől, illetménykiegészítéséb ől, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. (3) A megyei önkormányzat közgy űlésének elnöke megbízatásának id őtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározot t illetmény 90%-ának összegével. (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott össze g a) 20 %-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében ; b) 40 %-a az fő lakosságszámú település polgármestere esetében ; c) 60 %-a az fő lakosságszámú település polgármestere esetében ; d) 70 %-a a fő lakosságszámú település polgármestere esetében ; e) 80 %-a a fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. (5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-áva l megegyez ő mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képvisel ő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározot t összegű költségtérítésre jogosult." 5. A Mötv a a következő szöveggel lép hatályba : 80. (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgy űlés alelnök e illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye %-a közötti összegben a képvisel ő-testület állapítja meg. (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képvisel ő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja %-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képvisel ő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatáva l lemondhat. (3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatás ú alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15% - ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 6. A Mötv. 82. (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (1) A polgármester pályázat alapján határozatlan id őre nevezi ki a jegyz őt. A tízezer főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer f őnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál a polgármester a jegyzőre 2

3 vonatkozó szabályok szerint, a jegyz ő javaslatára kinevezheti, más önkormányzatnál, közö s önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyz őt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezető i munkakörnek minősül, a jegyz őre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztvisel őkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhet ő." 7. A Mötv. 84. (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: (5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése : a) települési polgármesteri hivatal esetén : (település neve)-i Polgármesteri Hivatal ; b) közös önkormányzati hivatal esetén : (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzat i Hivatal ; c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal ; d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén : (település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. A Mötv (3) és (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : 8. (3) A 2-15., , a 21. (1) bekezdés, a , a 27. (3)-(4) bekezdés, a , az 51. (1)-(3) bekezdés, az 51. (5) és (6) bekezdés, az , a , a 71. (1 ) bekezdés, a 79., , a 106. (1) bekezdés, a , a 143. (1) bekezdés a) és c) pontja, a 143. (3) bekezdés, a 143. (4) bekezdés a)-d), g) és h) pontja, a 146., a 156. (2) bekezdés, valamint a január 1-jén lép hatályba. (4) A 27. (2) bekezdés, a , a 64., a , a 71. (2)-(6) bekezdése, a , a 80., a 143. (4) bekezdés fi pontja, a 154., a 156. (3) bekezdése, valamint a 158. a évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba. 9. (1) A Mötv (2) bekezdés a) pontja a következ ő szöveggel lép hatályba : /(2) Hatályát veszti/ a) az Otv a; a; 32. -ának első mondata, 33. -a; a; 46. (2) bekezdése; a; 61. (2)-(6) bekezdése ; 62-68/D. -a; a; 74. (2)-(3) bekezdése; a; ; 88. (1) bekezdés a), c), d) pontja; ; (4) bekezdése; 115. (6) bekezdése, (2) Nem lép hatályba a Mötv (2) bekezdés b) pontja. 3. A nemzeti köznevelésró7 szóló évi CXC. törvény módosításáról 10. 3

4 A nemzeti köznevelésr ől szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 95. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A 7. (1) bekezdés i) pontja, a 18., a 45. (2) és (4) bekezdése, az 50. (7) bekezdése, a 74. (1)-(3) és (7) bekezdése, a , a 95. (7) bekezdése január 1-jén lép hatályba. 11. Az Nkt a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) A 67. (2) bekezdése a évi általános önkormányzati választások napján lé p hatályba. 12. Az Nkt. 95. (1) bekezdésében a (2)-(5) szövegrész helyébe a (2)-(6) szöveg lép. 4. Az Országgyűlésró7 szóló évi VI. törvény módosítása 13. (1) Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 45. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 45. Az Országgyűlés ülése zavartalan lefolytatásának biztosítása az ülést vezet ő elnök feladata, ennek érdekében az ülést vezet ő elnök, illetve az ülést vezet ő elnök vagy a házelnök javaslatára az Országgy űlés a ban meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja. (2) Az Ogytv. 48. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Azt a felszólalót, aki felszólalása során az Országgy űlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget sértő vagy illetlen kifejezést használ, az ülést vezető elnök rendreutasítja, egyidejűleg figyelmezteti a sértő vagy illetlen kifejezés ismételt használatának következményeire. (3) Az Ogytv. 48. (3) és (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek : (3) Ha a képvisel ő felszólalása során az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget kirívóa n sértő kifejezést használ, vagy az általa használt sértő kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, az ülést vezető elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül javasolhatja a képvisel ő kizárását az ülésnap hátralévő részéb ől, illetve a képvisel ővel szemben pénzbírság kiszabását. (4) A kizárásra vonatkozó javaslatról az Országgy űlés vita nélkül határoz. Ha az Országgyűlés határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezet ő elnök határoz. Az ülést vezető elnök az Országgy űlés következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést a kizárásról és annak 4

5 indokáról. Ezt követően az Országgyűlés vita nélkül határoz az ülést vezet ő elnök döntésének törvényességéről." (4) Az Ogytv a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki : (6) A házelnök a (3) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában a kirívóan sértő kifejezés használatától számított öt napon belül jogosult a képviselővel szemben pénzbírság kiszabását javasolni. (7) A (3) és (6) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgy űlés a javaslattételt követő ülésén, vita nélkül határoz. A pénzbírság összege nem haladhatja meg a képviselő egyhavi tiszteletdíjának harmadát. (5) Az Ogytv. 49. (4)-(8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek : (4) Ha a képvisel ő az Országgyűlés tekintélyét, rendjét súlyosan sértő magatartást tanúsít, illetve magatartásával a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásr a vonatkozó szabályait megszegi, az ülést vezet ő elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül javasolhatja a képvisel ő kizárását az ülésnap hátralév ő részéből, illetve a képvisel ővel szemben pénzbírság kiszabását. A javaslatban meg kell jelölni az intézkedés okát, illetve a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályaina k megszegése esetén a megsértett házszabályi rendelkezést is. (5) A kizárásra irányuló javaslatról az Országgy űlés vita nélkül határoz. Ha az Országgyűlés határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezet ő elnök határoz. Az ülést vezető elnök az Országgyűlés következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követően az Országgyűlés vita nélkül határoz az ülést vezet ő elnök döntésének törvényességéről. (6) Az ülésnapról kizárt képviselő az ülésnapon nem szólalhat fel újra. Az ülésnapról kizárt képvisel ő a kizárás napjára tiszteletdíjra nem jogosult. (7) A házelnök a (4) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javasla t hiányában a (4) bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képviselővel szemben pénzbírság kiszabását javasolni. (8) A (4) és (7) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgy űlés a javaslattételt követő ülésén, vita nélkül határoz. A pénzbírság összege nem haladhatja meg a képvisel ő egyhavi tiszteletdíjának harmadát. (6) Az Ogytv. 50. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) A kizárásra irányuló javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Ha az Országgyűlés határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezet ő elnök határoz. Ha a képvisel őt az (1) bekezdés szerint az ülésnapról kizárták, a kizárás időtartama alatt az Országgyűlés ülésein és az országgyűlési bizottságok munkájában nem vehet részt, tiszteletdíjra nem jogosult. Az ülést vezető elnök az Országgyűlés következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követően az Országgyűlés vita nélkül határoz az ülést vezet ő elnök döntésének törvényességérő l. 5

6 (7)Az Ogytv a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki : (2a) A házelnök az (1) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javasla t hiányában az (1) bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosul t a képviselő képviselői jogai gyakorlásának felfüggesztését, illetve a képviselővel szemben pénzbírság kiszabását javasolni. (8)Az Ogytv. 50. ( 4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) Az (1) és (2a) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgy űlés a javaslattételt követ ő ülésén, vita nélkül határoz. A pénzbírság összege nem haladhatja meg a képvisel ő egyhavi tiszteletdíjának összegét. (9)Az Ogytv a a következő (8) bekezdéssel egészül ki : (8) Az (5) bekezdés alkalmazásában figyelembe kell venni azt is, ha a képvisel ő az (1 ) bekezdésben meghatározott magatartást bizottsági ülésen tanúsította. (10)Az Ogytv a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 52. (1) A bizottsági ülés zavartalan lefolytatása érdekében az országgy űlési bizottság elnöke a ban, a 48. (1) és (2) bekezdésében, valamint a 49. (1)-(3) bekezdésébe n foglalt intézkedéseket alkalmazhatja. (2) Ha a képvisel ő a bizottsági ülésen a) felszólalása során az Országgy űlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot íg y különösen valamely nemzeti, etnikai, Ni vagy vallási közösséget kirívóan sértő kifejezést használ, vagy az általa használt sértő kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, vagy b) az Országgyűlés tekintélyét, rendjét súlyosan sért ő magatartást tanúsít, illetve magatartásával a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkoz ó szabályait megszegi, a bizottság javasolhatja a képvisel ő kizárását a bizottsági ülés hátralévő részéb ől, illetve vel e szemben pénzbírság kiszabását. A javaslatban meg kell jelölni az intézkedés okát, illetve a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályaina k megszegése esetén a megsértett házszabályi rendelkezést is. (3) Ha a képvisel ő a bizottság ülésén fizikai erőszakot alkalmazott, illetve közvetlen fizikai erőszakkal fenyegetett vagy arra hívott fel, a bizottság javasolhatja a képvisel ő képviselői jogai gyakorlásának felfüggesztését, illetve vele szemben pénzbírság kiszabását. (4) A (2) és (3) bekezdés szerinti javaslat megtételéről vagy a képviselő kizárásáról a bizottság bármely tagjának indítványára vita nélkül dönt. (5) A házelnök a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában a (2) bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képvisel ővel szemben pénzbírság kiszabását javasolni. A házelnök a (3) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában a (3) bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képvisel ő képviselői jogai gyakorlásának felfüggesztését, illetve a képviselővel szemben pénzbírság kiszabását javasolni. 6

7 (6) A pénzbírság kiszabására, illetve a képviselő képviselői jogai gyakorlásának felfüggesztésére a 48. (7) bekezdése, a 49. (8) bekezdése, illetve az 50. (3)-(7) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az 50. (5) bekezdésének alkalmazásában figyelembe kell venni azt is, ha a képviselő a (3) bekezdésben meghatározot t magatartást az Országgy űlés ülésén követi el." (11) Az Ogytv. 29. (9) bekezdésében a 48. (3)-(5) szövegrész helyébe a 48. (3)-(7) szöveg lép" 14. Az Ogytv. 89. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [89. A képviselő a házelnöknek köteles bejelenteni minden, összeférhetetlenség alá nem eső] a) polgármesteri megbízatását és polgármesteri megbízatása megsz űnését, 15. Az Ogytv (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba : (3) A 30. alcím megjelölése és a 80. -a helyébe a következ ő rendelkezések lépnek : 3 O. Osszeférhetetlenség 80. (1) A képvisel ői megbízatás a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekke l összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati és gazdasági tisztségge l vagy megbízatással. A képviselő más keres ő foglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá es ő szellemi tevékenységet kivéve díjazást nem fogadhat el. (2) A képvisel ő miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi, miniszterelnöki megbízotti vagy miniszteri biztosi tisztsége t láthat el, illetve az Országgy űlés tisztségvisel ője lehet. (3) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár képviselő nem lehet az Országgyűlés tisztségviselője és országgy űlési bizottság tagja. (4) A képviselő főpolgármesteri, főpolgármester-helyettesi, megyei közgy űlési elnöki, megyei közgyűlési alelnöki, polgármesteri, alpolgármesteri és helyi önkormányzat i képvisel ői megbízatást (a továbbiakban együtt: polgármesteri megbízatás) láthat el. A képvisel ő polgármesteri megbízatásának fennállása alatt a 104. (1) bekezdésében meghatározott képviselői tiszteletdíjra nem jogosult. 16. Az Ogytv (3) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba : (3) Hatályát veszti a , a 84. a)-g) pontja, a 89. e) és]) pontja, a 96. (1 ) bekezdése, valamint a 109. (8) és (9) bekezdése.

8 17. Hatályát veszti az Ogytv. a) 80. (1) bekezdésében az és (4) szövegrész, b) 80. (4) bekezdése, c) 89. a) pontja. 18. (1) E törvény a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követ ő napon lép hatályba. (2) Az 1-2. és a január 1-jén lép hatályba. (3) A 14. az országgyűlési képvisel ők következ ő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba. (4) A 17. a évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba. 19. E törvény a) a és a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak, b) 13. (1)-(10) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képvisel ők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek, c) 13. (11) bekezdése az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak, d) a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak, e) 18. -a az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése, 4. cikk (2) és (5) bekezdése, és 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. Áder János köztársasági elnök Kövér László az Országgyűlés elnöke 8

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. november 18. 2013. 21. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1126 3207/2013. (XI.

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

11/12136» számú. országgyűlési határozati javaslat. Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatásáról

11/12136» számú. országgyűlési határozati javaslat. Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: H/43 11/12136» számú országgyűlési határozati javaslat Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatásáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY A

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY A irományszám :-,- 12- G ynla Hivatala Lécezett: 2011!A!2r.., 15. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY A Dr. Szili Katalin Független országgy űlési képvisel ő 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA A KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

T/4997. számú. törvényjavaslat. a nemzetiségek jogairól

T/4997. számú. törvényjavaslat. a nemzetiségek jogairól ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATAL A Érkezett : 2011 NOV 1 9. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4997. számú törvényjavaslat a nemzetiségek jogairól Előadó : dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet)

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény 2015. évi.... törvény a polgár őrségről és a polgár őri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáró l 1. A polgár őrségr ől és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény - 1 - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 Az Országgyűlés kiindulva abból, hogy a közrend

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben